Salusa z hviezdy Sirius...

Sternenbotschaft: SaLuSa – 29. August 2014 (durch Mike Quinsey)

von erst-kontakt @ 2014-08-30 – 09:03:58

Beschreibung: aLuSa

Čím viac sa o Illuminátoch dozviete, tým strašlivejší je ich objavujúci sa obraz, ako (v ich stratégii) rýchlo pokročili, pokiaľ udržovali vašu civilizáciu „ v tmavých dobách“. Ten pokrok, ktorý ste mohli dosiahnuť vám bol zamietnutý. Teraz ale pokročíte veľmi rýchlo, keď Illumináti budú odmocnení. Napriek tomu mali by ste sa vyhýbať prehnaných reakcií týkajúcich sa správ toho, keď oni idú cestou, ktorá vedie k ich zániku. Tí, ktorí ste sa odovzdali SVETLU budete krok pred nimi ešte pred tým než sa to stane. Vám je súdené vzostúpiť do vyššej frequenčnej-úrovne, zanecháte ich späť a pokročíte vo vašej evolúcii. Potom pokročíte v ohromujúcej rýchlosti a v tom období sme sa my k vám už pripojili. S nami budete Galaktické bytosti, zažijete obrovskú pomoc a sústrasť. My máme spoločnú budúcnosť, aj keď nebudete viazaný ísť určitou cestou. Lebo vy sa rozhodnete, kde a ako to slúži vášmu záujmu.

V podstate ste skutočne úžasné bytosti. Ale keďže ste obklopení nízkymi vibráciami, vnímate to ako tvrdé / vás odlúčiť a pokračovať vyššiu cestu. Napriek tomu vyhrajete ten boj a potiahnete s vami nahor aj iných. Tie zmeny vibrácií sú cítitelné všade a budia duše, ktoré dlho spali. Znamená to, že s neustálym zvýšením ich vibrácie nasleduje v nich veľké prebudenie, ktoré súčasne zvýši ich vedomie. To patrí k tým prípravám, ktoré zaručujú, že ste pre nové, stúpajúce vibrácie dobre pripravení. My nedopustíme žiadne rušiace vmiešania vo vašom postupe. Tak môžete ísť vpred vediac, že v krátkej budúcnosti vzostup dosiahnete. V súčasnom odseku toho cyklu ja vašou úlohou splniť predpovede, ktoré vám boli pred äonmi dané v čase, keď tento proces začal a priviesť vás tým k vášmu naplneniu.

 

Je mehr ihr über die Illuminati erfahrt, desto erschreckender ist ihr Erscheinungsbild, wie sie (in ihrer Strategie) rasant vorankamen, während sie eure Zivilisation in den 'Dunklen Zeitaltern' gefangen hielten. Der Fortschritt, den ihr hättet erreichen können, wurde euch verweigert; aber nun werdet ihr recht schnell weiter vorankommen, wenn die Illuminati entmachtet worden sind! Dennoch solltet ihr gewisse Überreaktionen auf entsprechende Meldungen vermeiden, wenn sie einen Weg gehen, der zu ihrem Untergang führt. Bevor dies geschieht, werdet ihr, die ihr euch dem LICHT verschrieben habt, ihnen bereits voraus sein. Euch ist es bestimmt, aufzusteigen, und ihr werdet sie faktisch zurücklassen, wenn ihr euch in die höheren Frequenz-Ebenen bewegt, um dort eure Evolution fortzusetzen. Dann werdet ihr in immensem Tempo weiterkommen, und zu diesem Zeitpunkt werden wir uns euch bereits hinzugesellt haben. Mit uns werdet ihr zu Galaktischen Wesenheiten werden und immense Hilfe und großen Beistand erfahren. Wir haben eine gemeinsame Zukunft, auch wenn ihr dabei nicht an einen bestimmten Pfad gebunden seid, denn ihr werdet entscheiden, wo und wie es eurem besten Interesse dient.

In der Essenz seid ihr wahrlich großartige Wesen; aber da ihr von niederen Schwingungen umgeben seid, empfindet ihr es als hart, euch da herauszulösen und einem höheren Pfad zu folgen. Dennoch gewinnt ihr den Kampf und zieht dabei zugleich auch Andere mit euch aufwärts. Die Veränderungen der Schwingungen sind überall spürbar und wecken all jene Seelen auf, die bisher lange „im Schlummer“ lagen. Es bedeutet, dass sich mit ihrer kontinuierlichen Schwingungsanhebung ein großes Erwachen in ihnen vollzieht, das zugleich ihr Bewusstsein erhöht. Das gehört zu den Vorbereitungen, die sicherstellen, dass ihr auf die neuen, weiter ansteigenden Frequenzen gut vorbereitet seid. Wir werden keine störenden Einmischungen in eure Fortschritte zulassen, und so könnt ihr zuversichtlich vorwärtsgehen im Wissen, dass ihr in naher Zukunft erhöht werdet. In diesem Abschnitt des gegenwärtigen Zyklus' ist es eure Bestimmung, die Verheißungen zu erfüllen, die euch gegeben wurden, als dieser Zyklus vor Äonen seinen Anfang nahm, um euch eurer Erfüllung zuzuführen.

