Kvalita človeka...

Botschaft von Lady Rowena: „Ein jeder von Euch trägt eine ganz besondere Qualität“ (13.Januar 2016)

Veröffentlicht am Januar 13, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ady Rowena

„Ein jeder von Euch trägt eine ganz besondere Qualität“

„Každý jeden z vás nesie v sebe úplne jedinečnú kvalitu“

Milované svetlá Zeme – buďte vítaní v bezpodmienečnej láske a harmónii. JA SOM Lady Rovena. JA SOM teraz tuná – celkom blízko a keď teraz urobíte vedome veľmi hlboký nádych – môžete našu energiu cítiť. Vždy keď sa hlboko nadýchnete – sa stane niečo zvláštne – vaše energetické polia sa roztiahnu a naplnia s energiou života. Každý vedomý nádych vás prinesie do stavu rovnováhy a vyrovnanosti a tak vzniká harmónia – milé svetlá – a harmónia je tak dôležitá v tejto fáze vášho bytia na Zemi. Kde je harmónia – je zdravie – je mier – je tam jednota a prepojenie. A každý nádych prinesie k rozkvetu harmóniu vo vás – každým nádychom vám ukazuje zdroj – ako veľmi vás miluje a chce vás naplniť harmóniou a pocitom šťastia. Vaša duša túži po harmónii – po jednote s božským pôvodom a práve preto ste tu – aby ste znova úplne priniesli do vášho vedomia jednotu, pocit jednoty a dokonalosti. Ste prebúdzajúce sa svetlá a každý z vás je obzvlášť drahocenný v tom procese prebudenia. Každý jeden z vás nesie jedinečnú kvalitu – a tú nájsť a vykrištalyzovať z vášho najvnútornejšieho vnútra – kvôli tomu ste sem prišli. Vaše najvnútornejšie kvality sú dôležité – sú esenciálne pre vás a váš život a iste sa mnohí teraz pýtajú: „ako môžeme vytiahnuť/zrodiť a žiť naše najvnútornejšie kvality?“ A my vám chceme povedať: vdýchajte plný lásky a pozornosti a cíťte do vašich životných oblastí kde začína vaše dýchanie - vaše srdce – sa rozťahovať... dýchajte a precíťte vaše kvality – my vás milujeme a podporujeme v každom okamihu – keď si to želáte. My sme s vami a vždy prepojení v božskom JA SOM.

JA SOM lady Rovena

Geliebte Erdenlichter – seid willkommen in bedingungsloser Liebe und Harmonie. ICH BIN Lady Rowena. ICH BIN jetzt hier – ganz nah und wenn Ihr jetzt einen tiefen Atemzug ganz bewusst in Euch aufehmt – könnt Ihr unsere Energie fühlen. Immer wenn Ihr ganz bewusst und tief in Euch atmet – geschieht etwas ganz besonderes – Eure Energiekörper dehnen sich aus und füllen sich mit Lebensenergie. Jeder bewusste Atemzug bringt Euch in einen Zustand der Balance und Ausgeglichenheit und so entsteht Harmonie – Ihr geliebten Lichter – und Harmonie ist so wichtig in dieser Phase Eures Seins auf Erden. Da wo Harmonie ist – da ist Gesundheit – da ist Frieden – da ist Einheit und Verbundenheit. Und jeder Atemzug bringt die Harmonie in Euch zum Erblühen – ja mit jedem Atemzug zeigt die Quelle – wie sehr sie Euch liebt und Euch mit Harmonie und Glückseligkeit erfüllen möchte. Eure Seele sehnt sich nach Harmonie – nach Einheit mit dem göttlichen Ursprung und genau deshalb seid Ihr hier – um diese Einheit und dieses Gefühl der Einheit und Vollkommenheit wieder ganz in Euer Bewusstsein zu bringen. Ihr seid die erwachenden Lichter und ein jeder von Euch ist unendlich kostbar für diesen Prozess des Erwachens. Ein jeder von Euch trägt eine ganz besondere Qualität – und diese zu entwickeln und aus Eurem Innersten heraus zu kristallisieren – seid Ihr hier her gekommen. Eure innersten Qualitäten sind wichtig – sind essentiell für Euch und Euer Leben und bestimmt fragen sich manche jetzt: „Wie können wir unsere innersten Qualitäten hervorbringen und leben?“ Und wir möchten Euch sagen: Atmet voller Liebe und Aufmerksamkeit in Euch und fühlt in Eure Lebensbereiche hinein – wo beginnt Eure Atmung – Euer Herz – sich auszudehnen….atmet jetzt und erfühlt Eure Qualitäten……….wir lieben Euch und unterstützen Euch in jedem Moment – wenn Ihr dies wünscht. Wir sind mit Euch und immer verbunden im göttlichen ICH BIN. ICH BIN Lady Rowena.

gechannelt von Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

AKTUELLEnergieübertragung zur Zellerneuerung & Verjüngung (mit Lady Rowena und Erzengel Jophiel) am 17. Januar 2016

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19