Rafael 08.11.2015...

Botschaft von Erzengel Raphael: „Tipps für den Aufstieg” (06.November 2015)

Veröffentlicht am November 8, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: rzengel Raffael

„Tipps für den Aufstieg”

Ich, Erzengel Raphael, möchte mit euch fünf Schwerpunkte bezüglich dieser Zeit eures Aufstiegs teilen, von denen ich glaube, dass sie für euch nützlich sind.

„Rady pre vzostup“

Ja, archanjel Rafael chcem sa vami podeliť o päť základných bodov v súvislosti tohto času vášho vzostupu, o ktorých si myslím, že sú užitočné.

Energetický tok

Buďte kľudní a načúvajte toku tých nezvyčajných energií cez vašu bytosť, bude vás to veľmi inšpirovať keď pozorujete váš vzostup.        Tá, vami pretekajúca energia má potenciál manifestovať/predviesť vám to čo sa na Zemi chcete doszvedieť. Tá energia má veľmi vysokú vibráciu, ktorá je esencia vášho vyššieho JA alebo tých vyšších aspektov vašej duše. Tak vysoko-vibrujúca energia už preteká vašou bytosťou, vytvára úžasné zmeny vo vašom Bytí, vypratá všetko čo už nie je potrebné a zväčší všetko čo vy volíte, na čo sa sústredíte. Doprajte si čas, priestor a kľud aby ste rozpoznali tú plujúcu vibráciu svetla, ktorá sa pohybuje cez vašu bytosť a auru.

Energie-Fluss

Seid ruhig und lauscht dem Fluss der wogenden Energie durch euer Wesen, es wird euch sehr inspirieren, euren Aufstieg zu betrachten und zu beobachten.

Die jetzt durch euch fließende Energie hat das Potential zu manifestieren, was ihr auf der Erde erfahren möchtet. Diese Energie ist von hoher Schwingung, die die Essenz eures höheren Selbst oder den weiterentwickelten Aspekten eurer Seele hält. Eine so hochschwingende Energie fließt bereits durch euer Wesen, schafft großartige Veränderungen in eurem Sein, räumt alles auf, was nicht mehr gebraucht wird und vergrößert alles was ihr wählt, worauf ihr euch konzentriert. Erlaubt euch Zeit, Raum und Ruhe, um die fließende Schwingung des Lichts zu erkennen, das sich durch euren Körper und eure Aura bewegt. Während ihr eure Aufmerksamkeit in die Energie bringt, werdet ihr ihre Auswirkungen auf euer Wesen und euer Bewusstsein erkennen und wie sie ihre Präsenz verstärkt. Erlaubt der Aufmerksamkeit eures Verstandes mit dem Energie-Fluss präsent zu sein, als ob sich euer Fokus mit dem Licht vermischt, das durch euer Wesen fließt. Erlaubt dem Licht mit euch zu sprechen ~ es kann euch führen das Licht auszudrücken, es kann seinen Zweck mit euch teilen, indem es durch euer Wesen fließt. Das Licht kann mit euch kommunizieren, zahlreiche Einblicke mit euch teilen, wenn ihr es erlaubt, damit intensiviert ihr eure Verbindung mit eurem eigenen Aufstiegs-Prozess. Wertvolles Wissen und Weisheit, ständig wechselnde Energie-Infusionen sind konstant präsent und ergießen sich in euer Wesen, jetzt ist es die Zeit der Veränderung des Aufstiegs, die natürlich und automatisch in eurem Wesen aufgrund des Flusses des Lichts vom Schöpfer gelenkt werden.

