Botschaft von El Morya (durch Barbara Bessen) - Januar 2015

von erst-kontakt @ 2015-01-12 – 09:57:13

google_ad_section_start

Liebe Freunde der Erde!

Priatelia zeme!

Som Morya, pochádzam z jednej indickej rodiny a strávil som veľa inkarnácií na Zemi a pred dobrými 150-timi rokmi ukončil. Klaniam sa pred vami plný úcty a česti. Skutočne nie je to ľahký spôsob života v tomto čase premeny. Potrebuje to veľa sily a božskej sily na udržanie sa vzpriamený a neopustiť tú cestu presvetlenia pozemských tiel. Ste vysoké bytosti, ktoré sa vyhlásili byť ochotní inkarnovať v tej konečnej fáze premeny Zeme. Vedeli ste presne čo sa bude diať. Čo tým mslím je: vy ste neprišli len pre vás, ale tiež kvôli premene kolektívu. Všetky uložené emócie toho množstva ľudí, ich životov a všetkých vzorov myslenia, ktoré boli myslené a formovali ľudí a ich životy chcú teraz byť premenené a vyrovnané aby mohli ľudstvo teraz zasiahnuť tie nové informácie, božské nápady a koncepty a tým novoformovať život. Keď teraz na krátko zatvoríš oči a sprítomníš si to čo si v tomto živote už rozpoznal a tým už premenil, tak si možno prekvapený kde teraz stojíš a ako inak sa pociťuje tvoj život. Napriek tomu nie si vždy spokojný a chceš zmeniť ešte viac. Myslíš všeobecne na teba, ale uvedomuješ si všetky stavy nedostatku a núdze na planéte. A ako my sme už povedali je veľmi dôležité porozumieť, že každá zmena tvojej razby, tvojho myslenia, tvojho života zmení aj to tých iných ľudí. 

Ich bin El Morya, stamme aus einer alten indischen Familie und währte eine lange

Zeit auf diesem Planeten. Ich habe meinen Kreislaufder Inkarnationen der Erde

vor gut hundertfünfzig irdischen Jahren vollendet. Ihr nennt dies, ein

Aufgestiegener Meister zu sein. So verbeuge ich mich vor allen Lesern voller

Achtung und Ehre. Es ist wahrlich keine leichte Artzu leben in dieser Zeit des

Wandels. Es braucht viel Stärke und göttliche Kraft, um sich gerade zu halten,

um den Pfad nicht zu verlassen, diesen Pfad der Verlichtung der irdischen

Körper. Ihr seid hohe Wesen, die sich bereit erklärten, jetzt in dieser Endphase

der Erdveränderung zu inkarnieren. Wohl wissend, was auf euch zukommt. Was

ich damit meine ist: Ihr seid nicht (nur) für euch selbst hierher gekommen,

sondern um das Kollektiv zu verändern. Alle gespeicherten Emotionen der vielen

Menschen und ihrer Leben und alle Gedankenmuster, die je gedacht wurden und

Menschen prägten, wollen verändert und ausgeglichen werden, damit die neuen

Informationen, die göttlichen Ideen und Konzepte jetzt die Menschen erreichen

und ihr Leben formen. Wenn du jetzt in diesem Moment kurz deine Augen

schließt und dir vergegenwärtigst, was du schon in diesem deinem Leben erkannt

und damit meist schon transformiert hast, bist du vielleicht erstaunt, wo du

jetzt stehst und wie anders dein Leben sich nun anfühlt. Dennoch bist du oft

nicht zufrieden und möchtest noch mehr verändern. Du denkst meist an dich,

dennoch bist du dir all der Zustände der Not auf dem Planeten bewusst. Und wie

wir euch schon oft vermittelten, ist es so wichtig zu verstehen, dass jegliche

Änderungen deiner Prägung, deines Denkens, deines Lebens, auch das der

anderen Menschen verändert.

 

Saint Germain sagte einmal, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings in Japan,sich in Europa auswirkt. Dem möchte ich beipflichten. Nichts ist unbeeinflussbar.

