arkturiánske správy 6...

·      
Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) - 28.September 2014

von erst-kontakt @ 2014-09-30 – 06:38:01

Beschreibung: ie Arkturianer

„Die Energie des Göttlichen Lichtes weiß, wie, wo und was erforderlich ist ~ VERTRAUT"

Energia božského svetla vie kde a čo je nutné –DÔVERUJTE“

my, arkturiánska skupina hovoríme dnes o tých mnohých zmenách, ktoré pozorujete vo vašom a v živote iných. Mnohí sa rozhodli Zem opustiť v tomto čase, ale nepokúste sa byť tým znepokojení alebo smutní vy milí, lebo je to voľba jednotlivca v čase tých stúpajúcích energií - zostať alebo odísť. Mnohí sa rozhodli na nízkej úrovni, že sú neschopní vyvinúť sa spirituálne tam, kde musia v tejto dobe byť, aby mohli byť časťou tých vyšších vibrácií, tej prichádzajúcej Vzostup-energie na Zemi. Oni sa rozhodli stelesniť sa do toho v neskoršej dobe, čo aj tak bude.

Wir, die Arkturianische Gruppe sprechen heute über die vielen Veränderungen, die ihr in eurem Leben erfahrt und den Leben der anderen beobachtet. Viele haben sich entschieden, zu dieser Zeit die Erde zu verlassen, aber versucht nicht darüber beunruhigt zu sein oder zu trauern, ihr Lieben, denn es ist jedermanns Wahl in dieser Zeit zunehmender starker Energien zu bleiben oder zu gehen. Viele haben auf einer tieferen Ebene entschieden, dass sie unfähig sind sich spirituell dahin zu entwickeln, wo sie in dieser Zeit sein müssen, um ein Teil der höheren Frequenzen der kommenden Aufstiegs-Energie auf der Erde zu sein. Sie haben die Wahl getroffen, zu einem späteren Zeitpunkt in das zu verkörpern, was dann sein wird. Alle sind, wo sie sein müssen.

Tým, ktorí sú tým postihnutí hovoríme, že sa dosť rýchlo nevyvinú alebo robia čo by bolo nutné na integrovanie/začlenenie nových energií. Buďte uistení moji milí, že v okamihu keď zvolíte vyvinúť sa (aktivitami, čítaním, meditáciou a váš úmysel zverejníte) dostanete všetky učenia, čistenia, skúsenosti a vedenia, ktoré budú nutné. Neporovnávajte sa s popisom, ktorý čítate v nejakej knihe - ako sa pociťuje alebo prejavuje vzostup alebo vývoj u iných, skutočný vzostup sa zistí/pocíti u každého inak, vlastné „cestovanie“ pre neho vhodným spôsobom. To vyššie JA vie čo je nutné a kedy.

Wir sagen zu jenen Betroffenen, dass sie sich nicht schnell genug weiterentwickeln oder tun was erforderlich ist, um die neuen Energien zu integrieren. Seid versichert, ihr Lieben, sobald ihr wählt euch zu entwickeln (durch Aktivitäten, Lesen, Meditation und eure Absicht bekannt gebt), werdet ihr alle Lehren, Reinigungen, Erfahrungen und Führung bekommen, die benötigt werden. Vergleicht euch nicht mit der Beschreibung, die ihr in irgendeinem Buch lest, wie sich Aufstieg oder Entwicklung anfühlen oder erscheinen muss um authentisch zu sein, jeder Mensch erfährt seine Reise auf die für ihn geeignete Weise. Das eigene Höhere Selbst weiß was benötigt und wann es benötigt wird.

Vy, ktorí sa prebúdzate ste vedeli pred inkarnáciou, že tie časy budú mohutné a možno aj ťažké, ale napriek tomu ste túžili byť na Zemi a byť toho časťou. Pokiaľ v minulých životočasoch stačilo vyriešiť/učiť sa jednu alebo dve lekcie, vedeli ste, že tentokrát bude nutné riešiť a uvoľniť všetky karmické situácie. Tie traumatické situácie, skúsenosti, ktoré boli uložené vo vašich buňkových spomienkach a v stave vedomia – vedomí pravdy – prebudiť sa na príjem tých vysokých vibračných frequencií. Ten proces nie je vždy príjemný ako ste zistili lebo mnohé očisty prežijete znova pokiaľ vychádzajú na povrch.

