Rozhodneš sa?...

Spiritualität & Erwachen: “Wähle! Jetzt liegt es an dir” (von Ailia Mira)

Veröffentlicht am April 22, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://dasmanuskriptdeslebens.files.wordpress.com/2016/04/aac89-6a00e00982526c883301bb08e4c2bb970d-pi.jpg?w=810&h=436

“Es bleibt dir überlassen / Es liegt bei dir”

„Zostáva to prenechané tebe / na tebe záleží“

Von Ailia Mira / http://www.expectwonderful.com/ 21.04.2016

Übersetzung: Roswitha, 21.04.2016

Liebe Kinder der Erde – Wir grüßen euch

Wir grüßen euch von einem Stern, der euch und eurem Bewusstsein nahe ist und der als reines Licht bekannt ist. Wir wissen, dass ihr euch dessen bewusst seid, dass es „Leben im Himmel“ gibt und mit diesem / eurem inneren Wissen kommunizieren wir.

Zdravíme z hviezdy, ktorá je veľmi blízko vášmu vedomiu a je známa ako čisté svetlo. Vieme, že stesi plne vedomí toho, že je „život v Nebi“ a s tým komunikujeme.

Vaša planéta sa energeticky otvorila a tým prichádzajú do hry nové potenciále. Nie veľa ľudí žije ich plný potenciál a predsa môžeme vidieť, že je to len otázka času. S rešpektom/úctou a zvedaví a nadšení pozeráme na to čo práve vytvárate/začínate.

Prišiel čas prebudenia a vyjadriť tvoje božské JA; esenciu toho čo si. Pred touto dobou mala Zem iné sústredenie a tak aj jej obyvatelia. Teraz sa Zem presunula a pohybuje sa smerom jej božského JA. Povzbudzujeme ťa aby si ju nasledoval. Vedome sa pohybovať do získania tvojho majstrovstva, do ovládania obmedzení a do vnútornej vedomosti, oddaj sa tomu suverénnemu smeru a skúmaj ten tok – a osloboď tým tvoju božskosť.

Je to na tebe.

Euer Planet hat sich energetisch geöffnet und damit kommen neue Potenziale ins Spiel. Nicht viele Menschen leben bisher die Fülle dieser Potenziale, und doch können wir sehen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Wir schauen mit Respekt und voller Ehrerbietung und mit großer Neugier und Begeisterung auf das, was ihr dabei seid zu erschaffen.

Die Zeit ist gekommen, um zu erwachen und dein göttliches Selbst zum Ausdruck zu bringen; die Essenz, die du bist. Vor dieser Zeit hatte die Erde einen anderen Fokus – und so auch die Bewohner dieses Planeten. Jetzt hat sich die Erde verlagert und sie bewegt sich auf ihrem Weg in Richtung des Ausdrucks des göttlichen Selbst. Wir ermutigen dich, ihr dabei zu folgen. Dich bewusst in die Eroberung deiner Meisterschaft, in die Beherrschung der Beschränkungen und in das innere Wissen hineinzubewegen, gib’ dich dieser souveränen Ausrichtung hin und erforsche diese Strömung – und befreie damit deine Göttlichkeit.

Alles, was du bist, weiß, wie das geht, und du, liebe/r Erdenbewohner/in bist völlig unabhängig und frei darin, entweder weiterhin die Beschränkungen und Konditionierungen zu er-leben, oder aber, dich auf eine andere Ebene zu begeben und dich auf die Energien des aufsteigenden Planeten einzustimmen und der Erde auf ihrem weiteren Weg zu folgen.

Es liegt bei dir.

Sobald du deine innere Ausrichtung änderst – wenn es sich wirklich ereignet -, würden wir sehen, wie sich dein ganzes Energiefeld reorganisiert. Für dich könnte es sich so anfühlen, als würde alles, was du zurück und hinter dir gelassen hast, sich noch mehr in dein Bewusstsein rücken – wenn du nicht genau wüsstest, dass sich diese Dinge für dich geklärt haben und du es auch energetisch spüren kannst – wie sie sich ihren Weg aus deinem flüssigen und formgebenden Körper heraus gebahnt haben und noch bahnen.

