Botschaft von Saul:  

„Ihr seid größer als das Universum“ - Vy ste väčší ako vesmír"

(durch John Smallman) – 29.Juni 2017

Veröffentlicht am Juli 2, 2017von erstkontakt blog

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/torindiegalaxien.de/Bilder-neu20-02-11/li-arb/1con12.jpg

„Ihr seid größer als das Universum“ - "Vy ste väčší ako vesmír"

Ako všetci ste si vedomí, že na celom svete sa vyskytujú obrovské zmeny pokiaľ proces prebudenia zbiera ďalšie impulzy a cunami lásky sa zosilňuje a volá celé ľudstvo k prebudeniu. Je na čase prebudiť sa, je dôležité aby ste sa prebudili a pokiaľ to robíte môžete a budete sa tešiť keď viete, že skutočne ste všetci jeden, jeden spolu a jeden s božským zdrojom, Matka-Otec.Bohom. Vo vašom srdci cítite nemeratelnú radosť pokiaľ odpadajú všetky strachy, nenávisti, trpkosti, hnev, seba-znehodnocovanie a pocit "bez-hodnoty" alebo "nebyť dosť dobrý" a rozpustia sa v nekonečne mocnom "rozpúšťadle" - v LÁSKE.

Vedomie toho, že existuje len láska, že všetko ostatné je neskutočné, iluzórne nepociťovalo v srdci mnoho intelektuálov. To sa teraz mení. V posledných rokoch - nie desaťročiach, ani storočiach - sa mnohí rozhodli predstaviť si/zvoliť, že budú milí ku všetkému čokoľvek vzniklo v ich osobnom živote a rozhodli, že musia byť uskutočnené tie najmocnejšie úmysly všetkých zmien, ktoré sú plánované.

Viac ako doteraz ste boli zvyknutí, že sa musíte sústrediť na vaše vedomosti, vašu intuíciu, musíte počúvať vaše vnútorné vedenie a nie ego, ktoré toho času je veľmi hlučné a prináša strachom-poháňané návrhy. Vy všetci máte božské prepojenie ale keď sa rozhodnete pre rozdelenie tak ste rozhodli prestať byť si toho vedomí. Vstúpte denne do vášho svätostánku a majte úmysel milovať seba a dovoliť aby to cez vás pretekalo - to posilňuje vaše vedomosti a platnosť vašej intuície. A samozrejme je to platné lebo to je neoddelitelná časť prepojenia so zdrojom.

Existuje len zdroj, božské stvorenie, v ktorom Boh tvorí všetko, večne a s radosťou je prezentný. Skutočnosť, že ste pri živote a ste si vedomí toho že ste živí je jediný dôkaz toho, že existujete. Fyzické pocity len  ukazujú, že telo je živé. Keď telo odložíte, lebo už nemáte pre neho žiadne využitie tak tie pocity už nebudú, sú len prechodné - tak ako telo. Vaše skutočné JA, to s veľkými písmenami nepotrebuje fyzické pocity lebo je vedomie, čisté vedomie, ktoré vie všetko čo v okamihu existuje - cez jeho večnú prirodzenosť.

Wie ihr alle euch sehr wohl bewusst seid, treten auf der ganzen Welt enorme Veränderungen auf, während der Prozess des Erwachens weitere Impulse sammelt und der Tsunami der Liebe sich verstärkt und die ganze Menschheit ins Erwachen ruft. Es ist an der Zeit für euch zu erwachen, es ist wichtig, dass ihr erwacht und während ihr das macht, könnt und werdet ihr euch freuen, wenn ihr wisst, dass ihr tatsächlich Eins seid, Eins miteinander und Eins mit eurer göttlichen Quelle, Mutter-Vater-Gott. Unermessliche Freude füllt eure Herzen, während alle Furcht, Hass, Bitterkeit, Groll, Selbst-Herabwürdigung und Gefühle von „Wertlosigkeit“ oder von „nicht gut genug“ wegfallen und sich im unendlich mächtigen  „Lösungsmittel“ auflösen ~ der LIEBE.

Das Bewusstsein, dass es nur Liebe gibt, dass alles andere unwirklich ist, illusorisch, wurde von vielen intellektuell nicht in ihren Herzen empfunden. Das verändert sich jetzt. In den letzten Jahren nicht Jahrzehnten, geschweige denn Hunderte von Jahren ~ haben mehr und mehr von euch die Absicht gesetzt, nur liebevoll zu sein mit allem, was auch immer in eurem persönlichen Leben entstanden ist, und dass die mächtigsten Absichten von vielen der Veränderungen, die geplant werden umgesetzt werden müssen.

Im Konflikt versucht die Menschheit Lösungen für alle großen Probleme und Fragen zu finden, was für viel zu lange gewesen ist und endlich haben genug von euch den absoluten Wahnsinn dieses Ansatzes erkannt ~ es funktioniert einfach nicht ~ und so ändert ihr es, ihr wählt einfach Liebe statt Konflikt und Furcht. Hier in den spirituellen Reichen, wo wir euch ständig beobachten und sofort auf euren Ruf reagieren, sind wir begeistert, diese enorme Veränderung im Verhalten und der Einstellung zu sehen, weil es so sehr wirksam ist, weit jenseits eurer Fähigkeit zu schätzen, wie ihr mit eurer stark begrenzten menschlichen Wahrnehmung arbeitet, die fast ausschließlich von der physischen Umgebung abhängt, um euch Rückmeldung und Bestätigung darüber zu geben, ob das, was ihr tut, effektiv oder unwirksam ist.

Ihr müsst euch weit mehr auf euer inneres Wissen, eure Intuition, konzentrieren, als ihr es bisher getan habt und gewohnt seid, und auf seine Führung hören und nicht auf euer Ego, das im Allgemeinen lautstark und Furcht-angetriebene Vorschläge bringt. Ihr alle habt eine göttliche Verbindung, aber wenn ihr euch für die Trennung entschieden habt, habt ihr euch entschieden aufzuhören euch dessen bewusst zu sein. Geht täglich in euer heiliges inneres Heiligtum und beabsichtigt euch zu lieben und zu erlauben, dass sie durch euch fließt, es stärkt euer Wissen, dass eure Intuition gültig ist. Und natürlich ist es gültig, weil es eure untrennbare Verbindung zur Quelle ist.

