Michael 08.12.2014...


Botschaft von Erzengel Michael: "Entscheidungszeit - die Zukunft ist JETZT" (durch Ronna Herman) - Dezember 2014

von erst-kontakt @ 2014-12-08 – 09:09:40

 

"Entscheidungszeit - die Zukunft ist JETZT"

„Čas rozhodnutia – budúcnosť je TERAZ“

Milí majstri, nikdy predtým ste mali takú nádhernú príležitosť slúžiť ľudstvu a stvoriteľovi. Nachádzate sa na križovatke vo vašom procese vývoja, lebo ten Svet, ktorý ste v minulosti poznali mizne. Vo forme božskej iskry ste dostali obrovský dar, truhlu božskej-esencie, ktrorú môžete používať spôsobom podľa vášho želania. Začali ste životočas s diamantovými čiasticami svetla (esencia najvyššieho stvoriteľa) vo vnútri vášho svätého srdca a s rezervou, ktorá je zakázaná v koreňovej čakre- svätý oheň-semeno-atóm, niekedy nazývaný Kundalini, ktorá vyzerá ako zapletený had. Máte, vždy ste mali prístup k vloženému svätému ohňu vo vašom srdci. Avšak musíte sa spomenúť ako sa používa váš „kľúč ku kráľovstvu“ a ako  efektívne a účinne používať ten zdroj sily svätého svetla. Kundalini alebo oheň-hada je iná vec, lebo musíte odstrániť 51% te sfalšovanej energie, ktorú ste v minulosti nazbierali a vytvorili – aby ste odhalili tú mocnú rezervu božského-svetla. Pre dosiahnutie toho stavu musíte harmonizovať vaše vzory-vibrácie vášho fyzického, emocionálneho, mentálneho a éterického tela aby váš energetický “podpis“ bola harmónia štvrtej dimenzie a vyššia.

Geliebte Meister, niemals zuvor habt ihr eine solche wunderbare Gelegenheit gehabt, der Menschheit und dem Schöpfer zu dienen. Ihr befindet euch an einer Kreuzung in eurem Entwicklungs-Prozess, da die Welt, die ihr in der Vergangenheit gekannt habt, langsam schwindet. Als Göttliche Funken des Schöpfers wurde euch ein großes Geschenk gegeben, eine Schatztruhe der Schöpfer-Essenz, die ihr in der Weise benutzen könnt, die ihr wünscht. Ihr begannt diese Lebenszeit mit einem Teil Diamantener Partikel von Licht (die Essenz des Höchsten Schöpfers), innerhalb eures Heiligen Herzens, und auch mit einer Reserve, die in eurem Wurzel-Chakra verborten ist ~ das Heilige Feuer-Saat-Atom , manchmal Kundalini genannt, die als eine aufgewickelte Schlange dargestellt wird. Ihr habt immer Zugang zum gespeicherten Heiligen Feuer in eurem Herzen gehabt. Allerdings müsst ihr euch daran erinnern, wie ihr euren "Schlüssel zum Königreich" benutzt, um diese Kraft-Quelle Göttlichen Lichtes effizient und wirksam zu benutzen ist. Die Kundalini oder Schlangen-Feuer ist eine andere Sache, da ihr 51 % von der verfälschten Energie entfernen müsst, die ihr in der Vergangenheit geschaffen habt, um dieses mächtige Reservoir Göttlichen Schöpfer-Lichts zu erschließen. Um diesen Zustand zu erreichen, müsst ihr die Schwingungs-Muster eurer physischen, emotionalen, mentalen und Äther-Körper zu dem Grad harmonisieren, dass eure Energetische Signatur zur Harmonik der mittleren vierten Dimension und höher in Resonanz ist.

Prebudiť vyššie vedomie začne keď sa zapáli Kundalini-oheň v koreňovej čakre a začne chrbticou pohybovať čím sa aktivuje proces otvorenia tých siedmych pečatí vyššieho vedomia. Medula oblongada (predĺžená dreň chrbtice) alebo vzostupná čakra, ktorá sa niekedy nazýva ústa Boha- sa aktivuje a pineal (šišinka) začne vibrovať a funguje tak ako pôvodne bola navrhnutá. To otvorí potom korunnú čakru, alebo tiež nazývaný lotusový kvet, ktorý sa rozsvieti na povchu hlavy a prepojí sa so žiariacim stĺpom svetla, čo konečne vedie k Boha-semena-atómu alebo k prezencii toho JA SOM. V okamihu keď vytvoríte to prepojenie zmeníte sa navždy. Spirituálna moc začne k vám a cez vás plynúť pokiaľ vy začnete znovu prijímať majstrovstvo vášho JA s jeho božskými darmi vo vašom božskom dedičstve.

