70 rokov staré proroctvo...

von erst-kontakt @ 2015-08-09 – 08:57:09

Eine 70 Jahre alte Prophezeiung beschreibt die heute stattfindenden und die kommenden Veränderungen

70 rokov staré proroctvo popisuje zmeny, ktoré sa dnes konajú a prichádzajúce

„Zem bude čoskoro zaplavená mimoriadnymi rýchlymi vlnami kozmickej energie“

«Die Erde wird bald mit außerordentlich schnellen Wellen von kosmischer Elektrizität überflutet werden»

Gefunden auf  www.theeventchronicle.com; übersetzt von Maja

Peter Konstantinov Deunov, bekannt als Beinsa Douno, wurde 1886 in Bulgarien geboren und starb im Jahre 1944. Einige Tage vor seinem Tod empfing er in Trance eine Prophezeiung. Diese passt nun genau in unsere Zeit, was die Änderung unseres Bewusstseins, die Veränderungen auf unserem Planeten und das Goldene Zeitalter betrifft. Douno war sich dessen schon damals bewusst und er lehrte den Übergang ins Wassermannszeitalter ….

Peter Konstantinov Deunov, známy ako Beinsa Douno sa narodil v roku 1886 v Bulharsku a zomrel v roku 1944. Niekoľko dní pred jeho smrťou prijal v transe správu/proroctvo. Tá sa presne hodí do nášho času. Týka sa zmeny nášho vedomia, zmien na našej planéte a zlatého veku. Douno si bol toho vedomý už vtedy a učil ten prechod do obdobia vodnára...

Die Prophezeiung – PROROCTVO

„V priebehu časov sa vedomie ľudí veľmi dlho nachádzalo v temnote. Hindovia nazývajú tú fázu „Kali Yuga“. My sa nachádzame v jednom prechode. Kali Yuga končí a začína epocha novej doby“

Pomaly sa ukazuje zlepšenie myslenia, cítenia a konania ľudí. Ale čoskoro bude každý zasiahnutý božským svetlom, očistený a pripravovaný na novú časovú dobu. Tým spôsobom bude ľudstvo začínať vyšší stupeň vedomia, ktorý je predpokladom vstupu do nového života. Presne to sa rozumie ako vstup do Neba/jazda nahor.

«Im Verlaufe der Zeiten befand sich das Bewusstsein der Menschen während langer Zeit im Dunkeln. Diese Phase nennen die Hindus „Kali Yuga“. Wir befinden uns an einem Übergang. Kali Yuga geht zu Ende und die Epoche einer neuen Ära beginnt.

 

Nach und nach zeigt sich schon eine Verbesserung der Gedanken, Gefühle und Handlungen der Menschen. Jedoch wird bald jedermann von einem göttlichen Feuer erfasst werden, davon gereinigt werden und vorbereitet werden für das neue Zeitalter. Auf diese Weise wird die Menschheit eine höhere Bewusstseinsstufe erlangen, welche die Voraussetzung ist für das Eintreten in das Neue Leben. Genau das versteht man unter Himmelfahrt / Auffahrt.

Beschreibung: eunov 1

Einige Jahrzehnte werden vergehen bis das Feuer kommen wird. Es wird die Welt transformieren indem es eine neue Moral hervorbringt. Diese immense Welle kommt aus dem Kosmos und wird die ganze Erde überfluten. All jene die sich dagegen wehren werden weggeschafft und anderswo hingebracht werden.

Obwohl nicht alle Erdenbewohner auf derselben Entwicklungsstufe sind werden doch alle die neue Welle zu spüren bekommen. Nicht nur die Erde, auch der ganze Kosmos wird von dieser Transformation erfasst werden. Das Beste und Einzige was der Mensch tun kann ist, sich Gott zuzuwenden. Er kann auf bewusste Weise seine Schwingungsebene anheben um sich in Harmonie auf die kraftvolle Welle einzustellen.

