Salusa 20.09....


Sternenbotschaft:hviezdna správa: SaLuSa – 19. September 2014 (durch Mike Quinsey)

von erst-kontakt @ 2014-09-19 – 15:29:53

Beschreibung: aLuSa

Tým vibráciám a vplyvom tohto končiaceho cyklu je súdené pomaly odstúpiť lebo na ich miesto vstupujú oveľa jemnejšie vibrácie a vplyvy nového obdobia. Ešte existuje istý boj o nadvládu medzi temnom a svetlom, ale nie je to skutočný boj. Svetlu je súdené vládnuť bezhranične. Moc tých tmavých síl neustále ubúda čokoľvek by aj podnikli – ich pokles nemôžu odvrátiť. Zatiaľ ale sa s nimi musí počítať, pokiaľ nie je ich moc odstránená celkom. Už nemôžu dlho zostať a strácajú na vplyve, čo sa týka záležitostí svetových záležitostí. Je to súčasť ich karmy, zažiť pokles a zlyhanie ich plánov svetovej moci. Ich nemotornou aroganciou si skutočne namýšlali, že Boh im dovolí redukciu/zníženie počtu ľudstva. Ich plánom bolo ľudstvo drasticky zdecimovať na šikovný, ľahko ovládatelný/kontrovatelný počet. Nemusíte sa obávať, pretože taký plán, rušiaci evolúciu ľudstva k SVETLU by nikdy nebol dovolený.

Krok za krokom budete oboznámení so zmenami, ktoré vás rýchlo potlačia dopredu. Vy ste robili tú prípravnú prácu a ste pripravení na veľký skok dopredu, zažiť vyššie vibrácie – včetne výhod, ktoré so sebou prinesú. Už medzičasom veľmi dlhý čas sme podporovali snahy o nove technológie, ktoré vám pomôžu doslova vzlietnuť do nového štartu, v okamihu, keď budú zavedené/uplatnené. Mnohé z nich sú už pripravené, len te časový bod ich uvedenia musí byť ešte ustanovený, aby sa vyhlo akémukoľvek rušiacemu vplyvu. Voľná energia, o ktorej veľa ľudí počulo pokryje všetky vaše požiadavky. Tá temná moc zadržiavala tieto technologické pokroky a energie len pre seba a nikdy nemali úmysel sa s vami o to podeliť. Ďalší vývoj nových technológií nemá žiaden úžitok/zmysel, keď nie je uplatnený a realizovaný na duchovno-spirituálnom zákade k prospechu celého ľudstva.

Den Schwingungen und Einflüssen dieses zu Ende gehenden Zyklus' ist es beschieden, allmählich abzuklingen, denn an ihre Stelle treten wesentlich verfeinerte Schwingungen und Einflüsse des Neuen Zeitalters. Zwar spielt sich zwischen Finsternis und LICHT immer noch ein gewisser Kampf um die Vorherrschaft ab, aber es ist kein wirklicher 'Wettkampf' insofern, als es dem LICHT ohnehin beschieden ist, uneingeschränkt zu herrschen. Die Macht der Dunkelkräfte nimmt stetig ab, und was auch immer sie versuchen mögen, – sie können ihren Niedergang nicht abwenden. Aber man muss so lange noch mit ihnen rechnen, bis ihre Macht endgültig beseitigt ist. Sie können nicht mehr lange bleiben, und sie verlieren bereits an Einfluss, was die Angelegenheiten dieser Welt betrifft. Es gehört zu ihrem Karma, ihren Niedergang und das Scheitern ihrer Pläne hinsichtlich einer 'globalen Vormachtstellung' erleben zu müssen. In ihrer plumpen Arroganz hatten sie sich tatsächlich eingebildet, dass Gott es zulassen würde, dass sie die Bevölkerung dezimieren dürften. Ihr Planung war, die Bevölkerung bis zu einer „handlichen“ Gesamtzahl so drastisch zu reduzieren, dass sie diese dann leicht hätten beherrschen („kontrollieren“) können. Habt aber nun keine Befürchtungen, denn ein solcher Plan störenden Eingreifens in die Evolution der zum LICHT strebenden Menschen würde niemals erlaubt werden.

