arkturiánske správy 8..
von erst-kontakt @ 2014-10-28 – 09:11:12
Beschreibung: ie Arkturianer
„Die Liebe ist das Fundament des Aufstiegs"
„láska je podmienkou/základom vzostupu“
zdravím vy milí.
Pre mnohých je súčasná doba plná zmätku, my vidíme vychádzať veľké svetlo. Deje sa veľa o čom vy nič netušíte. Chaos je nutný k vyvolaniu zmeny vedomia u tých, ktorí voči tej zmene by iným spôsobom neboli otvorení. Tie nastavené ľudské strachy zmeniť do hľadania pocitu istoty v rovnováhe bez ohľadu na to ako bolestivé, nepríjemné to môže byť.
Ktorí teraz prežívajú chaotické situácie dali pred inkarnáciou súhlas byť súčasťou tých skúseností, ktoré sú nutné a pomocné na presunutie svetového vedomia. Nie každá chaotická skúsenosť bola plánovaná. Možné sú časy keď duša prechodom života na Zemi je tak ohromená, že zabudne predinkarnačnú zmluvu a bije/mláti okolo seba spôsobom, ktorý je škodlivý nie len jej ale aj iným.
Grüße Ihr Lieben.
In diesen gegenwärtigen Zeiten der Verwirrung für so viele, sehen wir großes Licht hervorleuchten. Viel geschieht, von dem ihr ahnungslos seid, denn Chaos handelt, um eine Veränderung im Bewusstsein für viele hervorzubringen, die sonst nicht offen für Veränderungen wären. Die konditionierten menschlichen Ängste zu verändern sind die Suche nach einem Gefühl der Sicherheit in der Gleichförmigkeit, egal wie unangenehm, schmerzhaft oder entwachsen es auch sein mag.
Jene, die chaotische Situationen erleben, haben zum größten Teil alle die Erlaubnis vor der Inkarnation gegeben, ein Teil der Erfahrung zu sein die notwendig sind, um dabei zu helfen das Bewusstsein der Welt zu verschieben. Indem sie dies tun, schließen sie persönliches Karma ab und helfen das Bewusstsein auf der Welt zu wecken und zu verschieben. Nicht jede chaotische Erfahrung wird vorgeplant. Es gibt Zeiten, in denen eine Seele so durch das Leben auf der Erde überwältigt wird, dass sie ihren Vor-Geburtsvertrag vergisst und in einer Weise um sich schlägt, dass sie für sich selbst und andere schädlich wird.
Wir möchten noch einmal von der Liebe sprechen, die Energie der Liebe als Einheit untersuchen, weil das Verständnis für Liebe das Fundament des Aufstiegs ist. Die Welt im Allgemeinen ist verwirrt über die Liebe und manifestiert dies nach außen durch Konzepte und Überzeugungen, die auf persönliche Systeme von Vorstellungen und Glauben basieren. Wir haben oft gesagt, dass Liebe die verbindende Energie ist, manifestiert vom EINEN für viele, sie ist allgegenwärtig, ob nun anerkannt oder nicht.
Chceli by sme ešte raz hovoriť o láske, preskúmať energiu lásky ako jednoty lebo porozumenie lásky je základom vzostúpenia. Svet všeobecne je zmätený v predstave o láske a predvádza to navonok konceptami a presvedčeniami, ktoré sa zakladajú na ich predstavách a vierach založených na osobných systémoch. Často sme povedali, že láska je spojujúca energia vyjadrovaná JEDNÝM pre mnohých, je všadeprítomná bez ohľadu či je uznaná alebo nie.
Láska príde a neodíde. Môže byť odmietaná alebo človek môže byť proti nej ale ona je vždy prítomná jedno či rada alebo nerada videná. Sú aj takí, ktorí veria, že ju môžu zdržiavať alebo dať a že trojdimenzionálne koncepty lásky môžu byť manipulované. Ale to nie je láska. Láska je všadeprítomné božské vedomie a môže byť nevedomosťou alebo slobodnou vôľou bytosti ignorovaná a tým prežíva rozdelené-bytie.
