Hilarion: Monatsbotschaft /SPRÁVA MESIACA– März 2021 (durch Marlene Swetlishoff)

Drahí, prichádzam na krídlaCH LÁSKY! Keď otvoríte oči a rozhliadnete sa okolo seba, uvidíte jasnejšie ako kedykoľvek predtým, čo sa deje pred vašimi očami. Dochádza k „oddeleniu spôsobov“ a vy, ktorí ste celým svojím srdcom a dušou pomohli vašim blízkym a všetkým, ktorí vám prekračujú cestu vo vašej sfére vplyvu, rozumiete potrebe zvýšiť ich úroveň vedomia, teraz visí v limbu, zatiaľ čo vy sledujete a „pozorujete“. Teraz musíte dôverovať - ​​a uistite sa, že ste pripravení na to, čo vás čaká. Urobili ste všetko, čo môžete, a teraz je na každom jednotlivcovi, aby využil svoje rozlišovanie a slobodnú vôľu zvoliť si cestu k vedomejšiemu a osvietenejšiemu spôsobu života pre celú vašu planétu. Nechajte energie hrať sa, keď sa prechod neúprosne pohybuje vpred.

Zaobchádzajte so sebou s maximálnou starostlivosťou a ohľaduplnosťou, pretože sa stále venujete očisteniu a očisteniu svojich najhlbších vrstiev účinkov života pod čoraz represívnejším svetovým poriadkom - svetovým poriadkom, ktorý ľudstvu povedal, ako (údajne) „musia žiť“ , keď ju šíri prostredníctvom svojich mediálnych systémov, ktorých poslušní nasledovníci však sledujú iný, úplne opačný spôsob bytia, aby si zachovali svoje privilégiá voči svojim sestrám a bratom. Ale tento predtým skrytý systém je v súčasnosti vystavovaný každý deň a v každej krajine na našej planéte: nič už nemôže zostať skryté, musí sa všetko vyniesť na povrch, aby to mohla overiť a rozpoznať svetová populácia. Dôverujte iba svojmu vlastnému vnútornému vedeniu a každý deň sa prispôsobujte zdroju svojho vlastného bytia. Ak nastane situácia, ktorá sa zdá byť nesprávna, dajte pozor na tieto vedomosti a riešte ich opatrne a citlivo a nezapájajte sa do nich!

Pestujte cestu prejavu a pravdy posvätných vlastností LÁSKY a čistoty bytia. Keď všetko okolo vás pláva v pochybnostiach a strachu, udržujte večný plameň vo svojom vnútri aby žiaril jasne nažive. Ste nepodplatiteľní a nedotknuteľní pre všetky tie bytosti alebo energie, ktoré sa vás snažia odvrátiť od zachovania vašej slobody a zvrchovanosti ako slobodného ducha, ktorý žije na tejto planéte a ktorá je vašim domovom. Nikto vám nemôže ublížiť bez vášho vedomého súhlasu, a to treba brať do úvahy v každej situácii, ktorej čelíte; pretože tak v minulosti, ako aj v súčasnosti tejto doby existovali a sú veľké, ale klamlivé slobody, ktoré sú ľudstvu brané ich tichým súhlasom.

To znamená, že práve tu vstupujú do hry pravidlá, zákony a nariadenia, o ktorých sa ľudstvo domnieva, že by sa mali dodržiavať. Pred tým, ako s tým budete súhlasiť alebo „rezignujete“, musíte to však pozorne skontrolovať, aby ste zistili o čo ide. Nepredpokladajte, že vaši vodcovia a vládni úradníci sa o vás budú dobre starať; - to je mylný predpoklad a chýba mu akákoľvek pravda. To je teraz zrejmé z počtu vládnych úradníkov, ktorí sú každý deň verejne vystavení porušovaniu samotných pravidiel a zákonov, ktoré sami vytvorili a podľa ktorých sa ľudstvo má držať. Nový pozitívny časový rozvrh výzvy Zeme na rešpekt, spravodlivosť a rovnosť pre všetkých, kde sú si všetky bytosti pred zákonom rovné a nikto si nemôže prisvojiť oprávnenú časť iného. Všetci tí, ktorí stále dodržiavajú starý svetový poriadok chamtivosti a držby, nebudú môcť sledovať novú časovú os reality novej Zeme, pretože vyššia úroveň frekvencie im zablokuje prístup.

Pretože v súčasnosti sa všetko točí okolo frekvenčnej úrovne. Éterické rozmery sú navzájom oddelené frekvenčnými šírkami pásma ich prevažujúcich „oktáv“. Existuje veľa ľudí, ktorí môžu prekonať dĺžku a šírku týchto dimenzionálnych sfér, pretože sa môžu naladiť na správnu oktávu a vystúpiť, čo v staroveku spôsobilo určitý prienik nečistôt s nízkou frekvenciou. Teraz sa to však čistí a na prechod z jednej dimenzie do druhej budú potrebné nové prístupové kódy brán, ktoré sú poskytované iba dôveryhodným osobám. Každý jedinec musí prejsť kvalifikáciou prostredníctvom iniciačných testov, aby mohol cestovať dimenziami. Preto je na Zemi veľa ľudí, ktorí prechádzajú mnohými takýmito testami, a tak pracujú na svojom kozmickom aj planetárnom vzostupe.

Uvidíme sa budúci mesiac!

SOM Hilarion

Hilarion od Marlene Swetlishoffovej, http://www.TheRainbowScribe.com

Preklad: Martin Gadow - http: / http://paoweb.org

Quelle deutsch: https://paoweb.org/wp-admin/admin

 

Botschaft von Erzengel Raffael: „Liebe sein“ (durch Shogun Amona) – 12.Juli 2020

Veröffentlicht am Juli 17, 2020 Von erstkontakt   

Správa archanjela Raphaela: „Byť láskou“  - Archanjel Raphael

 "Byť láska"

Vo svetle čistej lásky a uzdravenia vás pozdravujeme - ja som Anjel Raphael a ja som dnes prítomný spolu s anjelmi uzdravenia - tu a teraz - v tejto chvíli - týmito slovami - týmto dychom. Obrovské vlny objasňujúcej energie zasiahnu vašu časovú os - na ktorej ste ako človek na Zemi a ako človek na Zemi. Teraz existuje viac výbojov, najmä emocionálnych výbojov, ktoré slúžia čisteniu - objasnenie a transformácii. Všetky vzorce a štruktúry, ktoré ste tak dlho internalizovali, sú teraz osvetlené novým svetlom - touto novou láskou - a tak sa transformujú/menia. Tieto výbojové vlny privádzajú na povrch veľa z podvedomia - najmä vo vašom emočnom vnímaní. Takže túto fázu môžete použiť teraz - na pozorovanie a vnímanie seba a svojich emócií - svojich spontánne sa vyskytujúcich pocitov - veľmi opatrne - pretože je teraz k dispozícii obrovský potenciál - ktorý vás privádza hlboko do vášho JA - svojho skutočného JA - a „ znovu vás s ním prepája “. Spomienky sú teraz ľahko prístupné - ak tými tečúcimi vlnami dokážete „jazdiť“- povedzme - rozpoznať ich a nechať vás niesť/unášať tými vlnami. Je to tento malý detail - ktorý robí značný rozdiel vo vašom vnímaní, významne mení váš názor a teda aj vašu bytosť/BYTIE. Je to láska - ktorá teraz pripravuje vašu cestu - nie je násilná - ale silná a intenzívna - ktorá prináša všetko do božského poriadku - v harmónii a rovnováhe. Je to láska, ktorá vždy existovala - ktorá prúdi teraz a v tomto okamihu - v nás - v našich srdciach - všade a teraz si môžete dovoliť, aby ste boli touto láskou - byť jednoduchá - láska zdroja - my sme a kým sme vždy boli a budeme. Sme s vami - nesieme vás a a ideme tou cestou s vami. Sme anjel Raphael a anjeli uzdravenia.

 

EE Raffael od Shogun Amona: https://www.shogun-amona.net

 

Zdroj: https://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 „Liebe sein“

Im Licht reiner Liebe und Heilung begrüßen wir Euch – ICH BIN Engel Raffael und ICH BIN heute gemeinsam mit den Engeln der Heilung präsent – hier und jetzt – in diesem Moment – in diesen Worten – mit diesem Atemzug. Enorme Wellen von klärender Energie treffen gerade Eure Zeitlinie – auf der Ihr Euch als Erdenmenschen und als Erdenmenschheit befindet. Es gibt da verstärkt jetzt Entladungen – vor allem emotionale Entladungen – welcher der Reinigung – der Klärung und Transformation dienen. All die Muster und Strukturen – die ihr solange verinnerlicht hattet – werden jetzt mit dem neuen Licht – dieser neuen Liebe – durchleuchtet und kommen so zur Transformation. Diese Entladungswellen bringen viel Unbewusstes an die Oberfläche – gerade in Eurer Gefühlswahrnehmung. So könnt Ihr diese Phase jetzt dazu nützen – Euch selbst und Eure Emotionen – Eure spontan auftretenden Gefühle – sehr achtsam zu beobachten und wahrzunehmen – denn da ist jetzt ein enormes Potential zugänglich – dass Euch tief in Euer Selbst – Euer wahres Selbst – bringt und „rückverbindet“. Die Erinnerungen sind jetzt leicht zugänglich – wenn Ihr die strömenden Wellen „reiten“ könnt – sagen wir – erkennen und Euch von den Wellen tragen lassen könnt. Es ist dieses kleine Detail – dass hier einen wesentlichen Unterschied in Euer Wahrnehmung macht und somit in Eurem Sein. Es ist Liebe – die sich da jetzt Ihren Weg bahnt – nicht gewaltvoll – sondern kraftvoll und intensiv – die alles in die göttliche Ordnung – in Harmonie und ins Gleichgewicht bringt. Es ist die Liebe – die seit jeher da ist – die jetzt und in diesem Moment fließt – in uns – in unseren Herzen – überall und Ihr dürft Euch jetzt erlauben – diese Liebe zu sein – einfach zu sein – die Liebe der Quelle – die wir sind und die wir immer waren und sei werden. Wir sind mit Euch – tragen Euch und gehen den Weg gemeinsam mit Euch. Wir sind Engel Raffael und die Engel der Heilung.

EE Raffael durch Shogun Amona: https://www.shogun-amona.net/

Quelle: https://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botschaft von Erzengel Raffael: „Ur-Wissen und Ur-Erfahrung“ (durch Shogun Amona) – 13.Mai 2020

Veröffentlicht am Mai 19, 2020von erstkontakt blog

Beschreibung: rzengel RaffaelPrvotné znalosti a prvotné skúsenosti“

Milované pozemské svetlá - buďte vítaní vo svetle čistej a uzdravujúcej lásky - ja som Angel Raphael a ja som spolu s anjelmi uzdravenia teraz a tu prítomný - týmito slovami - týmto dychom - ktoré v súčasnosti dýchame spolu. Áno - dýchame spolu - zjednotení v božskej bytosti - zjednotení v božskej I AM - a práve tento moment je pre nás svätý - je to veľmi špeciálny darček. Dýchanie spolu znamená byť spolu ... je to dobre udržiavané tajomstvo alebo povedzme - sú to vedomosti -, ktoré boli zabudnuté v trojrozmernom svete. Na Zemi sa toho veľa stalo - čo prispelo - že na tieto znalosti - tieto prvotné znalosti - sa zabudlo. Takže táto hra - božská dráma - ako ju nazývame - zakrývala a skrývala spomienky na božskú bytosť - ako je Slnko - zakryté hustými mrakmi. Avšak teraz - ako sa zrodí nová Zem a oblaky sa rozpustia - spomienky vo vás sa znova prebudia a obrátite sa k svetlu - k otepľujúcemu slnečnému svetlu – budete rásť a prosperovať - ​​ako semeno - ktoré je dobre zapustené a leží v lone zeme a rozširuje sa smerom k svetlu. Toto semeno svetla - je vo vás - je vidieť vaše srdce - nádherné svetlá - vo vašich srdciach sú všetky tieto spomienky a viac - vo vašich srdciach je svetlo samotného zdroja - ktorý vás teraz prebudí a vychováva. Nie je nič - čo by ste mohli zmeniť - okrem toho, že ste na to zabudli milované svetlá - presne sa to stalo v trojrozmernom poli vnímania - čo ste prežili a zažili vo svojej pozemskej existencii a tento sen sa teraz končí ... prebudenie je v plnom prúde a stvoriteľské Slnko - svetlo Božie - zdroj I AM (JA SOM) - svieti na obzore a osvetľuje cestu a prebúdza toto prvotné poznanie - túto prvotnú skúsenosť vo vás - hlboko vo vašom srdci ....... a to sa teraz deje - v tomto okamihu - s týmto dychom - kto sme - vždy sme boli a vždy budeme - sa zjednotí v božskom JA SOM. Som AM Angel Raphael s anjelmi uzdravenia.

 

„Ur-Wissen und Ur-Erfahrung“

Geliebte Erdenlichter – seid willkommen im Licht reiner und heilender Liebe – ICH BIN Engel Raffael und ICH BIN gemeinsam mit den Engel der Heilung jetzt und hier präsent – in diesen Worten – in diesem Atemzug – den wir gerade gemeinsam in uns aufnehmen. Ja – wir atmen gemeinsam – vereint im göttlichen Sein – vereint im göttlichen ICH BIN – und genau dieser Moment ist uns heilig – ist ein ganz besonderes Geschenk. Gemeinsam zu atmen bedeutet gemeinsam zu sein…es ist ein gut gehütetes Geheimnis oder sagen wir – es ist Wissen – das in der dreidimensionalen Welt – in Vergessenheit geraten ist. Es ist hier auf der Erdenebene einfach viel geschehen – was dazu beigetragen hat – dass dieses Wissen – dieses Ur-Wissen – vergessen worden ist. So hat dieses Spiel – das göttliche Drama – wie wir es auch gerne nennen – die Erinnerungen an das göttliche Sein vernebelt und verdeckt – so wie die Sonne – die von einigen dichten Wolken verdeckt ist. Jetzt jedoch – da die neue Erde geboren wird und die Wolken sich auflösen – werden die Erinnerungen in Euch wieder wach und ihr wendet Euch hin zum Licht – zum wärmenden Licht der Sonne – um zu wachsen und zu gedeihen – wie ein Same – der wohl eingebettet im Schoß der Erde liegt und sich hin zum Licht ausdehnt. Dieser Same des Lichts – ist in Euch – ist so gesehen Euer Herz – ihr wunderbaren Lichter – in Euren Herzen liegen all diese Erinnerungen und mehr noch – in Euren Herzen ist das Licht der Quelle selbst – das Euch jetzt erweckt und anhebt. Es gibt nichts – was Ihr daran ändern könntet – außer eben all dies zu vergessen und Ihr geliebten Lichter – genau dies ist geschehen im dreidimensionalen Wahrnehmungsfeld – das Ihr in Eurem Erden-Dasein durchlebt und erfahren habt und dieser Traum endet jetzt……das Erwachen ist im vollen Gange und die Schöpfersonne – das Licht Gottes – der Quelle ICH BIN – strahlt am Horizont und leuchtet den Weg und erweckt dieses Ur-Wissen – diese Ur-Erfahrung in Euch – tief in Euren Herzen…….und all dies geschieht jetzt – in diesem Moment – mit diesem Atemzug – der WIR SIND – der wir immer waren und immer sein werden – vereint im göttlichen ICH BIN. ICH BIN Engel Raffael mit den Engeln der Heilung.

EE Raffael durch Shogun Amona: https://www.shogun-amona.net/

Quelle: https://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

 

Hilarion: Monatsbotschaft – März 2020 (durch Marlene Swetlishoff)

Veröffentlicht am März 4, 2020 von erstkontakt blog

Hilarionova mesačná správa - marec 2020

Drahí, prichádzam na krídlach LÁSKY! Intenzita energií prúdiacich z vesmíru priniesla kolektívne povedomie o potrebe zmeny na povrchu planéty. Mnoho ľudí vníma výkriky za lepší spôsob života tým, že vyjadruje a opakuje všetky hororové scenáre, ktoré stále existujú v mnohých častiach sveta. Medzitým budú vypočutí aj tí, ktorí sa zaviazali k zmene už pred mnoho desaťročiami. Postavujú sa proti hrôzam vojny a ničeniu, ktoré prináša, najmä pre ženy a deti. Toto zameranie je jej celoživotnou prácou a tak tá intenzita energií odhaľuje nevyriešené problémy. V nadchádzajúcich dňoch bude týchto aktivít viac.

Je dôležité, aby ste si udržali rovnováhu a svoje SVETLO, pretože to pokračuje. Je dôležité poslať LOVE/LÁSKU ľuďom a oblastiam sveta, v ktorých sa vyskytujú uvedené scenáre. Je tiež mimoriadne dôležité zostať v diaľke; nezapájajte sa do týchto neharmonických energií, pretože majú potenciál priviesť ľudí späť k polarite / dualite starej paradigmy. Dnešné časy si vyžadujú čisté srdce a jasnú hlavu, aby mohli vyhrať. Pracovníci a smerovky LIGHT/SVETLA tvrdo pracovali aby sa oslobodili od podsvetia poddimenzionálnych cyklov a poznajú nebezpečenstvá spojené s touto cestou. Existujú energické a silné spôsoby, ktoré možno použiť na udržanie a podporu rovnováhy na tejto planéte. Pred osobnou fyzickou prítomnosťou je lepšie poslať LIGHT a LOVE tam, kde môžu pozitívne ovplyvňovať.

Cieľom týchto časov je udržiavať SVETLO a nikdy sa neodchyľovať od vašej duchovnej cesty. Na svete je toho veľa, čo by tento úspech vás mohol odniesť: najdôležitejšie je použitie vášho vhledu, jasnosti a schopnosti pochopiť pravdu každej situácie. Buďte si vedomí seba a zostaňte verní sebe; to je cesta! Tvoje presved čenie, duchovné vedenie a spoločenstvo s tvojou rodinou LIGHT/SVETLA vás priviedli k tomuto bodu; prešli ste dlhú cestu. Takže teraz už neváhajte; pokračuj! Ak sa obzriete za pár rokov tak budete veľmi radi, že ste vydržali! Koncentrát denne; to vám pomôže cítiť sa vyváženejších a centrovaných, keď sa udalosti vo svete okolo vás vyvíjajú. Na úrovni vnútorného vedomia sa dá toho veľa dosiahnuť.

