Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) - 04.Januar 2015

von erst-kontakt @ 2015-01-07 – 09:32:24

Beschreibung: ie Arkturianer

„LIEBE ist der SCHLÜSSEL für ALLES"

„LÁSKA je kľúč pre všetko“

Milí, posielame vám želania k novému roku a pridávame, že to bude rok toho NOVÉHO lebo ste odložili už mnoho z tej energie, ktorá vás udržiavala v otroctve starého stavu vedomia a to dovolí tomu novému rozvinúť sa.

Nikdy neverte, že naučiť sa a vyjadrovať lásku je bezvýznamná snaha. Každá iskra svetla a vedomia slúži k zmenšeniu toho hustého všeobecného svetového vedomia, ktoré je založené na dualite a rozdelení. Každým dňom bude svetlo sveta jasnejšie a jemnejšie kvôli rozvíjajúcemu sa vedomiu mnohých. Všetci sú v a od JEDNOHO a preto svetlo, ktoré uznáte v sebe, uznáte aj vo svete.

Ihr Lieben, wir senden euch Wünsche für ein frohes Neues Jahr und fügen hinzu, dass es ein Jahr des Neuen sein wird, da ihr schon vieles von der Energie aufgelöst habt, die euch in Sklaverei eines alten Bewusstseins-Zustandes hielt, und dies wird dem Neuen erlauben sich zu entfalten.

Glaubt niemals, dass eure Anstrengungen Liebe zu lernen und auszudrücken, verschwendet werden oder bedeutungslos sind, jeder Funke des Lichts und Bewusstseins dient dazu, die Dicht von einem allgemeinen Welten-Bewusstsein, das auf Dualität und Trennung basiert, zu vermindern. Mit jedem Tag wird das Licht der Welt heller und feiner wegen des sich entfaltenden Bewusstseins von so vielen. Alle sind in und vom Einen und deshalb, das Licht, das ihr innerhalb von euch anerkennt, erkennt ihr auch für die Welt an.

Liebe ist der Schlüssel für alles, ihr Lieben ~ Liebe zu euch Selbst und Liebe für alles in eurem Leben. Liebt jeden Aspekt eures Lebens ~ das Schöne ebenso wie das nicht so schöne, denn jede Erfahrung kann euch in ein tieferes spirituelles Bewusstsein bringen, wenn ihr euch erlaubt zu graben und die Überzeugungen hinter den Erfahrungen entdeckt.

Láska je kľúčom ku všetkému, milí – láska k vám samým a láska pre všetko vo vašom živote. Milujte každý aspekt vášho života – to pekné tak isto ako to nepekné, lebo každá skúsenosť vám môže priniesť hlbšie spirituálne vedomie, keď si dovolíte hrabať a objavíte tie presvedčenia za tými skúsenosťami.

Je nemožné milovať všetko, pokiaľ si nedovolíte milovať seba samych. Selektívne vedomie v pohľade na lásku, láska, ktorá sa sama nezapojí odzrkadluje presvedčenia duality a rozdelenia. Vedomie, ktoré seba samého vylučuje nikdy nemôže vyjadrovať lásku v najvyššom zmysle lebo ju zatiaľ neudrží. Koncepty a presvedčenia o láske v neprebudenej spoločnosti sa normálne zakladajú na sexuálnej príťažlivosti, moci, a túžbe cítiť sa milovaný, čo neúnavne je podporované médiami, „expertmi“, rodinou, priateľmi... Len LÁSKA, ktorá odzrkadluje uznanie, uskutočnenie a akciu stavu vedomia toho jedného SEBA SAMÉHO prenesie svetové vedomie do následnej roviny vývoja.