Liebe kommt und geht nicht. Sie kann geleugnet werden oder sich widersetzen, aber sie ist immer präsent, ob gerne oder nicht gerne gesehen. Es gibt jene, die glauben sie können Liebe zurückhalten oder geben, und dass dreidimensionale Konzepte der Liebe manipuliert werden können, aber das ist keine Liebe. Liebe ist allgegenwärtiges göttliches Bewusstsein und wenn durch Unwissenheit oder freie Wahl ein Individuum dies ignoriert, erlebt es die Manifestationen des Getrennt-seins.
Ihr seid Schöpfer, schafft eure eigenen Erfahrung entweder in einem aufgeklärten oder in einem unwissenden Zustand des Bewusstseins. Der Liebe/Einheit kann nicht entkommen werden, denn sie ist die Wirklichkeit ~ alles was es gibt, physisch, emotional und mental, wird entsprechend des eigenen Glaubens-Systems interpretiert.
Vy ste stvoritelia, tvoríte vaše vlastné skúsenosti vo vediacom stave alebo nevediacom stave vedomia. Vymknúť/vyhnúť sa jednote lásky nie je možné lebo je skutočnosťou – všetko čo je, fyzicky, emocionálne a mentálne a je interpretovaná/vysvetlovaná vlastným systémom viery.
Skúmajte dôkladne zastaralé presvedčenia, ktoré o láske môžete mať a rozpoznajte vonkajšie vplyvy  z médií, priateľov, zvykov alebo vytvorené skúsenosťami, ktoré môžu k tomu vášmu presvedčeniu prispievať.
Prüft sorgfältig alle veralteten Überzeugungen, die ihr noch über die Liebe halten könnt und erkennt äußere Einflüsse aus den Medien, Freunde, Gewohnheiten oder Erfahrungen, die zu diesen Konzepten noch beitragen können. Fragt euch: "Was glaube ich, dass es mich so fühlen lässt?" Für die meisten von euch wird es eine tiefe und ehrliche Prüfung benötigen, um es zu entdecken.
Dankbarkeit ist auch ein Aspekt der Liebe, der reflektierenden Energie der Liebe, die abfließt. Übt Dankbarkeit für alles in eurem Leben zu geben, selbst für die kleinsten Dinge lasst Dankbarkeit fließen, das hilft euch, euch über die Konzepte hinaus und in den Fluss der Liebe zu verschieben. Erlaubt euch zu empfangen, wissend, dass ihr würdig seid zu empfangen. Liebe kann nicht für bestimmte Anlässe in einen Kasten gestellt werden ~ nur um zu bestimmten Anlässen geöffnet zu werden.
Vďačnosť je tiež aspekt lásky, reflektujúca energia lásky, ktorá odteká. Cvičte vďačnosť za všetko vo vašom živote aj za tie najmenšie veci, nechajte plynúť vďačnosť, to vám pomôže premiestniť sa nad tie koncepty/vzory do toku lásky. Dovolí vám prijímať, vediac, že ste hodní prijímania. Láska nemôže byť postavená do skriny a len pre zvláštne príležitosti vytiahnutá.
Láska je všadeprítomná energia božského vedomia. Často, keď niekto spácha ohromný skutok proti niekomu, tá obeť vysvetlí:“ja som mu odpustil“. Ale on ešte drží v sebe postoj rozhorčenia proti tomu skutku a osobe. To je v trojdimenzionálnom vedomí duality a rozdelenia porozumitelné ale vy už nie ste v tomto stave vedomia a musíte začať žiť z vyššieho zmyslu vašej vedomosti. Pravda musí byž žitá, niemôže byť hovorená len pri stole.
Liebe ist die allgegenwärtige Energie eines göttlichen Bewusstseins. Oft, wenn jemand gegen einen anderen eine ungeheuerliche Tat begeht, wird das "Opfer" erklären: "Ich habe diesem Menschen vergeben." Aber er hält noch eine Haltung der Entrüstung gegen die Tat und den Menschen. Dies ist im dreidimensionalen Bewusstsein der Dualität und Trennung durchaus verständlich, aber ihr seid nicht mehr in diesem Bewusstseins-Zustand und müsst beginnen aus dem höheren Sinn eures Wissens zu leben. Die Wahrheit muss gelebt werden, sie kann nicht nur an einem Tisch besprochen werden.
