Ukončenie starej Zeme...

Spiritualität & Erwachen: Abschluss der alten Erde – die Wegbereiter richten sich neu aus (von Lisa Brown)

Veröffentlicht am Mai 28, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13260189_10208818224950841_3673135300500036018_n.jpg?oh=984c1a2bbd691a96e20f1951fd294eb5&oe=57CED5A1

Abschluss der alten Erde: Die Wegbereiter richten sich neu aus

Im Augenblick geschieht bei allen sehr viel … so viele verschiedene Dimensionen, Zeitachsen und Realitäten.

Ukončenie starej Zeme: smerníky sa novo-upravujú. V tomto okamihu  sa u všetkých deje veľa.... tak veľa rôznych dimenzií, časových ôs a realít.

Mnohí si práve teraz uvedomujú to pomätenie (klamstvá), nespravodlivosti, dualitu... a realizujú/uvedomujú si, že život v tomto svete nie je tak ako si to želajú a že si želajú ešte viac ... zdesení si robia otázku ako „vyjsť von“ z aktuálnej reality a vstúpiť „do jednej, ktorá nadchne a naplní...“

Viele werden sich gerade der Verwirrung, der Ungerechtigkeiten, der Dualität bewusst … und sie realisieren, dass das Leben in dieser Welt nicht so ist, wie sie es sich wünschen und dass sie sich noch so viel mehr wünschen … bestürzt stellen sie sich die Frage, wie „man ‚rauskommt“ aus der aktuellen Wirklichkeit und hinein in „eine, die begeistert und erfüllt“ …

Andere aktivieren ihren kristallinen (Christ)Lichtkörper und verankern die höheren Dimensionen in ihrem physischen Körper. Dieser Raum ist bizarr, sehr herausfordernd, und eigentlich will man gar nicht mehr hier sein – und dies alles tun. Obgleich sie wissen, dass sie es tun müssen, weil sie diesen Weg für sich gewählt haben … und obschon sie keine Freude dabei empfinden, so wissen sie doch, wie wichtig diese Arbeit ist … die Reise in die Tiefen der eigenen Seele, um sich ALS Aspekt ihres Höheren Selbst auf der Neuen Erde zu entfalten …

Iní aktivujú ich krištalínové (svetelné) telo a zakotvujú vyššie dimenzie do ich fyzického tela. Ten priestor je metúci, veľmi vyzývajúci a vlastne už nechcú byť tu – a robiť to všetko. Aj keď vedia, že musia pokračovať lebo si to sami zvolili ... a už v tom necítia žiadnu radosť a predsa vedia ako dôležitá tá práca je ... tá cesta do hĺbok vlastnej duše aby sa vyvíjali AKO vyšší aspekt ich vyššieho JA na novej Zemi...

Pre tých predchodcov a pionierov, ktorí súčasne a vedome pracujú v rozličných dimenziách ... v ich BYTÍ na  Novej Zemi... TERAZ:

Ukončujeme fázu/odsek našej cesty vzostupu na STAREJ Zemi ... a preberáme pozíciu učiteľa/učiteľky, vychováteľa (novej Zieme) a ochráncov. Tie funkcie už máme mnoho rokov ale dnes dostávame uznanie, hodnotenie, oporu a pomocné prostriedky ... všetko sa zmenilo ... a MY sme teraz slobodní ... aby sme mohli zažívať naše vlastné želania a sny a my budeme naďalej (ak chceme) nápomocní bez toho, že by sme očákavali, že je prebudení každý...

Für die Wegbereiter & Pioniere, die gleichzeitig und bewusst in den verschiedenen Dimensionen … in ihrem SEIN auf der/als Neue Erde … JETZT … arbeiten:

Wir vollenden die Phase unserer eigenen Aufstiegsreise auf der ALTEN Erde … und nehmen unsere neuen Positionen als LehrerInnen, (Neue Erde)ErzieherInnen und HüterInnen ein. Diese Funktion(en) haben wir bereits seit Jahren inne, doch heute erhalten wir hierfür die volle Anerkennung, sowie Wertschätzung, Rückhalt und Fördermittel … Alles hat sich geändert … und WIR sind jetzt FREI … unsere eigenen Träume und Wünsche auszuleben, und wir werden (wenn wir das wollen) weiterhin hilfreich sein, ohne dass wir uns darauf versteifen, dass jede/r erwacht (ist) …

