TERAZ ste volaní...


Sternenbotschaft: Die Lichtgeschwister aus Sirius (18.Juni 2015) - Súrodenci zo Síria

von erst-kontakt @ 2015-06-18 – 08:28:18

Beschreibung: irius - Botschaft aus Sirius  

„Ihr werdet JETZT gerufen – Euer Sein ist JETZT gefragt“

„TERAZ ste volaní – žiadané je TERAZ vaše Bytie – vaša existencia“

Milé sestry a bratia Zeme – buďte vítaní v láske a svetle toho všetko-jedného-bytia. Sme súrodenci svetla zo Síria. Sme teraz vo vibrácii týchto slov s vami a keď teraz úplne vedome dýchate – môžete našu prítomnosť – našu lásku – zretelne cítiť. Teší a napĺňa nás hlboko – vibrácia čistej lásky a harmónie k vám – do vašej úrovne bytia – môcť prenášať teraz. V týchto dňoch vidíme a cítime – lebo vy a Zem sa nachádzate v posledných prípravách – že ste na bode zhodiť všetko nahromadené a zvýšený tlak. Podobne ako luk – ktorý sa napína – sa aj vo vás a v Gaii nahromadil tlak – ktorý sa v božskom momente bude uvoľňovať. Tak je Gaia a jej tektonika pripravená – vyložiť/pustiť a transformovať ten tlak.  Pozorujeme veľmi pozorne vývoj a harmonizujeme ten priebeh spolu s Ceta-rodinou. Súladne prebieha tiež očista a vyjasnenie vašich doterajších systémov a vlna  odhalení – že už neexistuje cesta späť do tých starých štruktúr. Stále viac ľudí spoznáva – že v tom starom systéme – kde ste vašu pozornosť venovali výhradne peniazom a hospodárskemu súťaženiu – akosi niečo chýbalo. A to je tá kvalita – ktorú vytvára vaša duša – váš duševný život.  Je to čistá radosť – pocit – môcť užívať si život v plnom rozsahu, v každom okamihu v slobode a v mieri a  v láske. Teraz sa pozorne obzrite v svojom okolí – do vášho prostredia, k vám a vašim spolu-ľuďom. Cítite to o čom hovoríme? Môžete cítiť tú túžbu – túžbu tých duší – ktoré si neželajú nič iné – ako žiť ich plný potenciál zapojený do úplnej jednoty božského potenciálu – jednoducho byť – v teraz a tuná. Presne z toho dôvodu ste vy tuná – vytvoriť odľahčenie presne na tomto bode -  pre vás – pre Gaiu a vaše okolie. A prostredníctvom vášho tuná-bytia teraz sa to všetko môže diať. Pusťte všetko a zamyslite – a cíťte a počúvajte hlas vašej duše – to volanie vašej duše a potom sa vráti ten obraz vo vašom vnútri ako sám od seba – to, čo je úloha vašej duše – váš osud/určenie. To vyvolá vo vás mier – hlboký mier/pokoj. TERAZ budete volaní  - milé sestry a bratia – vaše bytie je TERAZ žiadané. My vás milujeme a ďakujeme vám ako vaši bratia a sestry v Bytí. Buďte v mieri a radosti vášho srdca. SME súrodenci zo Síria.

Geliebte Schwestern und Brüder der Erde – seid willkommen in der Liebe und dem Licht des All-Einen-Seins. Wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius. Wir sind jetzt in der Schwingung dieser Worte mit Euch und wenn Ihr jetzt ganz bewusst atmet – könnt Ihr unsere Anwesenheit – unsere Liebe - deutlich spüren. Es erfreut und erfüllt uns zutiefst - die Schwingung reiner Liebe und Harmonie jetzt zu Euch – in Eure Ebene des Seins - übermitteln zu können. Wir sehen und fühlen in diesen Tagen – da Ihr und die Erde Euch in den letzten großen Vorbereitungen befindet – dass Ihr dabei seid viel von dem aufgebauten und angestauten Druck zu entlassen. Ähnlich wie bei einem Bogen – der gespannt wird - hat sich Druck in Euch und Gaia aufgebaut – der sich zum göttlichen Zeitpunkt entladen wird. So sind Gaia und ihre Tektonik bereit – viel von dem Druck loszulassen und zu transformieren. Wir beobachten sehr aufmerksam die Entwicklungen und harmonisieren das Geschehen gemeinsam mit der Ceta-Familie. Gleichzeitig läuft die Reinigung und Klärung Eurer bisherigen Systeme und eine Welle der Enthüllungen lässt offenbar werden – dass es kein Zurück mehr in die alten Strukturen gibt. Immer mehr Menschen erkennen – dass in dem bisherigen System – wo ihr Eure Aufmerksamkeit nahezu uneingeschränkt dem Geld und wirtschaftlichen Wettkampf zugewendet habt – irgendwie etwas fehlt. Und es ist die Qualität – die Eure Seele – die Euer Seelensein ausmacht. Es ist reine Freude - ein Gefühl – das Leben in vollen Zügen und mit jedem Moment in Freiheit und in Liebe genießen zu können. Jetzt blickt einmal aufmerksam in Euer Feld – in Eure Umgebung hin zu Euch und Euren Mitmenschen. Könnt Ihr fühlen wovon wir sprechen? Könnt Ihr die Sehnsucht fühlen – die Sehnsucht der Seelen – die sich nichts mehr wünschen – als wieder eingebunden und in Einheit das vollkommene göttliche Potential zu leben – einfach zu sein – im Hier und Jetzt. Genau aus diesem Grund seid Ihr hier – um genau an diesem Punkt Erleichterung zu erschaffen - für Euch – für Gaia und für Euer Umfeld. Und durch Euer Hier-Sein kann dies alles geschehen. Lasst los und besinnt Euch – spürt in Euch und hört die Stimme Eurer Seele – den Ruf Eurer Seele und so kehrt ganz wie von selber das größere Bild in Euch zurück und Ihr fühlt so auch – was Euer Seelenauftrag – Eure Bestimmung ist. Dies wird Frieden – tiefen Frieden in Euch hervorbringen. Ihr werdet JETZT gerufen – liebe Schwestern und Brüder – Euer Sein ist JETZT gefragt. Wir lieben Euch und wir danken Euch als Eure Schwestern und Brüder im Sein. Seid in Frieden und in der Freude Eures Herzens. WIR SIND die Lichtgeschwister aus Sirius.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37