Ihr, die Erwachten, ihr wusstet vor der Inkarnation, dass diese Zeiten mächtig und vielleicht schwierig sein würden, aber trotzdem wart ihr begierig darauf, auf der Erde ein Teil davon zu sein. Während ihr in früheren Lebenszeiten mit einer oder zwei Lektionen zu lernen hereinkamt, habt ihr dieses Mal verstanden, dass es notwendig ist, alle übrigen karmischen Situationen zu lösen und freizugeben, die traumatischen Erfahrungen, die immer noch in euren zellularen Erinnerungen lagerten, und in einen Zustand des Bewusstseins ~ der Wahrheit bewusst ~ zu erwachen, um die hohen Frequenzen der Aufstiegs-Energie aufzunehmen. Der Prozess ist nicht immer angenehm, wie ihr entdeckt habt, denn viele Reinigungen werden wieder erfahren, während sie an die Oberfläche kommen.

Problémom  je, že v okamihu keď duša vstúpi do fyzického tela zapríčiní tá hustota fyzickej energie, že zabudne. V prvých rokoch života na Zemi si deti ešte spomínajú, lebo sú ešte stále v rezonancii s ich „domovom“. To je dôvod prečo deti často vidia anjelov, duchov a komunikujú s nimi, o ktorých si vy myslíte, že hovoria sami so sebou. Časom a pod tlakom trojdimenzionálneho systému viery začnú tie indivíduá stotožňovať sa so svojim egom, osobnosťou a zabudnú kto sú a prečo prišli.

Das Problem ist, dass, sobald eine Seele einen physischen Körper betritt, die Dicht der physischen Energie bewirkt, dass sie vergisst. Kinder erinnern sich in den ersten Jahres des Lebens auf der Erde, weil sie immer noch mit der "Heimat" in Resonanz sind, das ist der Grund, warum Kinder oft Geister und Engel sehen und mit ihnen interagieren, von denen ihr glaubt, dass sie scheinbar mit sich selbst sprechen. Mit der Zeit, und unter dem Druck eines dreidimensionalen Glaubenssystems, beginnen sich die Individuen mit dem Ego-Selbst zu identifizieren, der Persönlichkeit, und vergessen wer sie sind und warum sie kamen.

Je to čas premeny pre všetkých – pre neprebúdzajúcich sa tak isto – tie staré cesty alebo už nepracujú/nefungujú alebo vibrujú jednoducho na žiaden zmysluplný spôsob. Potrava, priatelia a zábavy, ktoré boli v minulosti uspokojivé sa zdajú zastaralé a už nie sú zaujímavé. Vzťahy a záujmy sa môžu zdať uzavreté. To záleží na tom, že vaše energetické pole už nie je v súlade s energetickým polom s mnohým – vy ste štúdium ukončili. Alebo budete na tomto bode priťahovaní k tým istým veciam prejavovaných na tej istej vyššej úrovni výrazu, alebo už nebudú jednoducho súčasťou vášho života.

Es ist eine Zeit des Wandels für alle ~ für die nicht-erwachten ebenso wie für die erwachten ~ die alten Wege arbeiten entweder nicht mehr, oder schwingen einfach auf keine sinnvolle Weise mit. Nahrung, Freunde und Unterhaltungen, die in der Vergangenheit zufriedenstellend waren, fühlen sich veraltet und nicht mehr interessant an. Beziehungen oder Beschäftigungen können abgeschlossen scheinen. Das liegt daran, dass euer Energie-Feld nicht mehr mit dem Energie-Feld von vielem in Resonanz ist ~ ihr habt das Studium abgeschlossen. Entweder werdet ihr an diesem Punkt zu den selben Dingen in die Manifestation auf einer höheren Ebene des Ausdrucks gezogen werden, oder sie werden einfach nicht mehr ein Teil eures Lebens sein.

