Mike Quinsey...

Botschaft von Mike Quinsey – 20.November 2015

Veröffentlicht am November 22, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: ike Quinsey közvetítése

Die Ereignisse auf der Erde stellen weiterhin Herausforderungen dar für die Menschen der LICHT-Seite, die helfen, die Situation zu beruhigen, wie und wo auch immer sie können. Da scheint es keine Linderung der immer noch latenten Probleme zu geben, die von denen geschürt werden, denen es an LICHT mangelt und die deshalb die Natur dessen, was eigentlich vor sich geht, nicht begreifen können. Die Dunkelkräfte verfolgen immer noch ihren Plan einer Weltregierung, in der nur sie die Obermacht und Kontrolle hätten. Aber ihre Macht schwindet, und es wird ihnen niemals jener Grad an Kotrollherrschaft erlaubt sein, den sie anstreben. Tatsächlich geben sie sich eine Blöße gegenüber genaueren Untersuchungen, die ihre wahren Pläne entlarven werden. Obwohl sie noch genügend Macht haben, um letzte Versuche zu wagen, doch noch ihre Ziele zu erreichen, können sie daher keinen Erfolg haben, und am Ende wird ihnen keine andere Option mehr bleiben als sich zu ergeben. Somit könnt ihr euren Fokus weiterhin auf eure Aufgaben gerichtet halten – im Wissen, dass jede Anstrengung, die ihr dafür unternehmt, der Mühe wert sein wird und schließlich ihre Früchte tragen wird.

Udalosti na Zemi ešte stále predstavujú výzvy pre ľudí, ktorí svetelnej strane pomáhajú ukľudniť tú situáciu ako a kde len môžu. Robí to dojem, že tie existujúce problémy, ktorými ste konfrontovaní nemajú riešenie pre tých, ktorým chýba SVETLO a preto nechápu prírodu toho čo sa vlastne deje. Tmavé sily ešte stále snažia o svetovú vládu, v ktorej len oni vládnu/majú kontrolu. Ale ich moc mizne a nikdy im nebude povolený ten stupeň kontrolnej vlády, ktorý si želajú. Voči presným skúmaniam sa zosmiešňujú – lebo sa odhalujú ich pravdivé plány. Aj keď majú zatiaľ dosť moci na podnikanie posledných pokusov o dosiahnutie ich plánov a práve preto sa ich ciele nemôžu mať úspech a nakoniec nebudú mať žiadnu inú možnosť ako vzdať sa. Tým môžete naďalej udržať vaše sústredenie na vaše úlohy – vo vedomí toho, že každá námaha za to stojí a prinesie plody.

Všade okolo vás môžete nájsť náznaky tej prebiehajúcej zmeny a tie tmavé energie budú čoskoro premenené. Ste už tak blízko tých odhalení a tie prípravy veľmi pokročili. To bude začiatok odhalení, ktoré vás pripravia na počiatok úžasnej budúcnosti; potom budete slobodné duše, ktoré už nebudú podradené, utláčané a oklamané zmätenými informáciami, ktoré vás majú obmedzovať. Spolu s matkou Zem ste už v strede tej vítanej zmeny, lebo to staré bude odstránené aby sa mohli vložiť a zakotviť tie nové energie. Mnohí z vás si tie energie už uvedomujú a vstrebávajú ich. A o čo viac to robíte, tým silnejšia bude vaše aura-pole SVETLA okolo vás. Keď ho udržíte intaktné/celé tak ste chránení proti akýmkoľvek pokusom rušivého vmiešania tmavej strany.
Überall um euch könnt ihr Hinweise für den sich vollziehenden Wandel finden, und die dunklen Energien werden so bald wie möglich umgewandelt. Ihr seid den Enthüllungen so nahe, und die Vorbereitungen dafür sind gut vorangekommen! Das wird der Beginn vieler Offenbarungen sein, die euch für die vor euch liegende großartige Zukunft bereit machen werden; dann werdet ihr freie Seelen sein, die nicht länger unterdrückt oder irreführenden Informationen unterworfen sein werden, die euch nur konfus machen sollen. Zusammen mit Mutter Erde befindet ihr euch bereits mitten in einem willkommenen Wandel, denn das Alte wird beseitigt, damit die neuen Energien sich verankern können. Viele unter euch sind sich dieser Energien bereits bewusst und nehmen sie in sich auf. Und je mehr ihr dies tun könnt, desto stärker erschafft ihr ein Aura-Feld des LICHTS um euch. Wenn ihr dieses intakt haltet, seid ihr geschützt vor jeglichen Versuchen störender Einmischung der Dunkelseite.
Eure Geschichte ist durchzogen von Kampf und ständigen Kriegen – mit entsprechenden Folgen. Trotz dieser Tatsache seid ihr niemals weit vom LICHT abgewichen, habt jedoch aus euren Erfahrungen Nutzen gezogen. Ihr wurdet immer geführt, um sicherzustellen, dass ihr auf eurem Pfad des LICHTS bleibt; eure Erlebnisse während dieser Zeit waren eine Abfolge von Herausforderungen, die euch befähigt haben, euch recht schnell weiterzuentwickeln. Es gibt auch immer mal wieder scheinbar ‘zufällige’ Ereignisse; im Grunde ist euer Leben aber mit eurer Zustimmung sorgfältig geplant, damit eure kontinuierliche Evolution gesichert ist. Das bedeutet: was auch immer um euch herum vor sich geht, ist Bestandteil des Lebensplans, auch wenn ihr es noch nicht verstehen könnt. Auch die Dunkelkräfte haben Lebenspläne, während deren Karma sich auswirkt; ihr Handeln wird genutzt, um Anderen zu Erfahrungen verhelfen, die sie ebenfalls noch brauchen. Nichts, was irgendwie von Bedeutung ist, geschieht ‘durch Zufall’, und wenn ihr diese Tatsache akzeptieren könnt, hilft dies eurer Verständnisfähigkeit auf für das, was um euch herum geschieht.