Saint Germain raz povedal, že jedno mávnutie krídlom motýla v Japonsku má vplyvný dosah až v Európe. S tým súhlasím. Nič nie je neovplyvnitelné.

Každá myšlienka, aj tá zmenená alebo neživená, ktorú necháte jednoducho prejsť má vplyv na vaše, vás obklopujúce pole. A samozrejme tiež v celku, v obklopujúcom poli Zeme, v poli vesmíru. Vy vytvárate všetko, ovplyvňujete vašim Bytím (aj v pararalelných svetoch) život vo vesmíre. Vy ste stvoritelia. Nie všetky bytosti tohto slnečného systému a susedných sú oduševnené. Existujú aj takí, ktorí vám to závidia a veľmi radi by mali tie kvality Zeme a v tom zmysle si aj veľa nezákonne zoberú. Jednoducho tak, bez pýtania. Oni účinkujú hlavne v astrálnom priestore. Preto sú aj vaše myšlienky niekedy nie vaše, predovšetkým vtedy keď nie sú plné/presiaknuté láskou a úctou.

Jeder Gedanke, auch der veränderte oder nicht genährte, der, den ihr einfach

ziehen lasst, hat seine Wirkung in eurem Feld. Und natürlich auch im Ganzen, im

Feld der Erde, im Feld des Universums. Ihr erschafft alles, ihr beeinflusst mit

euren vielen Sein (auch in Parallelwelten) das Leben des Universums. Ihr seid

Schöpfer. Nicht alle Wesen dieses Sonnensystems und benachbarter sind

beseelt. Es gibt auch die, die euch dieses neiden und überhaupt sehr gern die

Qualitäten der Erde besitzen möchten und sich auch diesbezüglich einiges

unrechtmäßig nehmen. Einfach so, ohne euch zu fragen. Sie agieren hauptsächlich im astralen Raum. Eure Gedanken sind demnach manchmal auch nicht die euren,besonders wenn sie nicht in großer Liebe und Achtung für alles durchzogen sind.

Toto je planéta školy, skúseností v hlbokej matérii/hmote, veľký experiment, ktorý bol vytvorený svetelnými bytosťami. Do ich stvorenia sa pomiešali iné bytosti a premenili ľudstvo, prispôsobili k ich používaniu/využívaniu. To všetko čo dnes vidíte vo vašom vonkajšku, tie dualistické boje je založené na tom vmiešaní. Nie ste tiež niekedy prekvapení prečo vôbec existujú vojny? Dá sa vôbec očakávať, že niekedy prestanú? Predstavte si, že existujú bytosti a energie, ktoré si to užívajú a to silové pole neustále živia týmito myšlienkami.

Dies ist ein Planet der Schulung, der Erfahrung in der tiefen Materie, ein großes

Experiment, das von lichtvollen Wesen konstruiert wurde. In ihre Schöpfung

haben sich andere Wesen eingemischt und auf ihre Art und Weise und zu ihrem

Nutzen die Menschheit geformt. All das, was ihr heute im Äußeren seht, die

vielen dualistischen Kämpfe, beruht auf diesem Einmischen. Seid ihr nicht auch

manchmal erstaunt, warum überhaupt noch Kriege stattfinden? Ist es

möglicherweise gar nicht gewollt, dass diese Kriege aufhören? Stellt euch vor,

dass es Wesen oder Energien gibt, die sich daran laben und stetig dieses

Kraftfeld mit neuen Gedanken diesbezüglich nähren.

Možno to nie jenič nové, tie informácie sú ti známe. Napriek tomu sa oplatí v kľude túto správu ešte raz v kľude nechať tebou prenikať. Tá cesta dnešného času nie je len očista od vlastných starých skúseností aby sa mohli usadiť a roztiahnuť v tebe to božské. Tiež je dôležité si uvedomiť tie iné vplyvy. To bláznivé pri tom je, že koniec koncov všetko je Boh, všetko čo je.  Možno máte práve v hlave padlých anjelov, ktorí sa od svetelného stvorenia odpojili.

