Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) - 13.Oktober 2014

von erst-kontakt @ 2014-10-17 – 08:54:00

Beschreibung: ie Arkturianer

„Alles verläuft planmäßig"

Všetko prebieha podľa plánu“

my, Arkturiánska skupina prichádzame dnes želať vám mier, radosť a žiadať vás byť priatelskí medzi vami v časoch hádiek a zmätku. Vieme, že je mnoho utrpenie ale aj veľa veľkého prebudenia tými skúsenosťami. Je ich ešte mnoho, ktorí žili úplne v trojdimenzionálnom systéme viery a teraz prekvapení si robia otázky týkajúce sa ich základných presvedčení a to im dovoluje prebudiť sa. Zbierajú úžitok z väčšujúceho svetla, ktoré vniká na Zem aj keď si možno nie sú vedomí prečo sa dejú tie vnútorné zmeny.

Wir von der Arkturianischen Gruppe kommen, um euch Frieden, Freude und Freundlichkeit untereinander in diesen Zeiten des Streits und der Verwirrung zu wünschen. Wir wissen, dass viele leiden, aber wir sehen auch das große Erwachen durch die Erfahrungen. Es gibt viele, die immer vollständig im dreidimensionalen Glaubenssystem gelebt haben, und die sich jetzt überraschend darin finden, ihre Grundüberzeugungen in einer Weise zu hinterfragen, die ihnen erlaubt zu erwachen. Sie ernten den Nutzen des zunehmenden Lichtes, das auf die Erde fließt, auch wenn ihnen nicht bewusst ist, warum dieser Wandel innerhalb zu geschehen scheint.

Pokiaľ vniká svetlo toho stúpajúceho počtu vyvíjajúcich sa energetických polí prispôsobuje sa svetlo univerzálnemu vedomiu, čím odhaluje a rozpúšťa tiene v oblastiach a v procese. To je cesta ktorou sa brebúdza svet – každé aj malé vedomie pravdy/svetla prispieva k rozpusteniu ilúzie a vnáša do Celku – lebo len to JEDNO existuje. Pre ten presun bude veľmi skoro dosť svetla vo svetovom vedomí. To je to čo „presun“ znamená - prenos energie-moci.

Während Licht von der steigenden Anzahl in die sich entwickelnden Energiefelder fließt, fügt es Licht dem universellen Weltbewusstsein zu, Schatten in einem Prozess in Bereichen offenlegend und auflösend. Dies ist der Weg, auf dem die Welt erwacht ~ jedes kleine Bewusstsein von Wahrheit/Licht hilft, um die Illusion aufzulösen und trägt zum Ganzen bei, da es nur EINES gibt. Sehr bald wird es genug Licht im Weltbewusstsein geben, um es zu verschieben. Dies ist es, was die "Verschiebung" bedeutet ~ eine Übertragung der Energie-Herrschaft.

Wir möchten von der Wahrheit sprechen, wie alles durch die physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Ebenen manifestiert ~ die absolute Wahrheit sowie die gewöhnliche Wahrheit. Wenn wir von der Wahrheit in den Thesen der Mitteilungen sprechen, beziehen wir uns auf die absolute, die Göttliche Wahrheit.

Chceme hovoriť o pravde ako sa prejavuje absolútna pravda ako tiež obyčajná pravda cez emocionálnu, fyzickú a mentálnu úroveň.

V pravde neexistje nič iné ako všadeprítomné božské vedomie, ktoré v ľudskej scéne sa vysvetluje rozumom a je videné ako materiálne. Tretia dimenzia vidí život cez filter rozdelenia a udržiava to presvedčenie, že všetko je dobré alebo zlé (dualita). Všeobecne bol ten systém viery prijatý bez rozmýšlania o konsense svetového-vedomia.

In Wahrheit gibt es nichts anderes als allgegenwärtiges göttliches Bewusstsein, das in der menschlichen Szene vom Verstand interpretiert und als Materiell gesehen wird. Die dritte Dimension betrachtet Leben durch einen Filter der Trennung und hält die Überzeugung, dass alles gut oder schlecht (Dualität) ist. Meistens ist das eigene individuelle Glaubenssystem einfach angenommen worden, ohne Gedanken an den Konsens des Welt-Bewusstseins.

Es ist sehr wichtig euch daran zu erinnern, dass die Gedanken, die ihr haben könnt, möglicherweise nicht wirklich von euch sind, bis ihr sie als eure eigenen anerkennt. Die Gedanken und Überzeugungen des Welt-Bewusstseins sind in einem ständigen Umlauf um als Wahrheit oder auch nicht als Wahrheit gehalten zu werden. Ungebetene Gedanken einfach durchfließen lassen, ohne ihnen eine Bedeutung zu geben, ist eine Rückgewinnung von Kraft und Bewegung in die Wahrheit. Widerstand gegen unerwünschte Ideen oder Gedanken, gibt ihnen einfach eine Macht, die sie nicht haben.

