arkturiánske správy 5...

« NESARA-Report: Zur momentanen Lage des Weltfinanzsystems und aktuelle geopolitische Entwicklungen (16. September 2014)

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) - 14.September 2014

von erst-kontakt @ 2014-09-17 – 08:52:34

Beschreibung: ie Arkturianer

„Wisst... Das was ihr sucht, seid IHR"

„Vedzte, vy milí... to, čo hľadáte ste VY“

Zdravim, vy milí. Prichádzame znova a ponúkame podporu a informácie o cestovaní k osvieteniu – poznanie toho, že ste oveľa viac ako vás viedli/vás presvedčili. Ste božské stvorenia, stvorené v a so spirituálnou základnou silou zdroja (vedomie) a ako také ste schopné reprezentovať celok a dokonalosť tohto božského vedomia. Trojdimenzionálne vedomie vám nedovolí spomenúť si, kto ste, lebo funguje z úrovne duality a rozdelenia. Tým ste manifestovali/preukázali vám samým boj a bolesť počas mnohých životočasov.

Jednota je to hlboké tajomstvo života – tajomstvo, ktorého mnohí si nie sú vedomí, ale mnohí sa k tomu poznaniu prebúdzajú. Kde by mohol ten svätý kľúč lepšie byť schovaný ako medzi/vnútri. Tam, kde by len spirituálny majster myslel, že tam je, že by veril a hľadal na tom poslednom mieste. Dokonca mnohí z tých, ktorí sa orientujú na starých konceptoch začínajú rozumieť – cez osobné rozpory, odrádzanie alebo výsledky vonkajšieho „úspechu“ neprinesú pocit dokonalosti, ktorý bol pôvodne žiadaný.

 

Grüße, ihr Lieben. Wir kommen wieder und bieten euch Unterstützung und Informationen über eure Reise zur Erleuchtung ~ die Erkenntnis, dass ihr so viel mehr seid, als ihr geführt wurdet zu glauben. Ihr seid göttliche Wesen, geschaffen in und von der spirituellen Substanz der Quelle (Bewusstsein), und als solche seid ihr fähig, die Ganzheit und Vollständigkeit dieses Göttlichen Bewusstseins zu manifestieren. Das dreidimensionale Bewusstsein erlaubt es euch nicht, euch zu erinnern, wer ihr seid, weil es von der Ebene der Dualität und Trennung funktioniert. Ihr habt somit für euch selbst Lebenszeiten des Kampfes und Schmerzes manifestiert, mit einem Streben nach außen in dem Glauben, dass ihr von Gott getrennt wäret.

Einheit ist das tiefe Geheimnis des Lebens ~ ein Geheimnis, dessen sich viele als solches noch völlig unbewusst sind, aber viele erwachen jetzt dazu. Wo kann der Heilige Schlüssel besser versteckt werden als innerhalb, denn nur ein spiritueller Meister würde denken, dass man an diesem letzten Ort suchen und glauben würde, dass es dort wäre. Sogar viele von jenen, die noch immer auf die alten und fertigen Konzepte zugreifen, verstehen allmählich ~ durch persönliche Auseinandersetzungen, Entmutigung oder sogar große Leistungen, dass die äußeren "Erfolgs"-Insignien nicht das mit sich bringen, was als inneres Gefühl der Vollständigkeit angestrebt wird.

Mnohí z tých, ktorí dosiahli trojdimenzionálny „úspech“, objavujú, že tá vnútorná túžba po „niečom“ zostáva. Z nevedomosti hľadjú v drogách, alkohole, sexe a pozornosť vyvolavajúcich akciách. Na Zemi ale existujú teraz úspešní  a slávny ľudia, ktorí sú dostatočne vyvinutí na to, aby pochopili, že tá hypnóza a illúzia vonkajška nie je miesto kde sa hľadá šťastie. To prehliadnu a ukončia. Sú to tí vedome inkarnovaní a sú príklady a učitelia pre tých, ktorí tých skutočne slávnych obdivujú a napodobňujú.

Zdá sa byť odraditelné hľadať vo svojom vnútri – cudzie a ťažké, jednoducho preto, lebo svet neučil hľadanie vo vnútri. Namiesto toho sa ľudstvo učilo veriť, že mozog a rozum má všetky odpovede. Kvôli nevedomosti ste životočas za životočasom hľadali pravdu, vedomosti, riešenia a dokonca vedenie v odpovediach a informáciách v tej vonkajšej scéne – od „expertov“, od nábožemských vodcov, od vlád...