Nadovšetkým máte podporu iných pozemských-obyvateľov. Zatiaľ sa zdržiavajú v pozadí na ich existenčnej úrovni. Oni sa vo výhodnom okamihu pripoja, lebo ich určená budúcnosť je prepojená s vašou. Oni už v minulosti priniesli pomoc, ktorej si väčšina z vás nie je vedomá. Oni sú pokročilejší v ich vývoji a môžu a budú poskytovať všetko. Pomaly začínate chápať, že existujú duše, ktoré vás nie len sprevádzajú na vašej ceste, ale hrajú pritom aktívnu časť. Zaručujú, aby ste vašou cestou prišli až do cieľa. Vesmír sa hemží životom, s ktorým ste vďaka izolácie-chrániacej prekážke, ktorá obklopuje vašu Zem doteraz nemohli komunikovať, s inými civilizáciami prísť do kontaktu. Vašu slnečnú sústavu pozorujeme/chránime, aby sa nevnútili/nemiešali rušné (nežiadajúce) osobnosti. A iné určité bytosti, ktoré sú na vašu existenciu len zvedaví. V skuočnosti pozorujú vaše aktivity mnohí, lebo vaša existencia priťahuje pozornosť. Z toho dôvodu sme ich zdržiavali od Zeme, aby bolo zabránené rušiacim miešaniam, ktoré majú zabrániť postupu vo vašej evolúcii. Tí, ktorí majú povolenie kontaktovať s vami, sú s vami karmicky prepojení a oni nesú veľkú zodpovednosť a  dať vám podporu v rozličných štádiách vášho prežitia.

Tie pokroky, ktoré ste v priebehu posledných 400 rokov urobili sú pozoruhodné a v poslednom storočí sa to ešte stupňovalo. Na tie prichádzajúce vibrácie, ktoré vás zvyšujú ste pozitívne reagovali, čo zodpovedá očakávaniu a tak ide všetko dobre vpred. Už vždy existoval plán, ktorý zaisťoval váš vzostup, prejdete týmto cyklom. Túto chancu ste si zaslúžili a keď pravda o vašich životočasoch bude zverejnená v tejto dimenzii budete znovuoživení, povstavení. Hovoríte: „raz do pekla a späť“ a to popisuje množstvo zážitkov, ktorými ste museli prejsť. Takéto obete nezostávajú bez odmeny, lebo ste mnoho získali na formáte. Vaše skúsenosti vám budú vo veľkej miere užitočné, keď budete pomáhať tým , ktorí chcú kráčať vašou cestou. Akokoľvek to terajšie štádium pociťujete: my vám zaručujeme, že vás všetko dosiahnuté veľmi bude tešiť.

Ihr habt überdies die Unterstützung seitens anderer Erd-Bewohner; doch zurzeit halten diese sich noch in ihrer eigenen Existenz-Ebene auf. Sie werden sich euch zum geeigneten Zeitpunkt hinzu gesellen, denn ihre Zukunftsbestimmung ist mit der euren verbunden. Sie haben euch Alles zu bieten, da sie euch auf dem Pfad der Evolution vorausgegangen sind und euch währenddessen schon viel Hilfe haben zukommen lassen, derer sich die meisten unter euch gar nicht bewusst sind. Ihr beginnt allmählich zu begreifen, dass da viele Seelen sind, die euch nicht nur begleiten auf eurem Weg, sondern auch einen aktiven Part dabei spielen, zu garantieren, dass ihr euren Weg sicher bis zum Ziel gehen könnt. Das Universum wimmelt nur so von Leben, und nur aufgrund der schützenden Barriere, die eure Erde umgibt, konntet ihr bisher noch nicht offen mit vielen anderen Zivilisationen zusammenkommen. Wir überwachen zudem euer Sonnensystem, um (unerwünschte) Eindringlinge und gewisse andere Wesenheiten fernzuhalten, die nur neugierig hinsichtlich eurer Existenz sind. In der Tat beobachten immer noch Viele eure Aktivitäten, denn euer Vorhandensein zieht eine Menge Aufmerksamkeit auf sich. Deshalb haben wir gewisse andere Wesenheiten so weit wie möglich von der Erde ferngehalten, um störende Einmischungen in eure Evolution zu verhindern. Diejenigen, denen es erlaubt ist, Kontakt mit euch aufzunehmen, haben karmische Verbindungen zu euch, und sie tragen weitgehend Verantwortung dafür, euch in den unterschiedlichen Stadien eures Erlebens Beistand zu geben.