Höheres Bewusstseins-Erwachen beginnt, wenn das Kundalini-Feuer im Wurzel-Chakra entzündet ist und anfängt, sich durch die ätherischen Chakren-Systeme, die Wirbelsäule, zu bewegen anfängt, wodurch der Prozess der Öffnung der sieben Siegel des höheren Bewusstseins aktiviert wird. Die Medulla Oblongata (Anm. Üs.: lat. Verlängertes Mark, ist der am weitesten unten gelegene Teil des Gehirns und gehört zum Hirnstamm und damit zum zentralen Nervensystem) oder Aufstiegs-Chakra, wird manchmal Der Mund Gottes genannt, wird aktiviert und die Zirbeldrüse beginnt zu pulsieren und funktioniert, wie es ursprünglich entworfen war zu tun. Dies öffnet dann das Kronen-Chakra oder die Lotosblume der er-LEUCHT-ung an der Oberseite des Kopfes, das dadurch mit der leuchtenden Säule des Lichts Verbindung aufnimmt, was letztlich zu eurem Gottes-Saat-Atom führt, oder zur Ich Bin-Präsenz. Sobald ihr diese Verbindung herstellt, werdet ihr für immer verändert. Die Ermächtigung von Spirit beginnt durch euch zu fließen, während ihr beginnt, eure Meisterung des Selbst mit den göttlichen Geschenken in eurem Göttlichen Erbe zurückzugewinnen.

Je čas, že vy a iní svetla-pracovníci porozumiete kde vo vás umiestnite tú veľkú kozmickú udalosť rozšírenia a vývoja. Teraz je čas, na ktorý ste sa v minulých a v tomto životočase pripravovali. Vy, verní, ktrorí ste sa snažili dosiahnuť samomajstrovstvo aby ste sa stali služobníkmi sveta svetla, a vy budete teraz viac potrebný ako kedykoľvek predtým. Teraz je čas pre vyhlásenie: „budem sa snažiť byť ODVÁŽNY SVETLO-NOSIČ aby som sa magnetizoval a odo mňa do sveta, ľudstva  a celého stvorenia mohol vysielať maximálne množstvo svetla-stvoriteľa.

Es ist Zeit, dass ihr und andere Lichtwirkende versteht, wo ihr euch in dieses große kosmische Ereignis von Ausdehnung und Entwicklung einfügt. Jetzt ist die Zeit, auf die ihr euch in dieser und vielen vergangenen Lebenszeiten vorbereitet habt. Ihr, die Treuen, die ihr euch bemüht Selbstmeisterung zu erreichen, so dass ihr Welten-Diener des Lichts werdet, und ihr werdet jetzt mehr benötigt, als jemals zuvor. Es ist jetzt die Zeit zu erklären: "Ich werde mich bemühen, ein KÜHNER LICHT-TRÄGER zu werden, damit ich mich magnetisiere und von mir die maximale Menge von Schöpfer-Licht in die Welt, die Menschheit und die gesamte Schöpfung ausstrahlen kann."

Budú v mozgu otvorené nové cesty pokiaľ vy začínate odhaľovať tie svetelné balíky múdrosti a vašich dejín vo vyššiedimenzionálnych úrovniach. Tie staré cesty a bolestivé spomienky na vašu trojdimenzionálnu minulosť začnú vyblednúť a vy zistíte, že to bude obtiažnejšie pripomenúť si tie neúspechy a utrpenia vašich minulých životov. Nepovedali sme vám, že vyliečite minulosť pokiaľ sa špirálovo pohybujete do budúcnosti? Spomeniete si kto ste, vaše dejiny, ale len v pozitývnych, harmonických udalostiach.

Neue Wege im Gehirn werden geöffnet, während ihr beginnt die Licht-Pakete von Weisheit und eure Geschichte in den höherdimensionalen Ebenen eures Heiligen Verstandes zu erschließen. Die alten Wege und schmerzhaften Erinnerungen an eure drei- und vierdimensionale Vergangenheit beginnen zu verblassen und ihr werdet feststellen, dass es schwieriger wird, sich an die Misserfolge und Leiden eurer vergangenen Leben zu erinnern. Haben wir euch nicht gesagt, dass ihr die Vergangenheit heilt, während ihr euch spiralförmig in die Zukunft bewegt? Ihr werdet euch erinnern wer ihr seid, an eure Geschichte, aber nur an die positiven, harmonischen Ereignisse.

