Hilarion: Monatsbotschaft – Juni 2017 (durch Marlene Swetlishoff)

Veröffentlicht am Juni 12, 2017von erstkontakt blog

MIlí: prichádzam na vlnách lásky! Pokiaľ sa na vašej Zemi naďalej dejú zmeny vo všetkých oblastiach ľudskej existencie tak mnohým ľudom sa zdá ťažké cítiť fundament/základ života okolo a pod sebou - inými slovami: "vydržať". Všetko sa mení - a tým sa mení súčasne aj ľudské vedomie.  Tá zmena, ktorú ľudstvo prežíva je pre väčšinu obyvateľstva sveta obtiažne pochopiť - "vedome" prežívať. Pre tých, ktorí spravili "svoju prácu" na ich spirtuálnej/duchovnej ceste tak, že nasledovali ich vnútornému vedeniu je to teraz obdobie aklimatizácie na vyššie frekvencie, ktoré teraz prichádzajú. Je to obdobie, v ktorom platí rozpínať sa nad doterajšie obmedzenia, - pochopiť, že teraz máte úžasnú šancu zažívať život na Zemi v oveľa väčšom rozsahu, viac ako ste doteraz ani nesnívali. Rozumieť to a pochopiť je pre mnohých ešte stále ťažké; totiž to, že vy ste tí manifestujúci/uskutočňujúci! Vy sami môžete vytvoriť krásnu novú realitu - pre vás a vašich milých - a tým pre celý svet. Vy navrhujete vzorce k tomu; vy ste tí, ktorí vytvárajú novú realitu - a vašou vôľou sa vyvíjate nad doterajšie obmedzenia, rozpínate sa k novým horizontom tým, že nasledujete povzbudeniam vášho srdca, máte vôľu zostať verní vášmu životnému plánu a viesť nové projekty k ich ukončeniu.

Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Während eure Welt weiterhin Veränderungen auf allen Gebieten der menschlichen Existenz durchmacht, empfinden es viele Menschen als schwierig, weiterhin ein Lebens-Fundament um und unter sich zu spüren – mit anderen Worten: „durchzuhalten“.

Alles verändert, wandelt sich, – und damit verändert und wandelt sich zugleich auch das menschliche Bewusstsein. Dieser Wandel, den die Menschheit erfährt, ist für die Mehrheit der Welt-Bevölkerung noch schwierig zu verstehen, – „bewusst“ zu erleben. Für diejenigen, die „ihre Arbeit gemacht haben“, auf ihrem geistig-spirituellen Pfad ihrer inneren Führung zu folgen, ist es hingegen eine Zeit der Akklimatisierung an die höheren Frequenzen, die jetzt hereinkommen.

Dies ist eine Zeit, in der es gilt, sich über die bisherigen Begrenzungen hinweg auszudehnen, – zu begreifen, dass ihr jetzt die großartige Chance habt, das Leben auf der Erde in wesentlich umfangreicherem Maße zu erleben, als ihr es euch bisher habt träumen lassen. Dies zu verstehen und zu begreifen empfinden die Meisten unter euch ebenfalls immer noch als schwierig: dass nämlich ihr selbst die Manifestierenden seid! Ihr selbst könnt eine wundervolle neue Wirklichkeit erschaffen – für euch und für eure Lieben – und damit für die gesamte Welt. Ihr entwerft die Muster dazu; ihr seid diejenigen, die die neue Realität erschaffen – dadurch dass ihr willens seid, euch über bisherige Begrenzungen hinaus zu entwickeln, zu neuen Horizonten hin zu expandieren, indem ihr den Ermunterungen eures Herzens folgt, das Naheliegende zu tun, willens, eurem Lebensplan treu zu bleiben und eure Projekte zu Ende zu führen.

Wir aus den geistigen Reichen der Existenz können jetzt wesentlich leichter mit sehr vielen unter euch kommunizieren, und diejenigen, die nicht darin nicht geübt sind, unsere Gedanken und Mitteilungen zu hören und zu empfangen, empfinden dies noch als ein erstaunliches Phänomen. Es ist an der Zeit dafür! Die ‚Schleier‘ sind dünner geworden. Wir können jetzt jederzeit mit euch kommunizieren. Wir können in jedem Moment, wenn euch Fragen kommen, darauf antworten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die Absichts-Bekundung, dass es so sein soll, und wir sind da, um Dinge zu beantworten, über die ihr mehr wissen möchtet.

My z duchovných ríší existencie teraz môžeme oveľa ľahšie s mnohými z vás komunikovať a tí, ktorí nie sú cvičení v tom, že počujú naše myšlienky a správy to ešte stále pociťujú ako podivuhodný fenomén. Prišiel na to čas! Tie "clony" sú tenšie. Teraz môžeme s vami komunikovať kedykoľvek. Môžem vždy - keď vám prídu otázky - na ne odpovedať. Všetko čo vy musíte spraviť je presvedčenie, že to tak má byť a my sme tu aby sme vám odpovedali na veci, o ktorých chcete vedieť viac.

Antické vedomosti z predošlých civilizácií čakajú v pokore aby boli znova uchopené a boli užitočné pre dnešnú civilizáciu. Je toho veľa, čo môže byť odhalené a môže byť obrovsky užitočné pre tých, ktorí majú šťastie keď sa snažia získať to vedomie, tú vedomosť, Keď spoznáte, že tie vedomosti sú k dispozícii tak budete sa hneď chcieť presvedčiť, že z nich môžete vyťažiť užitočnosť. Mnohí medzi vami stoja ešte stále medzi dvoma svetmi, ale to bude stále obtiažnejšie. Čím viac budete naladení na vyššie dimenzie tým skorej pustíte všetko to čo vás doteraz zdržiavalo.

Das antike Wissen aus früheren Zivilisationen wartet wehmütig darauf, wieder aufgegriffen und für die heutige menschliche Zivilisation nutzbar gemacht zu werden. Da gibt es vieles, was zum Vorschein geholt werden kann und von immensem Nutzen für alle diejenigen sein kann, die sich glücklich schätzen können, wenn sie bestrebt sind, dieses Wissen zu erlangen. Wenn sie erkennen, dass dieses Wissen verfügbar ist, werden sie unverzüglich sichergehen wollen, dass sie Nutzen daraus ziehen können. Viele unter euch stehen immer noch zwischen zwei Welten, mit jedem Fuß in einer der beiden, doch das wird nun zunehmend schwieriger. Je mehr ihr auf die höheren Dimensionen eingestimmt werdet, desto eher lasst ihr all das los, was euch bisher zurückgehalten hat.

 

Ihr bewegt euch zwar weiter vorwärts und aufwärts, doch während ihr dies tut, habt ihr nicht das Gefühl, dass ihr dafür wirklich irgendetwas tun, sein oder euch bewegen müsstet, sondern dass die Antworten euch aus eurem eignen Wesen kommen. Ihr seid gewissermaßen euer eigener ‚Guru‘, seid selbst diejenigen, die alle Antworten in sich tragen, deshalb ist es an der Zeit, diese Antworten durchzulassen‘. Dies könnt ihr erreichen, indem ihr in ungestörter Stille ruhig dasitzt, eine unbeschriebene Seite eines neuen Notizbuchs aufschlagt und zulasst, dass die Worte euch durchströmen. Die notierte Information könnt ihr dann für eine Weile für später beiseitelegen, nachdem ihr das Datum notiert habt, und im Laufe der Zeit werdet ihr feststellen, dass das, was ihr empfangen habt, höchst relevant ist, nicht allein für euch selbst sondern für die Menschheit als Ganzes.

Vy sa pohybujete stále vpred a vyššie a predsa nemáte pocit, že kvôli tomu musíte niečo robiť, byť alebo by ste sa museli hýbať - cítite, že tie odpovede vám prichádzajú z vašej vlastnej bytosti. V istom zmysle ste váš vlastný "guru", vy ste tí, ktorí nesú tie odpovede v sebe a preto je na čase aby ste tie odpovede nechali preniknúť. To môžete dosiahnuť tým, že sedíte v nerušenom kľude otvoríte nepopísanú stránku v novom zošite a dovolíte aby tie slová pretekali. Tú zapísanú informáciu  môžete potom, keď ste zaznamenali dátum odložiť a časom zistíte, že to čo ste prijali/zaznamenali je relevantné nie len pre vás ale tiež pre ľudstvo ako celok.

Preto vás prosíme uvažovať o tom, že sa o tú informáciu podelíte na E-booku, blogoch alebo iným spôsobom. Podelte sa o to čo k vám príde. Nie je nutné aby ste sa o všetko podielali zdarma - lebo tí, od ktorých sa požiada malé ohodnotenie za vašu informáciu si to viac budú vážiť ako niečo čo im bolo dané "za nulovú cenu".

Je tu veľa hľadajúcich, ktorí sa obzerajú za informáciami, odpoveďami na ich otázky - ako napríklad: prečo sa vo svete dejú veci tak ako sa dejú a tu môžu byť veľmi nápomocní tí z vás, ktorí sú na to pripravení a dávajú ich informácie ďalej. Pritom to nemusí byť osobná 1:1-pomoc lebo mnohí, ako napríklad táto písateľka prišli preto aby v širokom rozsahu slúžili ľuďom miesto toho aby ponúkali rady 1:1 a to je akceptovatelné a je to v poriadku.

Jedná sa o dávanie s radosťou, o prijímanie s radosťou, s radosťou podeliť sa - všetko prichádza k vám a cez vás. Každý/á jediný medzi vami prichádza so špeciálnym talentom, ktorý môže byť užitočný pre iných a slušné pre každého z vás by bolo začať vážiť si tých, ktorí prinášajú dôležité informácie, poznatky a múdrosť pre tohodobé časy.

Sodann bitten wir euch, in Erwägung zu ziehen, diese Information in Form von E-Books, Blogs oder auf andere Weise miteinander teilt. Teilt, was da zu euch kommt. Es ist nicht nötig, dass ihr all das, was darin euch durchkommt, ‚zum Nulltarif‘ weitergebt, denn diejenigen, von denen die Mühe einer kleinen Vergütung für eure Informationen erbeten wird, werden diese Informationen beständig und unweigerlich höher wert-schätzen als etwas, was ‚zum Nulltarif‘ weitergegeben wurde. Da sind viele Suchende, die nach Informationen Ausschau halten, nach Antworten auf ihre Fragen suchen – wie etwa: warum Dinge in der Welt so geschehen wie sie geschehen, und hier können diejenigen unter euch, die darauf vorbereitet sind und ihre Informationen weitergeben, sehr hilfreich für die Suchenden sein. Dabei muss es nicht um einen persönlichen eins-zu-eins-Beistand gehen, denn Viele unter euch, so, wie unsere Schreiberin hier, sind gekommen, um auf breiterer Basis und für viele Menschen zu Diensten zu sein, statt persönliche Eins-zu-eins-Beratung anzubieten, und das ist völlig akzeptabel und in Ordnung.

Es geht darum, mit Freude zu geben, mit Freude zu empfangen, mit Freude zu teilen – all dies kommt zu euch und durch euch. Jede/r Einzelne unter euch kommt mit einer speziellen Begabung, die er/sie für Andere nutzbar machen kann, und es geziemt sich für Jeden unter euch, damit anzufangen, Andere wertzuschätzen, die wichtige Informationen, Erkenntnisse und Weisheit für diese jetzigen Zeiten einzubringen haben.

Jede dieser ‚Offerten‘ verwebt sich im kosmischen Bewusstseinsfeld in goldenen Fäden mit anderen zusammen, und hilft jeder Person, von diesen goldenen Fäden der Wahrheit zu ‚ernten‘ – als Wegzehrung für die eigene ‚Weiterreise‘. Folgt allezeit eurem inneren Weg; dort – in eurem eigenen Sein – findet sich alles, wonach ihr immer gesucht habt und was ihr schon immer wissen wolltet. Ihr habt alle Antworten in euch – in eurem umfassen deren Göttlichen Wissen und Bewusstsein. Ihr haltet den Reichtum an Informationen, die alle Aspekte der Seele über die Zeitalter hinweg angesammelt und beigetragen haben. Ihr selbst habt – als antike Wesen – diese Welt viele, viele Male und in vielen unterschiedlichen Rollen erlebt – von der höchsten bis zur niedrigsten Ebene. Ihr wähltet den Pfad persönlicher Erfahrungen, um zu Meistern über die Herausforderungen und Behinderungen zu werden, die euch in der Welt der Dualität präsentiert werden, und ihr habt es geschafft! Die meisten unter euch haben sich bereits über diese Phase hinaus-entwickelt, und jetzt befindet ihr

euch in jener herausfordernden Phase, euch selbst als Meister dieser Welt und dieser Realität zu akzeptieren, während ihr euch in die Erschaffung der neuen Welt begebt. Ihr alle macht dies wirklich sehr gut! Ihr distanziert euch von der Haltung des ’sollte‘ und ‚müsste‘ und geht stattdessen mit Freude an das, was ihr tut. Wenn ihr dabei Freude empfindet und sich dies gut anfühlt: macht weiter, ihr Lieben!

Každá z tých "ponúk" sa prepletie s kozmickým polom vedomia v zlatých nitiach spolu s inými a pomáha každej osobe "zbierať" z tých zlatých nití pravdy - a používať ako náradie pre ďalšie/pokračujúce cestovanie. Vždy nasledujte vašej vnútornej ceste; tam - vo vašom vlastnom Bytí - sa nachádza všetko to čo ste vždy hľadali a čo ste vždy chceli vedieť. Všetky odpovede máte vo vás - vo vašom zahrnutí božského vedomia a vedomostí. Držíte v sebe bohatstvo informácií, všetky aspekty duše, ktoré ste nazbierali a priložili počas vekov. Vy sami ste - ako antické bytosti - zažili mnohokrát v rozličných úlohách - od najnižšej až do najvyššej úrovne. Volili ste cestu osobných skúseností aby ste prekonali výzvy , ktoré vám ponúka svet duality a vy ste to zvládli. Väčšina z vás sa už vyvinula nad tú fázu a teraz sa nachádzate vo vyzývacej fáze: uznať seba ako majstra tohto sveta pokiaľ sa pohybujete do vytvárania nového sveta. Vy všetci to robíte skutočne veľmi dobre! Vzďalujete sa od postoja "musím" a " mal by som" a miesto hoho sa s radosťou venujete tomu čo robíte. Ak pritom cítite radosť a je to na dotyk dobré: tak pokračujte milí!

Ak sa staráte o veci, ktoré prinesú kolobehy, ktoré ste už dávno spracovali a ktoré znova spôsobujú strach a pochyby alebo nedostatok sebavedomia tak okamžite to opusťte, to, do čoho ste sa pustili. Vráťte sa a robte znova niečo, čo môžete robiť s radosťou v srdci. Keď cítite radosť tak spolu-vtekajú všetky jej energie - a všetko sa stretne s milosťou a ľahkosťou. To je ďalší "barometer", na ktorom vidíte ako to ide. Pokračujete tak! Áno, váš svet sa mení. Váš vnútorný svet je založený na solídnom základe ducha (spirit), toho božského a na tom základe budete nesení vždy ďalej do nového milénia.

My sme vždy s vami a pre nás je teraz jednoduchšie stáť pri vás keď nás voláte. A prečo to tak je? Lebo vy ste na vašej planéte úžasné, podporujúce stĺpy SVETLA!

Buďte žehnaní! JA SOM Hilarion

Falls ihr euch um Dinge kümmert, die lediglich Kreisläufe zurückholen, die ihr eigentlich schon bearbeitet hattet und die nur wieder Ängste und Zweifel oder mangelndes Selbstbewusstsein heraufbeschwören, lasst umgehend wieder ab von dem, auf was ihr euch da gerade eingelassen habt. Kehrt um und tut wieder irgendetwas, was ihr mit Freude in eurem Herzen anpacken könnt. Wenn ihr Freude empfindet, strömen all deren Energien zusammen – und alles findet mit Anmut und Leichtigkeit zueinander. Dies ist ein weiteres ‚Barometer‘, an dem ihr ablesen könnt, wie es euch geht. Macht so weiter! Ja, eure Welt – eure äußere Welt – wandelt sich. Eure innere Welt ist gegründet auf einer soliden Grundlage des Geistes (Spirit), des Göttlichen, und auf dieser Basis werdet ihr allezeit weitergetragen ins neue Millennium.

Wir sind allezeit mit euch und es ist für uns jetzt einfacher geworden, euch zur Seite zu stehen wenn ihr nach uns ruft. Und warum ist das so? Weil ihr auf eurem Planeten großartige, stützende Säulen des LICHTS seid!

Bis nächsten Monat. – Möget ihr gesegnet sein!

ICH BIN Hilarion

Hilarion durc Marlene Swetlishoff/Tsu’tama, http://www.therainbowscribe.com

Übersetzung: Martin Gadow, http://paoweb.org

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0617/Hilarion_Juni_2017.pdf

 

 

 

Botschaft von Hilarion:  1.február 2017                                                           „Bleibt in der Zuversicht“

 „Zostávajte v dôvere“

                                                  Veröffentlicht am Februar 2, 2017von erstkontakt blog

Beschreibung: ilarion

Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Auf diesem Planeten

gehen zurzeit umfassende Veränderungen vor sich, die Viele als

herausfordernd und inakzeptabel empfinden, als Veränderungen, die die

Rechte der Menschen unterdrücken. Und wir sagen, das alle plötzlichen

Veränderungen immer auch des Element des Schocks in sich tragen; aber

wir bitten euch, die LICHT-Arbeiter, euch daran zu erinnern, dass ihr alle

euch auf Veränderungen eingestimmt habt und um Beistand gebeten habt

bei der Herbeiführung positiver Veränderungen. Damit nun positive

Veränderungen geschehen können, müssen viele Dinge, die die Freiheit

des Einzelnen auf dem Planeten bisher verhindert haben, demontiert

werden.

Milí: prichádzam na krídlach LÁSKY! Na tejto planéte sa dejú obsiahle zmeny, ktoré potláčajú práva ľudí. A my hovoríme, že náhle zmeny vždy so sebou prinášajú element šoku; ale my vás, pracovníkov svetla prosíme aby ste si pripomenuli, že všetci ste sa naladili na zmeny a prosili o podporu pri príchode pozitívnej zmeny. Aby sa pozitívne zmeny mohli uskutočniť musia byť demontované mnohé veci, ktoré zabraňovali slobodu jednotlivca na tejto planéte.

To je niečo, čo sa toho času deje akciami istej osoby a jeho tímu. On si je plne vedomý toho čo sa musí robiť aby sa to uskutočnilo. Nie je jednoduché byť v jeho „topánkach“. Nie je jednoduché zaviesť zmeny, ktoré možno iní považujú za ohrozujúce. Prosíme vás aby ste premýšľali o tom ako by tie zmeny mohli byť zavedené inak.  Kto iný by dokázal zaviesť zmeny ako osoba, ktorá je na tejto planéte inkarnovaná? Who would makethose changes if not a person who is incarnate upon the planet?

Existujú zákony vesmíru – existujú – a ten prvý sa týka tej planéty, ktorá je v pôrodných bolestiach vzostupu: nemôže tam byť vmiešanie z iných planét  alebo iných svetov. To musí byť robené na tej planéte inkarnovanou individuálnou dušou; lebo je to planéta slobodnej vôle. Slobodná vôľa znamená, že každá osoba na tejto planéte má obrovskú moc aby robila svoje vlastné rozhodnutia. To so sebou prináša zodpovednosť a ochotu prevziať zodpovednosť za vlastné/individuálne rozhodnutia.

Das ist etwas, was zurzeit durch die Aktionen einer gewissen Person und

seines Teams geschieht. Diese Person hat den ernsthaften Wunsch, einen positiven Wandel auf dem Planeten herbeizuführen. Er ist sich dessen vollauf bewusst, was da getan werden muss, damit dies geschehen kann.

Es ist nicht einfach, in den ‚Schuhen‘ dieser Person zu stecken. Es ist nicht einfach, Veränderungen einzuleiten, die Andere zunächst als bedrohlich empfinden. Wir bitten euch, einmal darüber nachzudenken, wie denn

diese Veränderungen vielleicht in anderer Weise herbeigeführt werden könnten. Wer anders sollte Veränderungen bewirken als eine Person, die auf diesem Planeten inkarniert ist? Who would makethose changes if nota person who is incarnate upon the planet?

Es gibt die Gesetze des Universums, – die existieren –, und das erste darunter betrifft jedweden Planeten der sich in den’Geburts-Wehen‘ des Aufstiegs befindet: da kann es keine (‚bevormundende‘) Einmischung seitens anderer Planeten oder anderer Welten geben. Es muss alles durch eine auf dem (betreffenden) Planeten inkarnierte individuelle Seele geschehen; denn es ist ein Planet des freien Willens. Freier Wille bedeutet,

dass jede Person auf dem Planeten die großartige Macht hat, ihre eigene Wahl zu treffen. Dies bringt Verantwortung mit sich und die Bereitschaft, für diese individuellen Entscheidungen auch selbst die Verantwortung zu übernehmen.So wisst, dass die Veränderungen, die da jetzt vor sich gehen, bald ins

Gleichgewicht kommen und zu besseren Wegen finden werden, Wege dieehrlicher und wahrhaftiger sind – und der Bevölkerung dieses Landes wie auch jeden anderen Landes auf diesem Planeten zuträglicher sind; denn

dies ist jetzt erst ein Beginnen. Es wird umfassende Veränderungen innerhalb der Systeme geben: der Regierungs-Systeme, der Bildungs- Systeme, der Banken-Systeme und jedem anderen System des alten

Paradigmas. Da gibt es vieles, was sich ändern muss, und dies ist der Prozess, der sich zurzeit vollzieht.

