Ukľudnenie v nepokojnej dobe...

Spiritualität & Erwachen: Besänftigung in unruhigen Zeiten … wie diesen“ (von Ailia Mira) – 20.Juli 2016

Veröffentlicht am Juli 21, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://dasmanuskriptdeslebens.files.wordpress.com/2016/07/22d4c-6a00e00982526c883301b7c87be592970b-600wi.jpg?w=854&h=434

„Besänftigung in unruhigen Zeiten … wie diesen“

Nachricht vom Rat des leuchtenden Lichts

„Ukľudňenie v nepokojných časoch... ako týchto“

Správa od rady žiarivého svetla

Čo sa deje vo svete tam vonku?

Prečo sa svet tvoj nezmení?

Teraz počúvaj do tvojho vnútra.

Neexistuje žiaden dôvod  aby si nezostal taký ako práve si.

Jedno čo sa v tej obrovskej, komplexnej hre práve deje... ty môžeš zostať ty sám.

Ty si, pravé taký aký si – perfektný a pre stvorenie si nepostrádatelný. Ty, v tvoje celistvosti, so všetkým čo si, si teraz nutne potrebný.

Was ist nur los in der Welt da draußen?

Warum verändert sich deine Welt nicht?

Lausche jetzt nach innen.

Es gibt keinen Grund, dich nicht genau so sein zu lassen, wie du gerade bist.

Egal was in diesem riesigen und komplexen Spiel passiert … du kannst immer (noch/trotzdem) du selbst sein.

Du bist, genau so, wie du bist, perfekt … und du bist für die Schöpfung unerlässlich. Du, in deiner Gesamtheit, mit allem was du bist, bist jetzt notwendend.

Wenn du diese Zeilen liest, reorganisiert sich die Energie in dir. Lichtströme fädeln sich auf neue Weise ein … in das Erdgitternetz des Lichts. Du, wenn du das hier hörst/liest, hast in dir ein tiefes Wissen der Wahrheit, und dieses Wissen wird mit dieser Nachricht, die wir dir hier und heute bringen, noch größer, intensiver, klarer und verständlicher. In diesem Augenblick ist die Tatsache unserer Mit-Schöpfung ausreichend gegeben und offensichtlich. Du kannst dich in schwierigen Zeiten daran anlehnen. Du kannst dich der Wahrheit noch mehr öffnen, in dem du dich ihrer wieder erinnerst und zu der Wahrheit deiner Existenz und deines wahren Wesens zurückkehrst.

Keď čítaš tieto riadky tak sa energie v tebe re-organizujú. Toky svetla sa novým spôsobom viažu... do svetelnej siete Zeme. Ty, keď to teraz počuješ/čítaš  - máš v tebe hlbokú vedomosť pravdy a tá vedomosť je touto správou, ktorú teraz prinášame  ešte väčšia, intenzívnejšia, jasnejšia a zrozumitelnejšia. V tomto okamihu je skutočnosť nášho spolu-tvorenia dostatočná a očividná. Ty sa môžeš v ťažkých časoch o to oprieť. Ty sa pravde môžeš ešte viac otvoriť tým, že si ju znova pri/spomenieš a vrátiš sa k pravde tvojej existencie a k tvojej pravej bytosti.

Život v rôznych oblastiach vytvorenia, stvorenia všetkého čo nie je chod a skúsenosť jednotlivca. Ty si vždy sprevádzaný rozličnými inými polami svetla, ktoré sa delia o tvoje mienky a poznajú ťa v tvojej totalite. Vždy si obklopený všade svetelnými polami a pozemskými a anjelskými bytosťami, ktoré ťa posilňujú v tvojom seba-poznaní a vnútornej vedomosti. Nikdy nie si sám.

Das Leben in den verschiedenen Bereichen der Erschaffung, der Schöpfung von Allem Was Ist, ist nie eine einzelgängerische und Erfahrung. Du wirst innerhalb deiner Ganzheit dabei immer von verschiedenen anderen Feldern des Lichts begleitet, die deine Absichten teilen und dich in deiner Totalität kennen. Du bist stets und überall von Lichtfeldern und irdischen und engelhaften Wesen umgeben, die dich in deiner Selbsterkenntnis und deinem inneren Wissen stärken. Du bist niemals alleine.