Es ist unmöglich wirklich alles zu lieben, bis ihr euch erlaubt, euch Selbst zu lieben. Ein Bewusstsein, selektiv im Hinblick auf Liebe, eine, die sich selbst ausschließt, spiegelt die dreidimensionale Überzeugung der Dualität und Trennung wider. Ein Bewusstsein, das sich selbst ausschließt, kann niemals Liebe im höchsten Sinne ausdrücken, weil es diese noch nicht hält. Konzepte und Überzeugungen über die Liebe in einer nicht-erwachten Gesellschaft basieren normalerweise auf sexuelle Anziehung, Macht und das Bedürfnis, sich geliebt zu fühlen, was alles unermüdlich durch die Medien, 'Experten', Familie, Freunde usw. gefördert wird. Nur LIEBE, die Anerkennung, Verwirklichung und Aktion eines Bewusstseins-Zustandes des EINEN SELBST reflektiert, versetzt das Welt-Bewusstsein in die nächste Ebene der Entwicklung.

Viele sagen: "Oh, aber ihr wisst nicht, dass ich furchtbare Dinge gemacht habe. Ich könnt mich niemals lieben, weil ich nicht der Liebe würdig bin." Andere mögen sagen: "Mir wurde bereits als Kind immer gesagt, dass ich unwürdig oder nicht liebenswert sei, und ich kann es einfach nicht gehen lassen." DOCH, IHR KÖNNT! Es ist Zeit aufzuhören die Probleme zu nähren, die Meinungen, Konzepte, Erinnerungen und was auch immer euch noch in Sklaverei halten mag. Diese Dinge haben nur die Macht, die ihr ihnen gebt, und jene, die diese Mitteilung lesen, sind an diesem Punkt genug entwickelt, um dies zu bestätigen, so dass jeglicher "Opfer-Mentalität" der Vergangenheit erlaubt wird in das Nichts aufgelöst zu werden.

Mnohí hovoria:“Oh, ale vy neviete, že som spravil zlé veci. Ja by som sa nikdy nemohol milovať, lebo lásky nie som hodný.“ Mnohí môžu povedať:“mne už ako dieťa bolo povedané, že lásky nie som hoden a to nemôžem jednoducho zabudnúť“. ALE VY MÔŽETE! Je čas prestať živiť problémy, mienky, koncepty, spomienky a všetko čo vás ešte môže udržiavať v otroctve. Tieto veci majú len tú moc, ktorú im dáte vy a tí, ktorí tieto správy čítajú sa vyvinuli dostatočne k bodu aby mohli potvrdiť, že akákoľvek obeť-mentalita minulosti musí byť rozpustená do ničoho.

To je očista od starej energie a o čo intenzívnejšie ju možno prežívate, o to viac môže byť spirituálne pozorovaná a následovne vymazaná. Očisty sú graduácie a nie negatívne skúsenosti. Dovoľte si byť láskyplní tým, že keď sa blížite ku koreňom vašho systému viery – jedno ako bolestivý ten proces fyzicky, mentálne môže byť. Akonáhle niečo spirituálne bude vymazané tak to je navždy preč. Vy ste to jednoducho odkorenili – nie len odstrihli tie výhonky, ktoré by mohli neskôr dorásť.

Dies ist, was Reinigung alter Energie bedeutet, je intensiver ihr sie vielleicht erlebt, umso mehr kann es spirituell betrachtet und gelöscht werden. Reinigungen sind Graduierungen und keine negativen Erfahrungen. Erlaubt euch liebevoll zu sein, indem ihr zur Wurzel eures Glaubens-Systems geht, egal wie schmerzhaft der Prozess physisch, emotional oder mental vielleicht sein mag. Sobald etwas spirituell gelöscht wird, ist es weg, ihr habt es entwurzelt und nicht einfach Verzweigungen abgeschnitten, die zu einem späteren Zeitpunkt erneut sprießen werden.

