Čo vlastne hľadáme? ...

Dieter Broers: Wonach suchen wir wirklich? (16.Mai 2019)

Dieter Broers: Čo vlastne hľadáme? 

Veröffentlicht am Mai 16, 2019

Naša predstava o presnom význame našich slov určuje stupeň ich moci prejavu.

Vážení priatelia,

Hneď na začiatku tohto článku by som sa vás chcel opýtať na veľmi významnú otázku.

Pred ďalším čítaním vás žiadam aby ste zavreli oči a opýtali sa vás:

Čo naozaj hľadám, existuje pre mňa niečo ako veľký cieľ? Venujte osobitnú pozornosť svojim pocitom. Čo spôsobuje nepohodlie alebo dokonca strach a čo vás robí šťastnými. Prejdite na obrázkovú myšlienku ...

Krátka prestávka ......

A ďalej? Spoznal si cieľ?

Teraz k aktuálnemu článku, ktorý som prevzal z mojej novej knihy "Metamorfóza ľudstva".

Podľa môjho názoru vyplýva naša túžba po duchovných otázkach z túžby po slobode a spáse od zlého. Hľadáme niečo, čo môžeme len cítiť, niečo, čo naša inteligentná myseľ nedokáže rozpoznať. Podľa mojich skúseností je to asi
hľadanie našej vlasti. Náš zdroj, možno aj Eden. Ako si určite všimnete, v tejto knihe je uvedené nápadné použitie osvietenia. Som presvedčený, že je pre nás veľmi dôležité aby sme mali jasnú zrozumiteľnosť, najmä s týmto slovom. Ak si nie sme plne vedomí skutočného obsahu našich slov tak zažijeme nielen nedorozumenie v našej komunikácii, ale aj malý úspech v dizajne prejavov.

Osvietenie je meno najvyššieho stavu vedomia v budhizme a často aj v jóde, čo vedie k prežitiu jednoty a oslobodenia. Osvietenie je tiež vnímané ako duchovné prenikanie, ktoré vedie k vyššiemu vedomiu. V relatívnejšom, profánnom zmysle sa niekedy náhla myšlienka, inšpirácia, nový pohľad nazýva osvietenie. Takéto podmienky zvyčajne prichádzajú náhle a úplne nepripravené.

Rozhodujúcou otázkou pre náš úspech je ako dosiahneme náš cieľ. Existuje technika alebo veľmi špecifické opatrenia alebo správanie? Čo by som sa mal naučiť na dosiahnutie osvietenia? Predtým ako dostaneme odpoveď na túto otázku by sme mali najprv jasne povedať niečo o našich skutočných zámeroch. Ak nedefinujeme presne svoju vlastnú túžbu, nedosiahneme žiadne užitočné výsledky. Zvlášť pokiaľ ide o najzákladnejšie otázky nášho bytia, je obzvlášť vhodné venovať pozornosť tomu kto v nás kladie túto otázku, alebo vyjadruje toto želanie.

Prirodzene, myseľ je zodpovedná za všetky duchovné otázky. Logika hlavy - nášho umelého ja - nám tu naozaj nepomôže. Pre všetky vážne duchovné otázky musíme viac cítiť naše odpovede. Naše pocity srdca, vyjadrené radosťou. Pokiaľ ide o mňa, vnímam tento pocit mimoriadnej radosti v oblasti môjho žalúdka. Často sprevádzané ponoreným husím hrbom - mierne brnenie, ktoré prechádza celým mojím fyzickým telom.

Znovu: Len vtedy, keď si plne uvedomujeme našu túžbu nášho cieľa, budeme schopní dosiahnuť náš želaný výsledok. Ak je naše hľadanie duchovné, mali by sme sa najprv opýtať na naše srdcia. Naše fyzické srdce, okrem jeho životne dôležitej funkcie, je tiež obzvláštnym príkladom duchovného. Spolu s epifýzou sú naše srdcia veľmi osobitným spôsobom spojené s našimi pravými ja.