Niekoľko desaťročí prejde do príchodu toho ohňa (slnečné erupcie, ktoré sa dejú už niekoľko rokov a pokračujú:   http://www.space.com/27018-spectacular-august-solar-flare-wide-view-from-nasa-video.html). Tá obrovská vlna príde z vesmíru a zaplaví celú Zem. Všetci tí, ktorí sa tomu bránia budú odstránení a odnesení niekam inde.

Aj keď nie všetci obyvatelia Zeme sú na tej istej úrovni vývoja – tú novú vlnu predsa pocítia. To bude transformovať Svet tým, že sa zrodí nová morálka. Nie len Zem ale tiež celý vesmír bude tou zmenou zasiahnutý. To najlepšie a jediné čo človek musí urobiť je- obrátiť sa k Bohu. Tak človek môže vedomým spôsobom povzdvihnúť jeho vibrácie aby sa tým naladiť v harmónii na tú silnú vlnu.

Ten oheň, ktorý bude sprevádzať ten nový stav a pomery našej Zeme bude omladzovať, čistiť a všetko novo-rekonštruovať: hmota bude zjemnená, vaše srdcia oslobodené od strachu, starostí a neistoty a budú žiarivo jasné. Všetko sa zlepší – myšlienky a pocity budú povzdvihnuté a negatívne skutky už nebudú existovať.

Váš terajší život je život v otroctve, v jednom ťažkom zajatí. Pochopte vašu situáciu a osloboďte sa sami. Poviem vám: opusťte to väzenie! Tak veľa ľudí je vedených do omylu! Aká škoda, že tu je toľko utrpenia. Len niektorí si uvedomujú kde leží ich šťastie.

Das Feuer, welches den neuen Zustand und die Verhältnisse unserer Erde begleitet wird, dieses Feuer wird verjüngen, reinigen und alles neu rekonstruieren: die Materie wird verfeinert sein, eure Herzen werden befreit sein von Angst, Sorgen und Ungewissheit und sie werden strahlend hell werden. Alles wird sich verbessern, die Gedanken und die Gefühle werden angehoben werden; und negative Handlungen wird es nicht mehr geben.

Euer jetziges Leben ist ein Leben in Sklaverei, eine schwerwiegende Gefangenschaft. Versteht eure Situation und befreit euch selbst davon. Ich sage euch: Verlasst das Gefängnis! So viele Menschen werden in die Irre geführt! Wie schade, da ist so viel Leiden. Wenige sind fähig zu verstehen, wo ihr eigentliches Glück liegt.

Alles um euch herum wird bald zusammenbrechen und verschwinden. Nichts von dieser Zivilisation, auch nicht ihre Perversität wird übrig bleiben. Die ganze Erde wird durchgeschüttelt werden und es werden keine Spuren der irrigen Kultur, welche die Menschen unter dem Joch der Unwissenheit einschränkte, übrig bleiben. Erdbeben sind nicht nur mechanische Naturereignisse. Ihr Ziel ist es, Herz und Verstand der Menschen zu sensibilisieren und aufzuwecken und sie zu befähigen, sich selbst von den Irrungen und Torheiten zu befreien. Sie sollen verstehen, dass sie nicht die einzigen sind im Universum.

Unser Sonnensystem geht gerade durch eine Region im Kosmos, wo eine zerstörte Konstellation ihre Spuren und Staub zurückließ. Das Durchqueren dieses verunreinigten Raumes ist die Ursache für viele Vergiftungen nicht nur für uns Menschen auf dem Planeten Erde, sondern auch für Bewohner von anderen Planeten und Galaxien. Nur die Sonnen sind nicht betroffen von der Beeinflussung durch diese feindliche, unwirtliche Umgebung. Diese Region wird „Die dreizehnte Zone“ genannt, einige nennen sich auch die „Die Zone der Widersprüche“. Unser Planet war für Tausende von Jahren in dieser Region eingeschlossen. Aber jetzt nähern wir uns dem Ausgang des Raumes der Dunkelheit und wir sind daran in eine spirituellere Region zu gelangen, wo höher entwickelte Wesen wohnen.