Je mehr ein Individuum sich auf menschliche Probleme konzentriert, umso mehr werden diese Probleme fest ins Bewusstsein verankert. Seid euch eurer Gedanken bewusst, während ihr durch euren Tag geht. Es kommt eine Zeit in jeder spirituellen Reise, dass notwendig wird alles zu übergeben, was eurer Entwicklung nicht mehr dient. Viel von dem was ihr als wer und was ihr seid betrachtet, verändert sich jetzt. Das neue Ihr bewegt sich in einen neuen Zustand des Bewusstseins, aber es kann nicht geschehen, während ihr noch nach dem Alten greift. Dies ist das, was in der Bibel-Geschichte gemeint ist ~ kein neuer Wein in alte Schläuche.

Čím viac sa indivíduum koncentruje na ľudské problémy, tým viac sa tie problémy zakotvia do vedomia. Buďte si vedomí vašich myšlienok keď prechádzate dňom. Prichádza čas kedy budete musieť odovzdať všetko, čo vášmu vývoju na vašej spirituálnej ceste už neslúži. Všetko čo ste považovali za VÁS a ČO STE sa teraz mení. To nové VY sa pohybuje do nového stavu vedomia a nemôže sa to stať pokiaľ vy ešte stále siahate po tom starom. Tým je myslené to čo vo vašej Biblii zneje: Žiadne nové víno do starej hadice.

Vy nie ste vaše minulé akcie – ani z preodšlých životočasov alebo ak sa možno zdá, že tento/súčasný život bol naplnený chybami. Naučte sa milovať tie chyba, ktoré ste cestou spravili a dajte im vašu vďačnosť lebo cez ne sa učíte a rastiete. Je to len trojdimenzionálne vedomie, ktoré pridáva hambu a vinu. Tieto správy sa čítajú tými, ktorí sú ochotní robiť ďalšie – VAŠE – kroky. Tí, ktorí ochotní nie sú tiež nie sú v rezonancii/súlade s týmito slovami.

Ihr seid nicht eure vergangenen Aktionen, ob aus Lebenszeiten vor langer Zeit oder dieser, selbst wenn diese Lebenszeit mit Fehlern gefüllt scheint. Lernt die Fehler zu lieben, die ihr auf dem Weg gemacht habt und gebt ihnen eure Dankbarkeit, weil ihr durch sie lernt und wachst. Es ist nur das dreidimensionale Bewusstsein, das Schuld und Scham anbringt. Diese Mitteilungen werden von jenen gelesen, die bereit sind, um die nächsten Schritte ~ EURE ~ zu machen. Jene, die nicht bereit sind, sind nicht mit diesen Worten in Resonanz.

Segnet und liebt alles in eurem Leben, euch immer daran erinnernd, dass jede Seele vor der Geburt die notwendigen Entwicklungs-Erfahrungen wählt, die sie benötigt, um sich genug weiterzuentwickeln. Ein Beispiel ist, dass viele, die harte und missbräuchliche Kindheits-Erlebnisse haben, diese besonderen Situationen speziell ausgewählt haben, um diese zu aktivieren und ein für alle Mal Probleme von niedrigem Selbstwert-Gefühl und Selbst-Hass oder einige karmische Beziehungen zu lösen, die für viele Lebenszeiten existiert hatten.

Žehnajte a milujte všetko vo vašom živote vždy si pripomínajúc, že každá duša volí pred narodením tie nutné skúsenosti vývoja, tie, ktoré potrebuje pre dostačočne možný ďalší vývoj. Príkladom je, že mnohí, ktorí mali tvrdé a zneužívacie zážitky detstva, tieto špeciálne situácie zvolili pre aktiváciu a tým navždy vymažú problémy s nízkym pocitom sebahodnoty a seba-nenávisti alebo tiež vymazali karmické vzťahy, ktoré existovali životočasy.

Mnohí neboli doteraz schopní vyriešiť tie hlbšie zahrabané problémy a tým umožniť tým vyššie dimenzionálnym energiám plynúť intenzívnejšie a dať im vedenie a silu na vyplnenie ich práce. Niektoré problémy musia byť vyriešené, tie ktoré nevstúpia do vedomia ža dovtedy, kedy indivíduum  je ochotné a to potom bude riešené ich vyšším JA. Očista intenzívnejších a hlbšie ležiacich energií sa deje zvyčajne vrstvami. Keď ste teda spravili tú prácu a niečo odstránili rozpoznáte, že hlbšie je ešte niečo a že vy ste ochotní vypratať tú ďalšiu vrstvu vediac kedy to je upravené.