Pre mňa je to menej o odpovedi na otázku osvietenia. Pýtam sa sám seba na otázku môjho života, alebo potom, kto som mimo svojho umelého ja. Pýtam sa sám seba túto otázku znovu a znovu. Napríklad zakaždým keď čítam duchovnú knihu, zavriem oči a spýtam sa prečo čítam túto knihu a čo očakávam. Skúsenosti ukazujú, že venujem osobitnú pozornosť reakciám môjho tela a mojim pocitom. Často beriem nezmyselne tichý a jemný "hlas", ktorý mi dokonca dáva rozoznateľnú odpoveď. Pritom sa takmer vždy cítim spojený so sebou/s vlastným JA. Cítim niečo ako viac či menej intenzívnu ekstázu, niečo ako blaženosť. V podstate som na túto otázku odpovedal touto podmienkou a v rovnakom rozsahu som dosiahol svoj želaný cieľ. Práve tieto stavy mi znova a znova pripomínajú môj pôvod; moju božskosť, ktorú môžem zažiť ako ľudskú bytosť v čistej radosti a láske. V týchto chvíľach som v nadčasovej prítomnosti. Tu som v "tu a teraz" mimo úrovne mojej mysle. Tu som v bezmyšlienkovom stave. V konečnom dôsledku to môže byť také ľahké. Odpoveď a cieľ sú zážitkové - podmienka, ktorú môžem dosiahnuť bez rozsiahlych rituálov a modlitieb.

Povaha prístupu k týmto duchovným otázkam je veľmi podobná neustálemu úsiliu oslobodiť sa od nepríjemnej závislosti. Skúsenosti ukázali, že počas môjho rozsiahleho úsilia som zistil, že mi žiadna technika naozaj nepomohla zbaviť sa závislosti od fajčenia. Ani hypnóza, ani akupunktúra, návrhy alebo moja firma mi už viac nepomôžu. Požadovaný úspech prišiel len vtedy, keď som dal do mojej mysli "páku", len mi dal rozkaz "prestanem fajčiť". Tento atypický prístup mi pripomína 3D videnie. Mám na mysli tie obrazy, ktoré poskytujú trojrozmerný obraz pre pozorovateľa, ktorý sa dokáže prepnúť na iný režim pozorovateľa. Ani vôľa, ani špeciálna technika nepriniesli želaný úspech rozpoznať 3-rozmerný obsah. K cieľu viedla iba chvíľa keď som to pustil, už nešiel do pozorovania s intelektom a vôľou.

Predtým ako som získal svoje osobné skúsenosti s videním 3D, bolo pre mňa oveľa ťažšie spojiť sa s mojím prirodzeným ja, s týmto spôsobom vidieť. Predtým boli tieto udalosti vnímaného seba-prepojenia spontánnejšie, akoby moje prirodzené ja bolo kvázi "zhora". Bol som schopný vyvolať svoj úspech vo vedomom prepojení s mojím prirodzeným ja prostredníctvom tohto 3D vnímania. Druh "wu wei" [1], nerobiť nič. Wu wei - to znamená konať z vnútorného centra, byť v súlade s prúdom života, tu a teraz. To, ja nazývam "wu-like-doing", "nerobenie v tom" sa zdá byť nezmyselné voči rovine mysle. Je to o tom, že sa o/pustíme. Táto konkrétna činnosť sa nerobí príkazmi alebo návrhmi mysle. Táto akcia nasleduje poslanie nášho srdca.

 

Vážení priatelia,

Ako si dokážete predstaviť, takéto krátke vizualizačné cvičenie nepovedie okamžite k želanému úspechu. Väčšina našich želaní zlyhá kvôli pochybnostiam a preto, že ich neopakujeme dosť často. Aby sa vízia vytvorená duchom prejavila, potrebujeme nielen jednoznačne jasnú myšlienku, ktorá je podporovaná čo najviac radosťou. Každá myšlienka a každá vízia sa pridáva až do virtuálnej premeny na viditeľnú realitu. V tomto zmysle by sme mali čo najskôr/častejšie opakovať naše veľké ciele ...,

Quelle und mehr: https://dieter-broers.de/wonach-suchen-wir-wirklich/ Share this

 

Dieter Broers: Wonach suchen wir wirklich? (16.Mai 2019)

Veröffentlicht am Mai 16, 2019von erstkontakt blog

Unsere Vorstellung über die genaue Bedeutung unserer Worte entscheidet über den Grad ihrer Manifestationskraft.

Liebe Freunde,

gleich zu beginn dieses Artikels möchte ich euch eine höchst bedeutungsschwere Frage stellen.