Vaše dejiny sú prešpikované bojmi a neustálymi vojnami – s ich následkami. Napriek tomu ste sa nikdy neodvrátili od SVETLA a z tých skúseností ste vytiahli/získali úžitok. Vždy ste boli vedení k tomu aby bolo zaistené, že zostanete na ceste SVETLA. Vaše zážitky boli pokračovania výziev, ktoré vás oprávňujú vyvíjať sa rýchlo vpred. Tiež sa ešte stále dejú zdanlivo „náhodné“ udalosti; v podstate však je váš život s vašim súhlasom dôkladne naplánovaný aby bola zaistená pokračujúca evolúcia. To znamená: čokoľvek sa okolo vás deje je súčasťou životného plánu aj keď to možno ešte nerozumiete. Aj tmavé sily majú životné plány pokiaľ účinkuje ich karma; ich konanie sa používa pre skúsenosti iných, ktorí ich ešte potrebujú. Nič, čo by malo nejaký druh dôležitosti sa neuskutoční „náhodou“ a keď akceptujete (dokážete akceptovať) tú skutočnosť tak to pomôže vašej schopnosti porozumenia toho čo sa okolo vás deje.

Životočasy, ktoré ešte budete žiť v budúcnosti budú celkom iné v porovnaní s tým čím prechádzate dnes. „Porovnanie“ však asi nebude nutné/možné, okrem možno nejakých momentov, ktorými sa počas meditácie spojíte vo vyšších dimenziách. Je to odporúčané cvičenie, ktoré vás pevne udržuje zakotvených vo SVETLE. Oslobodí vás od negatívnych energií, ktoré praštia na vás z vonka. Zaistite vašu auru uzatvorenú tým, že ju ako uzatvorenú vizualizujete/predstavíte si, lebo široko-otvorená aura umožnňuje negatívnym entitám prilepiť sa na vás. Vieme, že väčšina pracovníkov SVETLA si je toho plne vedomá; ale tiež pomáha pripomenúť si to z času na čas.

Die Lebenszeiten, die ihr künftig erleben werdet, werden ganz anders sein im Vergleich zu dem, was ihr jetzt durchmacht. Ein ‘Vergleich’ wird da eigentlich ohnehin kaum noch möglich sein, ausgenommen vielleicht jene Momente, in denen ihr euch meditierend mit den höheren Dimensionen verbindet. Das ist eine empfehlenswerte Übung, die euch fest im LICHT verankert hält. Sie befreit auch von negativen Energien, die von außen auf eure Aura prallen. Stellt sicher, dass ihr eure Aura geschlossen haltet, indem ihr sie mental als intakt visualisiert, denn eine weit geöffnete Aura kann es negativen Entitäten ermöglichen, sich an euch zu heften. Wir wissen, dass die meisten Lichtarbeiter sich der Notwenigkeit des Schutzes bewusst sind; aber es hilft auch, sie von Zeit zu Zeit daran zu erinnern.
Ihr beginnt zu begreifen, dass Gedanken eine sehr machtvolle Energie sind, und da eure Eigenschwingungen sich erhöhen, müsst ihr Sorgfalt walten lassen hinsichtlich der Gedanken, die ihr aussendet. Der Wunsch, Anderen in positiver Weise zu helfen ist wünschenswert und akzeptabel; Vorsicht ist jedoch dort geboten, wo ihr auf negative Erlebnisse re-agiert
. Das mag für Manche vielleicht ein scheinbar sonderbares Konzept sein, doch wenn man sich lediglich mit negativen Gedanken befasst, zieht man diese nur noch mehr zu sich. Verleiht ihren deshalb keine Energie dadurch, dass ihr euch länger mit ihnen aufhaltet. Bedenkt schlicht und einfach, dass ihr genau das zu euch zieht, was ihr denkt.