Nach und nach werdet ihr vertraut gemacht mit Veränderungen, die euch recht schnell weiter vorwärtsbringen. Ihr habt die vorbereitende Arbeit gemacht und seid nun bereit, einen großen Schritt vorwärts zu machen, um höhere Schwingungen zu erfahren – samt allen Vorteilen, die diese mit sich bringen. Schon seit einer inzwischen langen Periode haben wir Bestrebungen zu neuen Technologien unterstützt, die euch zu einem „fliegenden Start“ verhelfen werden, sobald sie eingeführt werden können. Viele darunter stehen schon für euch bereit, aber der Zeitpunkt für ihre Einführung muss so gewählt sein, dass sie durch keinerlei Störmanöver zurückgehalten werden können. Freie Energie ist etwas, wovon schon viele, viele Menschen gehört haben, und sie wird all eure Bedürfnisse befriedigen können. Die Dunkelkräfte haben derartige fortschrittliche Dinge vorsätzlich für sich behalten und hegten keine Absicht, sie mit euch zu teilen. Doch ihr Handeln wird ihnen nichts nützen, denn es ist keiner Gruppe Einzelner gestattet, sich auf Kosten aller Anderen Vorteile in ihrer Entwicklung zu verschaffen. Die Weiterentwicklung von Technologien ist dort ohne Nutzen, wo sie nicht schlussendlich in geistig-spiritueller Weise angewandt und umgesetzt wird, sodass sie der Gesamtheit der Menschheit zugutekommt.

Každá duša, ktorá našla cestu do SVETLA je stredobodom tejto energie a ovplyvní iných, zakiaľ títo vykonávajú ich denné povinosti. To sa uskutočňuje veľmi subilným/podvedomým spôsobom, ktroý nepreťažuje. Naopak, otvára im vedomie pre vyššie myslenie a konania. V okamihu,  keď tento „Momentum“ si urobil miesto bude vaša evolúcia zrýchlená a tým uvoľnená/začatá cesta pre nevyhnutelnú rozpojku pre ďalšie individuálne/jednotlivé cesty. Čokoľvek prežívate v tomto súčasnom vibrašnom-pomere: pomyslite, že sa pomaly meníte a vytvárate sa tak, aby ste vás mohli priniesť do novej doby. V momente, keď ste sa rozhodli pre SVETLO a všetkému čo to so sebou prinesie. Váš život prijme nový zmysel a bude vyplnený. Udalosti, ktoré sa okolo vás odohrávajú vás nebudú ovplyvňovať a keď, tak pozitívnym spôsobom.

Jede Seele, die ins LICHT gefunden hat, ist ein Brennpunkt dieser Energien, und sie wird Andere beeinflussen, während diese ihren Tagesgeschäften nachgehen. Dies geschieht auf eine subtile Weise, die sie nicht überfordert sondern ihnen das Bewusstsein für höher entwickelnde Gedankengänge und Handlungen öffnet. Wenn dieses 'Momentum' sich Raum verschafft, kann es eure Evolution beschleunigen und damit auch die unvermeidliche Weichenstellung für die jeweiligen weiteren individuellen Wege einleiten. Was auch immer ihr also im Zuge der gegenwärtigen Schwingungs-Verhältnisse erlebt: bedenkt, dass sie sich allmählich verändern und so beschaffen sind, dass sie euch vollständig ins Neue Zeitalterbringen. Sobald ihr euch dem LICHT verschrieben habt – und allem, was dies mit sich bringt, wird das Leben eine neue Bedeutung annehmen und sehr erfüllend sein. Ereignisse, die sich um euch herum abspielen, werden euch nicht beeinflussen, und falls überhaupt, dann auf positive Weise.

Sme vysoko nadšený z toho, že môžeme pozorovať tých, ktorí vedú „v čele“ a ukazujú cestu. Vašim príkladom budete ovplyvňovať iných, ktorí sa pripoja. Kde vám je súdené stretnúť sa s pracovníkmi svetla, môžete byť uistení, že sa to tak stane. Keď nutné , môžeme vaše myšlienky do toho stupňa ovplyvňovať, aby sa to mohlo pre vás splniť. Nikdy nedovolíme aby ste sa dostali do situácií, ktoré by pre vás boli neradostné. Také témy boli často s vami diskutované, - a my pracujeme s vašim súhlasom. Rešpektujeme vo vysokej miere vašu suverenitu/nezávislosť a vašu slobodu, aby ste vykonávali vašu vlastnú vôľu. Inými slovami: pracujeme spolu s vami k vzájomnému úžitku.