Ako OSVIETENÁ bytosť ste začali budovať most k tým vyšším ríšam tohto čiastočného vesmíru. V starých ezoterických učeniach sa to nazýva Antakarana a dnes dúhový most. Vrátime sa k majstrovstvu, musíte sa naučiť používať tie tri aspekty/vlastnosti vašej mentálnej prírody – mozog –rozum – duša. Musíte odstrániť tie zatienenia vášho podvedomia a rozum naladiť v súlade s vašim duchovným JA aby múdrosť vašej duše a vyššieho JA mohla začať tiecť/pretekať cez vaše nižšie fyzické systémy. Pripomeňte si, že každý atóm a vaša fyzická bytosť majú to vedomie a musia byť OSVIETENÉ - zladené/naladené na tú vyššiu frekvenciu vzostupu. Skladáte sa z božskej esencie. Ste iskra/kúsok najvyššieho stvoriteľa. Máte uschované/uložené sily, ktoré musia byť vyvinuté. V ľudstve existuje veľká túžba po občerstvení spomienok a vyvinutí sily majstra svetla.

Als ein er-LEUCHTET-es Wesen habt ihr begonnen, eine Brücke des Bewusstseins zurück zu den höheren Reichen dieses Teil-Universums einzubauen. Es wird Antakarana in alten esoterischen Lehren genannt und Regenbogen-Brücke gegenwärtig. Um zur Meisterschaft zurückzukommen, müsst ihr lernen, die drei Aspekte eurer mentalen Natur zu benutzen ~ Gehirn-Verstand-Seele. Ihr müsst auch die Verzerrungen vom unterbewussten Verstand entfernen und den bewussten Verstand mit eurem Seelen-Selbst abstimmen, so dass die Weisheit eurer Seele und Höheren Selbst beginnen können durch eure vier niedrigen physischen Systeme zu fließen. Erinnert euch daran, jedes Atom und euer physisches Wesen haben das Bewusstsein und sie müssen er-LEUCHT-et und abgestimmt werden auf die höheren Frequenz-Muster des Aufstiegs. Ihr besteht aus Göttlicher Essenz. Ihr seid ein Funke/Fragment des Höchsten Schöpfers. Ihr habt verborgene Kräfte, die entwickelt werden müssen. Es besteht ein großes Bedürfnis in der Menschheit, ihre spirituelle Erinnerung aufzufrischen und die Stärke eines Meisters des Lichtes zu entwickeln.

Antakarana pozostáva z vedľajších riek alebo tokov svetla, ktoré koniec koncov zosilnia a zväčšia tie mnohé výrazy vášho vyššieho JA a vášho boha-semena-atómu. Tie toky svetla majú vedomie a obsahujú inteligenciu vašich mnohostranných úrovní toho JA, ktoré odpočívajú vo vyšších ríšach. Ako sme vám povedali – vaše podvedomie bude vedomé a váš rozum sa otvorí múdrosti, ktorá obsahuje mystériá/záhady vesmíru.

Die Antakarana besteht aus Unter-Nebenflüssen oder Strömen von Licht, die schließlich die Verbindung zwischen den vielen Facetten eures Höheren Selbst und eurem Gottes-Saat-Atom verstärken und vergrößern werden. Diese Ströme von Licht haben Bewusstsein, und sie enthalten die Intelligenz eurer vielfachen Ebenen des Selbst, die in den höheren Reichen ruhen. Wie wir euch gesagt haben, wird euer unterbewusster Verstand bewusst, und euer bewusster Verstand öffnet sich für die Weisheit eures Überbewusstseins, das die Mysterien dieses Universums enthält.

Ihr befindet euch in der letzten Phase eines wunderbaren Experiments ~ Vervollkommnung und Vereinigung von Spirit und Materie in seiner höchsten Form.

Nachádzate sa v poslednej fáze jedného nádherného experimentu – zdokonalenie a prepojenie spiritu a matérie/hmoty v jej najvyššej forme.

To ego-želanie-telo, vôľa fyzickej osobnosti sa musí podrobiť vôle spiritu/ducha a splynúť do jednoty vedomia. Pre dosiahnutie vyvinutia do vyšších frekvencií vedomia musíte sa snažiť zostať stáť pevne v strede cesty svetla a tieňa pokiaľ prechádzate ríšami duality. Je to obzvlášť dôležité, že siahnete/použijete tie semeno-atómy nádeje, inšpirácie a vnímania, ktoré sú obsahom vášho svätého rozumu a vášho svätého srdca. Pokiaľ pomaly opúšťa tá hmla negativity vaše éterické telo, začnú pulzovať tie vzácne semeno-atómy a uvoľnia cnosti, talenty a v nich uloženú múdrosť. Musíte sa snažiť oslobodiť od kúzla materiálneho sveta a jeho obmedzujúcich síl.