Viele sind bis jetzt nicht fähig gewesen, die tiefer begrabenen Probleme zu lösen, bis jetzt die höherdimensionalen Energien intensiver fließen und die Kraft und Führung geben, um die Arbeit zu erledigen. Einige Probleme müssen geklärt werden, die nicht eher in das Bewusstsein kommen, bis das Individuum bereit ist und dies von ihrem Höheren Selbst bestimmt wird. Reinigung intensiver und tiefer gehaltene Energien klären sich oft in Schichten, wenn ihr also die Arbeit gemacht habt und etwas aufgeräumt und gelöst, werdet ihr erkennen, dass etwas noch tiefer ist, wisst, dass ihr nun bereit seid, die nächste Schicht zu räumen und wissen werdet, wann es bearbeitet ist.

Viele, die mit einigen physischen, emotionalen oder mentalen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, sind erst jetzt entwickelt genug, um sich da durch zubewegen und die Probleme dahinter, in der Regel aus Vor-Lebenszeiten, zu lösen. Liebt und ehrt den Mut jener, die kämpfen, ihr Lieben, da viele, die auf einigen Weisen beeinträchtigt scheinen, alte und weise Seelen sind, die ihre Situation wählten, um sich schneller zu entwickeln und zu lernen. Oft ist es eine entwickelte Seele, die wählt geboren zu werden, um in der Entwicklung der Eltern zu unterstützen.

Mnohí, ktorí bojujú s nejakými fyzickými, emocionálnymi alebo mentálnymi ťažkosťami sú teraž už dosť vyvynutí na to aby sa mohli cez to pohybovať a tie problémy za tým riešiť, ktoré sú zvyčajne s predživotov. Milujte a vážte si odvahu tých, ktorí bojujú, lebo tí, ktorí vyzerajú byť postihnutí – sú v podstate staré duše, ktoré ich situáciu zvolili aby sa rýchlejšie vyvinuli a učili. Často je to vyvinutá duša, ktorá volí podporovať vývoj svojich rodičov.

Láska neznamená, že musíte emociálne pocity ku každému. Pocity a emócie sú často viazané na ľudskú predstavu o láske. Láska je uznanie, prijatie a váženie SEBA SAMÉHO, INÝCH a všetkého spirituálneho, lebo nie je to nič iné ako Boh. Bodka. Je to len trojdimenzionálna viera na rozdelenie, ktorá vo svete núti vidieť všetko oddelené.

Liebe bedeutet nicht, dass ihr emotionale Gefühle für jeden haben müsst. Gefühle und Emotionen werden oft an menschliche Vorstellungen der Liebe gebunden. Liebe ist die Anerkennung, Annahme und das Ehren des Selbst, Anderer und alles was Spirituell ist, denn es ist nichts anderes als Gott. Punkt. Es ist nur der dreidimensionale Glaube an Trennung, der alles in der Welt veranlasst, getrennt zu erscheinen.

Schaut jeden Tag in den Spiegel und sagt zu euch selbst: "ICH LIEBE DICH." Bis ins kleinste Detail, ich liebe dich. Ich liebe die Warzen, denn sie sind und sie werden nicht vom EINEN getrennt. Die Menschheit befindet sich am Rande, in eine Zeit des Erwachens eindringend, ein spirituell unreifes Bewusstsein mit falschen Vorstellungen und Unwahrheiten gefüllt zurücklassend. Die Welt hat darum gebeten und doch bleibt ihr zögernd es zu anzunehmen, furchtsam davor zurückzulassen, was vertraut ist, egal wie unangenehm es war.

