Erstkontakt Interview mit Shogun Amona – 21.Juni 2015

von erst-kontakt @ 2015-06-22 – 11:48:54

Beschreibung: rstkontakt-Interview mit Shogun Amona

Erstkontakt Interview mit Shogun Amona – 21.Juni 2015

Heute ist Shogun Amona, seines Zeichens Bewusstseins- und Meditationstrainer, Sternen- und Engelmedium, Herausgeber, Musiker und Gründer des Erstkontakt-Blogs bei uns...

Dnes je u nás Shogun Amona, tréner vedomia a meditácie, hviezdne a anjel-médium, vydávateľ, musikant a zakladatel Erstkontakt-blog....

EK-Redaktion: Hallo Shogun, danke dass wir heute hier ein Interview gemeinsam machen können.

Shogun: Hallo alle zusammen, ja schön dass wir wieder die Möglichkeit haben einige Dinge zu besprechen.

EK: Ďakujeme Shogun, že môžeme s tebou robiť rozhovor.

S: Áno, je pekné, že môžeme mať možnosť hovoriť o niektorých veciach.

EK: na začiatku, čo môžeš všeobecne povedať k aktuálnemu vývoju?

S: deje sa práve teraz veľa na mnohých úrovniach aj keď to nie vždy tak vyzerá alebo sa pociťuje celkom inak. Na jednej strane to súvisí s tým, že sa odohráva veľmi veľa zmien a vyjasnení-procesov vo vnútri a na druhej strane to súvisí s tým, že médiá, tie údajne verejne-právne médiá sa ešte stále nachádzajú pod kontrolou tých, ktorí sa orientujú hlavne na ich vlastných záujmoch a výhodách. Tá skutočnosť opozďuje proces odhalení a súčasne sa „vsýpajú“ médiami zosilnené informácie, ktoré ľudí rozptylujú alebo pomätú viac - ako objasňujú...

EK: Gleich zu Beginn, was kannst Du zu den aktuellen Entwicklungen im ganz Allgemeinen sagen?

S: Es passiert gerade sehr viel auf sehr vielen Ebenen, auch wenn das nicht immer so aussieht oder sich vielleicht sogar genau anders rum anfühlt. Das hat zum Einen damit zu tun, dass sehr viele Veränderungen und Klärungsprozesse gerade im Inneren stattfinden und zum Anderen hat es damit zu tun, dass die Medien, die sogenannten Medien mit öffentlich rechtlichen Auftrag, sich immer noch in der Kontrolle derer befinden, die hauptsächlich an ihren eigenen Interessen und Vorteilen interessiert sind. Diese Tatsache verzögert den Prozess der Enthüllungen und Offenlegungen und gleichzeitig werden zurzeit auch verstärkte Informationen durch die Massenmedien eingestreut, die Menschen ablenken oder eher verwirren, als aufklären....

EK: Kannst Du, bevor wir uns den inneren Themen zuwenden, kurz etwas näher auf das Thema Massenmedien eingehen und uns einige Beispiele geben?

EK: predtým než sa obrátime k vnútorným témam, môžeš krátko povedať niečo o masových médiách a dať nejaké príklady?

S: veľmi rád, aj keď sa radšej zaoberám a hovorím o veciach, ktoré odzrkadlujú vesmírny/univerzálny zákon lásky, mieru a slobody. K téme odhalenia masové-médiá, napríklad Edward Snowden: vidíme bližšie informačnú štruktúru, ktorá vniká na verejnosť a ako ti prebieha. Edward Snowden povedal začiatkom tohto roku, že keď tie informácie prídu na verjnosť týmto tempom (ako doteraz) tak to bude trvať 26 rokov na zverejnenie celého obsahu....

S: Sehr gerne, obwohl ich schon lieber über Dinge spreche und mich mit Dingen beschäftige, die das universelle Gesetz der Liebe, des Friedens und der Freiheit von sich heraus spiegeln. Um jetzt aber beim Thema Enthüllungen und Massenmedien zu bleiben: Nehmen wir zum Beispiel Edward Snowden und sehen wir uns näher die Informationen an, die an die Öffentlichkeit gelangt sind und wie das alles vonstatten gegangen ist. Am Beispiel Snowdens können wir sehr gut die Struktur erkennen, wie unser Informationssystem und die Struktur der Medienwelt funktioniert und es lädt dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. So hat Edward Snowden in einem Interview Anfang diesen Jahres mitgeteilt, dass wenn die Informationen, an die er gelangt ist, in diesem Tempo wie es bis jetzt geschehen ist, weiter veröffentlicht wird, so würde es noch 26 Jahre dauern, bis der gesamte Inhalt publik gemacht ist...

