Explózia svetla...

Sternenbotschaft: Die Andromedaner (durch Natalie Glasson) – 27.November 2015

Veröffentlicht am November 30, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: ndromeda

„Explosion des INNEREN LICHTS” – „Explózia VNÚTORNÉHO SVETLA“

Frekvencie svetla napĺňajú vzduch a atmosféru, prenikajú dimenziami, tvarmi, hmotou a dokonca inými vibráciami svetla. Explózia svetla sa pohybuje cez atmosféru čakajúc na okamih kedy môže preniknúť vašou bytosťou – nemá iný cieľ ako spojiť sa s bytosťami na Zemi – s jadrom a nepretržitou energiou stvorizeľa, ktorá je súčasťou ľudstva. Mnohí z vás už cítia tie explózie svetla blízko ich bytosti, okolo vás sa javia zrkadlá, dá sa to cítiť tak, že všetko je v rezonancii so svetlom, zakotvené vo vašej bytosti a súčasne chce uniknúť. To môže vo vás spôsobiť chaos, ktorý bude každou osobou prežívaný na inej úrovni. V minulosti sa rodilo svetlo cez chaos a znova sa pohybujete k jednej skúsenosti vnútorného chaosu čím sa umožní zrodenie prebudenia a ďalšia explózia svetla vo vašej bytosti.

Frequenzen des Lichts füllen die Luft und Atmosphäre, durchdringen die Dimensionen, die Formen, Materie und sogar andere Licht-Schwingungen. Eine Explosion des Lichts bewegt sich durch die Atmosphäre, wartend euer Wesen zu durchdringen, es hat kein anderes Ziel, als sich mit dem Wesen des Menschen auf der Erde zu vereinen ~ dem Kern und der konstanten Energie der Schöpfung innerhalb der Menschheit. Viele von euch können diese Licht-Explosionen kurz vor eurem Wesen sich nähern spüren, Spiegel erscheinen überall um euch, es kann sich anfühlen, dass alles was nicht mit dem Licht in Resonanz ist, in eurem Wesen verankert bleiben und doch gleichzeitig entkommen möchte. Dies kann ein wenig Chaos innerhalb von euch schaffen, das auf unterschiedlichen Ebenen von jedem Individuum erlebt werden wird. In der Vergangenheit wurde das Licht durch Chaos geboren, und erneut bewegt ihr euch auf eine Erfahrung von inneren Chaos zu, das Erwachen zu gebären und eine weitere Explosion von Licht in eurem Wesen zu ermöglichen.

Chaos ist nichts zu fürchten oder davor zurückzuschrecken, weil es scheinbar nicht spirituell oder erleuchtend wäre. Wenn ihr das Chaos erlebt, sind eure Reaktionen die Schlüssel, die euch erlauben, euch in einen Raum des Lichts in eurem Wesen zu bewegen.

Nie je nutné mať strach alebo obávať sa toho chaosu, že nie je spirituálneho pôvodu alebo nie je osvieťujúci. Keď zažijete chaos tak vaša reakcia je kľúč, ktorý vám dovolí pohybovať sa do priestoru svetla vo vašej bytosti.

Dokážete zažiť chaos vo vašom vnútri bez strachu a s reakciou alebo odpoveďou lásky? To je to o čo ste prosení. Dokážete akceptovať, zažiť a uznať akúkoľvek formu chaosu a navždy uznať, že láska je vo vašej bytosti a že je silnejšia ako akákoľvek iná energia vo vás? Chaos, ktorý vzniká vo vašej bytosti je prekrásny, možno ste to už v minulých týždňoch zistili alebo ste teraz v stave identifikovať ho. Všetko môže vyzerať rozmazané, dôverné alebo jednoducho  pociťovať sa ako jemná frustrácia a predsa keď ste ochotní akceptovať tak zapálite explóziu svetla vo vašej bytosti. Svetlo, ktoré je najvyššia láska Stvoriteľa zosilňujúca sa vo vás pokiaľ exploduje vo vašej bytosti a naplní svetlom každú buňku, vytvorí neutralizáciu, ktorá vytvorí rovnováhu, liečbu a nasledujúce vedomé stvoriteľ-vedomie a podporuje intenzívňujúcu rezonanciu/súlad so Stvoriteľom. Predstavte si ako sa rozpúšťajú vo vás všetky blokády, chybné usmernenia a obmedzenia a vaša bytosť je slobodná pokiaľ sa prebúdza nová verzia vás samých. Na fyzickej úrovni môžeme to popísať tým, že nad tým rozmýšľate, že váš chrbát a chrbtica boli skrivené, chodili ste sklonení a chrbtica nebola rovná – potom explodovalo svetlo vo vás, vašej bytosti a vaša chrbtica sa pohla do perfektného a zdravého stavu/polohy a vy sa cítite slobodní, schopní pohybovať sa s ľahkosťou a cítite sa novo-oživení.