Začínate chápať, že myšlienky sú mocná energia a zvyšujú vašu vlastnú vibráciu preto musíte zodpovedne voliť vaše myšlienky, ktoré vysielate. Želať si pomáhať iným pozitívnym spôsobom je akceptovatelné; opatrnosť je ale nutná keď re-agujete na negatívne zážitky. To pre niektorých môže byť možno divný koncept, ale keď sa človek zaoberá len negatívnymi myšlienkami tak ich tým ešte viac priťahuje. Nepredávajte im teda už žiadnu energiu tým, že sa s nimi zdržiavate. Pomyslite jednoducho, že k vám priťahujete to čo myslíte.

Keď vzostúpite tak zistíte, že mnohé veci sú úplne iné ako ste doteraz mysleli. V tom okamihu keď sa pohybujete z tých husto-vibračných úrovní do tých jemnejších tak sa veľa zmení v porovnaní stým čo ste doteraz poznali. Ako by vám už malo byť známe, vaše myšlienky budú mocnou silou, ktorú použijete na cestovanie a zaisťovanie udržiavania na živote. Preto musíte začať držať vaše myšlienky pod kontrolou a zostať vo všetkých situáciách pozitívni. Môže sa to zdať ťažké ale keď sa s tým spriatelíte aby ste sa mohli pohybovať do vyšších dimenzií tak si rýchlo na to zvyknete. Potom už skoro nebude nutné tráviť váš čas zaobstaraním vašich potrieb, ako to bol prípad na Zemi, lebo sloboda, ktorú potom budete mať vás nadchne a budú vám otvorené mnohé možnosti. Bez pochyby budete mať chuť na dobordružstvá a budete si želať navštíviť iné planéty, lebo sa otvorí celý vesmír. Pritom nie každý prejde tou istou skúsenosťou lebo sa vám ponúknu rozličné možnosti/príležitosti.
Wenn ihr aufsteigt, werdet ihr entdecken, dass viele Dinge ganz anders sind als ihr bisher gedacht habt. Sobald ihr euch aus den dichteren Schwingungs-Ebenen heraus- und in euren feiner gewobenen Körper hinein-bewegt habt, wird sich sehr vieles ändern gegenüber dem, was ihr bisher kanntet. Wie euch bereits bekannt sein dürfte, wird der Gedanke dann auch zu jener machtvollen Kraft, die ihr dazu nutzen werdet, zu reisen und für euren Lebenserhalt zu sorgen. Deshalb müsst ihr anfangen, eure Gedanken unter Kontrolle zu bekommen und zu allen Zeiten positiv eingestellt zu bleiben. Das mag sich schwierig anhören, doch wenn ihr erst einmal damit vertraut seid, euch in die höheren Dimensionen weiter-bewegen zu können, werdet ihr euch rasch daran gewöhnen. Dann wird es kaum noch notwendig sein, eure Zeit damit verbringen zu müssen, eure Bedürfnisse in der Weise zu befriedigen, wie das auf Erden der Fall war, denn die Freiheit, die ihr dann haben werdet, wird euch begeistern, und es werden euch sehr viele neue Gelegenheiten offenstehen. Ihr werdet zweifellos abenteuerlustig sein und den Wunsch haben, andere Planeten zu besuchen, denn das gesamte Universum wird sich euch öffnen. Dabei wird jedoch nicht ein Jeder dieselben Erfahrungswege beschreiten wie Andere, da sich euch viele unterschiedliche Gelegenheiten präsentieren werden.
Es gibt nur wenig in eurer gegenwärtigen Erfahrungswelt, was mit der künftigen Welt wirklich vergleichbar wäre. Denn auf der Erde habt ihr Einschränkungen aufgrund der niederen Frequenz-Ebene; doch da sich diese bereits zu erhöhen beginnt, werden Einige unter euch feststellen, dass sie bereits größere Kräfte entfalten. Diese Veränderungen mögen zwar zunächst geringfügig sein, aber sie werden mehr werden – wie etwa im Bereich der Telepathie, auf die Einige unter euch sich bereits verlassen können. Diese Begabungen werden schließlich recht normal werden, und mit der Zeit werdet ihr dann auch nicht mehr die Notwendigkeit des gesprochenen Wortes haben. Einige unter euch werden das vielleicht mit ‘intuitiven Empfindungen’ gleichsetzen können in Fällen, wo sie bereits im Voraus wissen, was im nächsten Moment gesagt werden wird. Schon jetzt werdet ihr feststellen, dass viele Leute derartige Erfahrungen machen, auch ohne diesen noch weitere Gedanken zu widmen.