Es gibt nur die Quelle, die göttliche Schöpfung, in der alles was Gott schafft, ewig und freudig präsent ist. Die Tatsache, dass ihr am Leben und euch bewusst seid, dass ihr am Leben seid, ist der Beweis, der einzige Beweis, dass ihr existiert. Physische Empfindungen sind nur Empfindungen, die anzeigen, dass euer Körper lebendig ist. Wenn ihr euren Körper ablegt, weil ihr keine Verwendung mehr dafür habt, werden jene Empfindung nicht mehr sein, sie sind nur vorübergehend, wie der Körper. Euer wahres oder wirkliches Selbst, das Selbst mit dem Großbuchstaben „S“, benötigt keine physischen Empfindungen, weil es das reine Bewusstsein ist, das reine Bewusstsein, das alles weiß, was es im Augenblick zu wissen gibt, durch seine ewige Natur.

Ich erinnere euch immer wieder und betone, wie wichtig es ist, täglich nach innerhalb zu gehen, weil es wichtig ist, dass ihr es macht. Innerhalb entscheidet ihr euch definitiv zu erwachen, und ich weiß, dass ihr alle erwacht. Deshalb bitte ich euch dies zu beherzigen. Weil euer menschliches Leben so beschäftigt ist, so getrieben, geht ihr oft nicht täglich nach innerhalb, entweder vergesst ihr dies zu tun, weil „etwas“ kommt, oder wie ihr so beschäftigt seid, dass ihr einfach nicht die Zeit zu finden scheint, und so macht ihr es nicht. Aber täglich nach innerhalb zu gehen, ist das Wichtigste, was ihr machen und ehren müsst.

Pripomínam znova a zdôrazňujem ako dôležité je vstúpiť denne do vlastného vnútra - lebo je dôležité aby ste to robili. Vo vašom vnútri sa definitívne rozhodujete   k prebudeniu a ja viem, že sa prebudíte všetci. Preto vás prosím aby ste si to brali k srdcu. Lebo váš ľudský život je tak zaneprázdnený, že nemáte/nenájdete čas aby ste vstúpili do vášho vnútra a tak to nerobíte. Ale denne vstúpiť do vlastného vnútra je to najdôležitejšie čo musíte robiť a ctiť/vážiť si.

Vy ste zvolili v tejto dobe byť ľudskí kvôli tomu aby ste silne pomáhali v procese prebudenia tým, že podporíte všetkých, ktorí pochybujú alebo tým, že rozdelíte semeno vedomia medzi tými, ktorí ešte hlboko spia alebo nie sú si vedomí toho, že sú spirituálne bytosti. Teraz je pre celé ľudstvo čas obrovského spirituálneho rastu a vy ste na Zemi preto aby ste ten rast podporovali a ....

Môže sa zdať, že sú to vyzývajúce časy - pokiaľ vo svete vládne všeobecne starosťami a strachmi - chudoba, bezdomovstvo, závislosť, konflikty, nespravodlivosť, neliečitelné choroby - a sa o tom hovorí v médiách a zdanlivo sa naznačuje, že by ste v tej oblasti niečo mali robiť, pomáhať pri riešení tých problémov. Niektorí budú v tých oblastiach volaní do akcie ale váš život je spirituálny a tak napriek nedostatku času a napriek mnohých oprávnených  požiadavkách vezmite si denne čas pre tú dôležitú spirituálnu akciu. Vyzerá to tak, že nie ste aktívni, že len sedíte, často sa túlate cez váš rozum ale ja vám zaručujem, že vstupovať denne do vlastného vnútra je efektívnejšie ako všetko iné čo robíte. Často nemáte žiaden pocit, žiadnu reakciu na moje upozornenia významu tej skutočnosti.

Vstúpte raz za deň do vášho vnútra (meditujte) s úmyslom milovať všetko čo sa môže vynoriť, otvorte srdce aby vás mohla objať láska, ktorá vás nikdy neopustila. Keď dovolíte láske aby vás objala tak budete to cítiť a keď cítite váš úmysel milovať tak to veľmi posilňuje a zväčší energetické pole, v ktorom je vaša večná existencia a ktoré vždy navzájom pôsobia  s polami všetkých, na ktorých myslíte a s ktorými máte fyzický kontakt - aj vtedy keď to je len na okamih.

Vy všetci ste mocné bytosti, lebo tak ste boli stvorení a to sa nikdy nezmení. Ste vyzvaní vyžadovať späť tú moc - miesto toho, že sa správate ako keby ste žiadnu moc nemali a si predstavujete seba ako malých a bezvýznamných v jednom nekonečne veľkom vesmíre, ktorý nepoznáte. Vy ste väčší ako vesmír! Vyžadujte späť vašu moc, s ktoru vás váš Otec vybavil a používajte ju na to aby ľudstvo dosiahlo plnú bdelosť.

S veľmi veľa láskou Saul

Ihr alle wähltet zu dieser Zeit menschlich zu sein, um kraftvoll im Prozess des Erwachens zu helfen, indem ihr anderen Unterstützung gebt, die Zweifel haben oder indem ihr die Saat des Bewusstseins an jene verteilt, die noch tief zu schlafen scheinen, oder die sich nicht bewusst sind, dass sie spirituelle Wesen sind. Dies ist eine Zeit enormen spirituellen Wachstums für die ganze Menschheit, und ihr seid auf der Erde als Menschen, um dieses Wachstum zu unterstützen und zu fördern.Es mag vielleicht als herausfordernde Zeiten scheinen, während von Sorgen und Ängsten der Welt im Allgemeinen ~ Armut, Obdachlosigkeit, Suchtverhalten, Konflikte, Ungerechtigkeit, unheilbare Krankheiten ~ ständig in den Medien berichtet wird, und es scheint darauf hinzudeuten, dass ihr aktiv in einem dieser Bereiche etwas tun solltet, helfen, um diese langfristigen Probleme zu lösen. Einige von Euch werden auch in den Bereichen in Aktion gerufen werden, aber euer Leben ist spirituell, und so, trotz des scheinbaren Mangels an Zeit und der vielen berechtigten Aufforderungen, nehmt euch bitte täglich Zeit für diese wichtige spirituelle Aktion. Es mag scheinen, dass ihr inaktiv seid, nur sitzt, oft mit eurem Verstand wandert, aber ich versichere euch, dass diese Zeit, täglich nach innerhalb zu gehen, viel effektiver ist als alles andere, was ihr macht. Häufig bekommt ihr einfach kein Gefühl dafür, irgendeine Reaktion, warum ich euch weiterhin an die Bedeutung erinnere.

