Vyvijajúce sa vedomie...

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marylin Raffaele) – 15.Januar 2017

Veröffentlicht am Januar 19, 2017von erstkontakt blog

Ein spirituell entwickeltes Bewusstsein der Wahrheit und des Lichts wird nach außen manifestiert“

Grüße, liebe Freunde. Wieder einmal kommen wir in Liebe, um mit euch bewusst über alles zu kommunizieren, dem ihr in diesen sich schnell verändernden Zeiten gegenübersteht. Viele von euch befinden sich in dem Prozess höhere dimensionale Energien zu integrieren, die euch das Gefühl geben können, erschöpft und verwirrt zu sein, während physische und emotionale Probleme mit dem Reinigungs-Prozess an die Oberfläche steigen.

„Spirituálne vyvíjajúce sa vedomie pravdy a svetla sa javí/manifestuje “

Zdravíme milí priatelia. Znovu prichádzame v láske aby sme s vami komunikovali o všetkom tom čomu ste teraz, v tej dobe zmeny vystavení. Mnohí z vás sa nachádzajú v procese integrovania do vyššie dimenzionálnych energií, ktoré vám môžu dať pocit vyčerpania a zmätku pokiaľ sa tým procesom očisty vynárajú na povrch fyzické a emocionálne problémy.

Každý cíti tie efekty, účinky tých nových vyšších frekvencií svetla, ktoré teraz vtekajú, vnikajú na Zem. Aj tí, ktorí nemajú žiaden záujem na takých veciach tým účinkom sa nemôžu vyhnúť. Tí milí, ktorí nerozumia spirituálnu prirodzenosť toho čo sa teraz deje si vysvetľujú ich skúsenosti podľa ich systému viery/presvedčenia,mylsia,že  majú v podstate fyzický, emocionálny alebo mentálny problém.

My chceme hovoriť o tom ako vaše dosiahnuté vedomie ovplyvňuje iných. Láska v jej najčistejšej podobe je vysoko vibrujúca energia čistého svetla, ktorá – keď ste s ňou v súlade – vás môže povzdvihnúť na inú úroveň, ktorá tú rezonanciu má – tých, ktorí rozpoznajú božskú prirodzenosť všetkého.

Rezonancia vedomia naplneného bezpodmienčnou láskou naplňuje všetkých, ktorí s ňou prídu do styku fyzicky, emocionálne, mentálne a spirituálne a zmení mnohých do svetlo-účinkujúcich bez toho, že by si to uvedomili.

Mnohí ešte nie sú si vedomí toho kto a čo vlastne skutočne sú alebo, že pridávajú planéte tú energiu, ktorú vyžarujú okolo seba. Preto je dôležité aby ste si boli vedomí vašich myšlienok a presvedčení a toho čo myslíte, toho čo skutočne ste, toho, že vaše myšlienky nikoho nerania keď ich nahlas nevyslovíte.

To nevyjadruje nič o tom, že jeden spirituálne hľadajúci nemôže mať negatívne myšlienky – lebo to je nemožné. Nevítané myšlienky, ktoré si nájdu cestu cez vašu hlavu sú neosobné. Tie, ktoré sú nasmernené na vaše osobné záujmy a starosti nájdu ľahko cestu vo vašich myšlienkach lebo energia sa vždy prepojí s totožnou alebo podobnou energiou. Jedna myšlienka môže ľahko predstavovať energiu starosti alebo strachu, ktoré nosíte ešte nevedome alebo z minulého životočasu.

Jeder spürt die Auswirkungen der neuen und höheren Frequenzen des Lichts, das in dieser Zeit auf die Erde fließt. Selbst jene, die kein Interesse an solchen Dingen haben, können ihre Auswirkungen nicht vermeiden. Diese Lieben, die die spirituelle Natur dessen nicht verstehen, was in dieser Zeit stattfindet, interpretieren ihre Erfahrungen entsprechend ihres Glaubens-Systems, dass sie in der Regel ein physisches, emotionales oder mentales Problem haben.

