Botschaft der Engel-Führer: „Der Schlüssel, um alles zu verändern“ (durch Taryn Crime) – Juni 2016

Veröffentlicht am Juli 6, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http%3A%2F%2Fwww.shannonpeck.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fangel-1.jpg&sp=096f2e979bf26ddab206b85f1cd8337e

„Der Schlüssel, um alles zu verändern“ – „Kľúč k zmene všetkého“

dnes by sme chcli vašu pozornosť upútať na tému zmena. Mnohí z vás si želajú zmeny, zmenu finančnej situácie, zmenu vo vzťahoch, zmenu v zdraví a predsa vidíme ako mnohí znova vytvárajú tie isté situácie/skúsenosti. Áno, tá „výstavba“ by mohla vyzerať inak, prešiel ďalší rok, ľudia by nemohli byť rozličnejší aalebo pre mnohých v celku sa nič nemení. To je to čo my chceme teraz spracovať aby ste mohli roumieť prečo sa to tak často deje.

Keď rozumiete ako prebieha fyzická mani’festácia takpochopíte ako treba robiť to čo si želáte. Už ste počuli, že keď chcete zmeny tak musíte zmeniť vaše zvyky. Ale my nehovoríme o zmene aktivít, ktoré cez deň robíte, to príde neskôr, my hovoríme o zmene myšlienok, tých bežných, navyknutých myšlienok. Veľmi často vidíme, že ste veľmi blízko vibrácie, ktorá vám umožní ten nutný skok k zmene, ktorú hľadate vo fyzickej realite a to len preto aby ste znova spadli do starých myšlienok, do vašich pochýb, strachov a tým premrháte zmeny, ktoré hľadáte.

Heute möchten wir eure Aufmerksamkeit auf das Thema Veränderung lenken. So viele von euch wünschen sich Veränderungen, Änderung der Finanz-Situation, Änderung von Beziehungen, Änderung in der Gesundheit, und dennoch sehen wir, wie so viele von euch immer wieder die gleichen Erfahrungen schaffen. Ja, der Aufbau könnte anders erscheinen, ein weiteres Jahr ist verstrichen, die Menschen könnten nicht unterschiedlicher sein, oder insgesamt nicht viel für so viele verändern. Das ist es, was wir gerne weiter ausbauen möchten, damit ihr verstehen könnt, warum dies so häufig geschieht.

Wenn ihr versteht, wie die physische Manifestation von etwas geschieht, werdet ihr verstehen, wie alles zu schaffen ist, das ihr wünscht. Ihr alle habt gehört, dass, wenn ihr Veränderungen wollt, ihr eure Gewohnheiten verändern müsst. Aber wir sprechen nicht davon, die Aktionen zu verändern, die ihr durch euren Tag ausführt, das wird kommen, aber wir sprechen darüber, eure Gedanken zu verändern, eure gewohnten Gedanken. Allzu oft sehen wir euch so nahe der Schwingung den notwendigen Sprung für die Änderungen zu machen, die ihr in eurer physischen Realität sucht, nur um in eure Gewohnheiten der Gedanken zurückzufallen, in eure Zweifel und Ängste, eine Veränderung verschwendet, die ihr versucht zu machen.

Wir würden viel der Erfahrungen mit einer „Wartschleife“ vergleichen, die ihr für euch schafft. Warum ist das so? Warum würde irgendjemand von euch beschließen, sich in unerwünschten Erfahrungen zu halten? Gut, wir verstehen sicherlich, dass ihr dies nicht absichtlich macht, nur so viele sind ahnungslos von dem, was es verursacht. So erlaubt es uns unsere Perspektive in der Hoffnung mit euch zu teilen, euch zu helfen, euch von den unerwünschten Erfahrungen zu befreien, die ständig in der einen oder anderen Weise zu spielen scheinen.

Mnohé skúsenosti by sme porovnali so „stáť v poradí“, ktoré vy vytvárate. Prečo je to tak? Prečo by sa niekto z vás rozhodol pre neželatelné skúsenosti? Dobre, my rozumieme, že to nerobíte úmyselne, lenže mnohí sú nevedomí toho čo to spôsobuje. Tak dovolte nám podeliť sa s vami o našu perspektívu v nádeji, že vám to pomôže oslobodiť sa od neželaných skúseností, ktoré sa neustále hrajú tým alebo iným spôsobom.

Vidíte, všetko už existuje, každá myšlienka, ktorú máte, každý sen, ktorý ste mali, každé želanie, absolútne všetko už existuje. To nemyslíme metaforicky ale skutočne doslova. Všetko je tu, presne tu vedľa vás. Prečo teda sa to nedá vidieť, prečo nie ste v stave zažiť to? Odpoveď je vibrácia. Keď rozumiete, že všetko pozostáva z energie a následkom je, že všetko je v istej vibrácii/frekvencii alebo vibruje v rýchlosti tak potom budete rozumieť, že jediná vec, ktorá vás oddeluje od všetkého čo nevnímate, váš stupeň vibrácie v súvislosti so všetkým čo hľadáte. Rovnaké priťahuje rovnaké a zažité môže byť to čo s tým je v rezonancii. Ale tu je ten kľúč, ktorý mnohých drží v starých stvoreniach, je to neuveritelné sústredenie na udalosti a okolnosti, ktoré sa dejú pred vami (teraz alebo v minulosti). Všetko čo sa kedykoľvek robí je vždy tá istá skúsenosť, ako mnohí z vás vedia.

