Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) - 31.August 2014

von erst-kontakt @ 2014-09-02 – 10:22:07

Beschreibung: ie Arkturianer

„Die Tür zur Selbst-Liebe öffnen"

„Otvorte dvere seba-láske“

My arkturiánska skupina prídeme znova, pozdraviť vás v dobe , ktorá sa zdá byť zmätená a plná zmien. Ste mocné bytosti, ale keď ste vo fyzickom stave nespomínate si. Ľudská skúsenosť vedie k tomu, že mnohí z vás sa vidia ako mäso, ktoré pominie a nič neexistuje po smrti. Z toho dôvodu sa títo milí snažia bezohľadne zabrať všetko, čo im robí dobre a zdá dôležité, bez ohľadu na následky. Často počujete:“máš len jeden život, tak si ho volných hltoch užívaj.“ Na ja, život v plných hltoch znamená vo vedomí pravdy a nie podľa ľudských konceptov. Vy máte len jeden život na zemi – jeden po druhom. Vy ste žili sto životov. Tí, ktorí tuná čítate a s týmito správami vibrujete ste staré duše. Viete, že ste v stave s tou energiou vyššej pravdy rezonovať, lebo je to váš dosiahnutý stav vedomia – inak by boli tie správy zbytočné. Energia tečie a vibruje a to je ten dôvod, že odhalujete teraz, že istí ľudia, potraviny, zábava a tak ďalej už nie sú pre vás tak dôležité – vaša vibrácia sa zmenila, a tie veci to nemajú – takže už nie ste s nimi v spoločnej vibrácii.

My prichádzame znova hovoriť s vami o láske, ale tentokrát o láske k sebe.

Wir die Arkturianische Gruppe kommen wieder, um euch während dieser Zeiten der scheinbaren Verwirrung und Veränderungen zu begrüßen. Ihr seid mächtige Wesen des Lichts, aber wenn ihr in Physischen seid, könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern. Die menschliche Erfahrung führt dazu, dass viele von euch sich selbst einfach als Fleisch sehen das vergehen wird, und dass es nichts nach dem Tode gibt. Aus diesem Grund versuchen diese Lieben oft unnachsichtig alles was ihnen gut und wichtig erscheint zu umfassen, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Ihr hört oft die Phrase: "Du hast nur ein Leben, so lebe es in vollen Zügen." Nun ja, Leben in vollen Zügen meint im Bewusstsein der Wahrheit und nicht in den menschlichen Konzepten. Ihr habt nur ein Leben auf der Erde ~ eines nach dem anderen. Ihr habt alle Hunderte von Leben gelebt. Ihr, die ihr die lest und mit diesen Mitteilungen mitschwingt, ihr seid alte Seelen. Wisst, dass ihr in der Lage seid mit der Energie der höheren Wahrheit in Resonanz zu sein, weil sie euer erreichter Zustand des Bewusstseins ist ~ ansonsten wären die Mitteilungen der Wahrheit sinnlos. Energie fließt und schwingt mit, das ist der Grund, warum ihr jetzt entdeckt, dass bestimmte Menschen, Lebensmittel, Unterhaltung usw. nicht mehr wichtig zu sein scheinen ~ eure Resonanz hat sich verändert, während diese Dinge es nicht haben ~ ihr seid mit ihnen nicht mehr in Resonanz.

Wir kommen, um noch einmal über die Liebe zu sprechen, aber dieses Mal hinsichtlich der Liebe zum Selbst.

Väčšina ľudí nosí v sebe pocit sebanenávisti alebo nízky seba-hodnoty-pocit, ktoré sa manifestujú/prejavujú na vonok v aktoch násilia, sebevraždy, zneužívaní a negatíve konania akéhokoľvek druhu, alebo nízkej miere v odmietnutí pomoci, darov, komplimentov alebo lásky.

