SaLuSa – 24. April 2015 (durch Mike Quinsey)

von erst-kontakt @ 2015-04-25 – 09:02:09

Der vor euch liegende Weg ist voller erfreulicher Überraschungen, die weit über das hinausgehen, was die meisten unter euch erwartet hatten. Doch viele darunter werden auch bereits eure bisherigen Erwartungen erfüllen, die auf dem basieren, was ihr für euch in die Zukunft projiziert hattet. Zwar ist das nicht „in Stein gemeißelt“, aber es wird euch dennoch in das Neue Zeitalter bringen, auf das ihr euch vorbereitet habt. Eure Zielbestimmung ist von Höheren Kräften verfügt worden, aber ihr hattet auch den freien Willen, darüber zu bestimmen, wie ihr diesen Weg beschreitet. Ihr habt sozusagen den schweren Weg gewählt; aber nun werden die negativen Kräfte nicht länger in der Lage sein, sich wie bisher störend in eure Fortschritte einzumischen. Ihre Macht ist ihnen bereits beschnitten worden, und so können sie nicht mehr wie bisher so handeln, wie es ihnen gefällt.

Tá pred vami ležiaca cesta je plná radostných prekvapení, ktoré ďaleko presahujú všetko, čo väčšina z vás očakávala. Predsa už mnohé splnia teraz vaše očakávania, ktoré ste očakávali a predstavovali do budúcnosti. Zatiaľ to ešte nie je vyrezané „do kameňa“ ale napriek tomu vás to prinesie do nových časov, na ktoré ste sa pripravovali. Vaše ciele boli určené vyššími silami ale vy ste mali tiež slobodnú vôľu – rozhodovať ako tou chcete ísť. Takpovediac ste zvolili tú ťažkú cestu, ale teraz už nebudú tie negatívne sily v stave miešať sa rušivo do vášho pokroku. Ich moc už im bola odstrihnutá a tak už nemôžu ako doteraz konať tak ako sa im páči.

Vášim cieľom teraz by malo byť, že si venujete viacej pozornosti aby ste zaistili, že sa „nevraciate“ – potom čo veľa ste už dosiahli. Vaše cestovanie cez dualitu bolo tvrdá a vyzývajúca a vaša sila dostala prostredníctvom tých „ohňou“ života isté „zabrúsenie“. Vaše miesto na Zemi už sa mení na miesto pozorovania, - vy ste pozorovateľ – ktorý žije vo vlastnom energetickom poli, nedotknutý tým čo okolo vás sa deje. Niekedy ale budete musieť vystúpiť z vášho „stavu pozorovateľa“ a môžete nedotknutí znovu sa vrátiť z tých nízkych energií do vašej „pozície“. Vašou úlohou je byť pre iných „príkladom svetla“, od ktorého iní sa môžu učiť. Budú sa cítiť k vám priťahovaní a vám to dá príležitosť pomôcť im zvýšiť ich vlastnú vibráciu. Ako viete: „rovnaké priťahuje rovnaké“ – podobní sa priťahujú – a čím via sa približujete/smerujete tým smerom  o to rýchlejšie sa vyčistia všetky nižšie energie.

Euer Ziel sollte jetzt sein, euch selbst mehr Aufmerksamkeit zu schenken, um sicherzugehen, dass ihr nicht zurück-'schliddert', nachdem ihr schon so viel erreicht habt. Eure Reise durch die Dualität war hart und fordernd, und eure Stärke bekam durch die Feuer des Lebens einen gewissen 'Feinschliff'. Euer Platz auf der Erde ist nun fast schon wie der eines Zuschauers, der sein Leben im eigenen Energiefeld lebt, weitgehend unbeeinflusst von den Ereignissen, die sich außerhalb seiner selbst abspielen. Manchmal werdet ihr aber auch aus dieser 'Zuschauerhaltung' heraustreten müssen, aber ihr könnt, unbeeinflusst von den niederen Energien, wieder auf euren 'Posten' zurückkehren. Eure Rolle ist, für Andere ein „leuchtendes“ Beispiel zu sein, aus dem diese lernen können. Sie werden sich zu euch hingezogen fühlen, und dies gibt euch die Gelegenheit, ihnen dabei zu helfen, ihre Eigenschwingung zu erhöhen. Wie ihr wisst: „Gleiches zieht Gleiches an“, und je mehr ihr euch in diese Richtung bewegt, desto stärker findet eine natürlicher Bereinigung aller niederen Energien statt.