Vo vašom súčasnom svete existuje len málo čo by sa dalo porovnať s budúcim svetom. Lebo na základe tých nízkych frekvencií ste na Zemi boli vystavení obmedzeniam; ale keďže sa začali zvyšovať tak mnohí z vás zistia, že vyvíjajú väčšie sily. Tie zmeny môžu byť zatiaľ malé ale budú viac – ako v oblasti telepatie, na ktorú sa už mnohí z vás spoliehajú. Tie talenty budú nakoniec normálne a časom nebude nutnosť hovoreného slova. Niektorí možno to porovnajú s „intuitívnymi pocitmi“ v prípadoch kedy už vopred vedia čo bude v nasledujúcom okamihu povedané. Už teraz zistíte, že mnohí také skúsenosti majú bez toho, že by tomu venovali pozornosť.

Pokiaľ sa pohybujete vpred a nahor tak zistíte, že vaše vedomie stúpa. To sa bude naďalej vyvíjať až do bodu, v ktorom budete mať plné vedomie, - spolu s viacerými čakrami. V tom časovom bode disiahnete existenčnú úroveň Galaktickej bytosti, ktorá bude celkom iná ako tá doterajšia bytosť. Samozrejme potrebujú také zmeny čas, od – do závisí čiastočne od toho ako rýchlo sa vyviniete. Evolúcia nikdy nestojí – dokonca ani vtedy keď spravíte pár krokov späť. A aj v tom prípade nie sú vaše skúsenosti zbytočné. Buďte uistení, že každá skúsenosť má svoju hodnotu, na ktorú sa vždy môžete odvolať.
Während ihr euch weiter vorwärts und aufwärts bewegt, werdet ihr feststellen, dass euer Bewusstsein sich steigert. Das wird sich so weiter-entwickeln, bis ihr den Punkt erreicht, an dem ihr ein vollständiges Bewusstsein habt, – zusammen mit einer erhöhten Anzahl von Chakren. Zu diesem Zeitpunkt werdet ihr dann die Existenz-Ebene eines Galaktischen Wesens erreicht haben, das gänzlich anders sein wird als jenes Wesen, das ihr bisher wart. Natürlich brauchen derartige Veränderungen Zeit, ab er das hängt zum Teil natürlich auch davon ab, wie rasch ihr euch weiterentwickelt. Die Evolution steht niemals still – sogar auch dann, wenn ihr ein paar Rückschritte macht; und auch in diesem Fall sind eure Erfahrungen niemals nutzlos. Seid versichert, dass jede Erfahrung ihren Wert hat, auf die man sich allezeit berufen kann.

Na Zemi sa teraz deje veľa a bohužiaľ nie vždy k blahu všetkých a pre tých, ktorí pracujú so SVETLOM je to štresujúca doba. Dovoľte, aby tie negatívne energie išli okolo vás a keby ste náhodou prišli s nimi do priameho kontaktu tak ich žehnajte a pošlite ich ich vlastnou cestou do SVETLA  a LÁSKY. Ste schopní väčších vecí a časom dosiahnete viac ako doteraz.

Som Mike Quinsey a zanechám vám moju lásku a moje žehnanie. Nech vám SVETLO osvieti dni a cestu do dokonalosti!
Es geschieht jetzt viel auf der Erde, und das leider nicht immer zum Wohl Aller, und für die, die mit dem LICHT arbeiten, kann es eine stressvolle Zeit sein. Lasst zu, dass derartige negative Energien an euch vorüber-gehen, und falls ihr ‘zufällig’ in direkten Kontakt mit ihnen kommen solltet, segnet sie und sendet sie ihrer Wege ins LICHT und in die LIEBE.  Ihr seid zu größeren Dingen fähig, und mit der Zeit werdet ihr auch noch wesentlich mehr vollbringen können als bisher.
Ich bin Mike Quinsey, und ich hinterlasse euch meine Liebe und meinen Segen. Möge das LICHT eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen!

http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/channeled%20messages/November2015/Mike%20Quinsey_11-20-15.htm

Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58