Tí, ktorí sú v popredí Hnutia novej reality na Zemi, objavujú spôsoby interakcie so všetkými úrovňami života - od makrokozmu až po mikrokozmos. Sme skutočne všetci jedno/jeden. Všetci sme spojení; každá časť života je známa Božiemu Zdroju a je vnímaná, milovaná a podporovaná, vyživovaná a splnomocnená. Ako toto poznanie napreduje tak to prinesie väčšiu otvorenosť v ľudstve, aby fungovalo z vyššej perspektívy celistvosti, ako je obsiahnuté vo vzore Jednoty, našej Večnej Božskej Esencie. Rast, ktorý sa rozvíja je samostatnou cestou, ktorá podporuje túžbu každej bytosti - žiť skutočne autentický život sledovaním svojho vlastného ja. Bude to dobrodružstvo objavovania toho, čo/ako je možné. Dláždi priamu cestu k požadovanému výsledku.

Dovtedy sa stále hovorí: „Všetci muži na palubu“, pretože v našich mysliach máme predovšetkým priestor slávnej budúcnosti. Zamerajte sa na svoju večnú vďačnosť - na pocity radosti a spokojnosti, keď vysielate požehnanie a vďaka všetkému, čo viete, že sa stanete tým, čo si myslíte! Vesmír reaguje tak, existuje viac pre vás, Ste silní - nad svoje súčasné porozumenie; treba vedieť, že neustále uspokojenie, radosť a blaženosť automaticky rozpustí všetko čo má nižšie vibrácie; udržuje vás sústredených na ZDROJ. Zažijete zázraky, synchronicitu a blaženosť tak, že vás ohromií! Uvidíme sa budúci mesiac.

Ja som Hilarion

 

Hilarion: Monatsbotschaft – März 2020 (durch Marlene Swetlishoff)

Veröffentlicht am März 4, 2020

von erstkontakt blog

 

 Hilarions Monatsbotschaft – März 2020

Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Die Intensität der Energien, die aus dem Kosmos hereinströmen, hat bei den Menschen der Erde das kollektive Bewusstsein für die Notwendigkeit von Veränderungen an die Oberfläche gebracht. Viele Menschen nehmen die Schreie nach einer besseren Lebensweise wahr, indem sie all die Schreckens-Szenarien, die in vielen Teilen der Welt noch immer existieren, zum Ausdruck bringen und wiederholend bekräftigen. Währenddessen verschaffen sich aber auch diejenigen wieder Gehör, die sich seit vielen Jahrzehnten für Veränderungen einsetzen. Sie beziehen Stellung gegen die Schrecken des Krieges und gegen die Zerstörung, die dieser mit sich bringt, insbesondere für Frauen und Kinder. Dieser Fokus ist ihr Lebenswerk, und so offenbart die Intensität der Energien die bisher ungelösten Probleme. In den kommenden Tagen wird es weitere dieser Aktivitäten geben.

Es ist wichtig, dass ihr eure Ausgeglichenheit und euer LICHT aufrechterhaltet, während dieses Geschehen weitergeht. Es ist wichtig, den Menschen und Gegenden der Welt, in denen die erwähnten Szenarien geschehen, LIEBE zu senden. Äußerst wichtig ist zudem, distanziert zu bleiben; lasst euch nicht auf jene unharmonischen Energien ein, denn sie haben das Potential, die Menschen wieder in die Polarität/Dualität des alten Paradigmas zurückzuversetzen. Die jetzigen Zeiten erfordern klaren Herzen und einen klaren Kopf, um obsiegen zu können. Die LICHT-Arbeiter und Wegweiser haben hart dafür gearbeitet, sich aus der Unterwelt der unterdimensionalen Schleifenmuster befreien zu können, und sie kennen die Gefahren, die mit diesem Weg verbunden sind. Es gibt energetische und kraftvolle Wege, die für die Aufrechterhaltung und Unterstützung des Gleichgewichts auf diesem Planeten genutzt werden können. LICHT und LIEBE dorthin zu senden, wo sie einen positiven Unterschied bewirken können, ist einer persönlichen physischen Anwesenheit dort vorzuziehen.

Der Fokus dieser Zeiten besteht darin, das LICHT aufrechtzuerhalten und niemals von eurem spirituellen Weg abzuweichen. Es gibt so vieles in der Welt, was euch diese Errungenschaft nehmen könnte: die Nutzung eurer Einsicht, eurer Klarheit und eurer Fähigkeit, die Wahrheit hinter jeder Situation zu erkennen, ist von vorrangiger Wichtigkeit. Nehmt euch selbst wahr und bleibt euch selbst treu; das ist der Weg! Eure Überzeugungen, eure spirituelle Führung und die Gemeinschaft mit eurer LICHT-Familie haben euch bis zu diesem Punkt gebracht; ihr habt einen langen Weg hinter euch. Zögert daher jetzt nicht auf eurem Weg; macht weiter! Wenn ihr in ein paar Jahren Rückschau haltet, werdet ihr sehr froh sein, dass ihr durchgehalten habt! Konzentriert euch täglich neu; das wird euch helfen, euch während des Verlaufs der Ereignisse in der Welt um euch herum ausgeglichener und im Gleichgewicht zu fühlen. Da gibt es vieles, was auf der Ebene des inneren Bewusstseins erreicht werden kann.

Diejenigen, die an vorderster Front der Bewegung zur Schaffung der neuen Erden-Realität stehen, entdecken, wie man mit allen Ebenen des Lebens – vom Makrokosmos bis hinunter zum Mikrokosmos – interagieren kann. Wir sind wahrlich Alle Eins. Wir alle sind miteinander verbunden; jeder Teil des Lebens ist der Göttlichen Quelle bekannt und wird wahrgenommen, geliebt und unterstützt, genährt und ermächtigt. Wenn sich diese Erkenntnis weiterentwickelt, wird das eine größere Offenheit innerhalb der Menschheit dafür mit sich bringen, aus einer höheren Perspektive der Ganzheit heraus zu funktionieren, wie sie im Muster-Entwurf des Einsseins, unserer Ewigen Göttlichen Essenz, enthalten ist. Das Wachstum, das sich entfaltet, ist ein selbst-geführter Weg, der den Wunsch eines jeden Wesens unterstützt, ein wahrhaft authentisches Leben zu führen, indem es Führung seines eigenen Selbst‘ folgt. Es wird das Abenteuer der Entdeckung dessen, was möglich ist, annehmen. Es wird für sich den direkten Weg zum gewünschten Ergebnis ebnen.

Bis dahin heißt es noch weiterhin: „alle Mann an Deck“, da wir den Raum der glorreichen Zukunft vor allem in unseren Köpfen haben. Konzentriert euch weiterhin auf eure immerwährende Dankbarkeit, – auf Empfindungen der Freude und der Zufriedenheit, während ihr Segnungen und Dank an Alles Was Ist, aussendet, im Wissen darum, dass ihr werdet, was ihr denkt!Das Universum antwortet darauf in der Weise, dass es euch noch mehr gibt. Ihr seid machtvoll jenseits eures gegenwärtigen Verstehens; wisst, dass ein beständiges Aufrechterhalten von Zufriedenheit, Freude und Glückseligkeit automatisch alles auflöst, was eine niedrigere Schwingung hat; es hält euch beständig auf die QUELLE ausgerichtet. Ihr werdet Wunder, Synchronizität und Glückseligkeit auf eine Weise erleben, die euch erstaunen lassen wird!

Bis nächsten Monat.

ICH BIN Hilarion

Hilarion: Monatsbotschaft – Februar 2020 (durch Marlene Swetlishoff)

Veröffentlicht am Februar 8, 2020 von erstkontakt blog

ilarion

Hilarionova mesačná správa - február 2020

Drahí: Prichádzam na krídlach LÁSKY! Neviditeľné ríše a „kráľovstvá“ všade okolo vás neustále pracujú na vytváraní božského poriadku, pokiaľ sa staré štruktúry rozkladajú. Všetko na tejto planéte je obnovené a znovu vytvorené do funkčnejšieho, súdržnejšieho celku. Nová realita na Zemi si vyžaduje nové spôsoby a nové perspektívy, ktoré zohľadňujú spojenie medzi všetkými ľuďmi a so všetkým v ich prostredí a vo väčšom svete okolo, áno, v celom vesmíre!

Ako sa svet okolo vás mení, každý je neustále vyzvaný aby dosiahol vnútornú rovnáhu, spojil svoje vyššie a nižšie energie a aspekty aby bolo možné pochopenie oboch skutočností, pretože starý svet sa spája s novým. Iba ak človek bude nasledovať vnútorné vedenie vlastného posvätného srdca, nájde riešenie a vytvorí mosty medzi dvoma ustanovenými a posilnenými realitami. Je to nádherný zážitok radosti stvorenia - okamihu, keď sa môžu a budú diať zázraky a neočakávané udalosti.

Existuje nová úroveň porozumenia, ktorá sa otvára tým, ktorí „majú oči na videnie - a uši  a počutie“. K prechodu dôjde, keď sa objavia nové aspekty seba, aby do celkového obrazu vašej vlastnej reality priniesli novú perspektívu. Toto uprednostňuje šancu sformulovať nový začiatok, obnovu, pustením vecí, ktoré už nie sú produktívne alebo už viac neprispievajú k vášmu duchovnému rastu a expanzii. Kreatívny rast a nádherné vnútorné SVETLO svietia, keď sa znova sústredíte na veľkoleposť svojho vrodeného božstva a umiestnite ho späť do vášho stredu.

Pre svetovú populáciu je na obzore veľa zmien. Niektoré z týchto zmien by mohli byť výsledkom udalostí na Zemi, ktoré sa odohrajú, keď sa planéta zmení na vyššiu oktávu svojej tonálnej frekvencie. To by malo viesť k posunom v zemskej kôre, čo by mohlo viesť k potopeniu niektorých krajín a vzostupu iných krajín z oceánov. Takéto zmeny by boli nevyhnutné kvôli nejakým chaotickým energiám, ktoré sú potom zapojené. Vaša účasť na denných modlitbách a nariadeniach mala na tento konečný výsledok pozitívnejší vplyv, ako by to mohlo byť pred vašou činnosťou.

Mnoho Svetelných bytostí vyšších ríš sa zhromažďuje v rámci prípravy na možné udalosti v nasledujúcich mesiacoch. Uisťujeme vás, že sa bude brať ohľad na všetko, čo je možné urobiť, aby sa zabránilo možným nebezpečenstvám pre ľudí a zvieratá v súvislosti s pohybmi pôdy. Je to najdrahšie želanie vašej drahej Matky Zeme, aby všetci jej obyvatelia mohli naďalej existovať keď dôjde k týmto zmenám. Teraz je čas „ísť svojho dovnútra“ častejšie, aby sme dostali usmernenie a orientáciu a nasledovali tomu. Uvidíme sa budúci mesiac. Ja som Hilarion 

 

Hilarion: Monatsbotschaft – Februar 2020 (durch Marlene Swetlishoff)

Veröffentlicht am Februar 8, 2020 von erstkontakt blog

ilarion

Hilarions Monatsbotschaft – Februar 2020

Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Überall um euch herum arbeiten die unsichtbaren Reiche und die „Königreiche“ unaufhörlich daran, göttliche Ordnung zu schaffen, während die alten Strukturen zerfallen. Alles auf diesem Planeten wird erneuert und zu einer funktionelleren, zusammenhängenden Ganzheit neu erschaffen. Die neue Realität auf der Erde erfordert neue Wege und neue Perspektiven, die die Verbindung zwischen allen Menschen und allem in ihrer Umgebung und in der größeren Welt um sie herum, ja, im gesamten Kosmos, berücksichtigen!

Während sich die Welt um euch herum wandelt, ist jeder Mensch ständig gefordert, das Gleichgewicht in sich selbst herzustellen, seine höheren und niederen Energien und Aspekte zu verschmelzen, damit ein Verständnis beider Realitäten möglich wird, während die alte Welt mit der neuen verschmilzt. Nur wenn man der inneren Führung seines eigenen heiligen Herzens folgt, kann eine Lösung gefunden und Brücken zwischen beiden Realitäten hergestellt und gefestigt werden. Dies ist eine beglückende Erfahrung der Freude an der Schöpfung, – der Moment, in dem Wunder und unerwartete Ereignisse geschehen können und werden.

Es gibt eine neue Ebene des Verstehens, die sich jenen öffnet, die „Augen haben, um zu sehen – und Ohren, um zu hören“. Ein Übergang geschieht, wenn neue Aspekte des Selbst auftauchen, um einen neuen Blickwinkel in das Gesamtbild der eigenen Realität zu bringen. Dies begünstigt die Chance, einen neuen Anfang, eine Erneuerung zu formulieren, indem man Dinge loslässt, die nicht mehr produktiv oder für das eigene spirituelle Wachstum und die eigene Expansion nicht mehr förderlich sind. Da findet ein kreatives Wachstum statt, und das wunderbare innere LICHT erstrahlt, wenn man sich wieder auf die Großartigkeit seiner angeborenen Göttlichkeit konzentriert und sie wieder in den Mittelpunkt rückt.

Für die Weltbevölkerung stehen viele Veränderungen am Horizont. Einige dieser Veränderungen könnten das Resultat von Geschehnissen auf der Erde sein, die sich entfalten, wenn der Planet in eine höhere Oktave seiner tonalen Frequenz wechselt. Dies dürfte zu Verschiebungen in der Erdkruste führen, die zum Untergang einiger Länder und zum Aufstieg anderer Länder aus den Ozeanen führen könnten. Solche Veränderungen wären aufgrund einiger chaotischer Energien unvermeidlich, die dann im Spiel sind. Eure Beteiligung an täglichen Gebeten und Verfügungen hat bereits einen positiveren Einfluss auf jenes End-Ergebnis gehabt, als es vor eurer Aktion der Fall gewesen wäre.

Viele LICHT-Wesen der höheren Reiche versammeln sich in Vorbereitung auf mögliche Ereignisse in den kommenden Monaten. Seid versichert, dass da alles berücksichtigt wird, was getan werden kann, um mögliche Gefahren für Mensch und Tier abzuwenden, was Landbewegungen betrifft. Es ist der innigste Wunsch eurer lieben Mutter Erde, dass alle ihre Bewohner ihre Existenz fortsetzen können, wenn diese Veränderungen vor sich gehen. Es ist jetzt an der Zeit, öfter „nach innen zu gehen“, um Führung und Orientierung zu erhalten und dieser zu folgen. Bis nächsten Monat. ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff,  http://www.therainbowscribe.com.

Video:  https://youtu.be/gy1f0lNc2qwdes

Übersetzung: Martin Gadow– http://paoweb.org

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0220/Hilarion%20Februar%202020.pdf

Hilarion: Monatsbotschaft – Dezember 2019 (durch Marlene Swetlishoff)

 

 

Drahí: Príchádzam na krídlach LÁSKY! Ďalší rok je takmer u konca! Pre ľudstvo bolo dosiahnutých veľa dobrých vecí, a to jednotlivo ako aj kolektívne. Každý deň priniesol dobro viac do popredia vedomia, aby sa dalo pozorovať a pochopiť. Keď sledujete výzvy svojho srdca, uvedomte si, že sa nikdy neodkloníte od duchovnej cesty a najvyššieho dobra. Niekedy sa môže zdať, že je iba dočasný, ale dá sa napraviť zapamätaním si to kým skutočne ste: LIGHT, LOVE – SVETLO, LÁSKA, múdrosť, súcit a božská dobrota. Čokoľvek je potrebné riešiť, VY TO môžete urobiť - zvládnete!

Sebaovládanie sa stáva spôsobom života, ktorý vedie k mnohým zjaveniam a objavom o vás a iných, tak ako ste si možno predtým neuvedomovali. To vás tiež natrvalo postaví na cestu slobody zvýšením aspektov vašej nižšej prírody do vyššieho povedomia a uvedomenia a premenou nižšej prírody na vycibrené vlastnosti osvietenej bytosti. Keď sú tieto posvätné vlastnosti Božej LÁSKY akceptované, stelesnené a vyjadrené, tým rýchlejšie dosiahnete vzostup do vyššieho vedomia. Keď sa tak stane, stanete sa majákom nádeje vo vašom svete, ktorý môže zmeniť život človeka k lepšiemu a preukázať to svojím vlastným osobným príkladom.

Odpúšťajte si každý deň pred zaspaním - ako aj ostatným - tým, že im dáte požehnanie a LÁSKU a potom sa zaviažte stať sa najlepšou verziou seba samých. Nechajte vaše LIGHT žiariť a zmocňovať ostatných vo svojej duši cestou zdvíhania mysle a inšpirovaním k tomu aby sa myšlienky presťahovali do lepšieho „priestoru“. Zostaňte verní sebe samým a zároveň sa sústreďte na svoju cestu s jasným úmyslom. Zamerajte svoj čas, svoj priestor a svoju energiu na ciele a osud svojej duše. Pokúste sa vyhnúť rozptyľovaniu, obavám a ilúziám a zostaňte v súlade so svojím odkazom ostatným.


Zostaňte pokorní, pretože pokora je znakom veľkosti; Hlboko v jadre svojej bytosti viete, že ste tu v týchto časoch kvôli všemohúcej moci Božského Stvoriteľa. Ste 'priechod', cez ktorý sa odovzdáva toto božské SVETLO, ktoré vo vás žije. Milujte ľudí okolo seba a potvrdzujte ich tým, čím sú, vyžarovaním hlbokého súcitu a želaní pre ich blaho. Prostredníctvom svojho príkladu pôsobíte ako „magnet“ pre šťastie, slobodu a štedrosť;  čím viac pracujete,
na tých vlastnostiach zvnútra tým viac rastú vo vašej postave a vašej vlastnej identite.