Čo sa týka karmy, tak môže byť, že ešte stále budete testovaní – ale pokiaľ  sa vyvíjate ďalej-nahor – bude ľahšie zvládnuť tie výzvy, tie testy. Pre mnohých z vás je to posledné životné obdobie v tých nízkych vibračných úrovniach a vašim ďalším pokrokom začnete chápať, ktoré ďalšie skúsenosti budú pre vás nutné. Pred vami leží panoráma možností a budete pri múdrych rozhodnutiach mať pomoc, možnosti, ktoré vám zaručujú robiť pokroky. Rozdiel medzi minulosťou a prítomnosťou je, že ste dostatočne oboznámení (osvietení) na to aby ste mohli robiť aj samostatné rozhodnutia.  Matka  Zem prispela veľa k evolúcii ľudstva a sama sa tiež vyvinula ďalej a mnohí z vás sa k jej pokroku pripoja. Ako viete – všetko sa vlastne deje v „teraz“ a preto môžeme vidieť do vašej budúcnosti a rozpoznať akým pravdepodobným smerom sa budete pohybovať. To čo s istotou vieme je, že budete dosť rýchly vo vašom pokroku a pokračovať vo SVETLE a znovu budete Galaktické bytosti. Aj tam budete mať pomoc od tých, ktorí tú cestu už majú úspešne za sebou. Váš život bude potom celkom iný ako doteraz a ten najvýznamnejší rozdiel spočíva v značnej miere slobody, ktorou  dosiahnete možnosť cestovania vesmírom. Budete mať nekonečné možnosti odhaliť viacero životných foriem/druhov a tiež prebrať úlohu učiteľov.

Was das Karma betrifft, so kann es sein, dass ihr immer noch getestet werdet; doch je weiter ihr euch aufwärts-entwickelt, desto leichter wird für euch die Herausforderung zu meistern sein, diese Tests zu bestehen. Für Viele unter euch ist dies eure letzte Lebenszeit innerhalb der niederen Schwingungs-Ebenen, und mit euren weiteren Fortschritten werdet ihr anfangen, zu begreifen, welche nächsten Erfahrungen für euch erforderlich sein werden. Ein Panorama voller Wahlmöglichkeiten liegt ausgebreitet vor euch, und ihr werdet Hilfe dabei haben, weise Entscheidungen zu treffen, die euch kontinuierliche Fortschritte sichern. Der Unterschied zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart ist, dass ihr genügend aufgeklärt (erleuchtet) seid, um eure eigenen Entscheidungen treffen zu können. Mutter Erde hat viel von sich selbst gegeben für die Evolution der Menschheit, und auch sie selbst entwickelt sich weiter; und viele unter euch werden sich ihr darin anschließen.

Wie ihr wisst, geschieht eigentlich alles im „Jetzt“, und deshalb können wir in eure Zukunft blicken und erkennen, in welche wahrscheinliche Richtung ihr euch bewegen werdet. Was wir dabei mit Gewissheit wissen, ist, dass ihr recht geschwind eure Fortschritte im LICHT fortsetzen werdet und wieder zu Galaktischen Wesen werdet. Auch hier wird euch Hilfe in Form von Beistand auf eurem Weg zuteilwerden durch diejenigen, die diesen Weg bereits erfolgreich zurückgelegt haben. Euer Leben wird dann völlig anders sein als das, was ihr bisher erlebt habt, und der auffälligste Unterschied wird das Maß an Freiheit sein, das ihr darin erreichen werdet, den Kosmos bereisen zu können. Ihr werdet scheinbar endlose Gelegenheiten haben, andere Lebensformen zu entdecken und für diese eine Mentoren-Rolle zu übernehmen.

