Botschaft von Göttin Isis: Zur aktuellen Zeitqualität (durch Blandina Gellrich) - 20.Dezember 2014

von erst-kontakt @ 2015-01-16 – 09:54:28

Beschreibung: öttin - Goddes

Abschrift des öffentlichen Isis-Channelings zur aktuellen Zeitqualität vom 20.12.2014

Ústrižok z Isis-chanelingu k aktuálnej časovej kvalite

Ich bin Isis. Und ich bin geboren als ein Licht, das die Schönheit, die Größe und die Kraft der weiblichen Schwingung ausdrückt. Und als ich als ein lichtvoller Stern aus der Quelle allen Seins mit einem Mal da war, gab es weder männlich noch weiblich. Da war noch alles eins, das Weibliche im Männlichen enthalten und das Männliche im Weiblichen. Und das Erste, was in mir vibrierte, war unendlich große Freude.

Ja som Isis. A som narodená ako jedno svetlo, ktoré vyjadruje krásu, veľkosť a silu ženskej vibrácie. A ako som zrazu bola tuná ako hviezda plná svetla zo zdroja všetkého bytia, nebolo ani mužské ani ženské. Bolo ešte všetko jedno, to ženské v mužskom. A to prvé čo vom ne vibrovalo bola nekonečne veľká radosť.

Zdroj všetkého Bytia. Niektorí ho vidia ako prsteň plný svetla. Pre niektorých je to večné nič. Lebo len tak si mohol rozpoznať, že v tom večnom Bytí je súčasne všetko obsahované. Zdroj všetkého Bytia je zroj všetkých myšlienok. A každá myšlienka sa javí plná svetla, oddelí sa od všetkých myšlienok a to je ten prvý individuálny výraz. A to sa stalo kedysi aj tebe. Tým sú spolu prepojené to večné Bytie a individualita.

Die Quelle allen Seins. Manche sehen sie als einen Ring voller Licht. Für manche ist es das ewige Nichts. Und auch das ist beides Eins. Wenn es dieses Licht nicht gäbe, wüsstest Du nicht, was das ewige Nichts ist. Denn erst so konntest Du erkennen, dass in dem ewigen Sein auch gleichzeitig alles enthalten ist. Die Quelle allen Seins ist die Quelle aller Gedanken. Und jeder Gedanke erscheint voller Licht, löst sich von allen Gedanken und das ist dann der erste individuelle Ausdruck. Und so ist es auch Dir einst so ergangen. Und somit sind das ewige Sein und die Individualität miteinander verbunden.

A keď som pristála vo vesmíroch kde tá polarita začala, roezhodla som sa pre ženskú vibráciu a tým stelesniť Bohyňu so všetkou mojou radosťou. A predsa cítim, že Boh a Bohyňa sú jedno, večne prepojení, nikdy rozdelení. A to cítiš keď je v tebe pohoda/mier. Vtedy je všetko medzi sebou prepojené a nikdy rozdelené. Lebo je tot o rozdelenie, ktoré vytvára nepokoj, nespokojnosť, konflikty a hádky. To rozdelenie v tebe samom, v tvojom vnútri ťa delí od tvojich spomienok na teba. To rozdelenie, tvoje svetlo a tvoja láska- v tebe. A to čo hľadáš vonku – tú ličbu, radosť, šťastie – bolo už vždy v tebe a čakalo na prepojenie s tebou. A Zem sa veľmi, veľmi oddialila od zdroja Bytia.  A tak to medzičasom nie je jednoduché byť na Zemi a cítiť a stelesňovať to prepojenie. A keď to v tebe cítiš, tú niť, ktorá ťa ešte stále prepája so zdrojo, z ktorého pochádza všetko, tá prvá myšlienka, tam kde Ty-láska sa narodila, vtedy prídu pochybnosti a a strach. Zabudneš dôveru. Príde samota. Vtedy si sa naklonil k tým iným energiám, ktoré ti sľubovali istotu a ochranu. Počúval si ich a dôveroval v mnohých, mnohých životoch. Dnes sa nyzývajú politici a duchovní vodcovia. An potom si sa znovu cítil oklamaný a sklamaný. A tak si už večnosť na ceste hľadania a vôbec nevieš čo hľadáš a čo si stratil. A tak ťa pozývam jednoducho raz len cítiť, že v tebe niečo je čo si kedysi stratil a tým aj tvoju intuíciu, dôveru v tebe, ten prístup k tvojej vnútornej vedomosti, ku zdroju lásky v tebe. Jednej lásky, ktorá je tak úžasná, že môže otvoriť cestu k uzdraveniu. A ako veľmi aj hľadáš, tú tvoju časť nájdeš len v tebe. Ešte stále je tam. A tak som dnes tu aby som ti mohla byť zrkadlom. Zrkadlo, v ktorom sa rozpoznáš. Lebo tá radosť, ktorú ja v sebe cítim a stelesňujem, tá láska a dôvera vom ne a ku mne, tá oddanosť – to všetko je aj v tebe.