Die Fortschritte, die ihr im Laufe der letzten 400 Jahre gemacht habt, sind beachtlich, und während des letzten Jahrhunderts hat sich dies noch gesteigert. Auf die hereinströmenden Schwingungen, die euch anheben, habt ihr positiv reagiert, und so kommt alles recht gut voran und entspricht damit sehr den Erwartungen. Es existierte schon immer ein Plan, der sicherstellen sollte, dass ihr aufsteigt, wenn ihr den alten Zyklus hinter euch lasst. Ihr habt eine derartige Chance verdient, und wenn euch die Wahrheit hinsichtlich eurer Lebenszeiten in dieser Dimension offenbart wird, werdet ihr neu belebt und aufgerichtet sein. Ihr habt da die Redewendung: „einmal zur Hölle und zurück“, und das beschreibt die vielen Erlebnisse, die ihr durchgemacht habt. Doch derartige Opfer bleiben nicht ohne Belohnung, denn ihr werdet erheblich an Format gewonnen haben. Eure Erfahrungen werden euch in höchstem Maße dienlich sein, wenn ihr denen helft, die euren 'Fußstapfen' folgen. Wie auch immer ihr das jetzige Stadium empfinden mögt: wir können euch versichern, dass ihr über das Erreichte sehr erfreut sein werdet!

Vaše médiá ešte stále nie sú v stave vám sprostredkovať skutočné novosti. Tam sa ešte stále vytvára pomätenosť, pre zabránenie sprostredkovania pravdy. V skutočnosti sú tu ešte všetci tí, ktorých by sme „priemerné osoby“ nazvali, ktorí sú ešte stále „odrezaní“, keď ide o pravdu za udalosťami na Zemi.  Deje sa toho veľa v zákulisí, v tajnosti a tie „tmavé operácie“ sú ešte stále stredobodom denných správ. Prehrávajú sa mimo vášho pohľadu, Illuminati majú na to obrovské podzemné zariadenia, v ktorých pracujú tisíce ľudí. Sú väzni ich vlastného rozhodnutia, robiť taký druh práce a len niektorí z nich sa vrátia niekedy na povrch Zeme. Tam skutočne existujú mestá, ktoré sú ich domovom, tým sa zaisťuje aby tam mali všetko, čo k životu potrebujú. Sú dobre platený – za cenu slobody. Keď poznáte ľudí, ktorí zrazu zmizli, je pravdepodobné, že boli dobre qulifikovaní a mali schopnosti, ktoré Illuminati potrebovali na pokračovanie ich programov.

Moji milí: neobávajte sa pred výsledkom snahy tých tmavých síl, ovládať vás. Nikdy nebudú dosť kontroly, aby mohli uskutočniť ich plán podmaniť si celú Zem. Ich moc sa už stráca a to bude pokračovať až budú len málo moci na pokračovanie s ich plánmi. To bolo už dávno predvídateľné – a bolo len tak dlho dovolené ako bolo videné nutné pre skúsenosti tých, ktorí do toho boli zapletení. Ako sme už povedali, žiadna skúsenosť nie je bez úžitku. Väčšina skúseností na Zemi sa deje na základe karmy a v podstate je každý tým postihnutý. Nezabudnite, že karma nemusí znamenať „pomstu“ a „odplatu“, môže byť aj odmenou pre tých, ktorí si ju zaslúžia. Bolo by omylom myslieť si, že vám nikto „nepoklepe plece“ za dobré skutky, ktoré ste spravili v meine SVETLA. Na základe vašich skúseností sa vyvíjate stále ďalej. Akceptujte teda vaše skúsenosti, lebo slúžia vášmu záujmu.