Dies ist vielleicht nichts Neues, die Informationen sind dir bekannt. Es lohnt

sich jedoch, diese Botschaft noch einmal ganz in Ruhe in sich wirken zu lassen.

Der Weg der heutigen Zeit ist nicht nur, sich selbst von alten Erfahrungen zu klären, damit das Göttliche, als erstes dein Höheres Selbst, sich mehr in dir ausbreiten kann. Es ist auch wichtig, sich der anderen Einflüsse bewusst zu sein. Das Verrückte dabei ist, dass letztlich alles Gott ist, alles was ist. Ihr habt vielleicht gerade die Geschichte der gefallenen Engel im Kopf, die sich aus der lichtvollen Schöpfung abspalteten.

Áno, tak sa to dá vidieť. Pre vás, ktorí sa chcete presunúť ďalej je dôležité pozorovať sa. Kde myslím, kde robím niečo čo som v podstate nechcel. Kto alebo čo ma inšpirovalo?

Dobrá správa je, že o čo viac si prepojený s tvojim vyšším JA, o to viac si pred tými nízkymi vibráciami chránený. Tým chcem povedať, že schémy tej astrálnej roviny, ktoré tí využívači a cudzovnikači ťa nemôžu dosiahnuť/zasiahnuť a odvrátia sa. Tam, kde je veľa svetla nie je možnosť zaplodnenia nízkych želaní, emócií a mentálnych nápadav. Svetlo ich vstrebáva, lebo v tých ríšach tvojho skutočného JA nie rezonancia. Nechaj tie myšlienky trochu v tvojej hlave účinkovať. Budeš v tom zmysle mať ešte veľa iných poznaní keď prejdeš tvoj život. Budeš niekedy možno mať „AHA“-moment mať a pomyslíš „tak preto to bolo tak“. Ľudia so závislosťami, čo pre vás je určite zaujímavé, majú to obzvlášť ťažké. Poznáte tú príhodu jedného alkoholika v bare?, ktorý vlastne už žiadne nápoje nechcel, ale nejaký vnútorný hlas ho stále animoval? To nebolo to vlastné JA ale cudzý vplyv. To platí aj pre iné „závislosti“.

Ja, so kann man das auch sehen. Wichtig ist jetzt für euch, die ihr weiter

kommen wollt, euch zu beobachten. Wo denke ich etwas, wo tue ich etwas, was

ich nicht tun wollte. Wer oder was hat mich da inspiriert?

Die gute Nachricht ist, je mehr du mit deinem Höheren Selbst bewusst in

Verbindung bist, desto mehr bist du vor nieder schwingenden Inspirationen

geschützt. Damit will ich sagen, dass diese Schemen der astralen Ebene, die

Nutznießer und Fremdeingreifenden dich dann nicht erreichen können und sich

abwenden. Wo viel Licht ist, ist nicht die Möglichkeit, mit niederen Wünschen,

Emotionen und mentalen Ideen zu fruchten. Das Licht absorbiert sie, denn in

diesen Reichen deines wahren Seins ist dafür keine Resonanz. Lass diese Ideen

ein bisschen in deinem Kopf hin und her gehen. Du wirst noch viele andere

Erkenntnisse diesbezüglich haben, wenn du dein Leben zurückverfolgst. Du wirst

vielleicht manchmal „AHA“ sagen, „deshalb war etwas so oder so“. Menschen, die

mit Süchten zu tun haben, das ist sicher für euch interessant, besonders wenn

ihr mit anderen Menschen arbeitet, haben es da besonders schwer. Kennt ihr die

Geschichte eines Süchtigen an der Bar, der eigentlich kein Getränke mehr

nehmen wollte, aber eine innere Stimme hat ihn wieder und wieder animiert,

doch noch etwas zu trinken? Es war nicht das eigene Sein, sondern

Fremdeinwirkung. Das gilt auch für andere „Süchte“.