Geht täglich nach innerhalb mit der Absicht zu lieben, was auch immer auftaucht, öffnet euer Herz, um der Liebe, die euch niemals verlassen hat, zu erlauben, euch zu umarmen. Wenn ihr der Liebe erlaubt euch zu umarmen, werdet ihr es fühlen, und wenn ihr eure eigene Absicht fühlt nur zu lieben, stärkt es enorm und vergrößert das Energie-Feld, in dem ihr eure ewige Existenz habt, und das ständig mit den Feldern all jener interagiert, an die ihr denkt und mit denen ihr physischen Kontakt ~ selbst für einen kurzen Moment ~ habt.

Ihr alle seid MÄCHTIGE Wesen, weil das ist, wie ihr geschaffen wurdet, und das ändert sich niemals. Ihr seid jetzt aufgefordert, diese Macht zurückzuverlangen, anstatt so zu tun, als hättet ihr keine, während ihr euch selbst als klein und unbedeutend in einem unendlich großen Universum vorstellt, das euch nicht bekannt ist. Ihr seid größer als das Universum! Verlangt eure Macht <+zurück, mit der euer Vater euch ausgestattet hat, und nutzt sie, um die Menschheit zu voller Wachheit zu bringen.

Mit viel Liebe Saul

Saul durch John Smallman ~ JUNI 2017“, Übersetzung: SHANA

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0717/0saul.html#03

 

 

 

 


Botschaft von Saul: „Eure Einheit wird aufsteigen in all ihrer Herrlichkeit und Großartigkeit..." (18.Oktober 2015)

von erst-kontakt @ 2015-10-22 – 09:20:51

Beschreibung: aul Botschaft

„Eure Einheit wird aufsteigen in all ihrer Herrlichkeit und Großartigkeit, um euch zu überraschen und zu erfreuen"

„Vaša jednota vzostúpi vo všetkej jej úžasnosti a veľkoleposti aby vás prekvapila a potešila“

Väčšina z vás má problém s pravdou, že všetci sú jeden. Je to ťažké pre vás ako človek, indivíduum vo vašom vlastnom oddelenom tele pochopiť, že ste jeden/zjednotení s niekým koho nemáte radi alebo dokonca s niekym, ktorý je všeobecne známy ako kriminálnik alebo ľudstvo obmedzujúci diktátor. Ale oni sú len aspekty ilúzie vás samých, ktoré vyplývajú z pokusu o oddelenie od božského zdroja. Keď sa prebudíte – nevyhnutne – lebo to je vaša a tiež vôľa Boha, tak vás vaša jednota/celistvosť v jej úžasnosti a veľkoleposti prekvapí a poteší.

Die meisten von euch haben ein Problem mit der Wahrheit, dass Alle Eins sind. Als separate Menschen, Individuen in euren eigenen getrennten Körpern, ist es sehr schwierig für euch zu begreifen, Eins mit jemanden zu sein, den ihr nicht mögt, geschweige denn mit jemandem, der allgemein als Krimineller oder als beklemmender Diktator anerkannt wird. Aber jene sind einfach illusorische Aspekte von euch selbst, die aus der versuchten Trennung von eurer göttlichen Quelle resultierten. Wenn ihr erwacht ~ was ihr zwangsläufig ist ~ weil es sowohl euer Wille als auch Gottes Wille ist, wird euch eure Einheit in ihrer Herrlichkeit und Großartigkeit überraschen und erfreuen.

Eure verschiedenen irdischen Kulturen und Ethnien haben sehr komplexe und anspruchsvolle Verhaltens-Normen, in denen euch beigebracht wird euch anzupassen, während ihr vom Säuglingsalter zum Erwachsenen heranwachst. Mit Erreichen des Erwachsenen-Alters sind jene Verhaltens-Normen so tief eingefleischt worden, dass ihr niemals daran denkt, ihre Gültigkeit in Frage zu stellen, weil ihr "wisst", dass jene Standards richtig sind. Und natürlich stoßt ihr regelmäßig auf Menschen anderer Kulturen und Ethnien, die ihr als "seltsam, unangemessen, inakzeptabel" seht.

Vaše rozličné pozemské kultúry majú komplexné/celistvé a náročné pravidlá správania, v ktorých vám bolo učené prispôsobiť sa pokiaľ od bábetka rastiete. S dosiahnutím dospelosti sú tie normy správania tak hlboko zakotvené, že nikdy by vám nenapadlo pochybovať o nich, lebo „viete“, že tie štandardy a pravidlá sú správne. A samozrejme sa stýkate s ľuďmi iných kultúr a etnických skupín, ktorých vidíte „divných, neprimeraných, neakceptovatelných“.

Láska je celistvosť, VŠETKO čo existuje a je živá. Je to ako energetické pole, pole sily, nekonečný mocný tok (napr. elektrina), ktorý môžete použiť rozličným spôsobom. Je to sila a energia, ktorá prinesie vašim telám ich fyzický tvar/formu a život všetkých bytostí. Keď živá bytosť zomrie tak myslíte,že všetko je uzatvorené/ukončené, lebo fyzické telo už nepracuje k spokojnosti a začne sa rozpadať. A v tej ilúzii to vyzerá byť tak. Ale ako moderná veda odhalila energia sa nikdy nemôže stratiť a životná sila poháňala fyzickú formu, odložila ju a odišla ďalej. Ako som už povedal – smrť neexistuje, to čo vy vnímate ako smrť je zdanlivo ten moment konečného/neodvolatelného života. Život je večný. Život je večný, život nikdy nekončí, môže zmeniť formu, byť bez formy ale JE večný, lebo to čo vytvorí Boh je večné a ON stvoril život.