Wir möchten darüber sprechen, wie euer erlangter Zustand des Bewusstseins andere beeinflusst. Liebe in ihrer reinsten Form ist eine hoch schwingende Energie des reinen Lichts, die, wenn ihr damit ausgerichtet seid, euch auf eine andere Ebene heben kann, die diese Resonanz hält ~ jene, die die göttliche Natur von allem erkennen.

Die Resonanz eines mit bedingungsloser Liebe gefüllten Bewusstseins fühlt sich physisch, emotional, mental und spirituell an, wenn alle mit ihr in Berührung kommen und viele in Lichtwirkende umwandelt, ohne dass sie es erkennen.

Viele sind sich noch immer nicht bewusst, wer und was sie wirklich sind, oder dass die Energie, die sie um sich herum ausstrahlen, der universellen Energie des Planeten als Ganzes hinzufügen. Deshalb ist es wichtig euch eurer Gedanken und Überzeugungen und dem was ihr denkt bewusst zu sein, dass eure Gedanken niemanden verletzen, wenn ihr sie nicht laut aussprecht.

Dies sagt nicht aus, dass der ernsthafte spirituelle Suchende niemals einen negativen Gedanken haben kann, denn das wäre unmöglich. Ungebetene Gedanken, die ihren Weg in den Kopf finden, sind unpersönlich. Jene, die mit ihren persönlichen Interessen oder Sorgen ausgerichtet sind, finden leicht ihren Weg in ihrem Denken, weil Energie immer versucht sich mit ähnlicher Energie auszurichten. Ein Gedanke könnte die Energie von Sorge oder Furcht darstellen, die ihr entweder noch bewusst oder aus einer vergangenen Lebenszeit tragt.

Gedanken, die in euren Kopf knallen sind unpersönlich, bis ihr sie als eure annehmt. Deshalb gibt es keinen Grund zu glauben, dass ihr spirituell versagt, wenn einige negative oder sogar gewalttätige Gedanken treibend in euren Verstand kommen, besonders, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Der Reinigungs-Prozess bringt oft alte Überzeugungen und Gedanken an die Oberfläche. Es ist nicht notwendig mit Schock oder Widerstand zu reagieren, erkennt einfach was sie sind, gebt ihnen keine Kraft und bewegt euch weiter voran.

Gedanken haben nur die Realität und Macht, die ihnen gegeben werden. Der menschliche Verstand kann nur auf das zurückgreifen, was bereits ein Teil des Konsens-Bewusstseins ist ~ das, was bereits bekannt ist. Neue Ideen ~ Erfindungen, Kunst, Wissenschaft, Technologie und tiefe spirituelle Einblicke usw.  ~ müssen aus tieferen Kreativitäts-Ebenen innerhalb sprudeln, wo sie dann vom Empfänger in die Manifestation und ins Konsens-Bewusstsein gebracht werden, damit sie allen zur Verfügung stehen. So findet Entwicklung statt und wie ihr jegliche Erkenntnis der Resonanz eines aufsteigenden Welten-Bewusstseins hinzufügt.

Myšlienky, ktoré vrážajú do vašej hlavy sú neosobné dokedy ich neprijmete. Preto nie je dôvod k tomu aby ste verili, že ste spirituálne zlyhali keď sa túlajú vo vašom rozume negatívne alebo dokonca násilné myšlienky, prinajmenšom aj vtedy keď ich najmenej očakávate. Proces očisty často vynesie na povrch staré presvedčenia a myšlienky. Nie je nutné reagovať so šokom alebo odporom, jednoducho len rozpoznajte to čo sú, nedávajte im žiadnu silu a kráčajte ďalej.

Myšlienky majú len tú realitu a moc, ktorú im dáme. Ľudský rozum sa môže zaoberať len tým čo už je súčasťou konzens-vedomia – tým čo už je známe. Nové myšlienky – vynálezy, umenie, veda, technológia a hlboké spirituálne náhľady ... – musia prúdiť z hlbších úrovní kreativity, kde tým prijímateľom sú vnesené do manifestácie/uskutočnenia a do konzens-vedomia aby boli k dispozíci pre všetkých. Tak sa deje vývoj a tak sa pridáva každá rezonancia poznania do vzostupujúcich svetových vedomí.