EK: Was kann an den Informationen so brisant sein, dass die Mainstream-Medien diese nur teilweise oder wenn überhaupt veröffentlichen?

EK: čo môže byť na tých informáciách tak brizantné, že tie masové-médiá to zverejňujú len čiastočne alebo vôbec nie?

S: dobrá otázka. Zosávajúc pri téme Snowden, ktorá by naplnila niekoľko kapitól, podľa mojej mienky die o praktiky štruktúr v pozadí za účelom pozorovania ľudí, čo samo o sebe je už veľmi otázne, tiež sa jedná o priemyselnú/hospodársku špionáž a ďalej o to ako sa dozvedáme z našich zdrojov, o t“ematiku Disclosure“ – teda o zverejnenie mimozemských tém....

S: Das ist eine gute Frage. Um beim Thema Edward Snowden zu bleiben, welches eben schon einige Kapitel füllen würde, geht es meiner Meinung nach um die Praktiken der im Hintergrund ständig aktiver werdenden Srukturen zur Überwachung der Menschen, was an und für sich schon wirklich bedenklich ist, dann geht es um Wirtschaftsspionage und weiters geht es auch darum, so wie wir aus unseren Quellen erfahren, um die „Disclosure-Thematik“ - also die Offenlegungen des außerirdischen Themas...

EK: Wieso glaubst Du, dass es Interessensgruppen gibt, die diese Informationen nicht gerne veröffentlicht sehen?

EK: prečo veríš, že existujú skupiny záujmu, ktoré tie témy nechcú vidieť zverejnené?

S: to je hra, ktorá sau ž dlho hraje: jedná sa o vedomosti a vedomosti znamenajú byť vpred a tak môže byť používaná kontrola. „Vedomosť je moc“ hovorí jedno porekadlo. Ide o kontrolu. Kto teda kontroluje masové médiá – ten kontroluje tiež masové vedomie a tým vlastne tiež mienky a myšlienky ľudí. A to všetko sa priamo vkladá do planetárneho vedomia a ukazuje tam jeho vplyv...

S: Ja das ist ein Spiel, das seit langen hier gespielt wird: Es geht um Wissen und Wissen bedeutet Vorsprung und so kann Kontrolle ausgeübt werden. „Wissen ist Macht“ heißt es in einem Sprichwort. Es geht also um Kontrolle. Wer also die Massenmedien kontrolliert – der kontrolliert auch das Massenbewusstsein und somit eigentlich auch die Meinung und Gedanken vieler Menschen. Und das alles wird direkt ins planetare Bewusstsein miteingespeist und zeigt auch dort seine Wirkung....

EK: Ist das der Grund, warum viele Menschen noch nicht weiter erwacht sind?

EK: je to dôvod prečo mnohí ľudia sa ešte neprebudili?

S: Áno, podľa mňa je to rozhodujúci dôvod. Väčšina ľudí už v podstate nepozná ich vlastný potenciál – ich skutočnú silu – a núti sa im, že sú malí a nič neznamenajú a nemôžu na istých veciach nič zmeniť. Pravda je samozrejme ďaleko vzdialená od toho lebo ľudia sú mocné bytosti, ktoré majú možnosť zaviesť každou myšlienou tie želatelné zmeny....

S: Ja, meiner Meinung ist das ein entscheidender Grund. Die meisten Menschen kennen Ihr Potential – ihre wahre Kraft - eigentlich nicht mehr und ihnen wird vermittelt, dass sie klein und unbedeutend seien und nichts an gewissen Dingen ändern können. Die Wahrheit ist natürlich nichts weiter entfernt als das, denn die Menschen sind mächtige Wesen, die mit jedem Gedanken die Möglichkeit haben, die gewünschten Veränderungen einzuleiten...

EK: Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt um die inneren Prozesse der Menschen anzusprechen. Was kannst Du uns dazu sagen?

EK: teraz je dobrý časový bod osloviť vnútorné procesy ľudí. Čo k tomu môžeš povedať?

S: Áno ďakujem, skutočne je to dobrý časový bod osloviť vnútorné usmernenie a vyrovnanie, ktoré sa toho času zosilnene dejú. Je to veľká a rozsiahla téma: kráto povedané die o prebudenie a spomenúť sa – na spojitosť – na silu – na lásku. Spomenúť sa na božský pôvod – na jednotu – a lásku. Mnohí ľudia veria, že keď počujú také slová, že to nemá nič spoločné s reálnym svetom, lebo život im ukazoval a učil niečo iné. Ale tuná sa tiež jedná o vieru – na niečo veriť – a tu sme znova na tom bode alebo na začiatku. Viera je mocná a keď niekto verí, že je nepodstatný a podobne, tak tá viera to uskutoční...