Pokiaľ zostávate v trojdimenzionálnom vedomí, zostávajú lekcie, presvedčenia a riešenia, ktoré sa zakladajú na dualite a rozdelení – „viac je lepšie, máš len jeden život, smrť je trvanlivá, oddelený od Boha a iných životných bytostí atď“. Mnohí skutočne úprimne vyžadujú trojdimenzionálne riešenia, ale ako ešte neprebúdzajúci sa ponúkajú to najlepšie čo poznajú. Existujú iní, ktorí sú skutočne prebudení ale rozhodli sa týmto spôsobom v rámci tretej dimezie pomáhať tým, ktorí pomoc na tejto úrovni potrebujú. Vy, ktorí čítate tieto správy ste pripravení pohybovať sa do nových ciest.

Solange es ein dreidimensionales Bewusstsein bleibt, gibt es Lektionen, Überzeugungen und Lösungen, die auf Dualität und Trennung basieren ~ mehr ist besser, du hast nur ein Leben zu leben, der Tod ist dauerhaft, getrennt von Gott und anderen Lebewesen sein usw.. Viele fördern aufrichtig dreidimensionale Lösungen, aber als noch nicht erwachte Menschen bieten sie das Beste, was sie kennen. Es gibt andere, die tatsächlich erwacht sind, sich jedoch entschieden haben, in dieser Weise innerhalb der dreidimensionalen Glaubenssystemen jenen zu dienen, die diese Ebene von Hilfe benötigen. Ihr, die ihr diese Mitteilungen lest, ihr seid bereit, euch in neue Wege zu bewegen.

Buďte pozorní voči tým jemným rušeniam sveteckej viery, ktorá funguje tak isto ako nenápadná reklama. Falošné presvedčenia a atraktívne návrhy, ktoré prídu od tých, ktorí profitujú/zarábajú z nevedomej náchylnej spoločnosti. Preto je dôležité v každej chvíli byť centrovaný a pozorný. Obmedzte vaše TV-správy a Shows, ktoré reprezentujú tú najnižšiu spoločnú úroveň ľudstva. Rozpoznajte, že to čo prijmete vašim rozumom veľmi ľahko sa stane stavom vášho vedomia a potom to musíte jedného dňa vymazať.

Seid immer aufmerksam für die feinen Störungen des weltlichen Glaubens, der genauso funktioniert wie unterschwellige Werbung. Falsche Überzeugungen und attraktive Vorschläge, die von jenen hervorgebracht werden, die von einer anfälligen und unwissenden Gesellschaft profitieren, deshalb ist es wichtig, zu jeder Zeit aufmerksam und zentriert zu bleiben. Begrenzt eure Nachrichten und TV-Shows, die den kleinsten gemeinsamen Nenner der Menschheit repräsentieren. Erkennt, dass das, was ihr in eurem Verstand annehmt, leicht euer Zustand des Bewusstseins wird, und dann müsst ihr es irgendwann löschen.

Buďte vedomí, buďte pozorní, buďte bdelí.

Chceme teda hovoriť o energii konfliktov, ktoré sú očividne teraz na Zemi. Tie vzhľady sú prejavy starej energie, ktorá bola v tele Gaii a tiež v buňkovej pamäti dlho uložená istou skupinou ľudí. Boli dlho schované a teraz musí Gaia pomocou prebudených tieto husté zastaralé energie raz navždy vymazať.

Seid bewusst, seid wachsam, seid wach.

Wir möchten nun mit euch über die Energien der Konflikte sprechen, die zurzeit so offensichtlich auf der Erde sind. Diese Erscheinungen sind die Manifestation alter Energie, die lange im Körper von Gaia sowie den zellularen Erinnerungen von bestimmten Gruppen von Menschen gelagert wurden. Sie sind lange verborgen geblieben, nun muss Gaia, mit Hilfe aller Erwachten, diese dichten und veralteten Energien ein für alle Mal löschen.

Tie požiare a katastrofy, ktoré teraz zažívate sú čistiacim procesom Gaii/Zeme od tých starých energií. Pozorujte/pripomeňte si to násilie a utrpenie, ktoré sa uskutočnilo pri osídlení USA a iných oblastí sveta. Gaia je živá duša a to je to, čo teraz musí urobiť aby sa povzdvihla do tých vyšších energií.