V súčasnosti je to pre vás ešte ťažké predstaviť si to čo vás očakáva – lebo vesmír je obrovský a životné druhy existujú všade. Tiež spoznáte iné dimenzie, ktoré môžete preskúmať a vašim jediným obmedzením bude vaša vlastná vibrácia. Všade sa to hemží inteligentnými životnými formami a pozemský človek odhalí, že je toho ešte mnoho viac čo sa môže učiť a skúsiť. Udržujte v prebudení vašu predstavu, že môžete cestovať silou vašich myšlienok a že „vzdialenosť“ – to čo vy teraz tak ešte rozumiete -  neznamená žiadnu prekážku. Vaša doba na Zemi je vlastne v porovnaní len druh karantény a t ovo vysokej miere zodpovedá skutočnosti. Bolo nutné ste museli byť chránení pred rušiacimi vmiešaniami z vonka – aj keď mnohým bytostiam bolo dovolené kontaktovať vás. Keď to všetko beriete do úvahy, tak by ste mali pomaly pochopiť prečo vaše skúsenosti na zemi boli pozorované a dôkladne plánované. A akéhokoľvek druhu tie skúsenosti aj mohli byť, zvážte, že tým bolo „zrýchlené vaše cestovanie“ pre zaručenie rapídnej evolúcie – a, že kažký z vás bol ochotný zúčastniť sa toho. 

Gegenwärtig ist es noch schwierig für euch, euch vorzustellen, was euch bevorsteht, denn der Kosmos ist riesig, und Lebensformen existieren überall. Auch werdet ihr noch viele andere Dimensionen kennenlernen, die ihr erkunden könnt, und eure einzige Begrenzung wird da eure (jeweils aktuelle) Eigenschwingung sein. Überall wimmelt es nur so von intelligenten Lebensformen, und der Erdenmensch wird entdecken, dass es noch sehr viel mehr zu lernen und zu erfahren gibt. Haltet immer die Vorstellung wach, dass ihr anhand der Kraft der Gedanken reisen könnt, sodass „Entfernung“, – was ihr zurzeit noch darunter versteht –, eigentlich kein Hindernis darstellt. Eure Zeit des Aufenthalts auf der Erde ist vergleichsweise wie eine Quarantäne, und das entspricht sogar in hohem Maße der Wirklichkeit. Notwendigerweise musstet ihr geschützt werden vor störenden Einmischungen von außen, obschon es anderen Wesenheiten auch gestattet wurde, Kontakt mit euch aufzunehmen. Wenn ihr dies alles in Betracht zieht, solltet ihr allmählich begreifen, warum eure Erfahrungen auf der Erde sehr genau mit-verfolgt und sorgfältig geplant worden sind. Und, welcher Art diese Erfahrungen auch immer gewesen sein mögen, bedenkt bitte, dass euer Weg „beschleunigt“ wurde, um eine rapide Evolution für euch zu garantieren, – und dass ein Jeder unter euch sich freiwillig dazu bereitgefunden hat, daran teilzunehmen.

Vráťme sa ešte raz hovoriť o Zemi: ona je prekrásna planéta, ktorá v krátkej budúcnosti bude znova prenesená do jej pôvodného stavu. Už ste počuli o „rajskej záhrade“ a tie dni sa vrátia znovu, keď Matka Zem znovu preberie jej miesto vo vyšších vibračných-úrovniach. Evolúcia je nepretržitý, pokračujúci proces a „to ultimatívne“ vstúpi keď sa dosiahla dokonalosť a všetky životné druhy sa vrátia k Božstvu. Dovtedy platí ale robiť ďalšie skúsenosti na dosiahnutie toho štátusu/stavu. Ťeste sa z tých zázrakov, ktoré na tej ceste ešte odhalíte a tešte sa na tie vysoko božské bytosti, ktoré žijú vo vyšších dimenziách.

Kommen wir noch einmal auf die Erde zu sprechen: sie ist ein wunderschöner Planet, der eines Tages in naher Zukunft wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden wird. Ihr habt von eurem „Garten Eden“ gehört, und jene Tage werden wiederkehren, wenn Mutter Erde wieder ihren Platz in den höheren Frequenz-Ebenen eingenommen haben wird. Die Evolution ist ein fortlaufender Prozess, und „das Ultimative“ tritt ein, wenn Perfektion erreicht ist und alle Lebensformen zur Gottheit zurückkehren. Bis dahin gilt es jedoch noch eine Menge an Erfahrungen zu machen, um diesen Status erreichen zu können. Erfreut euch der Wunder, die ihr auf dem Weg dahin noch entdecken werdet, und der höchst göttlichen Wesenheiten, die in den höheren Dimensionen leben.

