Arkturiánske správy 10... 17.02.2015

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) - 15.Februar 2015

von erst-kontakt @ 2015-02-17 – 09:02:40

Beschreibung: ie Arkturianer

„Valentinstag" „Deň sv. Valentína“

Grüße wieder von der Arkturianischen Gruppe. Wir möchten über die Umwandlung sprechen, ein scheinbar einfaches Thema, aber eines, das wichtig für das Verständnis der Wahrheit ist.

Znova zdraví arkturiánska skupina. Chceme o hovoriť o premene, zdanlivo jednoduchá téma, ale jedna, ktorá je dôležitá pre pochopenie pravdy.

Premena tečie cez indivíduum keď sa prebudí zo sna. Prejavuje sa ako schopnosť „vidieť novými očami a počuť novými ušami“ v strede duality a rozdelenia. Premena vám dovolí rozpoznať falošné predstavy a presvedčenia, ktoré možno ešte stále udržiavate a nahradiť ich pravdou. Prinesie to schopnosť povedať: „ja som sa zmýlil“.

Tí, ktorí nie sú v stave dovoliť premenu odsúvajú ich vzostup do vedomia vyššie dimenzionálnej energie. Strach pred zmenou spôsobí a podporuje pokračovanie trojdimenzionálnych konceptov a presvedčení. Tí, ktorí sú v „pozícii moci“ ako „vodcovia sveta“  odolávajú zmene, lebo ju porovnávajú so stratou – so stratou osobnej moci a bohatstva. Často pútajú  k sebe prívržencov, ktorí slepo akceptujú všetko čo takzvaní „vodcovia“ veria a tým odložia ich osobnú moc do toho/ich procesu.

Umwandlung fließt durch ein Individuum, wenn es auf dem Traum erwacht. Es manifestiert sich als die Fähigkeit "mit neuen Augen zu sehen und mit neuen Ohren zu hören" mitten in Dualität und Trennung. Umwandlung erlaubt euch falsche Vorstellungen und Überzeugungen zu erkennen, die ihr vielleicht immer noch haltet, und sie mit der Wahrheit zu ersetzen. Es bringt die Fähigkeit zu sagen: "Ich habe mich geirrt."

Jene, die nicht fähig sind die Umwandlung zu erlauben, verzögern ihren Aufstieg in ein Bewusstsein höherdimensionaler Energie. Furcht vor Veränderung bewirkt und unterstützt die Fortsetzung der dreidimensionalen Konzepte und Überzeugungen. Viele, die sich der Veränderung widersetzen, sind in Positionen als "Welt-Führer", die jede Art von Veränderungen mit Verlust gleichsetzen ~ Verlust ihrer persönlichen Macht und Reichtum. Wegen ihrer Führungs-Positionen ziehen sie oft Anhänger an, die blind akzeptieren, was auch immer diese sogenannten "Führer" glauben, und geben so ihre persönliche Macht in diesem Prozess weg.

Ihr befindet euch jetzt an einem Punkt in eurer spirituellen Reise, ihr Lieben, wo ihr eure angeborene Macht anerkennen und zurückgewinnen müsst. Viele von euch haben dies bereits gemacht, haben diesen Bewusstseinszustand in anderen Lebenszeiten erreicht, sind in dieses Leben mit diesem Zustand des Bewusstseins bereits eingetreten.

Na vašej spirituálnej ceste sa nachádzate na bode, na ktorom musíte rozpoznať a znovu získať vašu vrodenú moc. Mnohí z vás to už spravili, rozpoznali a dosiahli už v predošlých životoch ten stav vedomia, už vstúpili do tohto života s tým stavom vedomia.

Nebojte sa povedať:“dosť je dosť, rozhodujem sa - nechcem naďalej žiť, konať alebo myslieť s tými starými predstavami rozdelenia“. Mnohí možno už odhalili, že mnohých to uráža. Odpadnú priatelia, ale nebojte sa keď sa to stane – energia si sama hľadá a čoskoro pritiahne tých, ktorí sú s vami v rezonancii.

Hovoríme teraz o premene pretože ste veľmi blízko vidieť ju. Mnoho sa odhalí a vy musíte byť pripravení – vnútorne a vo vonkajšku - pomáhať tím, ktorí nie sú v stave opustiť ich pohodlné zvyky aby mohli pochopiť Svet. Ľudstvu už nebude dovolené plynúť lenivo zo dňa na deň veriac, že vláda, náboženstvo, rodičia, priatelia alebo spoločnosť všetko vyrieši. Vy ste vedomie a tým základ vonkajšieho Sveta a vecí, ktoré sa rýchlo zmenia.