Pokiaľ vy prinášate vašu pozornosť do tej energie tak rozpoznáte jej vplyv na vašu bytosť a vaše vedomie a ako zosiluje jej prítpmnosť. Dovoľte pozornosti vášho rozumu byť prezentný spolu  s tým tokom energie akoby sa vaše sústredenie zmiešalo so svetlom, ktoré preteká vašim telom. Dovoľte tomu svetlu hovoriť s vami – môže vás viesť k jeho vyjadreniu, môže sa s vami deliť o jeho účel tým, že vami preteká. To  svetlo môže s vami komunikovať, deliť sa svami o náhlady, keď to dovolíte, tým posilňujete vaše spojenie s vašim procesom vzostupu. Hodnotné vedomosti a múdrosť, neustále sa meniaca sa infúzia energie je vždy prezentná/prítomná a zaplavuje vašu bytosť. Teraz je čas zmeny vzostupu, ktorá je usmerňovaná stvoriteľom prirodzene a automaticky vo vašej bytosti na základe toku Svetla.

Je na čase aby ste sa sústredili na to čo si želáte zažiť, to čo volíte vytvoriť tým mocným tokom aby ste podporili skúsenosť vašich myšlienok.

Jetzt ist es an der Zeit, euch auf das zu konzentrieren, was ihr zu erfahren wünscht, was ihr wählt durch den mächtigen Fluss zu schaffen, der durch fließt, um die Erfahrung eurer Gedanken zu unterstützen.

Erdung  - Uzemnenie

Vyjadrenie vášho spirituálneho vzostupu, hmoty alebo života procesom uzemnenia. Vždy sa uzemnite. Je to dôležitý aspekt vašej tohto-dobej fázy vzostupu a nutné na podporu manifestácie a stelesnenie vašej pravdy vo vašom fyzickom tele a realite. Uzemnenie, o ktorom hovoríme vás nemá jednoducho povzbudzovať byť/zostať na fyzickej úrovni prezentní, pozorní a vedomí pokiaľ vy dosahujete spirituálne praktiky. Teraz existuje vyšší účel uzemnenia. Uzemniť vaše energie vo vašom fyzickom tele a v Zemi znamená stelesňovať ich a stať sa tými svätými vibráciami, ktoré zažívate počas meditácie. Uzemnenie v tejto fáze vzostupu pozýva rozpoznať a uskutočniť to čo ste/chcete byť, stelesňovať tie energie a vlastnosti Stvoriteľa, ktoré si želáte vyjadrovať. Ide o to ako chcete existovať teraz vo vašej prítomnosti a budúcnosti na Zemi, takže možno sa začnete sústreďovať na zakotvenie tých nutných energií do Zeme-hviezdy-čakry pod vašimi nohami – tá čakra podporuje materilizáciu energie do hmoty. O čo viac sa na to sústredíte/môžete sústrediť na uzemnenie vašej energie, energie stvoriteľa do Zeme-hviezdy-čakry, o to ľahšie vám bude pripadať zažiť stvoriteľa na Zemi.

Manifestieren eures spirituellen Aufstiegs, Materie oder Leben durch den Prozess der Erdung erfüllen.

Achtet immer darauf, euch zu erden. Die Erdung ist ein wesentlicher Aspekt eurer gegenwärtigen Phase des Aufstiegs und erforderlich, jetzt die Manifestation und Verkörperung eurer Wahrheit innerhalb eures physischen Körpers und Wirklichkeit zu unterstützen. Die Erdung, über die wir sprechen, soll euch nicht einfach ermutigen auf einer physischen Ebene präsent, aufmerksam und bewusst zu bleiben, während ihr spirituelle Praktiken erreicht, es gibt jetzt einen höheren Zweck der Erdung. Eure Energien in eurem physischen Körper und die Erde zu erden bedeutet, sie zu verkörpern und die heiligen feinen Schwingungen zu werden, die ihr innerhalb während einer Meditation erfahrt. Erdung in dieser Phase des Aufstiegs lädt euch ein zu erkennen und zu verwirklichen was ihr sein wollt, die Energien und Schöpfer-Qualitäten zu verkörpern, die ihr auszudrücken wünscht. Es geht darum, wie ihr jetzt in eurer Gegenwart und Zukunft auf der Erde existieren möchtet, so dass ihr vielleicht beginnt euren Fokus weiterhin auf die Verankerung der notwendigen Energien in euer Erden-Stern-Chakra unter euren Füßen setzt ~ dieses Chakra unterstützt die Materialisation von Energie in Materie. Je mehr ihr euch darauf konzentrieren könnt eure Energien, die Energie vom Schöpfer und eure Absichten für eure Erfahrungen auf der Erde in eurem Erden-Stern-Chakra zu erden, umso leichter werdet ihr es finden, den Schöpfer auf der Erde vollständig zu erfahren.