Predsa ale späť k terajšej situácii: čoskoro zažijete niekoľko udalostí, na ktoré ste už netrpezlivo čakali. Tým tmavým silám sa nemôže dôverovať. Vždy znova porušili ich sľuby, dovoliť SVETLU pokračovať v jeho kráčaní vpred – ako bolo naplánované. Tým spáchali nedodržanie slova a spôsobovali ďalšie spozdenia. Tie blahá novej doby čakajú a sú pripravené na zverejnenie a tie plány sú už vo veľmi pokročilom stave zverejnenia. Tým sa vzťahujeme na periódu/obdobie, ktorá príde pred koncom tohto roku – najskoršia možnosť. Iné budú potom nasledovať rýchlo keď sa to uskutočnilo a od toho časového bodu už nebudú tmavé sily v stave ovplyvňovať výsledok tých vecí.

 

Doch zurück zu eurer derzeitigen Situation: ihr werdet bald einige Ereignisse miterleben, auf die ihr bereits ungeduldig gewartet habt. Den Dunkelkräften kann nicht vertraut werden; immer wieder haben sie ihr Versprechen gebrochen, den Vormarsch des LICHTS, wie geplant, zuzulassen. Damit haben sie zwangsläufig Wortbruch begangen und immer weitere Verzögerungen darin verursacht, dass euch die Wohltaten des Neuen Zeitalters zuteilwerden konnten. Diese Wohltaten warten darauf und stehen bereit, bekanntgemacht zu werden, und die Planungen für diese möglichst baldigen Bekanntmachungen sind bereits sehr weit fortgeschritten. Damit beziehen wir uns auf eine Periode, die noch vor Beginn des Neuen Jahres kommen soll, und das ist die frühestmögliche Gelegenheit dafür. Andere werden dann rasch folgen, sobald dies in Gang gekommen ist, und ab dem Zeitpunkt werden die Dunkelmächte nicht länger in der Lage sein, den Ausgang der Dinge noch weiter zu beeinflussen.

Milí, obdivujeme vašu rozhodnosť, vyhrať ten boj proti tmavým silám a ten cieľ je už dosiahnutý na základe vašej oddanosti cieľu, - zakotviť SVETLO na Zemi. To zakotvenie už začalo a neexistje cesta späť a žiadna možnosť zadržiavania. Ten boj je vyhraný a všetko čo ešte zostáva je vypratať, potom čo sa splní posledná karma. Prirodzene je ešte skoro vyvolať úplnú výhru – ale predsa ten moment príde – ešte počas života väčšiny z vás. Tie nízke energie sa neustále redukujú/obmedzujú pomocou glórijských akcií, ktoré úplne zakotvia SVETLO do Zeme.

Som SaLuSa zo Síria a som žehnaný byť tým, ktorý bude pokračovať v kontakte s vami. Vieme, že reagujete dobre na tie správy, ktoré sú zverejnené. A vidíme, že SVETLO sa stále rýchlejšie zväčšuje a tým sa vytvára stále „väčšia sieť“ SVETLA okolo Zeme. Naša LÁSKA je s vami, ktorí sú sústredení na celkový úspech.  Ďakujem, SaLuSa

Ihr Lieben, wir bewundern eure Entschlossenheit, den Kampf gegen die Dunkelmächte zu gewinnen, und dieses Ziel ist eigentlich bereits erreicht aufgrund eurer Hingabe an die Zielsetzung, das LICHT auf der Erde zu verankern. Diese Verankerung hat bereits begonnen, und da gibt es jetzt kein Zurück mehr und keine Möglichkeit, dies noch aufzuhalten. Der Kampf ist gewonnen, und alles, was noch bleibt, ist, aufzuräumen, nachdem das noch übriggebliebene Karma erfüllt ist. Natürlich ist es noch zu früh, den totalen Sieg auszurufen, doch dieser glorreiche Moment wird kommen – noch während der Lebenszeit der meisten unter euch. Die niederen Energien werden immer mehr reduziert durch eure kontinuierlichen Aktionen, das LICHT auf der Erde vollständig zu verankern.

Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich bin gesegnet, derjenige zu sein, der dazu bestimmt ist, diesen Kontakt mit euch fortzusetzen. Wir wissen, dass ihr gut auf diese Informationen reagiert, die da herausgegeben werden, und wir sehen, dass das LICHT in immer schnellerem Tempo zunimmt und mit ihm sich ein großes LICHT-Netz um die Erde herum aufbaut. Unsere LIEBE ist mit euch, die ihr euren Fokus auf das Ziel des vollkommenen Erfolgs ausrichtet.

Danke, SaLuSa!