Pozerajte každý deň do zrkadla a povedzte si:“MILUJEM ŤA“. Až do najmenejšieho detailu, milujem ťa. Milujem tie bradavice, lebo nie sú a nebudú od toho JEDNÉHO oddelené. Ľudstvo je na hrane vniknutia do prebudenia, jedno spirituálne nedospelé vedomie naplnené s falošnými predstavami a nepravdami a zanechávajúc to za sebou. Svet o to požiadal a predsa zostávate zadržiavajúc/váhajúc to prijať. Vystrašení pri myšlienke opustiť všetko známe, jedno ako nepríjemné to bolo.

Teraz je čas pre dôveru, dôveru, že ten tanec skončí po určitom rituáli, knihe alebo guru. Je čas prijať, že to STE VY. Že ste to čo ste si želali, hľadali – to je pripravené pre vás ale záleží na každom jedinom či to prijme alebo nie. Slobodná vôľa dovolí každému hrať sa v sne – tak dlho ako každý chce – ale tie dvere sú teraz otvorené pre všetkých, ktorí zvolili vstúpiť do nich.

Dies ist jetzt die Zeit für Vertrauen, Vertrauen, dass der Tanz beendet wird, nach einem gewissen Ritual, Buch oder Guru beendet. Es ist jetzt die Zeit anzunehmen, dass ihr ES seid. Das, was ihr gewünscht, gesucht habt, ist bereit für euch, aber es liegt an jedem einzelnen, ob ihr es annehmt oder nicht. Der freie Wille erlaubt jedem im Traum zu spielen ~ solange wie jeder spielen möchte ~ aber die Tür ist jetzt offen für alle, die gewählt haben einzutreten.

Lasst das Neue Jahr 2015 eines der Feier sein, mitten in allem was auftreten mag. Feiert jeden Tag, gebt eure Dankbarkeit für alle Dinge. Feiert euer Erwachen und feiert wer ihr seid, indem ihr nicht mehr den Illusionen des dreidimensionalen Glaubens-System Macht gebt. Lasst die Bilder ihrer Macht verblassen, indem ihr eure Anerkennung des Göttlichen Lichts innerhalb eines jeden und jedem Individuum gebt, unabhängig was sie nach außen reflektieren. Jeder lernt, aber die Lektionen von anderen müssen nicht eure werden.

Nechajte ten nový rok 2015 byť oslavou v strede všetkého čo môže vzniknúť. Oslavujte každý deň, ďakujte za všetky veci. Oslavujte vaše prebudenie a oslavujte KTO STE tým, že prestanete veriť tým ilúziám trojdimenzionálneho systému viery. Nechajte zblednúť tie obrázky ich moci tým, že dáte vašu úctu božského svetla do každého jedného indivídua, nezávisle od toho ako navonok vyzerajú. Každý sa učí, ale tie lekcie iných sa nemusia stať vašimi.

2015 bude rok vyrazenia a premeny pre mnohých. Tí, ktorí sa držia starých konceptov a presvedčení sa nájdu odstránení od vás jedným alebo iným spôsobom a je to oveľa ľahšie robiť voľby, namiesto aby to robil pre vás vesmír.

2015 wird ein Jahr des Aufbruchs und Wandels für viele sein. Jene, die sich an alten Konzepten und Überzeugungen festhalten, finden sich auf die eine oder andere Weise von ihnen entfernt, und es ist viel leichter, selbst die Wahl zu treffen, anstatt dass das Universum es für euch macht.

MILUJTE SA, milí. LÁSKA je naša správa dnes a večne. LÁSKA je kľúč ku všetkým veciam. LÁSKA je odpoveď, ktorú hľadáte a je všetko čo existuje.

MILUJTE VŠETKO

Sme arkturiánska skupina

LIEBT EUCH, ihr Lieben. LIEBE ist unsere Botschaft heute und ewig. LIEBE ist der Schlüssel zu allen Dingen. LIEBE ist die Antwort, die ihr sucht, und ist alles, was es gibt.

LIEBT ALLES

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele, 04.01.2015
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0115/04arktu.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58