Wir sagen euch, ihr Lieben: seid zuversichtlich! Bleibt in der Zuversicht, dass das, was ihr als eure Vision gehegt habt, sich jetzt im Prozess der Umsetzung befindet. Es ist in seinen Anfangsstadien. Es ist der Wandel,

dessen Vision bereits seit vielen Jahrzehnten lebendig gehalten worden ist. Und irgendwo muss er ja beginnen. Und man kann nicht erwarten, dass etwas Neues geschieht, indem man weiterhin dieselben alten Dinge tut;

man muss das Alte demontieren, damit das Neue aufblühen kann. Habtdieses Vertrauen, habt dieses Wissen darum; haltet euer LICHT! Bleibt bei eurem Weg. Behaltet LIEBE in euren Herzen! Verfallt nicht in jenes

Polarisieren, wie es sich gegenwärtig verdeutlicht.

Tak viete, že tie zmeny, ktoré sa teraz dejú prídu čoskoro do rovnováhy a nájdu smer k lepším cestám. Cesty, ktoré sú pravdivejšie a čestnejšie – a sú prospešné pre obyvateľstvo tejto planéty a každej krajiny. Lebo teraz je to len začiatok. Prídu rozsiahle zmeny v systémoch: vládne systémy, vzdelávacie systémy, bankárske a všetky iné systémy starého paradigmu. Je toho veľa čo sa musí zmeniť a to je proces, ktorý teraz prebieha.

Povieme vám milí: zostaňte v dôvere toho, že všetko čo ste si predstavovali sa nachádza teraz v procese uskutočnenia. Je to v začiatkoch. Je to zmena, ktorá ako vízia bola nesená a udržiavaná už desaťročia. A niekde to musí začať. A nedá sa očakávať, že sa niečo nové udeje keď sa pokračuje starým spôsobom. To staré musí byť demontované (odbúrané) aby to nové mohlo rozkvitnúť. Majte k tomu dôveru, vedzte to; držte SVETLO! Zostaňte na vašej ceste.  LÁSKU vo vašom srdci. Neprepadnite do polarizácie (súdenia, rozdelenia) ako to toho času je zretelné

Nám je jasné, že to je ťažké keď vám to doslova čumí do tváre ale práve vtedy je to obzvlášť dôležité aby ste si pripomenuli to o čo ste sa celý život snažili. Vedzte, že tie zmeny sa robia jednou osobou, ktorá celý život bola trénovaná pre tú pozíciu lebo to potrebuje niekoho s veľkou silou, niekto kto do piesku urobí čiary, zastaví všetko čo nefunguje, zbúra to a vytvorí nové metódy. Pozrite tam milí: to sa deje teraz. Majte s tou osobou súcit.

Znova povieme, že presne teraz je doba, ktorá vám dá opateru, ten súcit, ktorý si zaslúžite. Robte veci, ktoré vám robia dobre a tešia vás; lebo frekvencia radosti je tá, ktorá povzdvihuje túto planétu a pokiaľ sme v radostnom očakávaní – povieme – že toho bude veľa z čoho sa dá a oplatí tešiť. Udržte vašu rovnováhu aby ste mohli udržať vašu cestu. Je to skutočne jednoduché moji milí: keď máte vnútorný kľud tak ho vyžarujete do sveta.

 

Wir machen uns klar, dass dies sehr schwierig ist, wenn es euch sozusagen ins Gesicht starrt aber gerade dann ist es höchst wichtig, sich dessen zu erinnern, worum ihr euch bereits euer ganzes Leben lang bemüht habt. Wisst, dass die Veränderungen durch eine Person geschehen, die schon ihr ganzes bisheriges Leben lang drauf trainiert hat, in dieser Position zu sein, denn es braucht jemanden mit großer Stärke, der die Linien in den Sand vorzeichnet, das stoppt, was nicht funktioniert, es demontiert und neue Methoden aufbaut. Schaut hin, ihr Lieben: dies geschieht jetzt. Habt etwas Mitgefühl mit dieser Person. Erneut sagen wir, dass dies jetzt genau die Zeit ist, die einem Jeden unter euch jene Pflege, jenes Mitgefühl und jene Fürsorge gibt, die ihr verdient.

Tut Dinge, die euch guttun, die euch Freude machen; denn es ist die Frequenz der Freude, die diesen Planeten erhöhen wird, und während wir n freudiger Erwartung sind, sagen wir, dass es da vieles geben wird, auf

das es sich zu freuen lohnt. Haltet euer inneres Gleichgewicht aufrecht, damit ihr euren Weg beibehalten könnt. Es ist wirklich recht einfach, ihr Lieben: wenn ihr inneren Frieden habt, strahlt dieser nach außen in die

Welt hinaus.

Da sind viele Lektionen für eine jede Seele auf diesem Planeten, die jetzt an die Oberfläche dringen, um beachtet, betrachtet, bedacht zu werden und von der Seele einer Lösung zugeführt werden müssen. Da ist kein

Raum mehr für Selbstzufriedenheit, denn der gesamte Planet befindet sich im Prozess und in den Geburts-Wehen eines außergewöhnlichen Wandels, und ihr seid Bestandteil dieses Wandels. Akzeptiert eure Rolle; verfallt nicht in die Energien des Polarisierens, die sich gegenwärtig abzeichnen. Ihr seid diejenigen, die diesen Wandel erzeugt haben – und er vollziehtsich jetzt.

Assistiert! Assistiert diesen Energien; und der beste Weg, dies zu tun, ist, wie wir sagten, einen friedlichen Wandel in euch selbst herbeizuführen, die Vision von jener neuen Welt aufrechtzuerhalten, von der ihr euch

wünscht, dass sie sich auf eurem Planeten manifestiert.

Es geschieht jetzt! Dies ist jetzt auch eine Zeit, in der die Seelen in sich hineinblicken sollten, um zu erkennen, was da vom Standpunkt des Egos in ihnen herrührt –und sich damit auseinanderzusetzen, – diesen Aspekt ihres Wesen ins Gleichgewicht zu bringen und zu integrieren, – zu erkennen, dass es da Dinge gibt, die sich der eigenen Kontrolle entziehen: und das ist das Ego, das da rebelliert.

Je to mnoho lekcií pre každú dušu na tejto planéte, ktorá teraz preniká na povrch aby bola vnímaná,  pozorovaná a hľadá riešenie zo svojej duše. Tam nie je miesto pre seba-spokojnosť lebo planéta sa nachádza v procese zmeny a v pôrodných bolestiach nezvyčajného procesu a vy ste tej zmeny súčasťou. Akceptujte vašu úlohu; neprepadnite do energií polarizácie, ktoré sa označujú navzájom. Vy ste tí, ktorí tú zmenu vytvorili - a tá sa teraz deje.

Asistujte! Asistujte tým energiám; a najlepšou cestou je  - ako sme povedali – priviesť mierovú zmenu vo vás samých, udržať tú víziu, ktorú si želáte na tejto planéte vidieť uskutočnenú. Teraz sa to deje! Je to tiež doba, v ktorej by každá duša mala pozerať do svojho vnútra aby spoznala aký postoj ega tam je – a postaviť sa tomu – priniesť to do rovnováhy a vložiť ten aspekt vašej bytosti a rozpoznať, že tam sú veci, ktoré sa vymykajú vlastnej kontrole; a to je ego, ktoré rebeluje/vzdoruje.

Lebo ego rozpozná, že jeho doterajšie „fungovanie“ sa rozpadá keď sa zbavíme toho aspektu. A práve to sa teraz musí stať aby svet mohol ísť vpred: do nasledujúcej fázy evolúcie. A preto milí vám povieme: dôverujte. Držte vašu víziu, neváhajte na vašej ceste. Nestraťte vieru na vás samých, lebo tá je pravdivý základ. Hrabte hlboko vo vás predtým než na tie tohodobé energie reagujete.   

Zostaňte vytrvalí, pozerajte s prekvapením za ten vonkajší obraz – na šance, ktoré sa vám otvoria a otvoria každého na tejto planéte. Pohybujte sa s tými vlnami, ktoré nesú ľudstvo do zlatého veku. vedzte, že my z vyšších ríší stojíme voči tým okolnostiam na vašej planéte bez usudzovania, že vás hlboko milujeme a že sme vždy pri vás; vy nás musíte len „zavolať“ - niekoho z nás vo vzostúpených ríšach SVETLA – my budeme pri vás.

Som Hilarion

Denn das Ego erkennt, dass sein bisheriges ‚Funktionieren‘ sich gewandelt

hat, und daraus entsteht ein Gefühl als ob alles auseinanderfällt, wenn

man diesen Aspekt loslässt. Doch genau das muss jetzt geschehen, damit

die Welt weiterkommen kann: in ihre nächste Evolutions-Phase. Und

deshalb sagen wir euch, ihr Lieben: habt Vertrauen. Haltet eure Vision,

werdet nicht schwankend auf eurem Weg. Verliert nicht den Glauben an

euch selbst, denn der ist euer wahres Fundament. Grabt tief in euch,

bevor ihr auf die Energien dieser jetzigen Zeit reagiert.

Bleibt standhaft, blickt voller Staunen hinter das äußere Erscheinungs-Bild

– auf die Chancen, die da präsentiert werden und sich für euch und

jedermann auf dem Planeten öffnen. Bewegt euch mit den Wellen, die die

Menschheit ins Neue Goldene Zeitalter tragen. Wisst, dass wir aus den

Höheren Reichen unvoreingenommen den Vorgängen auf eurem planeten

gegenüberstehen, dass wir euch aber zutiefst lieben, dass wir allezeit mit

euch sind; mir müsst uns nur ‚anrufen‘ – irgendjemanden von uns in den

aufgestiegenen Reichen des LICHTS – wir werden mit euch sein.

Bis nächsten Monat…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com

Übersetzung: Martin Gadow, http://paoweb.org

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Botschaft von Hilarion: „Freut euch auf die Wunder, die sich in eurem Leben ereignen“ (19.Juni 2016)

Tešte sa na zázraky, ktoré sa udejú vo vašom živote

Veröffentlicht am Juni 20, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ilarion

„Freut euch auf die Wunder, die sich in eurem Leben ereignen“

„Tešte sa zo zázrakov, ktoré sa udejú vo vašom živote“

Milí, udalosti vo svete sa naďalej nezmenitelne vyvíjajú. A ukazuje sa vyššia intenzita vo všetkom čo sa prináša do vedomého vnímania ľudstva. Každý je animovaný prepojiť sa s vyššou úrovňou porozumenia vlastného JA a ľudí okolo aby mohol rozpoznať čo je pre vlastný život skutočne dôležité. Lebo ešte stále je mnoho toho čo môže odpadnúť aby tie putá mohli byť uvoľnené, ktoré každého jedného nútili zostať v tej nižššej hustote (=dimenzia) a aby už nemali žiaden vplyv. To veľké prebudenie obyvateľov Zeme už vážne začalo.

Pozrite do susedstva, obnovte vaše kontakty so susedmi. Ľudia hľadajú zmysel v ich živote a možno ste to vy, ktorí môžu fungovať ako katalyzátor, ktorý umožní vzájomné porozumenie, ktoré všetci potrebujú aby mohli ísť vpred. SVETLA-pracovníci planéty budú znova povzdvihnutí na vyššiu úroveň a to môže byť obtiažna doba lebo musia spracovať energie vyšších frekvencií v ich ľudskom funkčnom systéme. Vedzte, že máte schopnosť povzdvihnúť sa tam a tým potkať ich s rovnováhou. Vzdať sa musíte postoja očakávania toho ako sa tie veci majú uskutočniť. Buďte otvorení pre dobrodružstvo.

Ihr Lieben: Die Geschehnisse in der Welt entwickeln sich unvermindert

weiter. Und es zeigt sich eine höhere Intensität in allem, was da in die

bewusste Wahrnehmung der Menschheit gebracht wird. Ein Jeder ist

animiert, sich mit einer höheren Verständnis-Ebene seiner selbst und der

Menschen um sich herum zu verbinden, um erkennen zu können, was für

das eigene Leben wirklich wichtig ist. Denn es gibt immer noch Vieles, was

wegfallen kann, damit die Fesseln, die jeden Einzelnen zwangen, in der

niederen Dichte (= Dimension) zu verbleiben, gelöst werden können und

keine Auswirkungen mehr haben. Das Große Erwachen der Erdbewohner

hat allen Ernstes begonnen.

Blickt in eure Nachbarschaft, erneuert eure Kontakte mit den Nachbarn.

Die Menschen suchen nach einem Sinn in ihrem Leben, und vielleicht seid

ihr es, die als Katalysator dienlich sein können, der das gegenseitige

Verstehen ermöglicht, das sie brauchen, um weiterzukommen. Die LICHT-

Arbeiter des Planeten werden wieder auf eine höhere Ebene erhoben, und

das kann für sie eine schwierige Zeit sein, da sie die Energie der höheren

Frequenzen in ihren menschlichen Funktions-Systemen verarbeiten

müssen. Wisst, dass ihr die Fähigkeit habt, euch dahin aufzuschwingen

und diesen Energien mit Ausgewogenheit zu begegnen. Eine Erwartungs-

Haltung, wie solche Dinge sich abspielen sollten, muss dabei aufgegeben

werden. Seid offen für neue Abenteuer.

In Wahrheit seid ihr ‚Moderatoren‘ eurer eigenen Göttlichen Essenz, die

sich jetzt immer stärker in eurem physischen Körper etabliert, um sich zu

integrieren. Eure Absicht, euch an dieser liebevollen Kraft auszurichten

und euch mit ihr zu verbinden ist sehr hilfreich in Bezug darauf, dass ihr

immer mehr jenes Potential werdet, das ihr in euch tragt. Es ist wichtig,

zum Humor zu finden in Situationen, die euch widerfahren, denn Lachen

hilft, um sich zu erleichtern und das Gewahrsein auf alle Aspekte seiner

eigenen Realität auszudehnen. Die Wahlmöglichkeiten, die da vor euch

liegen, sind praktisch unbegrenzt, und es ist an euch selbst, die

neugefundene Freiheit, die in euch schlummerte, zu nutzen.

V pravde ste „moderátori“ vašej vlastnej božskej esencie, ktorá sa teraz silnejšie vo vás etabluje, usadá aby bola integrovaná. Váš úmysel prispôsobiť/usmerniť sa s tou láskyplnou silou a prepojiť sa s ňou je veľmi pomocné v súvislosti s tým, že sa stále viac stávate tým potenciálom, ktorý v sebe nosíte. Je dôležité nájsť humor vo všetkých situáciách, ktoré potkáte, lebo smiech pomáha uľahčiť sa a rozšíriť vnímanie na všetky aspekty vlastnej reality. Tie možnosti, ktoré ležia pred vami sú prakticky bezhraničné a záleží na vás použiť tú novo-nájdenú slobodu, ktorá vo vás driemala.

Keď telo, duch a „spirit“ sú usmernené na vyššie aspekty bytia tak sa vo vás udeje regenerácia (liečba) a vy budete schopní venovať sa budúcnosti, ktorá je plná potenciálu. Tým dostanete znova možnosť rozšíriť vaše JA a vyjadriť a úspešne „navigavať“ kreatívnym spôsobom keď sa vám otvoria nové dvere. Pomysliet: vy sami ste konajúci a preto musíte nad to doterajšie byť aktívni v tom čo je v každom okamihu nutné.

Wenn euer Körper, Geist und ‚Spirit‘ an den höheren Aspekten eures Seins

ausgerichtet werden, vollzieht sich eine Regeneration in euch, und ihr

werdet fähig, euch der Zukunft zuzuwenden, die da voller Potential ist.

Damit wird euch von Neuem Gelegenheit gegeben, euer Selbst zu weiten

und in einer neuen, kreativen Weise der Manifestation zum Ausdruck zu

bringen, wenn ihr die vielen neuen Türen, die sich euch öffnen, erfolgreich

’navigiert‘. Bedenkt: Ihr selbst seid die Handelnden, und deshalb müsst ihr

auch selbst über das Bisherige hinaus aktiv werden in dem, was in jedem

Moment erforderlich ist.

Keď vo vás vládne vyrovnanosť medzi všetkými energiami tak budete otvorení pre nové oblasti vnímania a nasledujete presvedčenejší a rozhodnutejší v smere ďalšieho vývoja. Všetky puzzle-časti nájdu k sebe a vytvárajú nové vzory v zlatom tkaniva vášho života. Skutočná mágia ducha stojí k vašej dispozícii aby bola manifestovaná, prejavená keď nájde rovnováhu medzi realitou vo vás a vonkajším svetom. Očakávajte to neočakávané a vedzte, že sa s vami môže stať niečo netušené a vzrušujúce. Tešte sa na tie zázraky, ktoré sa udejú vo vašom živote, lebo na vás tam čaká veľká zásoba zázrakov.

JA SOM Hilarion

Wenn in euch Ausgeglichenheit unter allen Energien herrscht, werdet ihr

offen für neue Bereiche des Gewahrseins und folgt zuversichtlicher und

entschiedener der Richtung eurer Weiterentwicklung. Alle Puzzle-Teile

finden zueinander und bilden ein neues Muster im goldenen Gewebe eures

Lebens. Die wahre Magie des Geistes in euch steht zu eurer Verfügung,

um manifestiert zu werden, wenn ihr zum Gleichgewicht zwischen der

Realität in euch und der äußeren Welt findet. Erwartet das Unerwartete

und wisst, dass etwas Ungeahntes und Aufregendes mit euch geschehen

kann. Freut euch auf die Wunder, die sich in eurem Leben ereignen, denn

da wartet ein großer Vorrat an Wundern auf euch.

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion druch Marlene Swetlishoff/Tsu-tana, http://www.therainbowscribe.com

Übersetzung: Martin Gadow, http://paoweb.org

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

 

Botschaft von Hilarion: „LIEBE in all ihren Facetten breitet ihre Schwingen aus…“ (22.Mai 2016)

Veröffentlicht am Mai 25, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ilarion

„LIEBE in all ihren Facetten breitet ihre Schwingen aus…“

„LÁSKA vo všetkých jej tvaroch rozširuje jej vibrácie...“

Milí: keďže už tých „hladových duchov“ vo vás „ukladáte k poslednému kľudu“ tak preniká väčší mier celou vašou bytosťou. Tie mnohé roky intenzívneho cítenia polárnych protikladov duality vo vašej solár plexus-čakra teraz zanikajú. Zažívate radosť a úžasné možnosti, ktoré sa prezentujú vášmu vnímaniu.  Začínate v ukončení nedokončených projektov cítiť novú vášeň pokiaľ už rozmýšľate o nových projektoch. Váš nový začiatok je konenčne realitou! Využite ten okamih!

Ihr Lieben: Da ihr nun die „hungrigen Geister“ in euch „zur letzten Ruhe bettet“, durchdringt größerer Friede euer gesamtes Wesen. Die vielen Jahre intensiven Spürens der polaren Gegensätze der Dualität in eurem Solarplexus-Chakra flauen jetzt ab. Ihr erlebt Freude und wunderbare Möglichkeiten, die sich eurer Wahrnehmung präsentieren. Ihr beginnt, eine neue Leidenschaftlichkeit zu spüren darin, unerledigte Projekte zu vollenden, während ihr bereits über weitere neue Projekte nachdenkt. Euer neues Beginnen ist endlich Realität! Nutzt den Augenblick!

LIEBE in all ihren Facetten breitet ihre Schwingen aus und öffnet neue Türen für euch. Viele Puzzle-Teile kommen jetzt zusammen und beginnen allmählich Sinn zu machen. Während ihr diese neuen Offenbarungen verarbeitet, vollzieht sich ein innerer Heilungsprozess, dessen Erleben zutiefst willkommen ist. An euren Augenbrauen tragt ihr das Zeichen der Erleuchtung, zwar für menschliche Augen nicht sichtbar, von den Weisen jedoch ohne Weiteres erkannt, denn sie haben euch auf eurem Weg und auf eurer spirituellen Reise geführt. Sie feiern euren Sieg – und das ist wohlverdient! Gönnt euch die Zeit, diese Momente zu genießen, wenn sie auftreten; trinkt tiefe Züge aus dem Brunnen der Fülle, der sich in euch befindet.

LÁSKA vo všetkých tvaroch rozširuje jej vibrácie a otvára pre vás brány. Mnohé puzle-časti sa teraz spájajú a pomaly začínajú mať zmysel. Pokiaľ vy spracovávate nové zjavenia tak sa rozširujú, prebieha proces liečby, ktorého zažitie je veľmi vítané. Na vašom obočí nesiete znamenie osvietenia, ktoré je pre ľudské oči neviditelné ale múdrymi je ľahko poznatelné lebo oni vás na vašej spirituálnej ceste sprevádzali. Oslavujú vaše víťazstvo – a to je zaslúžené! Doprajte si čas na užívanie tých momentov keď sa prejavia; pite zo studne plnosti, ktorá je vo vás.

