Sternenbotschaft: Der Plejadische Hohe Rat (03.September 2014)

Hviezdna správa: plejádska vysoká rada.

von erst-kontakt @ 2014-09-05 – 09:27:30

Beschreibung: lejaden - plejadische Botschaft

„Amygdala-Fruchtbarkeits-Fülle-Portal"

„Amygdala-plodnosti-plnosť-brána“

~ 03. Bis/Do 09. September ~

Tá brána, ktorá vám 3-ho septembra otvorí všetky dvere neprinesie len očistu, ale tiež plodnosť a plnosť vo všetkom. Je to pre vás perfektná príležitosť dosiahnuť prepojiť sa s frequenciami plodnosti, plnosti a lásky. Tých 7 dní prinesie tá brána mnohé príležitosti, nie len pre prácu s tým najvnútornejším vášho srdca, ale tiež s vašim rozumom/chápaním, čím sa môžete usmerniť/nasmerovať príležitostiam a sprístupniť plnosť, ktorú si predstavujete.

Obrovský potenciál/sila je dostupná pre ľudstvo. Obrovský potenciál a príležitostné prístupy, ktoré otvoria brány pre všetkých. Príležitosti zvýšiť sebaspoznanie. Príležitosť vyzdvihnúť sa nad to každodenné, príležitosť na podporu vzostupu, jedno-bytia, ale to najdôležitejšie je novoorganizovať a novomenovať to, čo je äony/doby zakorenené vo vašej psyche z minulosti. Brána, ktorá sa otvára pre pozemských obyvateľov v istých časoch a prináša obrovskú príežitosť vyčistiť a urovnať tie staré energie a urobiť priestor pre energiu lásky a svetla a vytvoriť tak nekonečný potenciál možností.

Das Portal, das euch allen am 3. September eure Tore öffnet, bringt nicht nur Reinigung, sondern auch Fruchtbarkeit und Fülle in allem. Es ist eine perfekte Gelegenheit für euch alle, euch mit den Frequenzen auszurichten, um die Frequenzen der Fülle, Fruchtbarkeit und Liebe zu erreichen. Für die Dauer von 7 Tagen bringt das Portal viele Gelegenheiten nicht nur zum Arbeiten mit dem inneren eures Herzens, sondern auch mit eurem inneren Verstand, damit ihr euch mit verschiedenen Gelegenheiten ausrichtet, um auf die Fülle zuzugreifen, die ihr alle euch vorstellt.

Ein enormes Potential liegt vor euch für die Menschheit. Ein enormes Potential und Gelegenheits-Zugänge, die ihre Tore für alle öffnen. Gelegenheiten, das Wissen des Selbst zu erhöhen. Gelegenheiten, euch über das Alltägliche zu erheben, Gelegenheiten zur Unterstützung im Aufstieg zum Eins-Sein, aber noch wichtiger, eine Gelegenheit zu reorganisieren und neu zu benennen, was in der Psyche über Äonen der Vergangenheit verwurzelt ist. Das Portal, das sich für eure Erden-Bewohner zu bestimmten Zeiten öffnet, bringt euch eine enorme Gelegenheit, bewusst all die alten Energien zu reinigen und wieder auszugleichen, um Raum für die Energie der Liebe, des Lichts und das unendliche Potential zu schaffen.

Lebo my vám úprimne povieme, že tie príležitostné-portály/brány sa rozšíria, otvoria dvere pre všetkých tých, ktorí vyzdvihnú svedectvo toho plodného začiatku nových energií, ktoré pozdvihnú GAIA/Zem, ako to my vyjadrujeme.

Skutočne sa uskutočnilo veľa na úrovni vašej existencie, veľa sa pripravovalo a presunulo na otvorenie portálu svetla. A tak vás ešte raz prosíme otvoriť vaše nádoby (telá) a zdraviť/vítať tie  energie, ktoré sú pri tom sprístupniť vám energie pre vaše večné porozumenie, lásku a svetlo a kúpať vás v nich. Otvorte tie spiace vrstvy pochopenia a oddajte sa celkom energiám, ktoré máte k dispozícii. Posledné dni sa presunulo mnoho vo vašej pozemskej inkarnácii a vo vašom porozumení súčasnej reality/skutočnosti. Uskutočnili sa mnohé zmeny, ktoré priniesli pochopenie bytia/zmyslu života.

Denn wir sagen euch ehrlich, dass die Gelegenheits-Tore sich ausbreiten, die Türen für alle öffnen, die Zeugnis von dem fruchtbaren Beginn der neuen Energien ablegen, die GAIA erheben, wie wir es ausdrücken.