Vy nosíte váš stav vedomia všade kam aj idete lebo vedomie to je to čo vy ste. Vaša rezonancia sa môže rozplynúť a môže sa otvoriť inej, ku ktorej máte sklon bez toho, že by ste to vedeli alebo teiž môže to viesť k tomu, že vás niekto odmietne (lebo vibruje inak). Lebo energia sa vždy pokúša prispôsobiť tej istej energii (byť s ňou jeden) a preto je dôležité aby ste nedržali sympatiu alebo súcit keď niekomu pomáhate, tým, ktorí sa možno vašou energiou cítia priťahovaní lebo hľadajú pomoc. Keď človek vstúpi do sympatie tak sa prispôsobí energii toho pomoc-hľadajúceho a potom sa cítite vyčerpaní. Na druhej strane je súcit vedomie pre obtiaže iných a ponuka vedenia z toho problému ale malo by to byť bez toho, že by ste sa prispôsobili alebo vstúpili do nižších energií.

To je dôležitý bod pre tých, ktorí pracujú ako poradcovia, terapeuti..... lebo sa často cítia vyčerpaní, deprimovananí keď pracujú s istými ľuďmi. Musia sa naučiť udržať ich vlastné energetické pole naplnené svetlom a čistiť ich pracovisko medzi návštevami klientov keď to robia ako povolanie a vždy si musia pripomenúť božskú prirodzenosť každého, s ktorým prídu do styku.

V tejto dobe je veľmi ľahké naladiť/usmerniť sa na myšlienky strachu a negativity. Vonkajšie scény celého sveta, to čo vidíte spôsobujú strach lebo sú interpretované/vysvetlované  trojdimenzionálnymi presvedčeniami. Ľudský rozum môže používať len to čo už v kozens-vedomí existuje, to čo už je známe a tak je veľmi ľahké robiť si myšlienky o možných katastrofálnych situáciách, v ktorých môže byť strach odstránený.

Ihr tragt euren Zustand des Bewusstseins, wohin ihr auch geht, weil das Bewusstsein das ist, was ihr seid. Eure Resonanz kann sich auflösen und für eine andere öffnen, für die ihr ohne euer Wissen empfänglich seid, oder es kann dazu führen, dass euch jemand ablehnt. Weil Energie versucht sich gleicher Energie (Eins-Sein) anzupassen, ist es wichtig euch nicht in Mitgefühl und Sympathie zu halten, wenn ihr jenen helft, die sich vielleicht zu eurer Energie gezogen fühlen, weil sie Hilfe suchen.

Wenn ein Mensch in die Sympathie hineingeht, passt er sich der Energie des Hilfe-Suchenden an und fühlt sich dann ausgelaugt. Andererseits ist Mitgefühl ein Bewusstsein für die Schwierigkeiten anderer und das Angebot der Führung herauszukommen, allerdings ohne in die niedrigere Energie einzutreten oder sich damit auszurichten.

Dies ist ein besonders wichtiger Punkt für all jene, die als Ratgeber, Therapeuten usw. arbeiten, weil sie sich häufig erschöpft und deprimiert fühlen, wenn sie mit bestimmten Menschen arbeiten. Sie müssen lernen ihr eigenes Energie-Feld mit Licht gefüllt zu halten und ihren Arbeitsraum zwischen den Klienten zu klären, wenn sie dies berufsmäßig machen, und sie müssen sich immer an die Göttlichen Natur eines jeden erinnern, mit dem sie in Kontakt kommen.

Es ist sehr leicht in diesen Zeiten, sich mit Gedanken der Furcht und Negativität auszurichten. Die äußere Szene auf der ganzen Welt verursacht viel Furcht, weil sie es nach dreidimensionalen Überzeugungen interpretiert, was ihr seht. Der menschliche Verstand kann nur auf das zurückgreifen, was bereits im Konsens-Bewusstsein ist ~ auf das, was bereits bekannt ist, und so ist es leicht euch Gedanken über mögliche katastrophale Situationen zu machen, in denen ihr die Furcht beseitigt.

