Vaša duša chce......

Botschaft von Erzengel Jophiel: „Eure Seele will – dass es Euch gut geht und dass Ihr Euch wieder erinnert“ (12.Juni 2016)

„Vaša duša chce – aby ste sa mali dobre a si znovu spomenuli“

Veröffentlicht am Juni 12, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: rzengel Jophiel

„Eure Seele will – dass es Euch gut geht und dass Ihr Euch wieder erinnert“ 

„Vaša duša chce – aby ste sa mali dobre a aby ste si znovu spomenuli“

Milované svetlá Zeme – milované iskry Boha – zdravím vás v čistej láske a harmónii JA SOM anjel Jophiel. Zdroj ma poslal ako spravodajca – sprostredkovateľa medzi svetmi a dimenziami a teraz môžem byť tu - a živiť/kŕmiť vás s tou nekonečnou láskou. Láska Boha preteká neprerušene – v každom momente nám daruje pozornosť a zdroj si z celej sily želá – aby sme všetci zažili naše najväčšie šťastie – najvyššiu radosť a harmóniu. Na čom teda je to – že niektoré duše sa tak veľmi vzdialili od pôvodu a zrejme zabudli všetko a tiež ste sa iste pýtali: prečo som vôbec tuná? Čo je zmysel môjho života – môjho pobytia tuná?  Tie otázky – moje milované svetlá srdca – prichádzajú z vášho vnútra – vytekajú z vašej duše a vaša duša chce  - aby ste sa mali dobre a aby ste si znovu spomenuli – na vaše dedičstvo – ktoré je svetlo a láska. A je tu toho pre všetkých dosť – áno a ešte viac – je toho nadbytok. Boh – zdroj vás obdaruje – obdaruje nás všetkých najčistejšou a najdokonalejšou láskou – v každom okamihu. A Boh nám všetkým daruje slobodu – slobodnú vôľu – prijať tú bezhraničnú a dokonalú lásku – alebo aj nie? Rozumiete – Boh – láska je vo vás – v každom jednom z vás – až do najmenšej častice ste láska – ste do toho toku zapojení. Len vaša predstava a sústredenie – tam – kde vložíte vašu pozornosť asústredenie – určujú vaš bod – určujú to – čo vnímate. Vaše sústredenie je ako vaša voľba objednávky – vaša objednávka vo vesmíre. Vezmite tieto slová hlboko do vášho srdca a spoznajte – že Boh chce len to najlepšie – to najkrajšie, to najdokonalejšie pre vás –pre nás všetkých a rozpoznajte/uznajte – že to vždy tak bolo. My vám ďakujeme z celého srdca. Buďte žehnaní. JA SOM anjel Jophiel

Geliebte Erdenseelen – geliebte Gottesfunken – ich begrüße Euch in reiner Liebe und Harmonie – ICH BIN Engel Jophiel. Die Quelle hat mich geschickt als Botschafter – als Vermittler zwischen den Welten und Dimensionen und ich darf jetzt hier sein – und Euch mit dieser unendlichen Liebe zu nähren. Gottes Liebe fließt unauhörlich – in jedem Moment schenkt er uns volle Aufmerksamkeit und die Quelle wünscht sich aus ganzer Kraft – dass wir alle unser höchstes Glück – höchste Freude und Harmonie erleben. Woran liegt es also – dass manche Seelen sich soweit entfernt haben vom Ursprung und scheinbar alles vergessen haben und bestimmt habt Ihr Euch auch schon mal gefragt: Warum bin ich überhaupt da? Was ist der Sinn von meinem Leben – von meinem Hiersein? Diese Fragen – meine geliebten Herzenslichter – sie kommen aus Eurem Inneren – sie strömen aus Eurer Seele zu Euch und Eure Seele will – dass es Euch gut geht und dass Ihr Euch wieder erinnert – an Euer göttliches Sein – an Euer Erbe – das Licht und Liebe ist. Und es ist genug für alle da – ja mehr noch – es ist Überfluss vorhanden. Gott – die Quelle beschenkt Euch – beschenkt uns alle mit reinster und vollkommenster Liebe – in jedem Moment. Und Gott schenkt uns allen die Freiheit – den freien Willen – diese grenzenlose und vollkommen Liebe anzunehmen oder auch nicht? Versteht Ihr – Gott – die Liebe ist in Euch – in einem jedem von Euch – bis in das kleinste Partikel hinein seid Ihr Liebe – in diesen Fluss eingebunden. Lediglich Eure Vorstellung und Euer Fokus – da – wo Ihr Eure Aufmerksamkeit hinlegt – bestimmen Euren Brennpunkt – bestimmen dass – was Ihr wahrnehmt. Eurer Fokus ist wie Eure Wahl – Eure Bestellung beim Universum. Nehmt diese Worte tief n Euer Herz und erkennt – dass Gott nur das Beste – das Schönste und Vollkomenste für Euch – für uns alle will und erkennt – dass dies schon immer so gewesen ist. Wir danken Euch von ganzem Herzen. Seid gesegnet. ICH BIN Engel Jophiel.

In Liebe, Freude und Verbundenheit……..Shogun Amona

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37