Vor dem weiterlesen bitte ich euch jetzt kurz die Augen zu schließen und euch die Frage stellt:

Wonach suche ich wirklich, gibt es für mich so etwas wie ein großes Ziel? Bitte achtet besonders auf eure Gefühle. Was bereitet euch Unbehagen oder gar Angst, und was bereitet euch Freude. Geht in die bildhafte Vorstellung…

Kurze Pause……

Und? Konntet ihr ein Ziel erkennen?

Nun zum eigentlichen Artikel, den ich meinem neuen Buch „Metamorphose der Menschheit“ entnommen habe.

Nach meiner Überzeugung resultiert unsere Sehnsucht nach spirituellen Themen aus dem Verlangen nach Freiheit und Erlösung vom Übel. Wir sind auf der Suche nach etwas, was wir nur erfühlen können, etwas, das unser intelligenter Verstand nicht erkennen kann. Meiner Erfahrung nach handelt es sich hierbei um

die Suche nach unserer Heimat. Unserer Quelle, möglicherweise auch nach Eden. Wie ihr sicher bemerken werdet, ist in diesem Buch auffällig häufig von Erleuchtung die Rede. Meiner Überzeugung nach ist es für uns sehr wichtig, besonders bei diesem Wort eine einheitliche Klarheit zu erhalten. Solange wir uns nicht vollkommen über die wahren Inhalte unserer Worte im Klaren sind, werden wir nicht nur Missverständnis in unserer Kommunikation, sondern auch wenig Erfolg bei der Manifestationsgestaltung erfahren.

Erleuchtung ist im Buddhismus und oft auch im Yoga die Bezeichnung für den höchsten Bewusstseinszustand, der zu einer Erfahrung der Einheit und Befreiung führt. Erleuchtung wird auch als eine spirituelle Durchdringung gesehen, die zu höherem Bewusstsein führt. In einem relativeren, profanen Sinn wird heute manchmal auch ein plötzlicher Einfall, eine Eingebung, eine neue Erkenntnis als Erleuchtung bezeichnet. Solche Zustände kommen meist plötzlich und vollkommen unvorbereitet.

Die für unseren Erfolg entscheidende Frage ist, wie wir unser Ziel erreichen. Gibt es hierfür eine Technik, oder ganz bestimmte Maßnahmen, bzw. ein bestimmtes Verhalten? Was sollte ich lernen um eine Erleuchtung zu erreichen? Bevor wir auf diese Frage eine Antwort erhalten, sollten wir uns als erstes über unsere wahren Absichten im Klaren sein. Wenn wir selber nicht genauestens unseren Wunsch definieren, werden wir auch keine brauchbaren Resultate erzielen. Besonders wenn es um die elementarsten Fragen unseres Seins geht, ist es besonders ratsam darauf zu achten, wer in uns diese Frage stellt, bzw. diesen Wunsch äußert.

Naturgemäß ist für alle spirituellen Fragen der Geist zuständig. Die Logik des Kopfes – die unseres künstlichen Selbsts – wird uns hier nicht wirklich weiterhelfen. Bei allen ernsthaften spirituellen Fragen müssen wir unsere Antworten mehr erfühlen. Unsere Gefühle des Herzens, die sich durch Freude zum Ausdruck bringen. Was mich betrifft nehme ich dieses Gefühl der besonderen Freude im Bereich meines Bauches wahr. Oft begleitet mit einer zärtlichen Gänsehaut – einem leichten Kribbeln, das meinen ganzen physischen Körper durchläuft.

Nochmals: Erst wenn wir uns über unseren Wunsch, mit unserem Ziel vollkommen im Klaren sind, werden wir zu unserem erwünschten Ergebnis kommen können. Sofern es sich bei unserer Suche um spirituelle Themen handelt, sollten wir in erster Linie unser Herz befragen. Unser physisches Herz ist, neben seiner lebenswichtigen Funktion, auch noch eine besondere Instanz des Geistigen. Zusammen mit der Zirbeldrüse ist unser Herz mit unserem wahren Selbst in einer ganz besonderen Weise verbunden.

