Správy z plejád 04.11.2014... 

Sternenbotschaft: Die Plejadier (durch Méline Lafont) - 31.Oktober 2014

von erst-kontakt @ 2014-11-04 – 09:24:17

Beschreibung: lejaden - plejadische Botschaft

"Der Punkt in der Spirale essentieller Veränderung ~ Das Eintreten in die Goldene Phase"

„Bod v špirále esenciálnej zmeny – vstup do zlatej fázy“

Wir segnen und grüßen euch, ihr Lieben.

Žehnáme a zdravíme, vy milí

Pôsobili sme pre vás v procese zapojenia obzvlášť pri integrácii vášho galaktického vedomia, ktoré je vo vás narodené. Je čas preskúmať to galaktické vedomie v sebe pokiaľ tie motory obmedzeného galaktického vedomia pustíte.

Rozumte moji milí, že všetko je vo vás a vy ste tí, ktorí prebudia svoj božský potenciál a schopnosti. Nemôžeme to dosť často opakovať lebo všetkými to pochopené ešte nie je. Napriek tomu dosahujete tie veľké vedomosti a niektorí začínajú s tým splývať/stotožňovať sa. To je dôvod prečo musíte dosiahnuť vedomie vášho osobného prispievania pri vzostupe. Dosiahnutie kristovho-svetla vo vašom tele a umiestniť ho vo vašom osobnom živote je najväčšej dôležitosti. A potom prinesiete tú vytúženú zmenu: Vy, vy sami a nikto iný.

Wir haben am Prozess der Integrationen für euch alle gewirkt, besonders was die Integration eures Höheren Galaktischen Bewusstseins betrifft, das in euch geboren ist. Es ist die Zeit, das Galaktische Bewusstsein in sich selbst zu prüfen, während ihr die Motoren dieses begrenzten Galaktischen Bewusstseins in euch anlasst.

Versteht, ihr Lieben, dass alles in euch ist und dass ihr es seid, die euer eigenes Göttliches Potenzial und eure Göttlichen Fähigkeiten erweckt. Wir können dies nicht oft genug wiederholen, da dies noch nicht von Allen vollständig verstanden wird. Trotzdem gelangt ihr zu diesem großen Wissen und manche beginnen, stufenweise darin aufzugehen. Dies ist der Grund, warum ihr das Bewusstsein eures persönlichen Beitrags auf dem Aufstiegsweg erlangen müsst. Es ist von größter Bedeutung, dass ihr das Bewusstsein eures Hohen Christuslichtes in diesem Körper erlangt, um dieses in eurem persönlichen Leben hervorzubringen. Und dann bringt ihr die herbeigesehnte Veränderung hervor: Ihr, Ihr selbst und niemand Anderes!

Dies ist in der Tat eine große Zeit der Veränderung für die gesamte Menschheit, die vorherige von der Menschheit durchlaufene Veränderungen und Wechsel übertrifft. Es ist wie ein großer Zyklus des tiefen Loslassens des Alten für das Kollektiv und die globalen Ebenen. Es wird ein Punkt kommen, an dem die Menschheit die Schwelle erreicht, die die Garantie für die gesamte Globale Erneuerung darstellt. Die Schwelle, die zunächst und vor allem für den gesamten Globalen Wechsel steht, der die Menschheit zu ihrem vollen Potenzial erweckt. Diese Zeit ist nun gekommen und entfaltet sich.

To je skutočne veľký čas/obdobie zmeny pre celé ľudstvo, ktoré prevýši všetky predchádzajúce zmeny. Je to ako veľký cyklus hlbokého opustenia/vzdania sa toho starého k prospechu kolektívu a globálnych úrovní. Príde bod, na ktorom dosiahne ľudstvo prah, ktorý garantuje globálne obnovenie. Ten prah, ktorý stojí najprv a predovšetkým pre globálne zmeny a prebudí ľudstvo k jeho plnému potenciálu. To obdobie už prišlo a vyvíja sa.

Je to centrum jedného zdroja, ktorý musíte dosiahnuť a to centrum/stred leží na jednej priamke so zdrojom všetkého čo existuje. Ten bod v tej špirále vývoja a nekonečnosti ste dosiahli. Ten stred je vedomie a jeho vibrácia, ktorá všetko povzdvihne najprv v sebe a potom vo vonkajšku. Vstupuje do úrovne skúseností a prinesie so sebou väčšie vedomie, ktoré potrebujete a želáte si v rámci tých zmien a vášho stvorenia. Zmeny vyplývajú z procesu rastu a poznania, ktoré dosiahnete v priebehu vývoja z tých starých  do nových rovín/úrovní, ktoré teraz vychádzajú cez vaše kreácie/tvorenia už čoskoro.