Všetko okolo vás sa čoskoro zrúti a zmizne. Nezostane nič z tejto civilizácie, tiež nie jej perverzita. Celá Zem bude otrasená a nezostanú žiadne stopy tej omylnej kultúry, ktorá udržiavala ľudstvo pod jarmom nevedomosti a obmedzovania. Zemetrasenia nie sú len mechanické prírodné javy. Ich cieľom je sensibilizovať srdce a rozum človeka a prebudiť a umožniť schopnosť vedieť sa sám oslobodiť z tých omylov a hlúpostí. Majú rozumieť, že nie sú vo vesmíre sami.

Naša slnečná sústava prechádza práve oblasť vo vesmíre kde zanechala stopy a prach jedna konštelácia ničenia. Prechod tým znečisteným priestorom je dôvod MNOHÝCH OTRÁVENÍ nie len ľudí ale tiež planéty Zeme a iných planét a galaxií. To nepriateľské a nehostinné prostredie nemá vplyv  na  Slnká (viacero). Táto oblasť sa nazýva „trinásta zóna“ niektorí je nazývajú aj „zóna protikladov“. Naša planéta bola v zóne zatvorená tisíce rokov. Ale teraz sa živíme tým východom z toho priestoru a vstupujeme do spirituálnej oblasti, kde bývajú vyššie vyvinuté bytosti.

Zem teraz nasleduje pohyb nahor. Mali by sme sa snažiť o bytie v harmónii s tokom vzostupu. Tí, ktorí zapierajú/bránia sa ísť s tým tokom premrhajú príležitosť výhody tých dobrých podmienok, ktoré im budú ponúkané – vyvinúť sa do budúcnosti vyššej vibrácie a byť vyššie vyvinutí. Zostanú späť v evolúcii a budú musieť čakať milióny rokov až znova príde vzostupujúca vlna.

Zem, slnečná sústava, vesmír – všetko bude obrovským rozsypaním lásky uvedené do nového smeru. Väčšina z vás považuje lásku za smiešnu silu. Ale v skutočnosti a pravde je to najúžasnejšia sila všetkých síl. Peniaze a moc majú ešte nejakú hodnotu, od ktorej je závislý priebeh nášho života. V budúcnosti bude všetko presýtené/zaplavené láskou a všetko jej bude slúžiť. Cez utrpenie a ťažkosti bude prebudené vedomie ľudstva.

Die Erde folgt nun einer aufsteigenden Bewegung. Man sollte sich bemühen in Harmonie zu sein mit den Strömungen dieses Aufstiegs. Jene, die sich weigern mit diesem Strom zu gehen werden den Vorteil von guten Bedingungen verpassen, welche ihnen da geboten werden, in der Zukunft höher schwingend und höher entwickelt zu werden. Sie werden in der Evolution zurückbleiben und müssen viele Millionen Jahre warten, bis wieder eine aufsteigende Welle kommt.

Die Erde, das Sonnensystem, das Universum – alles wird durch eine immense Ausschüttung von Liebe in eine neue Richtung gebracht. Die meisten von euch betrachten die Liebe als eine lächerliche Kraft. Jedoch in Tat und Wahrheit ist es die großartigste aller Kräfte! Geld und Macht stellen noch Werte dar, von welchen der Verlauf unseres Lebens maßgebend abhängig ist. In der Zukunft aber wird alles von der Liebe durchflutet sein und alles wird ihr dienen. Durch Leiden und Schwierigkeiten wird das Bewusstsein der Menschen erweckt werden.

Die schrecklichen Prophezeiungen des Propheten Daniel, aufgeschrieben in der Bibel, beziehen sich auf diese Epoche, die bald beginnen wird.

Es wird Überschwemmungen geben, Wirbelstürme, gigantische Feuer und Erdbeben werden alles wegfegen. Unglaublich viel Blut wird fließen. Es wird Revolutionen geben; schreckliche Explosionen werden an zahlreichen Orten auf der Erde zu hören sein. Dort, wo Erde ist, wird Wasser kommen, und dort, wo Wasser ist, wird Erde sein. Gott ist Liebe. Jedoch es handelt sich hier um eine Strafe im Sinne einer Antwort der Natur auf die Verbrechen, welche die Menschheit schon seit langer Zeit an Mutter Erde verüben.