Pozorujeme vás na našich obrazovkách a obdivujeme vašu rozhodnutosť pokračovať ďalej dopredu a dáme vám akúkoľvek podporu na udržanie vášho cieľa v dohlade. Mnohí z vás už tisícročia prebrali dôležitú úlohu pomôcť SVETLU dostať sa/vniknúť do vášho bytia. A teraz ste už na bode, kde môžete spatriť výsledok vašej snahy! Pohľadom späť rozpoznáte mieru úspechu, ktorý ste si právom zaslúžili. Vy ste vždy užívatelia tej práce, ktorú robíte, lebo ako pracovníci svetla neustále zvyšujete vašu vibráciu. Tým, že pomáhate iným, pomáhate sami sebe.

Keby ste mohli vidieť ten celkový obraz, čo sa týka Zeme, najprv by ste zistili, že očividne vládne vysokostupňový chaos, ale ten konečný obraz je triumpf/víťazstvo a splnenie. Aby mohli tie nové vibrácie byť ukotvené je ešte stále nutné veľa prácou  odstrániť stopy nízkych vibrácií na vyhladenie/upravenie novej cesty. V každom aspekte života ide o vibráciu a časom zistí aj vaša medicínska „spoločnosť“, že sa jedná o cestu, ktorú treba preskúmať. V rámci novej doby tak či tak dostanete informácie o všetkom, čo je nutné na dosiahnutie pokroku.

Wir sind hoch erfreut, so Viele unter euch beobachten zu können, die 'an der Front' sind und den Weg weisen; durch euer Beispiel werdet ihr viele Andere beeinflussen, die euch nachfolgen werden. Wo es euch bestimmt ist, mit Lichtarbeitern zusammenzukommen, könnt ihr sicher sein, dass sich dies auch so ereignen wird. Falls notwendig, können wir eure Gedankengänge in dem Grad beeinflussen, dass sichergestellt ist, dass es auch geschieht. Niemals würden wir es uns erlauben, euch in Situationen zu bringen, die unerfreulich für euch wären. Denn vor dem eigentlichen Geschehen wurden solche Themen oft genug mit euch besprochen, – und wir arbeiten mit eurer Zustimmung. Wir respektieren in hohem Maße eure Souveränität und eure Freiheit, euren eigenen Willen auszuüben. Mit anderen Worten: wir arbeiten mit euch zusammen – zum gegenseitigen Nutzen.

Wir beobachten euch an unseren Bildschirmen und bewundern eure Entschlossenheit, immer weiter vorwärts zu drängen, und wir geben euch jede Unterstützung, das vor euch liegende Ziel im Auge behalten zu können. Viele unter euch haben bereits seit Jahrtausenden sehr wichtige Rollen übernommen dafür, dem LICHT in euer Sein zu verhelfen. Und nun seid ihr im Begriff, das Resultat eurer Bemühungen und dessen, was ihr bereits erreicht habt, zu sehen! Wenn ihr zurückblickt, werdet ihr sicherlich einen Maßstab erkennen für euren Erfolg, den ihr euch zu Recht als Verdienst anrechnen könnt. Ihr seid immer die Haupt-Nutznießer der Arbeit, die ihr tut, denn als Lichtarbeiter erhöht ihr ständig eure Eigenschwingung, und indem ihr Anderen helft, helft ihr zugleich euch selbst.

Wenn ihr das Gesamtbild sehen könntet, was die Erde betrifft, würdet ihr zunächst feststellen, dass da zwar äußerlich gesehen ein scheinbar hochgradiges Chaos herrscht, doch das endgültige Bild ist das des Triumphs und der Erfüllung. Es muss sehr viel dafür getan werden, die Spuren der niederen Schwingungen zu beseitigen und den Weg zu ebnen, damit die neuen Schwingungen etabliert werden können. Bei jedem Aspekt des Lebens handelt es sich um Schwingungen, und mit der Zeit wird auch euer medizinisches 'Establishment herausfinden, dass dies der Pfad ist, den es zu ergründen gilt. Aber mit jedem Fortschritt im Rahmen des Neuen Zeitalters werdet ihr ohnehin in derartigen Angelegenheiten beraten, und es wird euch jede Information gewährt, die benötigt, um weitere Fortschritte zu erzielen.

