Spiritualität & Erwachen: Freischaltung des/deines grenzenlosen Bewusstseins ~ 5-dimensionales Bewusstsein (von L‘Aura Pleiadian)

Zapnutie/odomknutie tvojho nekonečného vedomia –

5-dimenzionálne vedomie

Veröffentlicht am Mai 29, 2016von erstkontakt blog

Freischaltung des/deines grenzenlosen Bewusstseins ~ 5-dimensionales Bewusstsein

oder Durch die Verschmelzung unserer Bewusst-Heit und unseres UnterbewusstSeins zu unserem neuen BewusstSein (WesensBewusstsein)

alebo splynutím nášho uvedomenia si a nášho podvedomia k nášmu novému vedomiu (bytiu)

Mnohí z vás, ktorí tieto riadky čítajú už predtým existovali v anjelských ríšach a sú tuná/ prišli na Zem ako božský človek v tele  aby ich vibráciu z ríší anjelov – ich vlastným vzostupom – vyžarovali. Tá dohoda, robiť to tak je časťou vášho dizajnu a plánu duše.

Viele von euch, die diese Zeilen lesen, haben vorher bereits in den Engelsreichen existiert und sind hier als göttlicher Mensch in einem Körper auf die Erde gekommen, um ihre Schwingung aus dem Reich der Engel – durch ihren eigenen Aufstieg – auszustrahlen. Die Vereinbarung, dies in (dieser) Form zu tun, ist ein Teil eures Seelen-Designs und Planes.

Durch die Verschmelzung (bis zur Vereinigung) deines Bewusstseins, erweitert der göttliche Plan deine Wahrnehmung – während du dies hier liest. Denn die Worte, die hier vor deinen biologischen Augen erscheinen, sind Lichtkodierungen.

Die Erfüllung deiner Entwicklung (DNA-Blaupause und persönlicher Lebensplan) ist selbstaktivierend. Wenn die beiden Schwingungen (Blaupause und Plan) übereinstimmen, dann aktiviert dies deinen Fortschritt, da deine DNA ihre Bereitschaft zur Erschließung neuer Ebenen und neuer Aktivierungen signalisiert. Das heißt, noch größere Ausdehnung, zu dem WER und WAS du bist.

Splynutím (až do zjednotenia) tvojho vedomia otvára božský plán tvoje vnímanie – pokiaľ ty čítaš toto. Lebo tie slová, ktoré sa javia pred tvojimi biologickými očami sú kódovania svetla.

Splnenie tvojho vývoja (DNA-blaupause a osobný životný plán) je somoaktivujúci. Keď obe tie vibrácie (blaupause a plán) sú v súlade tak sa aktivuje tvoj pokrok lebo tvoje DNA signalizuje/hlási jeho ochotu k otvoreniu nových úrovní a nových aktivácií. To znamená ešte väčšie rošírenie k tomu KTO  a ČO si.

Tvoje DNA je ako oznamovacie zariadenie, ktoré vyžaruje cez tvoju vibráciu tvoj aktuálny stav vývoja. Stupeň tvojho vedomia. Ktorým môžeš siahať/dosahovať všetko čoho si práve schopný. A predsa je otvorenie tvojho srdca najdôležitejším znamením, láska, ktorú vyžaruješ. Tá energia lásky je meracie zariadenie stupňa pre tvoj vedomý (spirituálny) vývoj vedomia. EVOL-úcia = naopak LOVE.

Deine DNA ist (wie) eine Meldevorrichtung, die durch deine Schwingung deinen jeweiligen/aktuellen Entwicklungsstand ausstrahlt. Den Grad deines Bewusstseins. Durch das du auf all‘ das zugreifen kannst, dessen du (gerade) fähig bist. Doch das wichtigste Merkmal ist die Öffnung deines Herzens, die Liebe, die du ausströmst. Diese Liebesenergie ist der Gradmesser für deine bewusste (spirituelle) Bewusstseinsentwicklung. EVOL ution = rückwärts LOVE.

Du machst im Moment eine monumentale Verwandlung durch. Auf der einen Seite lebst du dein Leben. Dann wachst du in einer vollkommen neuen Welt auf.

Deine Blaupause (Lichtpause & Bauplan in einem), die sowohl den Programmablauf deines Seelenplanes als auch den Zeitpunkt enthält, aktiviert erweiternd deine DNA – die deine Schwingung ist. DNA ist Schwinung. Ausstrahlung. Aussendung. Signalgeberin. Welche die Wege deiner Wahrnehmung öffnen, durch die du deine Wirklichkeit wahrnimmst.