S: Ja danke, in der Tat ist das ein guter Zeitpunkt, um die inneren Ausrichtungen und Angleichungen, die verstärkt zu dieser Zeit geschehen, anzusprechen. Es ist ein großes und umfangreiches Thema: Kurzgesagt es geht um Erwachen und sich Erinnern – an die Verbundenheit – an die Kraft – an die Liebe. Sich erinnern an den göttlichen Ursprung – an die Einheit und an die Liebe. Viele Menschen glauben, wenn sie solche Worte hören, dass das nichts mit der realen Welt zu tun hat, denn ihr Leben hat ihnen etwas anderes gezeigt und gelehrt. Doch auch hier geht es um Glauben – an etwas Glauben - und da sind wir wieder am Punkt oder am Anfang angelangt. Der Glaube ist mächtig und wenn jetzt jemand glaubt, er ist unbedeutend und ähnliches, dann wird der Glaube das auch so bewerkstelligen...

EK: Also bedeutet das für dich „Glaube“ steht über den Dingen?

EK: teda znamená to, že viera je nad všetkými vecami?

S: Áno, tak to je. Už v 50-tich a 60-tich rokoch bola skúmaná quantová teória a podobné výskumy, ktoré skúmali prepojenie medzi duchovnou a hmotnou úrovňou a interakciu ľudského vedomia v tej oblasti dôrazne a viacnásobne dokázali. A tak to bolo vedenie/vedomie zakotvené tiež v prehistorickom čase vo vedomí ľudí, dávalo sa im vedieť, že sú od zdroja alebo božstva oddelení ...

S: Ja, so ist es. Schon in den 50iger und 60iger Jahren wurde durch die Quantentheorie und ähnliche Forschungen die Verknüpfungen zwischen geistiger und materieller Ebene sehr genau erforscht und die Interaktion des menschlichen Bewusstsein in diesem Bereich deutlich und mehrfach nachgewiesen. Und so war auch das Wissen, dass wir geistigen Ursprungs sind, in den Hochkulturen prähistorischer Zeit im Bewusstsein der Menschen verankert. Hier ist meiner Meinung nach die größte Manipulation im Bewusstsein der Menschen vollzogen worden, ihnen glaubend zu machen, dass sie getrennt von der Quelle oder von ihrer Göttlichkeit sind...

EK: Also die Rückverbindung zur Göttlichkeit – ist es das was „Erwachen“ für dich bedeutet?

EK: teda to spätné prepojenie k božskosti – je to pre teba to“prebudenie“?

S: Áno, dalo by sa to tak povedať. Spätné prepojenie do vedomia – to spomenutie na jednotu – na zjednotené vedomie. To je už v oblasti, kde dosiahneme hranice reči...

S: Ja, das könnte man so sagen. Die Rückverbindung in das eine Bewusstsein – die Erinnerung an die Einheit – an das Einheitsbewusstsein. Das ist dann schon ein Bereich, wo wir die Grenzen der Sprache erreichen....

EK: Kannst Du noch etwas zum Aufstieg der Menschheit sagen? Gibt es da etwas, was Du uns mitteilen möchtest?

EK: Môžeš povedať ešte niečo o vzosupe ľudstva? Je tam niečo čo by si nám chcel povedať?

S: Áno rád. Vzostup je proces, ktorá začína v nás a všetko dotkne a prenikne všetkým čo my sme. Teda vzostup začína v nás, našim úmyslom, našim želaním – ponoriť sa do vyššej dimenzie – vlastne by sa pomenovaným spôsobom povedať – tie dimenzie zlúčiť do TERAZ a TUNÁ a vnímať to všetko súčasne. Je to vlastne stav – ktorý tu je už vždy – len my prostredníctvom našich skúseností zabudli na to impregnáciu a výtlačky v tom vedomí. Vnímanie u ľudí je individuálne – teda impregnované skúsenosťami atď... k tomu prídu tie inkarnačné skúsenosti a u mnohých a mnohých tá významná skúsenosť narodenia ... podľa toho ako prebiehal „pôrod/narodenie “ a tu by som rád pripomenul, že k tej téme by som v budúcnosti rád hovoril viac a pretože sa to práve hodí, myslím, že proces vzostupu je niečo ako proces narodenia... je tam veľa podobností...