Život sa pre vás vyvíja v celej jej sláve. Aké zázraky vás očakávajú „na všetkých rohoch“? celý vesmír „čaká na povel“; povstaňte a zdravte vaše cieľové určenie! Svet čaká na dary, ktoré prinesie aby iných a planétu žehnal a liečil. Keď rozpoznáte ako hlboko ste milovaní – a vždy boli - tak pocítite neskrotitelnú radosť, ako ohrievaciu deku, ktorá vás chráni a zabaluje. To je novo-začiatok, o ktorý ste usilovali a predsa doteraz vyzeral „nedosiahnutelný“; je to čerstvý štart obnovenia a nádeje a čaká na to, že si ho prisvojíte.

Das Leben entfaltet sich für euch in all seiner Pracht. Welche Wunder erwarten euch da ‚an allen Ecken‘? Das gesamte Universum „hört auf euer Kommando“; erhebt euch und begrüßt eure Zielbestimmung! Die Welt wartet auf die Gaben, die mitbringt, um sowohl Andere als auch euren Planeten zu segnen und zu heilen. Wenn ihr erkennt, wie zutiefst geliebt ihr seid – und schon immer wurdet, wird unbändige Freude spürbar wie eine wärmende Wolldecke, die euch umhüllt und umfasst. Dies ist der Neubeginn, den ihr schon immer erstrebt habt und der doch bisher so „unerreichbar“ schien; es ist ein frischer Start der Erneuerung und der Hoffnung, und er wartet darauf, dass ihr ihn in Anspruch nehmt.

Es ist an der Zeit für euch, flügge zu werden! Es ist Zeit, dass ihr euer leuchtendes LICHT erstrahlen lasst, damit Andere ihr eigenes LICHT erkennen können! Lasst euren Glanz erstrahlen und lasst euch auf euer neues Potential ein; das einzige, was euch daran hindert, ist eure alte begrenzte Auffassung. Das Tor steht jetzt offen und kann in Richtung neuer Horizonte durchschritten werden. Folgt eurem Herzen und dem Impuls des Geistes (Spirit), denn das geleitet euch zu eurem höchsten Gut und zur größten Freude. Macht das Empfinden der Freude zu eurem täglichen Fokus; tut, was immer es braucht, um dieses Gefühl aus eurem Innern hervorzubringen; denn Freude ist die ‚Regenbogen-Brücke‘ zwischen Himmel und Erde, – und ihr seid das verbindende Element.

Je pre vás na čase aby ste vzlietli! Je čas aby ste rozžiarili vaše žiarivé SVETLO aby iní mohli rozpoznať ich SVETLO v sebe! ROZŽIARTE VÁŠ LESK a pripustite vaše nové potenciály; jediné čo vám v tom bráni je váš starý postoj. Brána je teraz otvorená a môže byť prekročená smerom k novým horizontom. Nasledujte vaše srdce a impulz ducha (spirit) lebo to vás sprevádza k vášmu najvyššiemu dobru a k veľkej radosti. Urobte si pocit radosti vašim denným sússtredením/cvikom; robte všetko čo vo vás ten pocit spôsobí; lebo radosť je „most-dúhy“ medzi nebom a Zemou, - a vy ste spájajúca častica.

Žehnaní sú tí mierumilujúci“ – ktorí milujú mier – lebo oni sú tí, ktorí zdedia prebúdzajúci sa svet. Áno, ešte je toho veľa vo vašom svete čo potrebuje zlepšenie ale vy ste tu a urobíte tú zmenu – a dosiahnete to! Tá zmena/premena, ktorá sa musí stať sa deje v prvom rade vo vás a ovplyvňuje potom vonku. To čo ste urobili a dosiahli žiari ako žiarivý oheň nádeje a možností pre tých, ktorí vás nasledujú. Ste nadovšetko milovaní všetkými tými, ktorí pre vaše správy „majú oči na videnie a uši na počúvanie“. – buďte teda mier/kľud – v každom zmysle/smer!

„Gesegnet sind die Friedfertigen“, – die, die den Frieden lieben –, denn sie sind es, die die neue, heraufdämmernde Welt erben. Ja, es gibt noch vieles in eurer Welt, was der Verbesserung bedarf, aber ihr seid da und bewirkt den Wandel, – und ihr erreicht ihn! Dieser Wandel, der da bewirkt werden muss, findet zunächst in euch selbst statt und wirkt dann nach außen. Was ihr unternommen und vollbracht habt, leuchtet wie ein Leuchtfeuer der Hoffnung und der Möglichkeiten für jene, die euch folgen. Ihr seid über die Maßen geliebt von all denen, die für eure Botschaft  „Augen haben, zu sehen und Ohren haben, zu hören“. – Seid nun der Friede – in jeder Hinsicht!

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 22.05.2016, ÜbersetzungMartin Gadow,

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0516/0hilarion.html

 

 

Botschaft von Hilarion: „Bleibt in Frieden, ihr Lieben! Lacht und liebt genüsslich!“ (01.Mai 2016)

Veröffentlicht am Mai 6, 2016von erstkontakt blog

„Bleibt in Frieden, ihr Lieben! Lacht und liebt genüsslich!“

„Zostaňte v mieri, milí!“ smejte sa a milujte pôžitkovo“

Milí: mnohí z vás mali pocit smútku pri spomienkach na staré emocionálne vzorce v rámci skúseností minulých životo-časov a vtedy je dobre zistiť, že teraz ste stále skúsenejší v tom, že si to len všimnete – ako niečo čo už patrí k minulosti – a už sa nenecháte tými energiami ovplyvňovať. Bravo! Získavate znova majstrovstvo nad vašimi emóciami. Okrem toho ste iste zistili, že tie spomienky boli hlboko zahrabané vo vašom vedomí a týkajú sa až veľmi mladistvých skúseností. To ale znamená, že očista teraz prebieha oveľa hlbšie ako kedykoľvek predtým. Nechajte to diať sa a predsavzajte si nahradiť tie staré vzorce energiou čistého svetla.

Ihr Lieben: Viele unter euch hatten ein Gefühl der Trauri čistým gkeit  beim Rückbesinnen auf alte emotionale Muster im Rahmen eurer Erfahrungen vergangener Lebens-Zeiten, und da ist es dann gut, festzustellen, dass ihr jetzt immer bewanderter darin werdet, einfach nur noch Notiz zu nehmen von jenen Momenten – als etwas, was ja jetzt der Vergangenheit angehört –, und euch von jenen alten Energien nun nicht mehr beeinflussen lasst. Bravo! Ihr gewinnt wieder Meisterschaft über eure Emotionen! Darüber hinaus dürftet ihr festgestellt haben, dass jene Erinnerungen tief in euer Bewusstsein eingegraben waren und zurückgehen bis in einstmals eher ‚jugendliche‘ Erfahrungen. Das bedeutet aber auch, dass die Bereinigung eurer Zellen jetzt tiefgreifender abläuft als je zuvor. Lasst es geschehen und nehmt euch vor, jene alten Muster durch das pure LICHT der Christus-Energie zu ersetzen.

Wir sehen, dass ihr allmählich ermüdet und euch danach sehnt, dass dieser Prozess endlich zum Abschluss kommt; und die Tatsache, dass jene alten Gefühle aus eurer damaligen evolutionären ‚Jugendzeit‘ jetzt wieder hochkommen, bedeutet, dass dieser Bereinigungs-Prozess jetzt so gut wie abgeschlossen ist. Stellt euch ein paar strahlende kleine Sonnen vor, die in jedem eurer 7 Chakren rotieren, und haltet dieses Bild mehrere Male am Tag für ein paar Momente aufrecht. Das beschleunigt diesen Bereinigungs-Prozess und wird euch immer wieder daran erinnern, dass ihr ein strahlendes LICHT in dieser Welt seid! Ihr bewegt euch jetzt in die höheren Bereiche des Bewusstseins hinein, der wahren Quelle eurer persönlichen Kraft – sowie hinein in eine tiefere Verständnisfähigkeit hinsichtlich eurer immerwährenden Identität. In gewissen Momenten führt euch diese innere Verbindung zu wichtigen Offenbarungen hinsichtlich des Sinns und Zwecks eurer gegenwärtigen Inkarnation.

Vidíme, že sa pomaly unavujete a túžite po tom aby ten proces skončil; a skutočnosť je, že tie staré pocity z vašich rokov „mladosti“ sa teraz znova vynárajú a to znamená, že ten proces očisty je ukončený. Predstavte si pár žiariacich Slniek. Ktoré rotujú okolo vašich čakier a udržte ten obraz niekoľkokrát denne niekoľko minút. To zrýchli ten proces očisty a pripomenie vám, že ste žiariace SVETLO  vtomto svete. Pohybujete sa do vyšších oblastí, do pravdivého zdroja vašej osobnej sily – ako tiež do hlbšieho pochopenia vašej identity/osobnosti. V istých momentoch vás to vnútorné prepojenie vedie k dôležitým odhaleniam zmyslu života a účelu vašej terajšej inkarnácie.

Zostaňte v kľude, milí! Smejte sa a milujte pôžitkovo! Život v jednom ľudskom tele chce byť užitý, byť vítaný a zažitý! Preto je nutné byť „súčasťou“ toho všetkého čo sa vyskytuje vo vašom okolí a zaslúži si zažiť pozornosť. Neodstrkajte to; nečakajte s novozačiatkom na druhý deň.; lebo sa to deje teraz – v tomto okamihu. Podielate sa na najúžasnejšej dobe masívnej zmeny a to je veľmi zriedkavá príležitosť: sú to úžasné možnosti a návody pre váš život a jasnosť vášho chápania vás oprávňuje určovať váš cielový smer; žiarivú realitu.

Bleibt in Frieden, ihr Lieben! Lacht und liebt genüsslich! Das Leben in einem menschlichen Körper will ausgekostet, willkommen geheißen und erlebt werden!  Es ist daher notwendig, ‚Bestandteil‘ all dessen zu sein, was in eurer unmittelbaren Umgebung vorhanden ist und jeden Moment mit Achtsamkeit zu erleben. Schiebt es nicht beiseite; wartet nicht auf einen anderen Tag für einen Neubeginn; denn es geschieht jetzt – in  diesem Augenblick. Ihr nehmt teil an den wunderbarsten Zeiten massiver Umwandlung, und das ist eine seltene Gelegenheit, euch auf solche fluktuierenden Momente einzulassen, wenn sie geschehen. Da sind wunderbare Möglichkeiten und Anleitungen für eurer Leben vorhanden, und die Klarheit eures Begreifens befähigt euch, selbst über eure Zielrichtung zu bestimmen: die einer strahlenden Wirklichkeit.

Dies sind dies jetzt spannende Zeiten mit vielen ‚möglichen Gelegenheiten‘, die sich in das Traum-Spektrum jedes Einzelnen einflechten. Wenn dieser ‚Wirrwarr‘ erst einmal von innen heraus geordnet, bereinigt und durch ein größeres LICHT des Verstehens ersetzt worden ist, können einige dieser ‚Wünsche aus früheren Zeiten‘, die jede Person in sich trägt, als Richtung präsentiert werden, auf die man sich ausrichten kann, um sie zu realisieren und zu manifestieren. Dies ist jene Art von Träumen, die euch große Freude und Glücksgefühle einbringen können, wenn ihr euch bemüht, sie in das aktuelle Erfahrungsspektrum zu integrieren.

To sú napínavé časy s mnohými „možnými príležitosťami“, ktoré sa prepletajú do spektra snov každého jedného. Keď ten „neporiadok raz bude upravený/z vás vyprataný, očistený a nahradený väčším SVETLOM porozumenia – tak vtedy môžu byť prezentované ako smer „želania z predošlých dôb“, ktoré každý v sebe nosí aby mohli byť realizované. To je ten spôsob snívania, ktorý vám môže priniesť radosť a pocity šťastia keď sa budete snažiť vložiť ich do aktuálneho spektra skúseností.

Keď každá osoba bude manifestovať to čo chcete aby sa splnilo tak tá tým vytvorená energia pomáha kolektívnemu polu vedomia k rozšíreniu horizontu pre všetkých. To čo sa v predošlých časoch zdalo „nemožné“ môže teraz cez mnohých ľudí byť manifestované/prejavené. Ten stav bytia dostane podporu prílivom nových energií lebo ľudstvo rozpozná, že môže dosiahnuť šťastné výsledky a že duša chce zažiť viac tých momentov. Lebo to vlastne je prirodzený stav bytia na tejto planéte.

Wenn jede Person das manifestiert, was ihr Erfüllung bringt, hilft die damit erzeugte positive Energie, auch das kollektive Bewusstseinsfeld zu einem erweiterten Horizont für Alle werden zu lassen. Was in früheren Zeiten noch ‚unmöglich‘ zu sein schien, kann durch viele Menschen nun auf leichte Weise manifestiert werden. Dieser Seins-Zustand erhält Unterstützung durch den Zustrom neuer Energien, da die Menschheit erkennt, dass sie glückliche Ergebnisse für sich herbeiführen kann und dass die Seele weitere dieser Momente erleben möchte. Denn das ist eigentlich der natürliche Zustand des Seins auf dem Planeten.

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 01.05.2016, Übersetzung: Martin Gadow,

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0516/0hilarion.html

Botschaft von Hilarion:  

“Gönnt euch Zeit an Entspannungsübungen teilzunehmen, die eure Seele erbauen” (10.April 2016)

Doprajte si čas na cvičenia zotavenia/relaxu, ktoré vašu dušu potešia

Veröffentlicht am April 11, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ilarion

“Gönnt euch Zeit an Entspannungsübungen teilzunehmen, die eure Seele

erbauen”

Doprajte si čas na cvičenia zotavenia/relaxu, ktoré vašu dušu potešia

Milí: Vaše želanie zažiť mier v každom tvare vášho života vyžaduje predovšetkým pustiť všetko čo tomu zabraňuje. A ste to vy sami, ktorí musia vytvoriť to, k tomu nutné seba-pozorovanie a uznanie toho, že vo vás sú ešte isté vzorce, ktoré  potrebujú vašu pozornosť. Nevzdávajte sa keď eliminovať ich z vášho mentálneho procesu vyzerá byť ťažké. Často sú to aj myšlienky a energie masového vedomia, ktoré ovplyvňujú ešte stále vaše zmysly a tým aktivujú vo vás veci, ktoré ešte nie sú úplne vyčistené. A preto sme vám nedávno radili aby ste si aspoň raz do týždňa robili totálny proces očisty energie na vytvorenie vysoko-energetického pola.

Ihr Lieben: Euer Wunsch, Frieden in jeder Facette eures Lebens zu

erleben, erfordert ein Loslassen von allem, was dieses Erleben verhindert.

Und da seid es ihr selbst, die die dazu nötige Selbstbeobachtung und

Einsicht hinsichtlich jener Muster walten lassen müsst, die da noch in euch

vorhanden sind und eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Lasst euch nicht

entmutigen, wenn es schwierig zu sein scheint, sie aus euren mentalen

Prozessen zu eliminieren. Oftmals sind es in Wirklichkeit auch die Energien

des Massenbewusstseins, die da noch auf eure Sinne einwirken und Dinge

in euch aktivieren, die noch nicht komplett bereinigt sind. Und deshalb

haben wir euch ja kürzlich geraten, dass ihr euch zumindest einmal pro

Woche die Zeit nehmt, den totalen Energie-Reinigungs-Prozess durch-zu-

führen, um ein Hoch-Energiefeld um euch aufzubauen.

http://www.therainbowscribe.com/totalenergyclearing.htm

Nehmt auch zudem auch täglich Zeit, einfach nur barfuß auf der Erde zu

stehen und euch vorzustellen, wie aus eurem Körper Wurzeln sprießen,

die sich bis ins Erd-Zentrum hinein im Boden verankern. Unsere

Schreiberin hat sich eine „Erdungs-Matte“ angeschafft, die sie unter ihre

bloßen Füße legt, wenn sie am Computer sitzt, um die Auswirkungen der

exzessiven elektro-magnetischen Energie zu mildern. Jede Person sollte in

eigenem Interesse in selbstbewusster Weise für eine positive Zielsetzung

aktiv werden, die ihren physischen Körper gesund erhält, erfüllt von einem

Gefühl der Vitalität und des Wohlbefindens. Das Tragen eines „Schungit“-

Anhängers ist ebenfalls sehr hilfreich, denn dieses Mineral bewirkt eine

sehr hilfreiche Reinigung und Klärung verschiedener negative Gedanken-

Formen, und so manche missliche oder destruktive Energien werden

umgewandelt und in eine höhere Schwingungs-Ebene verlagert.

K tomu si tiež každý deň vezmite čas na to, že bosí stojíte na Zemi a predstavte si ako z vašich nôh vyrastajú korene, ktoré sa zakotvia  až do stredu Zeme. Naša písateľka si zaobstarala „uzemňovaciu rohožku“, ktorú položí pod svoje bosé nohy keď sedí pri počítači aby znížila vplyv excesívnej elektromagnetickej energie. Každá osoba by mala byť vo vlastnom záujme aktívna pre pozitívne cieľe, ktoré udržia zdravé fyzické telo a naplní ho pocitom vitality a blaha. Nosenie „schungit“-prívesku je tiež pomocné lebo ten minerál podporuje očistu a vyjasnenie rôznych negatívnych myšlienok a tiež od niektorých nešťastných alebo destruktívnych energií, ktoré môžu byť zmenené a preložené do vyššej vibračnej úrovne.

Teraz je čas novo-začiatku, ktorý od vás vyžaduje byť aktívni aby ste sa prepracovali pomocou seba-určenia na splnenie vašich snov. Odložte všetky pochybnosti a „siahajte na hviezdy“! To najhoršie je už za vami – a pred vami je „kľudné plachtenie“; tým nastal dobrý čas aby ste sa dali do pohybu a urobili ďalší krok. Usmerniť sústredenie na to čo skutočne chcete – miesto na to čo nechcete – tým dosiahnete všetko na čo je usmernený váš duch. Akceptujte len to najlepšie pre vás – bez kompromisov; vždy existuje mierové riešenie pre všetky výzvy, ktoré ležia na vašej ceste; tvorte vášho ducha tak aby ste videli všetko z vyššej perspektívy lebo my vaši duchovní vodcovia sa vždy snažíme povzbudiť vás, povzdvihnúť vás a podporovať vás!

Dies ist jetzt eine Zeit des neuen Beginnens, die von euch fordert, aktiv zu

werden, um in Selbstbestimmung auf die Verwirklichung eurer Träume

hinzuarbeiten. Werft alle Zweifel beiseite und „greift nach den Sternen“!

Das Schlimmste liegt jetzt hinter euch – und vor euch ist „ruhiges Segeln“

angesagt; somit ist es ein guter Zeitpunkt, euch in Bewegung zu setzen

und den nächsten Schritt zu tun. Den Fokus auf das zu lenken, was ihr

wirklich wollt – statt auf das, was ihr nicht wollt – lässt euch alles

erreichen, auf was ihr euren Geist richtet. Akzeptiert nur das Beste für

euch – ohne Kompromisse; es gibt immer eine friedliche Lösung für alle

Herausforderungen, die euch im Wege liegen; öffnet euren Geist dafür,

alles aus einer höheren Perspektive betrachten zu können, denn wir, eure

Geistführer, sind immer darum bemüht, euch zu inspirieren, aufzurichten

und zu unterstützen!

Gönnt euch Zeit, an Entspannungsübungen teilzunehmen, die eure Seele

erbauen. Und gönnt euch tägliche Ruhezeiten; sie sind eine Notwendigkeit

dafür, dass euer Körper, euer Geist und eure Seele sich wieder „aufladen“

können. Denn wenn ihr dies nicht für euch tut, seid ihr viel zu erschöpft,

um euch auch noch um Andere kümmern zu können. Wenn ihr euch selbst

respektvoll Grenzen setzt, hilft dies, euer Wohlbefinden für jede Facette

eures Lebens aufrechtzuerhalten. Dieser pflegliche Umgang mit euch

selbst zaubert ein Lächeln in euer Gesicht und hebt eure Energie-Felder

auf eine positive und höhere Ebene, und dies hat wiederum positive

Auswirkungen auf alle Anderen um euch! Ebenso wichtig wie die

totale Energie-Reinigung einmal pro Woche ist es, täglich euer

Chakra-System zu reinigen.

Doprajte si čas zúčastniť sa relaxačných cvikov, ktoré potešia vašu dušu. A denne si doprajte kľudné pauzy; sú nutnosťou na to, že vaše telo, váš duch a duša sa znova „nabijú“. Lebo keď to všetko nerobíte tak ste príliš vyčerpaní na to aby ste sa mohli starať ešte aj o iných. Keď vy sami si s rešpektom urobíte hranice tak to pomáha udržať váš pocit pohody v každom druhu/zmysle vášho života. Opatrovatelské zaobchádzanie so sebou samým vykúzli úsmev vo vašej tvári a zvýši vaše energetické polia na pozitívnu vyššiu úroveň. A to má pozitívny vplyv na všetkých okolo vás! Okrem totálnej očisty jedenkrát za týždeň - je taktiež dôležité raz za deň čistiť váš čakra-systém.