Je veľmi dôležité pripomenúť vám, že tie myšlienky, ktoré máte nemusia byť vždy od vás a stanú sa vašimi keď ich ako vaše vlastné prijmete/uznáte. Myšlienky a presvedčenia svetového-vedomia sú v neustálom obehu čím môžu byť považované za pravdu alebo nie. Nežiadané myšlienky nechať prejsť bez venovania im pozornosti a dôležitosti je znovudosiahnutie sily a pohybu pravdy. Odpor proti nežiadaným myšlienkam alebo ich napadnutím im dáva jednoducho viac moci, ktorú nemajú.

V ľudskej scéne je pravda určená – keď vy úprimne vysvetlíte to čo viete alebo cítite a to považujete za správne. Reprezentuje to aj konzens-mienky k zvláštnym témam, ktoré sú diktované „expertmi“ alebo mocníkmi. Žiť trojdimenzionálne myslenie spôsobuje, že niektoré indivíduá, podniky a vlády nemajú žiadnu zodpovednosť/povinosť k pravde alebo pravdu cítiť keď sa to nehodí do ich osobných požiadaviek alebo programov, ktoré reflektujú presvedčenia rozdelenia.

In der menschlichen Szene wird Wahrheit dadurch bestimmt, wenn ihr ehrlich das erklärt was ihr wisst oder fühlt und es als richtig betrachtet. Es repräsentiert auch Konsens-Meinungen zu besonderen Themen, wie sie von den "Experten" oder den "Machthabern" diktiert werden. Dreidimensionales Denken ausleben bewirkt, dass einige Individuen, Unternehmen und Regierungen keine Verpflichtung zu Ehrlichkeit oder Wahrheit fühlen, wenn es nicht in ihre persönlichen Bedürfnisse oder Programme passt, die die Überzeugungen der Trennung reflektieren.

Während die Menschheit sich immer tiefer in die Verwirklichung allen Einssein entwickelt, wird sie beginnen zu verstehen, dass die Worte und Aktionen des normalen täglichen Lebens wichtig sind, weil man das, was man anderen sagt oder tut, man sich selbst tut. Furcht, ob erkannt oder nicht erkannt, ist die Hauptursache für Unehrlichkeit und Lügen ~ Furcht vor Mangel, Beschränkung, Ablehnung, Fehler, Strafen usw., und diese können nur durch die Wahrheit beseitigt werden.

Zakiaľ ľudstvo sa vyvíja stále hlbšie do uskutočnenia všetkého Bytia začne chápať, že slová a skutky normálneho denného života sú dôležité, lebo to čo poviete alebo urobíte iným – robíte sami sebe. Strach – rozpoznaný alebo nie – je hlavnou príčinou pre neúprimnosť a klamstvá – strach pred nedostatkom, obmedzením, neuznaním, chybami, trestom atď. a to môže byť len pravdou odstránené.

Strach pochádza z trojdimenzionálnych skúseností a lekcií ako tiež lekcií z predošlého života. Mnohé z tých skúseností boli hrozné a spôsobili dlhé trvalé dojmy v celulárnej/buňkovej pamäti a v energetických-poliach. Tie buňkové a emocionálne energie sú tie, ktoré jasníte/upravujete v procese očisty. Cez tie intenzívne energie- čistenia sa niekedy cítite vyčerpaní a deprimovaní. Vedzte, že neexistuje nič nesprávne, vy sa vyvíjate, takže tie pocity nemajú nad vami moc a jednoducho sa stiahnu do pozadia vášho energetického-pola.

Furcht stammt aus dreidimensionalen Erfahrungen und Lektionen aus ehemaligen Leben, ebenso wie aus diesem. Viele dieser Erfahrungen waren schrecklich und verursachten lange dauerhafte Eindrücke im zellularen Gedächtnis und den Energie-Feldern. Diese alten zellularen und emotionalen Energien sind das, was ihr jetzt im Prozess der Reinigung klärt. Durch einige der intensiveren Energie-Reinigungen fühlt ihr euch oft erschöpft und deprimiert. Wisst, dass es nichts falsches gibt, ihr entwickelt euch, so dass diese Gefühle keine Macht über euch haben und sich einfach in euer Energie-Feld zurückziehen werden.