Und du hast tief in dir einen fortwährenden Strom des Lichtes, der dein Schöpfer ist. Diese unablässige Verbindung – mit Allem Was Ist – liefert den Brennstoff für deine Erfahrungen und fließt aus den höheren Ebenen deines Seins und in dein Mensch sein hinein. Du bist naturgegeben so unendlich reich, wie dieser Schöpfer reich ist. Du bist von Geburt an so erfüllt, wie dieser Schöpfer erfüllt ist. Du bist von Natur aus ewig, wie dieser Schöpfer ewig ist.

A ty máš hlboko v tebe nepretržitý tok svetla, ktoré je tvoj stvoriteľ. To nepretržité prepojenie – so všetkým čo je – ti dodáva palivo pre tvoje skúsenosti a tečie/preteká z vyšších úrovní tvojho bytia a do tvojho človek-bytia. Ty si prirodzene tak nekonečne bohatý. Od narodenia si naplnený tak ako je naplnený tento stvoriteľ. Ty si od prírody večný, ako tento stvoriteľ je večný.

Všetky tie pravdy môžu byť energeticky skúsené a pociťované a tak robia tvoj život oveľa ľahší a posilňujú tvoje vnútorné prepojenie ešte viac. Túto pravdu môžeš zažiť jedným veľmi reálnym spôsobom a tým žiť tvoj život v dôvere a s pocitom vnútorného potvrdenia a posilnenia. Ty si na správnej ceste. Tá pravda, tvoja dôvera teraz tuná a tvoje vnútorné spätné viazanie (s tebou) ti pomáhajú ešte viac splnomocniť ťa a zúčastniť sa na ešte jasnejšom vedomí.

Orientuj sa teraz na tvojom srdci (podľa tvojho srdca) a spoznaj jednoducho pravdu, ktorú tu ponúkame.

All‘ diese Wahrheiten können von dir energetisch erfahren und gefühlt werden, so dass sie dein Leben sehr viel leichter machen und deine Gefühle der inneren Verbundenheit noch mehr stärken. Du kannst diese Wahrheit auf eine sehr reale Weise erfahren und dein Leben fortan im Vertrauen und mit einem Gefühl der inneren Bestätigung und Bestärkung leben. Du bist auf dem richtigen Weg. Diese Wahrheit, dein Vertrauen und deine innere Rückkoppelung (mit dir selbst) helfen dir, an dem Leben hier und jetzt mit einem noch mehr ermächtigten und einem noch klareren Bewusstsein teilzunehmen.

Orientiere dich jetzt an deinem Herzen und erkenne einfach die Wahrheit an, die wir dir hier anbieten.

Erlaube dir JETZT … dich in die feinen und sanften Energien um dich herum einzufühlen, denn wir stellen uns dir vor … nein, wir stellen uns nicht vor dich, wir machen uns dir bekannt … und wir sind in Gesellschaft des Himmels und vielen anderen bedeutenden Wesen des Lichts.

Vergegenwärtige dir, dass du nicht alleine bist … und vergegenwärtige dir, dass es tatsächlich unmöglich ist diesen Weg ganz alleine zu gehen.

Dovoľ si TERAZ ... vcítiť sa do tých jemných a citlivých energií okolo teba, lebo my sa ti predstavujeme .. nie, nepostavíme sa pred teba, my sa s tebou zoznamujeme ... a my sme v spoločnosti Neba a v spoločnosti mnohých významných bytostí svetla.

Sprítomni si, že nie si sám ... a sprítomni si, že je to skutočne nemožné – ísť tú cestu sám.