Könnt ihr Chaos innerhalb eures Wesens ohne Furcht und mit einer Reaktion oder Antwort der Liebe erfahren? Dies ist, worum ihr gebeten werdet. Könnt ihr jegliche Formen von Chaos innerhalb eures Wesens akzeptieren, erleben und anerkennen, während ihr nicht verhaftet oder beteiligt seid, und auf ewig anerkennen, dass die Liebe immer in eurem Wesen präsent und stärker ist als jede andere Energie innerhalb eurer? Das Chaos, das aus eurem Wesen entsteht ist wunderschön, ihr hattet es vielleicht bereits in den vergangenen wenigen Wochen erfahren, oder seid jetzt bereit, es innerhalb eures Wesens zu identifizieren. Es kann sich alles verzehrend, vertraut oder einfach als sanfte Frustration anfühlen und doch, wenn ihr bereit seid das Chaos mit Bewusstsein und Liebe zu akzeptieren, werdet ihr eine Explosion von Licht innerhalb eures Wesens entzünden. Ein Licht, das die höchste Liebe des Schöpfers ist, die höchste Liebe des Schöpfers innerhalb eurer intensivierend, während es innerhalb eures Wesens explodiert und jede Zelle mit Licht füllt, eine mächtige Neuausrichtung schafft, die Balance, Heilung und weiteres bewusstes Schöpfer-Bewusstseins und Resonanz mit dem Schöpfer fördert. Stellt euch vor, wie alle Fehlausrichtungen, Blockaden und Beschränkungen aufgelöst werden und euer ganzes Wesen frei wird, währen ihr in eine ausgerichtete Version von euch selbst erwacht. Physisch können wir dieses erwachen beschreiben, indem wir euch bitten darüber nachzudenken, dass euer Rücken und euer Rückgrat aus der Ausrichtung waren, ihr gingt gebeugt und euer Rückgrat war nicht gerade, dann explodierte Licht innerhalb eures Wesens und euer Rückgrat bewegte zurück in eine perfekte und gesunde Ausrichtung, ihr fühlt euch frei, fähig, euch mit größerer Leichtigkeit zu bewegen und neu belebt.

Die Wellen der Energie, die diese Explosion des Lichts trägt, sind von höchster Liebe, und es ist die Liebe, die innerhalb eurer erwachen wird, die großartigste Erfahrung wird von reiner Selbst-Liebe jenseits der Einmischung des Egos sein. Eine einfache Erfahrung der inneren Heilung und Erinnerung. Es ist Selbst-Liebe, die das größte Werkzeug ist um euer Wesen, die Erde und die Menschheit zu wecken, und so ist es eine leichte Explosion der Selbst-Liebe, die wir, die Andromedaner hervorbringen, um die Realität zu verändern, die ihr auf der Erde erlebt. Es ist ein Werkzeug des Erwachens, das wir mit jenen teilen, die bereit sind es zu empfangen.

Vlny energie, ktoré nosia tú explóziu svetla sú najvyššou láskou a je to láska, ktorá sa vo vás prebudí, ktorá bude veľkou skúsenosťou čiste seba-lásky, vudialená od vmiešania ega. Jednoduchá skúsenosť liečby a spomienky. Seba-láska je najväčšie/najúčinnejšie náradie, ktoré prebudí vás, Zem a ľudstvo a tak je explózia seba-lásky, ktorú my, Andromedáni vnesieme a zmeníme realitu, ktorú na Zemi prežívate. Je to náradie prebudenia, o ktoré sa s tými delíme, ktorí sú ochotní prijímať.