Tvoja blaupausa, ktorá obsahuje prechod programom tvojho plánu duše ako tiež časový bod – aktivuje rozširujúc tvoje DNA – ktoré je tvoja vibrácia. Ktoré otvoria otvory tvojho vnímania – cez ktoré vnímaš tvoju skutočnosť/realitu.

Tvoje vedomie presahuje všetko... aj keď sa ti zdá, že sú to myšlienky, ktoré myslíš alebo to čo myslíš o tvojej realite ...  Tvoje vedomie, čo si, pozostáva zo VŠETKÉHO ČO SI. Pokus pochopiť myšlienkami tvoje vedomie je tak ako keby si pozeral súčasne nespočetne veľa TV-programov a vysielačov a pokúšal sa to všetko rozumieť a v tom istom okamihu si chcieť spomenúť na to čo vidíš.

Dein Bewusstsein übertrifft alles … auch wenn es dir so scheint, als wären es die Gedanken, die du denkst, oder was du denkst, oder was du über deine Realität denkst …Dein Bewusstsein, das du bist, besteht aus ALLEM WAS DU BIST.

Der Versuch, dein Bewusstsein mit deinen Gedanken zu erfassen, ist so, als würdest du unendlich viele Fernsehsender und – programme gleichzeitig empfangen und versuchen sie zu verstehen und dich im gleichen Augenblick daran erinnern zu wollen, was du siehst.

Dein Verstehen ist im Bewusstsein grenzenlos. Dein Bewusstsein ist ein kosmischer Computer, in dem DEIN KÖRPER WOHNT. Es ist das ICH BIN in deinem Du, das Zugriff auf dein gesamtes Bewusstsein hat, also auf DAS ALL-EINE Bewusstsein.

Der Wahrnehmungsprozess – während du umwandelst – passt sich den neuen Fähigkeiten des Bewusstseins an. Um mehr aufzunehmen und um die Wirklichkeit aus einer erweiterten Sicht wahrzunehmen. Näher und intensiver, als sie wirklich ist. So wie dein Herz sich öffnet und weitet, so öffnen und weiten sich auch die Anteile deines Alltagsbewusstseins. Weil dein Herz das Portal ist, durch das dein Potenzial geweckt wird – das Potenzial deines erwachten göttlichen Wesens.

Tvoje rozum-enie je vo vedomí bezhraničné. Tvoje vedomie je kozmický počítač, v ktorom býva tvoje telo. Je to to JA SOM v tvojom TY, ktoré má dosah k tvojmu celému vedomiu, teda k tomu: TO VŠETKO-JEDNO vedomie.

Proces vnímania – pokiaľ ty meníš – sa prispôsobuje novým schopnostiam vedomia. Aby si viac vnímal a aby si skutočnosť/realitu vnímal z rozšíreneho pohľadu. Bližšie a intenzívnejšie ako skutočne je. Ako sa tvoje srdce otvorí tak sa otvárajú aj časti tvojho denného vedomia. Lebo tvoje srdce je brána, cez ktorú sa budí tvoje vedomie – potenciál tvojej prebudenej božskej bytosti.

Je to ÚNIA a kombinovaná sila toho spojenia (zjednotené pole vedomia). V TEBE (cez tvoje srdce), ktoré vynorí tvoje božské JA/TY, uskutoční, aktivuje.

To pomáha nastaviť tvoje vedomie na rozšírený pohľad tvojho vnímania. Aby si zodpovedajúcim spôsobom bol v stave vnímať súčasne viacero vysielaní a kanálov. Ktoré sú vysielané z viacerých dimenzií. Ktoré sú vysielané cez všetky časy. Tvoja budúcnosť a minulosť a všetky paralelné varianty. Lebo VŠETKO JE NARAZ.  

Es ist die UNION und die kombinierte Kraft dieser Verbindung (vereintes Feld des Bewusstseins) IN DIR (durch dein Herz), das dein Göttliches DU hervorbringt, verwirklicht, aktiviert.

Das hilft dir deine Bewusstheit auf den erweiteren Blick deiner Wahrnehmung zu justieren. Um entsprechend in der Lage zu sein, viele Sendekanäle und viele Sendungen gleichzeitig auf- und wahrzunehmen. Die aus vielen Dimensionen ausgestrahlt werden. Die durch alle Zeit hindurch gesendet werden. Deine Zukunft und deine Vergangenheit, und alle parallelen Varianten. Weil ALLES AUF EINMAL IST.

