VZOSTUP A MITOCHONDRIE...

Spiritualität & Erwachen:   

Aufstieg und die MitochondrienVzostup a mitochondrie

 

Veröffentlicht am März 29, 2016von erstkontakt blog

von der Seite Bretharian. com, übersetzt von Elvira Siana

Aufstieg ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein grösseres Schlagwort in der New-Age-Gemeinschaft. Informationen über den Aufstieg sind von zahlreichen Geistführern und Aufgestiegenen Meistern gekommen, durch viele verschiedene Channels. Uns wurde geraten, unsere Fehlfunktionen zu heilen und unsere Blockaden aufzulösen, um uns für den Aufstieg in unsere Lichtkörper vorzubereiten. Uns wurden Visionen gezeigt von einer Zeit, wenn wir die Notwendigkeit von Nahrung zur Aufrechterhaltung unseres Lebens von uns abstreifen werden, zusammen mit anderen menschlichen fundamentalen Bedürfnissen und Einschränkungen. Natürlich gibt es eine altherkömmliche Art, die Einschränkungen des menschlichen Körpers abzustreifen, die schon gebräuchlich ist – es wird „Tod“ genannt. Und Aufstieg ist definitiv nicht Tod; es ist etwas ganz anderes. Jedoch müssen wir, um aufzusteigen, in einem sehr wirklichen und tatsächlichen Sinn hinsichtlich bestimmter Aspekte des menschlichen Verhaltens und der menschlichen Biologie „sterben“.

Vzostup je v New-Agee-spoločnosti už desaťročie väčším kľúčovým slovom. Informácie o ňom prišli od mnohých duchovných vodcov a vzostúpených majstrov. Pre prípravu nám bolo radené pripraviť vzostup do nášho svetelného tela - liečiť naše chybné funkcie a rozpustiť blokády. Boli nám ukázané vízie času kedy od nás odpadne nutnosť potravy pre udržanie nášho života spolu s inými základnými ľudskými potrebami a obmedzeniami. Samozrejme existuje prastarý spôsob odloženia obmedzení ľudského tela, ktorý je používaný – nyzýva sa „smrť“. A vzostup definitívne nie je smrť; je to niečo úplne iné. Ale predsa, ak chceme vzostúpiť musíme „zomrieť“ istým reálnym a skutočným zmyslom v súvislosti s istými aspektmi ľudského správania a ľudskej biológie.

Pre dosiahnutie porozumenia prichádzajúceho vzostupu ľudského mäsa do našich svetelných tiel, tak musíme pripomenúť to čo sa dialo pred dávnou dobou. V učeniach a v kmeňových tradíciách, systémoch viery, mytológiách a náboženstvách je jedena hlavná myšlienka, ktorá dáva a odpovedá otázku: „odkiaľ sme prišli?“ Niekto nás sníval... niekto nás spravil... niekto nás sem poslal. Niekto si nás vymyslel a splnomocnil. Zdroj nášho tvaru a života, zdroj našich schopností, nášho druhu je vo všeobecnosti uznané ako moc, ktorá existuje nad a mimo nás samých, jedna moc, ktorá prichádza z vonka.

Um ein besseres Verständnis zu erlangen vom kommenden Aufstieg des menschlichen Fleisches in unsere Lichtkörper, beginnen wir uns an den Abstieg unserer Lichtkörper ins menschliche Fleisch zu erinnern, der vor langer Zeit stattfand. In den Lehren der Stammestraditionen, Glaubenssysteme, Mythologien, Glauben und Religionen gibt es einen Haupt-Gedankengang, der die Frage stellt und beantwortet: „Wo kamen wir her?“ Jemand träumte uns… jemand machte uns… jemand hat uns hierher gesandt. Jemand hat sich uns ausgedacht und uns ermächtigt. Die Quelle unserer Formen und Leben, die Quelle unserer Fähigkeiten, unsere Spezies aufrecht zu erhalten, zu stärken und zu reproduzieren, die Quelle unserer Stärke, Intelligenz und Führung wird im Allgemeinen als eine Macht anerkannt, die über und jenseits von uns selbst besteht, eine Macht, die von außen kommt.

Die Hopis sprechen vom Schöpfer Taiowa und seinem Neffen Sotuknang, die das Feste, die Wasser und die Winde aus dem unendlichen Weltraum entwarfen. Die Basken, die australischen Aborigines, die Irokesen und die Zigeuner, zusammen mit einer Anzahl anderer, erzählen seit langem Geschichten, dass ihre Vorfahren von weit weg zur Erde gekommen sind. Die Schöpfungsmythologie der Hindus spricht von einer Lotusblume, die auf den Wassern der Unendlichkeit schwebte, und eine Anzahl der orientalischen und polynesischen Traditionen beziehen sich auf eine riesige Schildkröte, auf deren Rücken alles Land und die Landtiere, inklusive der Menschheit, ins Dasein kamen inmitten der sie umgebenden Urwässer.

Hopi hovoria o stvoriteľovi Taiowa a jeho synovcovi Sotuknang, ktorí navrhli vodu a vetry z nekonečného vesmíru. Baskovia, astrálski aborigini, Irokézy a cigáni spolu s s mnohými inými hovoria  už dlho príbeh, že ich predkovia prišli z ďaleka od Zeme. Mytológia stvorenia Hindu hovorí o lotosovom kvete, ktorý plával na vodách nekonečna a nespočet orientálskych a polynéjskych tradícií sa vzťahujú na obrvskú korytňačku, na ktorej chrbáte prišli do bytia v strede obklopujúcej pra-vody krajina a zvieratá, inkluzíve ľudstva.

Židovsko-kresťanská tradícia začína zo známou vetou starého testamentu:“na začiatku bolo slovo a to slovo bolo Boh a to slovo bolo u Boha“. Tým spôsobom nám bolo dané do porozumenia, že všetky bytosti, malé a veľké na Zemi prišli do bytia ako formy myšlienky – možnosti voľby a úmysly – mocnej bytosti, ktorú nazývame Boh.

Die jüdisch-christliche Tradition beginnt mit der bekannten biblischen Aussage des Alten Testaments: „Am Anfang war das Wort, und das Wort war Gott, und das Wort war bei Gott.“ Auf diese Art wurde uns zu verstehen gegeben, dass alle Wesen, gross und klein, auf der Erde (und in der Tat in den Himmeln und der Erde selbst) ins Dasein kamen als die Gedankenformen – die Wahlmöglichkeiten und Absichten – des machtvollen Wesens, das wir Gott nennen.

Beschreibung: ttps://i0.wp.com/transinformation.net/wp-content/uploads/2016/01/Bewusstsein-beeinflusst-die-Materie-1-450x302.jpg

Und so war es auf der Erde zu Beginn der Menschheit. Das kosmische Geheimnis des Lebens selbst hat sich seit unzähligen Äonen in einem grenzenlosen Universum entfaltet. Lichtkräfte hatten unseren Planeten erschaffen und sich darauf fokussiert, wobei sie die Räder der ständigen Schöpfung in Gang gesetzt hatten. Ein ökologischer Prozess war in Bewegung gewesen seit unzähligen Jahrtausenden, Biodiversität war eine eingerichtete Norm, und das Tierleben war unabhängig vorhanden auf dem Planeten – zusammen mit machtvollen Lichtwesen von den Ursprungsplaneten in den Plejaden – bevor das erste menschliche Wesen in die Existenz kam.

A tak to bolo na Zemi na počiatku ľudstva. Kozmické tajomstvo života samého sa vyvíjalo cez Äony v nekonečnom vesmíre. Svetelné sily vytvorili našu planétu a sústredili sa na to, pričom dali do pohybu  kolá neustáleho s/tvorenia. Tisícročia bol v pohybe ekologický proces, biodiverzita bola normou a život zvierat bol nezávislý na Zemi – predtým než prišla do existencie prvá ľudská bytosť.

