Koruna 3-násobného znásilnenia človeka...

Koruna úplného 3-násobného znásilnenia človeka - (majetku, tela a duše)

Trojitá Baalova koruna, známa aj ako pápežská tiara a triregnum. V roku 1302 vydáva pápež Bonifác VIII. svoju neslávne známu bulu Unam Sanctam – The First Testamentary Trust Company. V ňom si nárokoval kontrolu nad celým svetom. Týmto dekrétom sa stal „kráľom sveta“. Na oslavu tejto pápežskej buly mal na hlave pozlátenú pokrývku hlavy v tvare šišky s prepracovanou korunou na spodku. Borovicová šiška je prastarým symbolom plodnosti, ktorý sa nachádza v kulte Baala a kulte Cybele. Predstavuje tiež epifýzu v strede nášho mozgu, to je „tretie oko“, z ktorého máme prístup k tomu, čo možno nazvať „zdroj“.

3 Poverenské spoločnosti (koruny) vznikajú pri narodení každého človeka v prospech panovníka rímskokatolíckej cirkvi – predovšetkým jezuitov.

Prvá koruna, nariadená pápežom Mikulášom V. v roku 1455 prostredníctvom pápežskej buly „Romanus Pontifex“. Prvá dočasná, legálne ustanovená správcovská spoločnosť. Obchodné právo – sudca je rozhodcom – vo vzťahu k: rozhodcovskému súdu, oddeľuje novonarodené dieťa od všetkých majetkových práv, keďže všetok majetok vlastní „pápežská koruna“. A to zápisom do registra a vydaním registračného čísla, ako aj zápisom názvu a tým aj vytvorením právnickej osoby. (matrika, rodný list)

Druhú korunu vytvoril pápež Sixtus IV v roku 1481 bulou „Aeterni Regis“, čo znamená „Večné vlastníctvo vládcu“. Druhý dočasný, zákonom ustanovený trust je založený predajom rodného listu, ktorý je zapožičaný súkromnej centrálnej banke každého štátu. Námorné kánonické právo – sudca je bankár. To zbavuje dieťa práv na svoje telo a odsudzuje ho do večného otroctva ako otroka.

Tretiu korunu nariadil pápež Pavol III. v roku 1540 prostredníctvom pápežskej buly. Tretia časovo obmedzená, zákonom ustanovená zverenecká spoločnosť, vzniká vytvorením krstného listu – talmudské právo – sudcom je kňaz. Rímska koruna si robí nárok na dušu dieťaťa.

Každá koruna – dočasný, legálne založený trust – presne zodpovedá trom formám práva, ktoré majú komory súdov k dispozícii: obchodné právo (sudca je rozhodcom), námorné kanonické právo (sudca je bankár) a talmudické právo (sudca je kňaz).

Berte teda, KAŽDÝ oduševnený človek na vedomie: Registrácia, vytvorenie registračného čísla, ako aj zápis mena majú za následok stratu vlastníckeho práva pre novorodenca. Takže názov je dočasný, legálne nariadený trust, ktorý vlastní vládca rímskokatolíckej cirkvi. Používanie mena je teda výkonom činnosti správcu so všetkými dôsledkami zodpovednosti.

Vytvorenie rodného listu (rodného listu) slúži na zriadenie dočasného právne zriadeného trustu predajom tohto listu ako dlhopisu centrálnej banke štátu/rezortu.

To znamená predať telo obete vládcovi rímskokatolíckej cirkvi. Tak vzniká otroctvo. Použitie rodného listu je teda výkonom činnosti poručiteľa so všetkými dôsledkami zodpovednosti. Vytvorenie osvedčenia o krste sa používa na vytvorenie dočasného legálne zriadeného trustu predajom tohto osvedčenia ako dlhopisu londýnskej CITY.

To znamená predať dušu dotyčného panovníkovi rímskokatolíckej cirkvi.