Habt keine Furcht zu sagen: "Genug ist genug, ich entscheide mich, nicht mehr in diesen alten überholten Vorstellungen der Trennung zu leben, zu handeln oder zu denken." Einige von euch haben vielleicht bereits entdeckt, dass andere dadurch beleidigt sind. Freunde können wegfallen, aber habt keine Furcht, wenn dies geschieht, ihr Lieben, die Energie sucht sich selbst und wird bald jene zu euch ziehen, die in eurer Resonanz sind.

Wir sprechen jetzt über die Umwandlung, weil ihr sehr nahe seid, die stattfindende Umwandlung zu sehen. Vieles wird enthüllt werden und ihr müsst innerhalb und auch außerhalb vorbereitet sein, jenen in Furcht zu helfen, die unfähig sind ihre alten und bequemen Bräuche gehen zu lassen damit sie die Welt verstehen. Der Menschheit wird nicht mehr erlaubt träge von einem Tag zum anderen zu schweben, zu glauben, dass die Regierung, die Kirche, Eltern, Freunde oder Gesellschaft alles für sich richten wird. Ihr seid das Bewusstsein und damit die Substanz der äußeren Welt und Dinge, die sich schnell verändern.

Es ist Zeit, eure Identität als göttliche Wesen in Anspruch zu nehmen, zu lernen und anderen innerhalb dreidimensionaler Energie zu helfen. Erlaubt den Prozess. Für einige bedeutet der Prozess einfach zu erlauben, vielleicht einfach zu Sein ~ statt zu machen ~ einfach in die Ruhe zu gehen, während oft alte Energien ans Tageslicht kommen und sich klären. Andere mögen sich geführt fühlen aufzustehen und in einer gewissen Weise aufzurechnen.

Je na čase nárokovať si vašu identitu ako božské bytosti, učiť sa a iním pomáhať v trojdimezionálnej energii. Dovoľte ten proces. Pre mnohých to možno znamená jednoducho BYŤ – namiesto robiť – jednoducho vstúpiť do kľudu pokiaľ tie staré energie vychádzajú na povrch a čistia/objasnia sa. Iní sa cítia vedení vstať a nejakým spôsobom vypočítať.

Premena je je predanie – schopnosť otvoriť s apre zmeny. Predať neznamená vzdať sa v prospech nejakej „budúcnosti v Nebi Boha“. Spirituálne predanie je prirodzený výsledok, jasné pochopenie akej veci sa predáme – pravde. Začne to silným pohonom – hľadaním pravdy, ktorá môže obsahovať mnoho vecí akonečne rozpoznať, že TO vedie do vnútra. Tomu procesu sa nedá vyhnúť, lebo je to to čo vy ste.

Mnohým sú tie hlbšie pravdy „divné“ a vyhýbajú sa im, nechcú ich prijať a veria, že iní sú „svätejší“ alebo majú viac inteligentných vedomostí. Všetci majú v sebe božský hlas – je to vec uznania, počúvania a dôvery. Ten čas je teraz.

Umwandlung ist eine Übergabe, die Fähigkeit, sich selbst für Änderungen zu öffnen. Übergeben bedeutet nicht, sich Selbst für irgendein "Zukunft im Himmel Gottes"-Konzept aufzugeben,. Spirituelle Übergabe ist das natürliche Ergebnis ein klares Verständnis davon zu haben, welcher Sache man sich übergibt ~ der Wahrheit. Es beginnt mit einem starken inneren Antrieb eine Suche nach Wahrheit anzufangen, die viele , sehr viele Wege beinhalten kann, um schließlich zu entdecken, das ES nach innen führt. Dieser Prozess kann nicht vermieden werden, denn es ist, wer Ihr seid.

Es gibt viele, denen die tieferen Wahrheiten "suspekt" sind, sich aber weigern, sie anzunehmen, stattdessen glauben sie, dass andere "heiliger" oder mehr intelligentes Wissen als sie haben. Alle haben die Göttliche Stimme in sich, es ist einfach eine Sache der Anerkennung, des Zuhörens und des Vertrauens. Die Zeit ist jetzt.

Valentinstag

Ja, wir sind uns eurer Bräuche bewusst und wir verbinden uns mit euch dafür, ist es kein Tag, die Liebe zu feiern? Liebe ist alles was es gibt, denn das EINE kann niemals geteilt werden. Es ist nur der Glaube, dass das EINE geteilt (Trennung) werden kann, und das hat in den äußeren Manifestationen von Kriegen, Uneinigkeit, Mangel, Beschränkungen usw. resultiert.