Liebe ist die Gesamtheit, ALLES was existiert, und es ist lebendig. Es ist wie ein Energie-Feld, ein Kraft-Feld, ein unendlich mächtiger Fluss (wie Elektrizität zum Beispiel), den ihr in vielen verschiedenen Weisen verwenden könnt. Es ist die Kraft oder Energie, die euren Körpern die physischen Formen aller Lebewesen bringt, um zu leben. Wenn ein Lebewesen stirbt, denkt daran als abgeschlossen, weil sein physischer Körper nicht mehr zufriedenstellend arbeitet und zu verfallen beginnt. Und innerhalb der Illusion scheint das der Fall zu sein. Aber, wie die moderne Wissenschaft entdeckt hat, kann Energie niemals verloren gehen, und die Lebens-Kraft, die jene physische Form antrieb, hat sie einfach abgelegt und zog weiter. Wie ich bereits sagte, es gibt keinen Tod, was ihr als Tod wahrnehmt ist der Moment der endgültigen Beendigung des Lebens. Leben ist ewig, Leben endet niemals, es kann die Form verändern, formlos sein, aber es IST ewig, weil das was Gott schafft, ewig ist, und Er schuf das Leben.

Als ihr wähltet in die menschliche Form zu inkarnieren, musstet ihr die Grenzen annehmen, die Form, die ihr wähltet zu verwenden, damit zu arbeiten und in ihr zu leben, innerhalb derer ihr eingeschlossen wurdet. Aber es seid ihr, die ihr diese Form bildet. Während ihr innerhalb seine eingeschlossen wurdet, habt ihr dies vergessen, und es schein häufig, dass ihr keine Wahl habt, dass ihr in den Händen des Schicksals seid das Ereignisse und Erfahrungen verteilt, die sehr lokal sind, wie der Tod eines geliebten Menschen oder eine Krankheit, bis hin zu weitreichenden Dingen wie Kriege, Erdbeben, Überschwemmungen und Vulkanausbrüche, über die ihr keine Kontrolle habt, mit denen ihr kämpfen müsst, so gut ihr könnt.

Keď ste zvolili inkarnovať do ľudskej formy tak ste museli prevziať hranice, tú formu, ktorú ste sa rozhodli použiť, pracovať s ňou a v nej žiť, do ktorej ste boli zatvorení. Ale vy ste tí, ktorí tú formu tvoria. Keď ste boli do nej uzamknutí zabudli ste to a často sa vám zdalo, že nemáte voľbu, že ste v rukách osudu, ktorý rozdeluje udalosti a skúsenosti, ktoré sú veľmi lokálne – ako smrť milého človeka alebo choroba, až po veci ako vojny, zemetrasenia, potopa a výbuchy sopiek – nad ktorými nemáte kontrolu, s ktorými musíte bojovať tak dobre ako môžete.

Ale keď ste na tejto planéte uzamknutí v tom čo zažijete tak je to výsledok vašej voľby, ktorú ste vy s vedením a pomocou vašich učiteľov a mentorov v spirutálnych ríšach stretli. Neexistujú náhody, ani predurčené životy. Vy všetci, každý bez výnimky ste tú cestu zvolili a prijali tie lekcie, ktoré vám boli dané. Keď sa jednu lekciu naučíte pohybujete sa ďalej vpred. Ako na jednu lekciu budete odpovedať nie je známe až dokedy reagujete – to nie je predurčené, aj keď máte pocit, že viete „prečo tie veci ako tá sa vždy vrátia k vám“. Veci, ktoré sa opakujú preto, že ste vy tú životnú cestu s tými lekciami zvolili, ste do nej vložení aby ste sa učili a mohli pokračovať ďalej.

Wenn ihr jedoch auf dem Planeten seid und in dem was ihr erlebt, ist es das Ergebnis eurer Wahlen, die ihr mit der Führung und Hilfe eurer Lehrer und Mentoren in den spirituellen Reichen getroffen habt. Es gibt keine Zufälle, noch sind eure Leben vorherbestimmt. Ihr alle, jeder ohne Ausnahme, wählte den Weg, den ihr für die Lektionen annahmt, die euch präsentiert würden. Wenn ihr eine Lektion lernt, bewegt ihr euch weiter. Wie ihr auf eine Lektion antworten werdet ist unbekannt bis sie geschieht und ihr tatsächlich reagiert ~ es ist nicht vorbestimmt, auch wenn ihr alle vom Gefühl wisst "warum Dinge wie diese, immer zu euch kommen". Dinge wie diese passieren euch immer, weil ihr einen Lebensweg mit jenen Lektionen wähltet, darin eingebettet, damit ihr lernen und weitergehen könnt.

Weil ihr vergessen habt, dass ihr diese Wahl vor eurer Verkörperung getroffen habt, braucht es oft eine wirklich lange Zeit für euch zu erkennen, dass es Lehren von enormer Wichtigkeit für euch zu lernen gibt, während ihr eure menschlichen Leben führt. Einige erkennen dies niemals und legen ihre menschliche Form ab, ohne viel von dem gelernt zu haben, was sie sich vornahmen. Dies ist jedoch kein Problem, denn schließlich werdet ihr alles lernen, was ihr wähltet zu lernen und dann geschieht Erwachen. Während das geschieht, werden sich der ganze Schmerz, sorgen, Furcht und Leiden, denen ihr unterzogen wurdet, einfach auflösen, weil sie alle Teil des Traumes der Illusion sind und in Wahrheit niemals auftraten.

Keďže ste zabudli, že vy ste to zvolili pred vašim stelesnením tak to potrebuje skutočne dlhý čas aby ste spoznali, že pre vás existujú učenia obrovskej dôležitosti, ktoré sa musíte učiť pokiaľ žijete váš ľudský život. Niektorí to nikdy nespoznajú a odložia ich ľudskú formu bez toho, že by sa naučili to čo si predsavzali. To však nie je žiaden problém lebo koniec koncov sa naučia to čo si predsavzali a potom nasleduje prebudenie. Pokiaľ sa to deje rozpustí sa jednoducho všetka bolesť, starosti, strach a utrpenie, lebo sú to všetko časti sna ilúzie a v skutočnosti sa nikdy neudiali.

