Ako rozpoznáš tvoj duševný plán?...


Botschaft von Jeshua: "Wie erkennst Du Deinen Seelenplan?" (durch Pamela Kribbe) - April 2015

von erst-kontakt @ 2015-04-16 – 09:22:30

Beschreibung: eshua

"Wie erkennst Du Deinen Seelenplan?" – „Ako rozpoznáš tvoj duševný plán?“

Liebe Menschen, von Herzen willkommen. Ich bin Jeshua, ich grüße euch alle. Ich bin von Herzen mit euch verbunden. Spürt meine Anwesenheit. Ich bin, was eure Herzen verbindet: ich verkörpere die Einheit, die zwischen uns allen besteht.

Milí ľudia, vítaní celým srdcom. Som Jeshua a zdravím vás všetkých. Som z môjho srdca s vami prepojený. Cíťte moju prítomnosť. Ja som to čo vaše srdcia prepája: stelesňujem jednotu/celistvosť, ktorá existuje medzi nami všetkými.

Prosím vás uzemnite sa, prepojiť vás s vašim telom so zemou pod vašimi nohami a predstaviť si, že z vašich nôh idú korene do zeme. Cíťte ako je vaše vedomie celkom prítomné a vstupuje do zeme cez tie korene pod vašimi nohami. Cíťte tú silu tej prepojenej energie, s ktorou spolu vytvárame pole vedomia hlbokého a čistého úmyslu.

Ich bitte euch, euch nun zu erden, euch mit eurem Körper mit dem Boden unter euren Füßen zu verbinden und euch vorzustellen, dass Wurzeln von euren Füßen aus in den Boden, die Erde hinein gehen. Fühlt euer Bewusstsein ganz gegenwärtig werden und über die Wurzeln unter euren Füßen bis in die Erde dringen. Fühlt die Kraft unserer vereinten Energie, mit der wir zusammen ein Feld von Bewusstsein, von einer tiefen und reinen Absicht erschaffen.

Heute sprechen wir über den Seelenplan und darüber, wie ihr ihn in eurem täglichen Leben erkennt. Für Viele ist es beschwerlich, die Richtung und die Bedeutung ihres eigenen Seelenplans zu erkennen. Oftmals fühlt ihr euch in dieser Welt wie verirrt. Es ist wichtig, nach innen zu gehen und euch, dich selbst als die Seele zu erkennen, die du bist, Verbindung mit deinem unendlichen Wesen herzustellen und von dort aus die Welt um dich herum zu betrachten. Nur im Kontakt mit deiner Essenz, mit deiner Seele fühlst du dich wirklich frei. Frei, deine Flügel auszubreiten, und sicher, weil die Kraft deiner Seele nicht an die Erde gebunden ist, weil sie uneingeschränkt ist. Fühle diese Kraft einmal im Hier und Jetzt. Werde dir bewusst, wer du bist! Und spüre die Kraft tief in deinem Körper. Deine Seele ist hier, hier und jetzt! Nimm Kontakt mit deinen Füßen, deinen Beinen, mit deinem ganzen Leib auf. Konzentriere dich auf dich selbst. Nicht auf die Eindrücke von außen, die Geräusche, sondern einzig und allein auf dich selbst. Fühle deinen Körper von innen her, fühle wie ruhig du mit deinem Bewusstsein durch deinen Körper reisen kannst, ohne dich an den Geräuschen von außen zu stören. Nimm wahr, wie du selbst inmitten der Geräusche Stille erfahren kannst. Diese Stille ist unabhängig von dem, was da draußen geschieht.