Und als ich in Universen gelandet bin, wo die Polarität begann, habe ich mich für die weibliche Schwingung entschieden und somit, die Göttin zu verkörpern mit all meiner Freude. Und doch fühle ich in mir, dass Göttin und Gott eins sind, ewig verbunden, nie getrennt. Und dies fühlst Du, wenn in Dir Frieden ist. Dann ist alles miteinander verbunden und nicht mehr voneinander getrennt. Denn es ist diese Trennung, die den Unfrieden erschafft, die Unzufriedenheit, die Konflikte und Streitigkeiten. Die Trennung von Dir selbst im Inneren, von Deinen Erinnerungen an Dich selbst. Die Trennung, Dein Licht und Deine Liebe zu fühlen – in Dir. Und dass das, was Du im Außen suchst – die Heilung, die Freude, das Glück – schon immer in Dir gewesen ist und darauf gewartet hat, sich wieder mit Dir zu verbinden. Und die Erde hat sich sehr, sehr weit entfernt von der Quelle allen Seins. Und so ist es mitunter nicht einfach auf Erden, diese Verbundenheit damit zu fühlen und zu verkörpern. Und wenn Du dies in Dir nicht fühlst, diesen Faden, der Dich immer noch verbindet mit der Quelle, aus der alles kommt, der erste Gedanke, da wo Du Liebe geboren wurde, dann kommen Zweifel und Ängste. Du vergisst das Vertrauen. Es kommt die Einsamkeit. Dann hast Du Dich anderen Energien zugewandt, die Dir versprochen haben, Dir Sicherheit und Schutz zu geben. Hast ihnen zugehört und vertraut in vielen, vielen Leben. Heute werden sie Politiker und Religionsführer genannt. Und dann fühltest Du Dich wieder betrogen, verraten. Und so bist Du schon seit Ewigkeiten auf der Suche und Du weißt gar nicht, was Du suchst und was Du verloren hast. Und so lade ich Dich ein, einfach nur einmal zu fühlen, dass es da Etwas in Dir gibt, wo Du das Gefühl hast, irgendwann hast Du irgendetwas von Dir verloren und damit auch Deine Intuition, das Vertrauen in Dir, den Zugang zu Deinem inneren Wissen, zu der Quelle der Liebe in Dir. Eine Liebe, die so großartig ist, das sie Wege der Heilung öffnen kann. Und so sehr Du auch suchst, diesen Teil in Dir, Du findest ihn nur in Dir. Er ist immer noch da. Und so bin ich heute auch hier, um Dir ein Spiegel zu sein. Ein Spiegel, in dem Du Dich erkennst. Denn die Freude, die ich in mir empfinde und die ich verkörpere, die Liebe und das Vertrauen in mir und zu mir, die Hingabe, das ist auch in Dir.

A možno myslíš teraz na Egypt. Tám mám chrám. A áno, ja mám spomienky na Egypt. A jedna moja časť bola tam, tak ako jedna časť teba je teraz tuná, v tvojom tele. Spomínaš na jednotlivé úseky. Egypr – už vtedy začala vojna medzi rozličnými božstvami. A keď Bohovia medzi sebou sa hádajú a vedú vojny, tak sa od zdroja všetkého Bytia  veľmi vzdialili. A prišli s dobrým úmyslom na Zem z rozličných planét. Ponúkli ľudstvu ich názor o vesmíre a kozme, ich názor o vzniku/zdroji všetkého Bytia. Zem je dobré miesto na obhliadnutie – jedno či die o politiku, hospodárstvo alebo náboženstvo.  A vlastne vždy die o: Kde je tá skutočná sila a moc? A každé náboženstvo a politický smer by tebe to mali ukazovať. Lebo zem je misto vedy a skúmania vo všetkých smeroch, do svetlých tak isto aj tmavých. A Zem sa vždy ďaleko/široko otvorila ce mnohé dimenzie a pozvala mnohé bytosti. A tak časom vznikol na Zemi zmätok. A keď niekto prišiel od niekde mysleli ľudia, že je Boh. Lebo vždy hľadali Boha, dlhý, dlhý čas/dobu a zabudli, že ich domov nie je vonku. Je v každom tlku srdca s jeho silou a mocou a mocou a láskou. A tak pozri si všetkých tých Bohov a profétov, ktorí Zem navštevovali z iných planét. Aj keď často boli ich úmysly myslené dobre a rozmyslené – napriek tomu sa niekedy zaplietli v jednom víri a podriadili si ľudstvo, ako to do dnes robí mnoho náboženstiev. A tiež existuje jeden výraz tieňa odo mňa. Existuje jedna najnevaná Isis. Ale to je sila. A samozrejme keď sa príliš vzdialim od zdroja, vznikne tieň.

