LÁSKA JE MOC...


Botschaft von Saul: „Liebe ist gewaltig" (19.April 2015)

von erst-kontakt @ 2015-05-01 – 06:33:38

Beschreibung: aul Botschaft

„Liebe ist gewaltig" – „Láska je mocná“

Všetko v božskom stvorení, všetky cítiace bytosti, aj tí, ktorí si ich vlastnej prírody nie sú vedomí podporujú ľudstvo na tomto bode spirituálneho prebudenia. Všetci sú JEDEN. Neexistuje rozdelenie, len ilúzia rozdelenia a preto sú všetky cítiace bytosti v celom stvorení podielaní na, a časťou toho veľkého procesu prebudenia. Nie ste a nikdy nebudete sami alebo boli opustení, prežívate len jeden sen, ktorý vyzerá veľmi skutočný. Ale ako všetci viete sú sny neskutočné. V centre vášho Bytia, kde je vaša pravdivá príroda je vždy pravda v plameňoch a žiarivom  svetle Božskej Lásky k vám – a vy to viete. A keď sa z toho sna prebudíte do reality bude vymazané všetko čo vám akoby spôsobuje bolesť a utrpenie, už nebude stáť v ceste nič bolestivé aby ste mohli vedome precítiť tú nekonečnú radosť v prítomnosti Boha, nášho božského zdroja.

Alles in der göttlichen Schöpfung Gottes, alle fühlenden Wesen, sogar jene, die sich ihrer eigenen göttlichen Natur nicht bewusst zu sein scheinen, unterstützen die Menschheit an diesem Punkt ihres spirituellen Erwachens. Alle sind EINS. Es gibt keine Trennung, es gibt nur eine Illusion der Trennung, und deshalb sind alle fühlenden Wesen in der gesamten Schöpfung beteiligt und Teil des Großen Erwachens-Prozess. Ihr seid nicht und seid niemals alleine oder verlassen gewesen, ihr erfahrt nur einen Traum, der sehr wirklich scheint. Aber, wie ihr alle wisst, sind natürlich Träume unwirklich und im Zentrum eures Seins, wo eure wahre Natur immer im brillanten Licht von Gottes Liebe für euch in Flammen steht, ihr wisst dies. Wenn ihr aus diesem Traum in die Wirklichkeit erwacht, wird alles was euch scheinbar verletzt und Leiden verursacht spurlos verschwunden sein, es wird nichts mehr an schmerzhaften Erinnerungen im Wege stehen, um die unendliche Freude bewusst in der Präsenz Gottes zu sein, unserer göttlichen Quelle, zu stören.

Ich kann euch nicht oft genug daran erinnern, dass wir Alle Eins sind. Innerhalb der Illusion, die ihr so geschickt aufgebaut habt, scheint das nicht der Fall zu sein. Eure Physiker haben erkannt, dass alles verbunden ist, dass sich alles auf alles andere auswirkt, aber diese Tatsache scheint mit eurem normalen täglichen Leben übereinzustimmen und so wird es ignoriert. Es scheint, dass ihr getrennte Individuen seid, und wenn ihr etwas macht um euch erfolgreich einen Vorteil gegenüber anderen zu verschaffen, gewinnt ihr und andere verlieren. Weil das der Weg ist, wie ihr euer Leben erfahrt, beschäftigen sich viele bisweilen mit Täuschung in kleinen Dingen und glauben, dass es ihren persönlichen Ego-Zielen dient, und so offenbar ihre wohlverdiente Belohnung für jenes egozentrische und wetteifernde Verhalten erreichen.

Nemôžem dosť často pripomenúť, že všetci sme jeden. V tej ilúzii, ktorá bola tak šikovne vytvorená to však nerobí ten dojem. Vaši fyzici zistili, že všetko je prepojené, že všetko má vplyv na všetko a to v dennom živote tak nevyzerá a preto je to ignorované. Zdá sa, že ste oddelené bytosti a keď sa snažíte dosiahnuť nejakú výhodu voči niekomu inému tak vyhráte a ten druhý prehrá – alebo naopak. Lebo taká je cesta vašim životom a tak sa mnohí zaoberajú malými vecami a veria, že to slúži osobným ego-cielom a tak očividne dosiahnu odmenu za to egocentrické, súťaživé správanie.