Áno, my poznáme vaše zvyky a spájame sa s vami – nie je to deň oslavy lásky?  Láska je všetko čo existuje, lebo to JEDNO nemôže nikdy byť rozdelené. Je to len viera, že to JEDNO môže byť rozdelené a to sa prejavilo vo vojnách, v nejednote, nedostatku, obmedzeniach ....

Deň Valentína oslavujú romantici/partnerstvá, predstavy božskej lásky. Existujú učenia, ktoré kážu „bezbožnosť“ romantickej lásky a že na dosiahnutie „svätectva“ sa musíte vzdať romantických spojení. Nezmysel je, že časť toho istého učenia hovorí, že musíte trpieť na dosiahnutie „svätectva“. Sú to ľudmi vytvorené presvedčenia bez podpory spirituálneho zákona.

Ale keď romantická láska má „fungovať“ tak je nutné chápať ju na hlbšej úrovni – a to je chýbajúca časť mnohých ľudských vzťahov. Priťahovanie medzi dvomi ľuďmi nemusí vždy znamenať, že sú si súdení, že  im je predurčené aby vstúpili do manželstva alebo mali nejaký intímny vzťah. Priťažlivosť je často výsledok spojení v predošlých životoch a dejú sa  často s niekým, koho instiktívne poznáte – ale nebol by dobrý partner pre vás.

Valentinstag feiern die Romantiker/Partnerschaften, Facetten der Göttlichen Liebe. Es gibt Lehren, die "Gottlosigkeit" von romantischer Liebe predigen und dass sie auf romantische Verbindungen verzichten müssen, um "heilig" zu sein. Unsinn, das ist ein Teil der gleichen Lehre, die besagt, dass ihr leiden müsst, um "heilig" zu sein. Dies sind von Menschen geschaffene Überzeugungen ohne spirituelles Gesetz, das sie unterstützt.

Allerdings muss romantische Liebe auf einer tieferen Ebene verstanden werden, wenn es "funktionieren" soll, und dies ist das fehlende Element in so vielen menschlichen Beziehungen. Anziehung zwischen zwei Menschen bedeutet nicht immer, dass sie vorgesehen sind zu heiraten oder eine intime Beziehung miteinander zu schaffen. Anziehung ist oft ein Ergebnis von Verbindungen in vergangenen Leben und geschehen häufig mit jemandem, den ihr instinktiv kennt, aber es wäre kein guter Partner für euch.

Wenn sich zwei Menschen mit einer intensiven Vorlebens-Geschichte (männlich/männlich, Frau/weiblich, oder männlich/weiblich) treffen, kann es entweder sofortige Anziehung oder Abstoßung sein. Viele homosexuelle Paare waren zusammen in anderen Lebenszeiten als heterosexuelle. Verbindungen enden nicht mit dem Tod, den ihr seid Bewusstsein, nicht nur physische Körper.

Keď sa stretnú dvaja s intenzívnym predživotným-príbehom vedie to k náhlej príťažlivosti alebo odporu. Mnohé homosexuálne partnerstvá boli spolu v minulých životoch ako heterosexuálne. Spojenia nekončia smrťou, lebo ste vedomie a nie len fyzické telo.

Manželstvá alebo trvalé vzťahy sú často výsledok pred-narodením-rozhodnutí oboch strán za účelom riešenia ešte nedoriešených predživotných-problémov, ktoré možno začali romantickými partnerstvami. Často majú tie energie, ktoré musia byť odstránené ich pôvod v starých úlohách ako matka/dieťa, otec/dieťa, priateľ/prietelka, sluha/pán... v súčasných životných-vzťahoch môžu reprezentovať ľahšiu cestu k doriešeniu. Je to často prípad vo vzťahoch, v ktorých obaja sa čudujú: „prečo som vstúpil/a do maželstva s tým človekom?“

Vždy sa pozrite hlbšie, v tom ohľade skutočne neexistujú náhody. Skúmajte čo sa v tom vzťahu máte/chcete naučiť. Karmické ukončenia sú možné aj keď to chce len jeden partner. Keď jeden je schopný rozpoznať druhého ako neprebudenú božskú osobu a rozhodne nežiť naďalej s energiou súdenia a nenávisti – tak dosiahol bod bezpodmienečnej lásky a nasleduje karmické rozpustenie. Indivíduum môže opustiť tú situáciu keď sa rozhodne a vie, že to bolo spracované.