Und vielleicht denkst Du jetzt an Ägypten. Dort ist mir ein Tempel geweiht. Und ja, ich habe meine Erinnerungen an Ägypten. Und es ist ein Teil von mir dort gewesen, so wie ein Teil von Dir jetzt hier im Körper ist. Du erinnerst Dich an einzelne Fragmente. Ägypten, damals begann schon der Krieg zwischen verschiedenen Göttern. Und wenn Götter sich bekriegen und streiten, dann haben sie sich weit entfernt von der Quelle allen Seins. Und sie kamen mit guten Absichten hierher von verschiedenen Planeten. Sie haben die Erde besucht und Ihre Sicht des Universums und des Kosmos, ihre Sicht vom Ursprung allen Seins den Menschen angeboten. Die Erde ist ein guter Ort, um verschiedene Sichtweisen – und egal ob sie politisch, wirtschaftlich oder religiös sind – sich anzuschauen. Und eigentlich geht es immer darum: Wo ist die wahre Macht und Kraft? Und jede Religion und politische Richtung soll Dir etwas zeigen. Denn die Erde ist ein Ort der Wissenschaft und Forschung in alle Richtungen, in die lichtvollen wie in die dunklen. Und sie hat sich schon immer weit geöffnet durch viele Dimensionen hindurch und das hat viele Wesen eingeladen. Und so ist mitunter ein Durcheinander auf der Erde entstanden. Und wenn Jemand von woanders her kam, haben die Menschen gedacht, dies ist ein Gott. Denn sie haben immer Gott gesucht, lange, lange Zeit und vergessen, sein Zuhause ist nicht im Außen. Er ist in jedem Herzschlag, in jeder Schwingung der Freude mit all seiner Kraft und Macht und Liebe. Und so sieh die verschiedenen Götter und Propheten, die die Erde besuchten als Wesen von anderen Planeten. Auch wenn oftmals die Absichten wohl gemeint und wohl gesonnen gewesen sind, haben sie sich aber oft verfangen in einem Strudel, sich die Menschen untertan zu machen, wie es auch heute noch so manche Religion macht. Und so gibt es auch einen Ausdruck des Schattens von mir. Es gibt die zornige Göttin Isis. Aber dies ist eine Kraft. Und natürlich, wenn ich mich so weit entferne von der Quelle, entsteht auch aus mir ein Schatten.

A už dlhú dobu smeruje tá cesta na Zemi do vnútra. A je celkom jedno, či ľudia to robia vedome, či myslia, že sú spirituálni – tá cesta je teraz otvorená. A čím viac ľudia idú cestou do vnútra prenikne/odhaľuje sa stále viac ilúzia a klamstvo vonkajška a prepája sa stále viac s tými svetelnými dimenziami a tým aj s tvojim svetlom – tam kde práve si. A je to celkom ľahké, pozývam ťa precítiť ten smer v mojom náručí. Nemusíš robiť viac ako dýchať – dovnútra a von – a cíť môj dotyk, ktorý ťa vedie do vnútra, stále ďalej a ďalej do vnútra so všetkým tvojim myslením, cítením, videním, sluchom a vôňou. A die to ešte hlbšie a viac do vnútra. A cíť, že súčasne si tiež nasmerený von ale tvoja aura smeruje celkom inam, je ešte väčšia. Ten pocit vzniká lebo môžeš viac cítiť (z) teba. Keď, ako teraz tvojimi zmyslami ideš hlbšie a hlbšie do vnútra – môžeš tvojimi zmyslami vyjsť z tvojho fyzického tela a cíteiť tvoje vedomie aj mimo tela a prepojiť sa s ním. A potom si prepojený s tvojim svetlom. A keď v tom stáve počúvaš iných hovoriť o Bohovi, ktorý súdi, ktorý rozdeluje dobro a zlo, keď počuješ čo je peklo – tak teba sa to nedotkne. Lebo v tom stave cítiš tvoju pravdu. A vedz, že to čo pre teba je pravda – je realita/skutočnosť. Tak sa vytvárajú Svety a dimenzie. Myšlienky, ktoré majú tak silný cit, že tvoria formy. A tiež strach je cit – polarita k láske. A tak vznikli zo strachu mnohé kolektívne reality na Zemi. A tak tí Bohovia, ktorí na Zem prišli s dobrým úmyslom na to reagovali a zaplietli do toho. A tak vznikli z Bohov, ktorí na Zem priniesli lásku vyvinuli pomstyplné, zúrivé bytosti. A mnohí sú zachytení na Zemi v cykle/kolobehu inkarnácií. A v každom zúrivom a pomstychtivom znova nájdeš časť z nich. Ale tiež v ich obetiach nájdeš ich podiel.