Wenn ihr Furcht-Gedanken akzeptiert und sie zu euren macht, weist ihr ihnen ein Leben zu, das sie wirklich nicht haben. Geht nicht in den Widerstand oder beschwert euch, wenn Furcht geschieht, sondern verlagert einfach und liebevoll die Energie uns sagt etwas Ähnliches wie: „Ach, ich erkenne dich und ich trete nicht ein…“. Verwendet eure eigenen Worte, Worte, die dazu dienen, euer Bewusstsein aus der Negativität in die Wahrheit zu verschieben.

Lasst eure Gedanken der Wahrheit Leben geben, während ihr im Jetzt-Moment bleibt, euch erinnernd, dass unabhängig von der Erscheinung, Gott alleine die Kraft des Lebens ist. Wenn ihr jeden Tag auf diese Weise lebt, fügt ihr dem universellen Bewusstsein der Welt Licht hinzu, das irgendwann die gesamte äußere Szene verschieben wird, weil das Bewusstsein die Substanz ist, aus der die äußere Szene entsteht. Dies kann nicht über Nacht geschehen, es ist ein Prozess.

Wenn viele mit der gleichen Absicht zusammenkommen, wird die Energie sehr mächtig. Es geschieht unabhängig davon ob die Gruppen-Ziele dreidimensional oder spirituell sind. Es ist die kombinierte Energie von vielen, die eine Kraft für Veränderung werden kann oder auch nicht. Energie ist neutral, wie sie geleitet wird bestimmt das Resultat ~ wie jene, die in den „schwarzen Künsten“ entstanden sind.

Ihr seid Bewusstsein. Euer Körper ist in eurem Bewusstsein, nicht umgekehrt ~ ihr seid nicht Bewusstsein innerhalb eines Körpers. Euer Bewusstsein bildet den Körper für eure Bedürfnisse und Lektionen, während ihr auf der Erde seid. Wenn ihr dies erkennt, werdet ihr feststellen, dass ihr nicht mehr ganz so abhängig von den Überzeugungen der Welt seid, die besagen, dass ihr in der Gnade des Körpers seid.

Keď akceptujete myšlienky strachu a robíte ich vlastnými (si privlastníte) tak im dávate život, ktorý v skutočnosti nemajú. Neprotestujte ani sa nesťažujte keď zažijete strach ale jednoducho presuňte a tej energii povedzte niečo ako: „ja ťa spoznávam a nevstúpim“... použite vlastné slová, slová, ktoré vo vedomí slúžia presunu z negativity do pravdy. Nechajte žiť vaše myšlienky pravdy pokiaľ zostávate v teraz-momente a nezávisle od toho si pripomínate, že len Boh sám má silu života. Keď takým spôsobom žijete deň tak pridávate svetlo do univerzálneho/vesmírneho vedomia, ktoré jedného dňa presunie tú vonkajšiu scénu lebo vedomie je substancia, látka, z ktorej pozostáva to vonkajšie javisko. To sa nemôže stať cez noc, je to jeden proces.

Keď sa stretnú mnohí s tým istým úmyslom tak tá energia bude veľmi mocná. Nezávisle od toho či tá energia je trojdimenzionálna alebo spirituálna. Je to kombinovaná energia mnohých, ktorá sa môže stať energiou zmeny alebo aj nie. Energia je neutrálna a ako je vedená rozhoduje o výsledku – ako tie výsledky, ktoré vznikli v tých „čiernych umeniach“.    Vy ste vedomie. Vaše telo je vo vašom vedomí, a nie naopak – vy nie ste vedomie v nejakom tele. Vaše vedomie vytvára telo pre vaše potreby a lekcie pokiaľ ste na Zemi. Keď to rozpoznáte (si potvrdíte) tak zistíte, že nie ste tak závislí od od presvedčení sveta, ktoré hovoria, že ste v milosrdnosti vášho tela.