Der Ego-Wunsch-Körper, der Wille der physischen Persönlichkeit, muss sich mit dem Willen von Spirit in eine verschmolzene Einheit von Bewusstseins vermischen. Um sich zu entwickeln/in die nächsten höheren Frequenz-Ebenen des Bewusstseins aufzusteigen, müsst ihr euch darum bemühen, fest auf dem Mittelweg von Licht und Schatten zu stehen, während ihr die Reiche der Dualität durchquert. Es ist äußerst wichtig, dass ihr auf die Saat-Atome von Hoffnung, Inspiration und Wahrnehmung zugreift, die innerhalb eures Heiligen Verstandes und eures Heiligen Herzens gelagert werden. Während ihr den Nebel der Negativität nach und nach aus eurem ätherischen Körper, eurem Verstand und emotionalen Körper entfernt, werden diese kostbaren Saat-Atome langsam zu pulsieren beginnen und die mächtigen kosmischen Tugenden, Begabungen und darin gespeicherte Weisheit freigeben. Ihr müsst euch bemühen, euch vom Zauber der materiellen Welt und von den einschränkenden Kräften der Materie zu befreien.

Duša vždy hľadá jednotu. Učíte sa byť praktickým mystikom – pevne zakotvení v tých jemnejších úrovniach troj-štvordimenzionálneho okolia, pokiaľ pomaly splývate/spájate tie mnohé tváre bytia a vstupujete do vchodovej úrovne piatej dimenzie. Ste ďaleko pokročili na vašej ceste skrotenia ľudského intelektuálneho rozumu aby ste mohli dosiahnuť a využiť intuitívny vyšší rozum. Vnútorný život jedného samomajstra je vedený/ovládaný jedným mentálnym stavom vedomia. Emócie, myšlienky a skutky sú filtrované mentálnymi schopnosťami duše. Tým sa vyhne ilúzia intuícii a tým je pomaly k dispozícii vyššia frekvenc-vedomosť. Tie návnady materiálneho sveta pomaly vyblednú a ego-želanie-telo stratí jeho dominatnú pozíciu a osobnosť je viac presýtená dušou. Ako samomajster sa naučíte racionálne fungovať vo vnútri prepojených dynamických polí, fyzickej sily a vesmírnej energie

Die Seele ist immer auf der Suche nach Einheit. Ihr lernt ein praktischer Mystiker zu sein ~ fest verankert in den feineren Ebenen der drei- und vierdimensionalen Umgebung verankert, während ihr allmählich die vielen Facetten eures Seins in der Eintritts-Ebene zur fünften Dimension verschmelzt. Ihr seid auch auf eurem Weg der Zähmung des menschlichen intellektuellen Verstandes weit vorangekommen, um auf den intuitiven höheren Verstand zuzugreifen und zu nutzen. Das innere Leben eines Selbst-Meisters wird geführt und von einem mentalen Zustand des Bewusstseins beherrscht. Emotionen, Gedanken und Handlungen werden alle durch die mentalen Fähigkeiten der Seele gefiltert. Dadurch weicht die Illusion der Intuition, wodurch höheres Frequenz-Wissen allmählich verfügbar wird. Die Lockmittel der materiellen Welt werden langsam verblassen, während der Ego-Wunsch-Körper seinen dominierenden Griff verliert, und die Persönlichkeit wird Seelen-durchdrungen. Als ein Selbst-Meister werdet ihr lernen, innerhalb der vereinigten Felder dynamischer, physischer Kraft und Kosmischer Energie rationell zu funktionieren.

Zem a ľudstvo sa nachádzajú na pokraji najväčšieho prebudenia a premeny od pádu ľudského vedomia do nižších oblastí hustoty. Pokiaľ sa Zem a ľudstvo pripravujú na ten nasledujúci veľký skok vo vývoji a rozšíreného vedomia – v najnižších úrovniach existencie sa všetko otriasa. O čo viac osvietenia dosahujete, o to hlbšie musíte ísť do jadro-esencie vašej minulosti. Pokiaľ odhaľujete tie ukládacie-buňky vašej kozmickej minulosti a si uvedomíte vaše kráľovské dedičstvo, spomeniete sa ako to bolo vo vašej minulosti keď to vyzeralo tak, že vaša realita a svet boli postavené na hlavu. Všetko známe sa veľmi rýchlo nejakým spôsobom zmenilo alebo bolo vymazané, ale často boli vojny medzi národmi alebo rasami alebo katastrofy v životnom prostredí, spôsobené prírodnými elementmi – oheň, voda, vzduch/vietor a zemetrasenia.

Die Erde und die Menschheit befinden sich am Rande des größten Erwachens und Umwandlung seit dem Fall des menschlichen Bewusstseins in die niedrigeren Bereiche der Dichte. Während die Erde und die Menschheit sich für den nächsten großen Sprung in der Entwicklung und erweitertes Bewusstsein bereit machen, wird alles auf der tiefsten Ebene der Existenz erschüttert. Je mehr Erleuchtung ihr erreicht, umso tiefer müsst ihr in die Kern-Essenz eurer Vergangenheit gehen. Während ihr die Speicherzellen eurer kosmischen Vergangenheit erschließt und euch eures königlichen Erbes bewusst werdet, erinnert ihr euch auch daran, wie es immer wieder in eurer alten Vergangenheit war, als eure Realität und die Welt auf dem Kopf zu stehen schien. Alles was vertraut war, veränderte sich sehr schnell in irgendeiner Weise oder wurde aufgelöst, oft aber gab es Kriege zwischen Nationen und/oder Rassen, oder Umweltkatastrohen durch die Elemente der Natur ~ Feuer, Wasser, Luft/Wind und Erdbewegungen.

