ŽIVOT JE NEODVOLATELNÝ...


Botschaft von Saul: „Das Leben ist ein göttliches Geschenk, das niemals widerrufen wird" (19.April 2015)

von erst-kontakt @ 2015-04-22 – 08:41:15

Beschreibung: aul Botschaft

„Das Leben ist ein göttliches Geschenk, das niemals widerrufen wird"

Život je božský dar, ktorý nikdy nebude odvolaný“

Dobré ráno milý John. Ďakujem za tvoje volanie, tvoja únava nie je len z dôvodu nedostatku spánku ale tiež je to výsledok obrovských zmien energií, ktoré sa rútia na Zem aby obnovili vaše telá a vás pripravili na blížiaci sa vzostup. Nie, ty si to nenamýšľaš, ja ti to poviem tak aby si mohol tvoju únavu priznať – namiesto odsudzovať sa za ňu. Toto je čas intenzívnej aktivity pokiaľ sa doplňujú posledné aspekty pre zdokonalenie procesu vzostupu - aby váš vzostup bol rýchly a prechádzal hladko vpred a vám priniesol všetok úžitok, ktorý vám bol sľúbený.

Guten Morgen lieber John. Danke für deinen Ruf, deine Müdigkeit ist, dass es dir nicht nur in der letzten Nacht an Schlaf mangelt, sondern es ist auch ein Ergebnis der enormen Veränderung der Energien, die hinunter auf die Erde regnen, um euren Körper zu erneuern und auf den sich rasch nähernden Moment des Aufstiegs vorzubereiten. Nein, du bildest dir dies nicht ein, ich übergebe es dir so, damit du deiner Müdigkeit Zugeständnisse machen kannst, statt dich zu beurteilen. Dies ist eine Zeit intensiver Aktivität während die letzten verbleibenden Aspekte vom Aufstiegs-/Erwachens-Prozess der Menschheit vervollständigt wird, damit sich euer Aufstiegt schnell und glatt vorwärts bewegen kann und euch allen den Nutzen bringt, der euch so lange versprochen wurde.

Nun, das ist, was wir alle hoffen, so lasst es geschehen !!!!!!!!

Ihr lasst es geschehen, deshalb lasst eure Müdigkeit und vielleicht sogar Erschöpfung nicht eure Entschlossenheit schwächen, es zu verwirklichen. Ihr habt die Kraft, die Macht und die göttliche Unterstützung, um eure Ziele zu erreichen. Erneuert diese Absicht häufig und haltet sie aufrecht, weil es das ist, warum ihr inkarniert seid. Bevor ihr in dieser Zeit als Menschen auf die Erde kamt wusstet ihr, was einbezogen wurde und ihr wusstet auch, dass ihr erfolgreich sein würdet, dass Misserfolg keine Möglichkeit war ~ es war in der Tat vollkommen unmöglich ~ und tief in euch wisst ihr dies. Wenn Zweifel, Depressionen oder Ängste entstehen, bittet uns um Hilfe! Wir sind hier, um euch in jedem Moment zu unterstützen, eure Fragen an uns, eure Gebete und eure Klagen werden alle gehört und anerkannt. Wenn ihr nicht wüsstet, dass der göttliche Plan erreicht werden würde, hättet ihr vor langer Zeit die Arbeit aufgegeben, es ins Sein zu bringen. Als menschliche Wesen erlebt ihr Auf- und Ab-Stimmungen, weil ihr Teil des illusorischen Zustands der Trennung seid, und einer der Gründe, warum ihr jenes Auf und Ab erfahrt ist, weil ihr euch in jene hineinversetzen könnt, die auf der Erde sind, um zu helfen zu erwachen.

Vy to dovolíte – preto nedovoľte zoslabenie toho uskutočnenia únavou alebo dokonca vyčerpaním. Máte tú silu, tú moc a božskú podporu pre dosiahnutie vášho cieľa. Obnovujte ten úmysel a udržujte ho – lebo je to dôvod vašej inkarnácie. Predtým než ste na tento svet prišli vedeli ste, že budete úspešní – že neúspech nebola žiadna možnosť – bolo to skutočne nemožné – a hlboko vo vás to viete. Ak sa nastavia pochyby, depresie alebo strachy, proste nás o pomoc! Sme tu aby sme vás v každom momente podporovali. Všetky vaše otázky motlitby a sťažnosti budú vypočuté a uznané. Ak by ste nevedeli, že ten božský plán bude dosiahnutý – tak už dávno by ste vzdali jeho uskutočnenie. Ako ľudské bytosti zažívate hore-dole nálady, lebo sú časťou iluzórneho satvu rozdelenia a jedným dôvodom prečo zažívate tie stavy hore-dole je , že sa viete vžiť do tých, ktorí sú na Zemi – aby ste im pomáhali prebudiť sa.

Nič nebolo ponechané náhode, lebo ide o božský plán, ktorý je perfektný a bude dosiahnutý v správnom čase a riziká nie sú súčasťou toho plánu. Všetko je plánované perfektne ako bolo vždy – len, keďže v ilúzii je ťažké mať pocit istoty, chýba vnútorné vedomie a nemôžete sa k nemu ľahko dostať v každom momente. Pripomínajte si vždy, že božská vôľa vždy bude úplne dosiahnutá/uskutočnená – lebo neexistuje iná možnosť a uvoľnite sa s tým vnútorným vedomím pokiaľ láska naplní každý priestor vo vás, priestor, z ktorého ste odstránili všetky myšlienky a úmysly, ktoré s tým nie sú v súlade/harmónii.