Deti hovoria pravdu až do chvíle keď sú poučené strachom pred trestom. Mnohí dospelí veria, že majú právo byť dôležití a tak hovoria alebo robia čo je nutné aby sa to považovalo za správne – je to odzrkadlenie viery rozdelenia a lásky/seba. Často sú indivíduá len zle informované a hovoria z nevedomosti ale ako vo všetkých akciách určuje úmysel za tými slovami ich energiu. Nevinne hovorené klamstvá nesú energiu, ktorá je tým odosielatelom myslená pravdivo. Tuná nehovoríme o zlomyselnom ohováraní.

Kinder sprechen die Wahrheit, bis sie durch die Furcht vor Strafe belehrt werden. Viele Erwachsene glauben, dass Recht-haben sie wichtig macht (liebenswerter), und so sagen oder tun sie was auch immer nötig ist, als richtig gesehen zu werden ~ das ist eine Reflexion des Glaubens an Trennung von Liebe/Selbst. Häufig sind Individuen einfach fehlinformiert und sprechen aus Unwissenheit, aber wie bei allen Aktionen, gibt die Absicht hinter den Worten ihre Energie. Unschuldig gesprochene Unwahrheiten tragen die Energien, die vom Absender als wahrheitsgemäß beabsichtigt sind. Wir beziehen uns hier nicht auf böswilliges Gerede/Klatsch.

Klatsch und Kritik sind Facetten der Dualität und Trennung, die Selbst-Abscheu reflektieren und das Bedürfnis in einem Menschen schaffen, sich selbst besser als andere zu sehen, um Annahme oder Selbstliebe zu fühlen. Diese Aktionen verletzen nicht nur menschlich (niemals in der Wirklichkeit), sondern kommen auch wieder zurück, um zu Hause im Energiefeld des Absenders zu ruhen…, es gibt nur Eins.

Ohováranie a kritika sú tváre duality a rozdelenia a odzrkadlujú samo-hnus a túžbu človeka vidieť sa lepší ako ten druhý a cítiť prijatie alebo sebalásku. Tieto akcie neublížia len ľudsky (nikdy v skutočnosti) ale vrátia sa aj domov a oddychovať v energetickom-pole toho vysielatela...., existuje len JEDNO.

S vývojom príde nemožnosť hovoriť klamstvo pre osobný zisk. Spirtuálnemu žiakovi je stále jasnejšie, že kedykoľvek sa o to pokúsi príde jemné klopnutie na plece a začne porozumievať, že spirituálne lano je stále kratšie.

Mit der Entwicklung kommt die Unfähigkeit, die Unwahrheit für persönlichen Gewinn zu sprechen. Dem spirituellen Schüler wird zunehmend jenes sanfte Schulter-klopfen bewusst, wann auch immer er versucht wird, und er beginnt zu verstehen, dass seine spirituelle Leine sehr kurz geworden ist.

Göttliche Wahrheit ist Absolut ~ sie IST, war schon immer und wird es immer sein ~ sie wird unendlich in Position gehalten durch das Göttliche Gesetz. Das Absolute, nie bekannte, kann niemals im vollen Umfang mit dem begrenzten menschlichen Verstand verstanden werden, das ist der Grund, warum über Äonen der Zeit der Mensch immer wieder Götter in seinem Gleichnis schuf, die Qualitäten widerspiegelten, von denen er glaubte, dass sie zu jenem Zeitpunkt wichtig wären.

Božská pravda je absolútna/úplná – ona JE, vždy bola a vždy bude – bude nekonečne držaná v pozícii božským zákonom. To absolutné, nikdy poznané nemôže nikdy v plnom rozsahu byť porozumené s obmedzeným ľudským myslením/rozumom a to je dôvod prečo človek cez äony stvoril Bohov v jeho vymyslenej podobe, o ktorých si myslel, že vtom časovom období boli dôležití.

Cieľom všetkých duší na všetkých planétach a dimenziách ako aj na Zemi je a vždy bude vyvinúť sa do plnosti poznania toho JEDNÉHO. Duša vždy bola perfektná ale tým cestovaním cez skúsenosti si nespomína a tak sa pokúša životočas za životočasom bojovať o jej prebudenie. Je to spirituálna cesta a je ten zmysel života konečne rozpoznať/spoznať vlastné Božstvo a žiť z toho stavu vedomia. Božská pravda bude rozumená a intelktuálne vysvetlená/interpretovaná dokedy nebude presunutá do hlbšej úrovne a stane sa pravdou – stavom vedomia. To cestovanie jednej duše ide cez nekonečné formy, cesty a skúsenosti a to je to, čo vy všetci ste robili.