Versteht bitte, wir sage nicht, dass jene, die Verbrechen begehen, nicht zur Rechenschaft gezogen werden sollten, denn das ist die Ebene, die sie verstehen, aber wir äußern, dass ihr genug entwickelt seid, um jetzt diese Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
Porozumte, my nehovoríme, že tí, ktorí spáchali zločiny nemajú byť vedení k zodpovednosti lebo je to úroveň, ktorú rozumia. My vyslovujeme, že ste dostatočne vyvinutí aby ste tie veci videli z inej perspektívy.
Odpustiť a uznať, že božské svetlo je v každom nie je pre slabé nervy, je to obzvlášť ťažké odpútať sa od samo-justície keď ste boli nespravodlivo zasiahnutí. Ale keď preplyniete viac tou pravdou/vniknete do pravdy o to viac začnete vidieť cez ľudský vzhľad a rozpoznáte trojdimenzionálny koncepty, ktorý môžete ešte držať.
Vezmite si čas na úprimné preskúmanie vašich presvedčení. Porovnajte všetky koncepty, ktoré ešte môžete držať, aby ste teraz mohli spoznať pravdu o láske.
Verzeihen und anzuerkennen, dass das Göttliche Licht in jedem Lebewesen ist, ist nichts für schwache Nerven, es ist äußerst schwierig, sich von Selbst-Gerechtigkeit zu trennen, wenn man ungerecht behandelt wird. Aber je mehr ihr die Wahrheit integriert, umso mehr werdet ihr beginnen durch menschliche Erscheinungen zu sehen und alle verbleibenden dreidimensionalen Konzepte erkennen, die ihr noch halten mögt. Das Leben wird einfache, weil die Erfahrungen der Welt nicht mehr mit eurer Energie in Resonanz sind.
Nehmt euch Zeit eure Überzeugungen sorgfältig und ehrlich zu prüfen. Vergleicht alle Konzepte, die ihr vielleicht noch halten mögt, um die Wahrheit über die Liebe jetzt zu kennen.
Karmische Situationen zwischen Individuen können ein für alle Mal in die Vollendung durch die Göttliche Liebe gebracht werden, selbst wenn einer der beteiligten Menschen wählt nicht teilzunehmen. Zuerst erkennt ihr, dass der andere Mensch ein Göttliches Wesen ist, auch wenn sie es nicht wissen oder selbst ignorieren. Dann sendet ihr Licht und die bewusste Absicht, dass negative energetische Schnüre, die möglicherweise zwischen euch geschaffen wurden, liebevoll und dauerhaft entfernt werden. Viele alte karmische Beziehungen kommen in dieser Zeit ins Bewusstsein, denn es ist notwendig euch über sie hinaus zu bewegen, wenn ihr euch entwickeln möchtet.
Karmické situácie medzi indivíduami môžu byť prinesené k ukončeniu božskou láskou aj vtedy keď zvolíte nezahrnúť tých účastníkov. Najprv rozpoznajte, že ten druhý je božská bytosť aj keď to nevie alebo ignoruje. Potom posielajte svetlo a vedomý úmysel, že tá negatívna energetická šnúra, ktorá možno medzi vami bola vytvorená bude láskyplne a trvalo odstránená. Mnohé staré karmické vzťahy prichádzajú v tomto čase do vedomia lebo je nutné pohybovať sa nad ne/von z trojdimenzionality keď sa chcete vyvíjať.
Karmische Verbindungen werden leicht erkannt, wenn es einen oder mehrere Menschen in eurem Leben gibt, mit denen ihr euch immer wieder nicht synchron fühlt, die euch nicht gefallen oder denen ihr euch in einigen Weisen wiedersetzt. Oft, wenn ihr verwandt seid, sind sie das Ergebnis vorgeburtlicher Wahlen, die alte energetische Rückstände aktivieren oder deaktivieren. Energetische Schnüre können auch durch zu viel "Liebe" und die Bindung an einen anderen entwickelt sein, diese müssen auch aufgelöst werden. Die meisten energetischen Bindungen entwickeln sich und können durch Lebenszeiten verstärkt werden, und sind mit euch in diese Lebenszeit getragen worden. Es ist Zeit euch jetzt zu klären, sie zu entfernen, damit ihr euch entwickelt.