Ako sme už povedali: „Náš matka-otec-boh netrestá“. Ale pokiaľ sa zosilňuje univerzálny vzorec tej zmeny a tá zmena doby sa zrýchli bude všetko v ich základoch otrasené čo sa nezakladá na pravde, harmónii a mierovom spolužití. Mnohé vzácne duše, ktoré nie sú ochotné/pripravené na ukončenie kolobehu znovuzrodenia a karmy idú do vyšších ríš na prípravu zlepšenia ich vedomia pokiaľ sa pripravujú na nový lepší cyklus skúseností a materiálne/fyzickej ríše vyjadrenia. Tie spodné, silne nevyrovnané tretie a spodné štvrté dimenzie budú pomaly privedené späť do pôvodne navrhnutého spektra duality. Ten starý, prefalšovaný projekt, alebo experiment v spolu-stvorení ide ku koncu a nikdy viac nebude opakovaný. To, čo vy ste ako légie svetla dosiahli zaručuje, že už nikdy žiadna skupina duší prežije tú hlbokú úroveň utrpenia, strachu, negativity a nedostatku, ktoré vy ste počas vašich mnohých pobytov v tejto skúsenosti prežívali, v tom sub-vesmíre a obvzlášť na planéte Zemi.

Wie wir bereits oft sagten: "Unser Mutter-Vater-Gott bestraft nicht." Während jedoch das universelle Muster der Veränderungen noch kraftvoller wird, und der Wechsel der Zeitalter sich beschleunigt, wird alles, was nicht auf Wahrheit, Harmonie und friedliches Miteinander basiert, in seinen Grundfesten erschüttert werden. Viele kostbare Seelen, die nicht bereit sind das Rad der Wiedergeburt und Karma abzuschließen, gehen in die höheren Reiche zur Vorbereitung für eine Verbesserung im Bewusstsein, während sie sich auf einen neuen und besseren Zyklus von Erfahrung in den materiellen/physischen Reichen des Ausdrucks vorbereiten. Die unteren, stark unausgewogene dritte und untere vierte Dimension werden nach und nach zum ursprünglich entworfenen Spektrum der Dualität zurückgebracht. Dieses alte, verzerrte Projekt oder Experiment in Mit-Schöpfung kommt zu einem Ende und wird niemals mehr wiederholt werden. Wegen dem, was ihr, die Legionen des Lichts erreicht habt, ist gewährleistet, dass keine andere Gruppe von Seelen jemals wieder die tiefe Ebene von Leiden, Furcht, Negativität und Entbehrungen haben wird, die ihr alle während eurer vielen Aufenthalte in dieser Erfahrung in diesem Sub-Universum und besonders auf dem Planeten Erde erlebt habt.

Pri zmene tisícročí bolo nariadené tým pekným, verným sluhom stvoriteľa a otca-matky-boha začať v tom veľkom Deva- a elementov- kráľovstva začať Zem rýchlejšie preniknúť elementmi/časticami života, vesmírnym ohňom, diamantovou časticou svetla stvorenia, životnou energiou celého stvorenia. Element vzduch - svätý dych nášho otca-matky-boha, očistu a život udržiavajúce elementy vody a základ vašej existencie na materiálnej úrovni a tiež elementy Zeme. Všetky oblasti Zeme zasahujú nepredpovedatelné vzorce počasia a presuny pozemských oblastí, pokiaľ matka Zem odhadzuje stále viac z jej hustoty a pribúda tiež uvoľňenie prekážajúcich foriem myslenia vašej fyzickej nádoby. Tie elementy nie sú vaši nepriatelia, sú božské dary – ale ľudstvo sa medzi sebou a Zem dlho zneužívalo a znehodnocovalo. Je na čase aby vy ako cítiace bytosti ste prebrali plnú zodpovednosť. Každá jedna duša na Zemi sa nachádza v tom procese utrpenia, spôsobeného vašimi/vlastnými konaniami.