Budú potopy, hurikány, obrovské ohne a zemetrasenia, ktoré všetko zmetú. Bude tiecť krv. Budú revolúcie. Budú sa počuť hrozné explózie na mnohých miestach. Tam kde je Zem príde voda a tam kde je voda príde zem. Boh je láska. Ale tuná ide o trest v zmysle jednej odpovede prírody na tie zločiny, ktoré ľudstvo spáchalo na matke Zemi.

Po všetkých tých utrpeniach vstúpia tí zachránení, elita do zlatého veku, zakúsia harmóniu a šťastie a nekonečnú krásu. Preto – buďte v mieri a viere, že keď príde obdobie utrpenia a teroru ako je napísané nebude pohnutý ani vlas tých spravodlivých.

Nebuďte znechutení/odzbrojení – sledujte jednoducho vašu cestu k osobnej dokonalosti.

 

Nach all den Leiden werden die Geretteten, die Elite, in das Goldene Zeitalter eintreten und werden Harmonie und unendliche Schönheit erfahren. Deshalb seid im Frieden und im Glauben wenn die Zeit des Leidens und des Terrors kommt, denn es steht geschrieben, dass nicht ein einziges Haar des Gerechten gekrümmt wird. 
Seid nicht entmutigt, folgt einfach eurem Weg zur persönlichen Vollkommenheit.

Beschreibung: eunov 3

 

Ihr könnt euch nicht vorstellen was für eine grandiose Zukunft euch erwartet. Eine neue Erde wird bald erwachen. In einigen Jahrzehnten wird sich nicht mehr alles um peinlich genaue Arbeit drehen. Jeder wird mehr Zeit mit spirituellen, intellektuellen und künstlerischen Aktivitäten verbringen. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau wird von Harmonie geprägt sein; jeder wird die Möglichkeit haben entsprechend seinen Neigungen zu leben. Die Paarbeziehungen werden auf gegenseitigem Respekt und Achtung basieren. Menschen werden im Weltraum reisen können. Sie werden studieren, wie das Universum funktioniert. Sie werden die göttliche Welt sehr schnell verstehen und mit dem Haupt des Universums verschmelzen.

Nemôžete si predstaviť aká grandiózna budúcnosť na vás čaká. Nová Zem sa čoskoro prebudí. Za niekoľko desaťročí sa už nebude všetko točiť okolo presnej/namáhavej práce. Každý bude tráviť viac času so spirituálnymi, intelektuálnymi a umeleckými aktivitami. Pomer medzi ženou a mužom bude sprevádzaný harmóniou. Každý bude mať možnosť žiť podľa jeho sklonov. Partnerské vzťahy budú založené na vzájomnom rešpekte a úcte. Ľudia budú môcť cestovať do vesmíru. Budú študovať ako funguje vesmír. Budú veľmi rýchlo rozumieť božskému svetu a zjednotia sa/stečú s hlavou vesmíru.

Nová éra je tá, tej šiestej rasy. Ste predurčení pripravovať vás na jej privítanie a žiť ju. Šiesta rasa je zabudovaná na myšlienke bratstva. Už nebudú žiadne konflikty záujmov. Každý jeden sa bude snažiť žiť na základe princípov lásky. Na to bude vytvorený nový kontinent. Vynorí sa z Pazifiku/Tichého oceánu a na Zemi sa rozšíri to najvyššie.

Die neue Ära ist jene der sechsten Rasse. Ihr seid prädestiniert dazu euch auf sie vorzubereiten, sie willkommen zu heißen und sie zu leben. Die sechste Rasse baut auf der Idee der Brüderlichkeit. Es wird keine persönlichen Interessenskonflikte mehr geben. Jeder Einzelne wird danach streben nach den Gesetzen der Liebe zu leben. Es wird dafür ein neuer Kontinent geformt werden. Er wird aus dem Pazifik auftauchen und das Allerhöchste kann sich auf diesem Planeten ausbreiten.