Pokiaľ sa blíži explózia svetla vo vašej bytosti tak sa zosilní zrkadlový efekt a preto vznikne stále viac energií vo vás, ktoré možno nechcete uznať. Najväčší pocit, ktorý sa vo vás ukáže je frustrácia v súvislosti s vašou realitou, ktorá si želá skúsenosť a výsledky, ktoré zatiaľ nie sú. Tiež je tu pocit, že zmena ľudstva, Zeme a vašej reality neprechádza dosť rýchlo smerom svetla a lásky, na čo vy sa tak oddane sústreďujete. Vynoria sa vaše kľúčové problémy aby ste sa nimi zaoberali, sa im postavili a zistili, že cieľom vašej duše je liečba vášho života. Tie problémy ste mohli zažiť už ako deti – ako neúcta, nedostatok, manipulácia, strach a neschopnosť, nemožnosť podpory, nedostatok seba-lásky, seba- ubližovanie alebo utrpenie, nedôvera, neúspech a stagnáciu atď. Pocity, ktoré sú zjavne oddelené od Stvoriteľa, ktoré sa javia teraz vo vašej bytosti a vedú vás k vašim lekciám života a k vašej ceste k naplnenému životu. Tie energie môžu voliť či budú fyzické alebo sa prejavia v hádkach s vašimi milými, v nedostatku vo vašej realite alebo ako sklamanie. Vedzte, že tie skúsenosti sú dôležité, sú prepojené s explóziou svetla a je dôležité všímať si ich, lebo možno vytvoria duševné-presuny, ktoré životočasy čakali byť zažité, uskutočnené. To sa môže diať teraz v tomto okamihu a môže sa splniť.

Während sich die Licht-Explosion eurem Wesen nähert, wird seine Spiegel-Wirkung intensiviert werden, und deshalb werden immer mehr Energien von innerhalb entstehen, die ihr möglicherweise nicht anerkennen möchtet. Das größte Gefühl, das sich innerhalb vieler zeigen wird, ist eine Frustration mit eurer Realität, die Erfahrungen und Ergebnisse wünschen, die sich einfach nicht manifestieren. Auch ist da das Gefühl, dass die Erde, die Menschheit und eure Realität sich nicht schnell genug in Richtung Licht und Liebe verändert ist da, auf das ihr euch so hingebungsvoll konzentriert. Eure Schlüssel-Probleme kommen herauf, damit ihr euch damit befasst, ihnen entgegenseht und erkennt was das Ziel eurer Seele zur persönlichen Heilung für eure Lebenszeit ist. Ihr könnt diese Probleme bereits als Kind erlebt haben, wie Unwürdigkeit, Mangel, manipuliert werden, Furcht, Unfähigkeit die Unterstützung des Schöpfers zu erkennen, Enttäuschung, Einsamkeit, Mangel an Selbst-Liebe, sich selbst schaden oder leiden, Misstrauen, Misserfolg, Stagnation usw.. Gefühle, die scheinbar vom Schöpfer getrennt sind, die jetzt innerhalb eurer präsent sind, die euch zu euren Lebens-Lektionen und euren Weg zur Lebens-Erfüllung führen. Diese Energien können wählen ob sie physisch manifestieren oder von eurem Wesen als Streitereien mit einem geliebten Menschen projiziert werden, in Mangel innerhalb eurer Realität oder als eine Enttäuschung. Wisst, dass diese Erfahrungen wichtig sind, sie sind mit der Licht-Explosion verbunden, und es ist wichtig für euch darauf zu achten, denn sie können Seelen-Verschiebungen schaffen, die über Lebenszeiten gewartet haben dies zu erleben. Dies kann jetzt stattfinden und in diesem Moment erfüllt werden.