Môžete sa pýtať prečo aspoň niektorých z vás na Zemi nenavštívime, pravdou je, že to robíme, ale vždy sa jedná o plánovaný osobný kontakt. To zvyčajné miesto stretnutia sa nachádza vo vyšších (vibračných) rovinách počas vašej spánkovej fáze. Ale len máloktorí majú na to spomienky. Každá konverzácia/rozhovor sa deje podvedome a napriek tomu môže mať na vás vplyv. Je to veľmi vhodný spôsob stretnúť sa, väčšina duší opúšta v spánku svoje telo. Keď máte nejaký problém, ktorý vami hýbe radí sa vám „prespať to“ a keď sa na druhý deň zobudíte máte tú odpoveď na váš problém.

Je toho oveľa viac, čo je prepojené s fyzickým životom ako vy všeobecne môžete chápať. Teraz ešte ani nie je nutné chápať to všetko. Hodnotné by bolo vedieť, že všetok život je medzi sebou prepojený a práve preto je masové/hromadné vedomie tak dôležité. Každý jeden z vás pridáva k celku a z toho dôvodu s vami pracujeme aby ste mohli zvýšiť vašu vlastnú vibráciu. Rozmýšľali ste raz o tom prečo sa s niektorými ľuďmi cítite dobre? – naopak s inými nie? To prvé je zvyčajne vtedy, keď ste v súlade s tou osobou, - teda, že na základe jej vibrácie sa cítite s ňou zjednotení.

Som Salusa zo Síria a teším sa, že vás môžem poučiť (osvietiť) o tých mnohých aspektoch života na Zemi. To sa bude naďalej diať. Váš konečný cieľ je dosiahnuť úplné/celkové vedomie a stať sa galaktickou bytosťou. Najväčšou mocou je SVETLO a časom ho budete používať na tvorbu čohokoľvek/niečoho – v miere/rozmere, ktorú si dnes nedokážete predstaviť.

Ďakujem, Salusa

Ihr mögt euch vielleicht fragen, warum wir nicht Einige unter euch auf der Erde besuchen, und die Wahrheit ist natürlich, dass wir das durchaus tun, doch dabei handelt es sich dann jeweils um einen geplanten persönlichen Kontakt. Der gängigste Ort eines Zusammentreffens befindet sich in den höheren (Schwingungs-)Ebenen während eurer Schlafperiode, und nur sehr Wenige unter euch haben dann hinterher noch Erinnerungen daran. Aber jede Konversation mit euch geschieht über euer Unterbewusstsein und kann dennoch Auswirkungen auf euch haben. Das ist eine sehr günstige Art und Weise, einander zu treffen, denn die meisten Seelen verlassen ihren Körper, während dieser schläft. Wenn ihr ein Problem habt, das euch umtreibt, ist dies der Grund, weshalb euch geraten wird, erst einmal „darüber zu schlafen“, und wenn ihr dann am nächsten Morgen wieder aufwacht, habt ihr die Antwort auf euer Problem.

Es gibt so viel mehr, was mit dem physischen Leben verbunden ist, als ihr im Allgemeinen begreift, aber es ist zurzeit auch noch nicht unbedingt notwendig, dass ihr mehr darüber wisst. Von Wert ist allerdings, zu wissen, dass alles Leben miteinander in Verbindung steht, und deshalb ist der Gedanke an das Massenbewusstsein so wichtig. Ein Jeder unter euch trägt zur Gesamtheit bei, und deshalb arbeiten wir mit euch, um dadurch eure Eigenschwingungen zu erhöhen. Habt ihr euch jemals gefragt, warum ihr euch mit bestimmten Leuten wohlfühlt – mit anderen dagegen eher nicht? Das Erstere ist für gewöhnlich dann der Fall, wenn ihr mit einer Person in Einklang seid, – euch also aufgrund deren Eigenschwingung als Einheit mit ihr empfindet.

Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich freue mich, euch über viele Aspekte eures Lebens auf Erden aufklären ('erleuchten') zu können. Das wird auch weiterhin geschehen, und euer ultimatives Ziel ist, vollständiges Bewusstsein zu erlangen und zu Galaktischen Wesen zu werden. Die größte Macht ist das LICHT, und mit der Zeit werdet ihr es nutzen, um etwas zu erschaffen – in einem Maße, wie ihr es euch gegenwärtig noch gar nicht vorstellen könnt.

Danke, SaLuSa!

Mike Quinsey

SaLuSa durch Mike Quinsey, 19.09.2014, http://glingerman.blogspot.com.es/
Übersetzung: Martin Gadow – http://www.paoweb.org

Quelle deutsch: http://glingerman.blogspot.com.es/

 

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58