V tomto okamihu si obklopený veľkými a úžasnými bytosťami svetla. Si obklopený láskou. Si obklopený bytosťami, ktoré ťa poznajú a milujú. Niektorí z nich fungujú ako stelesnené energetické polia v tvojich skúsenostiach a dotykoch s inými ľuďmi na Zemi (ľudia, ktorých potkávaš) a niektorí fungujú ako multidimenzionálne druhy výrazu tvojej vlastnej totality/celistvosti a iní stoja pri tebe ako tvoji priatelia, členovia rodiny a dôverníci. Všetci ti slúžia tvojim – a ich – spôsobom a tým ti dávajú možnosť robiť tú najvyššie-možnú skúsenosť ... ktorá ti pomáha spomenúť si na všetko to čo a kto skutočne si.

Du bist in diesem Moment von großen und großartigen Wesen des Lichtes umgeben. Du bist umhüllt von Liebe. Du bist von Wesen umgeben, die dich kennen und lieben. Einige von ihnen agieren als verkörperte Energiefelder innerhalb deiner Erfahrungen mit anderen Menschen auf der Erde [damit sind die Begegnungen und Berührungspunkte mit deinen Mitmenschen gemeint] und einige fungieren als multidimensionale Ausdrucksformen deiner eigenen Totalität [deiner ALL-Natur [wie beispielsweise die (virtuellen) Begegnungen im Internet] und andere stehen dir als Freunde, Familienmitglieder und Vertraute zur Seite. Sie alle dienen dir auf deine – und auf ihre – Weise … und sie geben dir damit die Möglichkeit die höchstmögliche Erfahrung zu machen … die dir dabei hilft [= die Erfahrung / helfen = die Menschen und Wesen, die dir zur Seite stehen], dich an all‘ das zu erinnern, was und wer du wirklich bist.

Du bist überall von Licht umgeben, das dich von allen anderen Menschen unterscheidet, und dieses Licht hört, es richtet deinen Fokus und deine Handlungen aus und dieses Licht antwortet dir auf die Fragen deines Lebens. Du bist umgeben von liebenden Feldern, die dich hören und die dich kennen … und wir stärken dich auf Weisen, die deiner Absicht und deiner Verkörperung, sowie deinem göttlichen Plan dienen.

Všade si obklopený svetlom, ktoré ťa odlišuje od ostatných ľudí a to svetlo ťa počúva a usmerňuje tvoje sústredenie a konania a to svetlo ti odpovedá na otázky tvojho života. Si obklopený milujúcimi poľami, ktoré ťa počúvajú a poznajú ... a my ťa posilňujeme spôsobmi, ktoré slúžia tvojmu úmyslu a stelesneniu, ako tiež božskému plánu.

Nemôžeš sa od tých podporujúcich, milujúcich bytostí stiahnuť ale môžeš – úmyselne alebo bez-úmyselne – sa na to naladiť a dovoliť to. Môžeš sa nachádzať na úrovni vibrácie, ktorá ti sťažuje veriť našim slovám alebo môžeš cítiť tie energie ... všetkej tej lásky, ktorá ťa obklopuje a všetkej lásky, ktorá je v tebe. Tá láska prebudí v tebe životnosť a pomáha ti dovoliť si bezpodmienečnú lásku K TEBE A PRE TEBA.

Du kannst dich keiner dieser unterstützenden, liebenden Wesen und Wesenheiten entziehen, aber du kannst dich – absichtlich oder unbeabsichtigterweise – darauf einstimmen und einlassen. Du kannst dich auf einer Schwingungsebene befinden, die es dir erschwert unseren Worten Glauben zu schenken, oder die Energien zu fühlen … von all‘ dieser Liebe, die dich umgibt und all‘ dieser Liebe, die in dir ist. Diese Liebe weckt in dir deine Christus-Lebendigkeit und hilft dir, dich auf die bedingungslose Liebe ZU DIR UND FÜR DICH einzulassen.