Dann würde das Licht beginnen, sich zu bewegen und zu fließen – es wird neue Formen annehmen und dir vollkommen neue Wege ebnen. In dir würden sich neue Paradigmen der Ganzheitlichkeit eröffnen und du würdest feststellen, dass du nicht mehr einfach nur bist, einfach nur menschlich. Dann wüsstest du aus dieser Erfahrung heraus, dass du ein Kind der Sterne und des Universums bist – auf eine sehr reale Weise. Eine Art und Weise, die so viel spürbarer ist, als der bloße Gedanke daran.

V okamihu keď zmeníš vnútorné usmernenie – keď sa to skutočne stene – uvidíme ako sa novo-organizuje celé tvoje energetické pole. Ty by si to mohol cítiť ako keby sa všetko čo chceš zanechať sa ešte viac prejavovalo v tvojom vedomí – keby si presne nevedel, že tie veci sa pre teba vyhasnili a to cítiš aj energeticky – ako si to robí z teba von, z tvojho tekutého a tvardávajúceho tela.

Potom by sa svetlo začalo pohybovať a tiecť – nadobudne novú podobu a vyrovná ti úplné nové cesty. V tebe by sa otvorili úplne nové paradigmy celistvosti a ty zistíš, že už nie si jednoducho len ty, jednoducho len ľudský. Potom by si z tej skúsenosti vedel, že si dieťa hviezd a vesmíru – vo veľmi reálnom spôsobom. Spôsob, ktorý je oveľa viac cítitený ako len myšlienka na to.

V okamihu keď sa tá premena udeje tak mnohí si uvedomia, že všetci sa na tom vzostupe podielajú, napríklad tým, že tu s nami – arkturiánmi – spolupracujete. Mnohí z vás trénujú u nás (s nami) pre ich vstup, pre ich prechod na novú Zem a preto niektorých z vás poznáme; poznáme teba ako dokonalého majstra, šikovnú majstriňu, ktorí ste vyučení v riadení a ukončení toku vášho vlastného stelesnenia. Vy stet í, ktorí otvárajú nové kapacity, tvary a nový život! Presúvate sústredenie tým, že prepracujete/spracovávate staré obmedzenia skôrované/zašupené nastavenia, kondície na Zemi a delíte sa o to ... vašim vnútorným usmernením a explodovaným rozšírením do vášho pravpôvodného potenciálu – ako stelesnené svetlo, v pravde a láske.

Sobald ihr diesen Wandel vollzieht, werden die meisten von euch sich dessen bewusst werden, dass ihr alle auf die verschiedenste Weise an diesem Aufstieg teilnehmt, zum Beispiel indem ihr hier mit uns – den Arkturianern – zusammenwirkt.Viele von euch trainieren hier bei uns (und mit uns) für ihren Eintritt, für ihren Übergang auf die neue Erde, und deshalb kennen wir einige von euch; wir kennen dich, als ein gewandter Meister, als geschickte Meisterin, der / die darin geschult ist und die / der ausgebildet ist den Strom deiner eigenen Verkörperung zu lenken und zu vollenden.

Ihr seid diejenigen, die neue Kapazitäten, neue Formen und neues Leben erschließen! Ihr verschiebt den Fokus, indem ihr die (sämtlichen) Nuancen der alten Beschränkungen und verkrusteten Konditionierungen auf der Erde aufhebt und dies alles sorgfältig ausarbeitet und teilt … mit eurer inneren Ausrichtung und eurer explosionsartigen Ausdehnung in euer ureigenes Potenzial – als verkörpertes Licht, in Wahrheit und Liebe.