S krátkym pohľadom to vyzerá tak, že tí, ktorí podvádzajú a manipulujú vyhrajú. Ale život v ilúzii je krátky, len krátky sen, z ktorého sa - z toho životného boja – smrťou prebudíte do jedného vedomia lásky. Tie minulé situácie, ktoré ste nespočítatelne krát zažili môžu byť veľmi otrasné pre tých, ktorí ignorovali lásku – lebo sa nakúpili do reality ilúzie a využívali ich schopnosti a zručnosti pre ich osobné obohatenie.

In sehr kurzer Sicht scheint es, dass jene, die betrügen und manipulieren gewinnen. Aber das Leben in der Illusion ist sehr kurzfristig, es ist nur ein kurzer Traum, aus dem ihr vom Kampf des Lebens, das ihr gelebt habt, durch den Tod in ein Bewusstsein der Liebe erwacht. Die vergangenen Situationen, die ihr unzählige Male erfahren habt, können ziemlich erschütternd sein für jene, die die Liebe ignoriert haben, da sie sich in die offensichtliche Realität der Illusion einkauften und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zur persönlichen Bereicherung benutzten.

In Wahrheit gibt es keine solche Sache wie persönlichen Gewinn ~ jeder gewinnt oder niemand gewinnt ~ wie euch eure Äonen der Konflikte deutlich zeigten. Und wenn jene, die lieblose egoistische Leben lebten, dies erkennen, wählen sie in der Regel so schnell wie möglich wieder in bescheidene Verhältnisse der Illusion zurückzukehren, um wieder gutzumachen, was sie in früheren Inkarnationen schufen. Ihr nennt es Karma, aber es ist einfach eine natürliche Wahl um liebloses Verhalten rückgängig zu machen und die Aspekte von sich freizugeben, die die Liebe verdeckten und das scheinbar Unmögliche erreichte, vorübergehend von der Quelle getrennt zu sein. Karma kann ohne Reinkarnation freigegeben werden, aber die meisten wählen diesen Weg, damit sie Liebe im Dienst an anderen zurückgeben können.

V skutočnosti neexistuje nič také ako osobná výhra – vyhrá každý alebo nikto – ako vám dokazujú Äony konfliktov. A keď tí, ktorí žili láskyprázdne egoistické životy to rozpoznajú tak sa snažia vrátiť rýchlo ako možné do skromných podmienok ilúzie aby mohli napraviť to čo v predošlých inkarnáciách spravili. Vy to nazývate karma, ale je to prirodzená voľba pre napravenie láskyprázdneho správania a tým sa snažíte uvoľniť v sebe aspekty, ktoré prekrývajú lásku. Bez lásky sa prechodne cítiťe oddelený od zdroja a to dosiahnuté – jednota s Bohom a všetkým je chápaná ako nemožné. Karma môže aj bez inkarnácie byť uvoľnená ale väčšina volí tú cestu aby mohli vrátiť lásku iným.

Všetci sú na Zemi aby sa spirituálne vyvinuli ďalej, to vždy tak bolo a to sa práve deje tým, že ľudstvo je podporované v procese prebudenia. Ale mnohí zabudnú jeho účel a pokiaľ sú zahalení do ilúzie a podrobia sa čím do života prinášajú zneužívanie v rozličých podobách. Takým ľuďom stvrdnú srdcia, v beznádejných pokusoch o prežitie a so šťastím kráčať vpred v tom láskyprázdnom Svete. Ten úmysel rastu ale vedie ľudí často do klamu, zrady a konfliktov, čo vedie k ďalšej karme.

Alle sind auf der Erde, um sich spirituell weiterzuentwickeln, dies war immer der Fall, und das wird getan, indem man die Menschheit im Erwachens-Prozess unterstützt. Allerdings vergessen viele ihren Zweck, während die Illusion sie einhüllt und sie unterziehen sich und liefern Missbrauch in vielen Formen. Dadurch verhärten sie ihre Herzen in verzweifelten Versuchen zu überleben und mit viel Glück in dieser lieblosen Welt voranzukommen. Aber die Absicht zu wachsen führt die Menschen häufig in Täuschung, Verrat und Konflikte, was zu weiterem Karma führt.