Mike Quinsey

SaLuSa durch Mike Quinsey, 24.04.2015, http://glingerman.blogspot.com.es/

Übersetzung: Martin Gadow – http://www.paoweb.org

Quelle deuts

SaLusa 25.10.2014..


Sternenbotschaft: SaLuSa – 24. Oktober 2014 (durch Mike Quinsey)

von erst-kontakt @ 2014-10-25 – 09:56:06

Beschreibung: aLuSa

vy milí, my počujeme ten krik tých, ktorí majú pocit opustenosti a majú veľkú námahu pri hľadaní zmyslu života. V strede toho nepokoja, ktorý vládne sú prekvapení/zhrození a nemôžu rozpoznať žiadnu budúcnosť. Keď by mohli rozpoznať rozmer toho čo sa deje, tak by rozpoznali ten priebeh veľkej zmeny. Nový vek začal už na jar tohto roku kedy sa začali sťahovať do pozadia tie staré energie aby uvoľnili miesto pre nové vnikajúce energie, - čo viedlo k tomu, že toho času sú dva druhy energie, ktoré ovplyvňovali vaše vedomie. Napriek tomu budú tie nové energie zaoberať miesto tých starých a prinesú pokrok a zmeny, ktoré jasne ukážu cestu ľudstva. Je rozpoznatelné, že ste pomätení a zhrození tými udalosťami, ktoré práve prechádzajú ale keď ich pozorujete s odstupom a zachováte pozitívny postoj uvidíte, že tie veci sa menia k  lepšiemu. Áno – ešte stále existujú konflikty – a mier sa zdá byť vzdialený míly. Odhliadnuc od toho sa rozpoznáva zbytočnosť a nezmyselnosť vojny. Ľudia, ktorí vedia ako sa uskutoční mier zdvíhajú hlas a budú sa počuť a pozorovať.

Ihr Lieben, wir hören die Schreie derer, die das Gefühl haben, im Stich gelassen worden zu sein und große Mühe damit haben, einen Sinn im Leben zu finden. Inmitten all des Getümmels, das da herrscht, sind sie bestürzt und können keine Zukunft für sich erkennen. Wenn sie nur die Tragweite dessen erkennen könnten, was da vor sich geht, würden sie sehen, dass ein großer Wandel im Gange ist. Das Neue Zeitalter hat bereits im Frühjahr dieses Jahres seinen Anfang genommen, als die alten Energien sich zurückzuziehen begannen, um den neu hereinströmenden Energien Platz zu machen, – was dazu führte, dass zurzeit zwei Arten von Energien euer Denken beeinflusst haben. Dennoch werden die neuen Energien letztlich an die Stelle der alten treten und Fortschritte und Veränderungen mit sich bringen, die klar und deutlich den Weg aufzeigen werden, den die Menschheit nimmt. Es ist erkennbar, dass ihr verwirrt und bestürzt seid angesichts der Geschehnisse, die vor sich gehen, aber wenn ihr sie aus der Distanz betrachtet und eine positive Sichtweise bewahrt, werdet ihr sehen, dass die Dinge sich zum Besseren hin verändern. Ja, – es gibt immer noch Konflikte – und der Frieden auf Erden scheint meilenweit entfernt zu sein; ungeachtet dessen wird aber die Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit von Krieg bereits erkannt. Leute, die wissen, wie man friedliche Lösungen herbeiführen kann, erheben ihre Stimme, und man wird sie hören und beachten.

Pokúste pozerať von z tých terajších nepokojov na Zemi a vedzte, že vaša budúcnosť je garantovaná. Oni vám pomoc nebudú vnucovať ale sú ochotní/pripravení pomáhať keď reagujete vhodným spôsobom. Kedysi, keď ste vstupovali do tohto veku vám bola daná slobodná vôľa, slobodná možnosť-rozhodovania robiť pokroky vašim tempom robiť vaše osobné slobodné rozhodnutia. Ale vždy vám bolo udelené sprevádzanie keď ste sa obrátili na vyššie bytosti. Často ste tú pomoc ignorovali a išli vlastnou cestou. V súlade s vašou slobodnou vôľou ste tiež rástli a dosiahli a išli ďalej ale robili ste to sami v izolácii namiesto medzi sebou hľadať jednotu. Celú dobu ste mali ponuku pomoci ale vy ste slobodnou vôľou rozhodli o smere, ktorý ste sledovali. Pri pozorovaní vašich dejín si musíte uvedomiť, že ich priebeh je výsledkom vašich rozhodnutí.