Du kannst deine Schwingung jederzeit verändern, indem du dein Hauptaugenmerk und/oder deine Ausrichtung und/oder deinen Betrachtungswinkel veränderst. Du kannst deine Frequenz verändern, indem du deine Gedanken „umschaltest“ und dich mit der Christus/Kristallenergie in dir in Einklang bringst … dadurch wirst du auf eine sehr greif- und spürbare Weise wissen, dass du niemals alleine bist. Eingestimmt und ausgerichtet auf diese Energiefelder kannst du ganz klar fühlen – und dich wieder daran erINNern -, dass alles gut ist, dass alles Einheit und Licht ist und dass jedes andere Wesen hier auch ein Christus/Kristallwesen ist … und auch sie sich stufenweise an die riesengroßen Kräfte innerhalb der Schöpfung anpassen … und auch sie sich durch ihre eigenen Prozesse an ihr wahres Wesen erINNERn.

Kedykoľvek môžeš tvoju vibráciu zmeniť tým, že zmeníš spôsob pohľadu a/alebo usmernenie hlavnej pozornosti. Tvoju vibráciu môžeš zmeniť tým, že „prepojíš“ tvoje myšlienky prinesieš sa do súladu s krištalínou (svetelnou) energiou ... a aj tie (vibrácie) sa postupne prispôsobia tým obrovským silám vo stvorení .. a aj oni si pripomenú ich vlastné, pravé procesy ich bytosti.

Ži vediac, vedz žijúc, že si vždy a všade obklopený láskou. Cíť energeticky TU-BYTIE všetkej tej lásky, ktorá ťa obklopuje. Nalaď sa na ten výraz/vzhľad stvorenia. Prines sa do súladu s tým výrazom stvorenia. Podeľ tvoje zmysly na tej láske a tak všetky tvoje zmysly budú LÁSKA (sa stanú láskou). Nechaj tvoju pokožku VIBROVAŤ, zohriať tvoje telo, otvoriť tvoju korunnú čakru a tvoje srdce zažhnúť vo večnom plameni lásky aby si sa ty sám cítil a zažil nový a pravý/pravdivý zo (žijúci zo) SKUTOČNOSTI, REALITY.

Lebe wissend, wisse lebend, dass du immer und überall von Liebe umgeben bist. Fühle energetisch das DA-SEIN all‘ dieser Liebe, die dich umhüllt. Stimme dich auf diese Ausdrucksform der Schöpfung ein. Bringe dich in Einklang mit diesem Ausdruck der Schöpfung. Lass‘ alle deine Sinne an dieser Liebe teilhaben, auf dass alle deine Sinne LIEBE WERDEN. Lass‘ deine Haut prickeln, deinen Körper wärmen, sich dein Kronenchakra öffnen und dein Herz in der ewigen Flamme der Liebe entfachen, so dass du dich selbst neu und wahrlich aus der WIRKLICHKEIT empfinden und erleben kannst.

Das lebendige und das lebende Wissen, dass du aus der Liebe geboren bist und reine Liebe bist. Das lebendige und lebende Wissen, dass du ein manifester Ausdruck dieses wunderschönen Planeten der Liebe bist. In deiner physischen menschlichen Form bist du aus subatomaren Energien zusammengesetzt, die LIEBE sind und die die reinen Partikelchen, Partikel und Strukturen dieses/deines Planeten sind. Du flutest deine Liebe in deine Form, in deinen Ausdruck und in jede deiner Handlungen, und du lässt diese/deine Liebe in und aus deiner Aura schwingen, auf dass alles in dir und um dich herum in dieser/deiner Liebe vibriert. Du empfängst Liebe auf jedem deiner Schritte und du gibst diese/deine Liebe auf jedem deiner Schritte … so dass alles und jeder an dieser/deiner Liebe teilhaben kann. So einfach ist das … es ist so einfach. Liebe ist einfach. Liebe ist.

Tá žijúca a živá vedomosť, že si zrodený z lásky a že si láska. Žijúca a živá vedomosť toho, že vyjadruješ výraz tejto úžasnej planéty lásky. V tvojom ľudskom tvare si zostavený zo sub-atomárnych energií, ktoré sú LÁSKA a sú čisté častice, časti a štruktúry tejto/tvojej planéty. Ty vtekáš (?) tvoju lásku do tvaru, do toho výrazu (vzhľadu?) a do každého tvojho konania a ty necháš tvoju/tú lásku do a z tvojej aury vibrovať aby všetko v tebe a okolo teba vibrovalo v tej/tvojej láske. Prijímaš lásku na každom kroku a dávaš tú/tvoju lásku na každom kroku... tak sa môže každý podeliť na tej/tvojej láske. Také jednoduché to je. Láska je jednoduchá. Láska je.

