NEZÁVISLOSŤ...

von erst-kontakt @ 2015-07-08  08:40:38

ie Arkturianer

„Euer Unabhängigkeits-Tag repräsentiert die erste Ebene vieler notwendiger Entwicklungs-Schritte"

„Váš deň nezávislosti (USA) reprezentuje prvú úroveň mnohých, nutných krokov vývoja“.

Grüße ihr Lieben.

Weil so viel auf den tieferen Ebenen geschieht und in vielen Bereichen bald auf der Erde manifest werden, möchten wir euch erklären, dass ihr vorbereitet sein müsst für Veränderungen. Immer intensivere Energien der Umwandlung und Reinigung bringen über die physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Körper den Wandel nicht nur für die Individuen, sondern auch für Gaia, die eine lebendige Seele ist und kein Stück Dreck. Diese Information soll keine Furcht verursachen, sondern euch einfach helfen zu verstehen, dass bestimmte Ereignisse äußerst wichtig und notwendig sind, damit die Menschheit sich entwickelt. Wisst, dass jene, die in diese Erden-Ereignisse mit einbezogen sind, sich auf einer tieferen Ebene geeinigt haben, ein Teil der Erfahrung zu sein.

Zdravíme milí.

Chceme vám vysvetliť, že musíte byť pripravení lebo v hlbokých úrovniach sa toho deje veľa v mnohých oblastiach a čoskoro sa prejaví. Stále viac prichádzajúcich intenzívnych energií zmeny a očisty prinášajú na fyzické, emocionálne a spirituálne telo zmenu – nie len pre individuum ale tiež pre Gaiu, ktorá je živá duša a nie kus špiny. Táto informácia nemá spôsobiť strach ale jednoducho pomôcť rozumieť, že isté udalosti sú veľmi dôležité a nutné aby sa ľudstvo vyvinulo.

Nezabudnite nikdy, že nie ste len mäso- a krvné telo, ktoré žije na fyzickej planéte/Zemi. Už dávno bolo nutné obdobie ľudstva na porozumenie a prebranie zodpovednosti a úpravu škody na Gaii a jej životných formách, ktoré boli spáchané v mene chamtivosti. Pokiaľ viac a viac ľudí sa prebúdza je tiež nevyhnutné podniknúť zmeny ale často to potrebuje katastrofy alebo hroznú udalosť aby ľudia začali pochybovať o veciach: “sú tie neustále ničenia života, vrátane vzduchu a vody skutočne hodné peňazí?“

Vergesst niemals, dass ihr nicht einfach nur Fleisch- und Blutkörper seid, die auf einem physischen Planeten leben. Die Zeit für die Menschheit zu verstehen und die Verantwortung zu übernehmen ist lange überfällig, die Schäden auf Gaia und an ihren Lebens-Formen zu korrigieren, die im Namen der Habgier begangen wurden. Während mehr und mehr Menschen erwachen, sind Veränderungen unvermeidlich, aber oft braucht es eine Katastrophe oder ein verheerendes Ereignis für die Menschen, die Dinge zu hinterfragen und sich die Frage zu stellen: "Sind diese kontinuierlichen Zerstörungen des Lebens, einschließlich Luft und Wasser wirklich das Geld wert?"

Während die Veränderungen auf der Erde stattfinden, lernt mit ihnen zu fließen, leistet keinen Widerstand oder kämpft, um den Status quo im Glauben an "Die guten alten Tage" zu behalten, die scheinbar besser waren.

Die Vereinigten Staaten feiern einen Tag der Freiheit in dieser Zeit. Versteht ihr wirklich Freiheit, oder glaubt ihr weiterhin was euch erzählt wird, wie frei ihr seid? Schaut euch um, ihr Lieben und beobachtet, wie die Gesellschaft allmählich erlaubt hat, sich immer mehr Freiheiten unter dem Deckmantel der Sicherheit hat nehmen lassen. FURCHT ist ein wirksames Mittel der Kontrolle. Benötigt ihr diese Regeln um sicher zu sein? Es ist eine NEUE ZEIT.

Pokiaľ sa na Zemi tie zmeny už dejú učíte sa byť s nimi v toku/v súlade, nedávajte odpor a nebojujte na udržanie „Statusu quo“ vo viere na „staré dobré dni“, ktoré tak dobre len vyzerali.

Spojené štáty oslavujú tieto dni deň slobody. Skutočne rozumiete slobodu? Alebo veríte naďalej to čo sa vám hovorí, ako ste slobodní? Pozrite okolo seba a pozorujte ako pomaly si dovolila spoločnosť stále viac slobôd pod clonou „bezpečnosť“. STRACH je účinný prostriedok kontroly. Potrebujete tie pravidlá na to aby ste sa cítili bezpeční? Je NOVÝ ČAS.