Dôverovať životu; nech je tvoje srdce pokojné; Naučte sa ako môžete byť za každých okolností spokojní. Verte, že život je na vašej strane a že všetky „problémy“ môžu byť vždy príležitosťou alebo poučením. Verte svojej intuícii, keď ju cítite a podľa toho konajte. Nech vás život vedie, povedie vás a ukáže vám ako máte ísťúpokračovať. Uvedomte si, že ľudia, ktorí majú hlbokú vieru v dobrotu života,
podľa toho prežijú „dobrú realitu“. Táto kvalita prinesie veľa pokoja a kľudu do vášho srdca a života a urobí z vás skromnejšieho, súcitného a milujúceho človeka.

 

Hilarion durch Marlene Swetlishoff,  http://www.therainbowscribe.com.

Video:  https://youtu.be/gy1f0lNc2qwdes

Übersetzung: Martin Gadow– http://paoweb.org

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/1219/Hilarion,%20Dezember%202019.pdf

Hilarion: Monatsbotschaft – Dezember 2019 (durch Marlene Swetlishoff)

Veröffentlicht am Dezember 3, 2019

von erstkontakt blog

 

Hilarions Monatsbotschaft – Dezember 2019

Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Ein weiteres Jahr ist nun also schon wieder fast vorbei! Es gab viel Gutes, das für die Menschheit erreicht werden konnte, sowohl individuell als auch kollektiv. Jeder Tag hat mehr in den Vordergrund des Bewusstseins gebracht, sodass es beobachtet und verstanden werden konnte. Wenn ihr den Eingebungen eures Herzens folgt, macht euch bewusst, dass ihr dann niemals vom spirituellen Weg und vom höchsten Gut abweichen werdet. Manchmal mag es zwar so scheinen, als ob das nur vorübergehend der Fall ist, doch das kann wieder korrigiert werden, indem ihr euch daran erinnert, wer ihr wirklich seid: LICHT, LIEBE, Weisheit, Mitgefühl und göttliche Güte. Was auch immer da angesprochen werden muss, ihr könnt es schaffen!

Die Meisterung des Selbst wird zu einer Lebensweise, die zu vielen Offenbarungen und Entdeckungen über euch selbst und auch über andere führt, wie ihr das zuvor vielleicht noch nicht so erkannt habt. Dies bringt euch zudem dauerhaft auf den Weg in die Freiheit, indem ihr Aspekte eurer niederen Natur in ein höheres Gewahrsein und Bewusstsein hebt, und indem ihr die niedere Natur in die verfeinerten Qualitäten eines erleuchteten Wesens umwandelt. Wenn diese heiligen Qualitäten göttlicher LIEBE akzeptiert, verkörpert und zum Ausdruck gebracht werden, erreicht ihr umso schneller deren Aufstieg in ein höheres Bewusstsein. Während ihr dies tut, werdet ihr zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung in eurer Welt, das das Leben eines Menschen zum Besseren wenden kann, indem es ihm durch euer persönliches Beispiel den Weg zeigt.

Vergebt euch selbst jeden Tag vor dem Einschlafen – wie auch Anderen –, sendet ihnen Segen und LIEBE und verpflichtet euch sodann, die beste Version eurer selbst zu werden. Lasst euer LICHT scheinen und ermächtigt Andere auf ihrer Seelenreise, indem ihr ihren Geist anhebt und sie inspiriert, sich in einen besseren ‚Raum‘ hineinzubewegen. Bleibt euch selbst treu, während ihr euch mit klarer Absicht auf euren Weg konzentriert. Richtet eure Zeit, euren Raum und eure Energie auf die Ziele und Bestimmung eurer Seele aus. Versucht, frei von Ablenkungen, Ängsten und Illusionen zu bleiben und mit eurer Botschaft für Andere im Einklang zu bleiben.

Bleibt demütig, denn Demut ist ein Zeichen von Größe; tief im Kern eures Seins wisst ihr, dass ihr in diesen Zeiten aufgrund der allmächtigen Kraft des Göttlichen Schöpfers hier seid. Ihr seid der ‚Durchgangsweg‘, über den dieses göttliche LICHT, das in euch wohnt, weitergeleitet wird. Liebt die Menschen, die um euch sind, und bestätigt sie in dem, was sie sind, indem ihr tiefes Mitgefühl und Anteilnahme an ihrem Wohlergehen ausstrahlt. Durch euer Beispiel fungiert ihr als ‚Magnet‘ für Glück, Freiheit und Großzügigkeit; und je mehr ihr daran arbeitet, diese Qualitäten von innen

 

2 Hilarion, Dezember 2019 heraus zu kultivieren, desto mehr wachsen sie in eurem Charakter und eurer eigenen Identität.

Vertraut dem Leben; lasst euer Herz im Frieden sein; lernt, wie ihr in allen Umständen zufrieden sein könnt. Vertraut darauf, dass das Leben auf eurer Seite ist und dass alle ‚Probleme‘ immer auch Chancen oder Lektionen sein können, aus denen ihr lernen könnt. Vertraut eurer Intuition, wenn sie sich bemerkbar macht, und handelt danach. Lasst zu, dass das Leben euch anleitet, euch führt und euch den Weg aufzeigt, den ihr gehen sollt. Wisst, dass Menschen, die ein tiefes Vertrauen in die Güte des Lebens haben, entsprechend ‚gütige Realitäten‘ erleben. Diese Qualität wird viel Frieden und Gelassenheit in euer Herz und Leben bringen und euch zu einer bescheideneren, mitfühlenderen und liebevolleren Person machen.

Bis nächsten Monat! ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff,  http://www.therainbowscribe.com.

Video:  https://youtu.be/gy1f0lNc2qwdes

Übersetzung: Martin Gadow– http://paoweb.org

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/1219/Hilarion,%20Dezember%202019.pdf

 

 

Hilarion: Monatsbotschaft – November 2019 (durch Marlene Swetlishoff)

Veröffentlicht am November 3, 2019von erstkontakt blog

 

 

Drahí: Prichádzam na krídlach LÁSKY! V kontinuu mnohorozmerných realít je v súčasnosti je prítomné kolektívne úsilie zamerané na Zem. A všetko sa odvíja v spolupráci a harmónii s Jedným, hlavným Zdrojom, Najvyšším Stvoriteľom. Bol nájdený spôsob ako urýchliť proces vzostupu pre Zem a všetkých jej obyvateľov a to sa oslavuje v nádeji na najlepší možný výsledok. V celej „dĺžke a šírke“ Stvorenia sa zhromažďujú Svetelné bytosti aby posielali nekonečné Svetlo na planétu Zem. „Dream Weavers“ na planéte Lyra sa zhromažďujú aby pomohli vytvoriť rozšírenú a vylepšenú verziu planéty Zem, ako už existuje v kontinuu. Spievajú, predvádzajú „spevy“, hrajú na nástroje, tancujú a vizualizujú svet, ktorý je žiariacim klenotom na oblohe: nová realita Zeme.

V každej galaxii existuje zastúpenie svetelných rád, ktoré sa zjednocujú jednotne aby dosiahli to, čo sa zdalo len pred niekoľkými rokmi nemožné. A napriek tomu sa tento zázrak odohráva takmer neuveriteľnou rýchlosťou! Čo to znamená pre ľudstvo v dnešnej dobe je: zvýšená skúsenosť s väčšou intenzitou pri čistení štyroch dolných častí tela: fyzickej, duševnej, emočnej a duchovnej / éterickej. Toto objasnenie evokuje spomienky na časy a udalosti, ku ktorým došlo v minulosti aj v súčasnosti, čo zasa ovplyvňuje budúcnosť. Tí z vás, ktorí prišli na Zem z budúcnosti sa cítia intuitívne pobádaní robiť určité veci v určitých časoch aby sa určitá téma, ktorá sa objavuje v kolektívnom vedomí mohla rozpustiť a objasniť, čím sa vytvorí cesta pre vyššiu. Vytvárať perspektívu; Týmto spôsobom sa získa väčšie dobro pre všetkých.

V ďalšom kurze sa otvára jedna udalosť za druhou, aby sa mohla uskutočniť integrácia pred tým než sa objaví ďalšia udalosť. Denné zameranie na vlastné Božské JA je prvoradé a nemôžeme to dostatočne zdôrazniť. Rozhodnutie ako: „Zaväzujem sa k svojmu Božskému modelu tým, že som si myslím, že som integrované Vedomie a Svetlo prúdiace v súlade s Božskou vôľou. Nech je to tak! “Keď aktivujete svoj božský model (vaše pôvodné božské ja), zvýšite svoju energiu a frekvenciu a konsolidujete sa prostredníctvom neustálej praxe. Táto metóda môže byť použitá rôznymi spôsobmi, vrátane uzdravenia a očistenia Zeme zaslaním Svetla do akejkoľvek situácie, kedy je to potrebné. Je dôležité zdôrazniť, že kreativitu človek potvrdzuje/posilňuje slovami „buď to tak!“, a tm je na človeku vytvoriť objasnie svojho úmyslu k dosiahnutiu výsledku, ktorý chce dosiahnuť, predtm než použijje svoju kreatívnu silu a svoju tvorivú silu zodpovedne.

S tým povedané, tí, ktorí dosiahli a zaslúžia si túto pokročilú úroveň v procese vzostupu vstupujú teraz do výcvikového programu Stvoriteľa. Vaše osobné duchovné príručky a vaše planetárne Svetelné rady vás upozorňujú na oblasti, na ktoré sa musíte zamerať. To sa bude líšiť pre každú osobu; a prekrývajú sa s ostatnými, ktorí majú podobné poslanie na Zemi. Budete priťahovaní istými ľuďmi, s ktorými budete súhlasiť a spojte sa s nimi v jednote, harmónii a zdieľanom pocite, pretože celá táto skupina sa zameriava na oblasti, ktoré ich zaujímajú. Vaši sprievodcovia osobným duchom vydláždia cestu pre váš najvyšší osud a pre váš potenciálvlastného prejavu. Vašou úlohou je stať sa pozorovateľom udalostí, ktoré sa odohrávajú vo vašom osobnom živote a vo svete okolo vás.

Vaše vyššie intuitívne schopnosti sa naďalej vyvíjajú a postupne sa stávajú oveľa citlivejšími a otvorenejšími; vašich šesť fyzických zmyslov sa stáva citlivejšími vo svojom vnímaní. Niektorí z vás si všimnú, že iní s vami komunikujú telepatickým spôsobom preto aby ste sa s nimi mohli vzájomne porozumieť. A niektorí z vás budú vnímať iných „sluchovo“. Iní budú môcť intenzívne sústrediť čuchový zmysel na niečo alebo niekoho tisíce míľ ďaleko od svojho domova. Budete schopní rozoznať duše-energie-podpisy, nielen tie z vyšších ríš, ale aj ľudí okolo vás alebo tých, ktorí sú s vami nejakým spôsobom spojení. Budete schopní spoznať/vedieť čo si myslia. Všetky tieto zručnosti, ktoré prichádzajú (takpovediac) „online“ musia byť integrované a harmonizované aby sa mohli používať koordinovaným a láskyplným spôsobom. Uvidíme sa budúci mesiac. Ja som Hilarion

 

 

 

Hilarion: Monatsbotschaft – November 2019 (durch Marlene Swetlishoff)

Veröffentlicht am November 3, 2019von erstkontakt blog

ilarion

Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Im Kontinuum der multidimensionalen Realitäten vollzieht sich eine gemeinsame Anstrengung, auf die man sich jetzt in dieser gegenwärtigen Zeit auf der Erde fokussiert. Und alles entfaltet sich in Zusammenarbeit und Harmonie mit dem Einen, der Haupt-QUELLE, dem Obersten Schöpfer. Es wurde ein Weg gefunden, den Aufstiegsprozess für die Erde und alle ihre Bewohner zu beschleunigen, und das wird in der Hoffnung auf das bestmögliche Ergebnis gefeiert. Über die gesamte „Länge und Breite“ der Schöpfung hinweg versammeln sich LICHT-Wesen, um unendliches LICHT auf den Planeten Erde zu senden. Die „Traum-Weber“ auf dem Planeten Lyra versammeln sich, um mitzuhelfen, die expandierte und erhöhte Version des Planeten Erde zu erschaffen, wie diese bereits im Kontinuum existiert. Sie singen, intonieren, „chanten“, spielen Instrumente, tanzen und visualisieren eine Welt, die ein leuchtendes Juwel am Himmel ist: die neue Realität der Erde.

In jeder Galaxis existiert eine Vertretung der LICHT-Räte, die sich einmütig versammeln, um das zu erreichen, was noch vor wenigen Menschenjahren unmöglich schien. Und dennoch entfaltet sich dieses Wunder jetzt in beinahe atemberaubender Geschwindigkeit! Was dies für die Menschheit in diesen jetzigen Zeiten bedeutet, ist: die gesteigerte Erfahrung stärkerer Intensität bei der Bereinigung der vier unteren Körperregionen: physisch, mental, emotional und spirituell/ätherisch. Diese Klärung weckt Erinnerungen an Zeiten und Ereignisse, die sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart stattgefunden haben, was wiederum auch die Zukunft beeinflusst. Da fühlen sich diejenigen unter euch, die aus der Zukunft auf die Erde gekommen sind, intuitiv angespornt, zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge zu tun, damit ein bestimmtes Thema, das im kollektiven Bewusstsein auftaucht, aufgelöst und abgeklärt werden kann, um Platz für eine höhere Perspektive zu schaffen; auf diese Weise entsteht das größere Gut für Alle.

Im weiteren Verlauf wird nun jeweils ein Geschehen nach dem anderen eröffnet, damit eine Integration stattfinden kann, bevor das nächste Geschehen in Sichtweite kommt. Die tägliche Ausrichtung auf das Göttliche Selbst ist von größter Bedeutung, und dies können wir nicht genug unterstreichen. Eine Entscheidung wie: „Ich verpflichte mich meinem Göttlichen Vorbild mit dem Gedanken, dass ich integriertes Bewusstsein und LICHT bin, das in Übereinstimmung mit dem Göttlichen Willen strömt. So sei es!“ Wenn ihr euer Göttliches Vorbild (euer ursprüngliches Göttliches Selbst) aktiviert, erhöht ihr eure Energie und eure Frequenz und festigt sich durch beständige Übung. Diese Methode kann auf vielfältige Weise genutzt werden, auch für die Heilung und Reinigung der Erde, indem ihr LICHT in jede Situation sendet, in der es benötigt wird. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass man seine Schöpferkraft mit den Worten „so sei es!“ bekräftigt, und somit obliegt es einer Person, Klarheit in seine Absicht zu bringen für das Resultat, das sie jeweils erzielen möchte, bevor sie ihre Schöpferkraft verantwortungsbewusst einsetzt.

Nachdem dies gesagt ist: diejenigen, die diese fortgeschrittene Stufe im Aufstiegsprozess erreicht und verdient haben, treten nun in das Schöpfer-Trainingsprogramm ein. Eure persönlichen Geistführer und eure planetaren LICHT-Räte, lenken eure Aufmerksamkeit auf jene Bereiche, auf die ihr euch fokussieren müsst. Das wird für jede Person anders sein; und es wird Überschneidungen mit Anderen geben, die eine ähnliche Mission auf der Erde haben. Ihr werdet euch zu bestimmten Menschen hingezogen fühlen, mit denen ihr übereinstimmt, und werdet euch mit ihnen in Einigkeit, Harmonie und gemeinsamem Empfinden verbinden, während sich diese gesamte Gruppe auf jene Bereiche fokussiert, die sie interessieren. Eure persönlichen Geistführer ebnen und klären den Weg für eure höchste Bestimmung und für euer Potenzial, euch manifestieren zu können. Eure Aufgabe ist, Beobachter der Geschehnisse zu werden, die sich in eurem persönlichen Leben und in der Welt um euch herum abspielen.

Eure höheren intuitiven Fähigkeiten entwickeln sich immer weiter und werden allmählich sehr viel empfindsamer und offener; eure sechs physischen Sinne werden feinfühliger in ihrer Wahrnehmung. Einige unter euch werden bemerken, dass Andere mit euch auf telepathischem Wege kommunizieren, sodass ihr eine wechselseitige Verständigung mit ihnen haben könnt. Und einige unter euch werden Andere „hellhörig“ wahr-nehmen. Wieder andere werden in der Lage sein, ihren Geruchssinn intensiv auf etwas oder jemanden Tausende von Meilen entfernt von ihrem Zuhause einstellen können. Ihr werdet in der Lage sein, Seelen-Energie-Signaturenzu erkennen, und zwar nicht nur diejenigen der höheren Reiche, sondern auch die der Menschen um euch herum oder derer, die in irgendeiner Weise mit euch verbunden sind. Ihr werdet in der Lage sein, zu erkennen, was sie denken. All diese Fähigkeiten, die (sozusagen) „online“ kommen, müssen integriert und harmonisiert werden, damit sie in einer abgestimmten und liebevoll angemessenen Weise genutzt werden können. Bis nächsten Monat. ICH BIN Hilarion

 

Hilarion durch Marlene Swetlishoff,  http://www.therainbowscribe.com.

Video:  https://youtu.be/gy1f0lNc2qwdes

Übersetzung: Martin Gadow– http://paoweb.org

Hilarion: Monatsbotschaft – Oktober 2019 (durch Marlene Swetlishoff)

Veröffentlicht am Oktober 3, 2019von erstkontakt blog

ilarion

Drahí: Prichádzam na krídla LÁSKY! Kozmické Kristovo svetlo preniká do atmosféry okolo planéty. Došlo k vyrovnaniu podobne zmýšľajúcich ľudí a ich energií, iniciovaných zámerom začať nový život pre ľudí Zeme a všetky prúdy života. V súlade s galaktickými kráľovstvami bola táto nová cesta poháňaná posvätným obradom a to bolo rozhodujúce pre návrat k pôvodnému Božskému plánu pre Zem, jej ľud a všetky „kráľovstvá“, ktoré si užívali radosť zo života na tejto Zemi. Zdieľanie planét. Výborne! V tejto aktivite sme jedným!

V nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch bude podľa tejto novej šablóny viac obradov za účelom „cementovania“ a zakotvenia. Mnoho ľudí na celom svete sa bude zúčastňovať obradov, meditácií a rituálov a osobne s nimi rezonovať a bude si zachovávať posvätný priestor, aby zakotvili všetko čo robia, v posvätnom spôsobe života. Oslávte tento okamih histórie Zeme, pretože to je historická udalosť! Obyvatelia Zeme hovorili a pracovali na tom, aby bolo jasné ich rozhodnutie pre nový začiatok a pre nový a osvietený spôsob života!