 

Das Ziel aller Seelen auf allen Planeten und Dimensionen, sowie auf der Erde, ist und wird es immer sein, sich immer mehr in die Fülle der Erkenntnis des EINEN zu entwickeln. Die Seele war immer perfekt, aber durch ihre Reisen der Erfahrungen hat sie sich nicht daran erinnert und so kämpfte sie Lebenszeit um Lebenszeit dafür zu erwachen. Es ist die spirituelle Reise und der Zweck des Lebens, schließlich die eigene Göttlichkeit zu erkennen und aus jenem Bewusstseins-Zustand zu leben. Göttliche Wahrheit wird zuerst begriffen und intellektuell interpretiert, bis es im Lauf der Zeit auf eine tiefere Ebene verschoben wird und zur Wirklichkeit wird ~ zum Zustand des Bewusstseins. Die Reise einer jeden Seele geht über unendliche Formen, Wege und Erfahrungen, und das ist, was ihr alle getan habt.

Bücher, Seminare und Lehrer können nur unterstützen bis zu jener Ebene des Bewusstseins, das der Autor oder Lehrer erreicht haben. Dies bedeutet nicht, dass es nicht doch das perfekte Buch, Seminar oder Lehrer für euch zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt, aber benutzt immer eure Intuition bei der Entscheidung, ob etwas für euch richtig ist. Nur weil etwas populär ist, bedeutet das nicht, dass es für euch das Richtige wäre. Ihr könnt möglicherweise jenseits bestimmter Lehren oder Lehrer sein. Es kommt immer die Zeit, in der ihr beginnt von innerhalb das gelehrt zu bekommen was erforderlich ist, denn die Wahrheit befindet sich dort.

Knihy, semináry a učitelia môžu podporovať len do úrovne toho vedomia, ktorú dosiahol ten autor. To neznamená, že to nie je tá perfektná kniha, seminár alebo učiteľ, je to čo v istom časovom bode existuje ale vy používajte vždy vašu intuíciu pri rozhodnutí či to je pre vás správne. Nie preto, že je to obľúbené musí to byť to správne aj pre vás. Vy môžete byť nad/mimo istých učení alebo učiteľov. Vždy príde čas kedy začete/dostanete učenie z vnútra, ktoré je nutné – lebo pravda je tam.

Informácie, odpovede, vysvetlenia a nápady, ktoré pre vás boli tie „aha“ momenty sú plody vlastnej vnútornej práce a ukazujú/manifestujú sa často keď ich najmenej očakávate. Keď napríklad robíte niečo banálne/nedôležité (ako umývanie) ale súčasne ste kľudní a vnímaví/vnímania schopní. Problémy života budú vždy posudzované z úrovne porozumenia a pravdy, o ktorej ste mysleli, že ju nikdy nepochopíte celkom - a zrazu je tu.

Informationen, Antworten, Erklärungen und Ideen, die sich in "Aha"-Momenten für euch ergeben, sind die Früchte der eigenen inneren Arbeit und manifestieren sich oft, wenn ihr es am wenigsten erwartet, wenn ihr z. B. so etwas Banales wie Abwaschen macht, aber gleichzeitig ruhig und aufnahmefähig seid. Probleme des Lebens werden von neuen Ebenen des Verstehens und einer Wahrheit betrachtet werden, von denen ihr dachtet, dass ihr sie nie vollständig verstehen könntet, die nun plötzlich einfach und klar sind.

Göttliche Wahrheit ist ALLES was IST und unendlich. Es gibt ein altes östliches Sprichwort das besagt, dass, wenn ihr ES (das Absolute) innerhalb eures Verstandes umfassen könnt (von dem viele glauben, dass sie es tun), ist es nicht so. Absolute Wahrheit ist jede spirituelle Idee innerhalb Göttlichen Bewusstseins, immer präsent, aber interpretiert vom Verstand in der menschlichen Szene entsprechend des individuellen und Weltbewusstseins.

Božská pravda je VŠETKO čo JE a je nekonečná. Jedno východné porekadlo hovorí, že keď vy TO (absolútne) sa pokúsite zahrnúť do strebodu vášho vedomia (o ktorom mnohí myslia, že to robia) tak to nie je tak. Absolútna pravda je spirituálna myšlienka v božskom vedomí, vždy zjavná ale interpretovaná rozumom v ľudskej scéne zodpovedjúc individuálnemu a svetovému vedomiu.