Je mehr sich die Lichtwellen in euer Bewusstsein bewegen, umso tiefer findet der Prozess der Reinigung statt, dies ist eine Zeit, euch auf das Göttliche Manifestieren innerhalb eures Seins zu konzentrieren. Wir, die Andromedaner, möchten euch bitten, euch die sanfte aber heftige Licht-Explosion vorzustellen, zu spüren oder anzuerkennen, die vom Schöpfer durch unser Wesen in den Kern eures Wesens fließt. Stellt euch vor, spürt oder erkennt das Licht-Gebäude innerhalb eures Herz-Chakras, innerhalb eines jeden Chakras und in jeder Zelle eures Wesens, das ein intensives Leuchtfeuer von Licht innerhalb von euch überall hinaus strahlt. Stellt euch dieses Leuchtfeuer des Lichts so intensiv und lebendig gefüllt mit dem Schöpfer, dem Andromedaner-Licht und die Verstärkung der Selbst-Liebe vor. Wie erfahrt ihr das Licht-Gebäude, merkt ihr vielleicht eure Bereitschaft oder eure Unwilligkeit, euch bedingungslos zu lieben, was in Wahrheit bedeutet euch selbst als Schöpfer in Form zu erkennen. Konzentriert euch auf eure Selbst-Liebe oder erlaubt ihr einfach zu erblühen. Fragt euch: “Wie kann ich mich bedingungslos lieben?” Lasst die Antwort, Führung oder Empfindung in Beantwortung entstehen, erlaubt euch, auf eurer eigenen persönlichen Reise von Selbst-Liebe geführt zu werden. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr euch lieben solltet, oder nicht wisst wie ihr jetzt Selbst-Liebe übt, lasst euch von der inneren Fülle der Weisheit und dem heiligen Schatz innerhalb von euch führen. Wisst bitte, dass ihr fähig seid euch leicht zu führen, um zu eurer natürlichen Existenz der Selbst-Liebe leicht und mühelos zurückzukommen.

Čím viac sa tie svetelné vlny pohybujú do vášho vedomia, tým hlbšia bude očista, je to obdobie sústredenia sa na prejav božskosti vo vás – vo vašom Bytí. My Andromedáni vás chceme prosiť aby ste si predstavili tú jemnú explóziu svetla, cítiť alebo uznať, že preteká od Stvoriteľa cez vašu bytosť do jadra vašej bytosti. Jednoducho si predstavte, cíťte alebo uznajte tú budovu svetla vo vašej srdcovej čakre a v každej buňke vašej bytosti, že všade vo vás žiari oheň svetla a vyžaruje navonok.  Predstavte si ten žiarivý oheň svetla tak intenzívne a živý, naplnený Stvoriteľom, andromedánskym svetlom a predstavte si zosilnenie seba-lásky. Ako si tú budovu svetla zažijete tak spozorujete vašu ochotu alebo odmietnutie seba-lásky – seba bezpodmienečne milovať – čo v pravde znamená rozpoznať seba samého ako Stvoriteľa v ľudskom tvare. Sústreďte sa na vašu seba-lásku alebo si jednoducho dovoľte rozkvitnúť. Pýtajte sa seba: „Ako sa môžem bezpodmienečne milovať?“ nechajte vzniknúť odpoveď, vedenie alebo pocity, dovoľte si byť vedení vašou vlastnou osobnou cestou seba-lásky. Keď neviete ako sa máte milovať alebo neviete či sa teraz milujete tak sa nechajte viesť vnútornou plnosťou múdrosti a svätým pokladom vo vašom vnútri. Vedzte, že ste schopní viesť sa ľahko aby ste sa bez námahy vrátili k vašej prirodzenej existencii seba-lásky.

So skúsenosťou zosilnenia vášho vnútorného svetla sa prebudí láska a chaos sa zmenší a keď ste ochotní/pripravení tak príde moment kedy zažijete úplné prebudenie svetla a seba-lásky vo vašej bytosti. Prebudenie bude zapínačom, ktorý sa zapne – môže byť, že sa možno prechodne alebo veľkoryso a pomaly roztiahne vašou bytosťou, bude to explózia svetla, ktorú rozpoznáte a budete si to užívať. Tá explózia svetla nie len, že zlepší vašu seba-lásku, tiež odhalíte vašu vďačnosť za život, nadšenie pre tú životnú skúsenosť a bude naladená a vzbudená pozitivita pre prechod ľudstva a Zeme. Vaša perspektíva sa dramaticky zmení a zvýši vaša zábava na/v živote na Zemi.

Mit der Erfahrung das Licht innerhalb eures Wesens zu verstärken, lässt die Selbst-Liebe erwachen und das Chaos sich vermindern, und wenn ihr bereit seid wird es einen Moment geben, dass das volle Erwachen des Lichts und der Selbst-Liebe innerhalb eures Wesens erfahren wird. Das Erwachen wird wie ein Schalter sein, der angeschaltet wird, es mag sich vielleicht vorübergehend oder großzügig und langsam in euer Wesen ausdehnen, es wird eine Licht-Explosion sein, die ihr erkennen werdet, und ihr werdet es enorm genießen. Die Licht-Explosion wird nicht nur eure Selbst-Liebe verbessern, ihr werdet auch entdecken, dass eure Dankbarkeit für das Leben, die Begeisterung für die Erfahrung des Lebens und die Positivität für den Übergang der Menschheit und der Erde stimuliert und angeregt werden. Eure Perspektiver wird sich dramatisch verändern und euer Vergnügen am Leben auf der Erde erhöhen.