Tam zostáva toho času visieť vo vzduchu množstvo „lenivej hmoty“, ktorá sa lepí na energetické pole čo vyžaduje od vás viac energie aby ste sa toho zase zbavili. Keď si každé ráno vezmete trochu času a predstavíte si ako sa každá z vašich sedem čakier rýchlo točí v smere hodinových ručičiek tak tým udržiavate váš čakrový systém na optimálnej funkčnej úrovni a to vás chráni pred nízkymi energiami, ktoré sa od vás odrazia lebo vaše vlastné energetické pole už nevytvára žiadnu príťažlivosť. Tým je denné praktizovanie duchovne-spirituálnej hygiény veľmi dôležité.

JA SOM Hilarion

Da bleibt zurzeit immer wiedermal eine Menge an ‘träger Masse’ in der Luft hängen, die sich an euer Energie-Feld heftet, was wiederum mehr an persönlichem Energieaufwand von euch erfordert, um es wieder loszuwerden. Wenn ihr euch jeden

Morgen die Zeit nehmt, euch vorzustellen, wie jedes eurer sieben Chakren

sich rasch im Uhrzeigersinn dreht, haltet ihr eure Chakren auf einem

optimalen Funktions-Niveau, und dies schützt euch vor niederen Energien,

die automatisch an euch abprallen, weil euer eigenes Energiefeld keine

anziehenden Eigenschaften für sie aufbaut. Somit ist das tägliche

Praktizieren geistig-spiritueller Hygiene äußerst wichtig.

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Video-Version über diesen Link: https://www.youtube.com/watch?v=mpu5pfGLt04&feature

=youtu.be

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 10.94.2016, http://www.therainbowscribe.com

The Hilarion Connection, Book One available here

Übersetzung: Martin Gadow: http://paoweb.org

Das könnte Sie auch interessieren:

 

Botschaft von Hilarion: “Gemeinsam erschaffen wir eine bessere Welt für Alle” (20.März 2016)

Veröffentlicht am März 22, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ilarion

“Gemeinsam erschaffen wir eine bessere Welt für Alle”

„Spoločne vytvoríme lepší svet pre všetkých“

Milí: My  zo vzostúpených ríší SVETLA – sme boli žiadaní o správu, ktorá sa zaoberá špeciálne s Tureckom, ktoré v posledných mesiacoch zažívalo zastrašujúce krutosti. Mnohé duše v Turecku už udržiavali doteraz SVETLO vyššej vízie mieru pre ich krajinu a celý svet a modlia sa za tým cielom – a stále sa snažia aby ten mier bol zakotvený do ich dennej skúsenosti. Ale pociťujú ako veľmi ťažké odporovať strachu a hnevu, ktoré zasiahli srdccia ľudí v ich okolí a ohraničiť sa a tak im nezostáva nič iné ako správať sa „ako časť ich krajiny“.

Ihr Lieben: Wir – von den Aufgestiegenen Reichen des LICHTS – wurden um eine Botschaft gebeten, die sich spezifisch mit der Bevölkerung der Türkei befasst, die während der letzten acht Monate erschreckende Gräuel erlebt hat. Viele Seelen in der Türkei hatten bisher schon das LICHT der höheren Vision des Friedens für ihr Land und für die Welt aufrechterhalten und ernsthaft dafür gebetet – und tun es immer noch, dass dieser Frieden zu ihrer täglichen Lebenserfahrung werden möge. Aber sie empfinden es als schwierig, sich gegen die Angst und den Zorn abzugrenzen, die die Herzen der Menschen in ihrer Umgebung erfasst haben, sodass ihnen keine andere Wahl bleibt, als sich als ‘Teil ihres Landes’ zu verhalten.

Zurzeit liegt der Fokus der Weltmächte auf diesem Land. Und da gibt es Bewegungen und Gegenbewegungen, die auf der politischen Arena gegen-einander ausgespielt werden. Da ist jeder Politiker nur darum bemüht, sich an seine schwindende Macht zu klammern, und dies hat sich in der Türkei in Form des Verrats am eigenen Volk gezeigt, wo die Machthaber danach streben, gewaltsam wieder Kontrolle über ihre ‘Autorität’ zu gewinnen. Vor höherer Ebene aus wird jedoch bereits das Zerbröckeln und der Zerfall der alten Regime sichtbar, da die Systeme, die sie geschaffen haben, baufällig werden, und dies zeigt sich im Äußeren in eurer Welt als Chaos, Zerstörung und Anhäufung von Schutt und Ruin.

Toho času sa sústreďujú svetové moci na tú krajinu. A preto tam pohyby a protipohyby, ktoré sa odohrávajú na politickej úrovni. Každý politik sa snaží lepiť na strácajúcej moci a to sa v Turecku prejavilo ako zrada na vlastnom národe kde sa politici snažia násilím dosiahnuť znova kontrolu. Pred vyššou úrovňou však už je viditelný rozpad starého režimu lebo tie systémy, ktoré vytvorili už sú krehké a to sa javí ako vnútorný a vonkajší chaos, ničenie a hromadenie trosiek a ruín.

Keď sa to odohráva vo vlastnej krajine v oblasti národu tak je veľmi ťažké udržať energiu lásky, nádeje a odpustenia. A predsa je to to čo je žiadané od tých ktorí udržiavali priestor pre lepší život a lepšiu cestu pre všetkých. A ako ťažký aj život teraz pre vás môže byť: vedzte, že udržanie vašej viery vo vyššiu, blahodarnú moc je to najdôležitejšie čo je teraz nutné udržať. Doprajte vašim sestrám a bratom vašu podporu keď ste v stave a neúnavne sa modlite za beznásilné ukončenie násilia, ktoré sa tak nemilosrdne ukazuje. Vaše modlitby sú mocné a nútiace a dosiahnu viac dobra ako si možno teraz uvedomíte.

Wenn sich dies im eigenen Land und innerhalb der eigenen Bevölkerung abspielt, ist es äußerst schwierig, die Energien der Liebe, der Hoffnung und des Verzeihens aufrechtzuerhalten. Doch genau das ist es, was gefordert ist von denen, die den Spielraum für ein besseres Leben und einen besseren Weg für Alle offengehalten haben. Und so schwierig euer Leben im Moment auch ist: wisst, dass die Unterstützung und Aufrechterhaltung eures Glaubens an eine höhere, wohlwollende Macht das Wichtigste ist, was es beizubehalten gilt. Gewährt euren Schwestern und Brüdern euren Beistand, wenn ihr dazu in der Lage seid, und betet unaufhörlich für eine friedliche Beendigung der Gewalt, die sich in ihrer Aktivität so unbarmherzig gebärdet. Eure Gebete sind machtvoll und zwingend und bewirken mehr Gutes, als ihr euch in diesen Zeiten vielleicht bewusst macht.

Da kommen jetzt viele alte Energien hoch in dieser Bevölkerung wie auch in anderen Nationen die karmischer Natur sind, nicht allein in der Türkei, sondern in jedem Land der Welt. Bevor sich eine bessere Welt für Jedermann manifestieren kann, müssen der ganze alte Hass und  die Vorurteile der Vergangenheit ausgeglichen werden – durch die Intention der Bevölkerung, Liebe, Frieden, Harmonie und Güte in ihren Herzen beizubehalten, unabhängig vom äußeren Geschehen. Dieser Sehnsucht nach Frieden und Harmonie müssen Fokus und Absicht gelten, unabhängig von allem, was sich in der persönlichen Welt, im eigenen Land oder auf der Weltbühne abspielt. Dies, ihr Lieben, ist der Grund, weshalb ihr gewählt hattet, während dieser jetzigen Zeiten in eurem Land zu leben. Ihr habt das ‘Training’ und die Fähigkeit, die höhere Vision aufrechtzuerhalten. Ihr dient einer höheren Funktion, deren ihr in dieser Zeit gewahr seid.

Teraz stúpajú na povrch staré energie karmického pôvodu nie len v Turecku ale v každej krajine sveta. Predtým než sa môže javiť nový svet pre každého treba vyrovnať celý starý dom a predsudky minulosti – pokusom/úmyslom národov o lásku, dobro, mier a harmóniu v srdci, bez ohľadu na to čo sa v okolí deje. Túžba po mieri a harmónii musia platiť ako úmysel bez ohľadu na to čo sa deje v osobnom svete, vo vlastnej krajine alebo na svetovom javisku. To, milí, je dôvod prečo ste zvolili žiť tam kde práve ste, práve v tejto dobe. Máte za sebou tréning a schopnosť udržať vyššiu víziu. Slúžite vyššej funkcii, ktorú si práve uvedomujte.

A preto ste žiadaní udržať odpúšťajúce srdce, kľud v búrke náruživých zmien, ktorý prechádza vašou krajinou a každou krajinou a každým národom planéty. Je to vysoká cena, ktorá je žiadaná od všetkých osvietených tejto planéty a dokonca vyžaduje niekedy neznesitelné obete. Volajte nás – jedno akým menom voláte stvoriteľa vo vašej krajine; vedzte, že budete podporovaní a milovaní všetkými z vyšších ríší, v ktorých my žijeme, dýchame a máme naše bytie v zdroji toho všetkého ČO je. Nie ste sami na vašej spirituálnej ceste vo vašom spirituálnom raste. Prosíme pracovníkov SVETLA v celom vašom svete aby ste posielali chladiaci fialový plameň premeny do Turecka a do všetkých ohňových bodov sveta. Spoločne vytvoríme lepší svet pre všetkých....

Do budúceho týždňa -  JA SOM Hilarion

Und deshalb seid ihr gefordert, ein verzeihendes Herz zu bewahren, die Ruhe im Sturm leidenschaftlicher Veränderungen zu sein, während dieser über euer Land und über jede Nation dieses Planeten hinwegfegt. Es ist ein hoher Preis, der von den Erleuchteten auf diesem gesamten Planeten gefordert wird und der zuweilen sogar unerträgliche Opfer fordert. Ruft uns – ganz gleich, mit welchem Namen ihr den Schöpfer in eurem Land anruft; wisst, dass ihr unterstützt werdet und geliebt seid von Allen in den höheren Reichen, in denen wir Alle leben, atmen und unser Dasein haben innerhalb der QUELLE All Dessen, Was Ist. Ihr seid nicht allein auf eurer spirituellen Reise und in eurem geistig-spirituellen Wachstum. Wir bitten die LICHT-Arbeiter in eurer gesamten Welt, den Menschen und dem Land der Türkei sowie allen anderen Brennpunkten in eurer Welt die kühlende Violette Flamme der Wandlung zu senden. Gemeinsam erschaffen wir eine bessere Welt für Alle.

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff

ÜbersetzungMartin Gadow,

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0316/0hilarion.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Botschaft von Hilarion:  

“Vieles in euch wird in eine höhere Version eures Selbst’ transmutiert” (13.März 2016)

„Mnoho z toho čo je vo vás sa transformuje do vyššej verzie vášho JA“

Veröffentlicht am März 14, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ilarion

“Vieles in euch wird in eine höhere Version eures Selbst’ transmutiert”

Mnoho z toho čo je vo vás sa transformuje do vyššej verzie vášho JA“

Milí, pokiaľ sa pohybujete cez ná/silné energie tejto doby vedzte, že nikdy nie ste sami alebo „zabudnutí“. Mnohé vo vás sa transformuje do vyššej verzie vás samých. To niekedy môže byť nepríjemné. Radíme k tomu aby ste oddychovali v takých okamihoch a aby ste „k sebe boli dobrí“. Lebo vás opúšťajú všetky nízko-frekvenčné vibrácie vašich funkčných systémov a je dôležité pochopiť to ako súčasť/časť vývoja ľudstva a tú skúsenosť jednoducho prijať až do bodu keď skončí. Nezaraďujte ju ako „negatívnu“. Nie je na tom nič “nesprávne“; teda neodsudzujte vaše JA. Videné z vyššej perspektívy sa v tejto dobe ukladajú nové smernice vyššej vízie vášho života aby ste ich manifestovali/uplatnili vo vašom živote. Nemusíte byť iným „príjemní“ alebo hľadať ich obdiv – lebo ste tak isto suverénne bytosti ako oni – a ako oni máte možnosti vyjadriť vašu slobodnú vôlu.

Ihr Lieben: Während ihr euch durch die heftigen Energien dieser Zeiten

bewegt, wisst, dass ihr niemals wirklich allein oder ‘vergessen’ seid. Vieles

in euch wird in eine höhere Version eures Selbst’ transmutiert und

transformiert. Das kann zuweilen unangenehm sein. Wir raten dazu, dass

ihr euch in solchen Momenten ausruht und ‘gut zu euch seid’. Denn da

verlassen alle niederen Schwingungen euer menschliches Funktions-

System, und es ist wichtig, dies als Bestandteil der Weiterentwicklung der

Menschheit zu begreifen und diese Erfahrung einfach zuzulassen, bis sie

abgeklungen ist. Stuft diese Erfahrung also nicht als „negativ“ ein. Es ist

nichts „Falsches“ daran; „verneint“ euer Selbst also nicht dafür. Aus der

höheren Perspektive gesehen setzt ihr in diesen Zeiten des Wandels neue

Richtlinien für die höchste Vision von eurem eigenen Leben, um sie in eure

persönlichen Erfahrungen hinein zu manifestieren. Ihr müsst dabei nicht

Anderen „gefällig“ sein oder deren „Beifall“ suchen, denn ihr seid genau so

souveräne Wesen wie sie – und habt genau wie sie die Möglichkeit, euren

freien Willen zum Ausdruck zu bringen.

Es gibt in diesen Zeiten auch Menschen, die das Konzept des „allgemeinen

Einheits-Bewusstseins“ als Ausrede für ihr Verhalten missbrauchen und

Anderen das Recht absprechen, persönlich all das sein zu können, was sie

sein können. Aber Jede/r unter euch ist hier, um seine/ihre einzigartigen

Begabungen in der Welt einzubringen, und das sind Begabungen, die ihr

als jeweils einzelne Persönlichkeiten einbringt; so habt ihr das Recht,

selbst die Richtung zu bestimmen, in der ihr diese Begabungen

nutzbringend für diese Welt einsetzt. Niemand Anderes hat das Recht,

diese Entscheidung für euch zu treffen. Mit der Zeit wird es aber auch

niemanden mehr geben, der den Beitrag Anderer für eigene Zwecke

missbraucht; dann wird sich wahre Einheit durchsetzen – ein Zustand, in

dem jede/r Einzelne das Aufblühen des gemeinsamen höheren Potentials

zelebriert und niemand die Sorge haben muss, dass jemand eigensüchtige

Vorteile daraus ziehen könnte; denn dann werden die höheren Gesetzmäßigkeiten des Universums in Kraft sein. Es ist gut, in diesen Zeiten Scharfblick walten zu lassen und sich eigene Grenzen zu setzen. Viele Menschen auf eurem Planeten sind auf der Suche nach Antworten, und diese Leute fühlen sich zu bestimmten Informationen hingezogen, weil sie sich in Einklang mit jener Wahrheit fühlen, die diese Informationen repräsentieren.

V tejto dobe sú aj ľudia, ktorí zneužívajú „všeobecné vedomie jednoty“ ako výhovorku za ich správanie a zamietajú iným právo byť osobne to čo môžu byť. Ale každý/á medzi vami je tuná aby vložil do sveta jeho talenty ako jednotlivá osobnosť; tak máte právo určiť váš smer, v ktorom najlepšie užitočne uplatníte váš talent. Nikto iný nemá právo urobiť to rozhodnutie. Časom už nebude nikto kto zneužíva príspevok iných k vlastným účelom. Vtedy sa presadí skutočná jednota – stav, v ktorom každý jedinec oslavuje rozkvet spoločného vyššieho potenciálu a nikto sa nemusí  obávať, že by niekto z toho mohol mať výhody; lebo vstúpia do platnosti vyššie zákony vesmíru. Je dobre mať ostrý pohľad v tejto dobe a ustanoviť vlastné hranice. Mnohí ľudia na planéte hľadajú odpovede a cítia sa k istým informáciám priťahovaní lebo sa cítia v súlade s tou pravdou, ktoré reprezentujú tie informácie.

A tiež existujú mnohí ľudia, ktorí tie informácie reprezentujú a ich v súlade s nami ponúkajú a za to – ako tiež za hodnotu toho čo hľadajúcim ponúkajú – by mali dostať uznanie. Tí ľudia, ktorí s nami týmto spôsobom slúžia sú osoby, cez ktoré a s ktorými my zo vzostúpených úrovní spolupracujeme a snažíme sa prezetovať/ponúkať najvyššiu formu pravdy aby sa ju naučili, pochopili a vyvinuli z toho ostrý pohľad tí, ktorí to hľadajú. Všetci tí, ktorí s nami účinkujú tým spôsobom by mali byť uznaní ako naši vyvolení reprezentanti a predanie tých informácií voči nim by malo byť zodpovedajúcim spôsobom hodnotené – voči tým, ktorí sa s nami  nachádzajú v tom „servise“; lebo tými fyzickými sprostredkovatelmi – ústnou, písanou alebo umeleckou cestou – sa ukazuje najväčší vplyv s pozitívnym efektom.

Und es gibt bei euch viele Menschen, die diese Informationen präsentieren und in Einklang mit uns offerieren, und dafür – sowie für den Wert dessen, was sie damit jenen Suchenden bieten –, sollten sie gebührende Anerkennung bekommen. Diese Leute, die mit uns auf diese Weise dienen, sind Personen, durch die und mit denen wir aus den aufgestiegenen Ebenen zusammenarbeiten, und wir sind bestrebt, die Wahrheit in ihrer höchsten Form zu präsentieren, damit diejenigen, die

danach suchen, sie erlernen, begreifen und ihren Scharfblick daraus entwickeln können. Alle, die mit uns auf diese Weise wirken, sollten als unsere auserwählten Repräsentanten anerkannt werden, und jede Weitergabe dieser Informationen sollte demjenigen gegenüber entsprechend gewürdigt werden, der sich mit uns gemeinsam in diesem ‘Service’ befindet; denn durch diese physischen Vermittler – auf mündlichem, geschriebenem oder künstlerischem Weg – zeigt sich unsergrößter Einfluss mit positivem Effekt. Die Personen, die diesen Dienst mit uns gemeinsam tun und uns damit

ermöglichen, unser LICHT und unsere Weisheit in eurer Welt zu verbreiten, wurden auf ihrem Weg durchs Leben mitunter schwer geprüft und haben so manches Opfer gebracht, um diese Arbeit tun zu können, und sie wurden für wert befunden, als unsere echten Repräsentanten bezeichnet werden zu können. Sie haben schon jetzt und auch in der Zukunft viel zu geben, denn sie sind unsere Stimme auf eurem Planeten. Wir befürworten und unterstützen sie, und dies war zu allen Zeiten der Weg, die ewige Wahrheit zu verbreiten – auch schon während früherer goldener Zeitalter auf eurem Planeten. Durch diese gewissenhafte Umsetzung und Verpflichtung gegenüber den höchsten geistig-spirituellen Prinzipien werden die Wesenheiten der höheren Reiche zu diesen Menschen hingezogen und umgeben sie mit ihrer LIEBE, Unterstützung und ihrem Schutz. Wir wissen, dass all das, was diese Menschen tun, dem höchsten und größten Gut Aller auf eurem Planeten dient.

Osoby, ktoré spolu s nami robia tú službu a umožňujú tým rozširovať na Zemi naše svetlo a múdrosť boli často v ich živote ťažko skúšaní a priniesli obete aby mohli robiť tú prácu a boli uznaní ako hodní byť označení/nazvaní ako naši skutoční, praví reprezentanti. Majú teraz a v budúcnosti veľa toho čo dať lebo sú našim hlasom na vašej planéte. Stojíme za nimi a podporujeme ich – už aj v predošlej zlatej dobe na vašej planéte. Uskutočnením a povinosťou voči najvyšším duchovne-spirituálnym princípom sú bytosti z vyšších ríš k týmto ľuďom priťahované a obklopujú ich ich láskou, podporou a ochranou. Vieme, že to všetko čo tí ľudia robia slúži najvyššiemu a najväčšiemu dobru všetkých na vašej planéte.