Karma ist wirklich nur die eigene Wahl eines Menschen wiedergutzumachen, eine Wahl, getroffen nach dem physischen Tod in den spirituellen oder nicht-physischen Reichen, wenn die lieblosen Gedanken, Absichten, Worte und Taten vergangener Leben in ihr Bewusstsein fließen, weil die Barrieren zu diesem Bewusstsein entfernt sind. Es kann sehr schmerzhaft und erschütternd sein.

Auf der Erde erleben viele in diesem Moment sehr mächtige emotionale Erkenntnisse, die nicht im Zusammenhang mit bestimmten vergangenen Erden-Leben in ihrem Bewusstsein entstehen und wodurch sie intensiv leiden. Dies ist ein Ergebnis der enormen Karma-Freigabe, die so viele gewählt haben in dieser Lebenszeit zu erfahren, um auf das großartige Erwachen vorbereitet zu sein, das sich tatsächlich rasch nähert. Ihr habt nicht mehr die Gelegenheit, Tausende von Lebenszeiten nach und nach abzuarbeiten. Dies ist einer der Gründe, warum die Bevölkerung der Erde in den letzten paar Jahrzehnten so sehr zugenommen hat, wie ein übermäßig aufgeblasener Ballon, der bereit ist zu platzen.

Karma je skutočne len vlastná voľba jedného človeka o nápravu, jedna voľba, ktorá vznikla po fyzickej smrti v spirutálnych ríšach, keď do vedomia vniknú láskyprázdne myšlienky, úmysly, slová a skutky predošlých životov – lebo v posmrtnom stave sú tie bariéry odstránené. Môže to byť veľmi bolestivé a otrasné. Na Zemi teraz mnohí v tomto momente prežívajú v ich vedomí veľmi mocné emocionálne spoznania, ktoré nie nutne majú súvislosť s predošlými pozemskými životmi a trpia veľmi intenzívne. To je výsledok veľkeho uvoľnenia karmy, ktorú mnohí zvolili v tomto životočase aby boli pripravení na veľké prebudenie, ktoré je už veľmi blízko. Už nemáte príležitosť odpracovať tisíce životočasov. To je jeden z dôvodov prečo obyvatelia Zeme sa tak rozmnožili v minulých pár desaťročiach – ako veľmi nafúkaný balón, ktorý hrozí prasknúť.

Prebudenie ľudstva je skutočne už čoskoro tu a aby to prebudenie alebo vzostup bolo možné je nutné odpracovať, rozpustiť negatívnu karmu. V skutočnosti už je prítomná len LÁSKA. Láska je mocná, obrovská a negatívna karma ľudstva je vlastne veľmi malá, je to časť ilúzie, v porovnaní s Nebom miniatúrna – len ako zrnko piesku v nekonečnom oceáne so silným rozpúšťadlom. Napriek tomu musí byť uvoľnená, pustená - a na Zemi je teraz veľa tých, ktorí sa dobrovolne hlásili uvoľniť karmu, ktorú si nahromadili iní aby sa mohli načas prebudiť všetci spolu v jednom moduse.

Das Erwachen der Menschheit steht wirklich unmittelbar bevor, und um in die Wirklichkeit zu erwachen oder, wenn man so will, aufzusteigen, muss alles Negative Karma aufgelöst werden. In Wirklichkeit ist nur LIEBE präsent. Liebe ist GEWALTIG und das negative Karma der Menschheit ist eigentlich sehr klein, es ist Teil der Illusion, die im Vergleich zum Himmel winzig ist ~ nur wie ein einzelnes Sandkorn in einem unendlichen Ozean mit überaus starkem Lösungsmittel. Trotzdem muss es freigegeben werden, und es gibt gegenwärtig viele auf der Erde, die sich freiwillig gemeldet haben das Karma freizugeben, das andere sich aufgeladen haben, damit alle gemeinsam in einem rechtzeitigen Modus erwachen.