S: Ja, sehr gerne. Aufstieg ist ein Prozess, der in uns beginnt und alles was, wir sind, berührt und durchwirkt. Also der Aufstieg beginnt in uns, mit unserer Absicht, unseren Wunsch – in die höheren Dimensionen einzutauchen – eigentlich sollte man bezeichnenderweise sagen, die Dimensionen ineinander in das HIER und JETZT verschmelzen zu lassen und das alles gleichzeitig wahrnehmen. Es ist eigentlich ein Zustand - der schon immer da ist – nur wir haben durch diverse Erfahrungen, Prägungen und Imprints die bewusste Wahrnehmung an diesen Zustand vergessen. Wahrnehmung ist sehr individuell bei den Menschen – eben geprägt durch die vorher schon genannten Erfahrungen usw...dazu kommen auch die Inkarnationserfahrungen und bei vielen Menschen das sehr prägsame Erlebnis der Geburt...je nachdem wie die Geburt verläuft, ist auch dann die emotionale Prägung eines Menschen und da wir gerade beim Thema „Geburt“ sind, da möchte ich auch in Zukunft mehr diesem Thema widmen und weil es gerade passt, finde ich den Aufstiegsprozess wie einen Geburtsprozess...da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten...

EK: Möchtest Du darauf noch näher eingehen?

EK: chceš k tomu hovoriť bližšie?

S: Rád... teda proces vzostupu je vlastne proces narodenia a pre mňa mám celkom pekné a harmonické obrazy a emócie k tomu, vo mne ... to nie je u každého tak, mnohí ľudia nosia v ich pamäťových buňkách a v emocionálnom tele bolestivé spomienky na ich narodenie, ktoré nosia celý život so sebou... pritom je pôrod vlastne niečo pekné – a keď ideme ďalej a je nám plne vedomý, môže byť pôrod radostný a dokonca ekstatický zážitok....

S: Ja gerne...also der Aufstiegsprozess ist eigentlich ein Geburtsprozess und ich für mich hab da ganz schöne und harmonische Bilder und Emotioen dazu in mir.....das ist nicht bei allen Menschen so, viele Menschen tragen in Ihren körperlichen Zellerinnerungen und im emotionalen Körper die meistens schmerzhaften Erinnerungen der Geburt und einige tragen das ein ganzes Leben lang mit sich herum...dabei ist Geburt eigentlich etwas sehr Schönes – ja wenn man weitergeht und sehr bewusst ist, dann kann Geburt ein freudvolles und sogar ekstatisches Erlebnis sein...

EK: Um uns jetzt dem Thema Erstkontakt und Disclosure zuzuwenden: Was kannst Du uns aktueller-weise berichten? Gibt es Fortschritte?

EK: Teraz by sme sa mohli venovať téme Disclosure: čo nám môžeš povedať aktuálne? Existujú pokroky?

S: Áno, tam je toho mnoho čo hovoriť. Zásadne sa dej veľa a mnohí ľudia a angažované tímy pracujúna tom aby sa pohybovali na verejnosť informácie aby sa mohol udiať ten ďalší krok – odhalenia UFO-spisov oboznámenie o prezencii mimozemšťanov. A keď sa poobzerám a vidím bližšie tie informácie, ktoré sú v obehu, tak je rozpoznatelná tendencia/sklon: v mnohých kruhoch sa skúma veľmi dobre a tiež existjú kruhy, ktoré sa pokúšajú ten tok informácií strachom a falošnými informáciami podmínovať a zabrániť...

S: Ja, da gibt es schon einiges zu berichten. Grundsätzlich geschieht sehr viel und viele Menschen und engagierte Teams arbeiten daran, Informationen an die Öffentlichkeit zu bewegen, damit der nächste Schritt – die Offenlegungen der UFO-Akten und die Bekanntmachung der außerirdischen Präsenz – geschehen kann. Und wenn ich selber mich so umsehe und die Informationen, die da zurzeit kursieren, genauer betrachte, dann ist da schon eine Tendenz erkennbar: Es wird in manchen Kreisen sehr gut recherchiert und da gibt es auch die Kreise, welche den Fluss der Informationen mit Angst und Fehlinformationen versuchen zu unterwandern und zu verhindern...

EK: Kannst du da etwas genauer darauf eingehen?

EK: Môžeš to bližšie vysvetliť?

S: Áno... napríklad nedávno bola kampaň, ktorá bola tiež povolená „krajinou masových médií“, pri ktorej išlo o Rooswell a údajné fotky „Rooswell-Alien“. Keď si spomeniete, tak my sme tie informácie prijali naplnení radosťou až dovtedy keď sme zistili, že sa jedná o „falošnú vlajku“. To je momentálne všeobecná tendencia...

S: Ja...zum Beispiel hatten wir erst vor kurzem da eine Kampagne in den Medien, die auch im äußeren Rand der Massenmedienlandschaft zugelassen wurde, bei der es um Roswell und angebliche Fotos der „Roswell-Aliens“ ging. Wenn ihr Euch erinnert, so haben auch wir hier die Informationen voller Freude aufgenommen, bis eigentlich sich sehr schnell herausgestellt hat, dass es sich hierbei um eine - ich sage mal „False-Flag“ Medienattacke – handelt. Das ist momentan eine eher generelle Tendenz...