Váž si a cti/uctievaj tento krásny čas/obdobie prebudenia a tých expanzívnych kontrastov.

Diese Liebe leuchtet dich durch die Illusionen der Dunkelheit und des Vergessens und trägt und hält dich in deiner schützenden, wärmenden, göttlichen Liebe. Diese Illusion und ihre Trugbilder hier … werden eines Tages als Erfahrungsfeld nicht mehr verfügbar und möglich sein. Sie werden sich auflösen, in dem was einst einmal war, und es wird nicht mehr die gleichen oder ähnliche Möglichkeiten der Entdeckung und Entwicklung geben, wie es sie derzeit noch auf eurem Planeten gibt. Und schließlich werden dieser Planet und dieses Weltall mit anderen Planeten und Universen zu einem riesengroßen, erhobenen/aufgestiegenen, erweiterten Bewusstseinsfeld des Lichts verschmelzen.

Schätze und ehre diese schöne Zeit des Erwachens und der expansiven Kontraste.

Verwechsle dieses Umfeld, diese Gegebenheiten, diese Kulisse mit nichts anderem, als dem was es ist: ein Bereich der fokussierten Betrachtung und Ausrichtung, in der immense Freiheit und das Vergessen darüber, wer du wirklich bist, dir den Raum und den Rahmen bieten, dich an ALLES WAS DU BIST zu erinnern … und die Weise, dich wiederzuentdecken, vollkommen neu und wundersam und deshalb sehr spannend und aufregend ist.

Nezameň (nepomýl sa) toto prostredie, tie udalosti, túto kulisu s ničím iným ako tým čo to je: je to oblasť sústredeného pozorovania a usmernenia, v ktorom máš obrovskú slobodu a zabudnutie o tom kto skutočne si, ti ponúka miesto/rám, v ktorom si spomenieš na VŠETKO ČO SI ... a takým spôsobom sa znova-odhalíš, dokonale nový a zázračný a preto je to napínavé a vzrušujúce obdobie.

Nezabudni ale prosím, že všetci ostatní, ktorí teraz tuná sú – sú božské bytosti svetla ... a oni tiež, ako ty, sú obklopení svetlom.... a že aj oni túžia v tomto životnom období po tom vysoko-napínavom „nervovom-vibrovaní“ ... znova .. v tele .. žijúc .. na Zemi .. stať sa tými, ktorí skutočne a dokonale sú, boli a vždy budú. TO JE JA SOM V BOŽSKEJ PRAVDE.

Sme rada žiariaceho svetla

Vergiss‘ darüber bitte nicht, dass auch alle anderen, die mit dir jetzt hier sind, göttliche Wesen des Lichts sind … und auch sie, wie du, von Licht umgeben sind … und dass auch sie sich in dieser Lebenszeit nach dem hochspannenden „Nervenkitzel sehnen“ … wieder … im Körper … lebend … auf der Erde … die/der zu werden, die/der sie wirklich und vollkommen sind, waren und immer sein werden. DAS ICH BIN IN GÖTTLICHER WAHRHEIT.

Wir sind der Rat des leuchtenden Lichtes.

Nachricht vom Rat des leuchtenden Lichts durch Ailia Mira,http://www.expectwonderful.com

20.07.2016 / Übersetzung Roswitha [Anmerkungen in eckigen Klammern]

http://www.expectwonderful.com/2016/07/surrounded-by-love.html

Quelle deutsch:https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2016/07/20/besaenftigung-in-unruhigen-zeiten-wie-diesen-ailia-mira/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity……die EK-REdaktion

 

 

 

aktualizované: 16.04.2024 17:00:00