Koniec koncov sme všetci jeden, len mnohí si to ešte neuvedomujú. Aj to tmavé, tie vojny, hlodomory sú božské, všetko je Boh. Len je načase obrátiť sa k svetelnému stvoreniu a tým strateným už nedať žiadnu potravu. Kryon to opakoval pred dávnym časom: je to tvoj čistý úmysel, ktorý privedie zmenu. Ten úmysel pustiť to staré, prepojiť sa s božským Bytím a spoznať (znova) pole jednoty. Viac nie je čo robiť. Tvoj pravdivý skutočný úmysel odpútať sa od toho starého, už nedať krmivo parazitom a ísť kroky do tvojej vlastnej božskosti to umožní.

Letztlich sind wir alle Eins, nur dessen sind sich viele Menschen noch nicht bewusst. Auch das Dunkle, die Kriege, die Hungersnöte sind göttlich. Alles ist Gott. Nur, es ist an der Zeit, sich der lichtvollen Schöpfung zuzuwenden und den Abtrünnigen keine Nahrung mehr zu bieten. Kryon sagte vor langer Zeit und sagt es immer wieder: Es ist deine reine Absicht, die eine Veränderung hervorruft. Die

Absicht, Altes loszulassen, dich mit deinem Göttlichen Sein zu verbinden und das Feld der Einheit (wieder) kennen zu lernen. Ich möchte dazu nicken. Mehr ist

nicht zu tun. Deine wahre tiefe Herzensabsicht, dich von Altem zu lösen, Parasiten keine Nahrung mehr zu bieten und die Schritte in die eigene Göttlichkeit zu gehen, machen dies möglich.

V tomto roku 2015 ste ochotní vedome to vytvoriť. Máte tú možnosť, cez tie silné energie z centra galaxie cez Slnko naplĺňajú a vyjasňujú Zem. To znamená opustiť to staré a sústrediť sa na to nové. Niektorí z vás to už robia vedome. Kto si vezme čas na meditáciu, vnikne do toho pravdivého ticha, vnútorné cestovania aj s a cez vyššie JA – ten je bezhraničný.

Ihr seid in diesem Jahr 2015 bereit, das Neue bewusst zu kreieren. Ihr habt die

Möglichkeit, durch die starken Energien, die die Erde vom Zentrum der Galaxie

über eure Sonne erfüllen, euer Sein zu verlichten.

Das heißt, Altes einfach loszulassen und euch mit starkem Fokus auf das Neue

zu konzentrieren. Einige von euch tun dies schon sehr bewusst. Wer sich Zeit

nimmt, sich in die wahre tiefe Stille zu begeben, durch Meditationen, innere

Reisen, auch mit und über das Höhere Selbst, dem sind keine Grenzen bezüglich

des Erschaffens gesetzt.

2015 chceme s vami cielovo túto silu cvičiť a riadiť. Kde sedí tvoja skutočná moc? V srdci. Aj keď tie javy osvietenia, po ktorom tak túžite majú dočinenia s mozgami a ich aktivitou a neaktivitou a ich prepojeniami. Ten hlavný iniciátor ale je srdce, veľký skvost, ten Boh stvoriteľ v tebe s veľkým magnetickým polom. Tam si skutočne TY. To znamená pre tvoj denný život, ktorý teraz žiješ skutočne zo srdca. My sme vám to často hovorili a teraz je to veľmi dôležité: zbav sa vecí, ľudí, povolaní, voľného času, všetkého čo nezodpovedá tvojmu srdcovému pocitu. A zober si čas na trávenie času v tichu. Barbara hovorí rada o pohodlných časoch pohovky. Ide  o zažitie skutočného Bytia, to pocítenie jednoty. A kto to splní častejšie precíti, ako to je byť v tichu, ten vie aj či a čo treba urobiť.

 

Wir wollen 2015 mit euch gezielt diese Kraft üben und lenken. Wo sitzt deine

wahre Macht? Im Herzen. Obwohl die Erleuchtungserscheinungen, die ihr so

ersehnt und teilweise auch erlebt, mit den Gehirnen und deren Aktivitäten bzw.