EK: Du meinst also, dass diese Kampagne und die sogenannten „Roswell-Dias“ einzig und allein das Ziel verfolgt hat, das Thema Außerirdische und UFOs zu verunglimpfen?

EK: Myslíš teda, že kampaň takzvaných „Rooswell-diárov“ je a má za cieľ len zosmiešnenie témy mimozemšťania a UFO?

S: Nepovedal by som, že to tak presne je, ale musíme sa nás spýtať prečo dostala tak veľkú podporu od médií a tu sa vrátim k tomu o čom sme hovorili na začiatku, že médiá – tie masové médiá – ktoré sú vo vlastníctve a sú vedené superkoncermi a najbohatšími rodinami...

S: Einzig und allein würde ich nicht sagen, aber man darf sich da schon fragen, wieso diese Kampagne doch einen ganz beträchtlichen Rückenwind in der Medienlandschaft erhalten hat und da komm ich noch mal zurück, auf das, worüber wir eingangs gesprochen haben, dass die Medien- die Massenmedienanstalten - von Konzernen und den superreichen Familien noch gesteuert werden bzw. sich in Besitz befinden....

EK: Gibt es denn noch andere aktuelle Beispiele in dieser Richtung?

EK: existjú aktuálne príklady v tom smere?

S: Áno. Pekným príkladom bola aj posledná kniha od Johna Halta, v ktorej sa hovorí o UFO v blízkosti atómových „zariadení“. Znova výnimočný príklad toho ako sa pokúšajú niektoré skupiny-záujmu riadiť tému UFO a mimozemšťania do strachu a nevolnosti. Všeobecne  by sa dalo veriť, že vždy keď sa v tej súvislosti rozširuje strach a desenie mejú v hre prsty „ghostwriter“/duchovia tých ešte mocných...

S: Ja, die gibt es. Ein schönes Beispiel war auch das letzte Buch von John Halt, in dem es um UFOs in der Nähe von atomaren „Einrichtungen“ geht. Wieder ein Paradebeispiel, wie von einigen Interessensgruppen versucht wird, Angst und Unbehagen in diese Thematik UFOs und Außerirdische zu lenken. Man kann, glaube ich mal generell sagen, immer wenn Angst und Schrecken verbreitet werden in diesem Zusammenhang, dass irgendwie die Ghostwriter der Noch-Mächtigen ihre Finger im Spiel haben...

EK: Kannst du zum Inhalt diese Buches noch etwas sagen?

EK: Môžeš k obsahu tej knihy ešte niečo povedať?

S: Áno, lebo sme to práve spomenuli. Jedná sa o záznamy UFO nad atomárnymi-zariadeniami v Spojených Štátoch a celosvetovými základňami, v ktorých sa nachádzajú atómové zbrane. Predtým sme povedali, že sa opakovane správy od dôveryhodných autorov a pozorovateľov, ktorí hlásili, že sa vynárali neznáme lietajúce veci/objekty nad takými základňami – ako napríklad Salas a jeho Story, ktoré opakovane dokazujú, že mimozemskí priatelia nehľadajú hádky/spory alebo eskalácie s nami ale už častejšie, povedia to jednoducho – nám vytiahli hlavu zo slučky. Posledná kniha Johna Halt tvrdí opak a ja sa pýtam prečo také správy nachádzajú tak obrovskú podporu a vychádzajú tiež vo veľkých novinách....

S: Ja, weil wir es gerade angeschnitten haben. Es geht um UFO-Sichtungen über atomaren „Einrichtungen“ in den Vereinigten Staaten und auch über ihren weltweiten Stützpunkten, in denen sich Atomwaffen befinden. Zuvor sei noch mal gesagt, dass es immer wieder Berichte von zahlreichen ehrenhaften Autoren und glaubwürdigen Augenzeugen gab, die darüber berichteten, dass unbekannte Flugobjekte über solchen Stützpunkten aufgetaucht sind und die Atom-Raketen, obwohl doppelt EMP gesichert, deaktiviert und kampfuntauglich geschaltet haben. Es gibt wirklich zahlreiche Hinweise von sehr glaubwürdigen Augenzeugen, zum Beispiel Robert Salas und seine Story, die immer und immer wieder belegen, dass unsere außerirdischen Freunde nicht an Auseinandersetzungen oder Eskalationen mit uns interessiert sind, sondern uns schon des öfteren, um es mal etwas salopp zu sagen, den Kopf aus der Schlinge gezogen haben. Also um jetzt noch mal auf das letzte Buch von John Halt zurückzukehren, da wird doch glatt das Gegenteil behauptet...einfach unglaublich..und das mit einer sehr dünnen Beweislage und eigentlich ohne Augenzeugen..also da frag ich mich dann schon manchmal, warum solche Publikationen solchen Aufwind erhalten und in den großen Zeitungen beworben werden und Anklang finden....