My z ríš vzostupných majstrov sme veľmi spokojní s touto spoluprácou medzi ľuďmi Zeme a galaktickou komunitou. Teraz je na vytrvalých a zintenzívnených činnostiach Svetelných pracovníkov tohto svet, aby boli naďalej pevne zakorenení v mohutných a špeciálnych energiách z 28. septembra iniciovaných zameraným, osvieteným, svätým a milujúcim úsilím pre celý život na Zemi. Nech to pokračuje a toto hnutie bude v nasledujúcich mesiacoch exponenciálne rásť! Na vyšších úrovniach existencie vládne veľká radosť a všetky srdcia sú plné nádeje!

Na tomto úsilí o účasť v želanej budúcnosti by sa mali zúčastňovať všetci ľudia zo všetkých oblastí života, pretože v éterických ríšach sa to považuje za hlas v prospech prechodu na tento nový druh harmonického spolunažívania v novej realite Zeme. Realita, v ktorej každý preberá zodpovednosť za to, že je disciplinovaný a otvorený spoločnému úsiliu s ostatnými o najvyššie a najväčšie dobro pre všetkých. Je dobré vidieť, že stále viac ľudí opúšťa svoje notoricky známe „nástroje rozptyľovania“, aby namiesto toho zamerali svoju osobnú pozornosť a cieľ na to, aby sa zapojili do tohto konkrétneho času kozmických príležitostí z ríš Božstva.

Žiadame vás o trpezlivosť, pretože vaše telo prijíma stále viac a viac vyššieho Svetla, pretože oživuje veci vo vašom tele, ktoré majú stále zraniteľné miesta. Veľký príliv nekonečného Svetla, ktorý sa teraz deje, uľahčí liečenie a akonáhle sa toto liečenie začne, potom sa prejaví veľmi rýchlo aj vo vašej ľudskej skúsenosti. To je proces transformácie - a budete môcť vidieť a zažiť obnovu zdravia a vitality, sily, jasnosti a energie vo vašom systéme ľudského tela. Dôverujte energiám, ktoré teraz prúdia; vytvárajú obrovské skoky a zázraky vedomia, ktoré máte na mysli/si želáte. Všetko je v poriadku. Všetko je perfektné!

Uvidíme sa budúci mesiac!

Ja som Hilarion

Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Das kosmische Christus-LICHT durchdringt die Atmosphäre rund um den Planeten. Es gab eine Ausrichtung von Gleichgesinnten und deren Energien, die durch die Absicht initiiert wurden, einen Neuanfang für die Völker auf der Erde und all ihre Lebensströme zu starten. In Übereinstimmung mit den galaktischen Reichen wurde dieser neue Weg in einer heiligen Zeremonie voran-getrieben, und das war entscheidend für die Rückführung in den ursprünglichen göttlichen Plan für die Erde, deren Bevölkerung und alle ihre ‚Königreiche‘, die die Freude des Lebens auf diesem Planeten miteinander teilen. Gut gemacht! Wir sind eins in dieser Aktivität!

In den kommenden Wochen und Monaten wird es weitere solcher Zeremonien geben, um sich nach dieser neuen Mustervorlage zu ‚zementieren‘ und zu verankern. Viele Menschen auf der ganzen Welt werden an Zeremonien, Meditationen und Ritualen teilnehmen und persönlich mit ihnen in ‚Resonanz‘ treten und damit einen heiligen Raum aufrechterhalten, um alles, was sie tun, in einer geheiligten Lebensweise zu verankern. Feiert diesen Moment der Erdgeschichte, denn das ist ein historisches Ereignis! Die Bewohner der Erde haben gesprochen und daran mitgewirkt, ihre Entscheidung für einen Neuanfang und für eine neue und erleuchtete Lebensweise deutlich zu machen!

Wir aus den Reichen der Aufgestiegenen Meister sind mit dieser Zusammenarbeit zwischen den Menschen der Erde und der galaktischen Gemeinschaft sehr zufrieden. Es obliegt nun den beharrlichen und verstärkten Aktivitäten der LICHT-Arbeiter dieser Welt, sich weiterhin fest in den mächtigen und besonderen Energien dieses 28.Septembers zu verankern, die in fokussiertem, erleuchtetem, heiligem und liebevollem Bemühen um alles Leben auf der Erde eingeleitet wurden. Möge dies so bleiben und diese Bewegung in den kommenden Monaten exponentiell weiterwachsen! Große Freude herrscht auf den höheren Existenz-Ebenen, und alle Herzen sind erfüllt von Hoffnung!

Alle Menschen aus allen Lebensbereichen sollten an diesen Bemühungen teilnehmen, an jener herbeigewünschten Zukunft mitzuarbeiten, denn in den ätherischen Reichen wird das als Votum für den Übergang zu dieser neuen Art harmonischen Zusammenlebens in der neuen Erden-Realität betrachtet. Eine Realität, in der Jeder die Verantwortung übernimmt, selbstdiszipliniert und offen für ko-kreative Bemühungen zusammen mit Anderen für das höchste und größte Wohl Aller da zu sein. Es ist schön, zu beobachten, dass immer mehr Menschen ihre notorischen „Werkzeuge der Ablenkung“ ablegen, um stattdessen ihre persönliche Aufmerksamkeit und Absicht darauf auszurichten, an dieser besonderen Zeit kosmischer Gelegenheiten aus den Reichen des Göttlichen auch selbst beteiligt zu sein.

Wir bitten euch um Geduld, während euer physischer Körper immer mehr vom höheren LICHT akzeptiert, denn es belebt Dinge in eurem Körper, die noch Schwachstellen aufweisen. Der große Zustrom unendlichen LICHTS, der sich jetzt vollzieht, wird es einfacher machen, zu heilen, und sobald diese Heilung beginnt, wird sie sich auch sehr rasch in eurer menschlichen Erfahrung manifestieren. Dies ist ein Transformationsprozess – und ihr werdet die Erneuerung von Gesundheit und Vitalität, Stärke, Klarheit und Energie in eurem menschlichen Körpersystem sehen und erleben können. Vertraut den Energien, die jetzt hereinströmen; sie bewirken die von euch beabsichtigten riesigen Bewusstseins-Sprünge und Wunder. Alles ist gut. Alles ist perfekt!

Bis nächsten Monat!

ICH BIN Hilarion

 

Hilarion durch Marlene Swetlishoff,  http://www.therainbowscribe.com.

Video https://youtu.be/WplXlLnnfPI http://www.TheRainbowScribe.com

Übersetzung: Martin Gadow– http://paoweb.org

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/1019/Hilarion_1.Oktober_2019.pdf

 

Hilarion: Monatsbotschaft – August 2019 (durch Marlene Swetlishoff)

Veröffentlicht am August 6, 2019von erstkontakt blog

ilarion

Drahí: Prichádzam na krídlach LÁSKY! Energie nedávnej doby prenikajú hlbšie a hlbšie do psychiky každej ľudskej bytosti a odhaľujú posledné zvyšky všetkého čo brzdí ďalší pokrok. Bolo veľa odhalení, dešifrovaní a nahliadnutí. Mnoho odpovedí na dlhodobé otázky sa dostalo do povedomia a porozumenia kontextu. Bol to intenzívny čas pre všetkých. Medzi dušami existuje veľa „doplnkov“ predtým než sa môžu ďalej rozvíjať; a sú v rôznych fázach prejavu.

Tí z vás, ktorí prežili inšpirovaný život majú teraz väčší prístup k informáciám. Hoci pomaly prechádzajú, získavajú na sile, čím viac sa tento darček používa. V súčasnosti - s väčším prílivom energií do zemskej atmosféry - je to „prinajlepšom ťažké“. Je oveľa lepšie počkať kým sa energia nebude môcť absorbovať a plne integrovať, skôr než s nimi „zápasíte“. Teraz je čas mať na zreteli planetárne cykly. Pomyslite na sťahovanie energie, ktoré dostanete ako ďalšie rozšírenie vášho obzoru pri obnove svojich božských darov a potenciálu.

Pri pokračovaní v premostení dvoch alebo viacerých svetov hráte dôležitú úlohu pri otváraní nových dverí vnímania a porozumenia ľuďom vo vašom okolí. Vy ste Svetlo a to, čo tu Svetlo robí, je vyniesť na povrch všetko čo bolo doposiaľ skryté z pohľadu a v tejto úlohe, ako Svetlo na začiatku procesu osvietenia, si vás najskôr príliš neocenia; ale vaša úloha bude nakoniec vysoko ocenená. Nejde o to, aby ste sa postavili a hovorili: „Ja som tá cesta,“ ale je to o vašej vnútornej svietivosti, ktorá zapaľuje vaše vlastné SVETLO, keď zostanete blízko k iným.

Pojem „čas“ sa pre váš denný rozvrh stáva úplne bezvýznamný. Naša autorka sa tu vzdala plánovania svojich denných cieľov; namiesto toho sa stále viac spolieha na „božské načasovanie“. Akonáhle toto božské načasovanie vstúpi do hry tak sa všetko vyjasní a zmestí sa, akoby samo o sebe - s menším úsilím a bez tlaku alebo stresu. Začala žiadať svojich duchovných sprievodcov aby ju sprevádzali každým projektom, ktorý potrebuje dokončenie. Niekedy tiež predstavujeme v úplne inom projekte, aby sme ich priviedli k opotrebenému prístupu a aby obnovili svoju myseľ, telo a dušu. Každý to musí urobiť pre seba, aby obnovil vzorce svojho „opakujúceho sa správania“ a znovu začal.

V nadchádzajúcich obdobiach sa ľudia začnú zhromažďovať v skupinách rovnako zmýšľajúcich ľudí - na konkrétne účely, ako sú čistenie planéty, liečenie a spoločenstvo, s ľuďmi, s ktorými rezonujú. Budú mať iba túžbu byť tam - tam, kde sa cítia milovaní, akceptovaní a pochopení. Nebude to vždy najbližší rodinný príslušník, ale skôr ľudská duša a táto tendencia ich postaví do správnej pozície pre budúcnosť. To všetko je súčasťou plánu duše každej ľudskej bytosti, aby sa mohol uskutočniť najväčší možný rast duše, najväčší možný rozvoj a rozšírenie vedomia. Všetko, čo by sa malo stať, sa tiež stane. Uvidíme sa budúci mesiac!

Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Die Energien der letzten Zeit dringen immer tiefer in die Psyche eines jeden Menschen ein und bringen die letzten Überreste von allem ans Tageslicht, was weitere Fortschritte behindert. Es gab viele Enthüllungen, Entschlüsselungen und Erkenntnisse. Viele Antworten auf lange anstehende Fragen sind ins Bewusstsein und ins Verständnis der Zusammenhänge gerückt. Das war für alle eine intensive Zeit. Zwischen den Seelen vollziehen sich viele ‚Komplettierungen‘, bevor deren erneute Weiterentwicklung in Gang kommen kann; und sie befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Manifestation.

Diejenigen unter euch, die ein beseeltes Leben geführt haben, haben inzwischen einen höheren Zugang zu Informationen. Diese kommen zwar erst langsam durch, gewinnen aber an Dynamik, je mehr diese Gabe genutzt wird. Im gegenwärtigen Moment – mit dem größeren Zustrom an Energien in die Erdatmosphäre – ist es ‚bestenfalls‘ schwierig, dies tun zu können. Viel besser ist es, abzuwarten, bis die Energien aufgenommen und vollständig integriert werden können, bevor man sich damit ‚abmüht‘. Dies ist jetzt eine Zeit, planetare Zyklen im Blick zu haben. Denkt an die Energie-Downloads, die ihr erhaltet – als zusätzliche Erweiterung eures Horizonts bei der Wiederherstellung eurer göttlichen Gaben und Potentiale.

Während ihr weiterhin zwei oder mehrere Welten überbrückt, spielt ihr eine wichtige Rolle dabei, den Menschen um euch herum neue Türen der Wahrnehmung und des Verständnisses zu öffnen. Ihr seid das LICHT, und was das LICHT hier tut, ist, all das an die Oberfläche zu holen, was dem Blick bisher verborgen war, und in dieser Rolle werdet ihr als das LICHT zu Beginn des Erleuchtungs-Prozesses zunächst nicht besonders geschätzt; aber letztendlich wird eure Rolle dann doch hochgeschätzt werden. Es geht nicht darum, dass ihr euch hinstellt und sagt: „Ich bin der Weg“, sondern es geht um eure innere Leuchtkraft, die ihr eigenes LICHT entzündet, während ihr euch in der Nähe Anderer aufhaltet.

Das Konzept von ‚Zeit‘ wird für eure Tagesplanung allmählich ziemlich bedeutungslos. Unsere Schreiberin hier hat es aufgegeben, für ihre täglichen Zielsetzungen noch Pläne zu machen; stattdessen stützt sie sich immer mehr auf „göttliches Timing“. Sobald dieses göttliche Timing ins Spiel kommt, wird alles klar und fügt sich wie von selbst zusammen – mit weniger Anstrengung und ohne Druck oder Stress. Sie hat damit begonnen, ihre Geistführer zu bitten, sie durch jedes Projekt zu führen, das der Vollendung bedarf. Manchmal führen wir sie auch an ein gänzlich anderes Projekt heran, um sie dazu zu bewegen, sich von einer abgenutzten Vorgehensweise zu trennen und um Geist, Körper und Seele in ihr zu erneuern. Das muss jeder Einzelne für sich selbst tun, um die Muster seines ‚repetitiven Verhaltens‘ zurückzusetzen und einen Neustart zu machen.

In den kommenden Zeiten werden die Menschen anfangen, sich in Gruppen Gleichgesinnter zu versammeln – für bestimmte Zielsetzungen wie planetare Reinigung, Heilung und Gemeinschaft mit Leuten, in denen sie Widerhall finden. Diese werden einfach den Wunsch haben, dabei sein zu können – dort, wo sie sich geliebt, akzeptiert und verstanden fühlen. Das werden nicht immer die engsten Familienmitglieder sein sondern eher Menschen der eigenen Seelengruppe, und diese Tendenz bringt sie in die geeignete Position für die Zukunft. Dies alles ist Teil des Seelenplans eines jeden Menschen, damit größtmögliches Seelenwachstum, größtmögliche Weiterentwicklung und Erweiterung des Bewusstseins stattfinden können. Alles, was geschehen soll, wird auch geschehen. Bis nächsten Monat!

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff,  http://www.therainbowscribe.comhttps://www.youtube.com/watch?v=nMvO4r-VBYA&feature=youtu.be

Übersetzung: Martin Gadow– http://paoweb.org

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0819/Hilarion%201.August%202019.pdf

 

 

Hilarion: Monatsbotschaft – September 2018 - Mesačná správa

(durch Marlene Swetlishoff)

Veröffentlicht am September 5, 2018von erstkontakt blog

Drahí: Prichádzam na krídlach lásky! Ste kompletné integrované božské ľudské bytosti. Prúd energie prúdi neúprosne. Pokračujte v snahe prispôsobiť sa meniacim sa časovým horizontom a úprave skutočností, ktoré cítite počas tohto obdobia. Nezvyčajné príznaky sú viditeľné vo vašom fyzickom tele ako blikanie, pretože vaše vnútorné vnímanie (tretie oko) sa otvára ďalej alebo to cítite ako bolestivé stehy z ihly; tie Symptómy prichádzajú a prechádzajú všetkými vašimi energetickými bodmi vo vašom Meridian-systéme. Pretože môžete náhle cítiť akési srdcové palpitácie alebo bolesť v rôznych svaloch alebo kĺboch, alebo Váš zrak je mlhavý v jednom alebo oboch očiach so zvýšeným vylučovaním hlienu, ako aj intenzívne svrbenie kože na rôznych miestach tela. Príležitostne môžete tiež zažiť skúsenosť ako rozmazanie mozgových funkcií, ospalosť a nadmerné únavové pocity prídu zrazu, vtedy je potrebné spať alebo odpočívať. To môžu byť tiež fantómové bolesti vyplývajúce z predchádzajúcich zranení kosti - v tele môžu mať následky - alebo bolesť, ktorá postihuje celok. Potiahnite telo, najskôr na jednom mieste a potom druhý deň na inom mieste. Vaše zuby môžu byť obzvlášť citlivé, reagujú na horúce, studené, sladké alebo cukrové potraviny. Vaše uši môžu vám dať pocit, že sú naplnené tekutinou a tiež sa tam môžu pravidelne ukázať násilné bolestivé útoky. Chrbtica a oblasť hrdla, miesto kde lebka spája chrbticu môže niekedy zranitelné, ak otočíte hlavu v rôznych smeroch. Tiež vaša chbtic môže byť po celej dĺžke bolestivá a máte pocit citlivosti. Na druhej strane môže vzniknúť pocit, že silná energia preteká cez vašu korunnú čakru na hlave. Dočasne to môže tiež spôsobiť závrat alebo dokonca nevoľnosť. Počas tejto fázy sa mnohé chronické ochorenia môžu zotaviť vzplanutím, ktoré môže byť náročné vydržať. Tieto príznaky sa líšia od človeka k človeku, pretože ľudský funkčný systém bude rekalibrovaný a upravený tak aby umožnil každej osobe dostávať stále väčšie množstvá duchovného LIGHT/svetla, ktoré vám umožňuje vlastniť vyššie JA - Ak chcete prejaviť aspekty vášho JA. V dôsledku týchto fyzikálnych príznakov emocionálneho tela sa zbavíte starých pocitov minulosti a niekedy je prekvapujúce zistiť, čo sa deje. A duševné telo sa spája s týmto impulzom a prenáša myšlienkové vzorce od buniek tela a dokonca aj od DNA až po svetlo dňa. Kto to skúsi začína pochopiť, že je to vlastná myseľ alebo duša, tá Úplnosť a celková integrácia vo všetkých aspektoch človeka. Zamerajte sa na funkčný systém. Toto bolestivé a mätúce obdobie je potrebné pre seba-podstatu všetkého čistenia od vecí čo prítomnosť a budúcnosť a Rozvojová realita už viac nepoužíva. Ľudstvo ako celok vstupuje do predtým neznámych oblastí prieskumu a činnosti v oblasti vlastných vyšších aspektov pomáhajú vlastnému vedomiu a Pochopenie účelu života vo fyzickom tele sa rozpína a rozšíri. Vedie k tomu, že si uvedomíte, že ste duchovná bytosť, ktorá zažíva túto skúsenosť. Akonáhle je toto rozpoznanétak pokrok sa môže posunúť dopredu, duša ide do fázy služby druhým - a teda do druhej Fázy vzdelávania a rozvoja. Pozerajte sa z vyššej perspektívy duše a nadsvetia na tieto skúsenosti, viďte ich ako odrazový mostík k oslobodeniu od polarity a uznávanej skúsenosti s dualitou, známa ako Kolo Karma. Ten proces očisťovania a alchýmie umožňuje duši odísť, presunúť úroveň vedomia na ďalšiu úroveň. A ako sa mení a zvyšuje jej prirodzenú frekvenciu tak požaduje svoju suverenitu a ako duchovné Bytosti vesmíru si zaslúžia túto slobodu. To je ten konečný účel iniciácií, ktorými prechádza každá duša, dosiahnutie Majstrovstva života prostredníctvom cyklu fyzických skúseností - Prekračovať potrebu ďalšieho takéhoto výskumu a Pokrok do inej formy skúsenosti a učenia. To všetko je Pokrok v pokročilom vývoji, pretože všetky zozbierané životné skúsenosti vo všetkých ich formách v úplnom integrovaní celistvosti zjednotenia.   Uvidíme sa ďalší mesiac ...

Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Ihr werdet zu vollständig

integrierten Göttlichen Menschenwesen. Der Energiestrom fließt unaufhaltsam

weiter, während ihr versucht, euch den sich verändernden Zeitlinien und

Realitäten anzupassen, die ihr spürt, während dies geschieht. Viele

ungewöhnliche Symptome machen sich in eurem physischen Körper bemerkbar

wie zum Beispiel Augenzucken, da eure innere Wahrnehmung (das dritte Auge)

sich weiter öffnet, oder schmerzende Stiche wie von einer Nadel; diese

Symptome kommen und gehen durch eure sämtlichen Energiepunkte in eurem

Meridian-System. Da könnt ihr plötzlich eine Art Herzklopfen empfinden oder

Schmerzen in in unterschiedlichen Muskeln oder Gelenken, oder eine Trübung

eures Augenlichts ein einem oder beiden Augen bei verstärkter Schleim-

Absonderung, sowie intensives Haut-Jucken an verschiedenen Stelle eures

Körpers.

Gelegentlich könnt ihr auch eine Verschwommenheit eurer Hirn-Funktionen

erleben, Schläfrigkeit und exzessives Müdigkeits-Empfinden überkommt euch

plötzlich und zieht die Notwendigkeit nach sich, dass ihr schlaft oder ausruht. Es

können auch Phantomschmerzen auftauchen, die von früheren Knochen-

Verletzungen im Körper herrühren können, – oder Schmerzen, die den gesamten

Körper durchziehen, zunächst an einer Stelle und am nächsten Tag dann wieder

an einer anderen Stelle. Eure Zähne könnten besonders empfindlich auf heiße,

kalte, süße oder Zucker-haltige Speisen reagieren. Eure Ohren können sich

anfühlen, als ob sie mit Flüssigkeit gefüllt sind, und auch dort können periodisch

heftige Schmerz-Attacken auftauchen. Die Wirbelsäule und die Halsregion an der

Stelle, wo der Schädel sich an die Wirbelsäue anschließt, können mitunter

schmerzen, wenn ihr euren Kopf in unterschiedliche Richtungen dreht. Auch euer

Rücken kann in seiner gesamten Länge Schmerzen und eine Art Weichheit

empfinden. Andererseits kann ein Gefühl aufkommen, dass eine kraftvolle

Energie durch euer Kronen-Chakra an eurem Kopf-Ende einströmt.

Vorübergehend kann dies auch Schwindelgefühle oder sogar Übelkeit auslösen.

Während dieser Phase können auch viele chronische Krankheiten wieder

aufflackern, die zu ertragen eine Herausforderung sein kann. Diese Symptome

variieren von Person zu Person, denn das menschliche Funktions-System wird

neu kalibriert und neu eingestellt, damit jede Person immer größere Mengen

spirituellen LICHTS speichern kann, das ihr ermöglicht, die eigenen höheren

Aspekte zu manifestieren. Im Zuge dieser physischen Symptome versucht der

Emotional-Körper zudem, alte Gefühle der Vergangenheit loszulassen, und da ist

es zuweilen überraschend, festzustellen, was da alles zum Vorschein kommt. Und

der Mental-Körper schließt sich diesem Impuls an und befördert Gedankenmuster

aus den Körperzellen und sogar aus DNA ans Tageslicht. Wer dies an sich erlebt,

beginnt zu verstehen, dass es der eigene Geist oder die eigene Seele ist, die eine

Ganzheit und eine totale Integration in allen Aspekten des menschlichen

Funktionssystems anstreben.

Diese schmerzhafte und verwirrende Periode ist notwendig, um die eigene

Wesenheit von allem zu läutern, was für deren gegenwärtige und künftige

Entwicklungs-Realität nicht länger von Nutzen ist. Die Menschheit als Ganzes

wagt sich in bisher unbekannte Erkundungsgebiete, und diese Aktivität in den

eigenen höheren Aspekten hilft, das eigene Bewusstsein und die

Verständnisfähigkeit für Sinn und Zweck eines Lebens im physischen Körper zu

erweitern und auszudehnen. Es führt dahin, zu begreifen, dass man in

Wirklichkeit ein spirituelles Wesen ist, dass diese Erfahrung durchmacht. Wenn

dies einmal erkannt ist, können die Fortschritte vorankommen, denn die Seele

begibt sich in die Phase des Dienstes am Andern – und damit in eine weitere

Phase des Lernens und der Weiterentwicklung.

Aus der höheren Perspektive der eigenen Seele und Überseele betrachtet werden

diese Erfahrungen als Sprungbrett zur Befreiung aus der Polaritäts- und

Dualitäts-Erfahrung erkannt, die als das Rad des Karma bekannt sind. Dieser

Prozess der Läuterung und der Alchemie ermöglicht es den Seelen, sich von

einer Ebene des Gewahrseins auf die nächste zu bewegen. Und da sie sich verändern

und ihre Eigenfrequenz erhöhen, fordern sie ihre Souveränität als spirituelle

Wesenheiten des Universums ein, das dieser Freiheit wert ist. Die ist der

ultimative Zweck der Initiationen, die jede Seele durchläuft, das Erreichen der

Meisterschaft des Lebens durch den Kreiselauf physischer Erfahrungen – das

Transzendieren der Notwendigkeit weiterer solcher Erforschungen und das

Fortschreiten zu einer anderen Form des Erfahrens und Lernens. All dies ist ein

Weiterkommen in der fortgeschrittenen Weiterentwicklung, da man alle

gesammelten Lebens-Erfahrungen in all ihren Formen in die vollständig

integrierte Ganzheit des Seins hinein vereint.

Bis nächsten Monat…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff/Tsu’tama, http://www.therainbowscribe.com

Video: https://youtu.be/paDqp2ztbR8

Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0918/Hilarion_September%202018.pdf

 

Hilarion: Mesačná správa - august 2018 (Marlene Svetlishoff)

Veröffentlicht am  August 4, 2018 Publikované dňa 4. augusta 2018 podľa blogu prvého kontaktu

Drahí: Prichádzam na krídlach lásky! Náš kozmický Perspekt ukazuje, že vo vás prebieha mnoho procesov prispôsobovania v jednom alebo inom ohľade a ovplyvňujú všetkých obyvateľov Zeme. Reakcia každého na tieto udalosti bude iná, v závislosti od intenzity vášho povedomia o tom, čo sa deje – a vašej ochoty priniesť viac svetla do svojho éterického energetického poľa a absorbovať a integrovať ho, ktoré zase "infiltruje" do fyzického tela a do vašej reality. Ako už viete, viac svetla môže tiež znamenať silnejšie čistenie a purifikácia tých vzorov, ktoré sú uložené vo vašich bunkách tela – a tý môžu byť rozpoznané, transformované a prekonané.

Väčšina z vás, ktorí čítajú alebo počúvajú túto správu sú už v princípe na trati "svojho životného plánu a majú k dispozícii veľa prostriedkov, ktoré môžu podľa potreby použiť aby mohli zostať v ich "stope",. Jednoduchá a efektívna metóda je

zdržiavať sa vonku v prírode; čo pomôže byť pevne so Zemou zostaňte prepojení. Dotknite sa Zeme naboso a opýtajte sa jej či môže odviesť od teba všetko čo pre teba už nie je užitočné, a premeniť to v energiu, ktorú používa Zem vlastným spôsobom; je to veľmi efektívny spôsob čistenia súčasne v prospech planéty a jej obyvateľov.

Dívajte sa s nádejou, v radostnom očakávaní do budúcnosti vašej planéty a pociťujte ju svojím srdcom a zmyslami. Táto konštantná, obnovená opätovne potvrdzujúca vízia krásnej a pokojnej planéty, na ktorej ktokoľvek a všetko môže prosperovať tomu novému dizajnu a "Cementing/zacementovať" do novej pozemskej reality. Odložte všetky nepriaznivé energie, ktorým narazíte vo svojej každodennej svetskej existencii pretože tie majú len túžbu aby väčšina zemskej populácie zostala chaotickým spôsobom, ako je len možné zmätená. Už bolo uvedené, že všetky také pokusy sa vrátia ako bumerang odosielateľom takýchto „Návrhov“, ktoré potom sami tie problémy musia riešiť.

Mnohí z vás zistili, že ste v súčasnosti v dvoch alebo troch alebo ešte viac realitách v tom istom čase, a to sú pre väčšinu ľudí nové vzdelávacie skúsenosti. Vyžaduje to vnútorné presvedčenie, že to čo zažívate je reálne, pretože častosa to pociťuje ako denný sen. Sledujte túto svoju novú schopnosť a zvyknite sa na to tak dobre ako možné. Zostávajte dostatočne hydratovaní a rezervovaní/v samote aspoň na jednom bode v priebehu dňa, kedy sa môžete sústrediť na planétu, váš domov a uzemnite sa. Dajte, kedykoľvek to je možná podporu, ktorá pomáha ďalším udalostiam

aby boli veľkoryso rozšírené po celej dĺžke a šírke planéty. Ako ťažké sa to aj zdá byť: vy/my všetci ste do toho zapojení! Venujte každému, koho stretnete úsmev a ružové lúče božskej lásky. Nemôžete si to ani predstaviť ako môže ovplyvniť ten jednoduchý čin život inej osoby k lepšiemu. Buďte v každej chvíli láska a svetlo, lebo ste poslami Božského a môžete robiť veľké rozdiely! Nebuďte kolísaví vo svojej práci LIGH/SVETLA; je v týchto chaotických časoch mimoriadne dôležitá.

Dýchajte mier - dýchajte ho dovnútra a von - a praxujte to každý deň vedome a čo najčastejšie. Zavolajte anjelov a rodinu Svetla pre pomoc kedykoľvek cítite potrebu. Sme s radosťou ochotní!

Pripravte sa!

Do budúceho mesiaca - Bis nächsten Monat…

ICH BIN Hilarion

. . .

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7IrwGwjI0mQ

Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org

 

Hilarion: Monatsbotschaft – August 2018 (durch Marlene Swetlishoff)

Veröffentlicht am August 4, 2018von erstkontakt blog

ilarion

Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Unsere kosmische

Perspektive zeigt, dass viele Anpassungsvorgänge bei euch ablaufen, die

sich auf die eine oder andere Weise auf alle Bewohner der Erde auswirken

werden. Eure Reaktion auf diese Geschehnisse wird unterschiedlich sein,

je nach Intensität eures Gewahrseins dessen, was davor sich geht – und

eurer Bereitschaft, mehr LICHT in euer ätherisches Energiefeld

aufzunehmen und zu integrieren, das es seinerseits wiederum in euren

physischen Körper und in eure Realität ‚einfiltriert‘. Wie ihr bereits wisst,

kann mehr LICHT auch bedeuten, dass eine stärkere Reinigung und

Läuterung jener Muster geschieht, die in euren Körperzellen lagern – und

erkannt, umgewandelt und überwunden werden müssen.

Die meisten unter euch, die diese Botschaft lesen oder hören, befinden

sich bereits grundsätzlich ‚in der Spur‘ ihres Lebensplans und haben viele

Mittel zur Verfügung, die sie nach Bedarf willentlich nutzen können, um in

ihrer ‚Spur‘ bleiben zu können. Eine einfache und effektive Methode ist,

sich draußen in der Natur aufzuhalten; das wird helfen, fest mit der Erde

verbunden zu bleiben. Berührt barfuß den Erdboden und bittet die Erde,

euch all das abzunehmen, was euch nicht länger dienlich ist, und es in

jene Energie umzuwandeln, die die Erde auf ihre Weise für sich nutzen

kann; das ist ein sehr wirkungsvoller Weg der Reinigung, und dabei

zugleich den Planeten und seinen Bewohnern von Nutzen zu sein.

Blickt voller Hoffnung und Vorfreude auf die Zukunft eures Planeten und

erspürt sie mit eurem Herzen und euren Sinnen. Diese ständige erneute

Bekräftigung der Vision eines wunderschönen und friedvollen Planeten, auf

dem Jeder und Alles gedeihen kann, hilft, diesen Entwurf der neuen

Erden-Wirklichkeit zu „zementieren“. Werft alle widrigen Energien beiseite,

die euch in eurer alltäglichen weltlichen Existenz begegnen, denn diese

haben nur das Bestreben, die Mehrheit der Erdbevölkerung auf möglichst

chaotische Weise zu verwirren. Es wurde ja bereits konstatiert, dass alle

derartigen Versuche wie ein Bumerang zu den Absendern solcher

Intentionen zurückkehren werden, die dann selbst mit den von ihnen

erzeugten Problemen fertigwerden müssen.

Viele unter euch haben herausgefunden, dass ihr euch zurzeit in zwei oder

noch mehr Realitäten gleichzeitig aufhaltet, und das ist für die meisten

Menschen zunächst eine neue Lern-Erfahrung. Es erfordert die innere

Überzeugung, dass das, was ihr da erlebt, real ist, denn oft fühlt es sich

wie ein Tagtraum an. Beobachtet diese eure neue Fähigkeit und gewöhnt

euch so gut wie möglich daran. Bleibt ausreichend hydriert und reserviert

euch wenigstens einen Zeitpunkt am Tag, an dem ihr euch zentrieren

könnt und euch in den Planeten, eure Heimat, erdet. Gebt, wo immer es

möglich ist, die Unterstützung, die für die weiteren Geschehnisse hilfreich

ist, sodass diese sich über die gesamte Länge und Breite des Planeten im

Überfluss ausbreiten können. So schwierig dies auch zu sein scheint: ihr

alle seid gemeinsam daran beteiligt!

Schenkt jeder Person, der ihr begegnet, ein Lächeln und die rosafarbenen

Strahlen Göttlicher LIEBE. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schon

dieser einfache Akt sich auf das Leben einer anderen Person zum Besseren

hin auswirken kann. Seid in jedem Augenbick die LIEBE und das LICHT,

denn ihr seid Gesandte des Göttlichen und könnt einen großen

Unterschied bewirken! Werdet nicht schwankend in eurer LICHT-Arbeit;

sie ist während dieser chaotischen Zeiten von äußerster Wichtigkeit.

Atmet Frieden – atmet ihn ein und aus – und praktiziert dies jeden Tag

bewusst und so oft wie möglich. Ruft die Engel und die Familie des LICHTS

um Hilfe, wo immer ihr die Notwendigkeit dazu verspürt. Wir stehen gern

bereit!

 

Bis nächsten Monat…

ICH BIN Hilarion

. . .

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7IrwGwjI0mQ

Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org

Botschaft von Hilarion: „Wir bitten euch, weiterhin in eurem LICHT zu bleiben“ (14.November 2016)

Veröffentlicht am November 15, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ilarion

Milí, dualita sa teraz pomaly vyčerpáva vo všetkých jej aspektoch – priamo pred vašimi očami. Lebo existuje väčší celistvý obraz toho čo sa práve deje. Je to boj medzi SVETLOM a temnotou, ktorí sa blíži ku koncu. Tí ľudia, ktorí sledujú agendu, priebehtoho, čo neslúži blahu všetkých bojujú ich posledný boj a odhalujú sa ich taktiky a každý krok zaúčlom získať späť kontrolu.

Tí medzi vami, ktorí sledujú naše odkazy a majú oči na videnie sú naplnení smútkom v súvislosti s energiou polarity lebo sú oddelovaní od tých, ktorí len predstierajú, že „prinášajú svetlo“. Preto vás prosíme aby ste si pripomenuli naše slová: udržať tolenciu, trpezlivosť a porozumenie pre všetko čo sa teraz deje/javí vo svete, že to je súčasťou procesu očisty a vyjasnenia, ktorý prebieha teraz v rámci väčšieho celistvého obrazu na vašej planéte a vo vašom ľudskom systéme a vašej spoločenskej štruktúry.

A to nie je úplne tak strašidelné ako to môže vyzerať; jednoducho to potrebuje akceptaciu a vnímanie enrgií, ktoré pracujú a centrujú sa same. Všetko je dokonalé milí – prosím zvážte to a udržujte vaše SVETLO neustále hore. Nebo sa „nezrúti“, váš svet sa otáča ďalej  a pokračuje vo svojej dráhe. Zvážtea vyjasnite si, že v každej ľudskej osobe prebieha prispôsobenia, ktoré ich strachu dávajú výraz krikom. Aj to prejde – a život pôjde ďalej.

Ihr Lieben: Die Dualität in all ihren Aspekten erschöpft sich jetzt

allmählich – direkt vor euren Augen. Denn es gibt ein größeres Gesamtbild

von alldem, was zurzeit hier vor sich geht. Es ist der Kampf zwischen

LICHT und Finsternis, der sich jetzt seinem Ende nähert. Jene Leute, die

eine Agenda verfolgen, die nicht dem Wohl Aller dient, kämpfen ihr letztes

Gefecht, und alle ihre Taktiken und jeder Schritt, den sie versuchen, um

Kontrolle zurückgewinnen zu können, werden entlarvt.