Und schon seit einiger Zeit geht der Weg immer nach Innen auf Erden. Und es ist ganz egal, ob Menschen dies bewusst tun, ob sie meinen sie seien spirituell, der Weg ist jetzt offen. Und je mehr die Menschen diesen Weg nach Innen gehen, wird ihre Ausrichtung nach Außen Illusionen und Lügen durchdringen, reicht sie in und verbindet sich immer mit den lichtvollen Dimensionen und somit mit Deinem Licht, da wo Du auch bist. Und es ist ganz leicht, ich lade Dich ein, diese Ausrichtung einmal in meinen Armen zu fühlen. Du brauchst nichts weiter zu tun, als zu atmen – ein und aus – und fühle meine Berührung, die Dich nach Innen führt, immer weiter und weiter nach Innen mit alle Deinem Denken, Fühlen, Sehen, Hören und Riechen. Und es geht noch tiefer und weiter nach Innen. Und fühle, dass Du gleichzeitig nach Außen gerichtet bist, aber Deine Aura richtet sich ganz anders aus, sie wird noch viel weiter. Dies Gefühl entsteht, weil Du dann von Dir selbst mehr fühlen kannst. Wenn Du so wie jetzt tiefer und tiefer nach Innen gehst, kannst Du mit Deinen Sinnen über den physischen Körper hinaus gehen und Dein Bewusstsein auch außerhalb des Körpers fühlen und Dich damit verbinden. Und so ist es dann, dass Du mit Deinem Licht verbunden bist. Und wenn Du in so einem Zustand anderen zuhörst, die Dir etwas erzählen von einem Gott, der richtet, der in gut und schlecht einteilt, wenn Du dann zuhörst, was die Hölle ist, so wird es Dich nicht berühren. Denn hier kannst Du Deine Wahrheit fühlen. Und wisse, was für Dich wahr ist, ist real. So werden Welten und Dimensionen erschaffen. Gedanken, die ein so starkes Gefühl haben, dass Formen entstehen. Und auch die Angst ist ein Gefühl. Sie ist in der Polarität das Gegenüber der Liebe. Und so sind auch Angst viele kollektive Realitäten auf Erden entstanden. Und so haben auch die Götter, die in gut gemeinter Absicht zur Erde kamen, darauf reagiert und sich darin verfangen. Und aus den Göttern, die die Liebe zur Erde brachten, sind zornige und rachsüchtige Gestalten geworden. Und viele sind dadurch in einem Inkarnationszyklus auf Erden gefangen. Und in Jedem, der zornig und rachsüchtig ist, findest Du einen Ausdruck von ihnen wieder. Aber auch in ihren Opfern, auch in ihnen findest Du einen Ausdruck dieser Wesen wieder.

A tak už dávno neopustila Zem len Bohyňa ale aj Boh. Ale nie je to tak, že sa Boh a bohyňa odvrátili od ľudstva a iných bytostí na Zemi a nechali ich padnúť. Nie, ľudia sa ako kolektív rozhodli odvrátiť sa a pustili sa do dobrodružstva. A ako dobrá matka a otec sa Boh a Bohyňa stiahli a nechali ľudstvo konať podľa vôle. Naša láska však vždy bola prítomná. A keď sa teraz povie, že Bohyňa sa vracia, tak sa tým myslí, že tá ženská božskaá energia je ľudstvom znovu objavená a prebúdza sa, tak isto ako ako aj mužská božská energia. A ešte raz ti pripomeniem, že v skutočnosti/pravde sú Boh a Bohyňa jedno. Ale stredový bod je dnes ženská energia. Len mysli na - ,že v tom je obsahovaná aj mužská božská energia. Len teraz je to ona, ktorá udržuje priestor.

Und so hat nicht nur die Göttin lange Zeit die Erde verlassen, auch der Gott. Aber es ist nicht so, dass sich Gott und Göttin abgewandt haben und die Menschen und andere Lebewesen auf der Erde fallen gelassen haben. Nein, die Menschen haben als Kollektiv beschlossen, sich davon abzuwenden. Sie haben sich auf ein Abenteuer eingelassen. Und wie Vater und Mutter haben sich Gott und Göttin zurück gehalten, haben die Menschen gewähren lassen. Aber unsere Liebe ist immer da gewesen. Und wenn es jetzt heißt, dass die Göttin zurückkommt, dann heißt es, dass diese weibliche göttliche Energie in den Menschen von ihnen selbst wieder entdeckt und wach wird, genauso wie die liebende männliche göttliche Energie. Und ich erinnere Dich noch einmal daran, in Wahrheit sind Gott und Göttin eins. Aber heute ist der Schwerpunkt auf der weiblichen Energie. Nur denke die ganze Zeit daran – oder habe es in Deinen Gedanken -, dass darin die männliche göttliche Energie enthalten ist. Nur ist es sie jetzt, die an so einem Abend wie heute zurücktritt und mir den Raum hält.

POKRAČUJE......