Die allumfassende Veränderung vollzog sich im letzten September (2015) … Als die NEUEN Hüter des Neuen Erdgitters „genügend Licht“ auf der Neuen Erde verankert hatten, um DAS NEUE ERDENGITTERNETZ ZU STABILISIEREN … vollendete Mutter Erde ihre kristalline Lichtkörperstruktur … dies führte zum Zusammenbruch des Gitternetzes der Alten Erde und zum Kollektiven Erwachen … das heißt, ein jeder lebt nun individuell – und auch auf kollektiver Ebene – die ihm entsprechende Wirklichkeit, auf der von ihm gewählten Zeitachse … ohne unseren Aufstiegsprozess zu beeinflussen, oder die Entstehung unserer GALAKTISCHEN STÄDTE und Zivilisationen zu beeinträchtigen …

Tá všetko-zahrňujúca zmena/premena sa udiala minulý rok v septembri ... vtedy zakotvili  NOVÍ ochránci novej pozemskej siete „dostatočne veľa svetla“ aby TÚ NOVÚ ZEMSKÚ SIEŤ STABILIZOVALI ... matka Zem ukončila/dosiahla jej krištalínovú štruktúru .. to viedlo k zrúteniu starej pozemskej siete a ku kolektívnemu prebudeniu.... to znamená, že každý teraz žije individuálne – a tiež na kolektívnej úrovni – jeho príslušnú vlastnú realitu na ním zvolenej časovej ose ... bez toho, že by ovplyvňoval proces vzostupu alebo vznik nových GALAKTICKÝCH MIEST a civilizácií...

Skončili tie „bolestivé, vzdania-bohaté boje“ tých predchocov/pionierov a tá tvrdá práca je už spravená... teraz každý môže usmerniť svoju pozornosť na JEHO VIACDIMENZIONÁLNU EXISTENCIU .. so všetkými inými, ktorí sú tak isto pripravení a ochotní  ísť ten krok vpred a chcú vítať tú novú Zem...

Die „schmerzlichen, entbehrungsreichen Kämpfe“ der Wegbereiter/Vorreiter/Pioniere sind vorbei, denn die Mühsal und die harte Arbeit sind getan … nun kann ein jeder seine Aufmerksamkeit auf SEINE MEHRDIMENSIONALE EXISTENZ AUF DER NEUEN ERDE richten … mit all‘ den anderen, die ebenso bereit und gewillt sind, diesen Schritt zu gehen und die Neue Erde willkommen zu heißen …

Jahrelang haben WIR so hart daran gearbeitet andere mit unseren Worten, unseren Ideen, unseren Beiträgen zu erwecken … doch desto menschlicher ein Mensch ist, desto weniger möchten sie davon hören oder sehen … und desto mehr Gegenbeweise bringen sie … und genau das wird gerade im Kollektiv überall sichtbar … DAS ist der offensichtliche Beweis, für das, was notwendig ist, um ALLE in ihre Höhere Bewusstseinsexistenz hinein zu erwecken …

Roky SME našimi slovami, myšlienkami a príspevkami tvrdo pracovali aby sme prebudili... predsa čím ľudskejší človek je o to menej chce/me o tom počuť alebo vidieť ... a tým viac protidôkazov prinesú  proti tomu čo je nutné aby sa VŠETCI prebudili do ich vlastnej, vyššej existencie vedomia...

Každý ochránec NOVEJ Zeme je oslobodený od ťarchy – už nie je tak dôležité či každý počuje jeho slová a či sa rozhodne (pre vzostup)...

To už nemusíme robiť ... robí to teraz nová Zem, Terra nova, matka Zem/Gaia...

Jeder Hüter der NEUEN Erde ist nun von dieser Last befreit … der Last, dass jeder seine Worte hört und sich (für das Erwachen) entscheidet …

WIR müssen das nun nicht mehr tun … das tut jetzt Die Neue Erde/Terra Nova/Mutter Erde/Gaia Erde …

In hochachtungsvoller Liebe,

Lisa Transcendence Brown

www.AwakeningToRemembering.com

Originialbeitrag: http://www.awakeningtoremembering.com/…/completion-of-old-e…

Lisa Brown, Facebook Eintrag vom 27.05.2016 / Übersetzung: Roswitha

Quelle deutsch: https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2016/05/27/abschluss-der-alten-erde-die-wegbereiter-richten-sich-neu-aus/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37