Ľudský život sa zdá reálny keď ho zažívate a vy sa držíte na výsledkoch, o ktorých si ako človek myslíte, že ich chcete a želáte si, lebo vy ste presvedčení, že vás urobia šťastnými. Ale všetci ste tie výsledky dosiahli len preto aby ste zistili, že nedodávajú to čo ste dúfali. To čo si skutočne želáte je spoznať sa ako jeden prepojený/zjednotený s Bohom, aby ste sa vrátili do vášho prirodzeného stavu večnej radosti. To je tá pohonná sila, ktorá vás ako človeka motivuje, ale väčšinou vás poháňa k dosiahnutiu toho čo sa páči vášmu ľudskému telu a zdanlivo ho uspokojí - lebo sa s ním príliš identifikujete/stotožňujete. Keď vás to dosiahnuté neuspokojuje tak je to vtedy štartovací bod keď začnete pochybovať o tom čo vlastne chcete dosiahnuť. Keďže vás tie očividné možnosti, ponuky ilúzie tak lákajú tak normálne hľadáte ďalšiu „zábavu“ – nový vzťah, novú prácu, nový tovar, nové miesto k životu – a začnete znova od začiatku a nič z toho vás neuspokojí.

Das menschliche Leben scheint sehr real während ihr es erfahrt, und ihr hängt an Ergebnissen, von denen ihr als Mensch denkt, dass ihr sie wollt und wünscht, weil ihr euch sicher fühlt, dass sie euch glücklich machen würden. Aber ihr alle habt gewünschte Ergebnisse erreicht, nur um festzustellen, dass sie nicht liefern, worauf ihr gehofft hattet. Was ihr wirklich wünscht ist, euch als Eins mit Gott zu erkennen, um zu eurem natürlichen Zustand ewiger Freude zurückzukommen. Das ist die treibende Kraft, die euch als Mensch motiviert, nur treibt es euch zumeist dazu zu erreichen, was euren menschlichen Körpern gefällt und zufrieden stellt, mit denen ihr euch so intensiv identifiziert. Wenn Errungenschaften, die ihr gesucht habt, euch nicht zufrieden stellen, ist diese Unzufriedenheit ein Auslöser-Punkt euch bezweifeln zu lassen was es wirklich ist, das ihr anstrebt. Weil die offensichtlichen Möglichkeiten der Illusions-Angebote so verlocken können, sucht ihr normalerweise ein weiteres "Vergnügen" ~ eine neue Beziehung, einen neuen Job, eine neue Ware, einen neuen Ort zum Leben ~ und fangt immer wieder von vorne an und befriedigt euch keines davon.

Ihr wurdet geschaffen, um das Leben in der ewigen Gegenwart Gottes zu genießen. Dieser Zustand totaler Befriedigung und vollständiger Zufriedenheit hüllt euch ein. Es gibt keinen anderen Zustand außer diesem, einer, der euch in dauerhafte Freude und Glück bringen wird. Wenn ihr dies erkennt, wendet ihr euch nach innen bei der Suche in der Realität, und wenn ihr dies macht, freuen sich alle spirituellen Reiche, weil ihr euch eurem Zuhause zugewendet habt.

Boli ste stvorení užívať si život vo večnej prítomnosti Boha. Ten stav absolútneho uspokojenia a úplnej spokojnosti vás teraz zahaluje. Neexistuje žiaden iný stav okrem toho, ktorý vás prinesie do trvalej radosti a trvalého šťastia. Keď to spoznáte tak sa obrátite na vaše vnútro pri hľadaní reality a keď to spravíte tak sa tešia všetky spirituálne ríše lebo ste sa obrátili smerom domova.

Avšak vám pripadá ťažké nájsť/uskutočniť kontakt k vášmu skutočnému JA, na základe „hluku“ ilúzie. K tomu vyššiemu JA čo vy ste vždy boli, to JA, v ktorom reziduje/býva večné šťastie. To je dôvod prečo je esenciálna vaša denná návšteva vo vašom svätom vnútornom svätostánku - pre vaše blaho a spirituálny rast. V tom tichom vnútornom priestore, keď vydržíte – dopriať si kľud – bez vyžadovania výsledkov, tak potom prestane váš egoistický rozum bombardovať vás myšlienkami a starosťami, nájdete momenty mieru, ktorý vás potiahne do vnútra a ďalej v smere vašej skutočnej prirodzenosti kde sa vy poznáte ako jeden/jednota s Bohom.

Allerdings findet ihr es aufgrund des "Lärms" der Illusion schwierig, mit eurem wirklichen IHR Kontakt aufzunehmen, jenem höheren Selbst, das ihr immer gewesen seid, das SELBST in dem euer ewiges Glück residiert. Das ist der Grund, warum tägliche Besuche in eurem heiligen inneren Heiligtum für euer Wohlsein und spirituelles Wachstum essentiell sind. In diesem ruhigen inneren Raum, wenn ihr durchhaltet ~ Ruhe erlaubend ~ ohne ungeduldig Ergebnisse zu fordern, dann wird euer egoistischer Verstand aufhören euch mit Gedanken und Sorgen zu bombardieren, ihr werdet Momente großen Friedens finden, der euch nach innen und weiter in Richtung eurer wahren Natur ziehen wird, wo ihr euch Selbst als Eins mit Gott kennt.

Es erfordert viel Geduld und Ruhe, weil das Ego entwickelt wurde, um euch abzulenken und zu stören, indem es in jedem Moment eures Menschen-Lebens den ganzen Lärm und Verwirrung der Illusion in euer Bewusstsein brachte. Wenn ihr von eurem Ego beherrscht werdet, dass euch Furcht und Besorgtheit dazu treiben eure Umstände zu verändern, sucht ihr Zufriedenheit, die andere zu haben scheinen, nur ihr nicht. Viel von diesem "Lärm" wird vom allgemeinen Unruhe-Zustand der Menschen verursacht, die verzweifelt das suchen, was sie glauben im Leben zu vermissen. Allerdings fehlt nichts, sie haben lediglich vorübergehend durch den Lärm der Illusion ihre wahre Natur ihres Bewusstseins versteckt.