Und so lade ich Dich erst einmal ein mitzukommen in einen Zeit, wo Gott und Göttin auf Erden willkommen gewesen sind, gefeiert wurden, und zwar indem jedes Lebewesen, jeder Mensch sich gefeiert hat. Nicht wie Du jetzt meinst mit einer Feier mit Süßigkeiten, Musik und Tanz jeden Tag. Auch wenn Musik und Tanz ein ständiger Ausdruck in der Zeit gewesen sind. Es ist mehr dieses Gefühl, dass Göttliche in sich zu fühlen, sich selbst zu ehren und zu achten. Und aus diesem Selbstrespekt und diese Selbstachtung dann andere zu ehren und zu achten, egal ob es eine Pflanze ist, ein Tier, ein Mensch, ein Wesen von einem anderen Planeten, ob es die Sonne ist, die Mondin, ein Stern, das Wasser oder das Feuer oder der Wind oder Mutter Erde. In Lemurien waren die Pole noch sehr viel näher beieinander. Und so wecke ich diese Erinnerung in Dir, wenn Du mich gewähren lässt. Da wo alles noch licht und leicht gewesen ist, dein Körper ätherisch, nicht so schwer wie jetzt und damit auch die Gedanken leicht und freudig. Und es ist die weibliche Energie, die zu der Zeit verehrt worden ist, wohl wissend es gibt auch einen Gott. Und auch er wurde geehrt. Aber die kollektive Idee zu der Zeit hat sich der Göttin zugewandt und schon dort wurde ich als ein Ausdruck der göttlichen Schwingung in der weiblichen Form angerufen. Und so war ich heute da, mitten unter Euch. Du bist mit mir verbunden gewesen. Gedanken, die Du hattest, sind aus der Freude in mir entstanden und so kam die glückliche Schwingung mit jedem Wort zu der Zeit geboren aus der Freude durch die Verbundenheit mit mir. Daraus sind Melodien und Tänze entstanden. Das Leben galt als heilig und willkommen. Und fühle diese Erinnerung in Dir, fühle wie sich dabei Deine Chakren ausrichten, gerade auch an der Wirbelsäule und wie sich dadurch auch dort Blockaden lösen und die Energie dort wieder fließt, Du Dich aufrichtest in Gedanken, in Deinen Gefühlen. Hier gab es noch keinen Krieg, weder in Dir noch im Außen. Die Menschen haben zugehört. Das heißt, sie haben den anderen reden und denken lassen, ohne ihn zu unterbrechen, ohne etwas zu bewerten. Und selbst wenn etwas, das Jemand sagte nicht stimmig für den anderen gewesen ist, dann wurde es aber respektiert. Und es hieß einfach nur: Es ist auch ein Teil der Wahrheit, aber im Moment ist es nicht meine Wahrheit. Aber ich achte und ehre Deine Wahrheit genauso wie ich meine Wahrheit ehre und achte. Und das fühlt sich anders an. Es fühlt sich nach Frieden an, Frieden mit Dir, Frieden im Außen. Und das ist meine Schwingung, dieser Frieden. Und es ist die Freude, die dies erzeugt, Freude am Sein. Diese Freude kennt keine Grenzen, sie sucht sich ihren Weg, auch wenn es nicht immer ein gerader Weg ist. Und während ich Dich berühre, fühle wie sich diese Freude in Dir auch wieder öffnet. Eine Freude, die keinen Grund hat, denn ihr Ursprung liegt in der Bedingungslosigkeit.

Dies ist es, was in der heutigen Zeit auf Erden beginnt wieder wach zu werden. In diesem Moment, wenden sich immer mehr Menschen von der Macht – der politischen und religiösen Führer – ab, weil sie erkennen, dass es nicht ihre Wahrheit ist. Es ist eine Wahrheit von Jemand anderen. Sie ist genauso wahr wie jede andere Wahrheit, aber es wird eine Entscheidung getroffen, mit welcher Wahrheit, sich die Menschen verbinden und in dem Moment, werden alte Wahrheiten losgelassen. Dann kann es gar nicht anders geschehen, als dass sie sich nach und nach auflösen. Sie erhalten keine Nahrung mehr, wenn sich immer mehr Menschen von ihnen abwenden. Einfach, indem sie sich tiefer nach Innen verbinden, sich der Wahrheit in ihnen selbst wieder zuwenden und dort die Liebe und das Vertrauen wiederfinden, so wie Du jetzt gerade.

Was ist Wahrheit? Alles entsteht aus einem Gedanken. Und es gibt viele Gedanken, die in jeder Sekunde in Dir entstehen. Und es ist das Gefühl in Dir, welchem Gedanken Du zuhörst, wem Du Aufmerksamkeit gibst. Wenn es die Angst ist, dann sind es Gedanken von „Du bist nicht viel wert“, dann schaust Du zu anderen auf und ziehst Dich in Deinen Schatten zurück und wendest Dich von Deinem Licht ab. Dann geschieht es, dass Du in Situationen gerätst, wo Du betrogen wirst, wo Dir Unglück passiert, eine Krankheit kommt, wo Jemand mit Dir streitet. Und wenn Du Dich in Liebe zu Dir zuwendest, dann schenkst Du den Gedanken Aufmerksamkeit, die sagen „Es ist eine Freude, hier zu sein. Wie schön, dass es mich gibt.“ Dann entsteht eine andere Realität. Das Glück zieht in Dein Leben ein, erschafft Synchonizitäten, Begegnungen, die Dich berühren und Dein Herz noch weiter öffnen. Je mehr Du die Verbindung zu Deinem Licht in Dir und das, was darin schwingt, im Alltag Zeit und Raum gibst, umso größer ist seine Energie, woraus dann Formen entstehen. Du bist dann verbunden mit der Quelle allen Seins. Und es ist wahrlich eine Quelle voller Kraft, Liebe, Heilung. In dem Moment verändert sich der Fluss der Energien in Dir, deren Richtung, Deine Chakren werden weit und beginnen kraftvoll zu schwingen, der Fluss der Kundalinienergie ist frei und somit bist Du verbunden mit Himmel und Erde in Dir.