Versucht, über die derzeitigen Unruhen auf der Erde hinauszublicken, und wisst, dass eure Zukunft garantiert ist. Viele Gruppen aus höheren Ebenen unterstützen euch und nutzen ihren Einfluss, um Frieden herbeizuführen. Sie können euch ihre Hilfe nicht aufzwingen, aber sie sind bereit, euch zu helfen, wenn ihr in angemessener Weise reagiert. Als ihr einst in das jetzige Zeitalter eintratet, wurde euch freier Wille, die freie Entscheidungs-Möglichkeit gegeben, eure Fortschritte im Rahmen (Tempo) eurer eigenen, persönlichen Entscheidung zu machen. Doch immer wurde euch auch Führung gewährt, wenn ihr euch an die Höheren Wesenheiten um Hilfe wandtet. Oftmals habt ihr diese Hilfe aber auch ignoriert und folglich einen eigenwilligen Weg eingeschlagen. In Einklang mit diesem euch gewährten freien Willen seid ihr dann zwar auch weitergekommen und weitergewachsen, doch anstatt darauf hinzuarbeiten, untereinander Einheit zu erzielen, habt ihr es vorgezogen, euren Weg jeweils allein zu gehen. Während der ganzen Zeit wurde euch Führung angeboten, doch am Ende seid ihr selbst es, die über die Richtung entschieden haben, der ihr gefolgt seid. Wenn ihr also in der Menschheitsgeschichte zurückblickt, macht euch klar, dass deren Verlauf auf eure eigenen Entscheidungen zurückzuführen ist.

Dnes stojíte oproti prijatelnejšej situácii lebo tie vplyvy, ktoré vás udržiavali v trvalom stave vojny už nemajú tú moc na to aby vás naďalej udržiavali v tom stave. Všade okolo vás je rastúci pohyb za mier a za zmenu, pohyb, ktorý bude tak mocný, že ho v pokračovaní nemôže nič zadržať. Nový vek začal a o čo viac ľudí sa na to sústredí o to rýchlejšie sa to usadí. Mnohé pokročilé technológie čakajú na ten moment a keď príde pokročíte v obrovských krokoch. Potom konečne nájdete mier a zlúčenie mnohých národov. Všetky potreby budú krok za krokom uspokojené a s našou pomocou pôjde to tempom, ktoré vás prekvapí. Preto vás prosíme: nedovoľte aby vaše presvedčenie mizlo, ale vedzte, že vaša budúcnosť už je rozpoznatelná a že budete povzdvihnutí z terajšej úbohej situácie. Koniec toho doterajšieho bol uzavretý dekrétom a na tom nikto nemôže nič meniť, - a inak ako v minulých časoch bude sa to diať so šťastným koncom. Množstvo medzi vami prežije tieto zmeny v ich živote a niektoré zmeny sa dejú už teraz.

Heutzutage steht ihr einer wesentlich akzeptableren Situation gegenüber, denn die Einflüsse, die euch bisher praktisch in einem Dauerkriegszustand gehalten haben, besitzen nun nicht mehr die Macht, euch noch weiterhin in diesem Zustand festzuhalten. Überall um euch gibt es eine zunehmende Bewegung für den Frieden und für den Wandel, eine Bewegung, die so mächtig werden wird, dass nichts deren Fortschreiten mehr aufhalten kann. Das Neue Zeitalter hat seinen Anfang genommen, und je mehr Menschen unter euch ihren Fokus darauf richten, desto schneller wird es sich etablieren. Viele fortschrittliche Technologien warten auf diesen Moment, und wenn er kommt, werdet ihr in großen, rapiden Sprüngen weiterkommen. Dann werdet ihr auch endlich Frieden finden, und es wird ein Großes Zusammenfinden unter den Völkern geben. Alle Bedürfnisse werden nach und nach befriedigt werden, und mit unserer Hilfe wird dies in einem Tempo vor sich gehen, das euch überraschen wird. Deshalb bitten wir euch: Lasst nicht zu, dass eure Zuversicht schwindet, sondern wisst, dass die Zukunft erkennbar geworden ist und dass ihr aus eurer derzeitigen misslichen Lage herausgehoben werdet. Das Ende des Bisherigen wurde per Dekret verfügt, und daran kann niemand etwas ändern, – und anders als in früheren Zeitaltern wird das Geschehen diesmal einen glücklichen Ausgang nehmen. Die Mehrheit unter euch wird diese Veränderungen während ihrer Lebenszeit miterleben, und einige dieser Veränderungen vollziehen schon jetzt.