Ihr seht, alles existiert bereits, jeder Gedanke, den ihr habt, jeder Traum, den ihr haltet, jeder Wunsch, den ihr sucht, absolut alles ist bereits vorhanden. Wir meinen dies nicht metaphorisch, wir meinen es wirklich wörtlich. Es ist alles hier, genau hier neben euch. Warum also kann man es sehen, warum seid ihr nicht in der Lage es zu erfahren? Die Antwort ist Schwingung. Wenn ihr versteht, dass alles aus Energie besteht und in der Folge alles in einer bestimmten Frequenz oder Geschwindigkeit schwingt, dann werdet ihr auch verstehen, dass die einzige Sache, die euch von allem trennt was ihr nicht wahrnehmt, euer Grad von Schwingungen in Bezug auf alles ist, was ihr sucht. Gleiches zieht Gleiches an und es kann nur erfahren werden, was in perfekter Resonanz damit ist. Aber hier ist der Schlüssel, was so viele von euch in alten Schöpfungen hält, ist euer beharrlicher und unerschütterliche Fokus auf Ereignisse und Umstände, die vor euch liegen. Alles was jemals getan wird, ist ein und dieselbe Erfahrung immer und immer wieder zu schaffen, wie viele von euch gut wissen.

Teda, aby ste mohli manifestovať/vytvoriť rozličné skúsenosti vo vašej realite musíte zmeniť vašu vibráciu. Opusťte ten starý kanál a zvoľte nový vysielač. Pozorujeme ako mnohí z vás chcú vidieť čo sa vysiela na kanále 10 ale neustále a spoľahlivo sú sústrední na kanál 5. Rozumiete, že na vašej televízii je viac programmov, aj keď ich nepozeráte. Tiež rozumiete, že keď chcete vidieť niečo iné tak musíte zmeniť kanál. A tak je to vo vašom živote. Musíte byť ochotní zmneiť vaše myšlienky, lebo to o čom rozmýšľate je to, čo budete manifestovať. Basta. Všetko vo vašej realite je výsledok myšlienok, ktoré ste mali – ale tie nerozhodujú o tom čo budete vytvárať v budúcnosti. Reprezentujú len to čo ste mysleli doteraz. Tým, že presuniete vašu pozornosť/sústredenie z tých oblastí, ktoré vo vašom živote nefungujú a usmerníte, presuniete na veci, ktoré chcete zmeniť, tak tým v podstate zmeníte polohu (dialkového) ovládania. Zmeníte kanál!  Držte vašu pozornosť na víziu vašich snov, na to čo už leží pred vami. Čokoľvek čo dáte, väčšina vašich sústredení sa stane vašou realitou.

Dúfame, že sa vám toto oznámenie zdá pomocné a že sme vám niečim pomohli.

Vo svetle a láske, sme vaši anjel-sprievodcovia.

Um also unterschiedliche Erfahrungen in eure Realität zu manifestieren, müsst ihr eure Schwingungs-Rate verändern. Verlasst den alten Kanal und wählt einen neuen Sender. Wir beobachten, wie so viele von euch sehen wollen, was auf Kanal 10 ist, halten jedoch konstant und verlässlich ihren Fokus auf Kanal 5. Ihr versteht, dass andere Kanäle auf eurem Fernseher existieren, auch wenn ihr sie nicht anseht. Ihr versteht auch, dass ihr, wenn ihr etwas anderes anschauen wollt, den Kanal verändern müsst. Und so ist es in eurem Leben. Ihr müsst bereit sein, eure gewohnten Gedanken zu verändern, weil ihr das, worüber ihr nachdenkt, das ist, was ihr manifestieren werdet. Basta. Alles in eurer Realität ist ein Ergebnis der Gedanken, die ihr gehalten habt, aber sie entscheiden nicht, was ihr in der Zukunft schaffen werdet. Sie repräsentieren lediglich, was ihr bis zu diesem Punkt gedacht HABT. Indem ihr euren Fokus weg von den Bereichen verschiebt, die nicht in eurem Leben funktionieren und auf die Menge von Dingen lenkt, die ihr zu verändern wählt, verändert ihr im Grunde die Wählscheibe. Ihr verändert den Kanal! Haltet euren Fokus und eure Aufmerksamkeit auf die Vision eurer Träume dessen, was bereits vor euch liegt. Was auch immer ihr gebt, die Mehrheit eures Fokus wird zu eurer physischen Realität.

Wir hoffen, dass ihr diese Mitteilung hilfreich gefunden habt, und dass wir euch in einigen Weisen gedient haben.

In Liebe und Licht sind wir eure Engel-Führer

Engel-Führer durch Taryn Crime, Juni 2016

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19