Dnes hovoríme o pláne duše a o tom ako to vo vašom dennom živote spoznáte. Pre mnohých je ťažké rozpoznať význam a smer ich vlastného duševného plánu.  Často sa v živote cítite zmätení. Dôležité je ísť/vstúpiť do vnútra a rozpoznať sa seba samého ako duša, ktorá si. Vytvoriť odtiaľ prepojenie so svetom a pozorovať ho. Len v kontakte s tvojou esenciou, s tvojou dušou sa cítiš skutočne slobodný. Slobodný, roztiahneš tvoje krídla a ako zaistený – lebo tvoja duša nie je pripútaná do Zeme, lebo je bezhraničná. Cíť tú silu teraz, tuná. Uvedom si kto si! A cíť tú silu hlboko v tvojom tele. Tvoja duša je tu, teraz tuná. Skontaktuj sa s tvojimi nohami, tvojim celým telom. Sústreď sa na teba samého. Nie na vonkajšie dojmy ale len na teba. Cíť tvoje telo z vnútra, cíť aký kľudný môžeš tvojim vedomím cestovať tvojim telom bez toho, že by si sa nechal vyrušovať vonkajšími vplyvmi. Ten kľud je nezávislý od toho čo sa deje vonku.

Na Zemi sa chce narodiť nové vedomie, je na čase a vy to cítite, cítite to vo vašom živote. U mnohých sa deje zrýchlenie toku. To čo s tým zrýchlením toku prichádza je tvoja duša, tvoja esencia, o ktorej hovorím. Tá esencia, tvoja bytosť chce kráčať s tými vlnami tohto času, chce prispievať k tomu, chce pomáhať vytvoriť prechod: prechod z minulosti a strachu-založených energií do toho nového, do obdobia srdcom-noseným vedomím. Nie ste sami na vašej duševnej ceste, vaša duša je prepojená s tým veľkým celým. Nie ste tuná len kvôli vám, tu je ešte tiež väčší tok zmeny, ktorý sa dotýka teraz Zeme. A ja vás prosím skontaktovať sa s tým. Cíť tvoju veľkosť! Ty si duša. Ty nemáš dušu – ty si duša. A tá duša je tuná s jednou mísiou/úlohou, s niečim čo chce v tomto živote uskutočniť.

Auf der Erde will ein neues Bewusstsein geboren werden, das ist mehr denn je an der Zeit und ihr spürt das, ihr fühlt das in eurem Leben. Es findet bei vielen von euch eine Strömungs-Beschleunigung statt. Das, was durch diese Strömung herandrängt, ist deine Seele, die Essenz, über die ich spreche. Die Essenz, dein Wesen, will mit den Wellen dieser Zeit mitgehen, will etwas dazu beitragen, will helfen, einen Übergang zu erschaffen: einen Übergang von der Vergangenheit und den Angst-basierten Energien hin zu dem Neuen, zu einer neuen Zeit, einem Herz-getragenen Bewusstsein. Ihr seid nicht allein mit eurem Seelenweg, eure Seele ist verbunden mit dem großen Ganzen. Ihr seid nicht nur euretwegen hier, da ist auch noch eine größere Strömung der Veränderung, die nun die Erde berührt. Und ich bitte euch, dich nun, Kontakt damit aufzunehmen. Fühle deine Größe! Du bist eine Seele. Du hast keine, du bist deine Seele. Und diese Seele ist mit einer Mission hier, mit etwas, das sie in diesem Leben vollbringen will.