Váš celý svet je vo vašom vedomí – počasie, priatelia v blízkosti alebo ďaleko, rodina, presvedčenia. Všetko existuje vo vedomí a mimo vedomia neexistuje nič. Každý sa musí seba pýtať: „čo môžem držať v mojom vedomí? Aké presvedčenia, nápady atď. držím?“

Spirituálne vyvíjajúce sa vedomie pravdy a svetla sa manifestuje navonok v akejkoľvek forme tak ako to pre vás je dobré (čo nemusí nutne byť pre vaše najvyššie dobro). Rozum je jedna cesta vedomia, ktorý sa podporuje/podopiera na stav vedomia každého jedného človeka a potom sa prejavuje vonku. Vaše vedomie je látka vášho sveta. To je dôvod prečo ľudstvu vždy bolo majstrami vysvetlované, že všetko leží vo (vašom) vnútri. Pre neprebudených je to smiešna myšlienka, pekný nápad ale nepraktické – je kultivovanými intelektuálmi jednoducho ignorované. V skutočnosti ale je to hlboká pravda, základ cesty vývoja, pravda, ktorá nemôže byť ignorovaná.

Vy ste stvoritelia, len ste to nevedeli. Äony vytváralo svet vedomie spiaceho ľudstva, svet, v ktorom teraz žijete – vedomie manifestované tým spôsobom a buduje sa ďalej do tohto terajšieho sveta. (kde svet teraz je). Cez storočné boje a cez vyvíjajúce sa vedomie je ľudstvo teraz ochotné opustiť ilúziu.

Vaše vedomie pravdy môže zmeniť svet a je v každom momente TERAZ osobné a globálne.

Sme arkturiánska skupina

Eure ganze Welt ist in eurem Bewusstsein ~ das Wetter, Freunde in der Nähe oder Ferne, Familie, Überzeugungen. Alles existiert im Bewusstsein und nichts existiert außerhalb des Bewusstseins. Jeder muss sich fragen: „Was kann ich in meinem Bewusstsein halten? Welche Überzeugungen, welche Konzepte, Ideen usw. halte ich?“

Ein spirituell entwickeltes Bewusstsein der Wahrheit und des Lichts wird nach außen manifestiert, in welcher Form auch immer es notwendig für euer höchstes Gut ist (was möglicherweise nicht immer sein wird, was ihr für euer höchstes Gut haltet). Der Verstand ist ein Weg des Bewusstseins, der sich auf den Zustand des Bewusstseins eines jeden Menschen stützt und dann nach außen manifestiert. Euer Bewusstsein ist die Substanz eurer Welt.

Dies ist der Grund, warum der Menschheit immer wieder von den Meistern erklärt wurde, dass alles innerhalb liegt. Für Nichterwachte ist dieser Gedanke lächerlich, eine schöne Idee, aber sehr unpraktisch, wird einfach von kultivierten Intellektuellen ignoriert. In Wirklichkeit ist dies tiefe Wahrheit das Fundament der Entwicklungs-Reise, eine Wahrheit, die nicht ignoriert werden kann.

Ihr seid Schöpfer, habt es jedoch nicht gewusst. Das Bewusstsein einer schlafenden Menschheit hat über Äonen die Welt geformt, in der ihr jetzt seid ~ Bewusstsein manifestiert in Form und baut sich auf, wo die Welt jetzt ist. Durch Jahrhunderte des Kampfes und des sich entwickelnden Bewusstseins ist die Menschheit nun bereit, die Illusion hinter sich zu lassen.

Euer Bewusstsein der Wahrheit kann die Welt verändern und ist in jedem Moment des JETZT persönlich und global.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele,

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0117/0arkt-grupp.html#15

Das könnte Sie auch interessieren:

AKTUELL: Aufstiegs-Energieübertragung: “Die Brücke der Erneuerung – Aldebaran – Sternentor 33” – 22.Januar 2017 (21 Uhr)

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19