Diejenigen unter euch, die unsere Botschaften verfolgen und Augen

haben, zu sehen, sind von Traurigkeit erfüllt angesichts der Polarität der

Energien, die von jenen abgesondert werden, die lediglich vorgeben, „das

LICHT zu überbringen“. Wir bitten euch daher, dass ihr euch unserer

Worte erinnern solltet: Toleranz und Geduld zu wahren und Verständnis

dafür zu haben, dass das, was sich zurzeit auf eurer Welt manifestiert,

notwendiger Bestandteil des Reinigungs- und Läuterungsprozesses ist, der

sich im Rahmen dieses größeren Gesamtbilds auf eurem Planeten und

innerhalb eures menschlichen Systems und eurer gesellschaftlichen

Strukturen vollzieht.

Und das ist nicht ganz so schrecklich wie es den Anschein haben mag; es

bedarf einfach der Akzeptanz und der Wahrnehmung der Energien, die da

am Werk sind und sich im Selbst neu zentrieren. Alles ist vollkommen, ihr

Lieben, – bitte, bedenkt dies und haltet beständig euer LICHT hoch. Der

Himmel „stürzt nicht ein“, eure Welt dreht sich weiter und folgt weiter

ihrer Bahn. Macht euch klar, dass sich da Anpassungsvorgänge in jeder

menschlichen Person vollziehen, die ihren Ängsten schreiend Ausdruck

verliehen hat. Auch dies wird vorübergehen – und das Leben wird

weitergehen.

Diese Zeiten, deren Beobachter ihr seid und die ihr miterlebt, sind Zeiten

des Erwachens, die es jedem Einzelnen ermöglichen, den Weg der LIEBE

zu wählen, den Weg der höheren Energie und des Einheits-Bewusstseins.

Dies ist eine notwendige und wünschenswerte Qualität, die sich in einem

geistig-spirituell gereiften Menschen verkörpern sollte, der fähig ist, zu

akzeptieren, dass alles, was man erlebt, sich ständig im Fluss befindet, –

und dass Jeder jeweils „seine Seite gewählt“ hat, der er seine Energien

widmen möchte.

Wenn ihr euch von alldem überfordert fühlt, was ihr da tagtäglich in euren

sozialen Netzwerken und den Berichten eurer Nachrichten-Medien erfahrt,

macht euch bewusst, dass es dann wieder einmal an der Zeit ist für euch,

euch neu zu zentrieren und euch wieder in der Realität eures eigenen

Bewusstseins und in dem zu verankern, wofür ihr steht. Dann werdet ihr

begreifen, dass ihr „nichts ändern, nichts tun müsst“. Es ist so, wie es ist:

Lasst die Energien sich erschöpfen; denn ihr werdet es erleben, dass die

große Transformation auf eurem Planeten sich ohnehin nach und nach

vollzieht.

Tieto časy, ktorých ste pozorovatelia a ktoré spolu-zažívate sú časy prebudenia, ktoré každému umožnia zvoliť cestu LÁSKY, cestu vyšších energií a jednotného vedomia. To želaná a nutná kvaita, ktorá by sa mala stelesniť v jednom duchovno-spirtuálnom človeku, ktorý je schopný akceptovať, že všetko čo zažíva sa neustále pohybuje (je v toku) – a že každý zvolil „ svoju stranu“, ktorej chce venovať svoju energiu.

Keď sa cítite preťažení tým všetkým čo zažívate vo vašich správach a médiách tak si uvedomte, že vtedy je zase na čase aby ste sa znova sústredili a venovali sa realite vášho vedomia a aby ste sa zakotvili v tom čo zastupijete/chcete. Vtedy pochopíte, že nemusíte „nič zmeniť, nič robiť“. Je to tak ako to je: nechajte tie energie aby sa vyčerpali same; lebo zaťijete, že tá veľká transformácia/premena na planéte prebehne aj tak krok za krokom.

Tie zmeny už skutočne/vážne začali a aj sa už prejavili vo svete; jedná sa tiež o časový bod. Každý jediný má právo vyjadriť svoje presvedčenia a podľa toho jednať keď má pocit, že je to správne; a preto prináleží každému rešpektovať druhého, nezávisle od rozdielneho názoru a presvedčení. Každý má právo slobodného rozhodovania lebo žijete na jednej planéte slobodnej vôle – a to je presne to čo sa tým myslí!

Je právo každého jedinca mať prístup k jeho vlastnej suverenite/nezávislosti – ako tiež používať jeho/svoju božskú múdrosť a poznanie pre toho čo sa podľa neho pociťuje ako správne a dobré. Skutočnosť, že existujú rozličné mienky neznamená, že keď niektorí zastupujú inmú mienku sú menj hodní ako vy; to znamená, že tá skutočnosť, že vaše kroky sledujú iný rytmus a že ste vzali čas vstúpiť do seba aby ste sa rozhodli pre niečo čo podľa vášho názoru je správna voľba. V tejto dobe ide pre vás všetkých o to, že každý sleduje svoju hviezdu, že meníte na radosť, že robíte veci, ktoré vám robia radosť a vás robia šťastných. K tomu nie je nutné, že k tomu potrebujete „vonkajší svet“, ktorý vám chce diktovať čo by vám mohlo priniesť radosť; lebo to je všetko – a vždy bolo – existujúce vo vás; tam vo vás žije to božské! To je to o čom premýšľate, podľa čoho konáte a o čom hovoríte, to ovplyvňuje kolektívne vedomie a tak tí, ktorí sa rozhodli pre mier a pre naslúchanie svojmu vnútru nebudú „nerozhodní“/váhaví prostredníctvom ľudí, ktorí vás/tých sa pokúšajú ponižovať len preto, že nemajú tú istú perspektívu ako vy v súvislosti s tým čo sa na planéte práve deje. Uistite sa, že sledujete radu vášho srdca, lebo to je vždy dobré. Povieme vám milí: aj tá súčasná situácia prejde. Je to príroda tých záležitostí na svete, že nestále pokračujú vpred a že je príroda ľudí/ľudstva, že niečo prevezmú, sa prispôsobia a akceptujú. Čoskoro dosiahne nová perspektíva vrchol/nadváhu – viac-zahrňujúce vedomie a hlbšie chápanie a porozumenie všetkého toho čo sa toho času deje. Majte trpezlivosť; vnášajte láskavoť a vyjadrite vašu slobodnú vôľu. V súvislosti s dobrom a všetkých dobrých vlastností sa vlastne nič nezmenilo, nič nie je inak. Všetci sú a boli rovnohodní; neexsistuje žiadne rozdelenie v jednotnom vedomí.

Prosíme vás aby ste naďalej zostávali vo vašom SVETLE, vo vašom vnútornom SVETLE, vo vašom dobre, vašom mieri a vo vašej dobrej vôli voči iným aby ste to vnímali a odzrkadlovali. To je to čo potom pridávate ku kolektívnemu vedomu ; mieru, rovnováhe a jasnosti,  je tot á vaša energia  čo pridávate ku kolektívnemu vedomiu a je tot o čo je obzvlášť v týchto časoch premeny.. pozorujte, vnimajte a učte sa; je tu toho tak veľa čo sa tým úžasným spôsobom vyvíja a prejavuje!

Vnímajte to milí!

 

Diese Veränderungen haben bereits ernsthaft begonnen und wurden in

der Welt um euch manifestiert; und da geht es auch um den Zeitpunkt.

Jeder Einzelne hat das Recht, seine eigenen Überzeugungen zum

Ausdruck zu bringen und danach zu handeln, wenn er das Gefühl hat, dass

es richtig ist; und dabei obliegt es Jedem, den Anderen zu respektieren,

ungeachtet unterschiedlicher Ansichten und Überzeugungen. Jeder hat das

Recht der freien Entscheidung, denn ihr lebt auf einem Planeten des freien

Willens, – und das ist genau das, was

damit gemeintist!

Es ist das Recht jedes Einzelnen, den Zugang zu seiner inneren

Souveränität – sowie seine Göttliche Weisheit und Erkenntnis dafür zu

nutzen, Entscheidungen aus freiem Willen zu treffen für das, was sich

nach seinem Empfinden richtig und gut anfühlt. Die Tatsache, dass es

unterschiedliche Meinungen gibt, bedeutet nicht, dass diejenigen, die eine

andere Meinung vertreten, weniger wert wären als ihr selbst; was es

bedeutet, ist die Tatsache, dass ihre Schritte einem anderen Rhythmus

folgen und dass sie sich die Zeit genommen haben, in sich zu gehen und

sich für das zu entscheiden, von dem sie der Ansicht sind, dass es die

richtige Wahl ist.

In diesen Zeiten geht es für euch Alle darum, dass ihr jeweils eurem

eigenen Stern folgt, dass ihr in Freude wandelt, dass ihr Dinge tut, die

euch Freude bereiten und euch glücklich sein lassen. Dazu ist es nicht

notwendig, dass ihr die „äußere Welt“ dafür braucht, die euch diktieren

möchte, was euch Freude bringen könnte; denn das alles ist – und war

schon immer – in euch selbst vorhanden; dort in euch lebt das Göttliche!

Das, worüber ihr nachdenkt, wonach ihr handelt und worüber ihr redet,

beeinflusst das kollektive Bewusstsein, sodass diejenigen, die sich für

Frieden entscheiden und dafür, auf ihr eigenes, authentisches Selbst zu

hören, nicht

wankelmütig werden durch Leute, die versuchen, sie zu

demütigen, nur weil sie nicht dieselbe Perspektive haben wie ihr

hinsichtlich dessen, was zurzeit auf eurem Planeten vor sich geht.

Vergewissert euch, ob ihr dem Rat eures eigenen Herzens folgt, denn das

ist immer gut. Wir sagen euch, ihr Lieben: auch die gegenwärtige

Situation wird vorübergehen. Es ist die Natur der Angelegenheiten auf

eurer Welt, dass sie kontinuierlich weitergehen, und es ist die Natur der

Menschen, etwas zu übernehmen, sich anzupassen und es zu akzeptieren.

Bald wird eine neue Perspektive die Oberhand gewinnen, – ein

umfassenderes und tieferes Begreifen und Verstehen all dessen, was in

dieser jetzigen Zeit geschieht. Habt Geduld; bringt eure Freundlichkeit und

euren gegenseitigen guten Willen zum Ausdruck. In Hinsicht auf die Güte

und die Tugenden im Menschen hat sich eigentlich nicht geändert, nichts

ist anders. Alle sind und waren immer gleichwertig; es gibt keine Spaltung

im Einheitsbewusstsein.

Wir bitten euch, weiterhin in eurem LICHT zu bleiben, euer inneres LICHT,

eure Güte, euren Frieden und euren guten Willen Anderen gegenüber

wahrzunehmen und zu reflektieren. Das ist es, was ihr sodann in Frieden,

Gelassenheit und Klarheit zum kollektiven Bewusstsein beisteuert; es ist

diese eure Energie, die ihr diesem kollektiven Bewusstsein hinzufügt, und

es ist das, was in diesen sich wandelnden Zeiten äußerst wichtig ist.

Beobachtet, nehmt wahr, und lernt; da ist so Vieles, was sich auf so

erstaunliche und wunderbare Weise entfaltet! Nehmt

es wahr, ihr Lieben!

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch  Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com

Übersetzung: Martin Gadow, http://paoweb.org

Quelle deutsch: https://nebadonia.files.wordpress.com/2016/11/hilarion_13-bis_20-nov-2016.pdf

von erst-kontakt @ 2015-06-01 – 09:01:25

Beschreibung: ilarion

"Lasst zu, dass die LIEBE der Wahrheit euch eine größere Tür öffnet"

„Dovoľte aby LÁSKA pravdy vám otvorila väčšie dvere“

Milí, pokiaľ vy sa pohybujete do väčšieho vývoja toho priebehu v zrýchlenom tempe aby ste sa zbavili tých vrstiev doterajšieho ľudského vnímania, otvárate sa vždy vyšším energiám, ktoré vtekajú do vás na miesto tých starých spôsobou vnímania. Otvoria vám pomaly oči pre vnímanie tých darov/vlastností, ktoré v sebe nosíte a tie teraz veľkým radostným spôsobom vychádzajú na povrch/svetlo. Zažijete veľmi inšpirujúce chody myšlienok, - radostné myšlienky, ktoré napĺňajú s predradosťou a nadšením nový začiatok. Dovoľte aby LÁSKA pravdy o vašej bytosti a o vašom živote vám otvorila väčšie dvere. Ako žehnaní predsa skutočne ste – lebo máte „rozhovor“ s anjelmi! Denne zretelne, rôznymi spôsobmi poukazujú/vyjasňujú ich prítomnosť a dodávajú jemné potvrdenia tej cesty, na ktorej sa nachádzate. Okrem toho sú tu mnohí ľudskí anjeli, ktorí vás obklopujú, podporujú a dávajú vám vedieť, že vždy sú pre vás tu. Ten prejav splnenia vašich snov sa deje zrejme zázračným a pôvabným spôsobom. A to preto, lebo tie energie teraz ten priebeh podporujú. Tým ste rozpustili všetky blokády, ktoré ste nosili v sebe a prejavujete ten väčší „majetok“ vo vás, po ktorom ste vždy túžili. Tie blokády sú rozpustené tak ako keby nikdy neexistovali. Tá dôkladná očista, ktorú teraz prežívate vám otvorila mnohé dvere, ktoré predtým boli uzamknuté. Rozpustenie všetkých starých myšlienok a vzorcov správania vám otvorí možnosť preskúmania vášho skutočného potenciálu/veľkosti. Keď sa vám ešte raz zjavia staré sny – snívajte nové, -a nikdy neprestaňte učiť sa a ďalej rásť, nazbierať nové vedomosti a získať nové schopnosti, ktoré sa pridajú do vašej „skrine náradia (studnice vedomostí) vašich schopností“. V tej súvislosti - vo všetkom čo si prisvojíte ste úplne podporovaní.

Ihr Lieben, während ihr euch in eine größere Entfaltung des Vorgangs
begebt, euch in beschleunigtem Tempo der Schichten eurer bisherigen
menschlichen Wahrnehmung zu entledigen, öffnet ihr euch immer höheren
Energien, die zu euch hereinströmen, um an die Stelle jener alten
Wahrnehmungsweisen zu treten. Sie werden euch allmählich die Augen
hinsichtlich der Gaben öffnen, die ihr in euch tragt und die nun in höchst
erfreulicher Weise zum Vorschein kommen. Ihr werdet äußerst
inspirierende Gedankengänge erleben, – erfreuliche Gedanken, die euch
mit Vorfreude und Enthusiasmus auf den Neubeginn füllen. Lasst zu, dass
die LIEBE der Wahrheit hinsichtlich eures Wesens und eures Lebens euch
eine größere Tür öffnet. Wie gesegnet ihr doch wahrlich seid, denn ihr
habt Zwiesprache mit den Engeln! Tagtäglich machen sie euch auf
vielfältige Art und Weise die Realität ihrer Präsenz deutlich und liefern
euch bedeutsame Bestätigungen des Weges, auf dem ihr euch befindet.
Zudem sind da viele menschliche Engel, die euch umgeben, euch
unterstützen und euch wissen lassen, dass sie allezeit für euch da sind.
Die Manifestierung all eurer Träume geschieht auf scheinbar wundersame
und anmutige Weise. Und zwar deshalb, weil die Energien diesen Vorgang
jetzt unterstützen. Somit habt ihr die Blockaden, die ihr in euch trugt
hinsichtlich der Manifestierung des höheren Guts, das ihr euch so sehnlich
gewünscht habt, nun ernstlich aufgelöst, als wären sie niemals vorhanden
gewesen. Die gründliche Reinigung, die ihr jetzt erlebt, hat euch viele
Türen geöffnet, die zuvor verschlossen waren. Die Auflösung alter
Gedanken- und Verhaltensmuster öffnet euch der Möglichkeit, euer
größeres Potential zu erkunden. Wenn alte Träume sich noch einmal vor
euch manifestieren, träumt neue, – und hört niemals damit auf, zu lernen
und weiterzuwachsen, neues Wissen anzusammeln und neue Fertigkeiten
zu erwerben, die zu der „Werkzeugbox eurer Fähigkeiten“ hinzukommen.
Ihr werdet in dieser Hinsicht in allem unterstützt, was ihr euch zu eigen
macht.
Die Reise durchs Leben dreht sich immer um Erfahrung und um die
Wahrnehmung von Gelegenheiten, die eure Aufmerksamkeit erregen.
Atmet tief durch und lasst zu, dass neue Ideen keimen und Wurzeln
schlagen können. Wenn ihr diesen Schritt wagt, werden sich euch größere
Türen öffnen, und das ist der Weg, über den ihr das Leben eurer Träume
verwirklichen könnt. Es erfordert immer euren direkten, persönlichen
Einsatz und euer Handeln. Ohne das wird euer Leben nur in einem starren
Muster verharren und zur Stagnation führen. Es gibt so vieles, was ihr
sein und tun könnt, und jede Erfahrung trägt zur Bereicherung und zur
Fülle des Lebens bei. Seid willens, jede Gelegenheit wahrzunehmen und
anzunehmen, neue Menschen, die jetzt in euren Wirkungskreis kommen,
kennenzulernen und euch mit ihnen auszutauschen. Diese Menschen
werden in jede eurer Erfahrungen eine neue Dimension einbringen.

Cestovanie životom sa točí vždy okolo skúseností a vnímanie príležitostí, ktoré vzbudzujú vašu pozornosť. Dýchajte z hlboka a dovoľte aby vaše myšlienky/nápady zaklíčili a zapustili korene. Keď sa odvážite k tomu kroku otvoria sa vám nové/väčšie dvere a to je tá cesta, cez ktorú môžete uskutočniť život vašich snov. Vyžaduje to vždy priamy, osobný zásah a vaše konanie/jednanie. Bez toho „stuhne“ váš život len v jednom tuhom  vzorci a viedie ku stagnácii/zostane stáť. Je toho tak veľa čo môžete robiť a byť a každá skúsenosť prináša obohatenie a plnosť života. Rozhodnite sa /zvolte vnímať a prijať každú príležitosť, spoznať pri stretnutí nových ľudí, ktorí teraz prídu do vášho okruhu pôsobenia a vymieňajte sa snimi/podielajte na ich myšlienkach. Tí ľudia prinesú novú dimenziu do každej vašej skúsenosti.