Vyžaduje to veľa trpezlivosti a kľudu lebo ego bolo vyvinuté aby vás rozptýlilo/odpútalo a rušilo tým, že prinieslo do každého momentu vášho ľudského života celý ten hluk a zmätenie ilúzie do vášho vedomia. Keď budete ovládaní egom tak vás strach a starosti poháňajú zmeniť vaše životné podmienky, hľadáte spokojnosť, ktorú zdanlivo majú iní len nie vy. Mnoho z toho „hluku“ je všeobecne spôsobené stavom nepokoja ľudstva/ľudí, ktorí zúfalo hľadajú to čo si myslia že v živote postrádajú. Ale nechýba nič, len majú prechodne skrytú ich pravdivú prirodzenosť ich vedomia spôsobenú hlukom ilúzie.

Preto vstúpte do vášho vnútra, buďte kľudní a proste o podporu od tých spirituálnych ríší, ktoré cítite, proste ich o milé objatie aby vám pripomenuli tú radosť, ktorá prichádza. Nikdy nie ste sami alebo opustení v nezmyselnom svete, vy len jednoducho spíte a máte sny, zlé sny a je nevyhnutelné, že sa prebudíte do skutočnosti.

S veľmi veľa láskou Saul

Geht deshalb nach innen, seid ruhig und bittet um Unterstützung von jenen in den spirituellen Reichen, die ihr fühlt zu rufen, bittet sie um eine liebe Umarmung, um euch an die Freude zu erinnern, die kommen wird. Ihr seid niemals alleine oder verlassen in einer sinnlosen Welt, ihr schlaft einfach, Träume und Albträume habend, und es ist nicht zu vermeiden, dass ihr in die Wirklichkeit erwacht.

Mit sehr viel Liebe, Saul
Saul durch John Smallman, 18.10.2015, http://johnsmallman.wordpress.com/

Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/1015/0saul.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Saul 21.03.2015...

Botschaft von Saul: „Ihr seid alle mächtig, jenseits eurer kühnsten Träume und so sind es eure Absichten" (15.März 2015)

von erst-kontakt @ 2015-03-21 – 07:46:05

Beschreibung: aul Botschaft

„Ihr seid alle mächtig, jenseits eurer kühnsten Träume und so sind es eure Absichten"

„Vy všetci ste mocní, mimo vašich najpdvážnejších snov a také sú aj vaše úmysly“

Uznávame vašu netrpezlivosť v očakávaní tej udalosti, ktorá bola predpovedaná pred dávnym časom. Tá udalosť, ktorá začne vašim prebudením do vášho prirodzeného a plne vedomého stavu a ktoré vás vedie do harmonického, nedelitelného a radostiplného BYTIA-ZJEDNOTENIA s Bohom. Je nevyhnutelné, že sa prebudíte. A celkom iste budete volaní, pohnaní a šupnutí v smere toho nádherného stavu.

Wir erkennen eure verständliche Ungeduld an, während ihr wartet das Ereignis zu erfahren, das vorausgesagt wurde und das seit einer geraumen Zeit versprochen wurde. Das Ereignis, das mit eurem Erwachen in euren natürlichen und völlig bewussten Zustand beginnen wird und euch in das Bewusstsein eures harmonischen, untrennbaren und freudigen Eins-Sein mit Gott führt. Es ist nicht zu vermeiden, dass ihr erwacht, weil ihr nicht schlafend bleiben könnt, wenn ihr so liebevoll gerufen werdet um zu erwachen. Und ihr werdet ganz sicher gerufen, angestoßen und gedrängt in Richtung dieses wunderbaren Zustandes.

Erneuert eure Absicht jedes Mal zu erwachen, wenn ein Gedanke des Erwachens zu euch kommt, denn manchmal erlauben euch eure Zweifel, die Teil der Illusion sind, Teil eurer menschlichen Bedingung, diese Absicht zu verwerfen. Wenn das geschieht, wird die Illusion für euch realer, zieht euch tiefer hinein und stärkt damit eure Zweifel in der Realität zu erwachen, und so verstärkt es seine scheinbare Macht über euch.

Obnovujte svoj úmysel k prebudeniu každý raz keď tá myšlienka k vám príde, lebo niekedy vám vaše ľudské myšlienky vnutzujú pochyby, ktoré sú časťou ilúzie a vedú k ich zavrhnutiu. Keď sa to stane je vaša ilúzia reálnejšia, sťahuje sa do vášho vnútra a posilňuje vaše pochyby a zosilní nad vami moc.

Nachádzate sa na ceste vpred, smerom domov – do skutočnosti, kde máte vašu večnú a nepretržitú existenciu v prezencii zdroja, milujúceho otca, ktorého obrovská radosť je vyjadrená tým, že vás stvoril na vždytrvajúci život zázrakov, o ktorý sa s vami delí.

Ihr befindet euch auf dem Weg vorwärts, heimwärts in Richtung Wirklichkeit, wo ihr eure ewige und ununterbrochene Existenz in der Präsenz der Quelle habt, dem liebevollen Vater, Dessen überschwängliche Freude ausgedrückt wurde, indem er euch schuf, um ein immerwährendes Leben der Wunder mit Ihm zu teilen.

Eure Unzufriedenheit und Enttäuschungen mit dem Leben in der Illusion sind hauptsächlich aufgrund eures Gefühl des Alleinseins, des Getrennt-Seins und eurem ständigen unbefriedigten Wunsch geliebt und Eins mit Gott zu werden. Ihr sucht Zufriedenheit in Beziehungen mit anderen Menschen, und während sie tief befriedigend sein können, sind sie nie genug, weil eure wahre Natur die Einheit mit Gott ist, und das kann nicht in menschlicher Form erfahren werden, seil Seine enorme Energie einen sofortigen Zerfall eurer Körper verursachen würde.