Prechod z čistej myšlienky k fyzicky inkarnovanej zariadili kolonialisti v sebe fyzickú štruktúru, ktorá je porovnatelná s predľudským zvieracím obyvateľom planéty ale s istými rozdielmi. Vstúpili do tela z mäsa a krvi, kostí a tkaniva, buňkovej biológie ale predsa to všetko bolo ešte spravované priamou vesmírnou energiou a nie s potravinovým pohonom.

Im Übergang von reinen Gedankenformen zu physisch Inkarnierten, richteten die Kolonisten in sich selbst eine physische Struktur ein, die etwas vergleichbar mit der vormenschlichen Tierbevölkerung des Planeten ist, jedoch einigen bestimmten Unterschieden. Sie traten in Körper aus Fleisch und Blut, Knochen und Gewebe, Zellbiologie und Mikrobiologie ein, doch wurde das Ganze immer noch durch direkte universelle Energie unterhalten, eher als durch Nahrungsquellen-Antrieb.

Erst viel später, lange Zeit nach dem grossartigen Teilen des göttlichen Geistes, dass die Sternenkolonisten zu einer Energiequelle wechselten, die auf Nahrung beruhte. Dies kam schrittweise über die Jahrhunderte, als die Schwingung einer jungen Menschheit sich kontinuierlich anhob und die der Ältesten der Sternenkolonisten sich ständig senkte. Zuletzt waren die persönlichen Schwingungen der zwei Klassen – Menschen und Kolonisten – nahe genug zusammen, um eine Vermischung und Kreuzung zu erlauben. Auf diese Weise kamen die göttliche und die tierische Natur in einem wundervollen Geschöpf zur Existenz: dem menschlichen Wesen.

Až veľmi neskôr, dlho po úžasnom rozdelení božského ducha, ktoré premenili kolonialisti z hviezd k zdroju energie, ktorý bol založený na potrave. To prichádzalo storočiami krok za krokom, vtedy keď vibrácia mladého ľudstva začala stúpať a vibrácia starých kolonlonialistov  z hviezd začala klesať. Nakoniec boli osobné vibrácie tých dvoch tried – ľudia a kolonialisti – blízko u seba aby bolo možné, dovolené kríženie. Tým spôsobom prišla do existencie božská a zvieracia príroda v úžasnom tvore: ľudskej bytosti...

To bol mílový krok vo vývoji Zeme. Pôvodní kolonialisti a ich potomkovia sa vzdali posledných zbytkov ich špeciálnych síl a privilég/predností a oddali sa do úmrtného života. Počas niekoľkých generácií boli absorbovaní/vstrebávaní ich ľudským stavom a tak zabudli, že ešte nedávno boli Bohovia a Bohyne. Presne vtedy zmenili kolonialisti ich závislosť od priameho zdroja energie do procesu potravinového pohonu. Boli naďalej kŕmení „energiou“ elektricity ale teraz bol dostupný vnútorný zdroj energie – miesto nabíjania sa z vonkajšieho zdroja. Tým sa vzdali aj dlhodobosti života, ktorá bola vtedy niekoľko storočí a vstúpili do krátkych inkarnácií. Odvtedy sme sa mi ľudia spoliehali na zásobovanie života vnútornou produkciou energie. Proces v ľudskom tele meniť potravu v energiu je založený na maličkých buňkách v našich buňkách, ktoré nazývame mitochondrie. Mitochondrie nesú v sebe kľúč k životu a taktiež k smrti.

Dies war ein grösserer Meilenstein in der Erdentwicklung. Die ursprünglichen Kolonisten und ihre Abkömmlinge gaben die letzten Überbleibsel von ihren speziellen Kräften und Privilegien auf und gaben sich selbst noch mehr in sterbliche Leben. Innerhalb von einigen Generationen wurden sie so von ihrem eigenen menschlichen Zustand absorbiert, so dass sie vergassen, dass sie erst vor kurzem Götter und Göttinnen gewesen waren. Genau dann wechselten die Sternenkolonisten von der Abhängigkeit von direkten Energiequellen zum Nahrungsantriebs-Prozess. Sie wurden weiterhin von der „Energie“ der Elektrizität gespeist wie zuvor, aber jetzt wurde die Quelle dieser elektrischen Energie eher durch einen inneren Prozess bereitgestellt als dadurch, eine äussere Quelle anzuzapfen. Es war zu dieser Zeit, dass sie auch ihre Erwartungen auf Lebensspannen aufgaben, die sich über Hunderte von Jahren erstreckten, und in eine Serie von kürzeren Inkarnationen einstiegen. Seit dieser Zeit haben wir Menschen uns auf die innere Produktion von elektrischer Energie verlassen, um unsere Leben mit Energie zu versorgen. Der Prozess, Nahrung zu Brennstoff umzuwandeln innerhalb eines menschlichen Körpers, beruht auf winzigen Zellen innerhalb unserer Zellen, Mitochondrien genannt. Die Mitochondrien tragen die Schlüssel zum Leben und ebenso die Schlüssel zum Tod.

Podľa Guy C. Browna v jeho článku „Symbionty a vrahovia“ – „ukázalo bádanie, že tým, že naše buňky ponúkajú skrýšu mitochondriom prijali ich vlastných vrahov. Mitochondrie sú obzvlášť citlivé na poškodenia jedmi, voľné radikály, excenzívne Kalcium a nedostatok kyslíka. Keď sú mitochondrie poškodené tak vznikne nedostatok energie pre zbytok buňky... „ Brown pokračuje vo vysvetlení detailov: „Mitochondrie vyrábajú prakticky všetku energiu buňky. Používajú k tomu kyslík, ktorý dýchame aby spálili potravinu, ktorú jeme. Ako elektráreň, ktorá spaluje uhlie alebo plyn, tak mitochondrie používajú energiu, ktorá vzniká spalovaním potravy aby vyrábala elektrinu. Preto sú naše buňky zásobované elektrinou.“

Gemäß Guy C. Brown in seinem Artikel „ Symbionten und Meuchelmörder“ „zeigt eine extensive neue Forschung, dass, indem unsere Zellen den Mitochondrien Unterschlupf gewähren, sie ihre eigenen Henker aufgenommen haben mögen. Mitochondrien sind äusserst sensibel für Schäden durch solche Dinge wie Gifte, freie Radikale (einige durch Eigenproduktion, einige nicht), exzessives Kalzium und den Mangel an Sauerstoff. Wenn die Mitochondrien geschädigt sind, mangelt es an Energievorrat für den Rest der Zelle…“ Brown fährt fort, die mikrobiologischen Einzelheiten zu erklären:
„Die Mitochondrien produzieren praktisch die ganze Energie einer Zelle. Sie benutzen den Sauerstoff, den wir atmen, um das Essen zu verbrennen, das wir zu uns nehmen. Wie ein Kraftwerk, das Kohle oder Gas verbrennt, benutzen die Mitochondrien die Energie, die durch den Verbrennungsprozess freigesetzt wird, um Elektrizität zu produzieren. Daher werden unsere Zellen wirklich durch Elektrizität versorgt.“

DIE GROSSARTIGE VERWANDLUNG – SKVELÁ, ÚŽASNÁ PREMENA

In einem achtsam kunstvoll gefertigten physischen Prozess verkörperten die früheren Sternenkolonisten innerlich die Funktionsprinzipien von Leben und Tod. Wie die anderen Lebensformen des Planeten waren sie von ihren eigenen Körpern abhängig anstatt sich auf äussere Energiequellen zu verlassen. Sie entfernten sich zunehmend von den äusseren Energiequellen (freie Energie), auf die sich früher verlassen hatten. Obwohl dies mehr oder weniger stufenweise über eine Periode von einigen hundert Jahren geschah, muss dies ein ziemlicher Schock für sie gewesen sein. Und zu diesem kritischen Augenblick waren die Wies, Warums und mikrobiologischen Einzelheiten ihrer eigenen Lebens- und Todesprozesse so obskur, dass sie völlig jenseits ihres Verständnisses waren.