Wenn ihr große und sehr schmerzhafte emotionale Umbrüche erlebt, könnt ihr einer der Teams bereiter Freiwilliger sein, die verkörperten um dies zu tun. Wenn ihr eine dieser tapferen und liebevollen Seelen seid, wisst, dass ihr dafür höchst geehrt werdet, diese schwere Pflicht anzunehmen, damit alles wie göttlich geplant erwachen kann.

Der freie Wille ist ein Geschenk Gottes, das niemals außer Kraft gesetzt wird, wenn also einige nicht erwachen und stattdessen in der Illusion bleiben wollen, wird diese Wahl geehrt. Schließlich werden jene, die diese Wahl treffen sich anders besinnen, aber solange sie ihre Wahl nicht erwacht zu bleiben treffen, wird ihnen nicht erlaubt werden das große Erwachen aller anderen zu verhindern oder zu beeinträchtigen.

Keď zažijete veľké, bolestivé prelomy, mohli by ste byť jeden z tímu dobrovoľníkov, ktorí sa pre tú prácu stelesnili/inkarnovali. Keď ste jeden z tých odvážnych a láskyplných duší buďte si istí, že ste veľmi vážení za prebranie tej povinosti, aby všetci sa mohli prebudiť ako je Božsky/Bohom plánované.

Tá slobodná vôľa je dar od Boha a nikdy nebude odvolaný – keď teda niektorí zvolia neprebudenie a chcú zostať naďalej v ilúzii, tá voľba bude rešpektovaná. Koniec koncov zmenia ich voľbu tí, ktorí sa tak rozhodli ale oni, pokiaľ nezmenia ich rozhodnutie nebudú môcť, nebude im dovolené zabraňovať alebo rušiť to veľké prebudenie iným.

Keď je vašim úmyslom zúčastniť sa toho veľkého prebudenia uisťujeme vás, že sa prebudíte – tých, ktorí sa ešte ešte nerozhodli je skutočne veľmi, veľmi málo. Neváhajte a nemajte pocit menejcennosti. Ste nekonečne milovaní Bohom a čokoľvek by ste mohli robiť nezmení nikdy tú skutočnosť. Že sa prebudíte je božská vôľa a keď vy máte úmysel prebudiť sa – tak sa to stane. Akékoľvek myšlienky váhania alebo menejcennosti môžete zahodiť, pretože Boh neodsudzuje ani nesúdi – on len miluje a preto zdraví/víta všetko jeho láskyplným objatím – tú skutočnosť, ktorá je Nebo. A to láskyplné objatie a tá absolútna radosť je vašim konečným cieľom, ťahajúc vás nepretržite smerom do vášho domova, ktorý ste nikdy neopustili.

S veľmi veľa láskou Saul

Wenn es eure Absicht ist, an diesem großartigen Erwachen teilzunehmen, und es gibt wirklich sehr, sehr wenige, die sich bereits entschieden oder noch nicht wählen, dann seid aber versichert, ihr werden erwachen, weil es eure Absicht ist. Habt keine Selbst-Zweifel oder Gedanken der Wertlosigkeit. Ihr werdet unendlich von Gott geliebt, und nichts was ihr machen mögt, wird diese Tatsache jemals verändern. Es ist Gottes Wille, dass ihr erwacht, und weil ihr die Absicht habt zu erwachen, werdet ihr es. Jeglichen Selbst-Zweifel oder Gedanken der Wertlosigkeit eurerseits könnt ihr ganz sicher loslassen, weil Gott nicht beurteilt oder verurteilt, er liebt nur, und indem er dies tut, begrüßt er alles in seiner liebevollen Umarmung, die Wirklichkeit, der Himmel ist. Und diese liebevolle Umarmung und die absolute Freude sind euer endgültiges Ziel, euch kontinuierlich in Richtung Heimat ziehend, die ihr niemals verlassen habt.

Mit sehr viel Liebe, Saul

Saul durch John Smallman, 27.04.2015, http://johnsmallman.wordpress.com/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0415/0saul.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37