Einfach nur mit dem Fokus darauf, das Licht des Schöpfers zu erden, werdet ihr euren Aufstieg unterstützen. Wenn ihr die Energien beobachtet, die vielleicht innerhalb eures Wesens fehlen, könnt ihr bestimmte Qualitäten vom Schöpfer verankern, um die Erfüllung innerhalb eures Wesens zu schaffen. Alternativ könnt ihr darüber nachdenken, euch konzentrieren oder einfach die Erfahrungen und Energien anerkennen, die ihr zu haben wünscht und die ihr aussenden möchtet, dann könnt ihr die Schwingungen des Lichts des Schöpfers rufen, um sie in eurem Erden-Stern-Chakra zu verankern und die Manifestation eurer Absichten zu fördern und zu unterstützen.

Jednoducho len byť sústredení na uzemnenie svetla Stvoriteľa, čím podporujete váš vzostup. Keď tie energie pozorujete, ktoré možno vo vašom tele/bytosti chýbajú, tak môžete zakotniť niektoré kvality stvoriteľa na dosiahnutie splnenia vo vašej bytosti. Alternatívne môžete o tom rozmýšľať, sústrediť sa alebo jednoducho len uznať tie skúsenosti a energie, ktoré si želáte a chcete vysielať – potom môžete volať tie vibrácie Svetla Stvoriteľa aby ste ich zakotili/uzemnili vo vašej Zeme-hviezdy-čakre a vyžiadali manifestáciu vašich úmyslov a ich podporili.

Empfangen – Prijímať

Sústrediť sa na prijatie zmení spôsob vášho myslenia a reaguje na Zemi – zmení prepojenie vašich energií so Stvoriteľom. Buďte otvorení. Uzemnenie je proces prijatia a obe, uzemnenie a prijímanie sú esenciálnym zmyslom v tejto fáze vzostupu. Väčšie, expanzívnejšie a vyššie vibrácie lúčov Svetla vtekajú od Stvoriteľa, pokiaľ vzostup pokračuje a tie energie sa rozdelujú a zosilňujú na Zemi. Keď sa sústredíte na prijímanie znamená to, že ste v stave prijať tie vzácne vibrácie Svetla aby ste sa oslobodili od obmedzení a ohraničení. To je porovnatelné s oddanosťou Stvoriteľovi, to dovolí Stvoriteľovi božsky intervenovať, strážiť a podporovať všetky aspekty vašej bytosti a reality na Zemi.

Euren Fokus auf das Empfangen zu setzen wird die Art und Weise verändern, in der ihr denkt, agiert und auf der Erde reagiert ~ verändert das Vereinigen eurer Energien mit dem Schöpfer.