EK: Ein Thema, dass wir auch noch ansprechen möchten und das hierher passt: Entführungen durch Außerirdische! Kannst du hierüber sprechen?

EK: Téma, ktorej by sme radi ešte dotkli a sem sa hodí: Únosy mimozemšťanmi! Môžeš o tom hovoriť?

S: Samozrejme. Je to veľká téma a ja dám moje najlepšie. Vopred treba povedať, že bolo veľa ne-informácií o tom a za tým je znova motivácia vytvárania strachu a desu. V našom poslednom rozhovore som upozornil na prepojenie s „Hollywood-prepojením“, ktroý skutočne desaťročia vytváral „proti-Alien“ náladu. To má väčšiu súvislosť, ktorú teraz tuná chcem spomenúť. V detaile hovorím o tom v Erstkontakte-semináre, ktorý bude v tomto roku ešte dvakrát – ale teraz späť k únosom, má to dlhý príbeh. Podľa mojej mienky sú tie udalosti reálne a sprevádzal som mnoho ľudí pri spracovaní ich skúseností. Skúsenosti tých postihnutých idú tiež v súvislosti celou škálou – niektorí majú spomienky na to a u niektorých prichádza tá informácia na svetlo v hypnóze....

S: Ja natürlich. Das ist ein großes Thema und ich werde mein Bestes geben. Also bei diesem Thema darf man wieder vorausschicken, dass es sehr viele Miss-informationen gegeben hat und wieder steht die eindeutige Motivation dahinter, Angst und Schrecken zu erzeugen. In unserem letzten Interview hab ich in diesem Zusammenhang auch auf die „Hollywood-Connection“ hingewiesen, die ja wirklich sehr in eine Richtung hingehend jahrzehntelange „Anti-Alien“ Stimmung erzeugt hat. Das hat einen größeren Zusammenhang, den ich hier jetzt nur andeuten kann. Genaueres und sehr detailliert spreche ich über diese Dinge beim Erstkontakt-Seminar, welches in diesem Sommer noch zweimal stattfindet, wer also da noch mehr erfahren möchte...aber jetzt zurück zu den Entführungen, da gibt es eine lange Geschichte dazu. Meiner Meinung nach sind die Geschehnisse real und ich habe schon einige Menschen begleitet, diese Erfahrungen aufzuarbeiten. Die Erfahrungen der Betroffenen gehen auch in diesem Zusammenhang über die gesamte Bandbreite – manche haben Erinnerungen daran und bei manchen Menschen kommt die Infos erst unter Hypnose ans Licht....

EK: Kannst Du uns sagen warum Entführungen geschehen und wer dahinter steckt?

EK: Môžeš nám povedať prečo sa dejú tie únosy a kto je za tým?

Áno, ďakujem za tú otázku – tá súvislosť je veľmi dôležitá. Možno začneme tým kto za tým je, ja verím, že to je na tomto mieste cielové. Základne existuje niečo, čo tiež povedať vpred a to je, že plnevedomá Galaktické spoločnosti a ich ľudia plne rešpektujú vôľu ľudí a každú bytosť a nikdy sa nad to nepovzdvihnú. Teda keď prišlo k únosom, v ktorých slobodná vôľa nebola zaistená alebo bol strach v hre – môžeme vychádzať z toho, že za tým sú (majú v tom prsty) „vlády za vládami“ – tak to chcem nazvať...

S: Ja, danke für die Frage, dieser Zusammenhang ist sehr wichtig. Vielleicht beginnen wir damit, wer denn da dahinter steckt, ich glaube, dass ist zielführender an dieser Stelle. Prinzipiell gibt es etwas, was ich auch hier noch vorausschicken möchte und zwar, dass vollbewusste galaktische Gesellschaften und Menschen immer den Willen der Menschen und jedes Wesens respektieren und sich niemals einfach so darüber hinweg setzen würden. Also wenn es zu Entführungen gekommen ist, wo der freie Wille des Individuums nicht geachtet wurde oder Angst oder so im Spiel war, kann man eindeutig davon ausgehen, dass hier die „Regierung hinter den Regierungen“, so will ich das mal jetzt benennen, ihre Finger im Spiel hatte...

EK: Kannst du das, also die Kräfte dahinter, noch genauer erläutern oder definieren?

EK: Môžeš tie sily za tým ešte bližšie popísať alebo definovať?