Rozum je jedna cesta vedomia. Prekladať a manifestovať z vášho dosiahnutého stavu vedomia môže rozum sprístupniť len to čo vám osobne už je známe, alebo v konsens-vedomí už pláva. Preto musí byť/plynúť každá nová myšlienka z hlbšej úrovne. Skutoční umelci sa naladia s ich hlbšími úrovňami, ale nerozpoznajú, že sa jedná o spirituálnu aktivitu. Užívanie drog alebo alkoholu je v živote mnohých kreatívnych ľudí bežne rozšírená lebo veria, že tie veci sú nutné na sprístupnenie kreativity. Skutočnosťou je, že ten prístup k ich spirituálnemu vnútornému rastu/kreativitívnej úrovni už môžu mať/dosiahnuť meditáciou. Aj keď tie substancie vynechajú, ktoré slúžia  len otváraniu  negatívnych energetických situácií.

Einige, die tatsächlich im dreidimensionalen Sinn "Erfolg" erzielten, entdecken, dass da immer noch eine innere Sehnsucht nach "etwas" bleibt, und in Unwissenheit suchen sie es in Drogen, Alkohol, Sex und Aufmerksamkeit erregende Aktionen. Aber es gibt jetzt auf der Erde erfolgreiche und berühmte Menschen, die entwickelt genug sind, um die Hypnose und die Illusionen im Äußeren nach Glück zu suchen, zu durchschauen und zu beenden, die absichtlich inkarnierten als Beispiele und Lehrer für jene, die versuchen die Berühmten zu bewundern und nachzuahmen.

Zuerst innerhalb zu suchen, scheint eine entmutigende Aufgabe zu sein ~ fremd und schwierig, einfach weil die Welt nicht lehrte, innerhalb zu suchen. Der Menschheit wurde stattdessen beigebracht zu glauben, dass das Gehirn und der Verstand alle Antworten hat. Lebenszeit um Lebenszeit suchtet ihr durch Unwissenheit die Wahrheit, Wissen, Lösungen und sogar Führung in Antworten und Informationen in der äußeren Szene ~ von "Experten", religiösen Führern, Regierungen usw..

Der Verstand ist eine Straße des Bewusstseins. Übersetzen und manifestieren von eurem erreichten Bewusstseins-Zustand kann der Verstand nur auf das zugreifen, was euch persönlich bereits bekannt ist, oder im Konsens-Bewusstsein der Welt herumschwimmt, deshalb, wenn eine Idee neu ist, muss es aus den tieferen Ebenen fließen. Wahre Künstler stimmen sich mit ihrer tieferen Ebene innerhalb ab, erkennen jedoch nicht, dass dieses eine spirituelle Aktivität ist. Die Verwendung von Drogen oder Alkohol ist in den Leben vieler kreativer Menschen weit verbreitet, weil sie glauben, dass diese Dinge notwendig sind, um auf diese tiefere Kreativität zuzugreifen. Die Tatsache ist, dass sie jenen Zugang bereits zu den gegenwärtigen tieferen und kreativeren Ebenen durch Meditation und inneres spirituelles Wachstum haben können, wenn sie diese Substanzen vermeiden, die nur dazu dienen, sie für eine negative energetische Situation zu öffnen.

Ako presne dostanete odpoveď z vnútra? Celý ten koncept odraďuje mnohých úprimných hľadačov, lebo to najprv vyzerá nepraktické a nemožné. Nie je to ako rádio(aj keď časom to podobne môže tak byť), ktoré potrebujete len zapnúť. Ten proces začína dôverou a meditáciou. Disciplínou vedieť sám seba ukľudniť, aby bolo možné počuť ten slabý hlas – mimo zaobmedzeného plánovacieho mozgu – to sa musí nacvičiť. Príprava by mohla byť nejaká spirituálna kniha, jedna pravda, ktorú čítate, alebo kľudná prechádzka, pozorovanie orírody – len aktivity, ktoré rozum akľudnia – BEZ mobilu alebo partnera, keď idte do prírody. Staňte sa pozorovatelom, ale nebuďte proti myšlienkam, ktoré by cez vás mohli plynúť.