V najvyššom zmysle milovať, musí to byť obsahované vo vlastnomJA, a to sa preukazuje ťažšie ako milovať druhých. Keď indivíduum sa začne prebúdzať,, uvedomý si minulé skúsenosti, v ktorých zmrškal splniť ten bod – spomienky na povedané a urobené veci, ktoré teraz šokujú a zahanbujú. Človek si uvedomí svoje ľudské slabosti a začne sa porovnávať s tým ako si myslí, že „by mal „byť“. Každý krát, keď počúva alebo číta počuje hovoriť hlas: oh, spomeň si, ako si to povedal, keď si robil to... ty nie si hodný lásky. Si zlý človek“.

Die meisten Menschen tragen ein Gefühl von Selbst-Hass oder ein niedriges Selbst-Wert-Gefühl, die sich oft nach außen durch Gewaltakte, Selbstmorde, Missbrauch und negative Handlungen aller Art manifestieren, oder in einem geringeren Maß in der Weigerung der Annahme von Hilfe, Geschenke, Komplimente oder Liebe.

Um im höchsten Sinne zu lieben, muss es im eigenen Selbst enthalten sein, doch das erweist sich oft schwieriger als der Akt andere zu lieben. Beginnt ein Individuum zu erwachen, wird es sich vergangener Erfahrungen bewusst, in denen es versäumte den Punkt zu erfüllen ~ Erinnerungen an gesagte und getane Dinge, die es jetzt schockieren und beschämen. Der Mensch wird sich seine menschlichen Schwächen sehr bewusst und beginnt sich mit dem zu vergleichen, von dem er glaubt, dass er es "sein" sollte. Jedes Mal wenn er liest oder hört, dass ein Mensch sich selbst lieben muss, hört er eine Stimme sagen: "Oh, erinnert dich, als du dies machtest oder jenes sagtest… du bist der Liebe nicht würdig. Du bist ein schlechter Mensch."

Odpustiť je ten prvý krok k sebeláske. Základ odpustenia je porozumenie, že človek môže žiť a konať lenz o získaného stupňa vedomia. Problémy zahanbenia vyplývajú z konaní, ktoré vznikli v inom stupni vedomia – vy už nie ste na tom bode, preto reagujete hanbou za minulé konania – teraz to vidíte z celkom novej roviny.

Ľudia sa učia z pokusov a chýb v skorejších fázach vývoja, to je to, okolo čoho sa točí karma. Karma je vyrovnanie energií, príležitosť učiť sa z tých rozličných tvárí tej voľne určenej energie a prežiť to, čo individuum dalo do pohybu. Jedného dňa karma nebude už nutná, lebo začnete žiť z jednej vyššej úrovne a budete vyučovaní z vášho vnútra.

Verzeihen ist der erste Schritt in die Selbst-Liebe. Die Basis für Verzeihen ist das Verständnis, dass ein Mensch nur leben und handeln kann, aus seinem erreichten Zustand des Bewusstseins. Probleme der Scham ergeben sich aus Handlungen, die in einem anderen Zustand des Bewusstsein ausgeführt wurden ~ ihr seid nicht mehr am gleichen Punkt, deshalb reagiert ihr mit Scham über vergangene Handlungen ~ ihr seht es von einer ganz neuen Ebene.

Menschen lernen aus Versuchen und Fehlern in den früheren Phasen der Entwicklung, das ist es, worum sich alles bei Karma dreht. Karma ist einfach das Ausgleichen von Energien, eine Gelegenheit von allen Facetten der unabhängig bestimmten Energien zu lernen und sie zu erleben, die ein Individuum in Gang gesetzt hat. Irgendwann wird im Entwicklungs-Prozess Karma nicht mehr benötigt, weil ihr beginnt von einer höheren Ebene zu leben und von innen unterrichtet werdet.

Ako vážny študent pravdy ste meditovali, posielali svetlo Gaii a jej ríše, robili a študovali k čomu ste bol vedení. Napriek tomu mnohí z vás si neodpustili, či pravé alebo mniminálne chyby a akcie alebo ste vážne a vedome premysleli čo znamená seba samého milovať. Namiesto toho tá myšlienka milovať seba samého bola odstrčená a ignorovaná, zakiaľ váš osobný pocit toho Ja (ego) naďalej nesie presvedčenie byť „nie hodný“ alebo menej „ako“ byť. Je to ako ťažká guľa na nohe nosená životom, životočas za životočasom.