Lasse dich auf die Ebene deines Bauches sinken, atme ein und entspanne. Nimm wieder die Verbindung mit der Erde auf, denn es ist so wichtig, dein Seelen-Wissen bis hinein in die Ebene des Materiellen, des Praktischen, des Irdischen zu erleben und ihm Gestalt zu verleihen. In dieser Zeit geht es darum, deine tiefsten Träume und Bedürfnisse zu fühlen und zu erleben, ihnen aber auch Gestalt zu geben, ihnen im Leben des Alltags eine Form zu verleihen. Die irdische Wirklichkeit ist nun reif dafür, reif zur Veränderung. Spüre von deinem Bauch aus die Verbindung mit der Erde, mit dem Herzen der Erde. Fühle dich hier auf der Erde willkommen. Du bist von ganzem Herzen so sehr erwünscht und eingeladen, hier zu sein. Nimm wahr, wie die Erde selbst in eine große Strömung der Veränderungen eingebunden ist. Fühle wie du auf dem großen Strom mitschaukelst, während du fest von Mutter Erde umarmt wirst. Du bist sicher. Du bist berufen, hier zu sein. Was ist dein Beitrag? Sinke in deinen Bauch hinein. Lasse deiner Fantasie, deinen Träumen, deinen Wünschen freien Lauf, vollkommen ohne Grenzen und Einschränkungen. Was ist für dich die schönste Zukunft? Und mit wem wirst du sie teilen? Stelle dir vor, dass du keine Angst hast, dass du offen bist und dich traust, deiner tiefsten Inspiration zu folgen. Du lässt sie ungehindert durch dein Herz, deinen Kopf und durch deinen Bauch und deine Beine fließen, bis ganz in die Erde hinein. Wie möchtest du sein und was wirst du tun? Und mache dir bewusst: in dem Moment da du dich auf die Strömung einstimmst, tust du nicht nur etwas für dich und mit dir, du stellst auch eine Verbindung mit dem Größeren Ganzen her, der Dynamik der Erneuerung, die nun auf der Erde erwacht ist und Fahrt aufgenommen hat. Du wirst also unterstützt von etwas Größerem als du selbst. Fühle diesen größeren Strom und frage dich: welchen Anstoß will diese Strömung mir jetzt geben? Welche Botschaft, welches Signal gelangt von dort zu mir? Und diese Botschaft oder dieses Signal kann entweder etwas Äußerliches betreffen, zum Beispiel etwas aus deinem Leben loszulassen, das dir nicht mehr dient, eine Arbeit, eine Wohnumgebung, Beziehungen. Und es kann auch etwas Innerliches betreffen, zum Beispiel eine Haltung aufzugeben, die du dir durch einen Widerstand oder ein Selbsturteil angeeignet hast. Oder Gedanken darüber, dass du etwas nicht kannst, Minderwertigkeitsgefühle. Was ist jetzt das Wichtigste, das losgelassen werden sollte?

Pusti sa dole na úroveň tvojho brucha, dýchaj a uvoľni sa. Skontaktuj sa znova so Zemou lebo je dôležité priniesť tvoju duševnú-vedomosť až do úrovne toho hmotného, praktického, pozemského  a zažiť to a dať to  do tvaru vo vnútri denného života. V tomto období pozemská realita dozrela k zmene. Cíť v tvojom bruchu prepojenie so Zemou, so srdcom Zeme. Cíť sa vítaný tuná na Zemi. Ty si tuná z celého srdca želaný a vítaný. Precíť ako Zem je prepojená do veľkého toku zmeny. Precíť ako ty sa húpeš na vlne tej veľkej zmeny pokiaľ si objatý matkou Zeme. Si v bezpečí. Si povolaný byť teraz tuná. Čo je tvoja úloha? Klesni/presuň sa do tvojho brucha. Nechaj voľne plynúť tvoju fantáziu, tvoje sny, tvoje želania bez obmedzení. Čo pre teba je najkrajšia budúcnosť? A s kým sa o ňu chceš podeliť? Predstav si, že nemáš žiaden strach, že si otvorený a máš odvahu nasledovať tvoju inšpiráciu. Nechaj ju bez prekážok prenikať cez tvoje srdce, hlavu a cez tvoje brucho a nohy až celkom do Zeme. Aký by si chcel byť a čo budeš robiť? A uvedom si: v okamihu keď si v súlade s tým tokom nerobíš niečo len pre teba a so mnou – stelesňuješ tiež prepojenie s tým celistvým veľkým, s tou dynamikou obnovenia, ktorá sa na Zemi prebudila a dala do pohybu. Teda si podporovaný niečim čo je väčšie ako ty sám. Cíť ten väčší tok a spýtaj sa: aký posun mi chce ten tok dodať? Aká správa , aký signál prichádza odtiaľ ku mne? A tá správa, ten signál nemôže znamenať len niečo vonkajšie/povrchné, môže znamenať napríklad pustiť niečo z tvojho života čo ti už neslúži, nejakú prácu, nejaké bývanie, vzťahy. A môže sa týkať tiež niečoho vnútorného ako napríklad vzdať sa nejakého postoja, ktorý si si prisvojil cez nejaký odpor alebo sebaobvinením. Alebo myšlienky o tom, že niečo nemôžeš/nevieš, pocit bezvýznamnosti. Čo je teraz najdôležitejšie opustiť/zahodiť           ?

