Rafael 20.11.2019...

Erzengel Raffael & die Engel der Heilung: „Selbsterkenntnis und Göttlichkeit“ (durch Shogun Amona) – 18.November 2019

„Sebapoznanie a božskosť“

Veröffentlicht am November 21, 2019  von erstkontakt blog

„Sebapoznanie a božskosť“

Milované Svetlá - vítame vás v čistej a uzdravujúcej láske - Som  Anjel Raphael a dnes s vami hovorím s Angels of Healing/ s anjelmi uzdravenia. Tento okamih - áno, tento okamih - v ktorom spolu hovoríme - sme medzi sebou hovoríme - je dar. Sme veľmi vďační - za to, že s týmto kanálom môžeme komunikovať a že teraz môžeme s vami vedome byť a zažiť tieto chvíle. Vaša pozornosť – nám umožňuje - že tu a teraz môžeme byť prítomní v hovorenej podobe. Žiadame vás - teraz sa zhlboka nadýchnite - nechajte vo vás voľne plynúť dýchanie a cítiťte našu prítomnosť. Teraz sme tu a teraz zaplňujeme tento priestor – v tomto okamihu čistou láskou a milosťou ... Je toho veľa, o čom by sme mohli hovoriť -  vašej súčasné záležitosti, o vašom osobnom vývoji a o mnohých zmenách, ktoré sú na obzore, je toho veľa - ale my vás chceme – ale my vám chceme v tejto kvalite času pripomenúť vašu podstatu – čo/kto skutočne ste. A tentokrát kvalita času už drží všetko - aby ste sa mohli ponoriť hlboko do seba - do svojho JA - do svojho božského JA - a spoznať seba - to, čo a kto ste v pravde a v skutočnosti. Vaša božská prirodzenosť teraz pramení ako semeno na Zemi - pramení na jar zo Zeme - chce rásť a rásť smerom k svetlu - tak to je teraz s vašou prirodzenou božskosťou. Niektorí sa môžu pýtať: Čo je božskosť? Čo znamená božskosť? A chceme vám povedať - je to stelesnená láska v dokonalosti a extáze - bezpodmienečná a čistá. Je to pocit nekonečnej bezpečnosti - lásky - blaženosti a harmónie - ktorý je hlboko vo vás - v každej cele - vo všetkých aspektoch vašej bytosti. A tento pocit vo vás sa teraz prebúdza - a ak sa teraz cítite hlboko v dychu - vzdávate sa - potom môžete cítiť - ten dych božského bytia hlboko vo vás. Nie je to nič - to, čo musíte urobiť alebo urobiť - je to len tam - vo vás a vždy je a bolo - dobre skryté v hĺbkach vášho srdca. Tento pocit vo vás - táto láska - je samotným zdrojom a žije vo všetkých aspektoch vášho bytia a vášho života. Toto je vaša skutočná povaha a keď sa usadíte a otvoríte svoje vnímanie a svoje srdcia - takže môžete cítiť tú vlnu - tento pocit neobmedzenej lásky a milosti vo vás - teraz a vždy. Uvedomte si a verte - že ste to vy - že sme my - zjednotení v božskom Ja som. Som Anjel Raphael s anjelmi uzdravenia. https://www.shogun-amona.net/

Quelle: https://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

„Selbsterkenntnis und Göttlichkeit“

Geliebte Lichter – wir begrüßen Euch in reiner und heilender Liebe – ICH BIN Engel Raffael und ich spreche heute gemeinsam mit den Engeln der Heilung zu Euch. Dieser Moment – ja dieser Moment – in dem wir jetzt miteinander sprechen – miteinander sind – ist ein Geschenk. Wir sind zutiefst dankbar – dass wir durch diesen Kanal mit Euch kommunizieren dürfen und dass wir mit Euch jetzt hier ganz bewusst diese Momente sein und erfahren dürfen. Eure Aufmerksamkeit ist es – die es uns ermöglicht – jetzt und hier in gesprochener Form präsent zu sein. Wir bitten Euch – nehmt nun einen tiefen Atemzug – lasst den Atem frei in Euch strömen und fühlt unsere Gegenwart. Wir sind jetzt da und wir erfüllen jetzt diesen Raum – diesen Moment mit reiner Liebe und Gnade… Es gibt so vieles – worüber wir berichten könnten – Euer Zeitgeschehen – Eure persönlichen Entwicklungen und die vielen Veränderungen – die da am Horizont sind – doch wir möchten Euch in dieser Zeitqualität an Eure Essenz erinnern – an das was Ihr wirklich seid. Und dieses Mal hält die Zeitqualität alles bereits – damit ihr tief in Euch – in Euer Selbst – in Euer göttliches Selbst – eintauchen könnt und Euch selbst erkennen könnt – als das was und wer Ihr in Wahrheit und in Wirklichkeit seid. Eure göttliche Natur springt jetzt auf wie ein Samenkorn in der Erde – das im Frühjahr aus dem Boden sprießt – hin zum Licht wachsen und gedeihen will – so ist es jetzt auch mit Eurer Euch innewohnenden Göttlichkeit. Manche mögen jetzt fragen: Was ist Göttlichkeit? Was bedeutet Göttlichkeit? Und wir möchten Euch sagen – es ist verkörperte Liebe in Vollkommenheit und Ekstase – bedingungslos und rein. Es ist ein Gefühl von grenzenloser Geborgenheit – von Liebe – Glückseligkeit und Harmonie – dass tief in Euch ist – in jeder Zelle – in jedem Aspekt Eures Seins. Und dieses Gefühl in Euch erwacht nun – und wenn Ihr jetzt in Euren Atem tief hinein spürt – Euch hingebt – dann könnt Ihr es fühlen – diesen Hauch des göttlichen Seins tief in Euch. Es ist nichts – was Ihr tun oder vollbringen müsst – es ist einfach da – in Euch und es war immer da – gut versteckt in der Tiefe Eures Herzens. Dieses Gefühl in Euch – diese Liebe – es ist die Quelle selbst und sie lebt in jedem Aspekt Eures Wesens und Eures Seins. Dies ist Eure wahre Natur und wenn Ihr Euch einschwingt und Eure Wahrnehmung und Eure Herzen öffnet – so könnt Ihr diese Welle – dieses Gefühl von grenzenloser Liebe und Gnade in Euch klar und deutlich fühlen – jetzt und immer. Erkennt und vertraut – dass Ihr es seid – dass wir es sind – vereint im göttlichen ICH BIN. ICH BIN Engel Raffael mit den Engeln der Heilung.

EE Raffael durch Shogun Amona: https://www.shogun-amona.net/

Quelle: https://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19