Bisher hast du durch ein begrenztes Bewusstsein geschaut. Welches sich nun transformiert in ein ERWEITERTES, WAHRES, EWIGES DU. Das du BIST.

Das interessante daran (für deinen Verstand) ist, dass wir nichts Neues erschaffen. Wir erwachen in das hinein, WAS WIR bereits SIND. Es war immer da.

Du bist bereits aufgestiegen.

Du existierst schon in den zukünftigen Zeitachsen, JETZT.

Doteraz si pozeral obmedzeným vedomím. Ktoré sa teraz transformuje/mení do ROZŠÍRENÉHO, PRAVDIVÉHO, VEČNÉHO TY. To čo SI.

To zaujímavé na tom (pre tvoj rozum) je, že nevytvárame nič nové. Prebúdzame sa do toho ČO MY už SME. To tu vždy bolo.

Ty si vzostúpil.

Už existuješ v budúcej časovej ose. TERAZ.

Pokiaľ to tu čítaš si pozorovateľom tvojej minulosti a v tom istom dychu TY, bytie rozširuje vedomie... do vnútra seba.

TERAZ si aktivovaný do rozšírenia tvojho vedomia. Ty sa rozširuješ. Rastieš v tebe nad teba.

Všetko je svetlo.

Ty si VŠETKO.

Je to dokonalé.

Je to perfektné.

Je to možné.

Je to TERAZ.

Während du dies hier liest, bist du der Betrachter deiner Vergangenheit und im selben Atemzug das DU, das sein Bewusstsein ausdehnt … in sich selbst hinein.

Du wirst JETZT in die Ausweitung deines Bewusstseins hinein aktiviert. Du dehnst dich aus. Du wächst in dir über dich hinaus.

Alles ist Licht.

Du bist das ALLES.

Es ist vollkommen.

Es ist perfekt.

Es ist göttlich.

Es ist JETZT.

Empfange diese Freischaltung der Liebe und des grenzenlosen Lichts. Das aktiviert in deinem Seelenplan dein ICH BIN deines DU. Hier und jetzt. Auf der Erde in einem Körper. In der Schwingung deines Bewusstseins. Erlaube deiner Heimat – dem Reich der Engel – das kosmische Bewusstsein in deinen Körper, in deine Bewusstheit, durch dein Bewusstsein zu bringen. Um IN DIR immer mehr VON DIR zu erwecken. Alles jetzt im JETZT.

Prijímaj to zapnutie/odomknutie lásky a bezhraničného svetla. To aktivuje v tvojom pláne duše tvoje JA SOM tvojho TY. Teraz tu. Na Zemi v jednom tele. Vo vibrácii tvojho vedomia. Dovoľ tvojmu domovu – ríši anjelov – priniesť vedomie do tvojho tela, tvojho uvedomenia tvojim vedomím. Aby V TEBE sa prebudilo stále viac z teba. Všetko je TERAZ.

Prenos  svetla a lásky. Teraz. Pre teba. V tebe. Ty, tá večná, božská, vzostúpená bytosť.

Tak to je a je to tak, milý anjel svetla. Prvá vlna vzostupu. Navždy a teraz v lesku a k sláve Boha. Teraz a navždy.

Licht und Liebe Übertragung. Jetzt. Für dich. In dir. Du, das ewige, göttliche, aufgestiegene Wesen.

So ist es und so sei es, geliebter Engel des Lichts. Die erste Welle des Aufstiegs. Für immer und jetzt, im Glanz und zum Ruhme Gottes. Jetzt und immerdar.

 

http://www.pleiadiandelegate.com/

https://thenewdivinehumanity.com/

https://thenewdivinehumanity.com/2016/05/28/activating-infinite-awareness-5th-dimensional-consciousness/

Stündlich 11 ~ 33, also von Minute 11 bis Minute 33 jeder Stunde kannst du dich auf meine Energie (zur Aktivierung / oder zur Absicht der Aktivierung) einlassen … hier der entsprechende Link dazu:

https://www.facebook.com/laurapleiadiandivineascendedbeing

Ich freue mich auf dich!

L’Aura Pleiadian

L’Aura Pleiadia, Alchemistische Transformation / von L‘Aura Pleiadian / vom 28.05.2016 / Pleiadische Delegation / Übersetzung Roswitha

Quelle deutsch: https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2016/05/28/laura-freischaltung-von-bewusstheit-und-bewusstsein/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52