Vaša nespokojnosť a sklamanie so životom tej ilúzie sú hlavne na základe pocitu samoty, rozdelenia a vašou nepretržitou túžbou nesplneného želania byť milovaní a byť jeden/zjednotení s Bohom. Hľadáte spokojnosť vo vzťahoch s inými ľuďmi a pokiaľ môžu byť aj hlboko uspokojivé – nikdy nestačia, lebo vaša skutočná prirodzenosť je jednota s Bohom a ten zážitok nie je možný v ľudskom tvare – lebo jeho obrovská energia by spôsobila váš rozpad.

Energetické polia vášho tela sú slabé, môže sa povedať, že spôsobujú neznačnú energiu a nedokážu jednoducho vydržať silu kombinácie s Božským zdrojom. Mnohí už zakúsili elektrický impuls z defektného elektrického náradia/zariadenia a vedia ako nepríjemné to je. Ale to nie je nič v porovnaní s tým čo cez vás prejde keď prídete do styku s centrálnou lokálnou elektrárňou, ktorá zásobuje vašu domácnosť. Keď by sa vám to stalo zmenšili by ste sa na popol. A sila tej siete je nič proti sile atómovej elektrárne a jeho sila nie je nič v porovnaní so silou nekonečnej lásky, ktorá vám pomáha a podporuje vás.

Die Energiefelder eures menschlichen Körpers sind sehr schwach, ihr könntet sagen, dass sie kaum für Energie sorgen, und sie könnten einfach nicht der Kraft der Kombination mit der göttlichen Quelle standhalten. Nur sehr wenige von euch haben nicht irgendwann einmal einen elektrischen Schlag von einem defekten Elektrogerät bekommen, und ihr wisst, wie unangenehm das ist. Allerdings ist das fast nichts im Vergleich zu dem was durch euch fließen würde, wenn ihr direkt mit dem lokalen Stromnetz verbunden würdet, das euer Zuhause versorgt und wenn ihr es tun würdet, würde es euch auf Asche reduzieren. Und die Kraft dieses Gitters ist nichts gegen die Kraft eines Atomkraftwerkes und dessen Kraft wiederum ist nichts gegen die Sonne im Zentrum eures Sonnensystem. Und all das ist nichts im Vergleich zur unendlichen Kraft der Liebe, die euch hilft und ewig unterstützt.

Eure menschlichen Körper, wie euch so oft gesagt wurde, wurden geschaffen um für eine Erfahrung schwerer Einschränkungen zu dienen, einem Gefühl von Kleinheit und Trennung, tatsächlich für ein Gefühl von fast völliger Bedeutungslosigkeit im Vergleich zum Universum, in dem ihr euch befindet. Ein Zustand des Seins, weit weg von der Einheit mit Gott, wie ihr es euch vorstellt, so dass ihr euch mit euren Spielen der Trennung von der Quelle beschäftigen konntet. Aber in Wahrheit seid ihr weit, weit größer als das Universum, in dem es euch scheint, dass die Welt auf der ihr lebt, sich befindet.

Vaše ľudské telá – ako často sme vám už povedali – boli stvorené pre službu ťažkých obmedzení, pre pocit maličkosti a rozdelenia, v skutočnosti pre pocit skoro úplnej bezmocnosti, zanedbanosti v porovnaní s vesmírom, v ktorm sa nachádzate. Jeden stav BYTIA ďaleko od Boha – ako vy si to predstavujete – aby ste mohli hrať hru odelenia  od zdroja. Ale v skutočnosti ste oveľa väčší ako vesmír, v ktorom leží váš Svet, v ktorom sav y nachádzate.

Ihr habt euch in eine unwirkliche Umgebung begeben, habt die Macht, sie zu nutzen oder in jedem Moment mit Leichtigkeit zu zerstören, aber es ist ein Ort, der so unwirklich und so klein ist, dass, wenn ihr erwacht, ihr erstaunt sein werdet, wie viel Furcht und Schrecken sie euch bereitete. Ihr machtet es, und ihr machtet es sehr überzeugend, weil ihr Eins mit Gott seid, ihr habt unendliche Macht alles zu produzieren, was ihr euch vorstellen könnt, aber weil ihr es zu einem Ort von Beschränkungen machtet, ist es in der Tat sehr winzig. Und eure Körper, mit denen sich die große Mehrheit von euch natürlich identifiziert, wurden als schwache, vorläufige Gefäße entwickelt, mit denen ihr die Illusion und das Spiel erforschen konntet.

Vybrali ste sa do neskutočného oklia, máte moc používať ho alebo ľahko kedykoľvek zničiť – ale je to miesto tak neskutočné a malé – že keď sa prebudíte – budete prekvapení ako dakázalo vám spôsobovať toľko strachu. Vy stet o robili a robili stet o presvedčivo – lebo ste jednotou s Bohom – máte nekonečnú moc produkovať všetko čo si predstavíte – ale keďže sta to robili na mieste s obmedzeniami – je to skutočne malé. A vaše telá, s ktorými sa väčšina z vás stotožňuje boli vytvorené ako slabé, prechodné nádoby, sktorými ste mohli skúmať tú hru.

Keď sa skutočne sústredíte, že ste jednotou s Bohom a plnou silou vsadíte úmysel prebudiť sa v tom stave – ste v tom okamihu mimo vašich najodvážnejších snov mocní a preto vaše úmysly – cítite cunami lásky, ktorá vás obklopí a budete vedieť, že ste v každom okamihu milovaní Bohom. Vedomie toho vám dá silu opustiť vaše pochyby – pokiaľ vy vysoko držíte Svetlo ako odpoveď a vaše svetlo, ktoré osvieti cestu iným, ktorí ešte očividne nemajú potuchu o ich Božskom dedičstve. Vy ste nosiči Božského svetla a priekopníci a ste v procese prebudia-ľudstva nepostrádatelní.

Wenn ihr euch auf die Wahrheit konzentriert, dass ihr Eins mit Gott seid und kraftvoll die Absicht setzt zu diesem Zustand des Bewusstseins zu erwachen ~ seid ihr alle jenseits eurer kühnsten Träume mächtig und deshalb eure Absichten ~ ihr fühlt den Tsunami der Liebe euch umhüllen und werdet wissen, dass ihr in jedem Moment göttlich geliebt werdet. Dieses Wissen gibt euch die Kraft alle eure Zweifel loszulassen, während ihr euer Licht hoch haltet als Antwort darauf und es ist euer Licht, das die Wege für jene erhellt, die von ihrem göttlichen Erbe noch völlig ahnungslos scheinen. Ihr seid die göttlichen Licht-Träger und Wegbereiter und ihr seid für den Erwachens-Prozess der Menschheit unentbehrlich.