Pozorne umelecky vyrobeným fyzickým procesom stelesňovali minulí hviezdny kolonialisti vnútorné princípy funkcie života a smrti. Ako iné životné druhy aj oni boli závislí od ich vlastného tela miesto toho aby sa spoliehali na vonkajšie zdroje energie. Aj keď sa stalo v priebehu storočí tak to pre nich musel byť veľký šok. A v tom kritickom období boli tie „ako“ a „prečo“ a mikrobilogické detaily ich vlastného procesu života a smrti tak divné, že boli úplne mimo ich chápania.

Teraz, po všetkých tisícročiach ľudskej skúsenosti a vývoja lúštia vedci a bádatelia záhady ľudskej mikrobilógie. Rozlúštili záhadu potraviny, ktorá škodí a potraviny, ktorá lieči. Rozlúštili ľudský genom a skúmajú vízie nového druhu ľudskej dokonalosti. Sú sústredení na tajomstvá ľudského stárnutia, smrtelnosť. Intelektuálne hľadajú niečo čo sa podobá tomu čo mystickí/metafyzickí myslitelia hľadajú spirituálne – ľudský vzostup do svetelného tela. Obe skupiny vedia, že sa to dá spraviť, lebo majú hlboko zakopané spomienky na dobu kedy svetelné telá boli normou.

Jetzt, nach all diesen Jahrtausenden menschlicher Erfahrung und Entwicklung, enträtseln Forscher und Wissenschaftler die Geheimnisse der menschlichen Mikrobiologie. Sie lösen die Rätsel über Nahrung, die schadet und Nahrung, die heilt. Sie entschlüsseln das menschliche Genom und erforschen Visionen einer neuen Art von menschlicher Vollkommenheit. Sie sind fokussiert auf die Geheimnisse des menschlichen Alterns, der Sterblichkeit und Unsterblichkeit. Intellektuell suchen sie etwas, das dem sehr ähnlich ist, was die metaphysischen Denker spirituell suchen – der menschliche Aufstieg in den Lichtkörper. Beide Gruppen wissen instinktiv, dass es getan werden kann, weil sie tief vergrabene Erinnerungen an eine Zeit haben, als die Lichtkörper die Norm waren.

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/transinformation.net/wp-content/uploads/2016/01/Bestow_your_Love_18.jpg

Nachdem die Sternenkolonisten sich „down-gegradet“ hatten und schwingungsmässig in die Menschheit abgestiegen waren, folgte ein langer, langsamer Prozess des menschlichen intellektuellen und spirituellen Wachstums. Es gab immer individuelle Anomalien und Ausnahmen, aber die Schwingung der Menschheit als Ganzes ging durch eine wellenähnliche Serie von Hoch- und Tiefpunkten. An einem bestimmten Punkt lief die absteigende Schwingungswelle aus, und die ansteigende Kurve (die sich immer noch in einer wellenähnlichen Serie von Hoch- und Tiefpunkten manifestierte) setzte sich durch. Der göttliche Lichtfunke selbst, der in den neuen Menschen geblasen und durch die Selbstbeteiligung der Sternenkolonisten gestärkt worden war, begann, immer sicherer und leuchtender zu scheinen. Die menschliche Schwingung war ständig am Steigen für einige Zeit, und einige von uns beginnen, in Ausdrücken von „Upgraden“ auf eine bedeutend höhere Schwingungsebene zu denken. Wir nennen es Aufstieg.

Potom keď sa hviezdny kolonialisti „downládovali“ tak vibračne zostúpili nadol k ľudstvu dlho potom začal potom pomalý intelektuálny spirituálny proces vzostupu. Vždy existovali individuálne anomálie a výnimky ale vibrácia ľudstva ako celok prechádzala vlnovou sériou výšok a nížok. Na istom bode skončila padajúca vlna vibrácie a tá stúpajúca vlna sa presadila. Božská iskra svetla, ktorá bola fúknutá do vnútra ľudí a ktorá bola posilnená podielanými kolonialistami hviezd začala, bola istejšia a žiarivejšia. Ľudská vibrácia istú dobu neustále stúpala  - odrážala sa v myslení na vyššiu úroveň vibrácie - v „upgradoch“. My to nazývame vzostup.

Ľudské telo sa mení/prepája z energie založenej na príjme potravy na príjem priamej kozmickej  (voľnú) energie – ako sa mení domáci šporák z paliva založeného na spalovacích látkach na elektrický. Rozdelovací mechanizmus – systém výkonu – ktorý rozdeľuje energiu do celého tela zostane na tom istom mieste a bude naďalej fungovať aj keď ten zdroj jeho energie bol úplne zmenený. Pre dosiahnutie toho v našom tele musíme mitochondrie alebo stiahnuť z prevádzky alebo musia byť pretrénované.

Den menschlichen Körper von einer nahrungsbasierten Energie auf direkte kosmische („freie“) Energie umzustellen ist wie einen auf fossilen Brennstoffen basierenden Heim-Ofen in eine elektrische Heizungspumpe umzugestalten. Die Verteilungsausrüstung – das Leitungssystem – das die Energie überall im Körper verteilt, mag am selben Platz beibehalten werden und wird weiterhin funktionieren, obwohl die Quelle seiner Energie vollständig geändert wurde. Um dies in unseren Körpern zu erreichen, müssen die Mitochondrien entweder aus dem Verkehr gezogen oder umtrainiert werden.

Um unsere Lichtkörper zu übernehmen haben wir 3 Grundmöglichkeiten: Tod und Auferstehung, einfacher Aufstieg und ermächtigter Aufstieg. Tod und Auferstehung sind, wie die Ausdrücke implizieren, ein Durchgang durch den Tod, gefolgt durch eine Wiederauferstehung ins Leben. Es spielt keine Rolle, wie der Tod geschieht; unsere Geister verlassen unsere Körper, und der Körper fährt herunter. Der leere Körper, nicht länger das Werkzeug für ein lebendes Wesen, wird abgestreift, abgelegt und zersetzt sich bald. Die Mitochondrien innerhalb einer jeden Zelle des Körpers sterben, wenn der Körper stirbt – und tatsächlich werden sie eine Schlüsselrolle gespielt haben beim Erschaffen des körperlichen Todes.

Môcť prevziať naše svetelné telo máme tri možnosti: smrť a znovu-vstanie, jednoduchý vzostup a oprávnený vzostup. Smrť a znovu-vstanie sú ako názov hovorí prechod cez smrť – nasledujúcim znova-vstaním do života. Nehraje žiadnu úlohu ako sa smrť udeje; naše duchy opustia naše telá a telo padá dole. Prázdne telo nie je náradie pre živú bytosť, bude odložené a čoskoro rozpadnuté. Všetky mitochondrie v každej buňke zomrú keď zomrie telo – a skutočne hrali úlohu pri vytváraní telesnej smrti.

Keď smrti nasleduje znovuvstanie (čo je protiklad života na duchovnej úrovni  alebo znovuzrodeniu) tak fyzické telo bude úplne znovu-vytvorené ako „svetelné telo“ – spôsob myslenia – manifestácia, ktorá dosiahla Boha-podobnú nesmrtelnosť. Je to prítomné skutočné fyzické telo ale to znovu-vstané telo nebude stárnuť alebo sa rozpadať alebo umierať, aj keď môže zmiznúť alebo sa zmeniť – skutočne sa môže v okamihu zmeniť, podľa kreatívneho úmyslu ducha, ktorý v ňom býva.

Wenn der Tod gefolgt ist von der Auferstehung (was das Gegenteil zum Leben auf geistiger Ebene und/oder Wiedergeburt ist), wird der physische Körper ganz wiederhergestellt als eine „Lichtkörper“-Gedankenform-Manifestation, die Gott-ähnliche Unsterblichkeit erreicht hat. Es ist in der Tat ein physischer Körper gegenwärtig, aber der auferstandene Lichtkörper wird nicht altern oder verfallen oder sterben, auch wenn er verschwinden oder sich ändern kann – und der in der Tat augenblicklich geändert werden kann, gemäss den kreativen Absichten des Geistes, der ihn bewohnt.