Und die letzte Zeit auf Erden hat Dich bereits vorbereitet, tiefer und tiefer zu Dir gelangen. Manches Mal, indem Du das Gefühl hattest, Dich zurück zu ziehen, manches Mal, weil der Druck in Dir so groß geworden ist von allem was auf Dich einstürmt im Außen, dass Du gar keine andere Wahl hattest, als diese Ausrichtung nach Außen zu beenden und zu Dir zu kommen. Und wenn gerade in Deinem Leben sehr viel Druck ist, wo viel auf Dich einstürmt, so viel zu bedenken ist, so viel zu tun ist, dann wisse das dies daher kommt, weil Du gerade nicht so tief mit Dir verbunden bist. Denn wenn Du dies bist, kann es im Außen wirbeln und Du kannst genau sehen und entscheiden, womit Du Dich jetzt verbindest, was für Dich wichtig ist. Du kannst es sortieren, so dass Du alles in Ruhe erledigen kannst. Denn in dem Moment, bist Du die Schöpferin und Du kannst allem eine neue Struktur geben. Und vielleicht erkennst Du, was Du gerade erschaffen hast in Deinem Leben. Stell Dir einmal vor – auch wenn Du nicht daran glaubst -, dass Du es erschaffen hast, egal ob eine Krankheit, ob einen Streit, eine verworrene Situation. Dann fühle erst einmal Deine Verbindung dazu. Eine Schöpferin wertet nicht, sie urteilt auch nicht, denn sie weiß, dass sie alles, was sie erschaffen hat, auch wieder auflösen kann, wenn sie nur weiß, womit sie dies erschaffen hat. Und es ist jetzt egal, ob Du genau weißt, was Du gedacht hast, was Du gefühlt hast, um dies zu erschaffen. Es reicht, dass Du weißt, Du bist so kraftvoll, dass irgendein Gedanke in Dir, eine Meinung, eine Vorstellung, dies erschaffen hat. Dann atme und erfreue Dich für einen Moment daran, dass Du so kraftvoll bist, wenn Du dies erschaffen hast und dass Du schon gut sein musst als Schöpferin, dass so eine Form entsteht. Ehre für einen Moment Deine Schöpfung, auch wenn sie aus Deiner Sicht missraten ist. Erfreue Dich erst einmal daran, dass etwas entstanden ist. Und in dem Moment wird alles schon besser. Denn indem Du Dich einfach nur an Deiner Schöpfung erfreust, ohne sie zu werten, weder als gut noch als schlecht, nur als „oh, ich muss schon gut sein, dass ich so etwas erschaffen kann“, dann beginnt sich gerade auch das Gegenteil zu erschaffen, die Heilung, die Lösung. Und lass es geschehen, lass es sich einfach seinen Weg finden. Das ist Schöpfung. So sind Planeten und Sterne entstanden und so hast Du einst Dich selbst geboren.

Und Du begibst Dich in eine magische Zeit. Sie werden auf Erden Raunächte oder auch Weihnächte genannt und beides ist in ihnen enthalten, eine Weihe und sie sind gleichzeitig eher rau von der Energie und Qualität. Es ist die Zeit zwischen den Welten, da wo Du Dich oft des nachts in mehreren Welten gleichzeitig befindest. Die Dichte löst sich für einen Moment immer mehr auf. Und Du schaust zurück auf dieses Jahr. Wie hast Du es begonnen, wie hast Du Dich verändert? Und es sind große Veränderungen in kurzer Zeit geschehen. Dass wofür Du früher viele, viele Jahre gebraucht hättest, um etwas zu erkennen und dann auch zu verkörpern und etwas Altes los zu lassen, so geschieht dies heutzutage in wenigen Tagen. Und vielleicht fühlst Du Dich, trotz dass die Zeit scheinbar schneller geworden ist, verjüngt und frischer. Denn auch dies bringt diese Zeit mit sich. Und es ist nicht wirklich, dass sich die Energie der Zeit so sehr verändert hat. Es ist die grundsätzliche Schwingung auf Erden, die einfach anders geworden ist. Wenn Du Dich immer mehr mit dieser Schwingung einstimmst, Dich mit ihr verbindest – Und der Weg führt nach Innen, nicht nach Außen, um diese Verbindung zu erschaffen und um Dich einzuschwingen. Du kannst es wie eine Melodie sehen, dass sich die Tonlage auf Erden verändert hat -, dann erlebst Du Zeit auch wieder ruhiger. Dann bist Du getragen von den Energien auf Erden. Genau dies werden Menschen im kommenden Jahr immer mehr für sich entdecken, aber auch die Tier und Pflanzen auf Erden. Dadurch kommt es zu Veränderungen im Verhalten überall. Die magische Zeit, die jetzt kommt, nimm Dir so viel Ruhe wie es Dir möglich ist. Sei ganz viel bei Dir. Dann wirst Du sie als sehr heilsam erleben. Du wirst sie lieben. Es ist nicht wichtig, ob Du Dich an einem Traum erinnerst und ob dieser Traum mit einem bestimmten Monat verbunden ist. Das ist alles ein Konzept und Du kannst Dich auf dieses Konzept einschwingen und es zu Deinem machen oder Du kannst es auch sein lassen. Dann wird es anders für Dich sein. Es ist eine Zeit, die Dich tiefer und tiefer nach Innen führt, wo Du in vielen Träumen schaust: „Was wollte ich erleben und lernen in diesem Jahr? Was wollte ich heilen und was wollte ich loslassen?“ Und so manches wirst Du noch nachts in den Träumen loslassen oder in der Schwingung verschieben. Und somit webst Du selbst die Fäden für das kommende Jahr, ob Du Situationen brauchst, die Dich noch herausfordern oder ob Du bereits lernst, wenn Du einen leichten Weg gehst und sich die Türen für Dich öffnen. Wenn Du es nicht mehr brauchst, dass Du Dir erst den Kopf an der Tür einschlägst, damit Du siehst und fühlst, dass da eine Tür ist und sie dann für ein Hindernis hältst. Vielleicht siehst Du die Türen auch, ohne dass Du dagegen rennst und kannst sie Dir leicht öffnen. Meditationen helfen in dieser Zeit, Dich mit dem Licht in Dir zu verbinden, es zu fühlen, es wirken zu lassen, Göttin und Gott in Dir zu feiern, zu ehren, zu achten.