Seid offen um zu empfangen. Erdung ist ein Prozess des Empfangens und beides, Erdung und Empfangen sind von essentieller Bedeutung in dieser Phase des Aufstiegs. Größere, expansivere und höhere Schwingungen von Strahlen des Lichts fließen vom Schöpfer, während der Aufstieg sich fortsetzt und die Energien auf der Erde verteilt und verstärkt werden. Wenn ihr euch auf Annahme konzentriert bedeutet dies, dass ihr in der Lage seid, diese kostbaren Licht-Schwingungen aufzunehmen, um von Einschränkungen und Begrenzungen frei zu sein. Dies ist vergleichbar mit der Hingabe an den Schöpfer, es erlaubt dem Schöpfer göttlich zu intervenieren, zu überwachen und alle Aspekte eures Wesens und Realität auf der Erde göttlich zu unterstützen. Während ein Fokus auf Empfangen wesentlich ist, sind es eure Perspektive und eure Überzeugungen zu verändern, ein konstantes Denkmuster anzunehmen um den Segen des Schöpfers zu empfangen, der euch dabei unterstützen wird, leicht durch euren Aufstieg zu navigieren. Stellt euch vor, wenn jeder Gedanke die Energie hielte und von euch in einer Weise formuliert würde, die eine beständige Schwingung der Annahme innerhalb eures mentalen Körpers schafft, sich in euer ganzes Sein integrieren würde. Stellt euch weiter vor, ihr würdet glauben, dass euch die Erfüllung vom Schöpfer immer wieder segnete und alle Überzeugungen an Mangel für ewig ausgelöst würden. Bringt eure Aufmerksamkeit eures Verstandes zu euren Gedanken-Formen, glaubt ihr, das euer größtes Ziel auf Erden ist, den Schöpfer zu empfangen? Wenn nicht, dann ist erforderlich, euch wieder an diesen Glauben innerhalb eures Wesens zu erinnern.

Pokiaľ je sústredenie základné, tak treba zmeniť vaše perspektívy a presvedčenia a prijať konstantný spôsob myslenia aby ste mohli prijať žehnanie Stvoriteľa, ktorý vás podporuje pri navigácii cez váš vzostup. Predstavte si: keď akždá myšlienka udží energiu a vyjadrí sa spôsobom,ktroý vytvorí stálu vibráciu prijatia vo vašom mentálnom tele a integruje sa do vášho celého Bytia. Ďalej si predstavte, že budete veriť, že splnenie vám Stvoriteľom vždy bude povolené a všetky presvedčenia o nedostatku sú navždy vymazané. Vašmu sústredeniu prineste pozornosť vášho rozumu k vášmu spôsobu myslenia – myslíte si vtedy, že vašim najväčším cieľom na Zemi je prijatie Stvoriteľa? Keď nie tak je nutné si znovu spomenúť na vieru vašej bytosti.

Emotionen – Emócie

Nechajte vznikať vaše emócie, nechajte ich slobodné a liečte sa, vedzte, že to je proces manifaestácie slobody vašej bytosti a reality. Spoznajte, že vaše emócie nepatria vám. Je dôležité byť si vedomí, že ste jedna duša vo fyzickom tele, ktorá nechá vytvárať emócie vo vašej bytosti a zažiť ích – ale niektoré z tých emócií sa vytvárajú vo vás aby boli vedome uvoľnené a vyliečené od všeobecnej energie a vedomia ľudstva. To symbolizuje, že každý proces liečby a uvoľnenia, ktoré si dovolíte sa pohubuje do výhody energetickej vibrácie a liečby ľudstva.

Lasst eure Emotionen entstehen, lasst sie frei und heilt euch, wisst, dass dies ein Prozess ist, Freiheit innerhalb eures Wesens und Wirklichkeit zu manifestieren.

Erkennt, dass eure Emotionen nicht euch gehören. Es ist wichtig euch bewusst zu sein, dass ihr eine Seele in Existenz innerhalb eines physischen Körpers seid, das zweifellos Emotionen in eurem Wesen entstehen und erleben lässt, aber manche der Emotionen entstehen in euch, um bewusst losgelassen und geheilt zu werden von der allgemeinen Energie und Bewusstsein der Menschheit. Dies symbolisiert, dass jeder Heilungs- und Freigabe-Prozess, die ihr euch erlaubt loszulassen, sich in die Vorteile der energetischen Schwingung und Heilung der Menschheit bewegen.