Si nesený jedným väčším tokom ako si ty sám. Ten tok prichádza zo Zeme, z jej túžby po premene, jej túžby po evolúcii. Predstav si, že si tým tokom bezpečne nesený a že ťa teraz postrčí, dá signál: rob to alebo pusti iné.

Du wirst von einer größeren Strömung als du selbst getragen. Die Strömung kommt aus der Erde selbst, aus ihrem Wunsch nach Veränderung, nach Evolution. Stelle dir vor, dass du von dieser Strömung sicher mitgetragen wirst, und dass sie dir jetzt einen Anstoß gibt, ein Signal: tue dies oder lasse dies los.

Traue dich, darin mitzugehen, traue dich, diesen Schritt zu machen. Je mehr einzelne Menschen Schritte machen, sich trauen, gemäß ihren tiefsten Bedürfnissen zu leben, desto einfacher wird es für andere Menschen, zu folgen, denn dann seid ihr lebendige Beispiele dafür, dass das geht, dass es möglich ist. Es besteht solch ein Bedarf an Hoffnung und Inspiration in dieser Welt. Es besteht Bedarf an Führenden. Keine Führer, die Chef spielen, sondern die vorangehen, ein Beispiel setzen in all ihrer Verletzbarkeit und Menschlichkeit. Das ist neue Führerschaft. Und wenn wir heute über das Finden und Erkennen eures Seelenplans sprechen, möchte ich die Verbindung hervorheben, die zwischen eurem Seelenplan und dem so vieler anderer Seelen besteht, die ebenso in der Bewegung der Veränderung und Erneuerung mitgehen wollen. Fühle dich darin bestärkt, du bist nicht allein. Und traue dich auch, selbst die Schritte zu machen, die in deinem Leben wichtig sind. Darin bist du tatsächlich allein, in dem Sinne, dass du entscheiden musst, die Wahl liegt bei dir, die Wahl für mehr Freiheit, mehr Glück.

Odváž sa ísť s ním (s tým tokom), odváž sa urobiť ten krok. O čo viac ľudí urobí ten krok, tým myslím - ktorí sa odvážia žiť podľa ich požiadavok, o to ľahšie to bude pre iných ľudí nasledovať ich v tom, lebo sú živé príklady na to, že to ide a je možné. V tomto svete je toľko nedostatku a požiadavok pre nádej a inšpiráciu. Chýba vedenie. Žiadny vodcovia, šéfovia, sú žiadaní tí, ktorí idú vpred, sú príkladom vo všetkých ich zraneniach a ľudskosti. To je nové vodstvo. A keď dnes hovoríme o nájdení a pláne duše a o tom z čoho sa skladajú mnohé duše, ktoré tak isto chcú byť v pohybe tej zmeny a obnovy. Cíť sa posilnený tým, že nie si sám. A odváž sa urobiť tie kroky, ktoré sú v tvojom živote tak dôležité. V tom si skutočne sám, ty musíš rozhodnúť, voľba je u teba, voľba pre viac šťastia a slobody.