Im Licht der Aufstiegs-Veränderung helfen wir euch und bitten euch, euch zu konzentrieren auf:

Vo svetle zmeny vzostupu vám pomáhame a prosíme aby ste sústredili na:

  • Pozorovanie problémov, s ktorými máte dočinenia v tomto momente života, buďte si vedomí vašej frustrácie, sklamaní a nedostatku, spoznajte, že sú to šance na splnenie vašej skúsenosti seba-lásky.
  • Predstavte si, precíťte alebo spoznajte to svetlo, ktoré nechávame vtekať do vašej bytosti a urobte/vytvorte plameň-svetla vo vás, ktorý je intenzívnejší a zosilňovaný vašou dušou.
  • Buďte si vedomí, že príde moment alebo uznaná pomalá integrácia/vloženie, ktorá/é je ako explózia svetla vo vašej bytosti – vytvárajúc mnohé zmeny a perspektívy.
  • Vedzte, že nás andromedánov môžete volať keď potrebujete podporu alebo pomoc, liečbu alebo porozumenie – stačí jednoduchá prosba, úmysel a to nám dovolí božsky intervenovať/zakročiť.
  • Nakoniec sa pripravte na to, že budete realitu a Svet vidieť z vyššej perspektívy lásky.

* Die Beobachtung der Probleme, mit denen ihr in diesem Moment eures Lebens zu tun habe, seid euch eurer Frustrationen, Enttäuschungen und Mängel bewusst. Erkennt, dass dies Chancen zur Erfüllung und Erfahrung der Selbst-Liebe sind.

 * Stellt euch vor, spürt oder erkennt das Licht an, das wir in euer Wesen fließen lassen und schafft ein Leuchtfeuer von Licht innerhalb eurer, das von eurer Seele intensiviert und verstärkt wird.

* Seid euch bewusst, dass ein Moment oder eine anerkannte langsame Integration kommt, die wie eine Explosion des Lichts innerhalb eures Wesens ist, viele Veränderungen und neue Perspektiven schaffend.

* Wisst, dass ihr uns, die Andromedaner, rufen könnt, wenn ihr Hilfe, Heilung, Verständnis oder Unterstützung benötigt, eine einfache Bitte oder Absicht wird uns erlauben göttlich zu intervenieren.

* Schließlich bereitet euch darauf vor, eure Realität und die Welt aus einer größeren Perspektive der Liebe zu betrachten.

Viele Menschen werden eine Explosion von Licht innerhalb ihrer Wesen in der Zeit vom 21. – 26. Dezember 2015 erleben. Jene, die es in dieser Zeit erleben, werden die kollektive Unterstützung von anderen benötigen, während ihre Aktivierung gleichzeitig das Kollektiv in ihrer Erfahrung unterstützt. Jene, die keine Verstärkung aus dem kollektiven Bewusstsein der Menschheit benötigen, werden ihre Licht-Explosion im göttlichen Timing erfahren, entweder vor oder nach diesen Daten.

Mnohí ľudia zažijú explóziu svetla v ich bytosti v dobe medzi 21.-26. decembra 2015. Tí, ktorí to v tej dobe zažijú budú potrebovať kolektívnu podporu od iných pokiaľ ich aktivácia súčasne podporuje kolektív v jeho skúsenosti. Tí, ktorí nepotrebujú zosilnenie z kolektívneho vedomia ľudstva zažijú ich explóziu v božskom načasovaní pred alebo po tých dátumoch.

My, andromedáni sme prítomní okolo vás aby sme vám pripomenuli nepoškvrnené svetlo, lásku a vedomie, neexistujú obmedzenia vo vašej bytosti alebo vedomí.

Sme vo svetle a láske s vami

Wir, die Andromedaner sind präsent, um euch an euer makelloses Licht, Liebe und Bewusstsein zu erinnern, es gibt keine Beschränkungen in eurem Wesen oder Bewusstsein.

Wir sind Licht und Liebe mit Euch

Die Andromedaner

Die Andromedaner durch Natalie Glasson, 27.11.2015,

http://www.wisdomofthelight.com/

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/1115/0natalie.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

aktualizované: 16.04.2024 17:00:00