Ihr seid eure Seele, eure Seele ist schön, großartig und weise. Die Emotionen, die ihr erlebt, gehören nicht zu eurer Seele und sind meistens die Art eures Körpers, sich mit Energien auseinanderzusetzen, die sich aufbauen, stagnieren oder sich durch externe Erfahrungen manifestieren. Negative oder unangenehm Emotionen manifestieren oft Mangel an Verständnis oder Mangel an Selbst-Liebe. Es ist wichtig zu erkennen, dass ihr nicht immer die Erfahrungen verstehen könnt, die ihr schafft oder manifestiert, aber ihr könnt erkennen, dass der Schöpfer immer ein größeres Bild und einen göttlichen Plan oder Zweck für eure Realität auf der Erde hat, der immer Erfüllung hervorbringen wird. Es ist auch wichtig zu wissen, dass Selbst-Liebe der größte Heiler ist, mit diesem Wissen können alle entstehenden Emotionen leicht freigegeben und geheilt werden. Ihr könnt dann leichter sehen, dass ihr nur größere Schwierigkeiten und Schmerz innerhalb erfahrt, wenn ihr mit den Emotionen verbunden seid.

Vy ste duša, vaša duša je krásna, úžasná a múdra. Emócie, ktoré zažívate nepatria k vašej duši a zvyčajne sú spôsob vyrovnania/vysporiadania sa vášho tela, ktoré vzniknú, stoja alebo sa manifestujú externými skúsenosťami. Negatívne emócie často manifestujú neporozumenie alebo nedostatok seba-lásky. Je dôležité rozpoznať, že nie vždy chápete skúsenosti, ktoré vytvárate alebo vyjadrujete, ale vy môžete pochopiť, že Stvoriteľ má vždy väčší obraz a božský plán alebo zmysel pre vašu realitu na Zemi, ktorý sa vždy splní. Tiež je dôležité vedieť, že seba-láska je najväčší liečiteľ, tou vedomosťou môžu byť všetky vznikajúce emócie uvolnené a vyliečené. Potom  môžete ľahšie vidieť, že len vtedy zažijete väčšie ťažkosti a bolesť  vo vašom vnútri keď ste s tými emóciami prepojení.

Teraz vznikajú emócie vo vnútri mnohých za účelom priniesť do reality ľudstva väčší pocit pre skúsenosť božskej slobody a rozšírenia. To bude potrebné pre ďalšie, pokračujúce stelesnenie duše každého jedného na fyzickej úrovni.

Emotionen entstehen jetzt innerhalb vieler mit dem Zweck, innerhalb der Realitäten der Menschheit ein größeres Gefühl für die Erfahrung göttlicher Freiheit und Ausdehnung zu bringen. Dies wird für die weitere Verkörperung der Seele eines jeden Menschen auf einer physischen Ebene benötigt.

Verbindung – Prepojenie

Vaše uznanie vášho neustáleho prepojenia a komunikácie so Stvoriteľom vám dovolí úplne uznať mágiu pocitu byť jeden so všetkým čo je Stvoriteľ.

Sústreďte sa na vaše neustále prepojenie. Je na čase byť v neustálom spojení a komukácii so Stvoriteľom, skutočne, vo vnútri vášho rozumu, emóciách a reakciách. Neexistuje žiaden druh oddelenia medzi vami a Stvoriteľom, len to čo sa rozhodnete veriť. Uznajte, že Stvoriteľ vás vždy neustále podporuje a delí sa s vami o náhlad, vedenie a podporu. Vaše neustále prepojenie a komunikácia so Stvoriteľom sa vyskytujú od vášho narodenia na Zemi. Je jednoducho nutné aby ste sa tomu otovorili a uznali, že Stvoriteľ neustále s vami existuje, vo vašom srdci a vašej duši, v pravde v každej buňke vašej bytosti. Keď sa na tú pravdu spomeniete tak zistíte, že vaše vedomie Stvoriteľa zvýši vašu schopnosť cítiť, vidieť, počuť, prežiť a uznať, že Stvoriteľ sa bude vyvíjať ďalej.  Začnete rozpoznávať a zažijete mágiu vo vašej realite – pokiaľ vy si uvedomujete, že každý okamih vašej reality je moment komunikácie a prepojenie so Stvoriteľom. Proces so Stvoriteľom, ktorý vás udržiava a sa s vami delí, presne tak ako vy Stvoriteľa prijímate a so Stvoriteľom sa delíte a zažívate v jednote, ste jeden so Stvoriteľom v Jedno-Bytí.