Zur Jahrtausendwende wurde den schönen treuen Dienern des Schöpfers und unseres Vater-Mutter-Gottes, dem großen Deva- und Elementar-Königreich neue Richtung-weisende Anweisungen gegeben zu beginnen, die Erde mit einer Beschleunigung der Elemente des Lebens, kosmischem Feuer, den Diamantenen Partikel des Schöpferlichts, der Lebensenergie der gesamten Schöpfung zu durchdringen; das Element Luft, der heilige Atem unseres Vater-Mutter-Gottes; die Reinigung und lebenserhaltenden Elemente des Wassers und die Grundlage eurer Existenz auf der materiellen Ebene sowie die Elemente der Erde. Alle Gebiete der Erde erfahren unberechenbare Wettermuster und Verschiebung von Landmassen, während eure Mutter Erde immer mehr Dichte abwirft, und die Zunahme von behindernden negativen Denkformen aus der tiefe innerhalb ihres physischen Gefäßes freigibt. Die Elemente sind nicht eure Feinde, sie sind Göttliche Geschenke vom Schöpfer, aber die Menschheit hat die Erde und einander lange genug missbraucht und misshandelt. Es ist Zeit für alle von euch als fühlende Wesen, die volle Verantwortung für eure Schöpfungen zu übernehmen. Jede einzelne Seele auf der Erde befindet sich in dem Prozess, unter den Folgen oder der Ernte der Früchte ihrer Handlungen zu leiden.

Rýchlejšie a očividnejšie je, ktoré oblasti planéty potrebujú očistu a vyrovnanie. Avšak my nechceme vniesť strach alebo pochyby do vedomia ľudstva. V skutočnosti ich chceme rozptýliť a snažíme sa uistiť vás, že vy ako samomajstri rozhodnete či chcete magnetizovať do nového okolia vyššieho vedomia vzory katastróf a chaosu. Našim hlavným cieľom je pomôcť aby ste porozumeli čo vás očakáva v budúcich, kritických rokoch premeny Zeme, ľudstva a tak ako vy rozhodnete prežijete tie roky prechodu. Tie rozhodnutia, ktoré robíte teraz a tie energie vytvorené vašim aura-polom, ktoré vyžarujete bude určovať vašu budúcnosť a tak prežijete tie roky prechodu. Je čas rozhodnúť sa či sa budete pohybovať tou špirálou vzostupu, lebo dar osvietenia vám ponúka zlatú príležitosť prejsť dverami života do budúcnosti – plne vedome a vediac kto a čo ste. Alebo či chcete ísť procesom fyzickej smrti cez tie staré zákony života a smrti v troj- a štvordimenzionálnom Svete.

Es wird schnell immer offensichtlicher, welche Bereiche des Planeten die meiste Reinigung und Ausgleich benötigen. Allerdings möchten wir keine Furcht oder Zweifel ins Bewusstsein der Massen einflößen. Tatsächlich möchten wir es zerstreuen, uns bemühen, euch zu versichern, dass ihr alleine entscheidet, ob ihr euch als neue Selbst-Meister in die neue Umgebung des höheren Bewusstseins bewegt, oder ob ihr eure verzerrten Energie-Muster von Katastrophen und Chaos in eurer persönlichen Umgebung magnetisiert. Unser Hauptziel ist es euch zu helfen, dass ihr versteht, was euch im Verlauf dieser nächsten kritischen Jahre an Umwandlung der Erde und der Menschheit bevorsteht. Die Entscheidungen, die ihr jetzt trefft und die Energien, die ihr ausstrahlt, die das Aura-Feld schaffen, in dem ihr existiert, wird eure Wirklichkeit der Zukunft bestimmen, und so erlebt ihr diese bedeutsamen Jahre des Übergangs. Es ist Zeit für euch zu entscheiden, ob ihr euch auf die Spirale des Aufstiegs bewegen werdet, denn das Geschenk der er-LEUCHT-ung bietet euch eine goldene Gelegenheit durch die Tür des Lebens in die Zukunft zu treten, völlig bewusst und wissend wer und was ihr seid. Oder ob ihr weiter den physischen Todes-Prozess durch die alten Gesetze von Leben und Tod in den drei- und vierdimensionalen Welten erlebt.

Od vášho vstupu do fyzikálneho sveta sa váš spirit snažil fungovať vo vašej fyzickej prevahe, pokiaľ vy ste hrali hru rozdelenia a duality. Teraz je čas priniesť späť v harmónii tie vaše mnohé tváre aby ste mohli znova fungovať v stave spojeného vedomia. Vaše aura-pole a vaša žiara budú bledšie žiariť a roztiahnu sa ďaleko, pokiaľ vy integrujete/vkládate viac a viac tvári vášho boha-semena-atómu – vášho božského JA, ktoré reziduje/býva v najvyšších dimenziách, v tom východnom bode tých zlomených sebavedomých bytostí svetla v sub-vesmíre. Nie je to báječné, mať stáleho sprievodcu, ktorý vedie, inšpiruje, živí a vás chráni? Nie je to prekvapivé koľko duševných rodín sa stretne, vymieňajúc pravdy, talenty a skúsenosti – sa spoja na vytvorenie synergetických foriem myslenia lásky, dobroželania a plnomoci? Tí medzi vami, ktorí udržali ten smer sťahujú neuveritelné nové koncepty vesmírnej múdrosti, a vy budete podporovaní v rôznych smeroch, pokiaľ sa viac a viac otvárajú tie brány plnosti. Vaše najvyššie vízie/predpoveďe sa začínajú manifestovať keď ste usmernení k blahobytu pre všetko. Inšpirované myšlienky a čerstvosť, kreatívne nápady preplavia rozumy tých, ktorí majú schopnosť tie zjemnené koncepty/vzory sťahovať a ich potom priniesť k splneniu v materiálnej forme k úžitku pre všetkých.