S: Myslený je vojesnský priemyselný komplex, ktorý tuná bol zahájený v rôznych tajných projektoch – pozemských a tiež v spolupráci s mimozemskými bytosťami, ktorí tie únosy začali, boli dovolené pre získanie zbraňových-technoógií. Tá dohoda bola s  takzvaními „šedími“. Je to rozsiahla téma a ja tuná môžem len krátko povedať: tí šedí sa začiatko 50-tich rokov dohodli pri tajných dohodách s vládcami Spojených Štátov, ktoré im dovolili unášať na začiatku zvieratá, vtomto prípade kravy – preskúmať ich a robiť špeciálne operácie na nich. Na začiatku sa šedí ešte toho držali, ale už skoro sa začali zaujímať o ľudí. A tu sme pri otázke čo bola ich motivácia a tá sa dá zhrnúť: išlo o ich prežitie, lebo šedí už dlhodobo robili samo-experimenty pri čom odpojili ich emocionálne telo – ich citové telo- a spôsobili tým ohromné divadlo – vlastne drámu, ktorým začala dráma jednej rasy...

S: Gemeint ist der militärisch industrielle Komplex, der hier in verschiedenen Geheimprojekten teilweise terrestrischer und auch in Zusammenarbeit mit extraterrestrischen Wesen diese Entführungen angezettelt, erlaubt und zugelassen hat, um an Waffentechnologie zu kommen – sehr weit fortgeschrittene extraterrestrische Waffensysteme. Also so zumindest war der Deal mit den sogenannten „Greys“, also den Grauen, wie sie auch genannt werden. Das ist ein sehr weitreichendes Thema und ich kann das hier nur in aller Kürze anschneiden: Was hier auf der Erde geschehen ist ist folgendes: Die Greys haben Anfang der 50iger Jahre geheime Verhandlungen mit den eigentlichen Regierenden der Vereinigten Staaten unternommen und sich auf einen Deal geeinigt, der ihnen erlauben würde, anfangs Tiere, in diesem Fall waren es Kühe – zu untersuchen und spezielle Operationen an ihnen durchzuführen. Eben am Anfang dieser Phase hielten sich die Grauen noch daran, doch schon sehr bald begannen sie, sich für Menschen zu interessieren. Und hier kommen wir jetzt zur Frage, was denn der eigentliche Motivationsgrund der Grauen war und das lässt sich kurz zusammenfassen: Es ging um Ihr Überleben, den auch die Greys hatten sich vor langer Zeit einem Selbst-Experiment unterzogen, bei dem sie sich von ihrem Emotional-körper – ihren Gefühlskörpern - abgetrennt hatten und so ein verheerendes Schauspiel – eigentlich ein Drama für ihre Rasse somit begonnen hatten...

EK: Heißt das die Entführungen durch die Greys hatten nur deshalb stattgefunden, damit sie ihre Lebensfähigkeit – ihr Überleben – sichern konnten?

EK: Znamená to, že šedí začali tie únosy aby zaistili ich životaschopnosť – prežitie?

S: Áno, správne.... šedí mali úmysel zaistiť ich prežitie a, že my – teda živé bytosti – môžeme vzostúpiť len citovým telom, veľmi rýchlo rozpoznali, že bez citového tela oni vzostúpiť nemôžu a vymrú... a tak prišlo k jedno kdruhému ... to je skutočne len veľmi krátko – o čo im vlastne die – a všetkým, ktorí sa zaujímajú odporúčam navštíviť seminár....

S: Ja ganz richtig....die Greys haben das aus der Absicht heraus gemacht, ihr Überleben zu gewährleisten und da wir – also Lebewesen - nur aufsteigen können, mit einem Gefühlskörper, hatten sie sehr bald erkannt, dass sie den Aufstieg ansonsten nicht miterleben können und aussterben würden....so ist das eine zum anderen gekommen...das ist wirklich sehr, sehr kurz umrissen, worum es hier eigentlich geht und ich kann allen, die da tiefer interessiert sind, anbieten, das Erstkontakt-Seminar im Juni oder Juli zu besuchen, da kann ich darauf näher und weiter eingehen....

EK: Alles klar....noch zum Thema „Disclosure“, da möchten wir dir ein paar abschließende Fragen stellen. Wer ist Ashtar? Kannst Du uns mehr erzählen bzw. uns ein größeres Bild von ihm geben?

EK: Jasné... ešte k téme „Disclosure“  chceme ti dať ešte konečné otázky. Kto je Ashtar? Môžeš nám povedať alebo dať väčší obraz?

S: Áno rád a ďakujem zatúotázku, pretože žiadna iná bytosť okrem Jeshua – Jesus Kristus a Ashtar neboli viac falošne/chybne interpretované a v priebehu dejín odcudzení alebo chybne popísaní. Ashtar Sheran je 9-dimenzionálna bytosť, zodpovedná za kozmický mier...