Mnohí z vás už počujú tie ešte slabé hlasy ako intuíciu, ale nerozpoznali čo to bolo. Intuíciou to funguje na začiatku u mnohých, ale vy začínate vstupovať hlbšie do spirituálneho osvietenia, budete prijímať sväté vedomosti a informácie, vedieť odpovede na otázky a začnete byť vyučovaní z vnútra.

Existujú ľudia, ktorí sa sami nazývajú jasnovidcami/medium, oni skutočne majú schopnosť vyzdvihnúť energie a počuť informácie. Ale keď vedomie je ešte stále v trojdimenzionálnom systéme viery zapletené, nebude tá psychická schopnosť viesť/urobiť z nich spirituálnych učiteľov, ani nebude uskutočnovať ich predpovede. Predpovede sa zakladajú na energii toho okamihu a mení sa neustále. Psychické informácie, ktoré prídu trojdimenzionálnym vedomím/stavom vedomia sa odzrkadlujú – informácie nemôžu byť vyššie ako ten kanál, ako ten autor alebo stav vedomia toho učiteľa. My sa delíme s vami, aby ste začali používať tie rozdiely, keď niekto hľadá lekciu spirituálnej triedy alebo sa rozhodne pre zvláštnu cestu vysvetlenia

Wie genau bekommt ihr Antworten von innerhalb? Das ganze Konzept entmutigt viele aufrichtige Suchende, weil es zuerst unpraktisch und unmöglich scheint. Es ist nicht wie ein Radio (obwohl es mit der Zeit etwas ähnlich werden kann), das ihr nur anschließen braucht. Der Prozess beginnt mit Vertrauen und Meditation. Mit der Disziplin sich selbst genug zu beruhigen, um die leise kleine Stimme zu hören ~ jenseits der beschäftigten Planung des Gehirns ~ es muss geübt werden. Vorbereitung könnte ein spirituelles Buch sein, eine Wahrheit, die ihr lest sein, oder ein ruhiger Spaziergang, die Beobachtung der Natur ~ nur mit Aktivitäten, die den Verstand beruhigen ~ OHNE Handy oder Partner, wenn ihr in der Natur geht. Werdet ein Beobachter, aber widersetzt euch nicht der Gedanken, die durch euch schweben könnten.

Die meisten von euch hören bereits die noch kleine Stimme als Intuition, erkannten jedoch nicht, was es war. Durch die Intuition funktioniert es im Anfang für viele, aber wenn ihr beginnt tiefer in die spirituelle Erleuchtung einzutreten, werden heiliges Wissen und Informationen empfangen werden, Fragen beantwortet, und ihr werdet anfangen von innen unterrichtet zu werden.

Es gibt Menschen, die nennen sich Hellseher/Medium, sie haben tatsächlich die Fähigkeit die Energien aufzuheben und Informationen zu hören. Aber wenn euer Bewusstsein noch vollständig im dreidimensionalen Glaubens-System verstrickt ist, wird diese psychische Fähigkeit euch nicht zu spirituellen Lehrern machen, noch wird es eure Voraussagen wahr werden lassen. Voraussagen basieren auf der Energie des Augenblicks und verändert sich ständig. Psychische Informationen, die durch einen dreidimensionalen Bewusstseins-Zustand kommen, werden widergespiegelt ~ Informationen können nicht höher als der Kanal, Verfasser oder der Zustand des Bewusstseins des Lehrers steigen. Wir teilen dies mit euch, damit ihr anfangt eure Unterscheidung zu verwenden, wenn jemand eine Lektüre spiritueller Klasse sucht oder sich auf einen besonderen Pfand der Aufklärung begibt.

Mnohí spirituálne čistí učitelia minulosti učili svojich žiakov vyhýbať sa byť médium, jasnovidec a všetkému metafickému, lebo to bola ľahká cesta tých zraniteľných podviesť, ktorí žili skoro všade na svete celkom v energiách duality a rozdelenia a videli v tom ľahkú cestu zarábať tým peniaze a viesť dobrý život. Niekoľko ich ešte existuje, ktorí pracujú na tejto úrovni, ale väčšina prichádza z hlbšieho miesta. Váš vlastný stav vedomia vás privedie k niekomu s vyšším vedomím, keď vyhlásite úmysel nájsť učiteľa alebo svetlo používatela vysokej rezonancie – vaše vnútro vás povedie. Naučte sa dôverovať vašej intuícii.