Ehen oder feste Beziehungen geschehen oft als Ergebnis von Vor-Geburts-Entscheidungen von beiden Parteien zum Zweck der Lösung von noch nicht vollendeten Vorlebens-Problemen, die möglicherweise über romantische Partnerschaften begannen. Oft haben diese Energien, die gelöscht werden müssen, ihren Ursprung in alten Rollen als Mutter/Kind, Vater/Kind, Freund/Freundin, Knecht/Meister usw. Gegenwärtige Lebens-Beziehungen können eine leichteren Weg präsentieren, um dies zum Abschluss zu bringen. Dies ist oft der Fall in jenen Beziehungen, in denen einer oder beide sich wundern: "Warum habe ich diesen Menschen geheiratet?"

Schaut immer tiefer, ihr Lieben, es gibt wirklich keine Zufälle in diesem Punkt. Prüft was ihr aus jeder Situation lernen wollt. Karmische Abschlüsse können stattfinden, auch wenn es sich nur eine Person wünscht. Wenn er/sie fähig ist, den anderen als ein nicht-erwachtes göttliches Wesen anzuerkennen und beschließt dann, nicht mehr in einer Energie von Urteil und Hass zu leben (welcher dazu dient, die karmische Situation einfach zu nähren), dann habt ihr diesen Punkt bedingungsloser Lieber erreicht und karmische Auflösung erfolgt. Ein Individuum kann nun die Situation verlassen, wenn es wählt und weiß, dass es bearbeitet ist.

Manchmal werden zwei Menschen intensiv auf alle Ebenen zueinander gezogen, aber aus irgendeinem Grund entfaltet sich dies niemals in einer Beziehung. Dies geschieht mit einigen, die in ihrer Vor-Geburtsplanung wählten nicht miteinander in dieser Lebenszeit zu sein. Sie verstehen, dass intensive Vorlebens-Verbindungen und Liebe ihnen nicht erlauben würde danach zu streben, spirituell in ihr eigenes Bewusstsein und Kraft zu wachsen, wenn sie zusammen wären ~ weil sie dann einfach zufrieden zusammen wären.

Niekedy sú dvaja ľudia priťahovaní na všetkých úrovniach a z nejakého dôvodu to nikdy neskončí v nejakom vzťahu. To bolo rozhodnuté v predošlom životnom pláne, že v tomto životočasu spolu nebudú. Rozumia, že intenzívne predživotné partnerstvo a láska im nedovolí snažiť sa o to, lebo im by to bránilo rásť do ich vlastného vedomia sily – lebo by jednoducho boli spokojní.

Romantická láska nemusí byť zakorenená v skutočnej láske alebo je to len zvieracia príťažlivosť, o ktorej mnohí myslia, že je to pravá láska. Ten koncept je podporovaný v médiách, filmoch, knihách, časopisoch, reklamách... , obzvlášť v deň Valentína.

Múdri vedia, že sama sexuálna príťažlivosť nie je láska, ale časť, ktorá je prídavkom toho/lásky. Sexuálna príťažlivosť sa zakladá na ľudskej nutnosti rozmnožovať ľudský druh, čo môže byť dosiahnuté aj bez lásky. Intimita založená na sexuálnej príťažlivosti nikdy nevedie k intenzite a hĺbke energetického spojenia a naplnenia, ktoré sú možné keď obaja partneri majú totožné vedomie, ktoré je mimo zjavov/vzhladov, ktoré vidí do hlbších skutočností, ktoré presvietajú/prežarujú cez oči toho druhého.

Romantische Liebe muss verwurzelt und in wirklicher Liebe geerdet werden, oder es ist einfach tierische Anziehung, von der viele glauben, dass es wahre Liebe ist. Dieses Konzept der Liebe wird in allen Bereichen der Medien-Filme, Bücher, Zeitschriften, Reklamen usw. gefördert und ganz besonders am Valentinstag.

Die Weisen wissen, dass sexuelle Anziehung alleine keine Liebe ist, sondern eine Facette davon, eine Sache "hinzuzufügen". Sexuelle Anziehung selbst basiert im menschlichen Bedürfnis, die Spezies zu verbreiten, was ohne Liebe erreicht werden kann. Rein sexuelle Anziehung basierende Intimität trägt niemals die intensive und tiefe energetische Verbindung und Erfüllt die möglich sind, wenn beide von einem Bewusstsein sind, das jenseits der Erscheinungen, zu den tieferen Wirklichkeiten sieht, die durch die Augen des anderen durchschimmern.