Die Brände und Katastrophen, die ihr jetzt erlebt, sind Gaias Prozess der Klärung der alten Energie. Betrachtet die Gewalt und das Leid, das bei der Besiedelung der westlichen USA sowie in einigen anderen Gebieten der Welt stattfand. Gaia ist eine lebendige Seele und es ist das was sie tun muss, um sich in eine höherdimensionale Energie zu erheben.

Vašou prácou je tie vonkajšie zjavy ukončiť, ich prázdnotu vo svetle pravdy rozoznať, lebo neexistuje ŽIADEN ZÁKON, ktorý tieto veci drží na mieste. Majú len svetskú vieru na oddelenie a dualitu preto dostanú a živia to tí, ktorí z násilia a vojny profitujú a tvrdo  pracujú na tom zvečniť strach a z toho vyplývajúce javy.

Tie večné vojenské hry a manipulácie ľudstva začínajú byť odhalené ako to čo sú – triky o vytváranie strachu a utrpenia a tým udržať ľudstvo v zajatí tých starých energií. Tieto veci nemôžu fungovať v jednej spoločnosti, ktorá sa prebudila. Mnohí začínajú odhalovať a nechať za sebou tie reklamy, správy a neustále bombardovanie negatívnymi a strašiacimi informáciami a zanechajú tak strach usmernením sa do svetla pravdy.

Eure Arbeit ist es, die äußeren Erscheinungen zu beenden, ihre Leere im Licht der Wahrheit zu erkennen, denn es gibt KEIN GESETZ, das diese Dinge an Ort und Stelle hält. Sie haben nur den weltlichen Glauben an Trennung und Dualität, deshalb erhalten und nähren jene es, die von Gewalt und Krieg profitieren, und sie arbeiten hart daran, die Furcht und die daraus resultierenden Erscheinungen zu verewigen.

Die ewigen Kriegsspiele und Manipulationen der Menschen beginnen als das erkannt zu werden, was sie sind ~ Tricks um Furcht und Leiden zu schüren, um die Menschheit in alten Energien gefangen zu halten. Diese Dinge können nicht in einer Gesellschaft funktionieren, die erwacht ist. Viele fangen an den Reklamerummel, Nachrichten und beständige Bombardierung mit negativen und ängstlichen Informationen zu durchschauen und lassen so Furcht durch die Entwicklung ins Licht der Wahrheit hinter sich.

V trojdimenzionálnom svete môžu všetky udalosti vyzerať veľmi mocne, ale majú len tú energiu, ktorá živí nevedomú vieru, moji milí.  Áno, vyzerajú deštruktívne/ničivo a mocné, ale to je ilúzia. Ilúzia nikdy nie je TAM VONKU, ilúzia je vnímanie toho pozorovateľa – všetko je vnímané závisle vlastného stavu vedomia jedinca. Zomrel už niekedy niekto vo svetle pravdy?

Vy viete, tie lekcie života pred inkarnáciou boli dohodnuté a upravené. V tejto dobe sú mnohí, ktorí s odvahou rozpúšťajú veľké množstvo osobnej a tiež univerzálnej karmickej energie cez ich skúsenosti – oni zvolili slúžiť týmto spôsobom. Pripomeňte si, že karma nie je trest, ale vyrovnanie energie.

In der dreidimensionalen Welt mögen Ereignisse sehr mächtig erscheinen, aber sie haben nur die Energie, der unwissenden Glauben nährt und stützt. Ja, sie scheinen sehr destruktiv und mächtig, aber das ist die Illusion, ihr Lieben. Illusion ist niemals DORT AUS, Illusion ist in der Wahrnehmung des Betrachters ~ alles wird entsprechend des eigenen Bewusstseins-Zustandes wahrgenommen. Ist im Licht der Wahrheit jemals jemand gestorben?

Ihr wisst, dass die Lektionen des Lebens vor der Inkarnation vereinbart und eingerichtet werden. Es gibt zu dieser Zeit viele, die tapfer eine große Menge persönlicher, sowie universeller karmischer Energie durch ihre Erfahrungen lösen ~ sie haben gewählt, auf diese Weise zu dienen. Erinnert euch daran, Karma ist eine Energie-Balance, keine Strafe.