Die Energiequalitäten des Lichtes, der Wahrheit und der Liebe schließen alle und alles mit ein, und ihr seid eine einzigartige Bündelung all’ dieser Qualitäten, wie es auch euer Planet ist. Euer Planet ist ein Ort der Liebe. Du weißt das, nicht wahr?! Du weißt, dass es die LIEBE ist, die auf eurem Planeten herrscht. Du fühlst es tief in dir und wenn du dir dessen bewusst und dir ganz sicher bist, dann passt du dich dem planetarischen Feld auf eine Weise an, die sich vorteilhaft und gut tuend auf deinen Körper auswirkt und damit dehnt sich dein Bewusstsein noch leichter ins Licht hinein aus.

Kvalita energií svetla, pravdy a lásky zahŕňajú všetkých a všetko a vy ste súhrn všetkých tých kvalít, tak isto ako vaša planéta! Vaša planéta je miesto lásky. Ty to vieš, pravda? Ty vieš, že je to láska, čo vládne tejto planéte. Cítiš to hlboko v tebe a keď si si toho vedomý a si si v tebe istý tak sa prispôsobuješ planetárnemu polu spôsobom, ktorý je výhodný a robí tebe a tvojmu telu dobre a tým sa rozširuje tvoje vedomie ešte ľahšie do svetla.

Keď to berime do úvahy tak dúfame, že vidíš ako veľmi hodnotný je tento moment. Je to moment, v ktorom celá planéta hovorí – ÁNO. DOMOV! Idem domou! Nechaj ma spievať moju piseň a nechj ma tancovať môj tanec a nechaj môj tok vytiecť cez breh .. chcem byť. JA SOM! A podeľ sa o tú lásku. Svietim, vysokolesklý/á. Nechaj prejsť tou premenou, nechaj kolaje isť smerom k cieľu čistej časovej osy.... do vnútra splynutia a mojim sebaprepojením ako jednota a nechaj ma tešiť sa z toho. Nechaj ma cez to všetko tancovať pokiaľ som tu, ako JA SOM a nechaj ma zažiariť vo svetle. Nechaj Nebo a Zem byť svedkom mojej nadšenej prezencie/prítomnosti. Nech ozvena mojej spojenej jedinečnosti odznieva a nech tá/moja melódia inšpiruje iných a ich „nakazí“.

In Anbetracht dessen hoffen wir, dass du siehst, wie überaus wertvoll dieser Moment ist. Das ist ein Moment, in dem ein ganzer Planet sagt – oh, ja! Heimat! Nach Hause gehen! Lass’ mich mein Lied singen und lass’ mich meinen Tanz tanzen und lass’ meinen inneren Fluss über die Ufer treten … ich will ich sein. Ich bin! Und ich teile diese Liebe! Ich leuchte, auf Hochglanz! Lasst mich durch diesen Wandel gehen, lasst alle Gleise auf die eine, die Zielgerade der reinen Zeitachse münden … hinein in die Verschmelzung meiner WIEDERVEREINIGUNG als EINHEIT und lasst mich daran erfreuen. Lasst mich durch all’ das tanzen, während ich hier bin, als ICH BIN und lasst mich in Licht entflammen. Lasst Himmel und Erde Zeuge meiner begeisterten Präsenz sein. Möge der Klang meiner vereinten Einzigartigkeit widerhallen und möge diese / meine Melodie andere inspirieren und anstecken, es mir gleich zu tun.

Oh, möge das Licht in mir in Liebe und Wahrheit leuchten. Oh Wahrheit in mir als Liebe und Licht. Oh Liebe in mir, liebende Wahrheit, Wahrheit liebend, liebendes Licht, Licht liebend, verschmelze all’ meine Anteile in Wahrheit, in Liebe und im Licht, und möge diese Verschmelzung mein göttliches Selbst hervorbringen, hier, jetzt.

Nech môže svetlo vo mne svietiť v láske a pravde. Oh pravda vo mne - ako láska a svetlo. Oh láska vo mne, milujúca pravda, pravdu milujúc, milujúce svetlo, svetlo milujúc splyň všetky moje podiely v pravde, láske a vo svetle a nech môže to splynutie vynoriť moje božské JA, teraz tu.