Vaša vďačnosť za tie nové skúsenosti nebude vo vesmíre  nespozorovaná a vesmír pridá vždy ešte viac k tomu, za čo ste vďační a viac toho čím sa práve zaoberáte. Preto je dôležité, že každá vaša myšlienka je zosilňovacia a stúpajúca myšlienka, lebo to je to čo potom zažijete. Keď budete dosť skúsení v tvorbe vášho života snov a „spletiete“ – tak budete vy žijúcim, žiarivým príkladom pre iných v súvislosti s tým čo je možné a oni budú inšpirovaní k vytvoreniu ich vlastného života, s ich potenciálom a ich možnosťami. Všetko sa vyvíja vo vlastnom božskom „načasovaní“ a bude naďalej tvoriť lepší svet pre všetkých a každého jedného. Keď každá osoba akceptuje/prijme svoj vlastný potenciál, tak zažije v jeho živote viac dobra a pozitívne synchronicity a tá cesta povedie z obmedzenej minulosti do oslobodenia a značne sa rozšíri. Tým vašim príkladom získava význačne všetok život na vašej planéte! Otvorte tej skúsenosti úplne vaše srdce – potom bude všetko dobre!

Do budúceho týždňa... Som Hilarion

Eure Dankbarkeit für diese neuen Erfahrungen wird im Universum nicht unbemerkt bleiben, und das Universum fügt immer noch mehr von demhinzu, für das ihr dankbar seid, und mehr von dem, womit ihr euch geradebefasst. Deshalb ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass jeder eurerGedanken ein stärkender und steigernder Gedanke ist, denn das ist es,was ihr dann erleben werdet. Wenn ihr erfahren genug darin seid, euchdas Leben eurer Träume aufzubauen und 'zusammen-zu-weben', werdet ihr wiederum zum lebendigen Beispiel für Andere hinsichtlich dessen, wasmöglich ist, und diese werden dadurch wiederum inspiriert, für sich das Leben ihres eigenen Potentials und ihrer Möglichkeiten zu schaffen.
Alles entfaltet sich im eigenen, göttlichen 'Timing' und wird weiterhin eine bessere Welt für Alle und jeden Einzelnen schaffen. Wenn jede Person ihr persönliches Potential akzeptiert, erlebt sie mehr gute und positive Synchronizitäten in ihrem Leben, und der Pfad in die Befreiung aus ihrer bisher begrenzten Vergangenheit verbreitert sich beträchtlich. Somit profitiert alles Leben auf eurem Planeten außerordentlich von eurem lebendigen und liebevollen Beispiel! Öffnet euer Herz voll und ganz dieser Erfahrung, dann wird es gut sein!
Bis nächste Woche...
ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 31.05.2015, www.therainbowscribe.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow, http://paoweb.org

Quelle deutsch: https://nebadonia.files.wordpress.com/2015/05/hilarion_31-05-bis-_06-06-2015.pdf

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Botschaft von Hilarion: "Jede Seele hat einen individuellen Seelen-Plan und die freie Wahl" (28.April 2015)

von erst-kontakt @ 2015-04-30 – 09:04:19

„každá duša má vlastný duševný plán a slobodnú voľbu“

milí: vo všetkých oblastiach vedomia sa mnohí ľudia teraz otvárajú hlbším úrovniam lásky a pre niektorých to môže byť ťažký proces. Môžu súťažiť požiadavky iných s vašim úmyslom vo vlastnom živote pokračovať ďalej, v kolaji vašej osobnej „púti“.  a je dôležité nasledovať len vlastnému vnútornému hlasu – a je dôležité zostať prepojení . Musíte zostať v prepojení s vašim vnútorným hlasom a sledovať vašu „vlastnú hviezdu“. Každá osoba na Zemi prežíva  vyšší prísun energie – na úrovni úplne vedomého vnímania. Je ťažké zostať mimo a spoluprežívať ako tí, na ktorých vám záleží musia zažiť následky vlastných rozhodnutí. Každá duša má vlastný duševný plán a slobodnú vôľu rešpektovať ten plán alebo nie. Ako ťažké by aj mohlo byť akceptovať to: každá osoba sa rozhodla sama ísť istou cestou aby mohla zo svojho vnútra čerpať jej poznatky a osobné skúsenosti. Stojte naďalej pri vašich milých a keď vás potrebujú milujte ich bez predsudkov. Vyžaduje to obrovskú odvahu – zakúsiť život vo fyzickom tele. Znova a znova sa diali zmeny v pre každého jedného a v pohybe Zeme a to naďalej bude tak. Tie následky sú ďalekosiahajúce.

Ihr Lieben: viele Menschen öffnen sich jetzt in allen Bereichen ihres Bewusstseins den tieferen Ebenen der LIEBE, und für Einige kann dies ein schwieriger Prozess sein. Die Bedürfnisse Anderer können mit euren eigenen Absichten wetteifern, in eurem eigenen Leben weiter vorwärts zu kommen, und es ist durchaus wichtig, dass ihr in der Spur eurer eigenen persönlichen 'Reise' bleibt. Ihr müsst mit eurer eigenen inneren Stimme in Verbindung bleiben und eurem 'eigenen Stern' folgen. Jede Person auf der Erde erlebt den höheren Einstrom von Energien auf ihre eigene Weise – auf der Ebene ihres ganz persönlichen Gewahrseins. Es ist schwierig, beiseite zu stehen und mitzuerleben, wie jene, um die ihr euch kümmert, die Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen erfahren müssen. Jede Seele hat einen individuellen Seelen-Plan und die freie Wahl, diesem zu folgen oder nicht. So schwierig es auch sein mag, dies zu akzeptieren: jede Person hat sich dafür entschieden, bestimmten Pfaden zu folgen, um ihre Erkenntnisse und persönlichen Erfahrungen aus ihnen zu ziehen. Steht euren Lieben weiterhin zur Verfügung, und wenn sie euch brauchen, liebt sie urteilsfrei. Es bedarf großer Courage, das Leben im Physischen zu erfahren. Immer wieder hat es für jeden Einzelnen und in den Bewegungen der Erde viele Veränderungen gegeben, und es wird sie auch weiterhin geben. Deren Auswirkungen sind weitreichend.

Die Erde ist umgeben von goldenem LICHT, und dies wird hilfreich sein für die Veränderungen, die sich vollzogen haben. Viele Gebiete der Erde befinden sich in einem Zustand, der euer liebendes Mitgefühl und eure energetische Absicht benötigt, zu heilen und zu unterstützen. Sendet eure LIEBE und eure heilenden Energien in diese Gebiete, die sich in den 'Wehen' schwieriger Veränderungen befinden. Die Bewohner dieser Gebiete bedürfen der LIEBE, des Mitgefühls und der praktischen Unterstützung. Die Veränderungen, die in allen Gegenden der Erde vor sich gehen, sind energetisch überall auf der Welt spürbar. Die liebenden Herzen der Menschheit vereinen sich im Herzschlag der Welt, auf der sie leben, und es ist wichtig, sich dessen bewusst zu bleiben und sich darauf einzustellen. Nehmt euch jeden Tag öfter mal die Zeit, eine Hand an euer Herz zu halten und diese Verbindung zu spüren. In jeder Seele ist die Wahrheit des Eins-Seins mit Allen bekannt, anerkannt und gewürdigt. Ihr alle seid Schwestern und Brüder, und das war allezeit so. Wendet euch ab von allem, was euch irgendetwas Anderes erzählen möchte.

Zem je obklopená SVETLOM a to veľmi pomáha tým zmenám, ktoré sa už diali. Mnohé oblasti Zeme sa nachádzajú v stave, ktorý vyžaduje váš súcit a vaše energetické rozhodnutie – podporovať a liečiť. Vysielajte vašu LÁSKU a vaše liečebné energie do tých oblastí, ktoré sú v pôrodných-kŕčoch tých ťažkých zmien. Obyvatelia tých oblastí potrebujú LÁSKU, súcit a praktickú podporu. Zmeny, ktoré sa dejú sú cítitelné po celom Svete. Milujúce srdcia ľudstva sa spájajú v tlku srdca Sveta, v ktorom žijú a je dôležité uvedomiť si to a riadiť sa tým. Vezmite si denne často trochu času, držte ruku na vašom srdci a cíťte to prepojenie. V každej duši je známa pravda toho JEDNO-BYTIA so všetkým a je uznaná a ctená. Všetci ste bratia a sestry a vždy to tak bolo. Odvráťte sa od všetkého, čo vám chce hovoriť niečo iné.

Počas celých dejín Zeme sa viackrát zmenila pozemská kôra a to je priebeh, ktorý sa deje/cíti na konci každého kozmického cyklu. Tie kozmické prispôsobenia spôsobujú zmeny, ktoré otvárajú brány k novozačiatku a v takom čase ste teraz vy. Vy ste teraz tuná, lebo ste považovaní za schopných vydržať ten proces tým, že použijete vašu múdrosť a vedomosti, ktoré ste nazbierali v mnohých časových dobách a to vám teraz pomôže. Máte všetko čo potrebujete/je nutné aby ste prešli tým ako víťazy. Umiestnite všade, na všetkých núdzových miestach hviezdu LÁSKY a liečivú energiu, ktorú tá hviezda vyžaruje a to prinesie liečbu a vyrovnanie každému v dosiahnutelnej oblasti. Váš silný a sústredený úmysel sa postará aby sa to tak stalo.

Während der gesamten Erd-Geschichte hat sich deren äußere Kruste viele Male verändert, und dies ist ein Vorgang, der sich vor allem immer am Ende gewisser kosmischer Zyklen bemerkbar macht. Die kosmischen Anpassungen erzeugen Veränderungen, die Torwege zu einem jeweiligen Neubeginn hin öffnen, und in einer solchen Zeit lebt ihr jetzt. Ihr seid jetzt hier, weil ihr als fähig erachtet wurdet, diesen Prozess durchzustehen, indem ihr die Weisheit und das Wissen nutzt, das ihr im Laufe der Zeitalter gesammelt habt und das euch nun durchhelfen kann. Ihr habt in euch alles, was ihr braucht, um siegreich daraus hervorzugehen. Platziert einen Stern der LIEBE über all die entsprechenden Gebiete und setzt die Intention, dass die LIEBE und die heilende Energie, die dieser Stern ausstrahlt, allzeit beibehalten und aufrechterhalten wird, um Jedem innerhalb dessen Radius' Heilung und Ausgleich zu offerieren. Eure starke und fokussierte Intention wird dafür sorgen, dass dies so geschehen kann.

Die innere Metamorphose, die ein jeder unter euch durchmacht, kann bewirken, dass ihr euch abgespannt und verhärmt fühlt – und auch so ausseht. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die 'herunter-geladenen' Energien, die ihr empfangen habt, in euch assimiliert und integriert werden. Und da ist es wieder unerlässlich, dass ihr mehr Wasser als üblich zu euch nehmt, um eurem physischen Körper darin zu assistieren, damit fertigzuwerden. Auch ist mehr Ruhe und Pflege angesagt, während dieser Prozess weiterläuft. Da das Herz-Chakra eines Jeden sich immer vollständiger öffnet, wird immer mehr Sensibilität und Empathie darin deutlich, wie sich die Menschen um euch zum Ausdruck bringen. Erlaubt euch – ohne Widerstreben, euch in diese Erfahrung hinein-zu-fühlen. Vereinfacht die Geschehnisse in eurem Leben, denn das wird eine notwendige Ausgeglichenheit schaffen. Viele Aktivitäten können 'abgekürzt' werden, ohne dass sie euch in eurem Leben fehlen würden. Vereinfacht! – Vereinfacht! – Vereinfacht!

Vnútorná metamorfóza, ktorou každý teraz prechádza môže zapríčiniť, že sa cítite unavení a znechutení – a tak aj vyzeráte. To je ďalšie znamenie, že tie „stiahnuté energie“, ktoré ste dostali sa do vás vkladajú a prispôsobujú. A tu je nutné piť viacej vody ako zvyčajne, asistovať tým vášmu telu aby sa tým mohlo vysporiadať. Pokiaľ ten proces pokračuje tiež je vyžadované viac kľudu a starostlivosti. Srdcová-čakra každého jedného sa otvára stále viac, čo sa prejavuje vo viac empatie a citlivosti, čo sa pozoruje na správaní ľudí. Dovoľte si – bez odporu, vcítiť sa do tej skúsenosti. Zjednodušte udalosti vo vašom živote, lebo to spôsobí tú nutnú rovnováhu. Mnohé aktivity môžu byť „skrátené“ bez toho, že by vám v živote chýbali. Zjednodušte! Zjednodušte! Zjednodušte!

Keď urobíte poriadok vo vašom domove – a eliminujete neporiadok, pomáha to atmosfére a uvoľní tak cestu do nového začiatku. Keď použijete častejšie denne slovo „božský poriadok“ tak sa povzbudzujete zostať „pri veci“ a nestratíte vaše sústredenie sa. Tiež to pomáha, že sa cítite lepšie sami so sebou, lebo zažijete úspech vo všetkom čo  ste si dali za cieľ. Tiež sa častejšie zastavte a obzrite sa a pozorujte s úctou tú krásu, ktorá vás obklopuje – to tiež veľmi pomáha pri novom začiatku. My sa ponáhlame pripomenúť vám, že aj každý východ slnka znamená nový začiatok. Tak buďte milí a priatelskí s vami – a viac srdce-centrovaní v zaobchádzaní s inými. Keď budete tie veci robiť tak jednoducho ako možné, tak prejdete!

Wenn ihr in eurem Heim Ordnung schafft – und Unordnung eliminiert, ist dies der Atmosphäre zuträglich und macht den Weg für einen Neuanfang frei. Wenn ihr mehrmals am Tag die Worte „göttliche Ordnung“ wiederholt, animiert ihr euch damit, 'bei der Sache' zu bleiben und euren Fokus nicht aus den Augen zu verlieren. Auch hilft euch derartiges Handeln, euch gut mit euch selbst zu fühlen, denn ihr erlebt Erfolg in allem, was ihr euch zum Ziel gesetzt und erreicht habt. Auch öfter mal stehen zu bleiben und um euch zu blicken, um die Schönheit zu würdigen, die euch umgibt, ist ebenfalls hilfreich dafür, einen Neubeginn für euch zu schaffen. Wir beeilen uns, euch daran zu erinnern, dass ja auch jede Morgendämmerung einen Neubeginn bedeutet; so seid freundlich mit euch selbst – und mehr Herz-zentriert im Umgang mit Andern um euch. Wenn ihr die Dinge so einfach wie möglich haltet, werdet ihr durchkommen!

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 28.04.2015, www.therainbowscribe.com
Übersetzung: Dr. Stephan Kaula
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0415/0hilarion.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 


Botschaft von Hilarion: "Sendet der Erde LIEBE" (21.April 2014)

von erst-kontakt @ 2015-04-23 – 09:09:55

Beschreibung: ilarion

"Sendet der Erde LIEBE" – „Vysielajte Zemi lásku“

Milí, od nemyslitelných časov každý jeden z vás – zo Sveta ducha – navštívil vašu prekrásnu planétu v priebehu sledujúcich/pokračujúcich inkarnácií v ľudskej forme. Vaše srdcia sú úzko prepojené so Zemou a vy sa snažíte priniesť Zemi liečbu a znovu-vytvorenie –  každým myslitelným spôsobom, ktorého ste ako človek schopní. Ale čo možno neviete alebo tušíte sú tie účinky vašej snahy na vedomie, ktoré je ako gigantická sieť – energitická sieť energie a zásobník, ktorý bol vybudovaný z prísunu energie každého obyvateľa planéty v priebehu časov. Ten energetický-pool je teraz v očiste – v jednom procese, ktorý má na vás vplyv, predovšetkým na tých, ktorí majú špeciálnu sensibilitu-energie. Keď máte taký pocit, ktorý sa preukazuje emóciami vo vašom vnútri, tak buďte uistení, že začínate čerpať z kolektívneho energetického pola. Keď sa to stane posielajte Zemi LÁSKU, lebo to pomáha rozpustiť tie staré energie, ktoré sa začínajú uvoľňovať – a potom sa dištacujte pomaly od nich tým, že myslíte na niečo pekné a tým môže Zem prispievať k radosti všetkých.

Ihr Lieben, seit undenklichen Zeiten hat ein jeder unter euch – aus der Welt des Geistes heraus – euren wunderschönen Planeten im Zuge aufeinanderfolgender Inkarnationen in menschlicher Form wieder und wieder besucht. Eure Herzen sind eng mit dem Herzen der Erde verbunden, und ihr seid bestrebt, der Erde Heilung und Wiederherstellung zu bringen – in jeder nur möglichen Weise, zu der ihr als Individuum in der Lage seid; was ihr aber vielleicht nicht wisst oder vermutet, sind die Auswirkungen, die eure Bemühungen auf das Bewusstseinsfeld haben, das wie ein gigantisches Gewebe ist, – ein Energie-Netzwerk und -Reservoir, das sich im Laufe der Zeitalter aus der Energiezufuhr eines jeden Bewohners des Planeten aufgebaut hat. Es ist dieser Energie-Pool, der nun gereinigt wird – in einem Prozess, der sich auf euch alle auswirkt, insbesondere aber auf jene unter euch, die eine spezielle Energie-Sensibilität aufweisen. Wenn ihr das Empfinden habt, dass aus eurem Innern Emotionen aufwallen, seid euch darüber im Klaren, dass ihr gerade das kollektive Energiefeld anzapft. Wenn dies geschieht, sendet der Erde LIEBE, denn dieses Handeln hilft, die alten Energien aufzulösen, die jetzt freigesetzt werden; und sodann distanziert euch behutsam von ihren, indem ihr an etwas Schönes denkt, was die Erde zur Freude Aller bereithält.