Pokúšať sa žiť to absolutné pred dosiahnutím toho stavu vedomia je chyba mnohých vážnych spirituálnych žiakov. Odhodiť medikament predtým než ste dosiahli vedomie vašej dokonalosti a celosti ako božská bytosť je veľmi ľudské konanie. Keď ale niečo už nie je v rezonancii/v súlade s vami nebojte sa nechať to odísť. Držať sa  niektorých tvár vášho života len preto, že ste zvyknutí je blokovanie vášho prebudenia. Ste vyvolaní žiť z vášho najvyššieho- dosiahnutého stavu vedomia, žiť pravdu, ktorú spoznáte pokiaľ sa „cvičením“ pohybujete stále hlbšie do vášho vnútra.

Zu versuchen das Absolute vor Erreichen dieses Zustandes des Bewusstseins zu leben, ist ein Fehler vieler ernsthafter spiritueller Schüler. Eure Medikamente wegzuwerfen, bevor ihr das Bewusstsein eurer Vollständigkeit und Ganzheit als göttliches Wesen erreicht habt, ist ein sehr menschliches Handeln. Wenn jedoch etwas nicht mehr mit euch in Resonanz ist, habt keine Frucht es gehen zu lassen. An einigen Facetten eures Lebens festzuhalten, nur weil ihr es gewohnt seid, ist ein Blockieren eures Erwachens. Ihr seid aufgefordert, aus eurem höchsten erreichten Bewusstseinszustand zu leben, die Wahrheit zu leben, die ihr kennt, während ihr euch durch Übung und Studium immer tiefer hindurchbewegt.

Der Akt des Übergangs oder Todes bringt keine plötzliche Erkenntnis der Wahrheit, wie viele glauben. Daher werden sie ihren Zustand des Bewusstseins mitnehmen. Alles wird gelehrt und liebevoll auf der anderen Seite, ebenso wie hier, geführt.

Akt prechodu alebo smrti neprinesie zrazu/neočakávane poznanie pravdy, ako mnohí veria. Preto/lebo vezmú so sebou ich stupeň stavu vedomia. Všetko bude učené a láskyplne pokračované/vedené na druhej strane, ako tiež aj tuná.

Vývoj je proces rastúceho vedomia o tom, kto skutočne ste. Vývoj je proces, ktorý sa nestane zrazu cez noc, okrem, že ste tú prácu už urobili v predošlom živote v tomto stave vedomia. Nepokúste  sa byť odradení keď veríte, že cítite, že nerobíte žiadne pokroky a keď sa vám zdá život obyčajný.

Neporovnávajte sa s inými, pripomeňte si, že ste vedení a nikdy sami. Aj keď podliahnete ľudskej ťarche odporujte tomu pokusu robiť si výčitky alebo prisudzovať si chybu ale vyzdvihnite sa sami a pokračujte. Veľmi skoro zistíte, že sa nezrútilo nebo keď ste spravili chybu a ani sa nemusíte vrátiť na začiatok vašej cesty.  Neúspech je koncept/výmysel trojdimenzionálneho myslenia.V realite/skutočnosti neexistujú žiadne veci ako neúspech, sú/existujú len učebné skúsenosti.

Moji milí, ste veľmi milovaní a veľmi uctievaní za vašu námahu a prácu. Všetko prebieha podľa plánu.

Sme Arkturiánska skupina

Entwicklung ist der Prozess eines zunehmenden Bewusstseins darüber, wer ihr wirklich seid, ihr Lieben. Entwicklung ist ein Prozess, der nicht plötzlich über Nacht geschieht, außer, wenn ihr diese Arbeit in früheren Leben in diesem Bewusstseinszustand getan habt. Versucht nicht entmutigt zu sein, wenn ihr glaubt zu fühlen, dass ihr keine Fortschritte macht, wenn euch das Leben alltäglich und gewöhnlich erscheint.

Vergleicht euch nicht mit anderen, erinnert euch immer daran, dass ihr geführt werdet und niemals alleine seid. Wenn ihr einer menschlichen Last erliegt, widersteht der Versuchung euch zu tadeln oder Schuld vorzuwerfen, sondern holt euch einfach selbst ab und macht weiter. Ihr werdet bald entdecken, dass der Himmel nicht zusammengebrochen ist, wenn ihr einen Fehler gemacht habt, noch müsst ihr zum Anfang eurer Reise zurückgehen. Misserfolg ist ein Konzept des dreidimensionalen Denkens. Es gibt keine Dinge wie Misserfolge in der Realität, es sind lediglich Erfahrungen um zu lernen.

Ihr Lieben, ihr werdet sehr geliebt und für eure Anstrengungen und Arbeit sehr geehrt. Alles verläuft planmäßig.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele, 13.10.2014,http://www.onenessofall.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/1014/13arkturianer.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

arktuiánske správy 7...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19