Eure Massenmedien befinden sich immer noch nicht in der Lage, euch reale Neuigkeiten zu übermitteln; denn da wird (immer noch) vorsätzlich Verwirrung gestiftet, um zu verhindern, dass ihr die Wahrheit erfahrt. In der Tat werden da alle, die wir hier die „Durchschnittspersonen“ nennen möchten, immer noch ausgegrenzt, wenn es um die Wahrheit hinter den Geschehnissen auf der Erde geht. Da geht so Vieles im Geheimen vor sich, und 'finstere Operationen' sind immer noch an der Tagesordnung. Sie vollziehen sich weitgehend außerhalb eures Blickfelds, und die Illuminati haben dafür riesige Untergrund-Einrichtungen geschaffen, in denen tausende von Menschen ihre Arbeit verrichten. Sie sind Gefangene ihrer eigenen Entscheidung, eine derartige Arbeit zu verrichten, und nur Wenige unter ihnen kehren irgendwann an die Erdoberfläche zurück. Da gibt es in der Tat Städte, die diese Arbeiter beherbergen, damit alles, was sie zum Leben brauchen, dort verfügbar ist. Sie mögen dafür zwar gut bezahlt werden und gut versorgt sein – aber um den Preis ihrer Freiheit. Falls es Menschen geben sollte, die ihr kennt und die plötzlich buchstäblich „von der Bildfläche“ der Erde verschwunden sind, ist es wahrscheinlich, dass sie gut qualifiziert waren und die Fähigkeiten besaßen, die die Illuminati brauchten, um ihre Programme weiterführen zu können.

Ihr Lieben: fürchtet euch nicht vor dem Ausgang der Versuche der Dunkelkräfte, euch zu beherrschen. Sie werden niemals genügend Kontrolle erlangen, um ihre Pläne einer totalen Inbesitznahme der Erde verwirklichen zu können. Ihre Macht schwindet bereits, und das wird so weitergehen, bis ihnen nur noch wenig Macht bleibt, ihre Pläne überhaupt noch weiterverfolgen zu können. Dies ist etwas, was bereits seit langem vorauszusehen war – und nur so lange zugelassen wurde, wie es für die Erfahrungen der darin Involvierten als sinnvoll angesehen wurde. Wie wir bereits sagten, ist keine Erfahrung ohne Nutzen für die Beteiligten. Auf der Erde ergeben sich die meisten Situationen aufgrund von Karma, und in größerem oder kleinerem Umfang ist Jeder darin involviert. Vergesst aber nie, dass es sich bei Karma nicht um „Vergeltung“, „Heimzahlen“ handeln muss, sondern es kann auch eine Belohnung sein für diejenigen, die sie verdienen. Es wäre falsch, zu denken, dass man euch nicht „auf die Schulter klopfen“ wird für das gute Werk, das ihr im Namen des LICHTS getan habt. Anhand eurer Erfahrungen entwickelt ihr euch ständig weiter; akzeptiert sie also bitte, denn sie dienen eurem eigenen Interesse.

My sme vám kedykoľvek na dosah, - a v skutočnosti sme jeden team/skupina, ktorý bol postavený priniesť viac SVETLA na Zem. Každý z vás hraje dôležitú úlohu v tom, čo sa teraz deje aj vtedy, keď ste si nie ste vedomí čo to je. Predtým než ste inkarnovali vám bol predložený plán/návod toho, čo vás v jednotlivých životných časoch očakáva a čo kolektívna ľudská rasa ako jednota dokáže ako celok. Skúsenosť je najvyššej dôležitosti a preto sú tie životné časy pre vás tak dôležité, nezávisle od toho ako môžu vyzerať.

Som Salusa zo Síria, a ja vám želám každý myslitelný úspech na vašich cestách – a rozhodnosť v dosahovaní vášho úspešného vzostupu.

Ďakujem, Salusa

Wir sind euch allezeit zur Seite, – und in Wirklichkeit sind wir ein Team, das aufgestellt wurde, um mehr LICHT auf die Erde zu bringen. Ein Jeder unter euch spielt eine wichtige Rolle in dem, was vor sich geht, sogar dann, wenn ihr dessen nicht gewahr seid, was das ist. Bevor ihr inkarniertet, wurde euch ein Entwurf dessen vorgelegt, was ihr in eurer jeweiligen Lebenszeit zu erwarten habt, und die Menschen-Rasse als kollektive Einheit vollzieht ihre Fortschritte als Ganzes. Erfahrung ist von höchster Bedeutung, und deshalb sind all die Lebenszeiten so wichtig für euch, unabhängig davon, welches Erscheinungsbild sie jeweils haben mögen.

Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich wünsche euch jeglichen Erfolg auf euren Wegen – und Entschlossenheit darin, euren Aufstieg erfolgreich zu meistern.

Danke, SaLuSa!

Mike Quinsey

SaLuSa durch Mike Quinsey, 29.08.2014, http://glingerman.blogspot.com.es/
Übersetzung: Martin Gadow – http://www.paoweb.org

Quelle deutsch: http://glingerman.blogspot.com.es/2014/08/29082014.html#more

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity....die EK-Redaktion

·       Kommentare (1)

·       Weitersagen Facebook Twitter E-Mail

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58