Aj pre spirituálnych študentov môže vyzerať tá myšlienka sebalásky ako nevhodná a byť pociťovaná ako EGO-akcia – čo tak nie je. Tieto pocity sú jednoducho trojdimenzionálny koncept toho, čo sebaláska znamená. Aby sme vás pohli hlbšie dovnútra a aby ste mohli byť vašou vlastnou bytosťou vo vyšších frequenciách pravdy a lásky, musíte sa pripojiť, lebo VŠETCI sú VO a OD JEDNÉHO – všetci, jedno ako svätí iní môžu vyzerať.

Vo vašich chvíľach pokoja a meditácie robte jeden cvik, prejdite všetky čakry a prineste zlato/biele svetlo cez každú jedinú s úmyslom cez korunnú čakru nadol, takže bude otvorená, očistená a napravená každá chakra, zakiaľ vstupuje to svetlo a vy ho ťaháte nadol. Keď prídete k solár-plexu, bod vašej osobnej identity preukážte vášmu JA hodnotenie/úctu a zvláštnu pozornosť. Pokračujte vaším úmyslom rozpoznať a uvoľniť všetky staré energie a blokády, ktoré boli ešte zdržiavané. Spomienky na nejakého človeka alebo skúsenosť môžu prísť do vášho vedomia, ktoré musia byť vymazané. Možno vám napadne niečo, niekto, kto vyvolal vo vás pocit menejhodnotnosti, nedostatku, alebo odporu. Uvoľnite s vašim úmyslom lásky každú a všetky negatívne energetické šnúry, ktoré sa ešte stále na vás držia z tohto alebo minulého života. Vizualizujte svetlo, zabaľte do neho celú vašu bytosť a predovšetkým solár-plexus chakra a potom nechajte to negatívne (od)ísť všetko.

Als ernsthafter Student der Wahrheit habt ihr meditiert, Licht zu Gaia und ihre Reiche gesandt, getan du studiert, wozu ihr geführt wurdet. Allerdings haben sich viele von euch noch nie verziehen, ob echte oder vermeintliche Fehler und Aktionen oder ernsthaft und bewusst überlegt was es bedeutet, sich selbst zu lieben. Stattdessen wird die Idee sich selbst zu lieben verdrängt und ignoriert, während euer persönliches Gefühl des Selbst (Ego) weiterhin die Überzeugung trägt "unwürdig" oder "weniger als" zu sein. Es ist wie eine schwere Kugel an einer Kette, Lebenszeit um Lebenszeit, die herumgetragen wird.

Selbst für spirituelle Schüler kann die Idee der Selbst-Liebe für lange Zeit unangemessen und wie eine Ego-Aktion gefühlt werden ~ das ist es aber nicht. Diese Gefühle sind einfach ein dreidimensionales Konzept davon, was Selbst-lieben bedeutet. Um euch tiefer hinein zu bewegen, zu verschieben und mit eurem Wesen in den höheren Frequenzen der Wahrheit und der Liebe zu sein, müsst ihr euch einschließen, denn ALLE sind IN und VOM EINEN ~ ihr wie alle, egal wie "heilig" andere erscheinen mögen.

In euren Zeiten der Ruhe und Meditation macht eine Übung, geht durch alle Chakren und bringt das golden/weiße Licht durch jedes einzelne mit der Absicht über die Krone hinunter, dass jedes Chakra geöffnet, geklärt, ausgeglichen und ausgerichtet wird, während das Licht dort eintritt und ihr es herunter zieht. Wenn ihr den Solar-Plexus erreicht, den Sitz eurer persönlichen Identität, zollt der Ehrung des Selbst besondere Aufmerksamkeit. Setzt eure Absicht alle alten Energien und Blockaden anzunehmen und freizugeben, die noch gehalten werden. Die Erinnerungen an einen Menschen oder Erfahrungen können in euer Bewusstsein kommen, das gelöscht werden müssen. Vielleicht erinnert ihr euch an einige Erfahrungen oder Menschen, die Gefühle der Unzulänglichkeit oder Selbst-Abscheu aktivierten. Gebt eure Absicht mit Liebe jedes und alle negativen energetischen Schnüre, die immer noch von Menschen oder Situationen in diesem oder früheren Leben an euch haften, aufzulösen. Visualisiert das Licht, überflutet euer ganzes Wesen und vor allem das Solar-Plexus-Chakra, und dann lasst alles gehen.