Diese Zeit der Raunächte wird mit bestimmten Wesen verbunden, die die Energie halten. Du kannst es Dir so vorstellen, sie sind der Raum für diese heiligen Tage. Es ist wie ein Raum, den Du betrittst, wo die Zeit stillsteht und sich alles neu sortiert. Und je weniger Hektik und Ablenkung Du in diesen Tagen im Außen hast, um so leichter und kraftvoller wirst Du diese Energie erleben. Es ist ein sehr heiliger Moment, der es aber braucht, dass Du Dich bewusst darauf einstimmst mit Deinen Gedanken, Deinen Gefühlen, der Hinwendung. Du hast diesen heiligen Raum gerade hier gefühlt und hast ihn betreten. Und auch dies ist aus einer kollektiven Idee auf Erden einst entstanden. Es ist nichts, was einst von Außen gekommen ist. So einen heiligen Raum und so eine Idee können nur Götter haben und somit bist Du selbst eine Göttin, hast dies mit erschaffen. Und daran erinnere Dich in diesen Tagen. Denn wenn Du weißt, dass Du es mit erschaffen hast, dann bist Du auch damit verbunden. Und so lade ich Dich jetzt ein, einen Wunsch, etwas was Du heilen, lösen, verändern oder lernen möchtest in dem kommenden Jahr, jetzt hier in den Raum zu geben, wo bereits alle Wesen, die diesen Raum halten, da sind. Sie werden es aufnehmen. Fühle ihre Anwesenheit.

Und es ist wunderbar, dass das Wasser diese Zeit unterstützt und vorbereitet. So viel wird hier gerade in den Emotionen gereinigt und es zieht die Menschen nach Innen, einfach weil sie bei so einer starken Verbindung zwischen Wasser und Wind lieber zu Hause bleiben. Somit wird es leichter, sich auch mit dem Zuhause im Inneren zu verbinden. Es zieht einfach alles dahin.

Und so möchte ich Dir noch eines nahe bringen und dies ist eine sehr kraftvolle Heilung für Dich. Was ist eine Weltentänzerin? Du kennst vielleicht die Tarot-Karte. Es ist Freude und Leichtigkeit darin, eine tiefe Verbundenheit. Eine Verbundenheit zum inneren Wissen und zu der Quellen allen Seins in einem selbst. Weltentänzerin bist Du dann, wenn Du mit allen Formen Deines Ausdrucks, egal wo im Universum und im Kosmos verbunden bist, wenn Du weißt, dass Du überall bist, in jeder Dimension, egal ob Licht oder Dunkelheit. Wenn dies alles in Dir ist, dann bist Du eine Weltentänzerin. Das ist das Geheimnis dieser Karte. Und so berühre ich Dich noch tiefer, öffne Deine inneren Augen, Dein inneres Hören und Fühlen und richte für einen Moment Deine Antennen aus, wie Du es gerne nennst. Das heißt, ich aktiviere die Fäden zu den Teilen von Dir, die oftmals schlafen, die in anderen Dimensionen, auf anderen Planeten und in anderen Welten sind, vergangene Welten, zukünftige Welten, lichtvolle Welten, dunkle Welten. Vielleicht fühlst Du dieses Vibrieren, wenn sich ein Faden der Verbindung aktiviert. Fühle, wie es in Dir leichter wird, freudvoller und wie in diesem Moment, wo alles miteinander verbunden ist in Dir, auch alles in Dir ausbalanciert ist. Was Dir diese Balance schenkt ist Freude, die Freude am Sein, die Freude an Dir selbst, die Freude, dass es Dich gibt. Das geschieht, wenn die Göttin in Dir wach wird. Das ist die Schöpferin in Dir und bei der Einen wird sie laut sein, bei der Anderen leise. So fühle für einen Moment wie ich mich anfühle, wenn ich durch die Welten schwebe und reise.