Es ist tatsächlich viel auf euren Ebenen der Existenz aufgetreten, viel hat sich für dieses großartige Portal des Lichts vorbereitet und verschoben. Und so bitten wir euch nochmals eure Gefäße zu öffnen und die Energien zu begrüßen, die dabei sind euch in ewigem Verständnis, liebe und Licht zu baden. Öffnet die ruhenden Schichten des Verstehens und übergebt euch vollkommen den Energien, die zur Hand sind. Viel eures Verstehens hat sich in eurer gegenwärtigen Realität in den letzten Tage eurer irdischen Inkarnationen verschoben. Viele Veränderungen haben tatsächlich das neue Verständnis fürs Sein mit sich gebracht.

A tak prišiel ten okamih, že vám môžeme vysvetliť informácie, ktoré bombardovali vaše nádoby v posledných rokoch. Nekonečným stelesňovaním vášho druhu sa skutočne stratilo prepojenie so zdrojom vášho skutočného JA, skrilo sa v hĺbkach času a priestoru a v rámci karmického kolesa vášho pozemského porozumenia života. Schovalo sa v karmickom kolese existencie. Koleso karmy, ktoré bolo vrité do štrukúry DNA vo vašom ľudskom tele.

Každá z vašich nádob/ľudských tiel pozostáva z ľudského DNA a tiež zo skutočnosti, že mnohí z vás sú svetlo-efektom, s DNA-štruktúrou rôznych prinesených proporcií zo vzdialených planét a existenčných úrovní, ktoré vám boli vrité/vyrité, čím spôsobili poradie, s ktorým vaše pozemské telo äony bolo „presiaknuté“. Preto naozaj existujú vo vašej realite rozličné stupne oddelenia od zdroja (života). Všetci ste zvyknutí na tú súčasnú realitu, vo vašej pozemskej realite a v realite mnohých, ktorí prišli pred vami. DNA, ktoré ste dostali obsahuje stovky generácií cez äony/doby minulosti. Každý jeden obsahuje odtlačky podmienok, pravidiel a skúseností vašich predkov. Pravidlá, ktoré vaši predkovia akceptovali  dobrovoľne mnohostranosťou ich skúseností a tiež také, ktoré im boli vrité ich vodcami, vodcovskými silami alebo „staršími“.

Und so ist der Moment gekommen, dass wir die Informationen erklären, die in den letzten Jahren eure Gefäße bombardierten. Durch endlose Verkörperung eurer Spezies wurde eine Verbindung mit der Quelle eures eigenen Selbst tatsächlich verloren und innerhalb der Tiefen von Zeit und Raum, innerhalb des karmischen Rades eures irdischen Verständnisses für das Leben verborgen. Versteckt im karmischen Rad der Existenz. Das Rad des Karmas, das in die DNA-Struktur eurer menschlichen Körper eingeprägt wurde.

Jedes eurer Gefäße besteht aus menschlicher DNA, und auch mit der Tatsache, dass viele von euch Lichtwirkende sind, mit der DNA-Struktur verschiedener mitgebrachter Proportionen von fernen Planeten und Ebenen der Existenz, die euch eingeprägt wurden, verursacht die informative Anordnung, mit denen eure Erden-Körper über Äonen durchweicht wurden, tatsächlich unterschiedliche Grade der Trennung von der Quelle in eurer gegenwärtigen Realität. Ihr seid alle an die gegenwärtige Realität gewöhnt, in eurer eigenen irdischen Existenz und die Existenz jener, die vor euch gekommen sind. Die DNA die ihr erworben habt, umfasst Hunderte von Generationen über Äonen der Vergangenheit. Jeder einzelne enthält Abdrücke der Bedingungen, Regeln und Erfahrungen eurer Vorfahren. Bedingungen, die freiwillig von euren Ahnen durch eine Vielfalt von Erfahrungen erworben wurden und jenen, die von den Kräften ihrer Führer und Ältesten eingeprägt wurden.

Keď hovoríme o takých poradiach-informácií zahrňujeme porozumenie pre vojnu a mier, náboženstvo, pravidlá etiky, teológiu minulosti, vzory správania a listy chorôb, ktorými boli predkovia vašich nádob trápení. Všetky tieto energie sú skutočne obsahované vo vašej  DNA-štruktúre, vrité od tých, ktorí prišli pred vami a skutočne našli cestu do vášho podvedomia, do subatomárnej štruktúry vášho bytia. Spárované s touto vedomosťou, ktorú ste získali vašou vlastnou skúsenosťou a spoločenským pochopením pre vašu výchovu môžete po/rozumieť množstvo „odpadu“, ktorým ste minulé äony boli ovplyvňovaní.

A preto bude tým otvorom prinesená do vášho tela nová energetická vlna, čím sa umožní čistenie od všetkého, čo do vášho sveta už nepatrí a ľudstvo sa musí pohybovať do porozumenia/na dosiahnutie porozumenia, ktoré to podporuje.