Sebaláska sa nevzťahuje na milovanie EGA, aj keď vy sa musíte učiť akceptovať ten váš diel a nie byť proti. To Ego nie je skutočné, vníma sa ako falošný pocit toho JA, ktorý sa počas životočasov vybudoval,  žijúc v tých presvedčeniach, že je od zdroja a všetkého oddelené. Sebaláska znamená uznať vašu božskú prirodzenosť a odpustiť si všetky chyby, ktoré sa spáchali z nevedomosti. Sebaláska znamená mať odvahu pripustiť, keď nemáte pravdu, pokiaľ nesúdite nad sebou pri akejkoľvek záležitosti minulosti. Sebaláska znamená, kto a čo vy v skutočnosti ste napriek všetkým dojmom vášho života. Je to zobrať späť vašu vrodenú moc, ktorú ste nevedome dovoli odobrať vám.

V priebehu toho procesu učenia sebalásky pokúste sa vyhnúť, byť odolný proti vašim myšlienkam, ktoré prídu do vášho vedomia. Keď spirituálny žiak začne spoznávať a rešpektovať svoju božskú prirodzenosť, rozpozná často, že ten rozhodný hlas ega šeptá a on padá na kráky okamih z tej pravdy a učí a spomenie si na dobu keď mu ukazovali, že jeho prirodzenosť nie je božská. Príde pokušenie byť proti tým myšlienkam a poviete: ja nesmiem tomuto hlasu dovoliť vládnuť mi. „Odíď preč, ja nebudem akceptovať tieto myšlienky“.

A ten protiboj dá tomu neosobnému EGU moc. Lepšia odpoveď je: „ˇAno ja som veril byť nehodným a nesiem ešte stále vinu a pocity viny za niektoré veci vom ne, ktoré som v minulosti spravil a teraz sa rozhodnem tieto energie nechať (od)ísť presunúť sa hlbšie do vedomia odkiaľ sa dozviem kto a čo v skutočnosti som a akceptovať to čo a kto som.

Selbst-Liebe bezieht sich nicht darauf, das Ego-Selbst zu lieben, obwohl ihr auch lernen müsst, jenen Teil zu akzeptieren und nicht zu widersetzen. Das Ego-Selbst ist nicht wirklich ihr, wird jedoch wahrgenommen als falsches Gefühl des Selbst, das sich im Verlauf der Lebenszeiten aufgebaut hat, innerhalb der Überzeugungen lebend, dass es von der Quelle und allem andere getrennt ist. Selbst-Liebe bedeutet Anerkennung eurer göttlichen Natur und alle Fehltritte vergeben, die in der Unwissenheit ausgeführt wurden. Selbst-Liebe bedeutet den Mut zu haben zuzugeben, wenn ihr im Unrecht seid, während ihr nicht über euch selbst urteilt bei irgendeiner Angelegenheit der Vergangenheit. Selbst-Liebe bedeutet, wer und was ihr wirklich seid trotz aller Erscheinungen zu leben. Es ist eine Rücknahme der angeborenen Macht, die ihr unbewusst erlaubtet von euch zu nehmen.

Während des Prozesses Selbst-Liebe zu lernen, versucht zu vermeiden, hinsichtlich der Gedanken in Widerstand zu gehen, die in euer Bewusstsein kommen können. Wenn ein spiritueller Schüler beginnt seine göttliche Natur zu erkennen und anzuerkennen, erkennt er oft, dass auch oft die entschlossene Ego-Stimme flüstert, während er kurz aus der Wahrheit fällt, und er lernt und erinnert sich an die vielen Möglichkeiten, in denen er gezeigt bekommen hat, dass seine Natur nicht göttlich ist. Es wird die Versuchung kommen, euch diesen Gedanken zu widersetzen und ihr sagt euch selbst: "Ich darf dieser Stimme nicht erlauben mich zu regieren. Geh fort, ich werde diese Gedanken nicht akzeptieren".