Die Gründer dieser neuen Zivilisation – ich nenne sie „Brüder der Menschlichkeit“ oder „Kinder der Liebe“ – werden sich unbeirrt für das Gute einsetzen. Sie werden eine neue Art Mensch repräsentieren. Die Menschheit wird eine große Familie bilden, wie ein großer Körper. Jedes Volk wird ein Organ darstellen. In der neuen Rasse wird sich die Liebe auf eine Art manifestieren, wie wir es uns nur sehr vage vorstellen können. Die Erde wird ein Ort des Kampfes und der Mühe bleiben, jedoch die Kräfte der Dunkelheit werden sich zurückziehen und die Erde wird von ihnen befreit werden. Die Menschen werden klar den einen Weg gehen, den Weg des neuen Lebens, der zur Erlösung führt. Einige werden in ihrem sinnlosen Stolz probieren das Leben, das die Göttliche Ordnung verurteilt, weiterzuführen. Schlussendlich werden sie aber verstehen, dass diese alte Richtung der Welt nicht mehr zu ihnen gehört.

Eine neue Kultur wird erwachen. Sie wird auf drei Prinzipien bauen: erhöhte Wertschätzung für die Frau, Anerkennung für die Sanftmütigen und die Demütigen und die Einhaltung und der Schutz der Menschenrechte.

Zakladatelia novej civilizácie – nazvem ich „bratia ľudskosti“ alebo „deti lásky“ – sa budú neomylne angažovať pre dobro. Budú reprezentovať nový druh človeka. Ľudstvo vytvorí veľkú rodinu, ako jedno telo. Každý národ bude jedným telesným orgánom. V tej novej rase sa bude láska prejavovať spôsobom, ktorý my ešte pochopíme len veľmi mlhavo. Zem zostane miestom boja a námahy ale tie tmavé sily sa stiahnu a Zem bude od nich oslobodená (to sa už pomaly deje). Ľudstvo pôjde jasne cestou nového života, ktorá vedie k spáse a oslobodeniu. Niektorí ich hrdosťou vyskúšajú pokračovať život, ktorý odsudzuje božský poriadok. Koniec koncov pochopia, že ten smer Sveta už k nim nepatrí.

Prebudí sa nová kultúra. Bude založená na princípoch: vyššie hodnotenie ženy, uznanie tých jemne-odvážnych, tých pokorných a na udržiavaní a ochrane ľudských práv.

Svetlo, dobro a spravodlivosť zvíťazia – je to len otázka času. Náboženstvá budú očistené. Každé obsahuje učenia majstrov svetla, ale boli ľuďmi zatmené trvalými/neustálymi doplnkami a odklonmi. Všetci veriaci sa zhodnú na princípe lásky. Spoločným základom všetkých náboženských systémov bude láska a bratstvo! Zem bude čoskoro zaplavená úžasnými elektrickými kozmickými vlnami. Za niekoľko rokov sa vzdajú zlí ľudia intenzity ich konania... 

(tá predpoveď vznikla pred 70-timi rokmi, my sme na hranici jej uskutočnení...)

Das Licht, das Gute und die Gerechtigkeit werden triumphieren, es ist nur eine Frage der Zeit. Die Religionen werden gereinigt werden. Jede enthält Teile der Lehren der Meister des Lichts, sie wurden aber verdunkelt durch andauernde Ergänzungen und Abweichungen durch die Menschen. Alle Gläubigen werden sich auf das Prinzip der Liebe einigen. Die gemeinsame Basis aller Glaubenssysteme wird Liebe und Brüderlichkeit sein! Die Erde wird bald von außerordentlichen Wellen von kosmischer Elektrizität überflutet werden. In wenigen Jahrzehnten werden schlechte Menschen die Intensität ihres Tuns aufgeben...

Quelle und weiter: http://transinformation.net/eine-70-jahre-alte-prophezeiung-beschreibt-die-heute-stattfindenden-und-die-kommenden-veraenderungen/

 

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19