Ihr seid bereit euch mit der Liebe abzustimmen, die Verstrickungen und Konzepte einer Gesellschaft hinter euch zu lassen, die Überzeugung, dass ein Mensch, Ort oder Sache außerhalb sind. Dies heißt nicht, dass ihr keine gesunde glückliche Beziehungen haben könnt, sondern es bedeutet, dass wirkliche Beziehungen erst kommen, wenn ihr euch über das "Benötigen" hinaus bewegt habt, darüber, dass ihr komplett seid, mit oder ohne einen anderen. Diese Partnerschaften geschehen durch die Wahl beider Parteien, getragen von gegenseitigem Respekt vor der Individualität des anderen, und sie basieren niemals auf Bedürftigkeit, Urteil, Unsicherheit oder die Überzeugung, dass man die Hälfte eines Paares ist.
Vy ste pripravení vás naladiť na lásku, tie zápletky a koncepty jednej spoločnosti nechať za sebou, nechať za sebou to presvedčenie, že jeden človek, miesto alebo vec sú mimo. To neznamená, že nemôžete mať zdravý šťastný vzťah, znamená to, že skutočné vzťahy ešte len prídu keď sa povzdvihnete nad „nútenia“, nad tým, že ste kompletný s partnerom a aj bez. Dobré partnerstvá vznikajú voľbou oboch partnerou, sú nosené vzájomnou úctou pred tou individualitou toho druhého a nikdy sa nezakladajú na úbohosti, úsudku, neistoty alebo presvedčení, že človek je polovicou jedného páru.
Usktočnenie LÁSKY vám dovolí milovať voľne svet, lebo teraz ste schopní pozorovať tie vonkajšie obrazy. Teraz je mocný čas a hlbokej znalosti lásky, ktorá je základnou esenciou vzostupu. Už žiadne etikety, žiadne zadržiavanie pri rozhodovaní kto je lásky hodný a kto nie. To neznamená, že musíte cítiť lásku pre všetkých páchateľov tohto sveta, jednoducho to znamená, že to poznanie, že všetky duše ešte nie sú prebudené ale predsa sú božské bytosti. Predstavte si diamant v srdci každého človeka, ktorého potkáte alebo ho spomeniete aj vtedy keď je veľmi malý.
Ste pripravení ísť hlbšie do vášho porozumenia – pohybovať sa do života a ísť/pokračovať vo vašej bytosti skutočnou láskou.
Sme arkturiánska skupina
Liebe ist der natürliche Ausfluss eines Bewusstseins, das seine Ganzheit und Vollständigkeit durch Einssein erkennt, ihr Lieben. In diesem Bewusstseins-Zustand hört ihr auf, euch um andere zu kümmern, um euch zu vervollständigen. Ihr hört auf, euch durch die Meinung von außen bestätigen zu lassen. Ihr erkennt, dass ihr in Wirklichkeit vollständig und ganz seid und die Meinungen der Welt sind für euch irrelevant. Ihr wisst, dass ihr NIEMALS von dem getrennt werden könnt, war und was ihr seid. Dies bedeutet nicht, den gesunden Menschenverstand oder menschliche Fehler zu ignorieren, die erfordern betrachtet zu werden, es bedeutet lediglich, dass ihr in eurem Herzen beginnt euch mit eurem wahren Selbst, statt mit eurem Ego-Selbst zu identifizieren.
Die Verwirklichung der LIEBE erlaubt euch die Welt frei zu lieben, weil ihr jetzt fähig seid, die äußeren Bilder zu betrachten. Jetzt ist eine mächtige Zeit und eine tiefere Erkenntnis der Liebe ist die Quintessenz des Aufstiegs. Keine Etiketten mehr, kein sich zurückhalten, während man entscheidet, wer der Liebe würdig ist und wer oder was nicht. Dies bedeutet nicht, dass ihr ein Gefühl der Liebe für die Übeltäter auf der Welt fühlen müsst, es bedeutet einfach, dass es die Erkenntnis ist, dass diese Seelen noch nicht wach, aber doch göttliche Wesen sind. Stellt euch einen Diamanten im Herzen eines jedem Menschen vor den ihr trefft oder der euch bewusst wird, selbst wenn es ein sehr kleiner ist.
Ihr seid bereit, in eurem Verständnis tiefer zu gehen ~ euch in das Leben zu bewegen und in eurem Wesen in wirklicher Liebe zu gehen.
Wir sind die Arkturianische Gruppe
Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele, 26.10.2014
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/
Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/1014/26liebe.html
 
 
aktualizované: 18.07.2024 10:38:58