Wenn wir von solchen Informations-Anordnungen sprechen, umfassen wir das Verständnis von Krieg und Frieden, Religion, Sitten, Theologie aus der Vergangenheit, Verhaltens-Muster und eine Liste von Erkrankungen, mit denen die Vorfahren eurer menschlichen Gefäße geplagt wurden. All diese Energien sind tatsächlich in die DNA-Struktur von jenen eingeprägt worden, die vor euch gekommen sind und fanden tatsächlich ihren Weg ins Unterbewusstsein und die subatomaren Strukturen eures Seins. Gepaart mit diesem Wissen, das ihr durch eure eigenen Erfahrung erworben habt und mit dem gesellschaftlichen Verständnis für eure Erziehung, könnt ihr die enorme Menge an "Müll" verstehen, durch die ihr über die vergangene Äonen beeinflusst wurdet.

Und deshalb wird mit der Öffnung eine neue Energie-Welle zu jedem eurer irdischen Portale in eurem Körper geliefert, um euch in die Reinigung von allem zu schieben, was nicht in die neue Welt gehört, und die Menschheit muss sich bewegen, um das Verständnis zu erreichen, das sie unterstützt.

Preto zvýši ten portál radikálne tie energie, ktoré priamo do vašich srdcí, alebo lepšie povedané do AMYGDALY vášho srdca budú vysielané. Zakiaľ tie skryté vrstvy vo vašej AMYGDALE sa presunú do pozadia a budú novo-štrukturované a preštrukturované, mnohé skryté emócie, city a sklony/náklony vyjdú na povrch. Mnoho, čo ste na na jednej vedomej úrovni nerozpoznali je pre amygdadu ľahké. Pre mnohých z vás vašim vedomím je nedosiahnuteľné, tam dostať sa dá len manipuláciou podvedomia, čo sa vo vašom svete označuje ako hypotéza. Napriek tomu bude amyglada znovu pridaná vášmu srdcu a mnohí z vás prežijú bolesti srdca a budú mať potiaže v rozličnej miere, pokiaľ vaše srdce bude aktivované a nepretržite spracovávané. Pokiaľ bude do vášho vedomia posúvané mnoho spiacích informácií cez vašu amygdalu smerom nahor, dovolí to vašim starým vzorcom-správania odísť/opustistiť vás.

 

Deshalb wird das Portal die Energien radikal erhöhen, die direkt in eure Herzen, oder vielmehr in die AMYGDALA eures Herzens gesendet werden. Während die verborgenen Schichten in eurer Amyglada zurückgesetzt, neu-konfiguriert und umstrukturiert werden, werden viele der verborgenen Emotionen, Gefühlen und Neigungen an die Oberfläche kommen. Vieles von dem, was ihr nicht auf einer bewussten Ebene erkannt habt, ist für die Amyglada der meisten von euch durch euer Bewusstsein unerreichbar, darauf kann nur durch die Unterbewusstseins-Manipulation zugegriffen werden, die in eurer Welt als Hypnotherapie bezeichnet wird.

Trotzdem wird die Amyglada eurer Herzen zurückgesetzt, und viele von euch werden Herz-Schmerzen erfahren und in unterschiedlichem Ausmaß Beschwerden, während euer Herz aktiviert und kontinuierlich bearbeitet wird. Während viel der ruhenden Informations-Anordnungen durch eure Amyglada in euer Bewusstsein geschoben werden, erlaubt es euch diese veralteten Verhaltens-Muster freizugeben.

A preto vás prosíme zostať v kľude a dovoliť vášmu telu znovuvytvoriť sa, ako to považuje za nutné, lebo je to skutočne výnimočná nádoba, ktorá bude len nastavená na novú frequenciu, aby sa vaše telo v špirále mohlo vyvivinúť nahor.

Lebo vy viete, že mnoho starých energií musí byť uvoľnených, mnoho emócií minulosti, ktoré prídu do stredobodu vašej bytosti, vašej pozornosti aby ste mohli  dovoliť vaše pocity uvoľniť/pustiť z vášho tela (mohli odtiecť).

A tak chceme ešte raz každému z vás pripomenúť aby vaše telá išli tými s nutnými pohybmi, aby boli v stave to množstvo svetla a lásky niesť, ktoré vstupuje na vašu planétu. Tá láska a nekonečné pochopenie bezpodmienečnej lásky a pravdy musia lásku a svetlo, ktoré vstupujú na vašu planétu, vašu energiu čistiť, znovanastaviť a integrovať/zceliť a tým energiám dovoliť vstúpiť do vášho vedomia a úplne využiť tie nové frequencie na stvorenie novej skutočnosti. Tie staré mrežové-siete budú očistené. A preto budú tie staré paradigmi a vzorce-myslenia očistou a novosmerovaním naďalej vplyvné/funkčné/účinné.