S: Ja sehr gerne und danke auch für diese Frage, denn wohl kaum eine Wesenheit, außer Jeshua - Jesus Christus und Ashtar sind mehr fehlinterpretiert und im Laufe der Geschichte entfremdet oder fehlgedeutet worden. Ashtar Sheran ist ein neuntdimensionales Wesen, dass für den kosmischen Frieden zuständig ist...

EK: Es gibt ja viele Berichte, die besagen, dass Ashtar der Flottenkommandant der Galaktischen Föderation ist?

EK: Existje veľaspráv o tom, že Ashtar je komandant Galaktickej Federácie?

S: Presne to si myslím, existuje veľa vecí, ktoré boli vsadené do sveta. Skutočnosťou je, že Ashtar Sheran je prekrásna bytosť s hlboko-siahajúcou energiou mieru a lásky. Ten príbeh o tom, že je komandant pochádza z fantázie, k tomu príde, že spolky flotíl Galaktickej Federácie Svetla sú vždy spojené a fungujú ako rovnoprávne a suverénne bytosti a slúžia len zdroju – tej čistej láske. Lebo keď služba prebieha v láske – nás vedie do slobody a tam všetci chceme ísť... do slobody a večného pocitu šťastia neba ... alebo akokoľvek to chceme nazvať...

S: Ja genau das meine ich, es gibt sehr viele Dinge, die über Ashtar in die Welt gesetzt worden sind. Um bei der Wirklichkeit zu bleiben: Ashtar – sein eigentlicher Name ist Ashar Sheran ist eine wunderschöne Wesenheit mit einer sehr tief berührenden Friedens- und Liebesenergie. Die Geschichte mit dem Flottenkommandanten usw. entspringt der Phantasie....hinzu kommt, dass die Flottenverbände der Galaktischen Föderation des Lichts immer im Verbund, als gleichberechtigte und souveräne Wesenheiten agieren und nur der Quelle – der reinen Liebe dienen. Weil der Dienst, wenn er in Liebe geschieht - uns in die Freiheit führt und da wollen wir alle hin....in die Freiheit und das ewige Glücksgefühl des Himmels...oder wie wir das auch immer bezeichnen können...

EK: Noch eine letzte Frage: Immer wieder erreichen uns Zuschriften, die die Informationen um Cobra und die Widerstandsbewegung betreffen. Was kannst Du uns hier noch mit auf den Weg geben?

EK: Ešte posledná otázka: opakovane dostávame dopisy, ktoré sa týkajú Cobra a protihnutia. Čo nám môžeš dať na cestu.

S: Tú otázku rád zodpovedám. Informácie a celosvetové hnutie v pozadí Cobry v poslednom roku veľmi vzrástli a vždy keď – kde niekto nasleduje za niekym – sa stane a je veľký, tak vzniká nebezpečenstvo, že vlastná zodpovednosť a pozornosť je zanedbaná. To leží jednoducho v povahe človeka vyvolaná naprogramovaním tými, ktorí sa už Äony pokúšajú vykonávať kontrolu a moc. Niekedy čítam v jeho textoch veľmi inšpirujúce informácie a potom veci, ktoré by som nepodpísal lebo sa mi zdajú dualistické.

S: Ja.....diese Frage beantworte ich gerne. Die Informationen und die weltweite Bewegung, die hinter Cobra steht, sind im letzten Jahr sehr stark angewachsen und immer wenn so ein Prozess - wo jemand jemanden nachfolgt - geschieht und groß wird, dann besteht die Gefahr, dass man die eigene Verantwortlichkeit – oder eigentlich die eigene Achtsamkeit und Wachsamkeit ein bisschen vernachlässigt. Das liegt einfach im Wesen der Menschen, ausgelöst durch die langen Programmierungen und Prägungen der Kräfte, die hier seit Äonen versucht haben, Kontrolle und Macht auszuüben. Manchmal lese ich in seinen Texten Informationen, die ich sehr inspirierend finde und dann aber auch wieder Dinge, die ich so nicht unterschreiben könnte und die mir nichts oder wenig sagen oder einfach zu dualistisch erscheinen. Also ich glaube, wir dürfen hier sehr genau auf unser Herz hören und unserem Gefühl vertrauen...das ist beim Aufstiegsprozess und beim Erstkontakt wirklich wichtig. Wir dürfen uns wieder erinnern, dass unsere Energie wirklich kostbar ist und wir in jedem Moment im Schöpfungsprozess eingebunden sind. So sehe und fühle ich das....

EK: Lieber Shogun, danke für das Gespräch mit dir...

S: Ich danke auch und wünsche uns allen und allen Lesern eine wundervolle Zeit der Liebe, der Freude und des Friedens.

EK: Danke...

Blogseite: http://shogun-amona.blog.de/
Webseite: http://www.shogun-amona.net/

 

 

Shogun Amona...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19