Der auferstandene Lichtkörper benötigt keinen Nahrung-als-Brennstoff-Umwandlungsprozess, sondern ist angewiesen auf reine Energie, wie es die Sternenkolonisten einst waren. Demzufolge, auch wenn der Körper so erscheinen mag, als wäre er aus Zellen und Gewebe gemacht, so ist er es nicht. Es ist eine Gedankenform-Manifestation und enthält weder Zellen, noch Mitochondrien in ihnen.

Einfacher Aufstieg ist im Grunde eine einfache „Fahrt“ zu den ätherischen Ebenen. Es gibt keinen Durchgang durch den Tod an und für sich. Wir gehen in unsere Lichtkörper und gehen gleichzeitig durch die Schleier der Illusion auf die „andere Seite“. In diesem Fall werden die Mitochondrien stufenweise abgebaut in dem Augenblick, in dem unser Wesen in den Lichtkörper absorbiert wird. Sie werden weggebrannt wie Schlacke und hören damit auf, ein Teil unserer aufgestiegenen Selbste zu sein.

To znovu-vstané telo nepotrebuje potravu-ako-palivo-spalujúci proces premeny, ale je závislé od čistej energie, ako to boli vtedajší kolonialisti z hviezd. Preto, aj keď telo sa môže zdať, že je spravené z buniek a tkaniva – tak to tak nie je. Je to forma myslenia – manifestácia a neobsahuje buňky, ani mitochodrie.

Jednoduchý vzostup je v podstate jednoduchá „jazda“ k éterickým úrovniam. Neexistuje prechod cez smrť. Ideme do našich svetelných tiel a súčasne cez zá/clonu ilúzie na „druhú stranu“. V tom prípade sú mitochondrie stupňovite odbúrané v tom okamihu keď naša bytosť je absorbovaná našim svetelným telom. Sú spálené ako hlien a prestanú byť súčasťou vzostúpeného JA.

Keď by živé bytosti boli v stave byť svedkom tej udalosti tak by videli ako začneme žiariť jasnejšie... a potom zmizneme do svetla. Nezostáva žiadne telo, ktoré by mohlo byť pochované a bez množstva svedkov (okrem možno správcov zákona) – tak to zmiznutie by bolo v úradoch ťažko vysvetlitelné. Viete si predstaviť ten zmätok, ktorý by to mohlo vyvolať? Pokiaľ ten dotyčný vzostúpený by sa nachádzal v éterickom svete alebo v duchovnej úrovni, ktorá obklopuje Zem. Od toho bodu by mali tú istú príležitosť bezhraničného života v sektore Zeme alebo inde ako tí, ktorí tam prešli bránami prechodu smrti.

Wenn lebende Personen fähig wären, Zeugen dieses Ereignisses zu sein, würden sie sehen, wie wir immer leuchtender zu glühen beginnen…und dann ins Licht verschwinden würden. Es gäbe keinen zurückgelassenen Körper, der begraben werden könnte, und ohne dass es eine ganze Menge von Zeugen gäbe (einschliesslich vielleicht eines Gesetzeshüters oder zwei), wäre das Verschwinden nur schwer den Zivilbehörden zu erklären, die sich mit solchen Dingen beschäftigen! Könnt ihr euch die Verwirrung vorstellen, die dies auslösen könnte? Währenddessen würde(n) sich der/die Aufgestiegene(n) selbst in der ätherischen Welt oder auf den geistigen Ebenen, die die Erde umgeben, wiederfinden. Von diesem Punkt an, hätten sie genau dieselben Gelegenheiten zu unbegrenztem Leben im Erdensektor oder anderswo wie diejenigen, die durch die Tore des Todesdurchgangs auf die Geistebenen gekommen waren.

Ermächtigter Aufstieg ist komplexer und erfordert mehr Vorbereitung, dennoch kann er vollzogen werden. Jemand, der den ermächtigten Aufstieg erreicht, wird all die Qualitäten haben, die auch diejenigen haben, die durch Tod/Auferstehung oder einfachen Aufstieg in ihre Lichtkörper gegangen sind, plus der Fähigkeit, eine kontinuierliche Gegenwart auf der physischen Erdebene in physischer Form beizubehalten. Es wird „physisch“ sein in dem Sinn, dass es berührbar ist, für einen selbst und für andere, und hat all die funktionalen Wahlmöglichkeiten eines physischen Körpers. Dennoch wird es eine neue Art des Physischen sein, dank der ermächtigten Wahlmöglichkeiten des Lichtkörpers.

Oprávnený vzostup je komplexnejší a vyžaduje viac prípravy ale predsa môže byť spravený. Niekto, kto dosiahne oprávnený vzostup bude mať kvality, ktoré majú aj tí, ktorí prešli cez smrť/znovu-vstanie alebo jednoduchý vzostup do ich svetelného tela a ako plus majú schopnosť zostať v trvajúcej prítomnosti na fyzickej úrovni vo fyzickom tvare. Bude „fyzické“ v zmysle, že je dotknutelné sebou a inými a má všetky funkcie možnosti voľby fyzického tela. A predsa to bude iný druh fyzického tela vďaka oprávnených možností voľby svetelného tela.

Jednoduchý vzostup je prevzatie fyzického tela do svetelného tela; oprávnený vostup je prevzatie svetelného tela do fyzického tela. Je to úplná manifestácia Boha-svetla do ľudstva, cez ktorú ľudstvo – aj vtedy keď ako v prítomnosti len jedného človeka, jedného príkladu, „prvého“ úspešného aby nám označil cestu – „graduovaný,postupný“ prechod do božskosti. Tí, ktorí na Zemi dosiahnu oprávnený vzostup budú prvé dozrelé prototypy novej fyzickej rasy, ktorá cíti, je spirituálna, sú splnomocený človek, ktorých vplyv bude obrovský v sektore Zeme a celého vesmíru.

Der einfache Aufstieg ist eine Übernahme des physischen Körpers in den Lichtkörper; der ermächtigte Aufstieg ist eine Übernahme des Lichtkörpers in den physischen Körper. Es ist eine volle Manifestation des Gottes-Lichtes in die Menschheit, durch welches die Menschheit – selbst wenn nur in der Gegenwart eines einzigen Menschen, eines Beispiels, eines „ersten“ Erfolgstyps, um den Weg zu markieren – in die Gottheit „graduiert“. Diejenigen, die den ermächtigten Aufstieg hier auf der Erde erreichen, werden die ersten vollreifen Prototypen sein für eine neue Rasse von physischen, fühlenden, spirituellen, ermächtigten Menschen, deren Einfluss auf den Erdensektor und den ganzen Kosmos enorm sein wird.

Seltsamerweise genug ist es einfacher, die neue freie Energie-Quelle stufenweise einzuführen, als die alte Nahrung-als-Brennstoff-Energiequelle im menschlichen Körper auslaufen zu lassen. Wenn die Entscheidung getroffen wurde, in den Lichtkörper zu gehen und mit der Ausführung begonnen wurde, finden sich zahllose Billionen von Mitochondrien plötzlich ihres primären Lebenssinns als Kraftwerke innerhalb der menschlichen Zellen beraubt. Sie werden nicht länger gebraucht, um das Leben des Körpers aufrecht zu erhalten, deshalb wenden sie sich ihrer sekundären Aufgabe zu, welche die Teilnahme am Erschaffen des Zelltodes ist.

Wie Brown erklärt, „Zellen können auf 2 verschiedene Arten sterben…chaotische Explosion oder kontrollierter Selbstmord. Die erstere ist bekannt als Nekrose und die letztere als Apoptose. Nekrose ist eine wahnsinnige, grausame Art der Tötung… die Mitochondrien und anderen Teile der Zelle blasen sich auf wie Ballons und explodieren. Dies kann auch ein grosses Problem für den Rest des Körpers sein, weil die Freisetzung des ganzen Inhalts einer Zelle, einschliesslich giftiger Chemikalien und Enzyme, die gesunden Zellen in der Umgebung schädigt und eine allgemeine Entzündung verursacht. Apoptose, auch als programmierter Zelltod bekannt, ist ein viel mehr geordneter Prozess, bei dem die Zelle schrittweise von innen zerlegt und von den weißen Blutkörperchen verdaut wird.