Eure Anerkennung eurer ständigen Verbindung und Kommunikation mit dem Schöpfer wird euch erlauben, die Magie des Gefühls mit allem was der Schöpfer ist Eins zu sein, vollständig anzuerkennen.

Konzentriert euch auf eure ständige Verbindung. Es ist an der Zeit, wirklich innerhalb eures Verstandes, Emotionen, Aktionen und Reaktionen in ständiger Verbindung und Kommunikation mit dem Schöpfer zu sein. Es gibt keine Form der Trennung zwischen euch und dem Schöpfer, nur das, wofür ihr euch entscheidet zu glauben. Erkennt, dass der Schöpfer euch kontinuierlich unterstützt, mit euch Einblicke, Führung und Unterstützung teilt. Eure ständige Verbindung und Kommunikation mit dem Schöpfer sind seit eurer Geburt auf dieser Erde aufgetreten. Es ist einfach notwendig, dass ihr euch vollständig öffnet und erkennt, dass der Schöpfer ständig mit euch existiert, in eurem Herzen und eurer Seele, in Wahrheit in jeder Zelle eures Wesens. Wenn ihr euch an diese Wahrheit erinnert, werdet ihr bemerken, dass euer Bewusstsein des Schöpfers eure Fähigkeit erhöht zu spüren, zu sehen, zu hören und anzuerkennen, dass der Schöpfer sich weiter entwickeln wird. Ihr werdet beginnen eine Form von Magie in eurer Realität zu erkennen und zu erleben, während ihr euch bewusst werdet, dass jeder Moment eurer Realität ein Moment der Kommunikation und Verbindung mit dem Schöpfer ist. Ein Prozess mit dem Schöpfer der euch erhält und mit euch teilt, ebenso wie ihr den Schöpfer empfangt und in Einheit mit dem Schöpfer das Eins-sein teilt und erlebt.

“Ich bin in ständiger Kommunikation und Verbindung mit dem Schöpfer, der Schöpfer antwortet mir immer.”

„Som v neustálej komunikácii a prepojení so Stvoriteľom, Stvoriteľ mi vždy odpovedá“.

Sústredení na tých päť oblastí, jedno cez čo sa v tom procese vzostupu pohybujete, robíte to vo vašej realite s viac ľahkosťou, dokonalosťou a láskou.

Vedzte, že ste vždy podporovaní mnou, archanjelom Rafaelom, nebeskými ríšami a Stvoriteľom.

Sme v láske s vami. Archanjel Rafael

Mit dem Fokus auf diese fünf Bereiche, durch was auch immer ihr euch in diesem Aufstiegs-Prozess bewegt, macht ihr es mit größerer Leichtigkeit, Vollendung und Liebe in eurer Realität.

Wisst bitte, dass ihr stets von mir, Erzengel Raphael, dem Himmlischen Reichen und dem Schöpfer unterstützt werdet.

Wir sind in Liebe mit euch.

Erzengel Raphael

EE Raphael durch Natalie Glasson, 06.11.2015 http://www.wisdomofthelight.com/

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/1115/0natalie.html

Das könnte Sie auch interessieren:

Heil-Energieübertragung mit Erzengel Raffael – 11.November 2015

Kommender Termin: Mittwoch 11. November 2015 – 21 Uhr (Neumond)

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52