To čo my cez tých reprezentantov prinášame do vášho sveta je vedomosť a pochpenie toho čo národy tohto sveta potrebujú a je našou nádejou, ŽE HĽADAJÚCI NÁJDU to čo potrebujú bez toho aby znova boli zmätení alebo boli rozptýlení intenzívnym hľadaním pravdy a odpoveďami, ktoré naši reprezentanti pre nich pripravili – JA SOM Hilarion

Was wir durch diese Repräsentanten in eure Welt bringen, ist das Wissen

und Begreifen, was die Völker dieser Welt dringend brauchen, und es ist

unsere Hoffnung, dass die Suchenden finden, was sie finden müssen, ohne

noch wieder verwirrt zu sein oder von ihrer intensiven Suche nach der

Wahrheit und den Antworten abgelenkt zu werden hat, die unsere

Repräsentanten für sie breithalten. – Bis nächsteWoche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff. 13.03.2016,www.therainbowscribe.com

http://www.movingintoluminosity.com

Übersetzung: Martin Gadow, http://paoweb.org

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity……die EK-Redaktion

 

Botschaft von Hilarion: “Eure LIEBE ist es, die das Entwickeln höherer Lösungen und Entscheidungen ermöglicht” (06.März 2016)

Veröffentlicht am März 8, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ilarion

“Eure LIEBE ist es, die das Entwickeln höherer Lösungen und Entscheidungen ermöglicht”

„Je to vaša láska, ktorá umžňuje vyššie riešenia a rozhodnutia“

Milí: Proces transformácie/zmeny pokračuje a každá buňka vášho tela je vyššie-hodnotená a novo-kalibrovaná/nastavená. V priebehu tej aktivity sa silnejšie do obrazu blížia aj pocity z minulosti a ich vnímanie do stredu sústredenia v súvislosti s nespravodlivosťou a vtedajšou frustráciou. Je dôležité aby ste našli novú cestu riešenia doteraz nevyriešených problémov/záležitostí. Proste vašich duchovných vodcov ukázať vám jasnú cestu a ako môžete na tie záležitosti pozerať z vyššej perspektívy. Je to doba, v ktorej by ste mali vidieť veci s vyššou víziou vášho vyššieho JA.

Vyjasnite si, že rozptýlenia ešte stále budú hrať úlohu v ľudskom živote. Súčasne ale bude treba uvažovať o už realizovaných zmenách. Budú presadené nové predpisy. Mlyny pokroku melú pomaly ale neúnavne a prinesú ďalšie zlepšenia vo všetkých oblastiach ľudskej existencie. Existuje množstvo úžasných, kreatívnych myšlienok/nápadov, ktoré budú predstavené pokročilými myslitelmi tejto doby. Každý deň prinesie nové odhalenia, ktoré ľudstvo budú držať v pohybe s neustálymi drámami, ktoré sa v dobe novo-začiatku vyvinú.

Ihr Lieben: Der Transformationsprozess geht weiter, und jede Zelle eures Körpers wird aufgewertet und neu kalibriert. Im Zuge dieser Aktivität rücken auch eure Gefühle stärker ins Bild für einen Rückblick, und deren Wahrnehmung im Zusammenhang mit einstigen Frustrationen und Ungerechtigkeiten kann in diesen Zeiten in den Vordergrund und ins Zentrum eures Fokus’ rücken. Es ist wichtig, einen neuen Weg zu finden, auf diese ungelösten Themen in eurem Leben blicken zu können. Bittet eure Geistführer, euch einen klareren Weg aufzuzeigen, wie ihr aus höherer Perspektive auf diese Situationen blicken könnt. Es ist an der Zeit, so manche Gesichtspunkte stärker in Einklang mit der höheren Vision eurer selbst zu betrachten, in die ihr euch jetzt bewegt und an der ihr euch orientiert.

Macht euch klar, dass Ablenkungen und Zerstreuungen weiterhin eine zentrale Rolle in allen Facetten menschlichen Lebens spielen werden. Gleichzeitig gilt es jedoch, eine Menge an realisierten Veränderungen zu berücksichtigen. Da werden neue Vorschriften formuliert und umgesetzt. Die Mühlen des Fortschritts mahlen langsam aber unerbittlich und bringen immer weitere Verbesserungen in allen Facetten der menschlichen Existenz. Es existiert eine Menge an kreativen, wunderbaren Ideen, die von fortschrittlichen Denkern dieser Zeit der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Jeder Tag bringt neue Offenbarungen mit sich, die die Menschen ‘auf Trab’ halten mit den ständigen Dramen, die sich im Zuge dieser wunderbaren Neuanfänge entfalten.

Die Menschheit ist gleichzeitig mit Gutem, Schlechtem und Hässlichen konfrontiert – und täglich herausgefordert, dies alles in seiner Gesamtheit lieben zu sollen. Es obliegt jeder einzelnen Seele, ihre Integrität und ihren hohen Verhaltens-Standard aufrechtzuerhalten, während sie Andere auf der Weltenbühne beobachtet, die einen offensichtlichen Bruch mit den akzeptierten Normen zwischenmenschlichen Verhaltens in der heutigen Gesellschaft demonstrieren. Die Praxis beizubehalten, konstant alle Menschen und Situationen zu segnen, die die Geduld auf die Probe stellen, ist ein wunderbarer Weg, an der Erreichung der eigenen Meisterschaft zu arbeiten – der Meisterschaft über die dichteren (niederen)Schwingungen, die während dieser Zeiten des Wandels in den weltlichen Angelegenheiten wuchern.

Ľudstvo je súčasne konfrontované  dobrým, zlým a škaredým – a denne vyzývané a to všetko v celku máte milovať. Prináleží každej duši udržať jej integritu a jej vysoký štandard správania, pokiaľ iní na svetovom javisku pozorujú - akceptované normy/predpisy ľudského správania v tejto spoločnosti medzi sebou sa rútia. Neustále žehnať situácie a ľudí, ktorých trpezlivosť je neustále vyzývaná je úžasná cesta. Pracovať na vlastnom majstrovstve nad tými hustými (nízkymi) vibráciami tejto doby, ktoré sa vo svetových záležitostiach teraz množia.

LÁSKA vo všetkých jej formách je naďalej odpoveď na mnohé metúce výzvy, ktoré sú ľudstvu neustále vnucované. Trváme na tom, že pri každom podradnom akte existuje najmenej tucet ľudí, ktorí prídu zo smeru LÁSKY so želaním/túžbou po mieri a po dobrej vôli a prinášajú dobré riešenia tých výziev, ktoré ľudstvo denne pozoruje. Zostaňte naďalej láskyplné, bdelé a spolucítiace bytosti, ktoré udržujú vyššiu víziu pre váš svet. Vaša LÁSKA je to čo umožní vyššie riešenia a rozhodnutia. Tí ľudia, ktorí spolu s Jamesom Twymanom sa sústredili na odloženie zbraní vidia teraz v Sýrii kľud. Je to silný, úžasný príklad moci prepojených ľudí a je príkladom toho čo taký hnutie dokáže.

Ste pozývaní zúčastniť sa spoločnej planetárnej srdce-meditácie dňa 11., 12., a 13. marca.

LIEBE in all ihren Ausdrucksformen ist weiterhin die Antwort auf die vielen verwirrenden Herausforderungen, die die Menschheit bedrängen. Wir bleiben dabei, dass es bei jedem niederträchtigen Akt mindestens ein Dutzend Menschen gibt, die aus der Richtung der LIEBE und dem Wunsch nach Frieden und gutem Willen kommen. Die Mehrheit der Menschheit wünscht sich in ihrem innersten Herzen eine Welt harmonischer und respektvoller Lösungen der Herausforderungen, denen sich die gesamte Menschheit tagtäglich gegenübersieht.

Seid weiterhin liebevolle, wachsame und mitfühlende Wesen, die die höhere Vision für eure Welt aufrechterhalten. Eure LIEBE ist es, die das Entwickeln höherer Lösungen und Entscheidungen ermöglicht. Jene Menschen, die daran teilgenommen haben, zusammen mit James Twyman den Fokus auf den Frieden in Syrien zu lenken, sehen jetzt den Waffenstillstand in diesem Gebiet. Das ist ein kraftvolles, wunderbares Beispiel der Macht vereinter Menschen und dafür, was eine solche Bewegung ausrichten kann.

Ihr seid nachdrücklich eingeladen, eure Energie dem hinzuzufügen und euren Fokus auf die geplante Planetare Herz-Meditation am 11., 12. Und 13.März zu lenken!(http://www.therainbowscribe.com/planetaryheartfocus.htm) Ihr KÖNNT – in Einheit mit Millionen Anderer – mit LIEBE die Welt wieder zur Ganzheit bewegen. Lasst uns dies gemeinsam tun!

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff

ÜbersetzungMartin Gadow,

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0316/0hilarion.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Botschaft von Hilarion: “An eurem beispielhaft liebevollen Verhalten erkennen die Andern, dass es einen besseren Weg gibt” (24.Januar 2016)

Veröffentlicht am Januar 26, 2016von erstkontakt blog

ilarion

“An eurem beispielhaft liebevollen Verhalten erkennen die Andern, dass es einen besseren Weg gibt”

„Na vašom príkladnom láskyplnom správaní rozpoznajú iní, že existuje lepšia cesta“

Milí: pokiaľ pokračuje vtekanie energie tak prijímajú vaše ľudské funkčné systémy „Downloads“ s informáciami, ktoré sa vás osobne týkajú: vašej duchovno-spirituálnej cesty životom. Uskutočňuje sa interakcia s vašou božskou esenciou a tá sa deje miernym, neočakávaným spôsobom ako tiež v nepredpokladaných momentoch a na neobyčajných miestach. Keď začnete venovať viac pozornosti tým pokusom komunikácie tak vybudujete stabilné prepojejenie k vášmu vyššiemu JA. Ale to nejakú dobu potrvá; preto buďte trpezliví s tým procesom. My vás v každom prípade s tým oboznamujeme, aby ste si toho boli vedomí a ten proces mohli pozorovať.

Ihr Lieben: Während das Einströmen der Energien weitergeht, empfangen eure menschlichen Funktions-Systeme ‘Downloads’ mit Informationen, die mit euch persönlich zu tun haben: mit eurer geistig-spirituellen Reise durchs Leben. Da vollzieht sich eine direkte Interaktion mit eurer Göttlichen Essenz, und sie geschieht auf sanfte, unerwartete Weise sowie in unvorhergesehenen Momenten und an unüblichen Orten. Wenn ihr diesen Kommunikations-Versuchen allmählich mehr Aufmerksamkeit schenkt, werdet ihr eine stabilere Verbindung zu diesem höheren Aspekt eures Selbst’ aufbauen. Aber das wird eine Weile dauern; seid daher geduldig mit diesem Prozess. Wir machen euch jedenfalls schon einmal damit vertraut, damit ihr euch dessen bewusst werdet und diesen Prozess beobachten könnt.

Es gibt viel zu tun für diejenigen unter euch, die vorbereitet sind, und ihr werdet in den kommenden Tagen zu Aktionen und Aktivitäten hingeführt werden, die euren Einsatz und eure Assistenz erfordern. Dieser Einsatz wird auch eure Zusammenarbeit mit den höheren Reichen mit sich bringen, damit bestimmte Aufgaben vollendet werden können, die dem Planeten bei der Aufrechterhaltung seiner Stabilität und bei seiner Verarbeitung der höheren kosmischen Energien helfen sollen. Diese Arbeit schließt auch die Anwendung eurer eigenen Energie ein, denn ihr bewegt euch jetzt weiter – von der bisherigen Erhöhung eures Energie-Levels hin zum nächsten Schritt: der Aufrechterhaltung und Nutzung eurer Energie. Dies von unserer Perspektive aus beobachten zu können, ist wunderbar, und wir applaudieren einem Jeden unter euch für das, was ihr bereits erreicht habt! Gut gemacht!

Tých medzi vami, ktorí sú pripravení čaká veľa práce a v budúcich dňoch budete vedení k akciám a aktivitám, ktoré vyžadujú vašu prácu a asistenciu. Tá práca prinesie tiež spoluprácu s vyššími ríšami aby mohli byť splnené vaše úlohy, ktoré pomáhajú planéte v jej udržaní a stabilite počas spracovania vyšších kozmických energií – lebo sa pohybujete stále ďalej – zo súčasného zvýšenia vašej energie k nasledujúcemu kroku: udržanie a používanie vašej energie. Pozorované z našej perspektívy je to úžasné a my vám aplaudujeme, každému jednému z vás za to čo ste dosiahli! Spravené dobre!

Vaša cesta sa týka väčšinou rozpoznania vášho vyššieho potenciálu v rámci denného života; a tu by mohlo byť množstvo príležitostí a vy mohli vystúpiť zo „status Quo“ a z vašej „oblasti pohody/komfortu“ – a to z nich vyplyvajúce spoznanie vám ukáže cestu do vášho vedomia/vnímania. Vystúpiť z „oblasti vášho pohodlia“ sa môže zdať ohrozujúce a predsa je to nutné – lebo vesmír reaguje (odpovedá) tým, ktorí sa rozhodnú pre ich vnútorné vedenie. (vedenie ich vnútrom) Akékoľvek ciele ste živili vo vašom srdci: tie vyžadujú aby ste urobili prvé chladné kroky, aby sa mohli manifestovať/splniť. To sa nemôže stať keď jednoducho tu len sedíte a čakáte, že sa niečo stane. Najprv začnite! To dá do pohybu sily, priazeň a „mágiu“, ktoré to umožnia. Mnohí zisťujú teraz zmeny u ľudí v ich okolí, v oblasti ich vplyvu a my vám povieme, že ten vývoj bude v priebehu roku pokračovať ďalej. Dokonca aj tie obzvlášť vzdorné duše vstupujú teraz do seba a uvedomujú si nutnosť iného spôsobu životného štýlu keď chcú zlepšiť ich život. Ten zvrat môže prísť najprv len malými krokmi – ako napríklad zmenou spôsobu výživy ale nakoniec ich prinesie k snahe o stúpajúcu čistotu tela, myslenia a ich ducha (spirit). Aj na planéte začala renesancia LÁSKY. Tá dá ľuďom schopnosť poobzerať sa po vyššie-hodnotných, mierových riešeniach a rozhodnutiach vo všetkom čo v ich živote je „výzvou“.

Größtenteils betrifft eure ‘Reise’ eure Erkenntnis eures höheren Potentials im Rahmen eures alltäglichen Lebens; und da dürfte es eine Menge Gelegenheiten geben, über den ‘Status Quo’ und die ‘Komfort-Zonen’ hinaus-zu-schreiten, und diese Erkenntnis wird sich ihren Weg in euer Gewahrsein hinein bahnen. Aus eurer ‘Komfort-Zone’ herauszutreten kann eine scheinbar entmutigende Aufgabe sein, doch es ist unerlässlich, dass ihr dies tut, denn das Universum reagiert (‘antwortet‘) auf diejenigen, die sich dazu entschließen, der Richtung ihrer inneren Führung zu folgen. Welche Ziele und Träume auch immer ihr in euren Herzen genährt haben mögt: sie erfordern, dass ihr die ersten kühnen Schritte dahin tut, damit sie sich manifestieren können. Das kann nicht geschehen, wenn ihr einfach nur dasitzt und darauf wartet, dass irgendetwas geschieht! Fangt einfach erst einmal an! Das setzt dann die Kräfte, die Gunst und die ‘Magie’ in Bewegung, die es schließlich ermöglichen!

Viele unter euch stellen jetzt Veränderungen bei Menschen innerhalb eurer Einfluss-Sphäre fest, und wir sagen euch, dass sich diese Entwicklung im Laufe dieses Jahres noch weiter verstärken wird. Sogar äußerst widerspenstige Seelen gehen jetzt in sich und werden sich der Notwendigkeit eines anderen Lebensstils bewusst, wenn sie Vieles an ihrem Leben verbessern wollen. Diese Kehrtwende mag zwar zunächst in kleinen Schritten kommen – wie etwa anhand der Änderung ihrer Ernährungs-Gewohnheiten, aber sie wird sie schließlich dahin bringen, sich um immer größere Reinheit ihres Körpers, ihres Denkens und ihrer Geistes (Spirit) zu bemühen. Auch die Renaissance der LIEBE hat sich auf eurem Planeten wieder zu entfalten begonnen! Sie befähigt Menschen, sich nach höherwertigen, friedlicheren Lösungen und Entscheidungen für alles umzusehen, was sie in ihrem Leben an ‘Herausforderungen’ vorfinden.

Ste žiariace príklady toho čo je vyrovnaná a čestná osoba. Na vašom príkladnom láskyplnom správaní rozpoznajú iní, že existuje lepšia cesta a aj oni budú hľadajúcimi cesty – ako tiež toho ako by mohli byť ako vy. To je veľmi pozitívna zmeny diania v denných medziľudských interakciách, ktoré dúfajme zvýšia vedomie všetkých na planéte! Lebo keď sa zvýši a osvetlí vedomie ľudstva smerom vyšších princípov správania – tak sa na Zemi môže udržať viac SVETLA.

Do budúceho týždňa, JA SOM Hilarion

Ihr seid leuchtende Beispiele für das, was eine ausgeglichene und integere Person wirklich ist. An eurem beispielhaft liebevollen Verhalten erkennen die Andern, dass es einen besseren Weg gibt, und sie werden zu Suchenden dieses Weges – sowie danach, wie sie auch so werden können wie ihr. Dies ist eine sehr positive Wende des Geschehens in den täglichen zwischenmenschlichen Interaktionen, die hoffentlich das Bewusstsein Aller auf eurem Planeten erhöhen wird! Denn wenn wich das Bewusstsein der Menschheit in Richtung höherer Verhaltens-Prinzipien erhellt, kann auch mehr LICHT auf der Erde an Halt gewinnen.

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, ÜbersetzungMartin Gadow,

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0116/0hilarion.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

 

Veröffentlicht am Dezember 7, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: ilarion

“Die Welt ist gesegnet – aufgrund eurer Präsenz in ihr”

„ Svet je žehnaný - Vďaka vašej prítomnosti v ňom

Milí: Svet sa v súčasnosti nachádza v „pôrodných kŕčoch“ tej neustále stúpajúcej energie a prinesie na denné svetlo a do popredia tých udalostí schované pravdy aby mohli byť spoznané, akceptované a predané verejnosti – a vyliečené.  Tak sa dostávajú na svetlo odhalenia a prinášajú pocit neskutočnosti u tých, ktorí sa už stiahli z vplyvu tých, ktorí tie vytvárali tajné priebehy na celom svete. Pre vás, ktorí čítate tieto správy je ten odstup už možný lebo sa vyvinuli/vyvíjate inej do vibrácie a často máte pocit, že sa pozeráte na celkom iný Svet. Zostaňte neustále vo vašej vízii celistvosti a dokonalosti pre Zem a jej obyvateľov; privolanie fialového plameňa má pozitívny efekt. Chceli by sme vás prosiť aby ste ten postoj udržali aspoň ešte týždeň po 11-tom decembri.

Ihr Lieben: Die Welt befindet sich gegenwärtig in den ‘Geburtswehen’ ständig ansteigender Energien, und das bringt viele bisher verborgene Wahrheiten ans Tageslicht und in den Vordergrund der Geschehnisse, damit sie erkannt, akzeptiert, der Allgemeinheit übergeben – und geheilt werden können. So kommen nun viele Geheimnisse ans Tageslicht, die mit ihren Enthüllungen auch ein Gefühl der Unwirklichkeit mit sich bringen für all Jene, die sich bereits dem Einfluss entzogen haben, die diese geheimen Vorgänge auf die Welt als Ganzes ausgeübt hatten. Für euch, die ihr diese Botschaft hier lest, ist diese Distanziertheit bereits möglich, weil ihr euch in eine andere Schwingung hinein-entwickelt habt und recht oft das Gefühl habt, als ob ihr auf eine ganz andere Welt blickt, wenn ihr die Vorgänge auf ihr beobachtet. Bleibt beständig dabei, eure Vision der Ganzheit und Vollkommenheit für die Erde und alle ihre Bewohner aufrechtzuerhalten; das Aufrufen der Violetten Flamme hat einen positiven Effekt! Wir möchten euch bitten, diese Praxis auch über den 11.Dezember hinaus mindestens noch eine Woche lang beizubehalten.

Wenn man sich über die vorherrschenden Nachrichtenquellen hinaus noch zusätzlich informiert, wird man feststellen, dass es viele positive und wohltätige Geschehnisse auf der Welt gibt. Die Menschen haben innerlich und äußerlich ein Gefühl der geöffneten Herzen, und ihr Mitgefühl ist allenthalben sichtbar! Da ist viel LIEBE im Spiel, und sie ist Herz-erwärmend und heilend, wenn sie auf ihre Empfänger trifft. LIEBE ist höchst notwendig, um dem systematischen Chaos entgegenzuwirken, das da angestiftet worden ist. Hier beginnt sich euer Training auszuzahlen, wenn ihr wahrnehmt, was ‘vor euren Füßen’ ist, und es einer höchst-möglich positiven Wende zuführt, die daraus entstehen kann. Euer LICHT wirken zu lassen schafft notwendigen Ausgleich in den Geschehnissen.

Keď sa informujete aj mimo tých vládnucich zdrojov spravodajstva tak zistíte, že existujú vo Svete pozitívne a blahodarné udalosti. Ľudia majú pocit otvoreného srdca a súcit je viditelný všade. V hre je veľa LÁSKY a ona je srdce zohrievacia a liečivá keď sa dotkne prijímatela. LÁSKA je vysoko-nutná aby mohla útočiť proti systematickému chaosu, ktorý bol zanietený. Tu sa začína vyplácať váš tréning keď vnímate to čo je „pod vašimi nohami“ a že to vedie k veľmi pozitívnej zmene, ktorá v tom vzniká. Nechať účinkovať vaše SVETLO vytvára v tých udalostiach nutné vyrovnanie/rovnováhu.