Nichtaktivitäten und Vernetzungen zu tun haben. Aber der Hauptinitiator ist das

Herz, ein großes Juwel, der Schöpfergott in dir mit einem großen magnetischen

Radius. Dort bist du wirklich du. Das heißt für deinen Alltag, dass du jetzt

wirklich aus dem Herzen lebst. Wir haben euch dies so oft vermittelt, jetzt ist

es von großer Wichtigkeit: Löse dich von Dingen, Sachen, Menschen, Berufen,

Zeitvertreiben, die nicht mehr deinem Herzensgefühl entsprechen. Und – nimm

dir Zeit, in der Stille zu sein. Barbara spricht immer so gern von gemütlichen

Sofapausen. Es geht um das Erfahren des wahren Seins, das Erspüren der

Einheit. Und, wer dies immer öfter erfühlen kann, wie es ist, in der großen Stille

zu sein, weiß auch, ob und was zu tun ist.

A teraz dostane to upozornenie, ktoré sme vám dali – totiž častejšie byť v Bytí – ešte silnejší zmysel/význam. Byť v tomto Bytí, v tom veľkom tichu, v tom zabezpečení vyššieho JA  - existuje nekonečne veľa stupňov tvojej božskosti – dovolí ti rozpoznať čo tuná na Zemi musíš, máš, môžeš robiť alebo nie. Sám, a to je te clou/bod – živiť to pole tvojou silou zmení pole Zeme, z ktorej sa živia všetci.

A tiež je dôležité rozpoznať, že to musia robiť ľudia tejto Zeme a nie my z iného základu vibrácie. Preto mnohí z nás znova na Zemi inkarnovali.

Nun bekommt der Hinweis, den wir euch gaben, nämlich öfter im Sein zu sein,

noch eine stärkere Bedeutung. In diesem Sein zu sein, dieser großen Stille,

dieser Geborgenheit des Höheren Selbstes - es gibt unendlich viele Stufen

deiner Göttlichkeit - lässt dich erkennen, was du wirklich jetzt hier auf der Erde

tun musst, sollst, kannst oder nicht. Allein, und das ist der Clou, dieses Feld mit

deiner Kraft zu nähren, verändert das Feld der Erde, von der sich alle nähren.

Und es ist auch wichtig zu erkennen, dass dies die Menschen hier auf der Erde

tun müssen, nicht wir aus einem anderen Schwingungshintergrund. Deshalb sind

auch einige von uns wieder auf der Erde inkarniert.

Potrebuje to ľudské telo a ľudské vedomie na dosiahnutie zmeny tuná. Kryon hovorí o istom procentuálnom počte, ktoré musí byť dosiahnutý pre základné zmeny na Zemi. To sa už stalo. Teraz ide o vytvorenie novej Zeme. To robíte v každej sekunde. Nechajte iných okolo vás hrať ich hru. Ešte stále sa budú niektorí usmievať keď hovoríš o tvojich presvedčeniach a skúsenostiach. Napriek tomu sa prebúdza stále viac ľudí rozličným spôsobom a cestou. Ľudia dostanú ich prístup cez vedu. Iní žijú ich súcit pre iných ľudí. Tu sa božská múdrosť prejavila cez otvorené srdce smerom von. Keď cítiš hlboko do tvojej srdcovej roviny, pocítiš čo je tvojou úlohou. Aktivita nemusí byť prepojená s vonkajšou aktivitou. Mnohí, ktorí žijú na Zemi prišli urobiť určité skúsenosti. Vy, ktorí sú tiež nazývaní hviezdne semeno nie ste tu aby ste robili „normálne“ pozemské skúsenosti, ale na to aby ste premenili pole. To môže súvisieť aj s celkom normálnym povolaním. Nový život na Zemi sa nemusí robiť mimo akejkoľvek civilizácie. Niekedy je dôležité byť blízko –pozemsky  sústredený a tam duchovne meniť. To potom pokračuje pozemsky. To úžasné okrem toho je, že môžu byť „infikovaní“ všetci ľudia. To prebudenie, to osvietenie – ako to radi nazývate – je k dispozícii každému, jedno ako tú cestu chcú ísť.

Es braucht menschliche Körper und menschliches Bewusstsein, um hier mehr zu

verändern. Kryon spricht von einer bestimmten Prozentzahl, die erreicht werden musste für grundlegende Veränderungen auf und in der Erde. Das ist geschehen. Jetzt geht es um das Erschaffen der Neuen Erde. Das tut ihr sekündlich.