Es ist das Zentrum einer Quelle, das ihr erreichen müsst, und dieses Zentrum liegt auf einer Linie mit der Großen Quelle von Allem Was Ist. Diesen Punkt in der Spirale der Entwicklung und Unendlichkeit habt ihr erreicht. Dieses Zentrum ist ein Bewusstsein und eine Schwingung, die Alles anheben, zunächst im Selbst und dann im Außen. Es tritt nun in eure Erfahrungsebenen ein, um das größere Bewusstsein dessen mit sich zu bringen, was ihr selbst benötigt und wünscht im Rahmen dieser Veränderung und eurer Kreationen. Veränderungen ergeben sich aus dem Prozess des Wachsens und den Erkenntnissen, die ihr im Laufe eurer Entwicklung gewinnt und führen dazu, dass ihr aus den Ebenen des Alten aus- und in das Neue eintretet, dessen Hervorkommen durch eure Kreationen kurz bevorsteht.

Es ist ein Punkt, an dem alle Zeitlinien zu einer einzigen verschmelzen, und dies geschieht in einem Rhythmus, der für Alle annehmbar und für das größte Wohl der Planetaren Entwicklung ist. Ihr werdet erkennen und spüren, dass diese Zeitlinien hin und wieder an Kreuzpunkten verschmelzen; und da die Spirale der Zeitlinien enger und dünner wird, werden die Zeitlinien zu einer einzigen Zeitlinie der Unendlichkeit. Es ist der Ausdruck und Segen eurer eigenen Höheren Ebenen, der Ausdruck eures Gott-Selbst und eures Christus-Selbst, die sich in diesem Leben erfahren wollten. Dies ist eine sehr wichtige und entscheidende Zeit für die gesamte Menschheit, die entweder in die selbst gemachten Ängste verfällt oder sich über die bisher gekannte materielle irdische Dichte erhebt und sich in ihrer Neugeburt ausdehnt. Werdet ihr es dem neugeborenen Ihr erlauben, hervorzutreten oder werdet ihr es in euch behalten?

Je to bod, na ktorom splynú všetky časové línie do jednej jedinej a to sa deje v rytme, ktorý je prijatelný pre všetkých a je k dobru planetárneho vývoja. Spoznáte a pocítite, že tie časové línie z času na čas splynú na krížových bodoch špirály budú užšie a tenšie a tým sa stanú jedinou líniou večnosti. Je to výraz a žehnanie vašej vlastnej vyššej úrovne, výraz vášho seba-božstva a vášho seba-Krista, ktoré sa v tomto živote chceli uplatniť/prežiť. To je veľmi dôležité a rozhodujúce obdobie pre celé ľudstvo, ktoré alebo prepadne do svojich strachov alebo sa vyzdvihne nad tú doterajšiu materiálnu pozemskú hustotu a rozšíri sa v jej znovuzrodení. Dovolíte tomu znovuzrodenému vystúpiť alebo udržíte ho v sebe?

Každá časť vášho bytia bude teraz testovaná a hlboko čistená na umožnenie rozhodnutia či budete pokračovať v doterajšej forme alebo chcete ísť von nad to svetecké. Rozhodnutie je u vás a v akej forme chcete BYŤ a tie súvisiace vibrácie sa vám budú prezentovať závisiac od toho kto práve v tomto čase ste a pre ktoré vibrácie ste sa rozhodli. Závažný význam má v tomto okamihu smer vášho sústredenia. Nová Zem príde cez vás lebo ju cez vás porodíte. Pozorujte ju v sebe a tým realizujete/uskutočníte, že už teraz je, lebo vy ste v teraz a z toho vnútra príde na povrch do vášho bytia a ukáže sa vo vašej vonkajšej realite.

Vy pomáhate zmeniť svet a vaša zodpovednosť je vo všetkom, v rámci slobodnej vôle. To čo v sebe nosíte – ste a to priniesete na povrch kedykoľvek.

Jeder Teil eures Seins wird nun getestet und tief gereinigt um die Entscheidung zu ermöglichen, ob ihr in eurer alten Form weiterbestehen oder über das weltliche hinausgehen möchtet. Die Entscheidung liegt bei euch, in welcher Form ihr SEIN wollt und die entsprechenden Schwingungen werden sich euch präsentieren abhängig davon, wer ihr in dieser Zeit seid und für welche Schwingung ihr euch entschieden habt. Von entscheidender Bedeutung ist im Augenblick, worauf ihr euren Fokus ausrichtet. Die neue Erde kommt durch euch, da ihr sie durch euch gebärt. Betrachtet sie in euch selbst und ihr werdet realisieren, dass es sie bereits im Jetzt gibt, denn ihr seid hier im Jetzt und aus dem Inneren heraus wird sie an die Oberfläche eures Seins kommen und sich so in eurer äußeren Realität zeigen.

Ihr helft dabei, die Welt zu verändern und es ist eure Verantwortung im Rahmen des freien Willens von Allem. Was ihr in euch tragt seid ihr und bringt ihr an die Oberfläche, jederzeit.

