Huna-filozófia... 05.07.2015

von erst-kontakt @ 2015-07-05 – 09:13:51

Blockaden lösen mit der Huna-Philosophie – verantwortlich, glücklich, dankbar

Blokády sa rozpustia s Huna-filozófiou – zodpovedný, šťastný, vďačný

Beschreibung: lockadeloesung

Bild:  petarpaunchev-fotolia.com

Manchmal fühlt sich unser Leben an wie ein ausgetrockneter Kaugummi: hart und ohne Aroma. Nichts funktioniert oder nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Ursache oder Schuld sucht man oft im Außen, doch meist fühlen wir auch innerlich: Wir sind komplett blockiert. Die Huna-Lehre zeigt uns ­einen liebevollen und eigenverantwortlichen Weg, die Harmonie und den Lebensfluss wieder herzustellen.

Niekedy sa náš život pociťuje ako vyschnutá žuvačka: tvrdý a bez arómy. Nič nefunguje tak ako sme si to predstavovali. Dôvod alebo vinu hľadáme často vonku, ale väčšinou cítime aj vnútorne: sme úplne zablokovaní. Huna-učenie nám ukazuje láskyplnú a sebazodpovednú cestu k harmónii a k vytvoreniu toku života.

Die Huna-Lehre – Huna-učenie

Pochádza z polynézskeho okolia, ktorý zahŕňa Nový Zéland a polyneske ostrovy. Objavená bola tá životná filozófia šťastia a lásky na Hawaii, ktorá už v minulosti bola bohaté spirituálne, psychologické a kultúrne dedičstvo.

Tá vedomosť bola chránená Kahunmi, kňazmi a kňazo-šamanmi v Polynézii. Huna znamená tajomstvo alebo schované vedomosti okolo zakrytých a neviditelných strán života. Huna popisuje zákony života a dáva návod k sebe-zodpovednosti/mocnosti. Huna nám ukazuje ako môžeme dobrodružne riadiť našu loď aby sme mohli šťastní cestovať vo vodách života.

Die Hunalehre stammt aus dem polynesischen Raum, der Neuseeland, die polynesischen Inseln und Hawaii umfasst. Entdeckt wurde diese alte Lebensphilosophie des Glücks und der Liebe auf Hawaii, das auf ein sehr reiches spirituelles, psychologisches und kulturelles Erbe zurückblickt.

Dieses Wissen wurde von den Kahunas, den Priestern und Meisterschamanen in Polynesien, gehütet. Huna bedeutet Geheimnis oder verborgenes Wissen um die verborgene und unsichtbare Seite des Lebens. Huna beschreibt die Gesetze des Lebens und gibt Anleitung zur Selbstermächtigung. Huna zeigt uns, wie wir als Abenteurer unser Schiff selbst steuern, um glücklich in den Gewässern unseres Lebens zu fahren.

Die vier Widerstände in der Huna-Philosophie

Štyri odpory v Huna-filozófii

Huna beschreibt vier Wi

  • derstände, die im Leben wirken und aus denen unsere Konflikte und Beschwerden resultieren. Diese werden durch Stress, gleichbedeutend mit zu viel Spannung, ausgelöst.

  • Prvé: telesný odpor je telsná reakcia na fyzické napätie a poranenia.
  • Druhé: emocionálny odpor pochádza zo strachu a hnevu.
  • Tretie: mentálny odpor popisuje našu kritiky-závislosť, lebo niečo považujeme za nesprávne
  • Štvrté: spirituálny odpor hovorí, že sme sa od niečoho oddelili alebo sa oddelení cítime. Hawaiské slovo pre odpor je ku^e a znamená presne : dištancovať sa/stáť mimo. Na umožnenie liečby platí prekonať to oddelenie a rozpustiť tie odpory.

Psycholģ a Kahuna-šamán Serge Kahili King to zhrnul do siedmych základných princípov pre popis vnútorných dôvodov pre vonkajšie udalosti a platia ako základy manifestácie šťastného života. S tými princípmi môžeme náš život transformovať/zmeniť do jeho harmonické prapôvodného stavu.

  • Erstens: Körperlicher Widerstand ist die körperliche Reaktion auf physische Spannung und Verletzungen.

·       Zweitens: Emotionaler Widerstand resultiert aus Angst und Wut.

·       Drittens: Mentaler Widerstand beschreibt unsere Kritiksucht, weil wir etwas für falsch halten,

·       Viertens: Spiritueller Widerstand besagt, dass wir uns von etwas abgetrennt haben oder uns abgetrennt fühlen. Das hawaiianische Wort für Widerstand ku‘e bedeutet genau das: sich distanzieren/abseits stehen. Es gilt diese Trennung zu überwinden und die Widerstände aufzulösen, um Heilung zu ermöglichen.

Der Psychologe und Kahunaschamane Serge Kahili King hat sieben Grundprinzipien zur Beschreibung innerer Ursachen äußeren Geschehens und als Grundsätze zur Manifestation eines glücklichen Lebens zusammengefasst. Mit diesen Prinzipien können wir unser Leben in seinen harmonischen Urzustand transformieren.