Od Uwe Hahn

 

 

Krone der vollumfänglichen 3-fach Vergewaltigung des Menschen - (von Besitz, Körper und Seele)

Die dreifache Krone von Baal, auch bekannt als die päpstliche Tiara und Triregnum. 1302 erteilt Papst Bonifaz VIII seine berüchtigte Bulle “Unam Sanctam” – Die erste testamentarische Treuhandgesellschaft. Darin beanspruchte er Kontrolle über die gesamte Welt. Mit dieser Verfügung machte er sich zum ´König der Welt´. Zur Feier dieser päpstlichen Bulle trug er einen vergoldeten Kopfschmuck in Form eines Tannenzapfens, mit einer aufwendigen Krone an der Basis. Der Pinienzapfen ist ein uraltes Symbol der Fruchtbarkeit den man sowohl im Baal Kult als auch im Kult der Kybele findet. Es stellt auch die Zirbeldrüse in der Mitte unseres Gehirns dar, dies ist das ´dritte Auge´ von dem aus wir Zugriff haben auf das, was ´die Quelle´ genannt werden kann.

3 Treuhandgesellschaften (crowns / Kronen) werden bei der Geburt jedes Menschen zugunsten des Herrschers der römisch katholischen Kirche - vornehmlich jesuitisch - errichtet.

Die erste Krone, verfügt von Papst Nikolaus V. im Jahre 1455 durch die päpstliche Bulle “Romanus Pontifex”. Die erste zeitlich befristete, rechtsgültig verfügte Treuhandgesellschaft. Handelsrecht - Richter ist der Schiedsrichter - in Bezug auf: Schieds-Gericht, trennt das neu geborene Kind von Allem Recht auf Besitz, da aller Besitz sich im Besitz ‘der päpstlichen Krone’ befinde. Dies geschieht durch Eintrag in ein Register und Erteilung einer Registernummer, sowie durch Eintragung des Namens und damit auch die Schaffung der juristischen Person. (Geburtenregister, Geburtsurkunde)

Die zweite Krone wurde von Papst Sixtus IV im Jahre 1481 mit der Bulle “Aeterni Regis” erstellt, was bedeutet “Ewiger Besitz des Herrschers“. Die zweite zeitlich befristete, rechtsgültig verfügte Treuhandgesellschaft, wird durch den Verkauf des Geburtszertifikats als Anleihe an die private Zentralbank jeder Nation errichtet. See-kanonisches Recht - Richter ist der Bankier. Dadurch wird das Kind der Rechte auf seinen Körper beraubt, zu ewiger Knechtschaft wie ein Sklave verurteilt.

Die dritte Krone wurde verfügt von Papst Paul III im Jahre 1540 durch die päpstliche Bulle. Die dritte zeitlich befristete, rechtsgültig verfügte Treuhandgesellschaft, wird durch die Erstellung eines Taufscheins errichtet - Talmudisches Gesetz - Richter ist der Priester. Dadurch erhebt die römische Krone Anspruch auf die Seele des Kindes.

Jede Krone - zeitlich befristete, rechtsgültig verfügte Treuhandgesellschaft - entspricht genau den drei Formen des Rechts, die den Kammern der Gerichte zur Verfügung stehen: Handelsrecht (Richter ist der Schiedsrichter), See-kanonisches Recht (Richter ist der Bankier) und talmudisches Gesetz (Richter ist der Priester).

Nehme also JEDER beseelte Mensch zur Kenntnis: Die Registratur, die Erstellung einer Registernummer, sowie die Eintragung eines Namens bewirken für den neu geborenen Menschen den Verlust des Rechts auf Besitz. Der Name ist also eine zeitlich befristete, rechtsgültig verfügte Treuhandgesellschaft, die dem Herrscher der römisch katholischen Kirche gehört. Die Benutzung des Namens ist also die Ausübung der Tätigkeit eines Treuhänders mit allen Haftungsfolgen.

Die Erstellung eines Geburtszertifikats (einer Geburtsurkunde) wird benutzt, um eine zeitlich befristete, rechtsgültig verfügte Treuhandgesellschaft zu errichten, indem dieses Zertifikat als Anleihe an die Zentralbank des Staates / der Verwaltungseinheit verkauft wird.

Dies bedeutet den Verkauf des Körpers des Betroffenen an den Herrscher der römisch katholischen Kirche. Damit ist Sklaverei bewirkt. Die Benutzung der Geburtszertifikats ist also die Ausübung der Tätigkeit eines Treuhänders mit allen Haftungsfolgen. Die Erstellung eines Taufscheins wird benutzt, um eine zeitlich befristete, rechtsgültig verfügte Treuhandgesellschaft zu errichten, indem dieses Zertifikat als Anleihe an die CITY of London verkauft wird.

Dies bedeutet den Verkauf der Seele des Betroffenen an den Herrscher der römisch katholischen Kirche.

B y Uwe Hahn

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52