Pochybujte o tom čo ste doteraz akceptovali bez otázok, vo viere, že autorita musí vedieť čo pre vás je najlepšie. Vy ste na bode vašej cesty-vývoja, na ktorom musíte znova-získať vašu moc, ktorú ste odovzdali z nevedomosti. Naučte sa veriť vášmu vnútornému vedeniu a už nesledujte slepo slepého vodca. Je na čase prestať kývať vlajkami VŠETKÝCH národov a volať: „moja Zem, správna alebo falošná – je moja Zem“. Je na čase pohnúť sa do vedomia toho JEDNÉHO/JEDNOTY všetkých ľudí. Je NOVÝ ČAS.

Stellt alles in Frage, was ihr bisher ohne zu hinterfragen in euren Glauben angenommen habt, weil es eine Autorität sagte, die wissen muss, was für euch das Beste ist. Ihr seid an einem Punkt in eurer Entwicklungs-Reise, an dem ihr eure Macht zurückgewinnen müsst, die ihr unwissend abgabt. Beginnt zu lernen eurer inneren Führung zu vertrauen und folgt nicht mehr blind wie Lemminge einem blinden Führer über die Klippen. Es ist an der Zeit für die Völker ALLER Länder aufzuhören die Fahnen zu schwenken und zu rufen: "Mein Land, ob richtig oder falsch, ist mein Land." Es ist Zeit, sich in ein Bewusstsein des Eins-seins aller Menschen zu bewegen. Es ist eine NEUE ZEIT.

Als ein Resultat vieler Lebenszeiten in der dreidimensionalen Energie von Dualität und Trennung, wurde eine universelle Ignoranz der Einheit der Konsens des Bewusstseins der Menschheit. Dieses Gefühl der Trennung manifestiert sich in der Welt als Besitzende und nicht Besitzende ~ manche mit Kraft, Intelligenz und Kraft, und einige ohne. Dieses Glaubens-System setzt sich heute noch fort, sodass jene mit dem meisten Geld oder Macht erlaubt wird alle anderen zu kontrollieren. Bisher haben die meisten dies einfach akzeptiert. Es gibt immer noch viele Menschen, die die Notwendigkeit für Regeln und Gesetze sehen und jemand benötigen, der ihnen sagt, wie sie zu leben haben. Aber für alle erwachten Seelen ist es eine NEUE ZEIT.

AKO VÝSLEDOK MNOHÝCH ŽIVOTOČASOV v trojdimezionálnej energii duality a rozdelenia vznikla univerzálna ignorancia súhlasu vedomia ľudstva. Ten pocit rozdelenia sa javí vo Svete ako „tí majúci a nemajúci“ – niektorí so silou, inteligenciou a niektorí bez. Ten systém viery pokračuje ešte dnes, takže tým, ktorí majú najviac peňazí alebo moci sa dovoluje kontrolovať iných. Doteraz to mnohí jednoducho akceptovali. Ešte stále existuje mnoho ľudí, ktorí vidia nutnosť pravidiel a zákonov a potrebujú niekoho, kto im povie ako majú žiť. Ale pre prebudených je NOVÝ ČAS.

Urobte  prestávku a rozmýšľajte predtým než volíte nejaké indivíduum, ktoré má najhlučnejší hlas a sľúbi presne to čo chcete počuť. Pýtajte sa, premýšľajte a iďte do vášho vnútra – čo je to najdôležitejšie - aby ste zažili/precítili stav-vedomia toho kanditáta. Cíťte jeho energiu, počúvajte tie medzi-tóny v jeho slovách, dôverujte vašej intuícii, ktorá vás vedie. Tým spôsobom začnete znovu-získavať vašu vrodenú moc a pohybujete sa z hluku minulosti, ktorý bol vytvorení tými, ktorí sú u moci.

Macht eine Pause und denkt nach, bevor ihr für jenes Individuum stimmt, das die lauteste Stimme hat und genau das verspricht, was ihr hören wollt. Fragt, überlegt und geht, was besonders wichtig ist, nach innen, um die Resonanz des Bewusstseins-Zustands des Kandidaten zu erleben. Fühlt seine Energie, hört die Zwischentöne in seinen Worten, vertraut eurer Intuition, die euch führt. Auf diese Weise beginnt ihr eure angeborene Macht zurückzugewinnen, und bewegt euch vom Rummel und Lärm der Vergangenheit weg, der durch jene an der Macht geschaffen wurde.