Divným spôsobom je jednoduchšie zaviesť tú novú energiu stupňovitým spôsobom ako pomaly vynechať starý druh príjmu energie cez potravinu ako palivo. Keď bolo urobené rozhodnutie k vstupu do svetelného tela a bolo započaté - tak bilióny mitochondrií sa zrazu cítia okradnuté ich pôvodného zmyslu – slúžiť v ľudskom tele ako elektrárne – aby udržali pri živote ľudské telo. Už nebudú potrebné na udržanie tela pri živote a preto sa obrátia na ich sekundárnu úlohu: krok za krokom budú buňky rozpustené a strávené bielymi krvinkami.

Je to reťazová reakcia. Keď spravíme rozhodnutie k vzostupu tak podvedome hľadáme (tiež vedome) cesty, ktoré to rozhodnutie uskutočnia. Naše telo dostane správu a začne sa prepájať z vnútornej výroby energie (potravou, ktorá je pomocou mitochondrií premenená na palivo) na závislosť od voľnej energie. Aj keď možno pokračuje príjmom potravy tak už ale nie sme závislí od diéty/výživy pre naše udržanie; všetko čo zjeme bude spracované a vylúčené ako odpad.

Na tomto bode pre-vzostupu-procesu pomaly prestanú hrať úlohu naše staré spôsoby/vzorce vytvárania energie na udržanie tela (potrava, normálna potreba spánku, pohyb...), ako tiež prestane byť dôležité pre udržanie a určovanie zdravia tela alebo pre určovanie vzhľadu tela. Ten, ktorý začal cestu vzostupu bude súčasne stále menej náchylný na negatívne fyzické vonkajšie stimuly (vírusy, baktérie, jedy, počasie, malé zranenia a pohryznutie hmyzom...).

Es ist eine Kettenreaktion. Wenn wir eine Entscheidung treffen, den Aufstieg anzustreben, suchen wir unbewusst (wie auch bewusst) nach Wegen, diese Entscheidung umzusetzen. Unsere Körper erhalten die Botschaft und beginnen damit, von der internen Energieproduktion (Nahrung, die durch die Mitochondrien in unseren Zellen in Brennstoff umgewandelt wird) auf die Abhängigkeit von freier Energie umzustellen. Obwohl wir vielleicht fortfahren, Nahrung zu verzehren, sind wir nicht länger von Diät/Ernährung abhängig für unseren Selbsterhalt; so gut wie alles, was wir essen, wird aufbereitet und als Abfall ausgeschieden.

An diesem Punkt im Vor-Aufstiegs-Prozess spielen die alten vertrauen Muster, eine gute Gesundheit zu kreieren und aufrecht zu erhalten (eine vernünftige Ernährung, angemessene Bewegung, eine „normale“ Menge an Schlaf und so weiter) eine ständig sich verringernde Rolle dabei, die Energie des Körpers aufrecht zu erhalten und keine wie auch immer geartete Rolle dabei, die Gesundheit des Körpers insgesamt oder die Erscheinung des Körpers zu bestimmen. Zugleich wird der physische Körper von jemandem, der damit angefangen hat, den Weg des ermächtigten Aufstiegs einzuschlagen, zunehmend weniger negativ beeinflusst von rein physischen externen Stimuli ( wie Viren, Bakterien, Gifte, ungünstige Wetterbedingungen, kleineren Routine-Wunden und Prellungen und Insektenstichen).

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/transinformation.net/wp-content/uploads/2015/12/Galaxy-BUbbles.jpg

Umgekehrt kann dem physischen Körper, dessen wahre Natur sich im Prozess der Wandlung und Vorbereitung auf die grössere sich nähernde Transformation befindet, genauso wenig durch traditionelle Methoden oder Eingriffe des Gesundheitswesens geholfen werden. Das ist jedoch wirklich kein Problem – zu der Zeit, in der die Menschen Kandidaten für den ermächtigten Aufstieg sind, werden sie schon sehr vertraut geworden sein mit natürlichen Heilmethoden, einschliesslich Schwingungsheilung durch Energiefluss, Mahikari, nichtinvasive psychische Operation, eine Vielfalt an Aura-Therapien, Chakra-Reparaturen und andere metaphysische Methoden, um Ungleichgewichte und Störungen zu behandeln.

Fyzické telo, ktorého príroda sa nachádza v procese zmeny a v príprave na väčšiu transformáciu  nie je liečitelné tradičnými metódami alebo zásahmi medicíny. Ale to skutočne nie je žiaden problém – naopak, kandidáti, ktorí sa rozhodli  pre oprávnený vzostup už sú oboznámení s prirodzenými liečebnými metódami, inkluzíve liečbou vibráciou toku energie. Mahikari, neinvazívne operácie, množstvo aura-terápií/ošetrení, čakra-opravy a iné metafyzické metódy na úpravu nerovnováhy a rušenia.

Niekto, kto už je na ceste vzostupu zažije v dennom živote typický húpačka-efekt. Niekedy sa bude cítiť nadľudský: energia preteká ľahko, výzvy sú menšie, produktivita a všeobecný stav stúpajú. V iných časoch sa možno cíti veľmi ľudský, zbitý ťažkými úlohami a výzvami, vedomý malých potiaží a bolestí a prenechaný krokom späť a spozdeniam a dokonca krízam, lebo energia preteká neiste.

Jemand, der sich auf den Aufstiegsweg gemacht hat, wird typischerweise einen Schaukel-Effekt erfahren im täglichen Leben. Manchmal wird sie oder er sich übermenschlich fühlen: die Energie fliesst leicht, die Herausforderungen sind verringert, die Produktivität und das allgemeine Wohlbefinden sind gesteigert. Zu anderen Zeiten mag er oder sie sich nur allzu menschlich fühlen, niedergedrückt von schweren Aufgaben und Herausforderungen, sich eines jeden kleinen Wehs und Schmerzes bewusst, und auf Gedeih und Verderb Rückschritten und Verzögerungen und sogar Krisen ausgeliefert, da die Energie ungewiss fliesst.

Unterschiede zwischen dem Ansteigen der inneren Schwingungen und den schweren Schwingungen der Umgebung können ein schweres Tribut fordern. Es ist während dieser Phase, dass der Prozess des Körpers, Nahrung in Brennstoff umzuwandeln, versucht anzulaufen. Die Mitochondrien werden in eine Aktivität des Wahnsinns stimuliert und Randale machen, um den Zelltod zu kreieren. Der Körper beginnt auf verschiedene Arten zusammenzubrechen, und wir fühlen alle Arten von Warnlichtern, die beginnen, in unserem Bewusstsein aufzuleuchten. Dies bringt uns in die Aufmerksamkeit auf unseren Körper, genauso wie es Gelegenheiten bringt für Entscheidungen, die eine Empfindung von Ganzheit heilen und wiederherstellen.

Diejenigen auf dem Aufstiegsweg werden mehr tun wollen, als nur das heutige Ungleichgewicht und die Fehlfunktionen zu korrigieren oder die momentanen Sorgen zu lindern; sie werden tiefer in die Situation schauen wollen und Wege finden, das Problem auf einer breiteren Basis zu lösen. „Wenn ich auf meinem Weg zum Lichtkörper bin“, fragen sie sich selbst, „ warum bricht dann mein physischer Körper zusammen?“ Tatsächlich kann die physische Verschlechterung (ob geringer oder grösser) ein natürlicher Teil des Aufstiegsprozesses sein. Als solche wird sie ein zunehmend grösseres Verständnis und stärkere Problemlösungsfähigkeiten erfordern.

Rozdiely medzi vzostupom vnútorných vibrácií a ťažkými vibráciami okolia môžu vyžadovať ťažký tribút/následok. Počas tej fázy procesu sa telo pokúša začať premeniť potravu v palivo. Mitochondrie sú v stave bláznovstva a robia nepokoj aby vytvárali smrť buniek. Telo sa začne rôznymi spôsobmi rozpadať a my cítime rozličné varovné svetlá, ktoré sa rozsvietia vo vedomí. To nás prináša do strehu, pozornosti na telo ako tiež na rozhodnutia, ktoré umožnia znovu-vytváranie a pocit celistvosti.