Und deshalb bitten wir euch ruhig zu bleiben und eurem Körper zu erlauben sich wiederherzustellen, so wie er es für richtig hält, denn es ist tatsächlich ein großartiges Gefäß, das lediglich auf die neue Frequenz eingestellt wird, damit sich euer Körper in einer Spirale nach oben entwickelt.

Denn ihr wisst, dass eine Menge alter Energien gereinigt und freigegeben werden müssen, viele Emotionen aus der Vergangenheit, die in den Vordergrund eures Wesens kommen, du so bitten wir euch, dass ihr einfach eure Gefühle freigebt und es ihnen erlaubt, durch und aus eurem Körper zu fließen.

Und so möchten wir jeden einzelnen von euch noch einmal erinnern, dass eure Körper einfach durch die notwendigen Bewegungen gehen, um die Menge von Licht und Liebe zu tragen, die in euren Planeten eintritt. Die Liebe und das Verständnis für eine bedingungslose Liebe und Wahrheit, müssen die Liebe und das Licht, die euren Planeten betreten, eure Energie reinigen, neu einstellen und integrieren, den Energien zu erlaubend euer Bewusstsein zu betreten, um vollständig die Macht dieser Frequenzen zu nutzen eine neue Wirklichkeit aufzubauen. Die alten Energie-Gitter werden gereinigt. Und deshalb werden die alten Paradigmen und Denkmuster durch die Reinigung und Neuausrichtung weiterhin wirksam sein.

Preto prinesie ten portál, ktorý vám, vašej pozemskej realite otvorí dvere 03.09. nie len pre očistu, ale plodnosť a plnosť pre všetko. Upravte/usmernite sa na to, čo si želáte s touto perfektnou príležitosťou pre všetko nastavte vaše frequencie na frequencie plnosti, plodnosti a lásky a dosiahli to.  V období 7-dní prinesie ten portál veľa príležitosí nie len pre vnútornú prácu srdca, ale aj pre vnútorné funkcie vášho rozumu, a tým vás usmerovať na príležitosti, aby ste dosiahli tú plnosť, ktorú si predstavujete.

 

Deshalb bringt das Portal, das euch allen am 03. September eurer irdischen Realität seine Tore öffnet, nicht nur Reinigung, sondern auch Fruchtbarkeit und Fülle für alles. Richtet euch mit dieser perfekten Gelegenheit für alles aus, was ihr wünscht, stellt eure Frequenzen ein, um die Frequenzen der Fülle, Fruchtbarkeit und Liebe zu erreichen. Für die Dauer von 7 Tagen bringt das Portal viele Gelegenheiten, nicht nur für die innere Arbeit eures Herzens, sondern auch für die innere Funktion eures Verstandes, damit ihr euch mit verschiedenen Gelegenheiten ausrichtet, um auf die Fülle zuzugreifen, die ihr euch alle vorstellt.

 Všímajte si pozorne/sústredenne naše slová a dovoľte to prispôsobenie a očistu a buďte pripravení na čas plodnosti, plnosti, lásky , svetla, harmónie a rozličné stupne turbulencie, lebo tie turbulencie pôjdú ďalej/budú pokračovať, pokiaľ vaša cesta tou špirálou orientovaná nahor vaše vedomie rozširuje, vyzívajúc všetko, čo nepatrí do sveta plného lásky. Láskou, svetlom, rovnováhou, porozumením a mierom naplneného sveta. Stvorte priestor pre novú Blaupauzu vašej bytosti a jednej skutočno-matrixi vašej voľby.

To je všetko, čo máme teraz pre vás. Milujeme vás. Sme s vami.

V tomto okamihu dovidenia

Achtet sorgfältig auf unsere Worte und erlaubt die Anpassungen und Reinigung, die stattfinden und seid bereit für die Zeit der Fruchtbarkeit, Fülle, Liebe, Licht, Frieden, Harmonie und die unterschiedlichen Grade der Turbulenzen, denn die Turbulenzen setzen sich fort, währen ihr euren Weg durch die aufwärtsgerichtete Spirale macht, euer Bewusstsein erweiternd, alles herausstoßend, was nicht in eine mit Liebe gefüllte Welt gehört, eine mit Liebe, Licht, Balance, Verständnis und Frieden gefüllte. Schafft Raum für eine neue Blaupause eures Wesens und eine neue Wirklichkeits-Matrix eurer Wahl.

Das ist alles, was wir jetzt für euch haben. Wir lieben euch. Wir sind mit euch.

Auf Wiedersehen im Moment

Plejadische Hohe Rat durch Anna Merkaba, 03.09.2014,http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0914/03amygdala.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58