Vaša intuícia vás povedie v zmysle vášho vedomia k nejakému učiteľovi, liečiteľovi, písatelovi, alebo médiu. Začnite dôverovať, kedď súladíte s nejakou knihou, reklamou pre semináre alebo energiou niekoho. Niekomu slepo sledovať sa pre mnohých už skončia. Väčšina z vás začína rozoznávať, že nepotrebuje vonkajšie nástroje, lebo si uvedomujú, že to čo potrebujú príde z vnútra. Energia nejakého vedomia, ktorá je menej ako vaša vás nemôže pozdvihnúť ale stiahnuť. To je znovaprevzatie vašej moci.

Viele spirituell reine Lehrer der Vergangenheit lehrten ihren Schülern Medien/ Hellseher und alles metaphysische zu meiden, weil es ein leichter Weg war, die Verwundbaren hereinzulegen, die fast überall auf der Welt vollständig in den Energien der Dualität und Trennung lebten, und es ein einfacher Weg war zu verdienen und ein gutes Leben dabei zu führen. Es gibt noch einige, die auf dieser Ebene arbeiten, aber die meisten kommen jetzt aus einem tieferen Ort. Euer eigener Bewusstseins-Zustand wird euch zu jemanden von oder mit höherem Bewusstsein führen, wenn ihr eure Absicht erklärt, einen Lehrer oder Lichtwirkenden von hoher Resonanz zu finden ~ ihr werdet von innen geführt. Lernt eurer Intuition zu vertrauen.

Eure Intuition wird euch hinsichtlich des Bewusstseins-Zustandes zu einem Lehrer, Heiler, Schreiber oder Medium führen. Ihr beginnt zu vertrauen, wenn ihr in Resonanz seid mit einem Buch, Werbung für Seminare oder jemandes Energie. Jene Tage, jemandem blind zu folgen, einfach weil sie euch das sagten, werden für die meisten von euch beendet. Die meisten von euch beginnen jetzt zu erkennen, dass ihr nicht mehr die äußeren Werkzeuge benötigt, weil ihr das, was ihr braucht, von innen kommt. Die Energie eines Bewusstseins, die weniger als eure eigene ist, kann euch nicht anheben, sondern eher senken. Dies ist die Rücknahme eurer Macht.

Pochopte, že to neznamená, že sa nemôžete zúčastniť nejakého seminára, energetického sedenia, ku ktorým ste vedení, alebo nechať nejakú knihu/poučenie nejakého spirituálne vyvinutého svetlonosiča keď to potrebujete. Nechajte sa viesť tým ešte tak slabým hlasom – na Zemi existujú spirituálne vyvinuté indivíduá v dobe celovetového prechodu a vy môžete pridať trochu svetla vašou prácou, a tým pomôcť iným. Cvičte rozdiely.

Ísť do vnútra, predtým než urobíte dôležité rozhodnutia znamená učiť sa, že by ste mali konečne skončiť stále behať od jedného ľudského rozhodnutia k druhému, bez vedomia toho, že by ste mohli súladiť s vašou energiou. Pýtajte sa vašich vodcov, ktorí vám pomáhajú. Dávajte otázky a napíšte ich, vy to cítite, ale neočakávajte žiaden  silný hlas, ktorý vám povie čo treba urobiť alebo povie::ja to nedokážem“, keď vašich vodcov nepočujete, ktorí sú pri vás, aby vám mohli pomáhať pri vašich rozhodnutiach.

Vnútorný hlas nehovorí v slovách, je to informácia preložená vašim rozumom. Tá informácia sa môže prejaviť nejakou normálnou skúsenosťou, ktorá sa postará o odpoveď, ktorú hladáte. Informácia pluje z vnútorného hľadania a náchylnosti a prejavuje sa v jednej forme, na ktorú sa ľahko naladíte/ľahko rozumiete.

Versteht, dies bedeutet nicht, dass ihr die gelegentliche Energie-Sitzung, Seminare, zu denen ihr vielleicht geführt werdet, oder die Lektüren aufgeben müsst, die von spirituell entwickelten Lichtwirkenden entwickelt wurden, wenn ihr sie benötigt. Lasst euch von der noch kleinen Stimme führen ~ es gibt viel spirituell entwickelte Individuen auf der Erde in dieser Zeit, die in dieser Zeit des weltweiten Übergangs ihr Licht durch ihre Arbeit hinzufügen, um anderen auf diese Weise zu helfen. Übt Unterscheidung.