Dies wird eine wahre Demokratie schaffen, wie die es die Absicht der Gründerväter der Vereinigten Staaten war. Die Vereinigten Staaten wurden auf tiefen spirituellen Prinzipien gegründet, die im Laufe der Zeit durch persönliche Programme manipuliert wurden und sich von ihrem ursprünglich hohen Original verschlechterten. Wenn persönlichen religiösen Überzeugungen und engen Konzepten erlaubt wird Gesetze zu bestimmen, die den Profit Weniger unterstützt, geht die wahre Freiheit verloren und die Ideale eine Unabhängigkeits-Erklärung existieren nicht mehr.

To bude skutočná demokracia, ktorá bola úmyslom zakladateľov Spojených Štátov. Spojené Štáty boli založené na princípoch hlbokých spirituálnych princípoch, ktoré boli časom manipulované osobnými programmi a veľmi sa zhoršili, vzdialili od ich pôvodného vysokého originálu. Keď sú povolené osobné náboženské presvedčenia a úzkym konceptom dovolené určovať zákony, ktoré podporujú profit/zisk – tak sa stratí skutočná sloboda a ideály nezávislosti už neexistujú.

Mnohí nosia s hrdosťou myšlienku vojny. Vážime si aj tých, ktorí sa obetujú lebo tie odvážne duše žili z ich najvyššieho zmyslu pre právo/spravodlivosť. Žiť z najvyššieho zmyslu pre právo, je všetko čo je nutné u každého. Ten spôsob riešenia problémov bol v minulosti vedomie Sveta a tiež dnes. Ale je NOVÝ ČAS.

Viele halten noch Ideen des Krieges mit Stolz. Wir ehren auch jene, die sich selbst opferten, weil diese tapferen Seelen aus ihrem höchsten Sinn für das Recht lebten. Aus eurem höchsten Sinn für Recht zu leben ist alles, was von jedem erforderlich ist. Diese Art Probleme zu lösen, ist in der Vergangenheit das Bewusstsein der Welt gewesen ~ und auch jetzt. Aber es ist eine NEUE ZEIT.

Es gibt ein beliebtes Sprichwort: "Freiheit ist nicht frei". Freiheit IST frei, es ist das Gefühl von Trennung und Kriegen, die agieren, um es zu verhindern. Gewalt kann und wird niemals Frieden bringen. Es sind zwei sehr getrennte Energien.

Obľúbené porekadlo hovorí:“Sloboda nie je slobodná“. Sloboda JE slobodná, je to ten pocit rozdelenia a vojny, ktorý je ešte aktívny - aby tomu zabránil. Násilie nemôže a nikdy neprinesie mier. Sú to dve rozličné energie.

Vy ste pripravení zažiť pravdivú slobodu, slobodu, ktorá vždy bola vašim vrodeným právom a nemôže vám nikdy byť odobraná, lebo je to to– čo vy ste. Ale prezentovaná/vyjadrená môže byť len zo stavu vedomia, ktoré vie kto a čo je – nie to čo bolo povedané, že je.

Ihr seid bereit die wahre Freiheit zu erfahren, ihr Lieben, die Freiheit, die immer als euer angeborenes Geburtsrecht präsent gewesen ist und euch niemals genommen werden kann, denn es ist, wer ihr seid. Allerdings kann Freiheit nur aus einem Zustand des Bewusstseins manifestieren der weiß, wer und was es ist ~ nicht wer und was es ist, was gesagt wurde, dass es ist.

Ihr seid nicht vorgesehen nach den Launen der Unternehmen, organisierten Religionen und großen Regierungen zu leben. Ihr SEID die Unternehmen, Religionen und Regierung, wenn ihr wählt es zu sein. Dies bedeutet nicht, dass ihr schreiend und protestierend auf der Straße stehen müsst, denn oft gibt dies einem Problem mehr Macht und nicht weniger. Es bedeutet, dass ihr ruhig, heimlich, still und leise beginnt eurer Fähigkeit zu vertrauen, eure eigenen Wahlen zu treffen das betreffend, was ihr glaubt. Es bedeutet für Veränderung zu arbeiten, zu hinterfragen, nachzudenken und nach innen zu gehen und dann anzunehmen, was auch immer die Aktion sein mag, zu der ihr geführt werden, vielleicht ist es auch einfach Licht zu senden. Es bedeutet, die Wahl nicht auf die "akzeptablen Überzeugungen" des dreidimensionalen Glaubens-Systems zu beschränken.