Tí, ktorí sa nachádzajú na ceste vzostupu budú chcieť robiť viac ako len upravovať chybné funkcie a nerovnováhu alebo zmenšiť momentálne starosti; budú pozerať hlbšie do sitácií a nájdu cesty k riešeniu na širšom základe. „keď som na mojej ceste k svetelnému telu tak prečo sa rúti moje fyzické telo?“ budete sa pýtať. V skutočnosti môže byť fyzické zhoršenie súčasťou procesu. Teda bude to vyžadovať stále viac a väčšie porozumenie a väčšie riešenia problémov.

Všetko vo všetkom sa týka pred-vzostup-proces preštrukturácie – a často prerábanie – svetelného tela. Počas tej fázy sa musíme starať o mitochondrie. Inak budú pokračovať pokusmi ich programu na spôsobenie smrti buniek.

Ako sa postaráme o mitochondrie? To sa musí ešte ukázať. V tomto okamihu existuje viac kanditáov pre oprávnený vzostup a každý si vytvára vlastné metódy prinesenia svetelného tela do fyzického tela. Každý má plný úmysel transformácie a je na to sústredený a uskutočnenie zostáva prenechané bohatsvu nápadov jednotlivca a rastúcej božskej moci v súvislosti s problémami, ktoré vznikajú. A keď niekto zistí alebo vytvorí prelom v porozumení alebo metóde tak zažije hneď eufóriu/radosť z úspechu a to je cítitelné inými na celom svete, u tých, ktorí sú na tej istej vlne.

Alles in allem bezieht der Vor-Aufstiegs-Prozess eine Umstrukturierung – und oft eine Umgestaltung – des Lichtkörpers mit ein. Während dieser Phase müssen wir uns um die Mitochondrien kümmern. Andernfalls werden sie mit dem Versuch fortfahren, ihr altes Programm der Erschaffung des Zelltodes durchzuführen.

Wie kümmert man sich um die Mitochondrien? Dies muss sich erst noch zeigen. In diesem Augenblick gibt es verschiedene Kandidaten für den ermächtigten Aufstieg, und jeder erschafft seine und ihre eigenen Methoden, den Lichtkörper in den physischen Körper zu bringen. Jeder ist voller Absicht auf die Transformation fokussiert und dabei, wie es durchzuführen ist, bringt jeder die Kombination eines einzigartigen menschlichen Einfallsreichtums und eine wachsende göttliche Ermächtigung, sich auf Probleme zu beziehen, so wie sie aufkommen. Und wenn einer einen Durchbruch entdeckt oder kreiert im Verständnis oder in der Methodik, wird der Erfolgsrausch sofort von anderen überall auf der Welt, die auf derselben Wellenlänge liegen, gefühlt.

Beschreibung: ttps://i2.wp.com/transinformation.net/wp-content/uploads/2015/11/Cats_Eye-597x220.png

Es folgen einige der Ideen, auf die sie bis jetzt gekommen sind, um mit den Mitochondrien umzugehen:

Nasledujú nápady, ktoré sa doteraz zistili na zaobchádzanie s mitochondriami:

Zápalný bod-prepnutie:model ukončenia mitochondrií je založený na metóde, ktorá je používaná jednoduchým vzostupom. V tomto okamihu konečnej transformácie budú mitochondrie a iné materiály jednoducho spálené ako hlien v momente začiatočnej integrácie fyzického a svetelného tela. Tá metóda by bola rýchla a čistá ale by vžadovala obrovskú špecialitu v uskutočnení. Keď je ten kandidát len o jeden mikrometer nesprávne orientovaný/nastavený v príprave alebo čase alebo uskutočnení by pri pokuse zlyhala alebo, čo je pravdepodobné tak by skĺzol do jednoduchého vzostupu (priniesol by jeho fyzické telo nahor do svetelného tela) – miesto aby uskutočnil oprávnený vzostup (priniesť s do fyzického).

Zündpunkt-Umstellung: Dieses Modell des Auslaufens der Mitochondrien basiert auf der Methode, die beim einfachen Aufstieg benutzt wird. Im Augenblick der letztendlichen Transformation würden die Mitochondrien – und anderes entsprechendes Material im Körper – einfach weggebrannt werden wie Schlacke während der anfänglichen Augenblicke der Integration des physischen Körpers und des Lichtkörpers. Diese Methode wäre schnell und sauber, würde aber auch eine grossartige Spezialität in der Durchführung erfordern. Wenn der Kandidat auch nur soviel wie einen Mikrometer falsch ausgerichtet wäre in Vorbereitung, Timing oder Ausführung, würde er oder sie entweder bei dem Versuch versagen oder, was wahrscheinlicher ist, würde in den einfachen Aufstieg rutschen ( indem er den physischen Körper hinauf in den Lichtkörper bringt) anstatt in den ermächtigten Aufstieg (indem er den Lichtkörper herunter in den physischen bringt, was dann in der „neuen Art des physischen“ Menschen resultiert, von der wir gesprochen haben).

Prerobenie buniek: to začína s reprogramovaním osobnej DNS. Všetky programy budú identifikované/zistené, preskúmané a odbúrané alebo prerobené. Staré buňky vo fyzickom tele (ktoré sú závislé od mitochondrií a potravy k palivu) by stupňovite odumierali  - ako to zodpovedá normálnemu procesu, ktorý dnes existuje. Tie nové náhradné buňky by boli prerobené „upgrádované“, ktoré zťahujú energiu z vonkajšieho zdroja (a preto nemajú mitochondrie). Tie buňky by stelesňovali akýsi druh mikrobiologickej oprávnenej nesmrtelnosti lebo by boli schopné neustálej transformácie akéhokoľvek druhu – vrátane návratu do čistej energie, o ktorom ľudia myslia, že je „beztvarný“ – ale nikdy by nezomreli. Nesmrtelné buňky by eliminovali/zrušili nutnosť telesných systémov, ktoré teraz vytvárajú a prispôsobujú nové buňky. Tie systémy by potom by mohli byť prepojené na iný užitočný alebo estetický zmysel.

Umgestaltung der Zellen: Dies beginnt mit der Reprogrammierung der persönlichen DNS. Alte Programme werden identifiziert, untersucht und abgebaut oder umgestaltet. Alte Zellen im physischen Körper (die abhängig sind von der Umwandlung der Mitochondrien von Nahrung zu Brennstoff) würden kontinuierlich absterben, wie es dem normalen Prozess entspricht, der heute existiert. Die neuen Ersatzzellen würden die umgestalteten „Upgrades“ sein, die die freie Energie direkt aus externen Quellen ziehen (und deshalb keine Mitochondrien haben, für die keine Notwendigkeit bestünde). Diese Zellen würden in und von ihnen selbst eine Art von mikrobiologisch ermächtigte Unsterblichkeit verkörpern, denn sie wären fähig zur ständigen Transformation in jegliche Form – einschliesslich der Umkehrung in reine Energie, von der viele Menschen denken, sie sei „formlos“ – aber sie würden niemals sterben. Unsterbliche Zellen würden die Notwendigkeit für diejenigen Körpersysteme eliminieren, die jetzt neue Zellen erzeugen und zuteilen. Diese Systeme könnten dann umgestaltet werden, um einem anderen nützlichen oder ästhetisch ansprechenden Zweck zu dienen.

Chakra-Upgrades: Die innerhalb des Körpers und der Aura existierenden Chakren würden ersetzt werden, eines oder zwei gleichzeitig, durch umgestaltete Chakren, die fähig sind, die Absichten des Kandidaten für den ermächtigten Aufstieg durchzuführen. Dies würde die zwölf grösseren Chakren einschliessen, plus den sekundären und tertiären kleineren Chakren, und könnte leicht als ein Zwei- oder Drei-Schritt-Upgrade gestaltet werden. Die verbesserten Chakren würden freie Energie direkt von der universellen Quelle in die Aura ziehen und sie im ganzen physischen Körper verteilen. Sie würden auch Informationen verteilen – ein Schema des zellulären Umgestaltungsplans – an alle Teile des Körpers, zusammen mit der freien Energie. Neue Zellen würden automatisch auf eine höhere Stufe gebracht, so wie sie generiert werden, und existierende Zellen würden umerzogen werden. Die Mitochondrien würden abgebaut oder auf der Zellebene umtrainiert, immer jeweils ein Bereich des Körpers. Damit diese Methode sanft funktioniert, müsstet ihr nicht unbedingt eure individuelle DNS reprogrammieren, aber ihr müsstet sie definitiv gezielt deprogrammieren, um alte Programme daran zu hindern, sich in die Einzelheiten der Upgrade-Absicht(en) einzumischen.