Die Erde wird auf eine weitere Veränderung vorbereitet, da der Zufluss kosmischer Energien während der letzten Tage dazu führt, dass diese sich nun durchsetzen. Und weitere Fälle von Wundern werden verzeichnet und über das verbindende 'Web der Aktivität', euer Internet, bekanntgemacht. Die Völker der Erde und auch die Tiere werden ihrer inneren LIEBE gegenüber geöffnet, die ihre wahre Natur ist. Diese Verbindung vereint Alle auf dem Planeten zu einer harmonischen Einheit des Seins. Es herrscht ein erhöhtes Wohlgefühl, das die Räume der alten Energien ausfüllt, die nun dem größeren LICHT gegenüber geöffnet und losgelassen wurden. Es gibt viel mehr Momente der Freude, des Glücks und ein Gefühl der 'Zugehörigkeit', das im Bewusstsein der Menschheit an Halt gewinnt. Die Völker helfen einander und bitten um Hilfe, wenn sie selbst diese benötigen. Sie lassen es zu, verletzlich zu sein, um jene Heilung zu erfahren, die sie brauchen, wissend, dass Heilung immer dann schnell möglich wird, wenn viele Menschen zusammenkommen und ihre Energie fokussieren.

Zem sa pripravuje na ďalšiu Zmenu, lebo prísun vesmírnej energie v posledných dňoch vedie k tomu, že sa ich silou presadia. A budú zaznamenané nové zázraky a rozširované internetovou sieťou. Národy Zeme a tiež zvieratá sa otvoria ich vnútornej LÁSKE, ktorá je ich prirodzenou vlastnosťou. To prepojenie zjednotí všetkých na planéte do harmonického celku Bytia. Vládne/rozširuje sa zvýšený pocit blaha, ktorý vyplňuje priestory starých energií, ktoré boli uvoľnené prísunom zvýšeného SVETLA. Exituje viac okamihou radosti, šťastia a pocit „príslušenstva“ a vedomie ľudstva je stabilnejšie. Národy si navzájom pomáhajú a prosia keď pomoc potrebujú. Pripustia si, že sú zranitelní, chcú pocítiť/zažiť liečbu, ktorú potrebujú – vediac, že liečba je vždy rýchlo možná keď sa zhromaždí viacej ľudí a sústredia/zjednotia svoje energie.

Pomaly vám padá ľahšie nájsť cestu cez labyrint mystérií lebo všetci sa snažíte zjednodušiť váš život a tak môžete precítiť značný pocit ľahkosti a harmónie  - a – čo je veľmi dôležité: pocit vnútorného mieru! To pomáha všeobecnému polu vedomia rozpustiť to staré – čo zase dá každému na planéte vrodenú schopnosť a zosilní v úmysle pripustiť zmenu vedomia a vnímania čím sa dosiahne vyššia funkčná-úroveň. LÁSKA sa stane  vnútribývajúcim sklonom/tendenciou keď ide o medziľudské a vzťahy k zvieratám a prírode. Keď sa to stane tak to posilní tiež ríšu „elementov“ -  prebrať ich právoplatné miesto v božskom poriadku a večnom pláne života. Žiadne kráľovstvo Zeme nemôže primerane fungovať bez zvyšku stvorenia. Všetko je sieťou života prepojené, čo sa prejavuje cez každého.

Allmählich fällt es euch leichter, euren Weg durch das Labyrinth der Mysterien zu finden, denn ihr alle seid bestrebt, euer Leben zu vereinfachen, sodass ihr ein deutlicheres Gefühl der Leichtigkeit und der Harmonie erleben könnt – und – was ganz wichtig ist: das Gefühl inneren Friedens! Dies hilft dem allgemeinen Bewusstseinsfeld, loszulassen, – was wiederum Alle auf dem Planeten befähigt und darin bestärkt, eine Veränderung ihres Bewusstseins und Gewahrseins zuzulassen, sodass es eine höhere Funktions-Ebene erreichen kann. LIEBE wird somit zur innewohnenden Tendenz, wenn es um zwischenmenschliche Interaktion und solche zwischen Menschen und Tier- und Natur-Reich geht. Wenn dies geschieht, bestärkt dies auch das Reich der 'Elementalen' darin, wieder seinen rechtmäßigen Platz in der Göttlichen Ordnung und im ewigen Plan des Lebens einzunehmen. Kein 'Königreich' der Erde kann angemessen ohne den Rest funktionieren. Alles ist mit dem Netzwerk des Lebens verbunden, das sich durch einen Jeden manifestiert.

Diese Wahrheit wird mit den fortschreitenden Geschehnissen zunehmend offensichtlicher werden. Wenn irgendeine Lebensform Schmerzen empfindet, werden auch alle Anderen innerhalb dieses Lebens-Netzwerks diese Schmerzen auf die eine oder andere Weise spüren, bis offensichtlich wird, dass ein neuer Weg der Interaktion zwischen den Bewohnern der Erde beschritten werden muss, wenn das Leid in der Welt gelindert werden soll. Hier muss die Menschheit sich der Herausforderung stellen, die Dinge in die Hand zu nehmen und Verantwortung zu übernehmen als Hüter und Wächter aller Bewohner ihres Planeten. Es gilt, die Stimme zu erheben – und dann auch hinzuhören, wenn die Menschheit zusammen-kommt, um eine 'Win-Win-Situation' zum höchsten Wohl Aller zu schaffen. Wegzusehen, wenn ihr das Leid um euch herum seht, ist keine realistische Lösung, denn sonst wird das Leid des gesamten Lebens-Netzwerks immer noch weiterbestehen. Und dann würde der Fortschritt der Evolution eures Planeten in seiner Bewegung auch weiterhin gehemmt werden.

Tá pravda bude pokračujúcimi udalosťami stále zretelnejšia. Keď nejaká forma života pociťuje bolesť – tak ju nejakým spôsobom pociťujú všetci ostatní v energetickej sieti života – dokiaľ nebude zrejmé, že na Zemi musí ísť ľudstvo novým smerom/cestou ak utrpenie na Zemi má byť zľahčené. Tu sa ľudstvo musí postaviť tej výzve, zobrať do ruky tie veci a prebrať zodpovednosť ako strážci a ochránci všetkých obyvateľov ich planéty. Platí povzdvihnúť hlas – a potom počúvať keď sa ľudstvo stretne na vytvorenie „Win-Win“/víťaznej situácie k najvyššiemu blahu všetkých. Odvrátiť zrak keď okolo seba vidíte utrpenie nie je realistické riešenie – lebo tak sa to utrpenie naďalej bude rozširovať celou životnou-sieťou - a tým bude naďalej brzdený jeho pohyb na vašej planéte.

Len keď všetci na planéte v pokore a mierovou dobrou vôľou spolupracujú, len vtedy môže evolúcia robiť veľké kroky. Dobrá správa je, že väčšina ľudstva je pripravená, ochotná vstúpiť hlbšie do ich splnomocnenia ako vedomé, spirituálne bytosti. Tí už nie sú už ochotní správať sa ako nezúčastnení pozorovatelia a dištancujú sa od toho čo sa dialo príliš dlho. Pozriu sa tým nezrovnalostiam priamo do oka, ktoré sa vyskytujú vo všetkých oblastiach na ich planéte a začnú robiť zmeny. Keď iní si tú veľkosť tých jednotlivcov, tých, ktorí slúžia ako katalyzátor pre pozitívne zmeny uvedomia – tak ich začnú náruživo podporovať a ich úmysel posilňovať. Potom sa môžu uskutočniť rýchle zmeny. Prečo? Lebo potom vládne zjednotené sústredenie na želatelný cieľ väčšiny ľudstva a akceptuje sa ako skutočnosť, potom sa budúcnosť môže ľahko prejaviť.

Erst, wenn Alle auf dem Planeten miteinander in wahrer Demut und in friedlichem gutem Willen kooperieren, wird die Bewegung der Evolution große Fortschritte machen. Die gute Nachricht ist, dass der Großteil der Menschheit bereit ist, tiefer einzusteigen in ihre Bevollmächtigung als bewusste, spirituelle Wesenheiten. Diese sind nicht länger willens, sich als unbeteiligte Außenstehende zu verhalten und sich zu distanzieren von dem, was da schon viel zu lange vor sich gegangen ist. Sie werden die Ungereimtheiten der Systeme direkt ins Auge fassen, die da in allen Bereichen des Lebens auf ihrem Planeten vorhanden sind, und werden anfangen, Veränderungen herbeizuführen. Wenn das Gros der Menschheit dieser Einzelpersonen gewahr wird, die da als Katalysatoren für den positiven Wandel wirken, wird sie diese enthusiastisch unterstützen, gutheißen und sie in ihrem Fokus bestärken. Sodann können sich größere Veränderungen als je zuvor und in beschleunigtem Maße vollziehen. Warum? Weil dann endlich einen vereinter Fokus herrscht, den die Mehrheit der Menschheit als jene Wirklichkeit akzeptiert, die sie sich wünscht und die sie dann leicht manifestieren kann.

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 21.04.2015, www.therainbowscribe.com
Übersetzung: Dr. Stephan Kaula
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0415/0hilarion.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Hilarion 29.10....


Botschaft von Hilarion: "Es ist Zeit für eine positive Transformation und tiefe Veränderungen" (27.Oktober 2014)

von erst-kontakt @ 2014-10-29 – 07:21:09

Beschreibung: ilarion

"Es ist Zeit für eine positive Transformation und tiefe Veränderungen"

„Je čas pre pozitívnu transformáciu/premenu a a hlboké zmeny“

Vy milí,

pracovníci svetla na celom svete držte sa vášho svetla a zakotvite ho do Zeme ako nikdy predtým! Každý sa stará denne o seba, je k sebe dobrý a dožičí si maličkosti, čím si dáva lásku a pozornosť. Všetci sa učíte, že sebaláska je nutná pre pokračovanie na spirituálnej ceste. Láska pre vlastné JA je základný vitálny podiel vo vlastnom spirituálnom vývoji a udržiava človeka v harmónii a rovnováhe ako vnútorne tak aj vo svete okolo neho. Keď tie rozptýlenia naďalej bombardujú zmysly tak tento cvik/zvyk pomáha zostať stabilný a zakotvený. Nezabudnite nikdy ako nádherný ste a že všetko to dobré vo svete si zaslúžite.

Ihr Lieben,

Die Lichtarbeiter auf der ganzen Welt halten an ihrem Licht fest und verankern es auf der Erde wie nie zuvor! Ein jeder kümmert sich täglich auch um sich selbst, ist gut zu sich und gönnt sich Kleinigkeiten, um sich selbst Liebe und Aufmerksamkeit zu geben. Ihr alle lernt, dass Eigenliebe für euch notwendig ist, um auf eurem spirituellen Pfad voran zu gehen. Liebe für das Selbst ist ein grundlegender vitaler Teil in der eigenen spirituellen Entwicklung und hält einen Menschen im Gleichgewicht und Harmonie, sowohl im Inneren, wie in der Welt um ihn herum. Wenn die Ablenkungen der äußeren Welt weiterhin die Sinne bombardieren, dann hilft diese Übung dabei stabil und gegründet zu bleiben. Vergesst niemals wie wundervoll ihr seid und dass ihr all das Gute in der Welt verdient.

Väčšina z vás dostala viac „downloads“ z vesmíru a to potrebuje zvyčajné vstrebanie a vyrovnanie. Aby ste sa mohli pohybovať vpred bolo by nutné sústrediť sa na rozjímanie vecí, ktoré vám robia radosť a ktoré robíte náruživo. O veľa z toho ste už mesiace meditovali a teraz to bude ľahšie uskutočniť. Vašou alchemistickou prácou ste sa naučili ako nasadiť/použiť vaše sily na láskyplný a konštruktívny spôsob to sa bude v budúcich dňoch ešte lepšiť. Nájdete a budete mať nový pocit mieru, kreativity a radosti pre tie zázraky života tuná na Zemi. Budete vaše zručnosti a schopnosti, vašu múdrosť a vedomie dobre užívať/aplikovať a vaše možnosti v živote rozšírite.

Die meisten von euch haben mehr Downloads aus dem Kosmos erhalten und dafür braucht es die übliche Integration und Assimilation. Der Fokus liegt nun darauf, durch Kontemplation auf die Dinge, die euch Freude machen und die ihr leidenschaftlich tut, um euch voran zu bewegen. Über vieles davon habt ihr schon seit vielen Monaten meditiert und es wird nun einfacher dies umzusetzen. Durch eure alchemistische Arbeit habt ihr gelernt, wie ihr eure Kräfte auf eine liebevolle und konstruktive Weise anwendet und das wird sich in den kommenden Tagen nur noch verbessern. Ihr werdet ein neues Gefühl des Friedens, der Kreativität und Freude für die Wunder des Lebens hier auf der Erde finden. Ihr werdet eure Fertigkeiten, eure Weisheit und euer Wissen gut anwenden und eure Möglichkeiten in euren Leben erweitern.

Všetci ste odložili vaše starosti, smútok a vaše ľutovanie a vzorce minulosti, ktoré na vašom spirituálnom cestovaní už nie sú nutné. Niektoré z toho boli vo vašom podvedomí hlboko zahrabané a tie nové energetické downloads/sťahovania umožnia teraz vašé posledné uvoľnenie/oslobodenie a prinesú pocit obnovy a nového začiatku. Život sa mení a vyvíja neustále v súlade s tým vyšším vedomím/vedomosťou vašej dušej. Všetko čo zažijete je navrhnuté na rozšírenie vášho vedomia aby ste mohli zachytiť nové úrovne lásky a múdrosti. Každá z vašich skúseností vás vedie aby ste boli tá múdra, láskyplná a súcitná osoba, ktorá v tomto okamihu ste. Bolo a je všetko dobre lebo teraz už je čas pre novú pozitívnu premenu a hlbokoidúce zmeny.

Ihr alle habt eure Sorgen, Traurigkeit und euer Bedauern und Muster der Vergangenheit abgelegt, die auf eurer spirituellen Reise für euch nicht mehr von Nutzen sind. Einige davon waren in eurem Unterbewusstsein tief eingegraben und die neuen Energiedownloads ermöglichen nun ihre letzte Loslösung und bringen euch damit das Gefühl der Erneuerung und eines neuen Anfangs. Das Leben verändert und entfaltet sich stetig im Einklang mit dem höheren Wissen eurer Seele. Alles was ihr erlebt, ist dafür entworfen, eure Bewusstheit auszudehnen, damit ihr weitere Ebenen der Liebe und Weisheit umgreifen könnt. Jede eurer Erfahrungen hat euch dazu geführt, die weise, liebevolle und mitfühlende Person zu werden, die ihr in diesem Moment des Jetzt seid. Es war und ist alles gut, denn es ist nun die Zeit für eine positive Transformation und tiefgehende Veränderungen.

Všetci máte schopnosť dať formu vašim snom pre vás osobne ako aj vo väčšom okolí okolo vás. Ste vyvolaní veriť v seba a dôverovať a nenechať sa ničím blokovať. Pozorujte každú skúsenosť ako proces učenia a každá jediná vás vedie ďalej k majstrovstvu vášho vlastného JA. Vzrušujúce nové cesty sa vám teraz otvárajú a je na čase svietiť. Aby ten nekonečný potenciál vo vás existujúci bolo možné vidieť treba mať otvorené srdce. Všetko čo snívate, stvoríte, manifestujete, a chcete dosiahnuť to je v priestore vášich možností. Všetko čo k tomu potrebujete je byť pravdiví sami k sebe a dôverovať, že vaše nápady a inšpirácie sú vedené Bohom.

Ihr alle habt die Fähigkeit, eure Träume Form werden zu lassen, sowohl für euch persönlich, wie in der größeren Welt um euch herum. Ihr seid aufgerufen, an euch selbst zu glauben und zu vertrauen und euch von nichts den Weg blockieren zu lassen. Betrachtet jede Erfahrung als einen Lernprozess und eine jede führt euch weiter zu der Meisterschaft eures Selbst. Aufregende neue Wege öffnen sich nun für euch und es ist Zeit nun zu leuchten. Um das unbegrenzte Potential, das in euch allen vorhanden ist zu sehen, braucht man ein offenes Herz. Alles was ihr träumt, erschaffen, manifestieren und erreichen zu wollen, ist nun im Bereich eurer Möglichkeiten; alles was ihr dazu braucht, ist es wahrhaftig zu euch selbst zu sein und darin zu vertrauen, dass eure Ideen und Inspirationen alle göttlich geführt sind.

Vlastníte schopnosti, ktoré vás mentálne a emocionálne môžu povzdvihnúť nad všetko čo vás v živote potká. Zo spirituálnej perspektívy neexistujú v živote chyby. Keď prijmete všetko čo ste, presne ako ste môžete zažiť ako sa váš život transformuje/mení magickým a nádherným spôsobom v božskej synchronite. Tá sila a oddanosť, ktorú ste ukazovali bude vám veľmi užitočná. Počúvajte naďalej váš vnútorný hlas a vedenie, ktoré prichádzajú z vašej duše. Dosiahnete ich tým, že ste plne odhodlaní a zamierení na vaše ciele a schopnosti. Pravdivo budete to jasné a žiarivé svetlo, čo môžete byť. Zdravte všetko to čo už ste vo vašom živote manifestovali/ukázali.

Ste na správnom kurze a všetko bude dobré.

Ihr besitzt die Fähigkeit euch mental und emotional über all das hinaus empor zu heben, das euch im Leben begegnet. Aus einer spirituellen Perspektive gibt es keine Fehler im Leben. Indem ihr all das annehmt, was ihr seid, genau so wie ihr seid, werdet ihr erleben können, wie sich euer Leben auf eine magische und wundervolle Weise in göttlicher Synchronität und Ordnung transformiert. Die Stärke und die Hingabe, die ihr so lange gezeigt habt, wird euch dabei wunderbar dienlich sein. Hört weiterhin auf eure innere Stimme und Führung, die von eurer eigenen Seele kommt. Indem ihr euch voller Entschlossenheit, euren Fähigkeiten und mit Beharrlichkeit auf eure Ziele ausrichtet, werdet ihr sie erreichen. Ihr werdet wahrlich das klare und hell strahlende Licht, das ihr sein könnt. Begrüßt all das, was ihr schon in eurem Leben manifestiert habt.

Ihr seid auf dem richtigen Kurs und alles wird gut sein.

Bis nächste Woche….

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, www.therainbowscribe.com
Übersetzung: Dr. Stephan Kaula
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/1014/00hilarion.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58