Die sieben Grundprinzipien –Sedem základných princípov

1)     Ike – Svet je to za čo ho považuješ

Každý sníva vlastný sen. Pohár je napoly plný alebo napoly prázdny. Sú to naše myšlienky, predstavy, postoje a viera, ktoré určujú náš život a pohľad na svet. To čo veríš bude tvoja realita.

2)     Kala neexistujú žiadne hranice.

Všetko je možné. Ten princíp je založený na vedomosti toho, že všetko je prepojené a predstava o oddelení a hraníc je len ilúzia.

3)     Makia – energia nasleduje po pozornosti

Na čo sa sútredíme – to sa zosilní. Alebo naše problémy a strachy alebo naše sny, želania a ciele.

4)     Manava – teraz je okamih moci

Existuje len TERAZ. Jedna z načastehších blokád pochádza z toho, že žijeme v minulosti alebo v budúcnosti. Staré emócie, traumy, pocity viny alebo strach a obavy nás zadržiavajú od súčasnosti.

5)     Aloha - Milovať znamená byť šťastný s....

Ultimatívny recept šťastia: miluj všetko v tvojom živote. Rozhodni sa teraz byť šťastný. Je to ilúzia keď veríme, že môžeme byť šťastní len vtedy keď sme niečo dosiahli: viac peňazí, vzťahy, zdravie.

6)     Mana - Všetka moc pochádza z vnútra

Všetka moc, ktorá vytvorí tvoje zážitky pochádza z tvojho vlastného tela, rozumu a ducha. „Len ja som zodpovedný za môj život“.

7)     Pono – účinok je miera pravdy

„Huna je vtedy keď to účinkuje/funguje. Účinok sa meria na výsledkoch v živote.

1)    Ike – Die Welt ist, wofür du sie hältst

Jeder träumt seinen eigenen Traum. Das Glas ist halb voll oder halb leer. Es sind unsere Gedanken, Einstellungen und Glaubenssätze, die unsere Haltung zum Leben und unsere Sicht auf die Welt bestimmen. Das, was du glaubst, wird deine Realität.

2)    Kala – Es gibt keine Grenzen

Alles ist möglich. Dieses Prinzip beruht auf dem Wissen, dass alles verbunden und die Vorstellung von Trennung und Grenzen nur eine Illusion ist.

3)    Makia – Energie folgt der ­Aufmerksamkeit

Worauf wir uns konzentrieren, das verstärkt sich. Entweder unsere Probleme und Ängste oder unsere Träume, Wünsche und Ziele.

4)    Manawa – Jetzt ist der Augenblick der Macht

Es gibt nur das Jetzt. Eine der häufigsten Blockaden besteht darin, dass wir entweder in der Vergangenheit leben oder in der Zukunft. Alte Emotionen der Wut, Traumata, Schuldgefühle oder Ängste und Befürchtungen halten uns von der Gegenwart fern.

5)    Aloha – Lieben heißt Glücklich sein mit …

Das ultimative Glücksrezept: Liebe alles in deinem Leben. Entscheide dich jetzt, glücklich zu sein. Es ist eine Illusion, wenn wir glauben, dass wir erst glücklich sein werden, wenn wir etwas erreicht haben: mehr Geld, eine Beziehung, Gesundheit.

6)    Mana – Alle Macht kommt von innen

Alle Macht, die dein Erleben erschafft, kommt aus deinem eigenen Körper, Verstand und Geist. „Ich allein trage die Verantwortung für mein Leben.“

7)    Pono – Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit

„Huna ist, wenn es wirkt.“ Die Wirksamkeit bemisst sich an den Resultaten im Leben.

Wirkungsvolle Hunatechniken – Účinné Huna-techniky

Blokády sú smerníkom. Ukazujú nám kde možno môžeme urobiť zmenu smeru keď ešte chceme rozpustiť staré konflikty a emócie. Huna ponúka mnohé efektívne liečebné techniky aby boli rozpustené/privedené znovu do toku blokované energie.

Meditatívne techniky ako návšteva u nášho podvedomia, lesná cesta pre zľahčenie dosiahnutia jedného cieľa a záhradné-tiki pre kultivovanie vlastnej duševnej-záhrady sú len niektoré možnosti pre dosiahnutie ďalekosiahlych zmien v živote...

Blockaden sind Wegweiser. Sie zeigen uns auf, wo wir vielleicht einen Richtungswechsel vornehmen sollten und alte Konflikte und Emotionen noch gelöst werden wollen. Huna bietet viele effektive Heilungstechniken, um blockierte Energien wieder in den Fluss zu bringen.

Meditationstechniken wie der Besuch bei seinem Unterbewusstsein, den Waldweg zur Erreichung eines Zieles und das Gartentiki zur Pflege des eigenen Seelengartens sind nur einige Möglichkeiten, um weitreichende Veränderungen in seinem Leben zu erzielen...

Quelle und weiter: https://www.sein.de/blockaden-loesen-mit-der-huna-philosophie-verantwortlich-gluecklich-dankbar/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37