Vyzývam vás ako vodcov tohto nového času, ako príklady – keď o tom pochybujete,  váhate či to dokážete a urobíte pravdou. Nejde o nič iné ako o pôvodné JA a o to aby to vami mohlo voľne pretekať. Preto, keď vo vás stúpajú strachy aby ste ich si ich pozreli a objali ich – patria k vám. Jednoducho tým vedomým kontaktom so strachom, ktrorý presvieti tvoje svetlo a to z teba pomaly robí pracovníka svetla, jeden príklad. Byť človek, vo všetkých detailoch, dosiahnuť svetlo cez temnotu,  to znamená – tvoriť príklad, byť vzorom. Mať teplo a súcit tak isto s tebou samým ako tiež s inými je posolstvo nového času. Preto nemusíš čakať až usporiadaš všetky veci, až si dosiahol perfekciu, ktorá vôbec neexistuje. Ide o to – každý deň urobiť jeden krok alebo niečo pustiť: jeden posudok, jeden strach, jednu požiadavku, ktorú na seba máš a ktorá už nezodpovedá tomu kto si. Prosím vás všetkých veriť vo vaše povolanie/poslanie.

 

Ich rufe euch an, als die Führer dieser neuen Zeit, die Vorbilder, wenn Ihr auch daran zweifelt, ob ihr das könnt und wahrmachen könnt. Es geht um nichts anderes als dein ursprüngliches Selbst und darum, es frei durchfließen zu lassen. Darum, wenn alte Ängste den Kopf hervorstrecken, auch sie anzusehen und zu umarmen, sie gehören zu dir. Einfach indem du bewusst Kontakt mit der Angst herstellst, durchscheint dein Licht sie allmählich, und das macht dich zu einem Lichtarbeiter, einem Vorbild. Mensch zu sein, in allen Einzelheiten vom Dunkel zum Licht zu gelangen, das bedeutet es, ein Beispiel zu setzen, Vorbild zu sein. Wärme und Mitgefühl zu haben, sowohl mit dir selbst als auch mit Anderen, ist der Vorbote der neuen Zeit. Du musst daher nicht warten, bis du all deine Dinge geordnet hast, bis du eine Art Perfektion erreicht hast, die es gar nicht gibt. Es geht darum, jeden Tag einen Schritt zu machen oder etwas loszulassen: ein Urteil, eine Angst, eine Anforderung, die du an dich selbst stellst, und die nicht mit dem korrespondiert, wer du bist. Ich bitte euch alle, an eure Bestimmung zu glauben.

Váš duševný plán sa vybaluje nepretržite stále ďalej, z neho vychádzajú nové cesty a možnosti. Nie je to niečo stabilné, jasné – je to dynamické CELÉ. Každý raz keď otvoríš dvere k viac láske a sebadôvere, ku kontaktu s tvojim JA  zjavia sa nové možnosti, ktoré aktivuješ tvojou radosťou a inšpiráciou. A to znamená mať kontakt s tvojim duševným plánom, odvážiť sa voliť, urobiť ďalší krok a tebe veriť.

Ďakujem za vašu prítomnosť, cítim sa zo srdca s vami prepojený a užívam si to.     Cíťte vašu krásu, múdrosť a dôverujte/verte to!

Euer Seelenplan entrollt sich kontinuierlich immer weiter, aus ihm gehen kontinuierlich neue Wege und Möglichkeiten hervor. Er ist kein feststehendes, klares Etwas, es ist ein dynamisches Ganzes. Jedes Mal, wenn du eine Tür zu mehr Liebe und Vertrauen in dich selbst, zum Kontakt mit deinem Kern hin öffnest, erscheinen neue Möglichkeiten, die du mit deiner Freude und Inspiration aktivierst. Und das bedeutet, Kontakt mit deinem Seelenplan zu haben, es zu wagen, zu wählen, einen Schritt zu machen, an dich selbst zu glauben.

Ich danke euch für eure Anwesenheit, ich fühle unsere Verbindung aus dem Herzen heraus und ich genieße sie.
Fühlt eure eigene Schönheit, eure Weisheit und vertraut darauf!

Jeshua durch Pamela Kribbe, April 2015, http://www.pamela-kribbe.nl/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/wie-erkennst-du-deinen-seelenplan-jeshua-durch-pamela-kribbe

 

 

aktualizované: 16.04.2024 17:00:00