Keď pracujete v harmónii s tým veľkým svetlom, ktoré je k dispozícii v tomto rozhodujúcom období tak môžete oveľa ľahšie pokročiť ako doteraz. Keď udržíte mierovú, harmonickú a láskyplnú víziu Sveta tak vízia vaša prinesie naďalej tú energiu, ktorá spôsobí liečbu všetkých. Príde čas kedy tí, ktorí nenesú v ich srdci najvyššie blaho v prospech Sveta a jeho obyvateľov už nebudú môcť fungovať vo zvýšených frekvenciách. Vtedy sa stane, že sa zrútia ich štruktúry a machinácie a vstúpia do nasledujúceho poklesu a rozpadu.  Všetko čo doteraz bolo musí byť novo-zaradené/usporiadané a musí sa podradiť SVETLU  a plánu pre túto planétu a jej obyvateľov. Dovtedy je dôležité udržať smer vo vašej námahe a v láskyplných aktivitách.

Wenn ihr in Einklang mit dem größeren LICHT arbeitet, das in dieser entscheidenden Zeit verfügbar ist, könnt ihr wesentlich leichter weiter vorankommen als bisher. Wenn ihr an eurem Ziel festhaltet, eine friedvolle, harmonische und liebevolle Welt erleben zu wollen, wird diese Vision auch weiterhin diese Energie manifestieren, die Heilung für Alle bringt. Es wird eine Zeit kommen, da werden all Jene, die nicht das höchste Wohl der Welt und ihrer Bewohner im Herzen tragen, nicht mehr fähig sein, in den erhöhten Frequenzen noch weiter zu funktionieren. Da wird es geschehen, dass all deren Strukturen und Machenschaften in sich zusammenfallen und ihren Niedergang in den Zerfall antreten werden. Alles, was da bisher vorhanden war, muss neu geordnet werden und sich dem größeren LICHT und dem Plan für diesen Planeten und dessen Bewohnern fügen. Bis dahin ist es wichtig, Kurs zu halten in euren Bemühungen und liebevollen Aktivitäten.

Keď každý jediný sa pozrie na udalosti Sveta tak je ľahké stratiť odhodlanie. Chceme vám dať vedieť, že v tomto období nie ste sami, ale že ste obklopení légiami SVETLA a že LÁSKA zostane na vrchole. Buďte príkladom LÁSKY pre tento Svet ktorýmkoľvek spôsobom. Zostaňte vytrvalí, silní a pravdiví aby ste mohli zostať na tej „ceste“. Vyždy počúvajte ten kľudný, tichý hlas vo vás a sledujte smer vášho srdca. Položte jednoducho „jednu nohu za druhou“ a choďte ďalej vpred vo vašich snahách. Tešte sa v spoločnosti vašej rodiny, priateľov a v životných spoločnostiach; je na čase ďakovať za všetky žehnania – malé a veľké. Ten postoj vďaky vás usmerní do správneho smeru a vesmír vám odplatí vašu vďačnosť. Cíťte tú radosť, LÁSKU, ktorá sa rozširuje pokiaľ vy pokračujete vo vašich denných povinostiach. To súčasne pomáha tiež vášmu svetu – viac ako môžete vedieť. Svet je žehnaný – vďaka vašej prítomnosti v ňom. Zostaňte v mieri, milí.

Som Hilarion

Wenn der Einzelne auf die Geschehnisse in dieser Welt blickt, ist es leicht, davon entmutigt zu werden. Wir möchten euch wissen lassen, dass ihr in diesen Zeiten nicht allein seid, sondern dass ihr immer von den Legionen des LICHTS umgeben seid, und dass die LIEBE die Oberhand behalten wird. Seid in dieser Welt Beispiel dieser LIEBE, auf welche Art auch immer sie sich zeigen mag. Bleibt standhaft, stark und wahrhaftig, damit ihr sicher auf eurem ‘Pfad’ bleiben könnt. Horcht immer auf die leise, ruhige Stimme in euch und folgt dem Ansporn eures Herzens. Setzt einfach ‘einen Fuß vor den andern’ und geht weiter vorwärts in eurem Bemühungen.

Erfreut euch eurer Zeiten mit euren Familienmitgliedern, Freunden und Lebensgemeinschaften; es ist an der Zeit, Dank zu sagen für all eure Segnungen – große und kleine. Die Einstellung der Dankbarkeit wird euch in die richtige Richtung lenken, und das Universum wird euch eure Dankbarkeit vergüten. Spürt die Freude, die LIEBE, die sich in euch ausdehnt, während ihr euren täglichen Aktivitäten nachgeht. Dies hilft zugleich auch eurer Welt – mehr, als ihr je wissen könnt.

Die Welt ist gesegnet – aufgrund eurer Präsenz in ihr. Seid in Frieden, ihr Lieben!

Bis nächste Woche

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 06.12.2015,   ÜbersetzungMartin Gadow,

Botschaft von Hilarion: "Würdigt euren eigenen Prozess der Anpassung und Integration" (01.November 2015)

von erst-kontakt @ 2015-11-03 – 01:38:15

Beschreibung: ilarion

Ihr Lieben, diese Zeit erfordert so viele Menschen wie möglich, die an
einer positiven Vision und Absicht festhalten. Bitte nehmt euch täglich für
einige Augenblicke Zeit, um in Gebet oder Meditation eure Absicht für eine
bessere Welt zu bekräftigen, – eine Welt, die frei ist von dem Chaos und
der Zerstörung, wie sie in den Mainstream-Medien geschildert werden.
Verfügt und affirmiert, dass Frieden sich hier auf der Erde manifestiert!
http://www.therainbowscribe.com/peaceprayerforworld.htm

Milí, táto doba vyžaduje tak veľa ľudí ako je možné, tých, ktorí udržiavajú pozitívnu víziu a úmysel. Prosím vezmite si denne okamih času pre meditáciu alebo motlitbu na posilnenie úmyslu pre lepší svet – Svet, ktorý je slobodný od chaosu a ničenia, ako to zverejňujú Mainstream-médiá. Rozhodnite a potvrďte, že sa tuná na Zemi manifestuje/uplatní mier.

Mierová modlitba pr Svet

Voláme všetky benevolentné, zhovievavé sily Svetla

Pripojiť sa, keď my vyvoláme

mier, harmóniu, jednotu, kooperáciu a prosíme o zázrak

pre našu prekrásnu planétu Zem, taktiež pre celé ľudstvo na Zemi a vo vnútri

A pre všetky kráľovstvá Zeme – známe a neznáme -,

ktoré neustále pracujú na znovu-vytvorení božského plánu

ako je pred-určené najvyšším stvoriteľom.

Potvrdzujeme ten úmysel v mene najvyššieho dobra a pre

Najvyššie dobro a pre najvyšší výsledok pre všetkých.

Nechajte mier manifestovať sa na Zemi.

Nechajte mier manifestovať sa na Zemi.

Nechajte mier manifestovať sa na Zemi.

 

 

 

Friedensgebet für die Welt
Wir rufen alle wohlwollenden Kräfte des LICHTS auf,
sich uns anzuschließen, wenn wir aufrufen zu
Frieden, Harmonie, Einigkeit, Kooperation, und um Wunder bitten
für unseren wunderschönen Planeten Erde, desgleichen für die
gesamte Menschheit auf und innerhalb der Erde,
und für alle Königreiche der Erde – bekannte und unbekannte –,
die unaufhörlich an einer Wiederherstellung des göttlichen Plans
arbeiten, wie dieser vom Obersten Schöpfer beabsichtigt ist.
Wir bestätigen diese Absicht im Namen des höchsten Guts und für
das höchste Gut und für das höchste Resultat für Alle.
Lasst Frieden sich manifestieren auf der Erde!
Lasst Frieden sich manifestieren auf der Erde!
Lasst Frieden sich manifestieren auf der Erde!

Prijaté od - Empfangen von Sanat Kumara

Udržiavať vašu rozhodnosť na radosti, harmónii a dobrej vôle pomáha viac ako ste si predstavovali. Ako je známe existujú negatívne sily, ktoré vás chcú presvedčiť, že pre národy Sveta neexistuje „žiadna nádej“, čo vlastne nie je pravda. Stojte silne a rovno/nahor, rozširujte to žiarivé SVETLO božského, ktoré nosíte v sebe a neutralizujte to „bombardovanie“ všetkého čo nie je od Najvyššieho a vyrovnajte to SVETLOM a vašou LÁSKOU. Nechajte/dovoľte do konca tohto roku účinkovať vašu mágiu aby sa zokotvilo ešte viac SVETLA. Vedzte, že my z vyšších ríší sme teraz k vám bližšie ako kedykoľvek predtým. Naše spojenia s vami budú silnejšie a lepšie prístupné. Viďte to na základe synchronicity a náznakov, ktoré sa vyvíjajú našou prítomnosťou.  Vaše myšlienky sa teraz manifestujú vo fyzickom oveľa rýchlejšie ako predtým a preto je lepšie pre každého z vás usporiadať a disciplinovať svoje myšlienky – a usmerňovať každý tok, ktorý si želáte/privolávate. Odhalte denne aspoň 10 vecí, za ktoré môžete byť vďační a robte si denník. Urobte si plán do konca tohto roku a denne na ňom pracujte. Verte tomu, že to čo si myslíte môžete aj robiť a môžete to manifestovať/uskutočniť. Buďte aktívny v to čo sa týka vašich cieľov a pozorujte ako sa vaše sny, želania a pokusy vyvíjajú v pôvabe a sile uskutočňujú „ako zázračnou rukou“.

Eure Entschlossenheit, festzuhalten an Freude, Harmonie und gutem
Willen, hilft mehr als ihr euch je vorstellen könntet. Bekanntlich gibt es
jene negativen Kräfte, die euch glauben machen möchten, dass es für die
Völker der Welt angeblich „keine Hoffnung“ gäbe, – was einfach nicht
stimmt! Steht kraftvoll und aufrecht, verbreitet das leuchtende LICHT des
Göttlichen, das ihr in euch tragt, neutralisiert das 'Bombardement' all
dessen, was nicht vom Höchsten ist, und gleicht es aus durch euer LICHT
und eure LIEBE. Lasst von jetzt an bis zum Ende dieses Jahres eure Magie
wirken, um immer noch mehr vom höheren kosmischen LICHT zu verankern!
Wisst, dass wir aus den höheren Reichen euch jetzt näher sind als je
zuvor! Unsere Verbindungen zu euch werden kraftvoller und besser
verfügbar. Seht die Nachweise dafür anhand der Synchronizitäten und
Anzeichen, die sich durch unsere Anwesenheit ergeben. Eure Gedanken
manifestieren sich jetzt im Physischen viel rascher als je zuvor, und es
geziemt sich für einen Jeden unter euch, eure Gedankengänge zu ordnen
und zu disziplinieren – und in jene Strömungen zu lenken, die ihr euch
tatsächlich herbeiwünscht. Entdeckt tagtäglich wenigstens 10 Dinge, für
die ihr dankbar sein könnt, und haltet sie in einem Tagebuch fest. Macht
für den Rest des Jahres einen Plan, und arbeitet täglich daran. Glaubt
daran, dass ihr das, von dem ihr denkt, dass ihr es tun könnt, tatsächlich
auch manifestieren könnt. Werdet aktiv, was eure täglichen Zielsetzungen
betrifft, und beobachtet, wie eure Wünsche und Intentionen sich in
Anmut, Kraft und 'wie von Zauberhand' entfalten.

Tá moc, ktorú nosíte v sebe vibruje cez celý systém fungovania človeka a stále je silnejšia a mocnejšia. To má vplyv na váš cyklus spánku; lebo niekedy prejde noc bez toho, že by ste zaspali; a niekedy už nemôžete udržať oči otvorené počas večere. Počúvajte vaše telo a jeho signály keď to je nutné. Tiež zistíte, že vaše mentálne procesy prebiehajú niekedy pomalšie ako zvyčajne lebo práve prijímate viac energie. To sa môže ukázať tak, že sa usilovne snažíte o hovorené alebo písané slová. Zneste ten stav lebo on sa vráti do normálneho stavu keď vaše fyzické telo zvládlo proces prispôsobenia a integrácie. Keď vaše telo spí mnohé hodiny za sebou tak je to čas ďalších novo-kalibrovaní vyšich telesných funkcií a to sa môže stať pravidelným procesom/priebehom keď sa tie energie intenzivujú.
Die Macht, die ihr in euch tragt, schwingt durch euer gesamtes
menschliches Funktions-System und wird immer kraftvoller und
machtvoller. Dies hat auch Auswirkungen auf eure Schlafzyklen; denn
manchmal vergeht eine Nacht, ohne dass ihr überhaupt geschlafen habt;
zu anderen Zeiten aber könnt ihr eure Augen nach dem Abendessen kaum
noch offen halten. Hört auf euren Körper und folgt dessen Signalen, wenn
es erforderlich ist. Ihr werdet auch feststellen, dass eure mentalen
Prozesse zuweilen langsamer verlaufen als normalerweise, weil ihr mehr
Energie in euch aufnehmt. Dies kann sich darin zeigen, dass ihr eifrig nach
Worten sucht, seien es nun gesprochene oder geschriebene Worte. Ertragt
diesen Zustand, denn er wird auch wieder zur Normalität zurückkehren,
wenn euer physischer Körper die nötigen Anpassungen und Integrations-
Prozesse bewältigt hat. Falls euer Körper sehr viele Stunden hinter-
einander schläft, ist dies eine Zeit weiterer Neu-Kalibrierungen eurer
Körper-Systeme, und das kann zu einem regelmäßigen Vorgang werden,
wenn die Energie sich intensiviert.
Würdigt euren eigenen Prozess der Anpassung und Integration; da gibt es
kein 'richtig' oder 'falsch' sondern nur das, was für Jeden am besten
funktioniert. Bleibt auf euren persönlichen Energie-Prozess eingestimmt,
und werdet immer unterscheidungsfähiger im Hinblick auf die Energien
Anderer und deren Auswirkungen auf euer eigenes System. Wir
empfehlen, dass ihr ein handtellergroßes Selen-Kristall erwerbt – oder
noch besser für jede Hand eines, das ihr haltet, um eurem physischen
Körper die Gelegenheit zu geben, mit jedem Tag besser auf euren LICHT-
Körper einzustimmen. Dieses Kristall hilft, eure Aura-Felder auf die
Energien abzustimmen und zu klären, um einen günstigeren Energiefluss
durch euer Körpersystem zu erleichtern. Und es hilft euch, positiv und in
hoher Eigenschwingung zu bleiben. Eigentlich sollte kein Lichtarbeiter
ohne dieses Kristall sein, das ein 'Energie-Klärungs-Werkzeug' ist und
zugleich euer Frequenz-Niveau erhöht.

Ctite váš vlastný proces prispôsobenia a integrácie; tam nie je nič „správne“ alebo „nesprávne“ ale len to čo pre každého jedného najlepšie funguje. Zostaňte naladení na váš osobný energetický proces a budete schopnejší v rozlišovaní energií iných a ich vplyvu na váš vlastný systém. Doporučujeme zaobstarať si krištáľ vo veľkosti dlane a držať ho v ruke čím vášmu telu dáte príležitosť prispôsobiť sa každý deň lepšie na vaše SVETLO. Ten krištáľ pomôže naladiť a vyjasniť vaše aura-pole na energetický tok uľahčiť ten tok cez váš telesný systém. A to vám pomáha zostať pozitívni a vo vyššej vlastnej energetickej vibrácii. Vlastne by žiaden pracovník SVETLA nemal byť bez toho kryštálu., ktorý je „energie-jasnenia-náradie“ a súčasne zvyšuje vašu úroveň frekvencie.

Zostaňte vo vašom centrálnom strede; strávte denne nejaký čas v kľude pre kľudnú kontempláciu alebo meditáciu. To môže slúžiť tomu, že sa spojíte s vyšším vedením a inšpiráciou cez vaše božské JA. Pomyslite, že vaše božské JA, ktoré čaká len na to aby vám mohlo dať len to najlepšie a najvyššie vysledky, ktoré drží pripravené a v okamihu keď sa na to naladíte tak bude radosť a zázrak živého života skutočnosťou! Dôverujte, že všetko je dobré a dokonalé.

Do budúceho týždňa. JA SOM Hlarion
Bleibt in eurer zentralen Mitte; verbringt tagtäglich eine Zeit der Stille für
ruhige Kontemplation oder Meditation. Dies kann dienlich sein dafür, dass
ihr euch mit der höheren Führung und Inspiration durch euer Göttliches
Selbst verbindet. Bedenkt, dass euer Göttliches Selbst, das nur auf euch
wartet, einzig und allein nur das Höchste und Beste aller Resultate bereit-
hält, und sobald ihr euch daran ausgerichtet habt, werden Freude und
Zauber des lebendigen Lebens zur Wirklichkeit! Vertraut darauf, dass Alles
gut und vollkommen ist.
Bis nächste Woche...
ICH BIN Hilarion

Video-Version hierzu: https://www.youtube.com/watch?v=Q8jYsHwK5Nw&feature___##2##___ =youtu.be

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 01.11.2015, www.therainbowscribe.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow
Quelle: www.movingintoluminosity.com

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/


Botschaft von Hilarion: "Lernt hinter das Vordergründige zu blicken" (18.Oktober 2015)

von erst-kontakt @ 2015-10-20 – 09:23:47

Beschreibung: ilarion

"Lernt hinter das Vordergründige zu blicken" – „Učte sa pozerať za to hlavné“

Milí: pokiaľ sa svet  pohybuje viac ďalej do pristoru tých teraz dosiahnutelnýc energií tak teraz príde dlhé obdobie prispôsobenia – s radou intenzívnych sťahovaní/download -, je nutné obdobie kľudu aby telo sa mohlo prispôsobiť/zosúladiť s tými energiami a mohlo sa úplne integrovať/vložiť do novej, širšej verzie vášho JA. Mnohí z vás ešte stále sa namáhajú s tým, že sú vystavení obmedzeniam a starým druhom myslenia, ktoré brzdia ich pokrok. Tá námaha sa teraz oveľa zľahčí lebo sa uskutočnil presun frekvencie do „vyšších oktáv“. To rozpustí mentálne a citové blokády, ktoré vás doteraz zdržiavali pred prevzatím vášho právoplatného miesta/pozície na javisku života vvo svete tej novej reality. Teraz ste – viac ako kedykoľvek predtým – „energetické elektrárne“ a tým ste v stave ovplyvňovať dynamiku energie okolo vás dosť výhodným spôsobom. To predpokladá, že máte úmysel byť žehnaním - spôsobom, že vašim denným sústredením – ten úmysel aj vyslovíte/potvrdíte. Už tým, že v takom okamihu ste jednoducho tí, ktorí ste budete žehnaním pre iných. Tí medzi vami, ktorí tie energie úspešne integrovali – a súhlasili s vyššou úrovňou budú používaní ako kanál, cez ktorý tie vyššie frekvencie budú rozširované. Každý kto túto správu číta alebo počuje je zastupitelom SVETLA mieru. Ste náročnejší v tom ako sústredíte vaše energie a to má pozitívny vplyv na to dielo, na ktorom pracujete a na tie dary, ktoré svetu prinášate. Každá osoba na planéte má jeden zvláštny dar/nadanie, o ktorý sa so svetom môže podeliť.

Ihr Lieben: Während die Welt sich immer weiter in den Bereich der nun verfügbaren höheren Frequenzen bewegt, wird es seine lange Periode der Anpassung geben – mit einer Reihe intensiver Energie-Downloads –, und anschließend wird es eine Ruhezeit geben, um dem Körper zu ermöglichen, sich an diesen Energien auszurichten und sich in die neue, erweiterte Version des Selbst vollständig integrieren zu können. Viele unter euch schlagen sich immer noch damit herum, dass sie alten Beschränkungen und Gedankenmustern ausgeliefert zu sein scheinen, die ihr aktuell notwendiges Vorankommen abbremsen. Doch dieses Bemühen wird jetzt wesentlich leichter fallen, da eine Schwingungs-Verlagerung in die „höheren Oktaven“ stattgefunden hat. Das wird die mentalen und gefühlsmäßigen Blockaden lösen, die euch bisher davon abgehalten haben, euren rechtmäßigen Platz auf der Bühne des Lebens in der neuen Welt-Realität einzunehmen. Ihr seid nun – mehr als je zuvor – „Energie-Kraftwerke“, und somit in der Lage, die Energie-Dynamik um euch herum auf recht vorteilhafte Weise zu beeinflussen. Das setzt voraus, dass ihr die Absicht hegt, ein Segen zu sein – in der Weise, dass ihr es zum täglichen Fokus werden lasst – und diese Absicht mündlich bekräftigt. Schon dadurch, dass ihr in einem solchen Moment einfach die seid, die ihr seid, werdet ihr zum Segen für Andere. Diejenigen unter euch, die die neuen Frequenzen bisher erfolgreich integriert – und ihnen auf höherem Level zugestimmt haben, werden als Kanäle benutzt, über die diese nun verfügbaren höheren Frequenzen verbreitet werden. Ein Jeder, der diese Botschaft liest oder hört, ist ein Botschafter des LICHTS und des Friedens. Ihr seid anspruchsvoller geworden darin, wie ihr euren Fokus und eure Energien einsetzt, und dies hat positive Auswirkungen auf das Werk, dass ihr tut, und auf die Gaben, die ihr der Welt überbringt. Jede Person auf dem Planeten hat mindestens eine besondere Gabe, die sie überbringen und mit Anderen teilen kann.

