Botschaft von Saint Germain: "Meister-Bewusstsein" (durch Méline Lafont) - 25. September 2014

von erst-kontakt @ 2014-09-26 – 08:45:30

Beschreibung: aint Germain - Aufgestiegener Meister

"Meister-Bewusstsein"

Ich grüße und segne euch, meine Lieben.

Zdravim a žehnám vás moji milí

Čas ná teraz priniesol do tej teraz-situácie, vaše svetské záležitosti pomaly vnesené do nového vedomia, ktoré bolo vysiate/vysievané tisícročia. Je to kolektív/spolok, ktorí prijíma nové formy vedomia a prináša nové kreácie/tvorby. Zatiaľ tie bytosti majstrov, ktoré ste – majú/máte uložené majstervedomie vo vlastnom pozemskom tele vytvárate nové pozemské vzory, začína pre celé ľudstvo nové hnutie a už sa deje.

Deje sa vo viacerých etapách a rovinách spojení/prepojení a ľudstvo vidí teraz staré dlhy duality, ktoré sa v ich plnom obsahu teraz prezentujú. Keď necháte za sebou to staré pochopenie pre drámy a chaos budú tie nové pozemské vzorce všetkými strážcami a majsterbytosťami implantované.

Die Zeit hat uns zu Jetzt-Situation der Menschheit geführt, eure weltlichen Angelegenheiten werden langsam angehoben in ein neues Bewusstsein, das im Laufe von tausenden von Jahren ausgesät worden ist. Es ist das Kollektiv, das neue Bewusstseinsformen annimmt und neue Arten von Kreationen hervorbringt. Während die Meisterwesen, so wie ihr es seid, in ihren das Meisterbewusstsein beherbergenden Körpern die neuen irdischen Muster erschaffen, steht gerade eine große Bewegung für die Menschheit insgesamt an und vollzieht sich bereits.

Dies erfolgt in mehreren Phasen und Ebenen von Integrationen, und so sieht sich die Menschheit augenblicklich den alten Schulden der Dualität gegenüber gestellt, die sich zum aktuellen Zeitpunkt in vollem Umfang präsentieren. Wenn ihr dieses alte Verständnis von Dramen und Chaos hinter euch lasst, werden die neuen irdischen Muster von allen Torwächtern und Meisterwesen implementiert.

Nejde o sústredenie sa na drámy, tie odchádzania karmy a ich opustenie. Tieto nové pozemské vzory budú vrodené do tých stĺpov základu a rastú v nich, tam kde je vibrácia lásky tá jediná tón/vibrácia a tvoria rám novej skutočnosti. Ide o sústredenie na božské vzory a kristus-kód vášej vlastnej bytosti aby ste zažili a zakotvili váš mier. Tým sa zakotví a bude sa prezentovať mier vo svete a kolektívne vedomie sa pozdvihne do klímy mieru, rešpektu, porozumenia, že ste vo vašej božskosti všetci rovnakí.

Es geht nicht darum, den Fokus auf die Dramen zu richten, auf die Ausläufer von Karma und auf Loslassen, denn diese neuen irdischen Muster werden in die Pfeiler des neuen Fundaments hineingeboren und wachsen in ihnen, dort wo die Schwingung der Liebe der einzige Ton und den Rahmen der Wirklichkeit bilden. Es geht darum, den Fokus auf die Göttlichen Muster und Christus-Codes eures eigenen Wesens zu richten, um euren Frieden, so wie ihr ihn erfahrt, zu verankern. Dadurch wird der Frieden auf der Erde verankert und manifestiert und das kollektive Bewusstsein wird in ein Klima des Friedens, des Respekts, des Verständnisses, dass alle in ihrer Göttlichkeit gleich sind, angehoben.

Lebo sa sila človeka zmení a vstúpia tie zjemnené zdroje vlastných božských potenciálov a schopností prídete krok za krokom k porozumeniu čo to znamená byť majstrom v inkarnácii. Mnohí si predstavujú, že majster-byť znamená stáť nad ostatnými alebo byť ten JEDEN, na ktorého sa čakalo, že sa vráti znova na Zem a urobí všetky zmeny. Poviem vám, že to tak nie je moji milí. Vy ste tí majstri a každý je inkarnovaný do toho, čo je jeho jedinečnosť a Blaupauza, lebo všetci ste prišli z tej úrovne, ktorú my nazývame Kadmom: boli ste prítomní pri zrodení všetkých nás/našich bytostí, ktoré teraz existujú. Preto ste jeden z nich a jeden z nás.