Čakra „update“: tie v tele existujúce čakry a aura by boli nahradené prispôsobenými čakrami, jedna alebo dve súčasne – ktoré by boli schopné vykonať pre kandidáta oprávnený vzostup. To by zahŕňalo 12 čakier plus sekundárne tertiálne malé čakry a to by mohlo byť prerobené ako dvoj- alebo troj-krokový upgrad. Tie zlepšené čakry by prijímali do aury voľnú energiu priamo z vesmírneho zdroja a rozdelovali ju do celého tela. Rozdelovali by tiež informácie – nákres prerábacieho plánu – na všetky časti tela spolu s voľnou energiou. Nové buňky by automaticky boli prinesené na vyššiu úroveň a existujúce buňky by boli pretrénované. Mitochondrie by boli odbúravané alebo taktiež pretrénované na úroveň nových buniek, vždy v jednej oblasti tela. Aby tá metóda fungovala jemne nemusíme na to prerobiť/reprogramovať celú našu DNS ale musíme ju defintívne cielovo de/odprogramovať aby sa tie staré programy nemohli miešať do tých „upgrade-úmyslov“.

Mitochondrie-zastavenie-/preloženie-program: ten formát vyžaduje priamy telepatický kontakt s mitochondriami, ktoré žijú v našich buňkách. Keď ste kandidátom pre oprávnený vzostup tak by ste hovorili k jednej skupine alebo by ste prosili aby zvolili jedného vodca alebo jeden tím vodcov, s ktorými by ste mohli hovoriť. Ak uprednostňujete - tak môžete vytvoriť zosobnenie jednej zosobnenej formy myslenia/myšlienky, ktorá reprezentuje vaše mitochondrie. Bolo by vhodné a zdvorilé uznať ich pozitívnu úlohu, ktorú hrali vo vašom živote a poďakovať im pre ich účasť.

Tým by ste sa na nich obrátili milým spôsobom a ponúkli príjemný scénár, pri ktorom opustia vaše telo (krok za krokom, nie cez úmrtie buniek) a pesunú sa k inému hostitelovi alebo sa premenia na soločnosť stiahnutia. Keď bol lokalizovaný cieľ (alebo vytvorený) tak vás budú vaši vodcovia podporovať tým, že sa postarajú o odvoz tých mitochondriov. Pripomeňte si, že nechcete aby odišli všetky naraz! Až do dosiahnutia nesmrtelného stavu ich potrebujete aby boli ničené staré buňky a tým vytvorili miesto pre nové, ktoré sa vytvoria.

Das Mitochondrien-Stilllegungs-/Verlegungs-Programm: Dieses Format ruft nach direkter telepathischer Kommunikation oder kreativem Visualisierungskontakt mit den Mitochondrien, die in unseren Zellen leben. Wenn ihr ein Kandidat seid für den ermächtigten Aufstieg, würdet ihr zu ihnen als eine Gruppe sprechen oder darum bitten, dass sie einen Anführer oder ein Team von Anführern einbringen, mit denen ihr sprechen könnt. Wenn ihr es vorzieht, könnt ihr auch eine Gedankenform-Personifizierung erschaffen, die eure Mitochondrien repräsentiert. Es wäre angemessen und zuvorkommend, die positive Rolle anzuerkennen, die sie in eurem/euren Leben gespielt haben, und ihnen für ihre Teilnahme zu danken.
Ihr würdet euch auf eine liebevolle Art an sie wenden und ihnen ein Win-Win-Szenario anbieten, bei dem sie in eurem Körper (auf eine schrittweise und geordnete Art – nicht durch Massen-Zelltod) eingestellt und zu einem anderen passenden Wirt oder einer Rückzugsgemeinschaft transferiert werden. Wenn einmal ein Ziel lokalisiert (oder erschaffen) wurde, werden eure Führer euch unterstützen, indem sie für den Transport der Mitochondrien sorgen. Erinnert euch, ihr wollt nicht, dass sie alle auf einmal gehen! Bis ihr in den unsterblichen Zustand umstrukturiert seid, braucht ihr die Mitochondrien, um die alten Zellen zu vertilgen, um Platz zu schaffen für die neuen, die gebildet werden.

Preučenie mitochondriov: ako predošlá metóda aj to je založené na komunikácii s mitochondriami. Miesto toho, že ich organizujete pre seba alebo presídlite – budete s nimi hovoriť o nutnosti prepojenia z potrava-k- palivu metódy, pomaly ukončiť ju a prosiť ich aby sa novokonfigurovali/nastavili aby boli schopní privolať voľnú energiu zo zdroja a rozdeliť ju správne všade vo vašom fyzickom tele – v novom fyzickom tele. To by bolo niečo podobné ako keď sa zmení elektráreň fosílneho paliva na atómovú elektráreň. Rozdelovací systém by zostal na jeho mieste ale zdroj by bol veľmi rozličný.

Die Mitochondrien-Umschulung: Wie die vorhergehende Methode basiert dies auch auf einer offenen Kommunikation mit den Mitochondrien. Anstatt es für sie zu arrangieren, dass sie sich zurückziehen oder umgesiedelt werden, würdet ihr jedoch mit ihnen über die Notwendigkeit reden, die Nahrung-zu-Brennstoff-Umstellungs-Methode auslaufen zu lassen und sie bitten, sich selbst zu rekonfigurieren, um fähig zu sein, freie Energie von der universalen Quelle abzurufen und sie korrekt überall in euren physischen Körper zu verteilen – euen neuen physischen Körper. Es würde etwas sein, ähnlich wie wenn ein fossiles Brennstoff-Kraftwerk in Atomkraft konvertiert wird. Das Verteilungssystem würde am selben Platz bleiben, aber die Quelle würde sehr verschieden sein.

ERMÄCHTIGTER AUFSTIEG – OPRÁVNENÝ VZOSTUP

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/transinformation.net/wp-content/uploads/2015/11/5D-Liebe-2-450x382.png

Ermächtigter Aufstieg ist ein vertraulicher persönlicher Prozess. Jeder Aspekt des Prozesses und jede Erfahrung entlang des Weges gehört einzig und allein zum individuellen Kandidaten. Jemand wählt vielleicht eine Kombination der Technik, die oben vorgeschlagen wurde und/oder kreiert ganz neue Methoden, um die mikrobiologischen Einzelheiten des Aufstiegsprozesses zu handhaben.
Der Lichtkörper ist ein Geburtsrecht der Menschheit; jeder wird früher oder später in ihn eintreten, auf die eine oder andere Weise. Es ist das Schicksal der Menschheit, ihre eigene Göttlichkeit zu erfahren. Es ist Nirwana und Verschmelzung mit dem Licht; es ist Eins mit allem zu werden. Es ist wundervoll, und ihr werdet es erfahren…unabhängig davon, welchen Weg ihr wählt und auch wenn es für euch eine lange Zeit dauern sollte, dorthin zu gelangen von hier aus.

Oprávnený vzostup je dôverný osobný proces. Každý aspekt toho procesu a každá skúsenosť na tej ceste patrí len tomu individuálnemu kandidátovi. Niekto zvolí možno kombinovanú techniku, ktorá bola hore navrhnutá a/alebo vytvorí úplne novú metódu aby zvládol mikrobiologické podprobnosti. Svetelné telo je vrodené právo ľudstva; každý skôr alebo neskôr do neho vstúpi, tým alebo iným spôsobom. Je to osud ľudstva zažiť vlastnú božskosť. Je to Nirwana a zlúčenie so svetlom; stať sa jeden so všetkým. Je to úžasné a vy to skúsite... nezávisle od toho akú cestu zvolíte a aj keby to malo trvať dlho prísť tam odtiaľto.