Ako vždy staráme sa  o vás – a tiež matka Zem, lebo aj ona je do tých zmien značne zapojená, ktoré nakoniec povedú do nového veku. Predsa ale sú to zmeny, ktoré sa nedejú „cez Noc“ a tiež už viete čo budúcnosť pre vás pripravila. Tak buďte pripravení! Zem je miestom kde ste uskutočnili v relatívne krátkom čase veľké pokroky. Keď to spomínam pripomínam vám, že ste v mnohých životočasoch v rozličných podmienkach žili a tuná vám je udelená pomoc od vašich duchovných vodcov vybrať si životočas, ktorý vám vyhovuje a z ktorého máte najväčší úžitok. A teraz sa nachádzate na bode kedy môžete zbierať plody vašich skúseností a mnohí z vás sú už na bode, že nemusíte inkarnovať v nízkych vibračných úrovniach, nizkych energiách. Teraz sa deje automatická selekcia/výber založený na vibračnej úrovni, ktorú ste aktuálne dosiahli. Tešte sa a buďte dobrej vôle lebo vaše cestovanie je, povedzme, ukončené. A zostaňte pevne vo SVETLE!

Wie immer kümmern wir uns um euch – und auch um Mutter Erde, denn auch sie ist ganz erheblich in diese Veränderungen involviert, die schließlich dazu führen werden, dass eine Neue Erde daraus hervorgeht. Doch das sind Veränderungen, die nicht einfach „über Nacht“ geschehen werden, und ihr wisst auch da ja bereits, was die Zukunft für euch bereithält; so seid darauf vorbereitet! Die Erde war der Ort, an dem ihr in einem relativ kurzen Zeitraum die größten Fortschritte gemacht habt. Wenn ich dies erwähne, erinnere ich euch damit daran, dass ihr viele Lebenszeiten unter vielen unterschiedlichen Umständen verbracht habt, und da erhaltet ihr Hilfe von euren Geistführern dabei, jene Lebenszeiten für euch auszuwählen, die den größten Nutzen für euch haben. Und jetzt befindet ihr euch an dem Punkt, an dem ihr die Früchte dieser Erfahrungen ernten könnt, und Viele unter euch sind bereits an dem Punkt angekommen, an dem sie nun nicht mehr in den niederen Schwingungs-Ebenen inkarnieren müssen. Das sucht sich niemand aus von denen, die bereit sind, die niederen Ebenen hinter sich zu lassen, sondern es geschieht als 'automatische Selektion', basierend auf der Schwingungs-Ebene, die man aktuell erreicht hat. Freut euch und seid guten Mutes, denn eure Reise ist so gut wie vorüber; – und bleibt fest im LICHT!

Celý vesmír čaká ako sa celá ľudská rasa pohybuje dopredu a pritom sa jedná o jeden oveľa veľkolepejší okamih vašej evolúcie ako vy môžete hodnotiť. Bude veľa radosti, ktorá nasleduje váš vzostup a starý priatelia a partneri z mnohých inkarnácií tiež budú pri tých oslavách. My z galaktickej federácie, ktorí sme sledovali vaše dobrodružstvo budeme konečne schopní ukázať nás a stretnúť sa s vami na Zemi. Máme mnoho spoločného v blízkej budúcnosti a budeme vám pomáhať pri zrýchlení vzostupu do vyššej dimenzie keď sa tam budete udomácňovať. To sú povznášajúce, vzrušujúce časy – bez ohľadu čo sa na Zemi ešte deje lebo ten nový vek sa blíži rýchlejšie ako predtým.

Das gesamte Universum wartet darauf, dass die Menschen-Rasse sich weiter vorwärts bewegt, und dabei handelt es sich um einen weitaus großartigeren Moment eurer Evolution, als ihr wahrscheinlich einschätzen könnt! Da wird viel Freude sein, die eurem Aufstieg folgt, und alte Freunde und Partner/Innen aus vielen Inkarnationen werden bei den Feierlichkeiten dabei sein. Wir von der Galaktischen Föderation, die eure Abenteuer eingehend mit-verfolgt haben, werden endlich in der Lage sein, uns euch zu zeigen und mit euch auf der Erde zusammenzutreffen. Wir haben gemeinsam viel zu tun in naher Zukunft, und wir werden dabei helfen, eure Ankunft in den höheren Dimensionen zu beschleunigen und euch zur Seite stehen, wenn ihr euch dort heimisch macht. Dies sind jetzt erhebende, aufregende Zeiten – ungeachtet dessen, was auf der Erde noch vor sich geht, denn das Neue Zeitalter naht nun rascher als je zuvor.