Seit eurem Abstieg in die Welt des Physikalität hat euer Spirit-Selbst sich abgemüht, innerhalb seiner physischen Überlagerung zu funktionieren, während ihr das Dualitäts- und Trennungsspiel spieltet. Es ist jetzt Zeit, all diese vielfältigen Facetten von euch in Harmonie zurückzubringen, damit ihr wieder im Zustand vereinigten Bewusstseins funktionieren könnt. Euer Aura-Feld und euer Strahlen werden heller brennen und sich weit und breit ausdehnen, während ihr mehr und mehr Facetten eures Gottes-Saat-Atoms von eurem Göttlichen Selbst integriert ~ Facetten von eurem Göttlichen Selbst, das in den höchsten Dimensionen der Existenz residiert, dem Anfangspunkt für die gebrochenen Selbst-bewussten Wesen des Lichts innerhalb dieses Sub-Universums. Ist es nicht wunderbar einen ständigen Begleiter zu haben, der leitet, inspiriert, nährt und euch auch schützt? Ist es nicht erstaunlich, wie so viele Seelen-Familien zusammenkommen, höhere Wahrheiten, Talente und Erfahrungen austauschen ~ sich zusammenschließen, um eine mächtige, synergistische Gedankenform der Liebe, Wohlwollen und Ermächtigung zu schaffen? Jene von euch, die ihr treu den Kurs durchgehalten habt, laden erstaunliche neue Konzepte kosmischer Weisheit herunter, und ihr werdet in vielerlei Hinsicht unterstützt werden, während sich die Schleusen-Tore der Fülle weiter und weiter öffnen. Eure höchsten Visionen beginnen sich zu manifestieren, wenn ihr in Ausrichtung mit dem größten Wohl für alles seid. Inspirierte Gedanken und frische, kreative Ideen überschwemmen die Verstande von jenen, die die Fähigkeiten haben, diese verfeinerten Konzepte herunterzuladen und sie dann in ihre Erfüllung, in die materielle Form, zugunsten der ganzen Menschheit zu bringen.

Zatiaľ to nevyzerá tak, že sú to mnohí, avšak naberá formu tá nádherná nová vízia s pravdepodobnou mocnou budúcnosťou pre ľudstvo a Zem, naberá formu a zosilňuje sa z okamihu na okamih. Čím viac odvrátite pozornosť od tých starých obmedzujúcich vzorov myslenia z minulosti – tým rýchlejšie sa rozpustia a budú neefektívne. Ak dovolíte vytvoriť vlastnosti Boha-samého a urobíte voľnú cestu pre tie zjemnené spirit-energie uvoľní tá dominujúca sila cestu vo vašom živote aby začal proces dosahu a integrácie/zapojenia tých plných spektier/oblastí-častí tých 12 žiar vo vašom diamantovom jadre-Boha.

Es scheint nicht so viele von ihnen zu geben, allerdings hat eine wunderbare neue Vision, eine mächtige wahrscheinliche Zukunft für die Menschheit und die Erde Form angenommen, und es wird verstärkt von Moment zu Moment. Je mehr von euch ihre Aufmerksamkeit und ihre Gedanken langsam von den einschränkenden Gedanken-Mustern von früher zurückziehen, lösen sie sich allmählich auf und werden ineffektiv. Wenn ihr erlaubt, die Attribute des Gottes-Selbst entstehen zu lassen und die verfeinerte Energie von Spirit, wird die dominierende Kraft in eurem Leben den Weg frei machen, um den Prozess des Zugriffs und Integration der vollen Spektren-Bestandteile der 12 Strahlen innerhalb eurer Diamantenen Kern-Gottes-Zelle beginnen.

Mnohí svetla účinkujúci a hviezd-semena-duší sú si toho plne vedomí, že teraz je na planéte Zemi ten najdôležitejší životočas, ktorí nikdy viac na Zemi nezažijú. Je to tak tiež pre múdre, pokročilé duše, ktoré prišli na Zem z dôvodu otvorenia cesty vzostupu a ísť ňou vpred a vedia, že to je posledná inkarnácia do hustoty tých nízkych dimenzií materiálnych úrovní vedomia, ktorú zažívajú. Tým odvážnym bojovníkom svetla povieme: „dobrá práca“.