Stále pozorujeme viac ľudí medzi vami, ktorí začínajú vstupovať/počúvať ich hĺbky aby sa mohli prispôsobiť ich božskej esencii a zostali v „kolaji“ pri ich práci, ktorú sem prišli robiť. Odvážite sa povzniesť nad vaše doterajšie učebné-obsahy – do nového teritória/oblasti a to sa môže niekedy pociťovať ako nepohodlné. Ale ste povzbudení k zotrvaniu v pozorovaní vonkajška na to čo v očakávaní a doteraz neodhalené leží pred vami. Ako vždy vyžaduje to vašu ochotu a rozhodnutie pohybovať sa stále ďalej k vyššej úrovni. Je to vaše „cestovanie“ a vy stet í, ktorí tou cestou idú; nikto iný to pre vás urobiť nemôže, nikto nemôže splniť vaše sny; vyžadované je vaše konanie. Keď ste raz zvolili a rozhodli sa ísť vpred tak dostanete pomoc ak o to požiadate; a medzitým už viete, že vám bude daná. Keď sa správate tak – tak budete cítiť, vnímať tie synchronicity/súlad, ktoré sa vyvíjajú vo vašom dennom živote. Dostanete blaho, ktoré potrebujete pre ďalšie kroky. Sú tie žehnania a poistenia, že ste na správnej kolaji, keď ste neistí, lebo musíte ísť smerom, ktorým ste ešte nikdy nešli. Ste oveľa schopnejší akonste považovali za možné a tie nové možnosti s apre vás teraz otvoria. Využite ten okamih tak ako príde a odvážte sa urobiť váš život k životu neporovnatelnej pôvabnosti. Spojencov a priateľov máte vždy okolo seba; musíte sa len spohodlniť vnímať ich a to nie len tých duchovno-spirituálneho sveta ale aj tých z fyzického sveta. Oni sú tí, ktorí vás na vašej duchovno-spirituálnej ceste podporujú a posilňujú a ....

Wir beobachten immer mehr Menschen unter euch, die anfangen, tief in sich hineinzuhorchen, um sich an ihrer Göttlichen Essenz auszurichten und 'in der Spur' zu bleiben bei ihrer Arbeit, die zu tun sie hierhergekommen waren. Ihr wagt euch über eure bisherigen Lern-Inhate hinaus – in ein neues Territorium hinein, und das kann sich zuweilen etwas unbequem anfühlen. Doch ihr werdet ermutigt, durchzuhalten, über einstige Erwartungen hinauszublicken auf das, was da wartend und bisher unentdeckt vor euch liegt. Wie immer erfordert es eure Bereitwilligkeit und Entschlossenheit, euch zur nächsten Ebene weiterzubewegen. Es ist eure 'Reise', und ihr seid diejenigen, die diesen Pfad beschreiten; niemand Anderes kann das für euch tun, niemand Anderes kann für euch eure Träume Wirklichkeit werden lassen; euer Handeln ist gefordert. Wenn ihr erst einmal die Wahl und die Entscheidung getroffen habt, weiter voranzuschreiten, bekommt ihr Hilfe, wenn ihr darum bittet; und inzwischen wisst ihr, dass sie euch auch zuteil wird. Wenn ihr euch so verhaltet, werdet ihr allmählich die Synchronizitäten wahrnehmen, die sich in eurem täglichen Leben entfalten. Es werden euch jene Wohltaten zuteil, die ihr benötigt, um die nächsten Schritte machen zu können. Es sind die Segnungen und die Zusicherungen, dass ihr euch auf der richtigen Spur befindet, falls ihr mit euch ringt, weil ihr eine Richtung einschlagen müsst, die ihr zuvor noch nie gegangen wart. Ihr seid zu sehr viel mehr fähig, als ihr bisher für möglich gehalten habt, und diese neuen Möglichkeiten eröffnen sich jetzt für euch. Nutzt den Augenblick, so, wie er kommt, und geht das Wagnis ein, euer neues Leben zu einem Leben von unvergleichlicher Erhabenheit zu machen. Verbündete und Freunde habt ihr allezeit um euch; ihr müsst euch nur bequemen, sie wahrzunehmen, und zwar nicht nur jene aus der geistig-spirituellen Welt, sondern auch die auf physischer Ebene. Sie sind es, die euch auf eurer persönlichen geistig-spirituellen Reise unterstützen, fördern und stärken.

Pokiaľ idete vašou cestou podporuje, posilňuje a potešuje vás vaša dobrá voľa, ktorá vám pomáha viesť vyrovnaný život. Tým si bez pochyby môžete byť istí, že nikdy nie ste sami. O čo viac sa usadíte vo vašom začiatku o to viac budete môcť zdraviť a pozorovať ako sa váš úmysel usmerňuje do aktivity; a to dá všetkému čo robíte potenciál/silu byť viac ako ste doteraz mysleli. To vám pomôže vdýchnuť nový život do svetských aktivít. Keď sa napichnete do nevyčerpatelnej studne života tak ste obnovení a naplnení radosťou – v pochopení tej pravdy, s ktoru prídete do styku na vyššej úrovni vnímania, - v pochpení tej pravdy a nádeje, ktorú to so sebou prinesie. Tá obnova, ten enhuziasmus, nadšenie vyžarujete a tak sa rozšíria – ku všetkému čo je okolo vás. Tak zapálite SVETLO vo vnútri tých okolo vás – a to im pomôže otvoriť sa novým možnostiam – pre ich vlastnú cestu a cielový smer.

Während ihr euren Weg geht, stärkt, erfreut und stützt euch deren guter Wille, der euch hilft, ein ausgeglichenes Leben zu führen. Somit könnt ihr ohne Zweifel gewiss sein, dass ihr niemals allein seid. Je mehr ihr in eurem Neubeginn etabliert seid, desto mehr und leichter werdet ihr es begrüßen und beobachten können, wie ihr eure Absicht darauf ausrichtet, aktiv zu werden; und dies wird allem, was ihr tut, das Potential verleihen, mehr zu werden als das, was ihr bisher für möglich gehalten hattet. Dies wird euch helfen, auch noch so weltlichen Aktivitäten neues Leben einzuhauchen. Wenn ihr den unergründlichen Brunnen des Lebens anzapft, seid ihr erneuert und erfüllt von Freude, – einer Freude, die alles verwandelt, was auf höherer Gewahrseins-Ebene mit ihr in Berührung kommt, – im Begreifen jener Wahrheit und Hoffnung die sie mit sich bringt. Diese Erneuerung, diesen Enthusiasmus strahlt ihr aus, sodass sie sich ausbreiten – hin zu Allen, die um euch sind. So entzündet ihr deren LICHT in ihnen, und das hilft ihnen ihrerseits, sich größeren Möglichkeiten zu öffnen – für ihren eigenen Weg und ihre eigene Zielrichtung.

Keď idete so cťou vašou cestou tak myslite na to, že svet bude ctiť vás, ktorý vás udrží pri živote a podporuje vás a umožní vaše blaho. Ctite ľudí, miesta, veci – pre ich vplyv na vás – v každom aspekte života na tejto planéte. Akceptujte iných tak ako sú a ctite tie rozdiely a mnohostrannosť v tomto „tanci“ – nazývaný život. Učte sa pozerať za to podstatné, lebo to môže byť  hodnotné a mať pripravenú bezhraničnú radosť. To nové usmernenie prinesie so sebou obnovenie, transformáciu a novo-energetizovanie celej vašej bytosti. Keď idete tou, vami zvolenou cestou tak sa zošľachťujete a obohacujete váš plameň bezčasovej pravdy, s aurou najvyššej integrity, ktorá vás poháňa stretnúť sa s budúcnosťou s otvorenými očami a ochotným srdcom.

Do budúceho týždňa...   JA SOM Hilarion

Wenn ihr euren Weg in Würde geht, denkt daran, auch die Welt um euch zu würdigen, die euch am Leben erhält euch unterstützt und euer Wohlergehen ermöglicht. Ehrt die Menschen, die Orte, die Dinge – für die Auswirkungen, die sie auf euch haben – in jedem Aspekt des Lebens auf diesem Planeten. Akzeptiert Andere als die, die sie sind, und würdigt, die Unterschiede und die Vielfalt in diesem 'Tanz', – genannt Leben. Lernt, hinter das Vordergründige zu blicken, denn das kann lohnender sein und Freude ohne Grenzen bereithalten. Diese neue Ausrichtung bringt insgesamt eine Erneuerung mit sich, eine Transformation und eine Neu-Energetisierung eures gesamten Wesens. Wenn ihr den von euch gewählten Weg geht, adelt und bereichert euch die Flamme der zeitlosen Wahrheit, die ihr in euch tragt, mit einer Aura höchster Integrität, die euch antreibt, der Zukunft mit offenen Augen und bereitwilligem Herzen zu begegnen.

Bis nächste Woche...

ICH BIN Hilarion

Video-Version hierzu: https://youtu.be/A8e6zZfRAc8

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 18.10.2015, www.therainbowscribe.com
Übersetzung: Martin Gadow
Quelle: www.movingintoluminosity.com


Botschaft von Hilarion: "Ihr tretet in eine neue Phase der Bewegung und Aktivität ein" (20.September 2015)

von erst-kontakt @ 2015-09-22 – 09:09:32

Beschreibung: ilarion

"Ihr tretet in eine neue Phase der Bewegung und Aktivität ein"

„Vstupujete do novej fázy pohybu a aktivity“

Milí, všade sú znamenia, ktoré informujú ľudí tohto Sveta, že na planéte prebieha veľká premenaa že je na čase prebudiť sa k poznaniu, že všetci sú medzi sebou prepojení. Tie sily, ktoré sa pokúsili ľudstvo rozdeliť a odpojiť od prepojenia s božským budú teraz konfrontovaní so skutočnosťou ich rozhodnoutí a úmyslov. Bude stále ťažšie zatajovať rastúcemu počtu ľudí, ktorí túžia po mierovej existencii. A pokiaľ sa nebude zaoberať s dôvodom, ktorý je za tým, tak to nejaký čas ešte tak zostane. Tí ľudia, ktorí sa vojnovými útokmi snažia o moc budú vedení stále viac k zodpovednosti a budú sa musieť zaoberať problémami, ktoré oni zapríčinili a to tak, že to prinesie ľudstvu uspokojenie. O čo skorej pochopia, že každý na Zemi si zaslúži žiť v mierovom prostredí, o to skorej vstúpi mier na Zem. Všetky ich námahy do dnes vrhajú späť na nich tie problémy, ktoré spôsobili ich rozhodnutiami a skutkami. Musia prevziať zodpovednosť a byť vedení k zúčtovaniu.

Ihr Lieben, überall gibt es Vorzeichen, die die Menschen dieser Welt darüber informieren, dass sich auf ihrem Planeten ein großer Wandel vollzieht und dass es an der Zeit ist für sie, aufzuwachen zu der Erkenntnis, dass Alle miteinander verbunden sind. Jene Kräfte, die versucht haben, die Menschheit zu spalten und von ihrer Verbindung zum Göttlichen abzutrennen, werden nun mit der Wirklichkeit konfrontiert, was ihre Entscheidungen und Absichten betrifft. Es wird immer schwieriger, die wachsende Zahl der Menschen dieser Welt zu verheimlichen, die sich nach einer friedlichen Existenz sehnen. Und solange nicht die Ursache dahinter angegangen wird, wird das auch noch eine Weile so weitergehen. Jene Leute, die durch Kriegshandlungen nach Vorherrschaft trachten, werden durch die Auswirkungen ihrer Handlungen immer mehr an den Pranger gestellt werden und werden sich mit den Problemen auseinandersetzen müssen, die sie verursacht haben, und zwar so, dass es der Bevölkerung der Welt Genugtuung bringt. Je früher sie begreifen, dass Jeder auf der Erde ein Leben in friedlicher Koexistenz verdient, desto eher wird Frieden auf Erden eintreten. All ihre Anstrengungen bis heute werfen die Probleme direkt auf sie zurück, die sie durch ihre Entscheidungen und Handlungen verursacht haben. Sie müssen die Verantwortung dafür übernehmen und zur Rechenschaft gezogen werden.

Alle zwischenmenschlichen Interaktionen müssen künftig in Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Transparenz geschehen, denn die alten Zeiten der Intrigen und 'Hinterzimmer-Abmachungen' sind vorbei. Und die Leute, die trotzdem immer noch weiter jene alten Wege gehen, werden dem Licht der Wahrheit ausgesetzt und zur Rechenschaft gezogen werden. Diese Tatsache des Wirkens der neuen Energien wird jeder Nation dieser Welt ins Bewusstsein gebracht. Es obliegt den Führungskräften einer jeden Nation, echtes Mitgefühl und Freundlichkeit denen zuzugestehen, die ihnen deutlich machen, dass die Menschheit jegliche Form von Täuschung, Unredlichkeit und Respektlosigkeit nicht länger tolerieren will. Die Welt ist wahrlich zu einem Schmelztiegel geworden, in dem in jeder Nation jede Rasse repräsentiert ist, und das Konzept „die Anderen“ wird da nicht länger funktionieren. Denn es wird zunehmend klar, dass in jedem Menschenherzen der Puls der Liebe und Weisheit des Schöpfers All Dessen Das Ist schlägt und dass überall in der Welt jeder Einzelne in die Einheit mit jedem anderen Einzelnen eingegliedert ist. Alle sind bestrebt, diese Wahrheit in ihrem täglichen Leben zum Ausdruck bringen zu können.

Všetky medziľudské interakcie musia byť v budúcnosti prevádzané v úprimnosti, pravdivosti a transparencii/priesvitnosti, lebo sa skončili časy „dohody v zadných miestnostiach“ a intríg. A ľudia, ktorí napriek tomu idú ‚dalej tou cestou budú vystavení svetlu pravdy a vedení k zodpovednosti. Tá skutočnosť tých nových energií príde do vedomia každého národa tohto Sveta. Vediacim silám každého národa musí byť dôležité dovoliť/dať súcit, prívetivosť a priateľské správanie tím, ktorí zjavne dávajú najavo, že už netolerujú naďalej žiaden druh klamstva, nečestnosti a ne-rešpektu/neúcty. Svet sa skutočne stal kotlom, v ktorom je reprezentovaná každá rasa a koncept „tí iní“ už nebude fungovať. Lebo stále je jasnejšie, že v každom ľudskom srdci je puls lásky a múdrosti stvoriteľa toho všetkého čo je a že všade na Svete každý jeden je s každým jedným do toho vložený/zapojený. Všetci sa snažia vyjadriť túto pravdu v dennom živote.

To veľké prebudenie obyvateľstva Zeme už vážne začalo a každá udalosť bude tú skutočnosť odzrkadlovať. Naďalej bude treba prekonať mnoho výziev a prekážok, ale práve oni sú to čo uľahčí prebudenie každého srdca. Na istom bode príde poznanie, že ľudstvo prežíva spoločne tú kozmickú evolúciu a od toho bodu sa zrýchli prebudenie vedomia a bude letieť Svetom. Tí, ktorí teraz čítate alebo počúvate túto správu ste tí, ktorí sú v najprednejšej línii; vy ste zvládli všetky skúšky, ktoré vám boli predložené a preto budete ešte posilnení vo vašej úlohe nosiča SVETLA. Vstupujete do novej fázy pohybu a aktivity. Prepojte sa denne medzi sebou a buďte sebaistí, že to čo sa od vás očakáva vám tiež bude odhalené.

Das Große Erwachen der Erd-Bevölkerung hat ernsthaft begonnen, und jedes Ereignis, das geschieht, wird diese Tatsache reflektieren. Es werden noch weiterhin viele Herausforderungen zu bewältigen sein, aber gerade diese Herausforderungen und Hindernisse sind es, die das Erwachen in jedem Menschenherzen erleichtern. An einem gewissen Punkt wird die Erkenntnis kommen, dass die Menschheit diese kosmische Evolution gemeinsam erlebt, und von diesem Punkt der Erkenntnis an wird ein beschleunigtes Bewusstseins-Erwachen über die Welt dahin-fegen. Ihr, die ihr diese Botschaft lest oder hört, seid diejenigen, die an vorderster Front stehen; ihr habt all die Prüfungen bestanden, die euch präsentiert wurden, und deshalb werdet ihr nun noch mehr bestärkt in eurer Rolle als Träger des LICHTS. Ihr tretet in eine neue Phase der Bewegung und Aktivität ein. Verbindet euch im Herzen täglich miteinander und seid zuversichtlich, dass das, was von euch erwartet wird, euch auch offenbart werden wird.

Ihr werdet weiterhin den Zustrom an Energien zu akzeptieren und zu assimilieren haben, und dies wird es euch leichter machen, euch der Wirkungsweisen des Göttlichen Plans zu erinnern, die sich da abspielen. Ihr seid die Brigade der LIEBE, die Verwalter der 'höchsten Alchemie' der stärksten Kraft im gesamten Universum. Wahrt eure Stetigkeit und vernachlässigt all jene Energien oder Situationen, die in Opposition zu diesem Verständnis stehen. Euer Geist ist der Gestalter, und ihr gestaltet eine majestätische neue Welt, an der sich alle Seelen erfreuen können. Die dichteren (niederen) Energien haben für eure tägliche Existenz keine Bedeutung mehr, und jegliche noch verbliebenen Überreste davon verflüchtigen sich rasch aus eurem Bewusstsein und eurem Aura-Energie-Feld. Erlaubt eurer göttlichen Essenz, sich mit Stimme und Wort zum Ausdruck zu bringen; – erlaubt es eurer göttlichen Essenz, ihre Güte in die Welt um euch hinauszustrahlen. 'Klein und unsichtbar' dazustehen wird den LICHT-Trägern nicht länger möglich sein; passt euch dieser Erkenntnis an und seid versichert, dass ihr allezeit in Sicherheit und Schutz wandelt.

Naďalej budete asimilovať a akceptovať prítok energií a to vám zľahčí spomenúť sa na účinok božského plánu, ktorý sa odohráva. Vy ste brigáda LÁSKY, správci „najvyššej alchémie“, tej nasilnejšej sily v celom vesmíre. Zachovajte si vašu vytrvalosť a nezanedbajte tie energie alebo situácie, ktoré stoja v opozícii k tomu. Váš duch je tvoriteľ a vy tvoríte majestátny Svet, na ktorom sa všetci môžu tešiť. Tie hustejšie (nižšie) energie už nemajú žiaden význam vo vašej dennej existencii a akékoľvek zbývajúce zbytky toho sa rýchlo rozpustia vo vašom vedomí a vašom aura-energie-poli. Dovoľte vašej božskej esencii vyjadriť sa hlasom a slovom; - dovoľte vašej božskej esencii vyžarovať dobro do Sveta. Stáť „malí a neviditelní“ už nosičom SVETLA nebude možné; prispôsobte sa tomu poznaniu a buďte uistení, že kedykoľvek/vždy kráčate v bezpečí a ochrane.

Vaši duchovní vodcovia a anjeli-tímy budú vedení do aktuálneho stavu, aby mohli ich úlohu účinnejšie a optimalizovane plniť. To neznamená, že budete niekym iným; znamená to, že od teraz pracujete na vyššej úrovni ešte vyšších aspektov vášho JA – vášho autentického božského JA. Budete vedení k rozhodnutiam, ktoré vedú k manifestácii vašich najvyšších snov a vášho perfektného účelu tuná na Zemi. Budete vedení a inšpirovaní pohybovať sa na nasledujúci vhodný stupeň. Budete inšpirovaní nápadmi/myšlienkami, ktoré vám prinesú úspech vo všetkých vašich najvyšších úsiliach vašej úlohy ako smerník.

Eure Geistführer und Engel-Teams werden auf aktuellen Stand gebracht, damit eure Rolle zu größerer Wirksamkeit hin optimiert werden kann. Das bedeutet nicht, dass ihr zu jemand Anderem gemacht werden sollt; es bedeutet, dass ihr ab jetzt auf der Ebene noch höherer Aspekte des Selbst' arbeitet – eures wahren und authentischen göttlichen Selbst'. Ihr werdet geführt sein, jene Entscheidungen zu treffen, die euch in die Manifestation eurer höchsten Träume und eures perfekten Zwecks hier auf Erden führen werden. Ihr werdet geführt und inspiriert sein, euch auf eure nächste geeignete Stufe zu bewegen. Ihr werdet inspiriert sein von Ideen, die euch Erfolg in all euren höchsten Bestrebungen eurer Rolle als Wegweiser bringen werden.