Lasst andere um euch herum ihr Spiel spielen. Immer noch werden einige lächeln, wenn du von deinen Einstellungen und Erfahrungen sprichst. Dennoch, immer mehr Menschen auf unterschiedliche Arten und Wege erwachen. Menschen werden ihren Zugang über die Wissenschaft bekommen. Wieder andere leben ihr Mitgefühl für andere Menschen. Da hat sich die göttliche Weisheit über das offene Herz nach außen projiziert. Wenn du tief über die Herzensebene in dich hinein fühlst, weißt du, was deine Aufgabe ist. Aktivität muss nicht mit äußerer Aktivität in Verbindung stehen. Viele Menschen, die auf der Erde leben, sind hier um bestimmte Erfahrungen zu machen. Ihr, die oft die Sternensaat genannt wird, seid nicht hier, um „normale“ irdische Erfahrungen

zu machen, sondern um das Feld zu verändern. Das kann auch mit einem ganz normalen Job in Verbindung stehen. Man muss nicht außerhalb jeglicher Zivilisation ein neues Leben auf der Erde aufbauen. Manchmal ist es wichtig, ganz nah im irdischen Fokus zu sein, um dort geistig zu verändern. Das wiederum setzt sich dann irdisch fort. Das Wundervolle ist außerdem, dass alle Menschen „angesteckt“ werden können.

Das Erwachen, die Erleuchtung, wie ihr es gern nennt, steht nun allen Menschen zur Verfügung, wie immer sie diesen Weg auch gehen wollen.

Na projekciu do skutočného zlatého veku potrebuje to trpezlivosť, dôveru a jasnosť. A – vy musíte začať. Musíte vedieť čo chcete, čo skutočne chcete. A nemali by ste váhať keď vo vašej blízkej rodine nie je všetko tak ako vy myslíte, že by malo. Možno sú tvoji blízki na inej zážitkovej kolaji. Možno žijú dualitu čiastočne plným srdcom. Rozmýšlaj o tom trochu. Maj porozumenie a nechaj ich robiť, ale nenechaj sa stiahnuť. Buď dobrý a súcitný. Ten súcit, ktorý príde zo svätého vyššieho srdca je všeobecný liek. Aj hluční susedia, mrzivý šéf, hádajúce deti, všetko čo tebou hýbe. Ten kabát súcitu robí zázraky. A ty máš slobodu pre tvoju úlohu tuná. Všetko čo by to mohlo byť a čo myslíš urobiť alebo nie.

Um die Neuerungen in das wahre Goldene Zeitalter hinein zu projizieren bedarf

es Geduld, Vertrauen und Klarheit. Und – ihr müsst bei euch beginnen. Ihr müsst

wissen, was ihr wollt, wirklich wollt. Und ihr solltet nicht verzagen, wenn

innerhalb der näheren Familie nicht alles so ist, wie ihr meint, dass es sein sollte.

Möglicherweise sind die Menschen deiner Nähe auf einer anderen Erfahrungsschiene. Sie leben die Dualität teilweise wahrscheinlich mit vollstem Herzen. Denke darüber ein bisschen nach. Sei einsichtig und lass sie gewähren, aber lass dich nicht hineinziehen. Sei gütig, hab Mitgefühl. Die Qualität des Mitgefühls, die aus dem Heiligen Höheren Herzen kommt, ist ein Allheilmittel. Es ist gut, sich mit dem Herzensblick seine Umwelt anzugucken. Auch zu laute Nachbarn, einen nörgelnden Chef, streitbare Kinder, alles, was dich bewegt. Der Mantel des Mitgefühls wirkt Wunder. Und – du hast Freiheit für deine eigentliche Aufgabe hier. Was immer das ist, und was immer du meinst, tun oder nicht tun zu müssen.

A teraz pozri do tvojho pola a prezri si tú silu. Je tvoja božská moc už v akcii. Alebo krčíš sa ešte lebo choroba, ťažké prostredie a iné veci sú ešte prekážkou?