Nach innen zu gehen, bevor ihr wichtige Entscheidungen trefft, bedeutet zu lernen, dass ihr endlich aufhören könnt, ständig von einer menschlichen Lösung zu einer anderen zu laufen, ohne euch bewusst zu sein, wie ihr vielleicht mit eurer Energie mitschwingen könnt. Fragt eure Führer, die euch helfen. Stellt Fragen und schreibt euch diese Dinge auf, ihr spürt es, aber erwartet keine laute Stimme, die euch sagt, was zu tun ist oder sagt: "Ich kann es nicht schaffen," weil ihr euren Führer nicht hört, der mit euch ist, um euch zu helfen bei euren Entscheidungen.

Die innere Stimme spricht nicht in Worten, es ist Information in Worte von eurem Verstand übersetzt. Die Information kann sich durch eine ganz normale Erfahrung zeigen, die für die Antwort sorgt, die ihr sucht. Information fließt aus innerer Suche und Empfänglichkeit, und manifestiert sich in einer Form, auf die ihr euch leicht beziehen könnt.

Božské vedomie je seba-nositeľné a seba-udržujúce a je absolutné JADRO. To uskutočnenie (nie intelektuálne vedomosti) toho je kľúč, ktorý otvorí dvere, dovolí prejav božských myšlienok vo a cez vás sa manifestovať. Spomeňte, rozum preloží spirituálnu skutočnosť (dokonalosť, celok, plnosť) cez váš dosiahnutý stav vedomia, ktorý sa u každého indivídua odlišuje. Vaše skúsenosti porovnávať s inými vás môže obmedzovať, lebo spirituálny plod sa nikdy neobmedzuje na určitú formu.

Nezúfajte, keď urobíte chybu – keď myslíte, že počujete vaše vnútorné vedenie tak konajte podľa toho a potom objavíte, že to bude „chyba“. Vedzte, že to žiadna chyba nie je, ale len jedna učebná skúsenosť. Vy sa ešte učíte spoznať ten malý hlas a od ego-hlasu odlíšiť a zistíte, že existuje kľudný, jemný pocit s vnútorným hlasom „vedomosťou“, že neexistuje žiadne čisto intelektuálne riešenie.

Dôverujte vždy vašej intuícii. Držte vaše energetické pole vyplnené svetlom, udržujte sa centrovaní v pravde, dajte si úmysel vždy počúvať a byť vedený tým jemným hlasom – a budete.

To je ako žijete vnútrom a nie naopak.

Vedzte... čo hľadáte, ste VY.

Arkturiánska skupina  

Göttliches Bewusstsein ist Selbst-Tragend und Selbst-Erhaltend und ist euer absoluter KERN. Die Verwirklichung (nicht intellektuelles Wissen) dessen ist der Schlüssel, der die Tür öffnet, göttlichen Ideen erlaubt in und durch euch zu manifestieren. Erinnert euch, der Verstand übersetzt spirituelle Wirklichkeiten (Vollständigkeit, Ganzheit, Fülle) durch euren erlangten Zustand des Bewusstseins, der sich für jedes Individuum unterscheidet. Eure Erfahrungen mit anderen zu vergleichen, kann euch beschränken, weil spirituelle Frucht niemals auf eine bestimmte Form beschränkt ist.

Verzweifelt nicht, wenn ihr einen Fehler macht ~ wenn ihr denkt, dass ihr eure innere Führung hört, danach handelt und dann entdeckt, dass es ein "Fehler" sein wird. Wisst, dass es kein Fehler ist, sonder nur eine Lern-Erfahrung. Ihr lernt noch, die kleine Stimme zu erkennen, von der Ego-Stimme zu unterscheiden, und ihr werdet feststellen, dass es ein ruhiges und sanftes Gefühl gibt, mit der inneren Stimme zu "wissen", dass es einzig und allein auf intellektuelles Wissen basierende Lösungen nicht gibt.

Vertraut immer eurer Intuition. Haltet euer Energie-Feld mit Licht gefüllt, haltet euch zentriert in der Wahrheit, gebt eure Absicht ab, immer durch die sanfte, leise Stimme geführt zu werden ~ und ihr werdet es.

Dies ist, wie ihr innerhalb lebt und nicht umgekehrt….

Wisst… das was ihr sucht, seid IHR.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele, 14.09.2014,
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0914/14arkturi.html

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52