Viele Lichtwirkende und Sternen-Saat-Seelen sind sich dessen bewusst, dass dies die wichtigste Lebenszeit ist, die sie jemals auf dem Planeten Erde erleben werden. Auch ist dies für viele weise, fortgeschrittene Seelen, die zur Erde kamen um den Weg des Aufstiegs zu öffnen und voranzugehen, die letzte Inkarnation, die sie in der Dichte der vier niedrigen Dimensionen der materiellen Ebenen von Bewusstsein erleben werden. Zu unseren tapferen und mutigen Kriegern des Lichts sagen wir "Gute Arbeit".

Moji milí víťazi svetla, teraz nie je doba pre váhavých a tiež nie čas ukončenia pokusov v spiritualite. Mnohí z vás boli v ich pokusoch „polosrdcoví“ v prebudení k múdrosti duše a ich vyššiemu JA. Je čas preniesť do vášho srdca intenzívny oheň želania, tvrdiť samomajstrojstvo a stať sa hľadačom duše namiesto hľadačom pôžitku. Tie tajomstvá toho ako prebiehajú tie dramatické zmeny a chaotické doby tej premeny vám budú odhalené. Avšak musíte si urobiť tú námahu a  aktívne sa snažiť integrovať/zahrnúť tie isté, pre vás dosiahnutelné metódy, keď chcete byť úspešní a ísť po hrebeni vĺn tých zmien počas tých nepokojných rokov pred vami. Je to čas upustenia od všetkého STARÉHO A PRIPRAVIŤ CESTU PRE TO NOVÉ. Zlepšenie a zjemnenie každej tváre/iskry Boha-vedomia tak isto ako každá dimenzionálna úroveň sa zrýchluje tak isto ako to zjemnené svetlo najvyššieho stvoriteľa žiari naďalej na okraj viditelného stvorenia tohto sub-vesmíru.

Meine geliebten Sieger des Lichts, es ist keine Zeit für Zaghafte, und es ist Zeit aufzuhören, sich in Spiritualität zu versuchen. Viele von euch sind in ihren Anstrengungen halbherzig gewesen, zur Weisheit der Seele und ihrem Höheren Selbst zu erwachen. Es ist Zeit, eure Herzen mit einem intensiven Wunsch in Flammen zu versetzen, Selbst-Meisterung zu behaupten und ein Seele-Sucher, statt ein Genuss-suchender zu werden. Die Geheimnisse, wie ihr die dramatischen Veränderungen und die chaotischen Zeiten der Umwandlung durchlauft, werden euch ständig enthüllt. Allerdings müsst ihr euch die Mühe machen und euch aktiv bemühen, die sicheren für euch verfügbaren Methoden zu integrieren, wenn ihr erfolgreich den Kamm der Wellen der Veränderungen während der turbulenten Jahre vor euch reiten wollt. Es ist eine Zeit des LOSLASSENS VON ALTEM UND DEN WEG FÜR DAS NEUE ZU BEREITEN. Eine Verbesserung und Verfeinerung jeder Facette/Funke des Gottes-Bewusstseins, ebenso wie jede dimensionale Ebene, beschleunigen sich ebenso, wie das verfeinerte Licht des Höchsten Schöpfers weiter an den Rand der manifestierten Schöpfung innerhalb dieses Sub-Universums strahlt.

Milí, vidíme, že to svetlo sa rozširuje a priberá na sile v mnohých oblastiach Sveta. Vidíme tiež vaše žiarenie a rastúci vplyv a duše-smerujúc, lebo ten chaos a strach rastú a rozširujú sa na celej planéte. My sme spojili naše sily a budeme vždy neporazitelní lebo plníme boží úkol od nášho Otec-Matka-Boha. Večná láska, ochrana a žehnania sú vždy vaše – teraz a vždy.

Ihr Lieben, wir sehen, wie sich das Licht ausdehnt und an Kraft in vielen Orten auf der Welt gewinnt. Wir sehen auch eure Ausstrahlung und wachsenden Einfluss, und ihr habt einen positiven Einfluss auf das Leben, mehr als jemals zuvor. Bleibt Herz-zentriert und Seelen-ausgerichtet, denn das Chaos und die Furcht wachsen und breiten sich auf dem ganzen Planeten aus. Wir haben unsere Kräfte jetzt verbunden, und wir sind und werden immer unbesiegbar sein, denn wir erfüllen eine Göttlichen Auftrag von unserem Vater-Mutter-Gott. Ewige Liebe, Schutz und Segen sind eure, jetzt und immer.

ICH BIN Erzengel Michael

EE Michael durch Ronna Herman, Dezember 2014, http://www.ronnastar.com/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/eem12/1214lm.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29