 

Widerstand gibt diesen unpersönlichen Ego-Vorschlägen einfach Macht. Eine bessere innere Antwort wäre: "Ja, ich habe geglaubt nicht würdig zu sein, und ja, ich trage immer noch Schuld und Schuldgefühle für bestimmte Dinge in mir, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, aber ich beschließe jetzt, diese alten Energien freizugeben und mich tiefer in das Bewusstsein zu bewegen von wer und was ich wirklich bin, zu akzeptieren, dass ich bin, der ich bin."

Naučiť sa to EGO rozprávanie rozpoznať a ignorovať, tam sa začína váš systém viery presunovať. Bude to trvať dlho než preprogramujete vaše myslenie a začnete dôverovať pravde, lebo spoznáte, nemáte len moc a prezenciu/že ste, ale aj STE aby ste robili to, čo ste vlastne chceli.

Väčšina zmien sa nestáva cez noc, tie programy oddelenia a duality existovali dlho – programy, ktoré vás viedli k uznaniu toho, že ste menší ako iní a že len ľudia s peniazmi, dobre vyzerajúci, vyškolení alebo “svätí“ boli láskyhodní. VŠETCI sú v a od JEDNÉHO. Ten vzhľad a okolnosti denného života pre každého jedného, pre každého človeka ten istý dôvod: sú následkom pred-inkarnácie-rozhodnutia.

Vy ste pripravení, moji milí, pripravení začať milovať vaše JA, objať ho, len tým poznaním, že ste bytosti SVETLA, ktoré sa cez trojdimenzionalitu učia a vyvíjajú.

Keď otvoríte tie dvere sebaláske, objavíte, že to bol ten schovaný kľúč, ten svätý Grál, ktorý bol schovaný tam, kde ho nikto nenájde pokiaľ nie je pripravený/prispôsobený. A tým otvárate cestu pre Božskú Lásku a všetky jej kvality, pretekajúc nekonečne vnútri a vonku.

Sme Arkturiánska skupina

Zu lernen das Ego-Gerede zu erkennen und zu ignorieren, beginnt euer Glaubenssystem zu verschieben. Es wird nicht lange brauchen, bis ihr euer gewohntes Denken umprogrammiert und begonnen habt, auf die Wahrheit zu vertrauen, weil ihr jetzt erkennt, dass ihr nicht nur die Macht und Präsenz habt, sondern auch seid um zu tun, was ihr tun wolltet.

Die meisten Veränderungen geschehen nicht über Nacht, die Programme der Trennung und Dualität haben lange existiert ~ Programme, die euch dazu führten zu akzeptieren, dass ihr kleiner als andere seid und dass nur Menschen mit Geld, Aussehen, Leistung, Bildung oder "Heiligkeit" wichtig oder der Liebe wert waren. ALLE sind in und vom EINEN. Die Erscheinungen und Umstände des täglichen Lebens haben für jeden einzelnen, für jeden Menschen mit ihren Vor-Inkarnations-Entscheidungen zu tun.

Ihr seid bereit, ihr Lieben, bereit zu beginnen euer Selbst zu lieben, zu umarmen, alleine durch die Erkenntnis, dass ihr Wesen des Lichts seid, die durch dreidimensionale Erfahrungen lernen und sich entwickeln.

Sobald ihr die Tür der Selbst-Liebe öffnet werdet ihr entdecken, dass dies der lange verborgene Schlüssel, der Heilige Gral ist, der dort versteckt wurde, wo keiner ihn finden konnte, bis er bereit ist. Und damit öffnet ihr den Weg für die Göttliche Liebe und alle ihre Qualitäten, unendlich innen und außen fließend.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele, 31.08.2014, http://www.onenessofall.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0914/01arkturia.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19