Liebes-Beziehungen sind niemals davon abhängig, wie der andere aussieht, oder wie die Kleider sind, es ist fruchtlos und ein sehr menschlicher Versuch, jemand in euer Konzept von perfekten Partner zu formen. Gesunde Beziehungen haben eine ähnliche Energie-Resonanz, sie haben keine enge Weltanschauung, denken und glauben nicht unbedingt wie der andere, weil alle hier sind um zu lernen und ihrem individuellen Bedürfnis zu folgen um zu wachsen.

Ľúbostné vzťahy nikdy nie sú závislé od vzhľadu druhého, alebo ako sa oblieka. Je to neplodné a veľmi ľudský pokus formovať niekoho do konceptu perfektného partnera. Zdravé vzťahy majú podobnú energetickú vibráciu, nemajú úzky pohľad Sveta, nie nutne myslia a veria ako ten druhý lebo všetci sú tu aby sa učili a nasledovali ich individuálne potreby pre ich rast.

Dobre zladení ľudia – priatelia alebo partneri – dosiahli podobné stupne/stavy vedomia. Pozorujte vzťahy ne-prebudeného stavu vedomia – oni trávia ich vzťahy v bojoch, podvodoch, úžitku, hneve a make-ups (šminkovane) – obaja sú takpovediac na tej istej energetickej vlnovej dĺžke – ich vzťah funguje na ich stave vedomia, ich predstave o koncepte ako vzťah má byť.

Majú obrovské nedorozumenia v súvislosti  s láskou a partnerstvom. Vlády, náboženstvá, rodiny a priatelia neustále vyjadrujú/hovoria, že láska je platná len vtedy keď splníte veľmi úzke koncepty/vzory. Partner musí mať určitú farbu, pohlavie, vzdelanie, finančný štátus/hodnotu alebo musí byť obdarený inými akceptovatelnými znameniami. Láska je skúsenosť jedného JA a prejavená ako mnohí. Láska nikdy nebude závislá od predstavy ľudstva.

Zwei gut abgestimmte Menschen, seien es Freunde oder Partner, haben ähnliche Bewusstseins-Zustand erreicht. Betrachtet jene, die im nicht-erwachten Bewusstseins-Zustand leben, sie verbringen die Beziehungen in Kämpfen, Betrug, Genuss, Zorn, Furcht und Make-ups ~ beide sind auf der gleichen energetischen Wellenlänge sozusagen ~ es ist deren Zustand des Bewusstseins, ihr Konzept davon, wie Beziehungen funktionieren.

Vielleicht gibt es eine Zeit, in der ihr versucht wegen der Anziehung eines Menschen in die niedrigere Bewusstseins-Ebene des anderen einzutreten. Obwohl es sicherlich durch den freien Willen erlaubt ist, kann es niemals dazu führen, dass ein gewünschtes glückliches Ergebnis erzielt wird, sondern stattdessen endet es in der Regel in Herz-Schmerz nach einer kurzen intensiven gemeinsamen Zeit. Man kann nicht einfach zurück gehen zu einem entwachsenen Bewusstseins-Zustand, egal wie anziehend dies auch erscheinen mag.

Missverständnisse sind hinsichtlich der Liebe und Partnerschaft reichlich vorhanden. Regierungen, Religionen, Familien und Freunde äußern ständig, dass Liebe nur gültig ist, wenn ihr oft sehr enge Konzepte erfüllt. Der Partner muss von einer bestimmten Farbe, Geschlecht, Ausbildung, finanziellem Status oder mit anderen akzeptablen Merkmalen ausgestattet sein. Liebe ist die Erfahrung von Einem Selbst, manifestiert als die vielen. Liebe ist und wird niemals von den Vorstellungen der Menschheit abhängig sein.

Es kommt ein Punkt, an dem ein Mensch "keine Beziehung mehr braucht" um sich komplett, glücklich und ganz zu fühlen, weil er ein Bewusstsein für spirituelle Ganzheit und Vollständigkeit erreicht hat. Sie haben ihre Zwillings-Flamme innerhalb entdeckt und jetzt wird eine Beziehung eine persönliche Entscheidung.

Príde bod kedy človek „nepotrebuje žiaden vzťah“ na to aby sa cítil kompletný, šťastný a celý – lebo dosiahol vedomie spirituálnej celosti a dokonalosti. Odhalil svoj blíženecký plameň v sebe a teraz bude partnerstvo osobné rozhodnutie.