Ale oprávnený vzostup je mimo jednoduchej integrácie so svetlom. Nie je vrodeným právom. Musí byť aktívne, vedome spolu/vytváraný. Oprávnene vzostúpený bude Bohom na Zemi. Ona alebo on bude v úplnom prepojení s vyššími mocami a napriek tomu bude kráčať po Zemi v božskej moci a milosrdenstve a zúčastní sa na živote na planéte a na živote jej obyvateľov – tak ako on alebo ona primerane dokáže jednať. Keď je to to čo vy chcete, tak to môžete spraviť. Koncept oprávneného vzostupu je jedinečne ľudský a bude označovať vytvorenie novej rasy ľudskej bytosti, ktorí sú tiež oprávnení vyššími mocami. Vesmír pozerá v očakávaní bez dychu na nasledujúci pokrok v tom procese, na nasledujúci krok.

Aber ermächtigter Aufstieg ist jenseits einer einfachen Integration mit dem Lichtkörper. Es ist kein Geburtsrecht; es muss verdient werden. Es muss aktiv, bewusst kokreiert werden. Der ermächtigt Aufgestiegene wird zu einem lebenden Gott auf Erden. Sie oder er wird in vollständiger Einheit mit den höheren Mächten sein, und wird dennoch auch in göttlicher Macht und Gnade über die Erde wandeln und teilnehmen am Leben auf dem Planeten und an den Leben seiner Bewohner, so wie sie oder er nach eigenem Ermessen handeln mag. Wenn es das ist, was ihr wollt, dann könnt ihr es tun. Das Konzept des ermächtigten Aufstiegs ist ein einzigartig menschliches und wird die Erschaffung einer neuen Rasse von menschlichen Wesen kennzeichnen, die auch mit höheren Mächten bevollmächtigt sind. Das Universum schaut mit atemloser Erwartung auf die nächste Entwicklung in dem Prozess, den nächsten Schritt vorwärts.

Mikrobiologie, die Umgestaltung des physischen menschlichen Körpers, so dass er erfolgreich die Übernahme des Lichtkörpers ins sich selbst aushalten kann, ist ein kritischer Teil des Prozesses. Die Wissenschaft kann zu diesem Wunder beitragen, aber Wissenschaft alleine kann es nicht möglich machen. Die Forscher, die die Geheimnisse der Mikrobiologie entschlüsseln und das menschliche Genom aufzeichnen, geben den Kandidaten für den ermächtigten Aufstieg mehr Werkzeuge, um damit zu arbeiten, mehr Information, um darauf aufzubauen, aber das wird nicht genug sein.

Ermächtigter Aufstieg ist sowohl ein physischer, als auch ein spiritueller Prozess. Ihr könnt nicht nur durch den Fokus auf den Körper hingelangen. Wissenschaftler sind auf dem Weg, eine Anzahl von physischen Gesundheits-Herausforderungen durch genetische Veränderung und Gentherapie zu reduzieren (und eventuell zu eliminieren). Auch wenn es einige teure Fehler entlang des Weges geben mag, ist dies im Prinzip eine wundervolle Sache für die Menschheit. Jedoch können seine verbesserte Lebensqualität und eine Tendenz in Richtung grösserer Langlebigkeit, in und von sich selbst, nicht den Aufstieg herbeiführen.

Mikrobiológia, prerábanie fyzického ľudského tela tak aby vydržalo úspešne príjem svetelného tela je kritická časť toho procesu. Veda môže k tomu zázraku prispieť, ale sama to nemôže urobiť možné. Bádatelia, ktorí lúštia záhady mikrobiológie a zaznamenávajú ľudský genom dávajú kandidátom pre oprávnený vzostup náradia, s ktorými môžu pracovať, dostať viac informácií , na ktorých môžu budovať ale to nebude dosť.

Oprávnený vzostup je fyzický a tiež spirituálny proces. Nemôžete tam prísť len sústredením na telo. Vedci sú na ceste k redukovaniu/zníženiu nespočetu fyzických zdravotných-výziev pomocou genetickej zmeny a gen-terapie. Aj keď na tej ceste vzniklo veľa chýb, tak v podstate je to úžasná vec pre ľudstvo. Ale napriek zlepšenej kvality života, predĺženiu života nemôžu privolať/urobiť vzostup.

Odhliadnuc od záležitostí spirituálneho vývoja, ktoré rovnajú cestu existujú zásadné zanedbania vo vedeckom bádaní a vývoji v smere dosiahnutia ľudskej nesmrtelnosti: nikto nepracuje na premene zdroja paliva z potravy k priamej energii ľudského tela a na nasledujúcich otázkach ako zaobchádzať s mitochondriami. Tradičná vedecká spoločnosť by sa pravdepodobne smiala nad tým, že niečo také je vôbec možné, napriek obrovským pokrokom v smere genetického bádania. 

Ten aspekt je očividne prenechaný spirituálnej spoločnosti „bádania- a tvorenia“ a možno je to dobre tak; lebo len bezhraniční a slobodne-mysliaci bádatelia sú v stave priniesť funkčné riešenia. Veda nemôže umožniť, že sa to stane. Náboženské a rituálne priblíženia nemôžu umožniť, že sa to stane. Obmedzené myslenie nemôže umožniť, že sa to stane. Bude to potrebovať úplne vyvinuté spirituálne kvality osvieteného kandidáta, ktorého inteligentná kapacita predstavy a na nápady bohatá schopnosť riešenia problémov reprezentuje to najlepšie z ľudstva. A bude to potrebovať intenzívne sústredenie niekoho, kto oprávnený vzostup skutočne chce a to z dôležitých/správnych dôvodov. Bude to potrebovať niekoho, kto uzná seba samého ako pravdivo ľudského a ktorý je ochotný dozrieť do jeho/jej základnej božskosti.

Abgesehen von den Angelegenheiten der spirituellen Entwicklung, die den Weg für den Aufstieg ebnen, gibt es auch eine eklatante Unterlassung in der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung in Richtung des Erreichens menschlicher Unsterblichkeit: niemand arbeitet an der Umwandlung der Brennstoff-Quelle von der Nahrung zu direkter Energie des menschlichen Körpers und der folgenden Fragen, wie mit den Mitochondrien umzugehen ist. Die traditionelle wissenschaftliche Forschungsgemeinschaft würde vermutlich, trotz ihrer grossartigen Fortschritte in Richtung genetischer Forschung, über die Idee lachen, dass solch eine Sache überhaupt möglich ist.
Dieser Aspekt wird offenkundig der spirituellen „Forschungs- und Gestaltungs“-Gemeinschaft überlassen, und vielleicht ist dies auch ganz gut, da nur die grenzenlosesten und freidenkendsten Forscher dazu in der Lage sind, mit funktionierenden Lösungen zu dem Problem aufzuwarten. Die Wissenschaft kann nicht ermöglichen, dass es geschieht. Rituelle oder religiöse Annäherungen können nicht ermöglichen, dass es geschieht. Eingeschränktes Denken kann nicht ermöglichen, dass es geschieht. Einfacher Fokus auf den Körper kann nicht ermöglichen, dass es geschieht. Es wird die vollständig entwickelten spirituellen Qualitäten eines erleuchteten Kandidaten benötigen, dessen intelligente Vorstellungskraft und erfindungsreiche Problemlösungs-Fähigkeiten das Beste der Menschheit repräsentieren. Und es wird den intensiven Fokus von jemandem benötigen, der den ermächtigten Aufstieg wahrhaft will aus all den richtigen Gründen. Es wird jemanden benötigen, die/der sich selbst als wahrhaft menschlich erkennt und der bereit ist, in seine/ihre wesentliche Göttlichkeit zu reifen.

Quelle und mehr: http://transinformation.net/aufstieg-und-die-mitochondrien/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 27.11.2023 17:51:54