Für mich geht es weniger um die Antwort auf die Frage nach einer Erleuchtung. Ich stelle mir die Frage nach meinem Lebensweg, bzw. nach dem, der ich außerhalb meines künstlichen Selbst bin. Diese Frage stelle ich mir immer und immer wieder. Beispielsweise jedes Mal, wenn ich ein spirituelles Buch zu lesen beginne, schließe ich meine Augen und frage nach meinem Grund, weshalb ich dieses Buch lese und was ich im besten Fall davon erwarte. Erfahrungsgemäß achte ich dabei besonders auf die Reaktionen meines Körpers und auf meine Gefühle. Oftmals nehme ich eine unhörbar leise und zärtliche „Stimme“ war, die mir sogar eine erkennbare Antwort gibt. Dabei fühle ich mich fast immer mit mir Selbst verbunden. Ich empfinde so etwas wie eine mehr oder weniger intensive Ektase, so etwas wie Glückseligkeit. Im Grunde habe ich mit diesem Zustand meine Frage beantwortet und gleichermaßen mein ersehntes Ziel erreicht. Es sind genau diese Zustände, die mich immer wieder an meinen Ursprung erinnern; an meine Göttlichkeit, die ich als Mensch in reiner Freude und Liebe erfahren darf. In diesen Momenten bin ich in einer zeitlosen Gegenwart. Hier befinde ich mich im „Hier und Jetzt“, außerhalb der Ebene meines Verstandes. Hier bin ich in einem gedankenlosen Zustand. Letztlich kann es also doch ganz einfach sein. Die Antwort und das Ziel sind ein erfahrbares Eins – ein Zustand, den ich ohne umfangreiche Rituale und Gebete erreichen kann.

Die Art der Herangehensweise an diese spirituellen Fragen ist in etwa ähnlich wie das ständige Bemühen um das Befreien von einer lästigen Sucht. Erfahrungsgemäß habe ich bei meinen umfangreichen Bemühungen festgestellt, dass keine Technik mir wirklich half, mich von der Sucht des Rauchens zu befreien. Weder Hypnose noch Akupunktur, Suggestionen oder mein fester Wille halfen mir wirklich weiter. Der gewünschte Erfolg stellte sich erst dann ein, als ich in meinem Inneren einen „Hebel“ umlegte, mir einfach den Auftrag erteilte „ich höre mit dem Rauchen auf“. Diese atypische Herangehensweise erinnert mich an das 3D-Sehen. Ich meine jene Bilder, die ein 3-dimensionales Abbild für den Beobachter bereithalten, der es schafft, in einen anderen Beobachtermodus zu wechseln. Weder Wille noch eine besondere Technik brachten den erwünschten Erfolg den 3-dimensionalen Inhalt zu erkennen. Erst der Moment des Loslassens, des nicht mehr mit dem Verstand und Willen in die Beobachtung zu gehen, führte zum Ziel.

Bevor ich meine persönlichen Erfahrungen mit dem 3D-Sehen gesammelt hatte, fiel es mir mit dieser Art des Sehens wesentlich schwerer, mich mit meinem natürlichen Selbst zu verbinden. Zuvor traten diese Ereignisse einer wahrnehmbaren Selbst-verbundenheit eher spontan auf, so als wenn sich mein natürliches Selbst quasi „von oben“ meldete. Meine Erfolge, bewusst eine Verbindung zu meinem natürlichen Selbst herzustellen, konnte ich durch dieses 3D-ähnliche Wahrnehmen hervorrufen. Eine Art „wu wei“ [1]Tun im NichttunWu wei – das bedeutet aus dem inneren Zentrum handeln, im Einklang mit dem Fluss des Lebens sein, im Hier und Jetzt. Dieses, ich nenne es „wu wie-Handeln“, das „nicht Tun im Tun“ erscheint für die Verstandesebene unsinnig. Es geht um das Tun im Sinne des Loslassens. Dieses besondere Tun erfolgt nicht durch Aufträge oder Suggestionen des Verstandes. Dieses Tun folgt dem Auftrag unseres Herzens.

Liebe Freunde,

wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, wird so eine kurze Visualisationsübung nicht gleich zum gewünschten Erfolg führen. So scheitern die meisten unserer Wünsche am Zweifel und daran, dass wir sie nicht oft genug wiederholen. Damit sich eine aus dem Geist geschaffene Vorstellung auch manifestieren kann, brauchen wir nicht nur eine einmalig klare Vorstellung, die von möglichst viel Freude getragen ist. Jeder Gedanke und jede Vision wirken so lange summierend, bis sie sich von einer virtuellen in die sichtbare Realität transformiert. In diesem Sinne sollten wir unsere großen Ziele so oft wie möglich wiederholen…,

me Agape

Euer Dieter Broers

Quelle und mehr: https://dieter-broers.de/wonach-suchen-wir-wirklich/ Share this

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58