Wir befinden uns in der Spirale an einem Punkt der fundamentalen Veränderungen, eine Kammer der Beschleunigungen und Anhebungen, die all die Informationen und Codes liefern um die Welt und eure menschlichen Wahrnehmungen in eine goldene Bühne umzuwandeln. Die Goldene Bühne wird getragen von der Christus-Schwingung und lädt euch ein, in dieser Schwingungsfrequenz zu denken, zu handeln und zu SEIN. Ihr könnt nur auf dieser Goldenen Bühne spielen und Freude an ihr haben wenn ihr mit ihrer Schwingung übereinstimmt. Deshalb SEID und bringt euer Christus-Bewusstsein in euer Herz, denn ihr alle tragt die Ebene des Christus-Bewusstseins, die darauf wartet, wieder voll integriert und verkörpert zu werden.

V tej špirále sa nachádzame na bode základných zmien, v jednej komore zrýchlovania a pozdvíhania, ktoré dávajú/prinášajú všetky informácie a kódy nutné pre zmenu vášho sveta na zlaté javisko. To zlaté javisko je nosené vibráciou-Krista a pozýva v tej vibrácii myslieť, konať a BYŤ. Vy môžete hrať len na tomto javisku a mať na ňom radosť keď ste v súlade s tou vibráciou. Preto BUĎTE a prineste vašu Kristus-vibráciu do vášho srdca lebo všetci nosíte úroveň Kristus-vedomia, ktoré čaká na vstup a stelesnenie.

Rozhodujúce obdobie a základné zmeny vás čakajú, čakajú na vaše súčasné odpovede na výške Kristus-vedomia. Budete sa pýtať ako tomu vyhovovať. Neexistuje žiadne Ako, existuje len vnútorné „vedieť“ a vnútorný pocit, ktorý vás cez to dobrodružstvo vedie a vám umožní byť v tom stave a zostať vyrovnaný keď sa ten tlak zvýši.

Entscheidende Zeiten und grundlegende Entscheidungen warten auf euch, auf eure augenblicklichen Antworten auf der Höhe des Christus -Bewusstseins. Wie kann dem entsprochen werden werdet ihr fragen. Es gibt kein Wie, ihr Lieben, es gibt nur das Wissen und das innere Gefühl, die euch durch dieses Abenteuer führen und es euch ermöglichen, dazu in der Lage zu sein und ausgeglichen zu bleiben, wenn der Druck aufheizt.

Wir wünschen uns für euch, dass ihr in der Stille, in eurem Zentrum und in der Ausgeglichenheit verweilt, sowohl was die Ereignisse auf der Erde als auch euer Inneres betrifft; Ablenkungen sind auf eurer Existenzebene sehr offensichtlich in letzter Zeit. Lernt, immerfort die alten Muster loszulassen um zu wachsen und fliegt im Wind der Veränderung. Es gibt zu viele Einströmungen, die für euch in eure Ebenen eintreten, um nur auf eine zu warten. Kostet die kürzlich angekommenen Kosmischen und Galaktischen Energien unserer Ebenen und erlaubt es euch, diese innere Veränderung und die körperliche Ausdehnung zu genießen. Ihr seid die Meisterwesen auf dieser Erde und ihr seid gekommen, damit sich all dies innerhalb eurer eigenen Realitäten entfalten kann.

Želáme si pre vás, že zostanete v tichu vo vašom centre a vyrovnanosti za vonkajších okolností Zeme a vo vašom vnútri. Rozptýlenia sú na vašej existenčnej úrovni v poslednom čase zrejmé. Učte sa stále ponechať tie staré vzory aby ste rástli a lietali vo vetre zmeny. Existuje veľa vnikajúcich tokov energie do vašej úrovne aby vy ste čakali len na jeden. Chutnajte tie nedávno vniknuté kozmické a galaktické energie z našej úrovne a dovoľte si užívať tie vnútorné a telesné zmeny a rozšírenia. Ste majstrovské bytosti na tejto Zemi a prišli ste aby sa to mohlo vyvinúť vo vašej vlastnej realite.

V milujúcej podpore sme pri vás. Dovoľte nám byť s vami a my tu budeme v mieri a harmónii.

In liebender Unterstützung sind wir bei euch. Erlaubt es uns, mit euch zu sein und wir werden mit Frieden und Harmonie da sein.

Die Plejadier

Ťažký preklad, pretože popisuje tiež mnoho procesov nám doteraz neznámych a preto je ťažké „vymyslieť“ to potrebné slovo. Je to podobne aj v iných rečiach. Dúfam, že bolo pochopené.

 

 

Die Plejadier durch Méline Lafont, 31.10.2014, http://pleiadedolphininfos.blogspot.com/
Übersetzung: Manfred Soran Wirtz
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/1114/01plejaden.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58