Nie ste predurčení žiť podľa nálady podnikov, organizovaných náboženstiev a veľkých vlád. VY STE podnik, náboženstvo a vláda, keď sa k tomu rozhodnete. To neznamená, že musíte stáť v proteste na ulici – lebo to často zväčší len ten problém. Znamená to, že v tichu, tajnosti a kľudne začnete dôverovať vašej schopnosti týkajúcej sa toho, že ste schopní vlastnej voľby toho čo chcete veriť. Znamená to pracovať pre zmenu, pýtať seba samého, rozmýšľať a ísť do vlastnéhoo vnútra a až potom sledovať tú akciu, ku ktorej budete vedení. Možno je to len vysielať svetlo. Znamená to neobmedzovať voľbu na „akceptovatelné presvedčenia“ trojdimenzionálneho systému.

Spiritualita nemôže byť oddelená od denného života lebo je to to isté, ale svet vo všeobecnosti to tak nevidí. Nemôže sa prosiť Boha o víťazstvo jednej alebo druhej strany – všetko je JEDNO/JEDNOTA. Prineste vašu najvyššiu úroveň spirituálneho vedomia do každej fyzickej, emocionálnej a mentálnej aktivity denného života a rozpoznáte, že vám bude dané viac vedomia lebo ste otvorili dvere.

Spiritualität kann nicht vom täglichen Leben getrennt werden, denn es ist ein und dasselbe, aber die Welt im Allgemeinen versteht das noch nicht. Gott kann nicht um den Sieg für die eine oder andere Gruppe gebeten werden ~ es ist nur EINS. Bringt eure höchste Stufe des spirituellen Bewusstseins in jede physische, emotionale und mentale Aktivität des täglichen Lebens und ihr werdet erkennen, dass euch mehr Bewusstsein gegeben wird, weil ihr die Tür geöffnet habt.

Erkennt, dass wahre Freiheit nur persönlich und global erfahren werden kann, wenn sich ein Bewusstsein entwickelt, dass alle Menschen und alle Lebewesen göttlich sind und Eins im universellen Bewusstsein das viele Gott nennen.

Rozpoznajte, že pravdivá sloboda môže byť zažitá len osobne a globálne keď sa vyvinie vedomie do úrovne pochopenia, že všetci ľudia a všetky živé bytosti sú božské a sú jeden v univerzálnom vedomí, ktoré mnohí nazývajú Boh.

Sloboda je vaša duša, vaša identita, skutočnosť, ktorá vy ako spirituálna bytosť ste. Nemôžete nikdy byť od toho oddelení – okrem, že veríte, že by ste mohli. Nevyzerá to tak – lebo toho času sa vo Svete prejavuje veľa ignorancie. Sloboda je esencia vašej bytosti a pokiaľ sa to vedomie vyvíja do globálneho stavu vedomia – tak sa časom prejaví na vonok ako mier, ktorí mnohí hľadajú a veria, že vojna a rozdelenie prinesú mier.

Freiheit ist eure Seele, eure Identität, die Wirklichkeit, die ihr als spirituelle Wesen seid. Ihr könnt niemals davon getrennt sein, außer ihr glaubt, dass ihr es sein könnt. Es sieht nicht so aus, weil zu dieser Zeit die Welt eine schwere Ignoranz manifestiert. Freiheit ist die Essenz eures Wesens und während dieses Bewusstsein zu einem globalen Zustand des Bewusstseins wird, wird es sich nach außen als Frieden offenbaren, den so viele suchen, während sie noch glauben, dass Krieg und Trennung Frieden bringen wird.

Oslavujete narodeniny vašej krajiny (USA) ale nikdy nezabudnite ten úmysel, ktorý to priviedol do BYTIA. Udalosť nezávislosti, ktorú oslavujete 04.júla ešte nie je ukončená, reprezentuje len prvú úroveň nutných krokov vývoja aby sa ľudstvo mohlo vyvinúť do vedomia skutočnej slobody.

Ihr feiert die Geburt eures Landes, ihr Lieben, aber vergesst niemals den wirklichen Fokus und die Absicht, die es ins Sein brachten. Das Ereignis der Unabhängigkeit, das ihr am 04. Juli feiert, ist noch nicht abgeschlossen, sondern repräsentiert nur die erste Ebene vieler notwendiger Entwicklungs-Schritte, damit sich die Menschheit in ein Bewusstsein wirklicher Freiheit entwickelt.

Diese Mitteilung wird wie immer, für euch, unsere Schwestern und Brüder, mit Liebe gegeben.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele, 01.07.2015
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0715/0arkt-grupp.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity.....die EK-Redaktion

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19