Je na čase prebrať zodpovednosť ako prebudené bytosti, slúžiť ako svetlotvoriči. V okamžiku, keď si indivíduum uvedomí pravdu nemôže zostať nečinný – pravda musí plynúť, byť pridaná energetickému polu sveta čo iným pomaly pomáha prebudiť sa, lebo existuje len to JEDNO. Keď dovolíte ovocným plodom zhniť na strome tak to nikomu neslúži, jednoduche len stagnuje. Keď v kľude a tajne vypustíte to svetlo, ktoré nosíte, dostanete viac. Je to tok a to je ten vývoj.

Vy ste tí liečitelia, prinesiete zmenu moji milí, vy ste tí, ktorí bezpodmienečnú lásku a svetlo musia posielať do tých bojovných miest, ľuďom a aktivitám. Spoznajte zdania ako to čo sú – manifestácie/prejavy vedomia sveta duality a rozdelenia. Namiesto úsudku vizualizujte bezpodmienečnú lásku a svetlo a nechajta ju tiecť ďalej k ľuďom a miestam, ktorí zdanlivo stratili svoju cestu. Využite aj ten mocný fialový plameň premeny, ale k tomu žiadne pokyny čo to svetlo má robiť. Energie božského svetla konajú ako celok a plnocennosť a vedia čo je nutné.

Als erwachte Wesen ist es Zeit die Verantwortung zu übernehmen, als Lichtwirkende zu dienen. Sobald sich ein Individuum der Wahrheit bewusst wird, kann es nicht untätig sein ~ die Wahrheit muss fließen, dem Energiefeld der Welt Licht hinzugefügt werden, was nach und nach anderen dabei hilf zu erwachen, da es nur das EINE gibt. Wenn den Früchten auf dem Baum erlaubt wird zu verrotten, dient es weder dem Baum oder anderen, sondern es stagniert einfach. Wenn ihr ruhig und geheim das Licht freigebt, das ihr tragt, wird euch mehr gegeben. Es ist ein Fluss, und dies ist Entwicklung.

Ihr seid die Heilenden, bringt die Veränderung, ihr Lieben, ihr seid jene, die bedingungslose Liebe und Licht zu diesen kämpfenden Orten, Menschen und Aktivitäten schicken müsst. Erkennt alle Erscheinungen als das was sie sind ~ Manifestationen eines Bewusstseins der Welt der Dualität und Trennung. Statt zu urteilen visualisiert bedingungslose Liebe und Licht und lasst es weiter fließen zu den Menschen und Orten, die ihren Weg verloren zu haben scheinen. Nutzt auch die mächtige violette Flamme der Umwandlung, aber fügt KEINE ANWEISUNG darüber hinzu, was das Licht zu tun hat, die Energien des göttlichen Lichtes handeln als Ganzes und in Vollständigkeit, es weiß, was erforderlich ist.

Energia Zeme sa pohybuje rýchlo do novej vyššiedimenzionálnej vibrácie napriek opačnému javeniu. Vaša úloha je každý moment v pravde odpočívať a posielať bezpodmienečnú lásku a svetlo k miestam a ľuďom, ktorí si ich jednoty nie sú vedomí a potom DÔVERUJTE.

Vy tvoríte váš svet, preto si pripomeňte vytvárať dobre a podľa pravdy.

Sme Arkturiánska skupina

Die Energie der Erde bewegt sich schnell in eine neue und höherdimensionale Frequenz, trotz Erscheinung des Gegenteils. Eure Aufgabe ist es jederzeit in der Wahrheit zu ruhen, sendet bedingungslose Liebe und Licht zu Orten und Menschen, die sich der Einheit nicht bewusst sind, und dann VERTRAUT.

Ihr erschafft eure Welt, erinnert euch deshalb, gut und wahrheitsgemäß zu schaffen.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele, 28.09.2014,http://www.onenessofall.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0914/28arkturianer.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity......Shogun Amona

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58