So ist Lemurien entstanden, aus dieser Freude. Das hat die wunderbaren und schönen Pflanzen erschaffen, den Frieden, die vielen zauberhaften Farben. So lass es für einen Moment in Deinem Leben jetzt fließen, ohne daran zu denken, was erschaffen werden soll. Lass sich die Formen selbst suchen. Lass nur diese Freude hinaus fließen. Sei einfach nur Schöpferin, nicht schon Diejenige die eine Form erschaffen hat. Am Anfang ist dieses Gefühl der Freude, der Liebe oder des Glücklichseins, das dann fließt und fließt und fließt. Formen entstehen von selbst und nach einiger Zeit begegnest Du dann diesen Formen, erfreust Dich noch mehr, erfreust Dich an Deiner Schöpfung und es entstehen weitere Formen. So lösen sich Begrenzungen auf und es reicht, dass Du weißt, dass jegliche Begrenzung nur eine Idee ist. Mach es nicht zu einem Stress, sie aufzulösen. Es ist für Dich an der Zeit, einfach nur zu schauen, was für Ideen es überall gibt und dass alles erst einmal eine Idee ist. Denn dann hast Du die Wahl, ob Du Dich mit dieser Idee verbinden möchtest, weil es im Moment für Dich der Wahrheit in Dir entspricht, egal ob sie aus Angst oder Liebe in Dir entsteht. Ehre Deine Wahrheit und achte sie, bekämpfe sie nicht. Aber nimm sie wahr als das, was sie ist: Deine momentane Wahrheit, in dem Wissen, es gibt auch noch andere Wahrheiten. Das ist der Ausdruck einer Göttin. Das bereitet Dich auf die Zeit vor, die kommt. Dann wirst Du das, was ich Dir heute erzählt habe und wohin ich Dich mitgenommen habe, tiefer und tiefer erforschen. Du wirst immer mehr diese Wahl der Entscheidung in Dir fühlen, womit Du Dich verbindest und dann kannst Du leichter alte Verbindungen loslassen. Und so werden sich Grenzen in Dir auflösen und dadurch Heilung geschehen. Die Zeitqualität auf Erden wendet sich mehr der weiblichen göttlichen Schwingung zu. Aber auch das männliche Göttliche auf Erden ist nicht der Ursprung der göttlichen Schwingung. Es kommt eher von anderen Ebenen und auch das werden die Menschen immer entdecken und sich abwenden. Es wird sie nicht mehr interessieren und da ist es egal, ob Du diesen Gott in der Wirtschaft, Politik oder Religion findest. Alles, was Menschen verachtet oder irgendetwas verachtet, ist nicht der liebende Gott, es ist nicht der Ausdruck seiner Liebe. Aber solange es Menschen gibt, die Angst haben, die so etwas brauchen, die sich schuldig fühlen und den Schöpfer und die Schöpferin in sich selbst nicht suchen, ist es Nahrung für diese Energie auf Erden. Aber die Nahrung wird immer schwächer und schwächer, weil sich immer mehr Menschen sich abwenden und sich nach Innen wenden.

So bist Du gut vorbereitet für die kommende Zeit. Fühle den Frieden und die Klarheit in Dir. So lass uns wieder zurück gehen in den Raum, wo wir gestartet haben. Lemurien ist auch hier. Wir haben nicht wirklich physisch diesen Raum hier verlassen. Wir haben unsere schöpferischen Qualitäten vereint und dadurch dieses Energiefeld hier erschaffen, in dem Deine Erinnerungen sich geöffnet haben. So war dies eine gemeinsame Arbeit, die etwas Wunderbares erschaffen hat. Denn auch eine Heilung ist eine Form. Und so danke ich Dir, dass Du diesen Weg mit mir heute Abend gegangen ist, dass dies möglich gewesen ist. Es hat auch mich berührt und auch mich verändert. Und ich bleibe noch hier. Noch ist der Abend nicht vorbei. Aber jetzt erde ich Dich erst einmal für einen Moment und fühle meine Berührung an Deinen Füßen, wo ich Deine Wurzeln, die Dich mit der Erde verbinden, nochmals stärke und kräftige noch Mehr von Dir in Deinen Körper ziehe, das was Du sonst mehr in der Aura hast. Fühle, wie Du heute Abend hierher gekommen bist und wie Du Dich jetzt fühlst. Und alles ist in Dir. Wir sind in Deinen Erinnerungen gereist in Dir. Das ist wahre Magie.

Ich bin Isis.

Göttin Isis durch Blandina Gellrich, 20.12.2014, http://www.licht-der-seele.net/
Quelle: http://www.licht-der-seele.net/zeitqualit%C3%A4t/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29