Der Beweis des laufenden spirituellen Entwicklungs-Fortschritt der Menschheit kann mehr und mehr auf der ganzen Welt gesehen werden, weil mutige Informanten Dinge freigeben, die in der Illusion verborgen wurden. Ihr habt seit langem gewusst, dass ihr von skrupellosen Männern und Frauen in allen Ländern der Welt kontrolliert und manipuliert wurdet ~ jetzt wird die Art und Weise, in der sie die Kontrolle über euch erreichten, enthüllt werden, und während das geschieht, löst sich ihre Macht auf.

 

Macht über andere kann nur im geheimen aufrechterhalten werden, ohne Heimlichkeiten gibt es keine Macht über andere, weil Geheimhaltung immer mit Betrug und Verrat einhergeht, die nicht im vollen Licht des ewigen Tages geschehen können, weil es keine Geheimnisse gibt, es gibt absolut kein Bedürfnis dafür. Geheimnisse sind ein Aspekt der Regeln des Spiels, das die Illusion unterstützt und fördert.

Moc nad inými môže byť v tajnosti udržiavaná, bez tajností neexistuje moc nad inými, lebo utajovanie  vždy ide v súlade s podvodom, ktorý nie je možný vo svetle večného dňa, lebo neexistujú žiadne tajnosti a neexistuje potreba. Tajnosti sú súčasťou hry, ktorá podporuje a pomáha ilúzii.

Keď ste urobili kolektívne rozhodnutie pre vytvorenie a obývanie ilúzie nespoznali ste ako zaťažujúce je to  obmedzenie vašich schopností – aby ste mohli uniknúť. Bola vytvorená s obrovskou tvorivou silou, ktorú ste ako deti Boha zdedili ale vašim vnorením do toho obmedzeného okolia – boli vaše schované pred vami vedomosti, vedomie vašej prirodzenosti.

Als ihr die kollektive Entscheidung traft die Illusion zu errichten und zu bewohnen, erkanntet ihr nicht, wie schwerwiegend ihre Beschränkungen eure Fähigkeiten einschränken würden, um daraus zu entkommen. Es wurde entwickelt und mit erstaunlicher Gestaltungskraft aufgebaut, die ihr als Kinder Gottes erbtet, aber durch euer Eintauchen in diese schwer begrenzende Umgebung, wurde euer Wissen, das Bewusstsein für eure wahre Natur, vor euch verborgen.

Weise und Liebevolle ~ Heilige, Mystiker und spirituelle Meister ~ haben euch immer wieder besucht um euch dabei zu helfen, euer Bewusstsein für eure wahre Natur zu öffnen und schließlich wächst das Bewusstsein in der gesamten Menschheit. Es erfordert nur eine relativ kleine Anzahl von euch, um für das Erwachen bewusst zu werden, weil ihr alle eng miteinander verbunden seid und das, was einer weiß, alle wissen können. Ihr könnt wählen nicht bewusst zu werden, aber ein gewisses Maß an Bewusstsein ist notwendig diese unkluge Wahl zu treffen, und nur sehr wenige werden dies tun.

Mudrci a láskyplní – svätí, mystici a spirituálni majstri vás vždy navštevovali aby vám pomohli otvoriť vedomie pre vašu prirodzenosť a konečne rastie to vedomie v celom ľudstve. Vyžaduje to len relatívne malé množstvo z vás, ktorí sú si vedomí prebudenia, lebo všetci ste medzi sebou prepojení – čo vie jeden – vedia všetci.

To kolektívne rozhodnutie prebudenia ľudstva bolo urobené na veľmi hlbokej úrovni kde máte prístup k vašej Božskej prirodzenosti, ktorú vždy máte k dispozícii a ktorá vás povzbudzuje bohybovať sa vpred. Ten krok z vášho nevyrovnaného stavu sleposti k vášmu plnému vedomiu vašej božskej prirodzenosti je blízko a nebude rušený alebo zabránený tou malou skupinou vzdorných, ktorí volia zostať a udržať bláznivú moc ilúzie nad inými. Časom sa prebudia aj oni – ale ich voľba zadržiavať ten moment nebude mať vplyv na kolektívne rozhodnutie, ktoré je božské dieťa – vy všetci.

Opustite vaše pochybnosti, otvorte sa pre nekonečné pole lásky, ktorá vás obklopuje, čakajúc, že jej dovolíte objať a zahaliť vás a vedzte, že vaše prebudenie je zaručené.

Die kollektive Wahl zu erwachen wurde von der Menschheit auf einer sehr tiefen Ebene getroffen, wo ihr Zugang zu eurer göttlichen Natur habt, die für euch verfügbar ist und euch immer ermutigt euch vorwärts zu bewegen. Der Schritt von eurem unausgewogenen Zustand der spirituellen Blindheit zu vollem Bewusstsein eurer göttlichen Natur ist nahe, und es wird nicht behindert oder von dieser kleinen Gruppe Aufsässiger beeinflusst werden, die wählen zu bleiben und die Täuschungen der Illusion im wahnsinnigen Glauben der Macht über andere beizubehalten. Mit der Zeit werden auch sie erwachen, aber ihre Wahl, den Moment zu verzögern, wird keinen Einfluss auf die Wahl des Kollektivs haben, das Ein göttliches Kind Gottes ist ~ ihr alle.

Lasst alle eure Zweifel los, öffnet euch für das unendliche Feld der Liebe, die euch umgibt, erwartend, dass ihr ihm erlaubt euch zu umarmen und einzuhüllen, und wisst, dass euer Erwachen gewährleistet ist.

Mit sehr viel Liebe – s veľa láskou -, Saul

Saul durch John Smallman, 15.03.2015, http://johnsmallman.wordpress.com/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0315/00saul.html

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52