Ale nikto nemá moc robiť to. Ty to dovolíš. Máš moc v tvojich rukách, môžeš zmeniť všetko čo kríži tvoju cestu. Ty môžeš zmeniť všetko, aj to čo vyzerá bezvýchodiskové. Je to ilúzia, sú to sily myslenia, staré uloženia, ktoré to spôsobujú a schémy, ktoré radi vytvárajú kamene a blokády lebo je to ich radosť. Rozpoznaj to a konaj. Hovoríme teraz o intenzívnej fáze prebudenia. Možno sa jedného dňa zobudíš a zistíš, že niečo je inak. Potrvá to chvíľu až zistíš čo to je. Vyzerá to ako keby niečo odišlo, cítiš sa voľnejší, tvoje srdce je dokorán otvorené. Prišiel si bližšie k tvojej božskosti a možno začneš deň s hlasitým smiechom. Zrazu rozponáš súvislosti – aké skutočne sú. Pochopíš tú nádhernú úlohu tejto planéty. Ponúkala ľuďom miesto hry na skrývanie. Ty rozumieš. Ďalšie skúsenosti osvietenia nasledujú. Vstúpiš do tvojej skutočnej moci. Vynára sa otázka: tak čo chcem teraz robiť? Pohlidni do tvojho vnútra a budeš vedieť. Vlastne si to už vždy vedel....

Nun schaue ich in dein Feld und begucke deine Kraft. Ist deine eigentliche

Göttliche Macht schon in Aktion? Oder duckst du dich noch, weil Krankheit, ein

schwieriges Umfeld und andere Dinge dich behindern?

Doch – niemand hat die Macht dies zu tun. Du lässt es zu. Du hast die Macht in deinen Händen, was immer deinen Weg kreuzt, du kannst es verändern. Du kannst alles verändern, auch das, was ausweglos erscheint. Es ist Illusion, es sind Gedankenkräfte, alte Speicherungen, die dies bewirken und die Schemen, die gern Steine und Blockaden produzieren, weil es ihr Labsal ist. Erkenne dies und handle. Wir sprechen jetzt von einer intensiven Phase des Erwachens. Vielleicht wachst du

eines Morgens auf und stellst fest, etwas ist anders. Es dauert eine Weile bis du

erkannt hast, was es ist. Es scheint irgendetwas gegangen zu sein, du fühlst dich

freier, dein Herz ist weit offen. Du bist deiner Göttlichkeit ein Stückchen näher

gekommen und beginnst den Tag möglicherweise mit einem lauten Lachen. Du

erkennst plötzlich Zusammenhänge, wie sie wirklich sind. Du erkennst die wunderbare Aufgabe dieses Planeten. Er bot den Menschen einen Platz des Versteckspielens. Du verstehst. Weitere Erleuchtungs-Erfahrungen werden folgen. Du kommst in deine wahre Macht. Die Frage taucht auf: Was will ich nun tun? Wirf einen Blick nach innen, du wirst wissen, was zu tun ist. Du wusstest es eigentlich schon immer...

Sme tu, aby sme ti mohli byť pomocní pri prebraní tvojho skutočného dedičstva, byť praktikukjúcim bytosťou-stvoriteľom. Som stále tvoj sluha a klaniam sa pred tebou. Keď teraz zatvoríš oči, môžeš ma vnímať tvojim vnútorným okom. Poznáme sa?

Ja som Morya. Nech žije láska, všetko čo je!

Wir sind da, um dir behilflich zu sein, dein wahres Erbe anzunehmen, ein

praktizierendes Schöpferwesen zu sein. Ich bin stets dein Diener und verbeuge

mich. Wenn du jetzt die Augen schließt, kannst du mich vor deinem inneren Auge

wahrnehmen. Kennen wir uns?

Ich bin El Morya. Es lebe die Liebe, alles was ist!

El Morya durch Barbara Bessen, Januar 2015, http://www.barbara-bessen.com/

Quelle: http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2015/01/internet-channeling-januar-2015.pdf

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37