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 20.09.2015, http://www.therainbowscribe.com
Übersetzung: Martin Gadow
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0915/0hilarion.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 


Botschaft von Hilarion: "Jede irdische Erfahrung sollte als wichtige Seelen-Lektion gesehen werden" (14.September 2015)

von erst-kontakt @ 2015-09-15 – 09:42:46

Beschreibung: ilarion

"Jede irdische Erfahrung sollte als wichtige Seelen-Lektion gesehen werden"

„Každá pozemská skúsenosť má byť videná ako dôležitá lekcia duše“

Milí: ak dovolíte aby sa stále ukladalo viac ďaleko-siahajúcich kozmických energií vo vašom vedomí a vo vašom fyzickom a mentálnom a emocionálnom tele tak vnikáte tým stále hlbšie do vašej psychy. To je proces, ktorý teraz na vašej planéte prebieha každým. Závisle od vášho pochopenia toho všetkého ste vy, ktorí čítate tuná, tí, ktorí sú v pozícii dať k dispozícii vašu službu – vo väčšom merítku a viac ako kedykoľvek predtým. Svet vás potrebuje a to spôsobom, že ste celkom prezentní a vôľou usmernení vašou silnou energiou na prebudenie obyvateľov vašej planéty. Lebo ešte pre-vládajúce protikladné polarity sa snažia vytvoriť rovnováhu (zlo/dobro), tak vy budete mocným stredom jednej sily snažiacej o dobro. Vaša božská esencia sa pohybuje do vášho éterického poľa, takže sa tam môže uskutočniť hlbšia integrácia/vloženie. Na vonkajšku môže byť tá aktivita neviditelná, ale môže byť cítitelná lebo sa nachádza na úrovni skúsenosti a uvedomenia si, že na fyzickej úrovni vedie k majstrovstvu. Povieme vám: nezľaknite sa keď si uvedomíte vo vás ten tieň úprimným spôsobom a uznajte ho ako dôležitú časť vášho osvieteného cestovania.

Ihr Lieben: wenn ihr zulasst, dass sich eine immer weitreichendere Integration der kosmischen Energien in eurem Bewusstsein und in eurem physischen, mentalen und emotionalen Körper vollzieht, dringt ihr immer tiefer in eure Psyche ein. Das ist ein Prozess, der sich auf diesem Planeten zurzeit in Jedem vollzieht. Abhängig von eurem Verständnis all dessen, was da geschieht, seid ihr, die ihr diesen Diskurs hier lest, diejenigen, die positioniert sind, euren Dienst – in größerem Umfang als je zuvor – zur Verfügung zu stellen. Die Welt braucht euch, und zwar in der Weise, dass ihr gänzlich präsent und willens seid, eure kraftvollen Energien darauf zu richten, die Bewohner eures Planten aufzuwecken. Da die noch vor-herrschenden Energien gegensätzlicher Polaritäten bestrebt sind, einen inneren Ausgleich zu erreichen, werdet ihr zum mächtigen Kraftzentrum einer Kraft für das Gute. Eure göttliche Essenz begibt sich in euer ätherisches Feld hinein, sodass dort eine tiefer-greifende Integration stattfinden kann. Äußerlich mag diese Aktivität zwar nicht sichtbar sein, kann aber dennoch spürbar sein, denn sie liegt in der Erfahrungs-Ebene der Energie und des Gewahrseins dessen, dass man auf physischer Ebene zur Meisterschaft gelangt. Wir sagen euch: erschreckt nicht, wenn ihr der Schatten in euch gewahr werdet, sondern stellt euch diesen Schatten in aufrichtiger Weise und akzeptiert sie als wichtigen Teil eurer erleuchteten Reise.

Im Laufe dieses Prozesses werden die Qualitäten der bedingungslosen Liebe, des Mitgefühls und der Barmherzigkeit in eurer Seele fein abgestimmt, da ihr diese Qualitäten der Liebe nun auch auf euer eigenes Wesen richtet. Jede irdische Erfahrung sollte als wichtige Seelen-Lektion gesehen werden, die beachtet, verstanden und akzeptiert werden muss. Alles, was in der äußeren Welt vor sich geht, ist eine Spiegelung des Wunsches eurer Seele, zu lernen, zu wachsen und sich in immer höhere Dimensionen der Wirklichkeit und des Begreifens auszudehnen. Eure Intention und eure Bereitwilligkeit, diese Erfahrungen zu machen, hilft euch, euch auf eurem einzigartigen Weg des LICHTS weiter voran-zu-bewegen, hin zur Meisterschaft auf physischer Ebene. Versucht, eure Sinne auf die in euch vorhandenden Empfindungen der Freude und des Enthusiasmus einzustimmen, die aus dem Innern eurer Seele immer dann hervorquellen, wenn ihr eine weitere illusionäre Einschränkung eurer Existenz überwindet und loslasst. Ja: das seid ihr – auf höherer Ebene –, die ihr euch da dieser Errungenschaft erfreut! Von der Seelen-Ebene aus betrachtet bedeutet dies, dass eine weitere Prüfung und Initiation bestanden worden ist. Feiert solche Momente und 'markiert' sie, indem ihr euch selbst mit einer speziellen Behandlung oder einer symbolischen Zeremonie belohnt, die euch in eurem bevollmächtigen Status weiter voranbringt.

V priebehu tej cesty budú zladené kvality bezpodmienečnej lásky, súcitu a milosrdnosti vo vašej duši. Každá pozemská skúsenosť by mala byť videná ako dôležitá lekcia duše, ktorá vyžaduje byť vážená, porozumená a akceptovaná/uznaná. Všetko čo sa vonku deje je odzrkadlenie želania vašej duše, ktorá chce rásť a rozšíriť sa do vyšších dimenzií reality a pochopenia. Váš pokus a ochota robiť tie skúsenosti vám pomáha ísť vpred na tej jedinečnej ceste SVETLA, k majstrovstvu na fyzickej úrovni. Pokúste sa naladiť vaše zmysly na nadšenie a radosť, ktoré vychádzajú vždy z vnútra vašej duše keď pustíte a prekonáte obmedzenie vašej existencie. Áno: to ste vy na - vyššej úrovni – na ktorej dosiahnutí sa tešíte. Pozorované z úrovne duše to znamená, že bola zvládnutá ďalšia skúška a začiatok. Oslavujte také momenty a „poznačte“ ich tým, že sa odmeníte sami špeciálnou opaterou alebo symbolickou ceremóniou, ktorá vás povedie ďalej vo vašom postavení/štátuse.

Vedzte, že vy, tí ktorí čítajú túto správu ste začiatočníci, zasvätení na ceste SVETLA a cieľovo sa pohybujete v smere ukončenia tých zmlúv a dohôd, ktoré boli spravené ešte predtým – v tomto alebo predchádzajúcom životočase – než ste položili nohu na túto planétu. Terajší životočas je na to aby boli „spojené tie voľné konce“, s ktorými ste sa mali zaoberať z najvyššie možnej integrity duše a všetci ste si zaslúžili vaše telo-SVETLA a tie privilégiá/výhody, ktoré sprevádzajú to ukončenie. Tie výhody vám ako duša dovolia krížiť iné oblasti vesmíru, lebo konáte stále na vyššej úrovni vzostupu a galaktických a kozmických skúseností. To je pokračujúci nepretržitý proces, lebo je toho ešte veľa čo zažijete a naučíte sa aby ste rástli ďalej a nechali roztiahnuť tú božskú iskru vo vás – ako „Boh v akcii na hrišti vesmíru“!

Wisst, dass ihr, die ihr diese Botschaft lest, Initiierte, Eingeweihte auf dem Pfad des LICHTS seid und euch nun zielstrebig in Richtung Vollendung der Kontrakte und Vereinbarungen bewegt, die gemacht wurden, bevor ihr – in dieser oder einer früheren Lebenszeit – überhaupt euren Fuß zum ersten Mal auf diesen Planeten gesetzt habt. Die jetzige Lebenszeit ist dazu da, all die „losen Enden zusammenzuknüpfen“, mit denen ihr euch aus der Sicht der höchstmöglichen Seelen-Integrität befassen musstet, und ihr Alle habt euren LICHT-Körper und die Privilegien verdient, die mit dieser Vollendung einhergehen. Diese Privilegien gestatten euch als Seele, auch andere Regionen des Universums zu durchqueren, denn ihr operiert auf immer höheren Ebenen des Aufstiegsprozesses und galaktischer und kosmischer Erfahrungen. Dies ist ein fortlaufender, kontinuierlicher Prozess, denn es gibt immer noch mehr zu erleben und zu lernen, damit ihr weiter wachst und den göttlichen Funken in euch sich immer weiter ausdehnen lasst – als „Gott in Aktion auf dem Spielfeld des Universums“!

Für diejenigen unter euch, die gerade erst erwacht sind: Erhebt euch aus eurem 'Schlummer' und wisst, dass es dazu nie zu spät ist! Verurteilt euch nicht für euer verspätetes Erwachen, denn euer Zeitpunkt dafür war bisher tatsächlich noch nicht gekommen. Alles geschieht innerhalb des göttlichen 'Timings' – in Einklang mit den Erfordernissen eurer Seele und des göttlichen Plans für die Erde. In Wahrheit seid ihr ausgerüstet mit der Fähigkeit, euch jetzt in großen Sprüngen weiter vorwärts zu bewegen. Seid gütig zu euch selbst und zu Anderen und macht euch klar, dass die Weiterentwicklung Einzelner irgendwo auf diesem Planeten nicht von euch selbst miterlebt werden kann. Es ist durchaus möglich, dass ihr selbst bis zu diesem Zeitpunkt der Erdgeschichte im 'Schlummer' gelegen habt, damit ihr eure einzigartigen und wertvollen Energien zum möglichst perfektesten Zeitpunkt einbringen könnt. Würdigt urteilsfrei euer eigenes Wachstum und eure eigene spirituelle Weiterentwicklung, und öffnet euch den hereinströmenden Energien und synchronen Gelegenheiten und Möglichkeiten, die sich jetzt entfalten.

Pre tých medzi vami, ktorí sa práve prebúdzajú: Povstaňte z vášho sna a vedzte, že nikdy nie je neskoro! Neodsudzujte sa za vaše neskoré prebudenie lebo váš čas doteraz ešte neprišiel. Všetko sa deje v božskom „Timingu“ (načasovaní) – v súlade s nutnosťami vašej duše a božského plánu pre Zem. V skutočnosti ste vybavení so schopnosťou pohybovať sa veľkými skokmi ďalej vpred. Buďte dobrí k sebe a iným a vyjasnite si, vývoj jednorlivcov niekde na tejto planéte nemôže byť prežívaný vami. Je celkom možné, že ste doteraz žili ospalí v dejinách Zeme aby ste v správnom, perfektnom okamihu vniesli vašu jedinečnú a vysokohodnú energiu. Vážte si bez hodnotenia váš vlastný rast a váš vlastný spirituálny vývoj a otvorte sa tým vnikajúcim energiám a súbežným príležostiam a možnostiam, ktoré sa teraz vynárajú.

Tí, ktorí vám urovnali cestu teraz držia priestor pre vaše pokroky v tomto čase a to budú aj v budúcnosti naďalej robiť. Nikdy nie ste sami! Pomyslite na to a meňte   

Diejenigen, die für euch Weg geebnet haben, halten nun den Raum offen für eure Fortschritte durch diese Zeiten, und das werden sie auch in künftigen Zeiten weiterhin tun. Ihr seid niemals allein! Bedenkt dies und wandelt unerschütterlich und resolut weiter vorwärts in eurem täglichen Leben, während ihr dieses Wissen in euren sich immer weiter ausdehnenden Herzen und Sinnen aufrecht-erhaltet. Ihr seid eingeladen, während eurer Schlafenszeiten meiner Rüstzeit im Tempel der Wahrheit beizuwohnen (alles, was ihr dafür tun müsst, ist, die Absicht dazu zu bekunden, bevor ihr zu Bett geht), um euch hinsichtlich des göttlichen Plans für euer eigenes Leben kundig zu machen und ein größeres Verständnis vom göttlichen Plan für die Weiterentwicklung der planetaren Lebens-Welle zu gewinnen, die jetzt in Bewegung ist. Wir heißen euch mit offenen Armen willkommen!

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 14.09.2015, www.therainbowscribe.com
Übersetzung: Martin Gadow
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0915/0hilarion.

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Hilarion 08.04.2015...

von erst-kontakt @ 2015-04-08 – 09:22:41

Beschreibung: ilarion

"Der Weg hin zu einer friedlichen Welt entfaltet sich nun beschleunigt vor euch"                                             Cesta k mieru vo Svete sa  už pred vami vyvíja zrýchleným tempom“

Ihr Lieben,

Diese Zeiten sind von großer Bedeutung und voller großartiger Gelegenheiten, in dem die Erde umgebenden Äther euren Abdruck zu hinterlassen, der eure Intention ausdrückt, in der Welt eurer Träume zu leben, für euch selbst, eure Lieben und der ganzen Menschheit. Jene von euch, die die Energie der Liebe, des Lichts, der Heilung und des Friedens gebrauchen, können diese positiven Energien durch ihre starken Intentionen deutlich verstärken. Nehmt euch einen Moment um zu bekunden, dass sich all die erhebenden und freudvollen Energien der Liebe dieser Zeit tausendfach verstärkt werden mögen und auf dem Planeten gehalten und gepflegt werden mögen. Lasst einen jeden Augenblick der Freude, den ihr erlebt der Erhebung aller auf eurem Planeten gewidmet sein. Möge alles was lebt und atmet, alles Lebendige auf dieser wundervollen Erde über alle Maßen mit allem Guten gesegnet sein!

Milí, tieto časy majú obrovský význam a sú plné ohromných príležitostí vytvorenia sveta vašich snov pre vás samých a celé ľudstvo tým, že éter obklopujúci Zem vyjadruje váš odtlačok úmyslu. Tí, ktorí používajú energiu lásky, svetla, liečby a mieru môžu tie energie značne zosilňovať ich úmyslom. Tie povznášajúce a radostné energie lásky tohto času môžu byť na planéte tisíce krát zosilnené, udržané a chránené keď im venujete na okamih vašu pozornosť. Venujte každú radostnú chvílu povzneseniu vašej planéty. Nech všetko čo žije a dýcha, všetko živé na tej prekrásnej Zemi je žehnané všetkým dobrým.

Keď tie očistou vyprázdnené priestory vo vás naplníte božskou esenciou – stanete sa ešte žiarivejším svetlom sveta. Vaša prítomnosť kľudu a mieru má vplyv na všetko vo vašom priestore vplyvu. Váš úsmev môže byť dnes ten rozhodný rozdiel v živote jedného človeka. A keď vysielate do sveta to zosilnené svetlo – vtedy sa prepojí so svetlom iných v tej krištalickej sieti a začne rozširujúca sa reťazová reakcia. Každé čisté a milujúce srdce pridáva svetlo kolektívnej energii vedomia ľudstva. To je tá cesta pozitívnych zmien na vašej planéte. A keď ľudia začnú žiť povznesený život bytia už sa nikdy nebudú chcieť vrátiť do života plného utrpenia a bolesti. Ich voľba je život v rovnováhe lebo vedia ako dôležité to je pre blaho všetkých.

Wenn ihr all diese Räume in euch, die durch die Läuterungen frei werden, von eurer Göttlichen Essenz ausfüllen lasst, werdet ihr zu noch heller strahlenden Lichtern in der Welt. Eure Präsenz der Ruhe und des Friedens hat auf jeden und alles in eurem Einflussbereich eine Wirkung. Euer Lächeln kann im Leben eines Menschen heute den entscheidenden Unterschied ausmachen. Und wenn euer verstärktes Licht in die Welt hinaus strahlt, dann verbindet es sich mit dem Licht der anderen in dem kristallenen Netzwerk und initiiert eine immer weiter um sich greifende Kettenreaktion. Jedes reine und liebende Herz fügt dem größeren Ganzen, der kollektiven Energie des Bewusstseins der Menschheit, mehr Licht hinzu. Dies ist der Weg, wie es zu positiven Veränderungen auf eurem Planeten kommt. Und wenn die Menschen damit beginnen, ein feineres und erhabeneres Sein zu leben, dann entscheiden sie sich dazu, nie mehr zu der Welt des Leidens und der Schmerzen zurück zu gehen und die neuen Energien mit ihren liebevollen Intentionen zu nähren. Ihre Wahl ist ein Leben im Gleichgewicht zu führen, denn sie wissen, wie wichtig das für das Wohl aller ist.

Ein jeder hat die Fähigkeit, das in seinem Leben zu erschaffen, was er sich wahrlich wünscht. Jeder ist der Schöpfer seiner eigenen Realität. Jeder muss seine persönliche Verantwortung für das übernehmen, was er in die Welt setzt. All das was man konzentriert und mit Kraft aussendet, wird einem von der Welt zurück gespiegelt. Diese Erkenntnis wird jedem Menschen immer klarer werden. Wir betonen das so sehr, um damit euer Wachbewusstsein zu durchdringen. Es ist eine Bewusstheit, die von der anfänglichen Herausforderung eure Gedanken, Worte und Handlungen zu transformieren, bestimmt wird. Doch wenn ihr euch geduldig darin übt, dann werdet ihr entdecken, dass es mit den zunehmenden und beständigen Glückserfahrungen in eurem Alltag viel einfacher wird. Und wenn ihr dadurch diese höheren Schwingungen ausstrahlt, dann wirkt das für die anderen wie ein Katalysator, um sich mit ihrer eigenen göttlichen Essenz wieder zu verbinden.

Každý má tú schopnosť vytvoriť vo svojom živote to čo si skutočne želá. Každý je stvoriteľ svojej vlastnej reality. Každý musí prebrať zodpovednosť za to čo vsadí do sveta. Všetko čo sa sústredené a silou vysiela - sa odzrkadluje zo sveta späť k vám. To poznanie/vedomosť toho bude každému časom jasnejšie. Zdôrazňujeme to veľmi aby to preniklo do vášho bdelého vedomia. Pribúdajúce a neustále skúsenosti šťastia vo vašom dennom živote sú začiatočná výzva vedomia prostredníctvom vašich slov, myšlienkami, skutkami sa všetko zjednoduší. A keď vysielate tie vyššie vibrácie vplýva to na iných ako katalyzátor aby sa znovu mohlo prepojiť s božskou esenciou.

Tak sa každý rozhodne žiť skutočnú integritu jeho vlastného JA – radostného a žiarivého vlastného BYTIA – vtedy sa môžu dnešné problémy sveta mierovo vyriešiť. Spôsob, ktorým obyvatelia Sveta medzi sebou zaobchádzajú odzrkadluje a stelesňuje vedomosť toho, že všetky žijúce bytosti na planéte pochádzajú z toho istého zdroja. Keď sa to vedomie vyvinie viac bude obtiažne tú vedomosť odsúvať. Bratstvo/sesterstvo naplní vedomie všetkých a želanie byť integrovaný/celistvý človek bude zakorenené v každom srdci. A keď každý živý dôkaz toho vedomia sa rozpozná v zaobchádzaní medzi ľuďmi na planéte – tak bude akceptovaný ten druh  zaobchádzania ako prirodzený a bežný.

So sich ein jeder dazu entscheidet, die wahre Integrität seines Selbst zu leben - sein freudvolles und erleuchtetes Selbst - dann werden sich viele der heutigen Probleme der Welt friedlich lösen lassen. Die Art und Weise, wie die Bewohner einer Welt miteinander umgehen, wird das Wissen, dass alle lebenden Wesen auf dem Planeten der selben Quelle entsprungen sind, wieder spiegeln und verkörpern. Wenn sich dieses Bewusstsein immer mehr entfaltet, wird es immer schwieriger werden, diese Erkenntnis zu verdrängen. Brüderlich-/Schwesterlichkeit wird im Bewusstsein aller gefühlt werden und der Wunsch, ein guter und integerer Mensch zu sein, wird in jedem Herzen verwurzelt sein. Und wenn jeder den lebendigen Beweis dieses Bewusstseins in dem Umgang zwischen den Bewohnern des Planeten erkennen kann, so wird diese neue Umgangsform als die natürliche und übliche Seinsart akzeptiert werden.

Cesta k mierovému Svetu sa pred vami zrýchluje. Pribúdajúci počet ľudí žijúcich prepojení s ich vnútorným svetom, ich srdcom – a menej žijúcich vedomosťami pochádzajúcich z rozumu spôsobuje, že sa viac a viac vyriešia stavy neustáleho strachu a ilúzie, v ktorých bolo ľudstvo udržiavané ich egom. Vtedy sa Svet začne javiť ako bezpečné a šťastné miesto pre všetkých. Kvalita života vstupuje do stredu pozornosti a snaha väčšiny ľudstva a ich myšlienky povzdvihujú/zdôrazňujú pre každého jeho právo na život.

Der Weg hin zu einer friedlichen Welt entfaltet sich nun beschleunigt vor euch. Je mehr Menschen sich mit ihrem inneren, dem Herzen und weniger dem Verstand entspringendem Wissen verbinden, umso mehr lösen sie sich aus dem Zustand der beständigen Angst und der Illusionen, in dem ihr menschliches Ego sie gefangen hielt und sie können die Welt als einen sicheren und glücklichen Ort für alle sehen. Die Qualität des Lebens tritt jetzt neu in den Mittelpunkt und das Streben der Mehrheit der Menschen und diese Gedanken heben für jeden seinen Anspruch an das Leben.

Bis nächste Woche….

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 06.04.2015, www.therainbowscribe.com
Übersetzung: Dr. Stephan Kaula

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0415/0hilarion.html.

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37