Šťastné vzťahy vzniknú len vtedy keď každý pozná a akceptuje svoju skutočnú hodnotu a moc lebo potom nie je už nutné porovnávať/skúšať vo vonkajšku. Nevedomosť o vlastnej identite vedie k tomu, že to ne-prebudené hľadá svoju dokonalosť vonku/mimo seba. „Keď som vydatá s tým dobre vyzerajúcim, bohatým, inteligentným človekom – tak musím byť lásky hodná a hodnotná“.

Mnohí nosia ešte staré buňkové-spomienky z doby kedy jediným východiskom z hladu a smrti bolo manželstvo. A to sa odzrkadluje často u tých, ktorí skáču z jedneného partnerstva do druhého len aby neboli sami. Uvedomte si to a vyčistite a vymažte tie staré buňkové-spomienky ak cítite v sebe to podozrenie.

Keď vo vnútri zosilníte budete sa na minulosť pozerať ako nepodarené pokusy v romancách a smiať sa: „Ďakujem Boh, že si mňa zachránil z toho vzťahu“. Aj vtedy keď ste vykľzli z toho partnerstva so „zlomeným srdcom“. Ľudský rozum je programovaný so svestkými konceptmi o romantike a sexe a reaguje podľa toho dovtedy kým ste sa nenaučili niečo nové/iné.

Glückliche Beziehungen geschehen nur, wenn jeder seinen eigenen wahren Wert und Macht versteht und akzeptiert, denn dann ist nicht mehr erforderlich außerhalb zu prüfen. Unwissenheit über seine wahre Identität führt dazu, dass nicht-erwachte ihre Vollständigkeit außerhalb von sich selbst suchen. "Wenn ich mit diesem gut aussehenden, reichen, intelligenten Menschen verheiratet bin, dann muss ich liebenswert und wertvoll sein."

Viele tragen noch alte Zell-Erinnerungen von Zeiten in sich, als sie in einer Partnerschaft lebten, in der Tod oder Verhungern zu vermeiden die einzige Möglichkeit war, und dies spiegelt sich oft in jenen, die von einer Partnerschaft zu anderen springen, nur um nicht alleine zu sein. Erkennt dies und erlaubt diese alten Zell-Erinnerungen zu klären und zu löschen, wenn ihr diesen Verdacht in euch spürt.

Wenn ihr innerhalb stärker werdet, werdet ihr auf die Vergangenheit zurückblicken, auf missglückte Versuche bei Romanze und lachen und sagen: "Danke lieber Gott, dass du mich aus dieser Beziehung gerettet hast." Selbst wenn ihr zu jener Zeit mit gebrochenem Herzen und Verletzung gingt. Der menschliche Verstand ist mit weltlichen Konzepte von Romantik und Sex programmiert und reagiert auf diese Weise, bis ihr es anders lernt.

Wenn ein Lebenspartner Vollständigkeit für euch repräsentiert, werdet ihr dies ohne Gedanken und Kampf anziehen, weil es die natürliche Manifestation eures Zustandes des Bewusstseins, eure Verwirklichung spiritueller Vollständigkeit. Alleine zu sein, kann für einige Vollständigkeit darstellen.

Keď pre vás partner znamená celistvosť tak si to bez rozmýšlania oblečiete a pritiahnete boj lebo je to prirodzené vyjadrenie vášho stavu vedomia, vaša predstava spirituálnej celistvosti. Pre niektorých znamená spirituálna celistvosť byť sám.

Skutočné, trvalé a hlboké vzťahy obsahujú romantiku, dobrý sex a všetko čo tupý, štrukturovaný stav vedomia považuje za nesväté – ale to sa teraz rozpozná ako dodané veci BYTIA.

My, arkturiánske skupinové-vedomie posielame vám všetkým lásku, radosť a všetko k Valentínskemu sviatku.

Wahre, tiefe und dauerhafte Beziehungen schließen Romantik, tollen Sex und alles mit ein was der starre, strukturierte, puritanische Zustand des Bewusstseins als unheilig erachtet, aber dies wird jetzt als hinzugefügte Dinge des Seins erkannt.

Wir, das Arkturianische Gruppen-Bewusstsein senden euch allen Liebe, Freude und Spaß, alles für den Valentinstag.

Die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele, 15.02.2015,http://www.onenessofall.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0215/15valentinstag.html

 

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52