To čo vám v tom končiacom štádiu bude ukázané sú tie extrémy tých, ktorí sa nemôžu odpútať od ich starých predstáv viery, ktoré ich zadržiavajú. Jednoduchá odpoveď je vnímať a rozpoznať, že všetky duše sú jedno. Jednota – byť jeden – to je kompletné/kompletnosť, a kolektív určuje smer/cestu, ktorú ľudtsvo pôjde. Jedinou výnimkou je keď väčšie, vyššie moci ako pozemské rozhodnú zasiahnuť – a tým rozhodovať o vašej budúcnosti. To sa už stalo na konci cyklu – keď bol uvedený ku koncu. To neznamená zamiešanie do vašej slobodnej vôle, ktorú teraz uplatňujete. Prirodzene sú tiež vplyvy, ktoré vás ťahajú sem a tam a tým vám umožňujú rozhodnutia podľa vašej slobodnej vôle. Ako jednotlivci trafíte rozhodnutia týkajúce sa vašej osobnej cesty. Ale existujú aj dohody, ktoré sú závislé od ultimatívneho cieľa. 

Was euch in diesen nun abschließenden Stadien des alten Zeitalters gezeigt wird, sind die Extreme derer, die sich immer noch nicht von ihren alten Glaubensvorstellungen lösen können, die sie zurückhalten. Die einfache Antwort darauf ist, wahrzunehmen und anzuerkennen, dass eigentlich alle Seelen Eins sind! Dieser Umstand besagt, dass das, was ihr einander antut, ihr zugleich auch euch selbst antut, denn ihr könnt euch nicht einfach von dem 'distanzieren', was geschieht. Die Einheit – das Eins-Sein – ist 'komplett', und als Kollektiv bestimmt ihr den Weg, den die Menschheit einschlägt. Die einzige Ausnahme ist, wenn Mächte, die größer (höher) sind als die auf der Erde, entscheiden, einzugreifen – und damit über eure Zukunft entscheiden. Dies ist schon oft geschehen am Ende eines Zyklus', wenn dieser zum Abschluss gebracht wurde. Das bedeutet aber keine Einmischung in euren freien Willen, den ihr jederzeit ausübt. Natürlich gibt es immer auch Einflüsse, die euch mal hierhin mal dorthin ziehen und euch so ermöglichen, Entscheidungen nach eurem freien Willen zu treffen. Als Einzelne trefft ihr eure eigene Wahl hinsichtlich des Pfads, den ihr einschlagt; aber es gibt auch gewisse Vereinbarungen, die greifen – abhängig von eurem ultimativen Ziel.

Som SaLuSa zo Síria a pokiaľ čas beží ďalej zisťujem, že stále viac duší začína rozširovať ich vedomie a to SVETLO sa rozširuje ďalej. Prebieha značné ohraničenie tých, ktorí sa rozhodli pre cestu SVETLA, ktorí sa povzdvíhajú z temnoty. Je nevyhnutelné pohybovať sa ďalej a nakoniec prebrať miesto vo vyšších vibračných úrovniach.

Ďakujem, SaLuSa

Ich bin SaLuSa vom Sirius, und währen die Zeit weiterläuft, stelle ich fest, dass immer mehr Seelen anfangen, ihr Bewusstsein zu erweitern, und auch das LICHT breitet sich immer weiter aus. Da vollzieht sich jetzt eine deutliche Abgrenzung, da diejenigen, die für sich den Pfad des LICHTS gewählt haben, sich aus der Finsternis erheben. Es ist unvermeidlich, dass sie sich weiter aufwärts bewegen und schließlich ihren Platz in den höheren Schwingungs-Ebenen einnehmen.

Danke, SaLuSa!

Mike Quinsey

SaLuSa durch Mike Quinsey, 24.10.2014, http://glingerman.blogspot.com.es/
Übersetzung: Martin Gadow – http://www.paoweb.org
Quelle duetsch: http://glingerman.blogspot.com.es/2014/10/salusa-24oktober-2014.html#more

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58