Ten čas je teraz. Nech sa môžem prebudiť ku všetkému čo JA SOM. Nech sa môžem prebudiť do všetkých mojich potenciálov – ktoré sa teraz otvárajú veľkou rýchlosťou a radosťou – lebo JA SOM tu aby som lietal. JA SOM tu aby zaznela moja pieseň. JA SOM tu aby som spieval moju pieseň, moju pieseň lásky a svetla a mojou jedinečnou výraznou ozvenou toho čo JA SOM, môžem sa zjednotiť (byť jeden) so všetkým čo je. Jeden so všetkým čo je tuná... lebo sa to rozptyluje a stúpa a spája sa do úplne iného a jedinečného útvaru a tá udalosť a tento okamih, tá orchestrovaná a významná skúsenosť už nikdy viac nebude. 

Ty to môžeš v tebe cítiť, je to pravda?

Die Zeit ist jetzt. Möge ich erwachen, zu allem was ICH BIN. Möge ich erwachen, in all’ meine Potenziale – die sich jetzt mit großer Geschicklichkeit und Freude auftun – hinein, denn ICH BIN hier, um zu fliegen. ICH BIN hier, um mein Lied erklingen zu lassen. ICH BIN hier, um mein Lied zu singen, mein Lied der Liebe und des Lichtes, und mit meinem einzigartigen ausdrucksvollen Klang, der ICH BIN, möge ich EINS werden mit allem was ist. Eins, mit allem, was hier ist … denn es dehnt sich aus und es steigt auf und es ist dabei, sich in ein noch fantastischeres und doch so ganz anderes und einzigartiges universales Arrangement zu verschmelzen, und dieses Ereignis und dieser Moment, diese so wohl orchestrierte und ausdrucksvolle Erfahrung wird nie wieder sein.

Du kannst es in dir fühlen, stimmt’s?

Nech sa teraz vom ne všetko prebudí. Nech sa prebudí vo mne všetko čo tu chce teraz byť, to čo sa chce hrať, skúsiť sa, vyjadriť sa – vo mne, cez mňa, ako ja, v mojom JA SOM. Nechaj aby to svetlo, ktoré je vom ne nadobudlo tvar a rozžiari sa. Aby všetci ho mohli vidieť a tým skúsiť slávu Boha, jednotu.

Pravdivo. Majster/ka, to čo si. Vo všetkom čo ty si.

Zvoliť tvoje stelesnenie je teraz na tebe. Rozhodnúť, ktorou cestou pôjdeš.

Möge nun alles in mir erwachen. Möge alles erwachen, was in mir ist und was hier und jetzt sein möchte, spielen möchte, sich erfahren möchte, sich ausdrücken möchte – in mir, durch mich, als mich, in meinem ICH BIN. Lass’ das Licht, das ist, in mir Form annehmen und erstrahlen. Damit es alle sehen können und dadurch den Ruhm Gottes, die Einheit erfahren.

Adoni. Adoni. Adonia. (Mein Herr. Mein Schöpfer. Mein Gott.). ICH BIN. ICH BIN. ICH BIN.

Wahrlich. Meister/in, das bist DU. In allem, was du bist.

Nun ist es an dir deine Verkörperung zu wählen. Zu entscheiden, welchen Weg du einschlägst.

Drehst du noch mehr Runden auf dem alten Karussell von noch mehr und immer noch mehr parallelen Ausdrucksformen?

Oder zentrierst du dich … und richtest dich auf die Strömung und die Ausdehnung in deine EINHEIT MIT DEM LICHT aus?

Wir lassen deinen inneren Ruf erschallen:

Befreie dich! Die Zeit ist JETZT. Sei, wer du wirklich bist. Wahrheit, Liebe, Licht.

Ich bin Ashira, mit Ailia vom Rat des strahlenden Lichts, unter Mitwirkung der Arkturianer

http://www.expectwonderful.com/2016/04/it-is-up-to-you.html

Übersetzung: Roswitha

Quelle deutsch: https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2016/04/21/waehle-jetzt-liegt-es-an-dir/

Passend zum Thema „Ich Bin“:

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19