Da sich die Kraft der Menschen verändert und in die verfeinerten Quellen der eigenen Göttlichen Potenziale und Fähigkeiten hinein bewegt, werdet ihr alle Schritt für Schritt zu dem Verständnis gelangen, was es bedeutet, ein Meister in Inkarnation zu sein. Viele stellen sich vor, dass Meister-Sein bedeutet, über den Anderen zu stehen oder der EINE zu sein, auf den sie gewartet haben, dass er wieder auf die Erde kommt und alle Veränderungen für euch vollbringt. Ich sage euch, dass es nicht so ist, meine Lieben. Ihr seid diese Meister, von denen wir gesprochen haben, da wir in jedem und jeder von euch inkarniert sind in dem, was eure Einzigartigkeit und Blaupause ausmacht, da ihr alle von den Ebenen kommt, die wir die als Adam Kadmon bezeichnen: Ihr habt teilgenommen an der Geburt all unserer Wesen in all den Wesen, die im Jetzt existieren. Deshalb seid ihr einer von ihnen und einer von uns.

Ako vidíte nie je to ťažké porozumieť, že ste majster-bytosti svetla, keď to vo vašom srdci jednoducho akzeptujete. Viďte nás v každom z vás, lebo my sme s vami na úrovni vášho srdca. Sme už od dávneho času tu. Len ľudstvo doteraz potrebovalo na počiatok porozumenia, že my sme tí, ktorých nazývate majstri, celú tú dobu boli vo vás.

Bolo predpovedané, že sa vrátime a ten okamih návratu je teraz. Deje sa to cez srdce každého jedného. To je to, čo my nazývame SAMOMAJSTROVSTVO, lebo vy doslova majster-energie v jadre tejto bytosti tuná na Zemi integrované. Teda viďte sa a každý jeden z vás ako skutočných majstrov, ktorí nosia v sebe časti nášho vedomia, a ktorí vedia že jedného dňa stretnú sami seba v celkovej jasnosti. Potom budete rozumieť čo sme vám počas toho dlhého času dali.

Wie ihr seht ist es nicht schwer zu verstehen, dass ihr ein Meisterwesen des Lichts seid, wenn ihr dies ganz einfach in eurem Herzen akzeptiert. Seht uns in jedem von euch, denn wir sind mit euch auf der Ebene eures Herzens. Wir sind seit so langer Zeit hier, nur hat die Menschheit bis jetzt gebraucht, um zu beginnen zu verstehen, dass wir, die ihr die Meister nennt, die ganze Zeit in euch gewesen sind.

Es wurde prophezeit, dass wird zurückkehren, und der Moment der Rückkehr ist jetzt. Es geschieht jetzt durch das Herz eines jeden. Das ist es, was wir die Selbstmeisterschaft nennen, da ihr buchstäblich die Meisterenergien im Kern dieses Wesens auf der Erde integriert. So betrachtet euch selbst und einen jeden von euch als wahre Meister, die die Teile unseres Bewusstseins tragen und die wissen, dass sie eines Tages sich selbst in aller Klarheit begegnen werdet. Dann werdet ihr verstehen, was wir euch in dieser langen Zeit gegeben haben.

Môj plameň lásky pre ľudsto je večný a bude tu pre vás vždy pokiaľ my všetky tie pozemské ľudské úrovne premenili do iného stavu vedomia, lebo sme časťou toho, čo sa javí ako JEDEN.

Moja láska a milosť je s vami, JA SOM to čo SOM JA,  St. Germain

Meine Flamme der Liebe für die Menschheit ist ewig und wird immer für euch da sein, während wir alle diese menschliche irdische Ebene in einen anderen Bewusstseinszustand umwandeln, da wir alle Teil dessen sind, was sich als Eins offenbart.

Meine Liebe und Gnade sind mit euch

ICH BIN was ICH BIN

Saint Germain

Saint Germain durch Méline Lafont, 25. September 2014,http://pleiadedolphininfos.blogspot.com/
Übersetzung: Manfred Soran Wirtz
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0914/2stgermain.html

Das könnte Sie auch interessieren:

 

St.Germain...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58