Nichts wurde dem Zufall überlassen, da es sich um einen göttlichen Plan handelt, der perfekt zu seiner richtigen Zeit zum Abschluss gebracht wird, und die Risiken sind nicht Teil des Planes. Alles ist perfekt geplant, wie es immer gewesen ist, es ist nur, dass in der Illusion das Gefühl der Sicherheit, das innere Wissen schwierig für euch ist, um in jedem Moment darauf zuzugreifen. Erinnert euch immer, dass der Göttliche Wille immer vollkommen erreicht wird, so wie es sein muss, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt, und entspannt euch in dieses innere Wissen, während die Liebe jeden Raum in euch füllt, aus dem ihr Gedanken und Absichten entfernt habt, die nicht in perfekter Harmonie damit sind.

Gottes unendliche und intensive Liebe für euch liegt völlig jenseits eures menschlichen Verständnisses, akzeptiert sie einfach und fahrt fort euer Licht in die Höhe zu halten, wo Es benötigt wird, weil das wirklich euer Wille ist, der immer mit Gott ausgerichtet ist.

Božská nekonečná a intenzívna láska je pre vás mimo ľudského porozumenia, preto ju jednoducho akceptujte a neste vaše svetlo vysoko tam kde TO je nutné/potrebné. Lebo to je skutočne vaša vôľa, ktorá je vždy usmernená Bohom.

Každý jeden človek na Zemi sa teraz zaoberá spirituálnym vývojom ľudstva a rozhodne zúčastniť sa na prebudení – pokiaľ sa to deje. Ale obrovské množstvo ľudí zabudlo ich účel a často sa pýtajú či ľudský život má nejaký zmysel, vedľa egoriadeného úmyslu: „Byť číslo jeden a lepší ako každý iný“ a keď to nie je možné lebo sa cítia „nie tak dobrí ako iní“ – tak ich úmysel sa môže stať úmyslom, ktorý aj iných stiahne na ich vlastnú úroveň nedosiahnutelnosti a biedy.

Jeder einzelne Mensch auf der Erde ist in diesem Moment mit der spirituellen Entwicklung der Menschheit beschäftigt und beschließt, am Erwachen teilzunehmen, während es geschieht. Aber eine gewaltige Anzahl haben tatsächlich ihren Zweck vergessen und fragen sich oft, ob es einen wahren Sinn für das menschliche Leben gibt, neben der egogesteuerten Absicht: "Die Nummer Eins sein, besser als jeder Andere", und wenn das nicht möglich ist, weil sie sich als "nicht so gut, oder nicht gut genug als jeder Andere" fühlen, dann kann ihre Absicht eine Absicht werden, um andere zu ihrer eigenen wahrgenommenen Ebene des Elends und der Unzulänglichkeit herunterziehen.

Die Illusion wurde über viele Äonen in Betrieb gehalten, schwingt zwischen Perioden von Wohlergehen aller als Priorität, und Zeiten, in denen ein mächtiges Ego versuchte, alle anderen mit seinem Willen zu versklaven. Als Ergebnis wurden viele karmische Rückstände aufgelöst, um Raum in eurem herzen für die Liebe zu schaffen. Alle haben über die Äonen gelitten, weil die Illusion ein Ort ist, der sich auf Trennung, Verlassen-sein und den ständigen Kampf ums Überleben konzentriert. Jeder Mensch hat das erlebt und eine Vielzahl macht noch jene Erfahrung.

Ilúzia bola Äony udržiavaná v prevádzke a húpe sa medzi obdobiami blahobytu všetkých ako priorita, v ktorej jedno mocné ego sa pokúsilo zotročiť všetkých jeho vôľou. Ako výsledok boli rozpustené mnohé karmické pozostatky aby mohol vo vás byť uvoľnený priestor vo vašom srdci pre lásku. Všetci trpeli Äony, lebo ilúzia je miesto – kde sa koncentruje/hromadí rozdelenie, pocit opustenia a neustály boj o prežitie. Každý človek to zažil a mnohí to ešte prežívajú.

Stále je zretelnejšie, že konflikty a kontrola autoritárnych prostriedkov je neľudské a bláznivé. Mnohí, predovšetkým tí mladší medzi vami odmietajú podporovať tie staré metódy, lebo stále je zretelnejšia tá škoda, ktorú spôsobili tie cesty a čo pokračuje vo veľkých medzinárodných firmách – pokiaľ planéta je nebezpečne okrádaná za účelom zisku. Ale predsa – ako viete – neexistuje žiaden zisk okrádaním planéty, ktorá vás podporuje – lebo to nebezpečne podkopáva vaše schopnosti. Preto sa spájajú ľudia na celej planéte aby zmenili pravidlá, ktoré stanovili tí, ktorí dovolili tie egoistické a samodeštruktívne aktivity. A tie pravidlá sa zmenia!

Es wird immer deutlicher für die Mehrheit, dass Konflikte und Kontrolle autoritärer Mittel unmenschlich und verrückt sind. Viele, vor allem die jüngere unter euch weigern sich, die alten Methoden zu unterstützen, weil sie sehr deutlichen den Schaden sehen, den jene Wege verursacht haben und das von großen internationalen Firmen fortgesetzt wird, während der Planet im Interesse des Profits beraubt wird. Doch wie ihr wisst, gibt es keinen Gewinn in der Ausplünderung des Planeten, der euch unterstützt, weil das eure Fähigkeit gefährlich untergräbt. Deshalb vereinigen sich alle Menschen auf dem ganzen Planeten, um die Regeln zu verändern, die diese egoistischen und selbstdestruktiven Aktivitäten erlaubt haben. Und die Regeln verändern sich!

Das Leben ist ein göttliches Geschenk, das niemals widerrufen wird, es durchdringt das ganze sichtbare Universum und weit, weit darüber hinaus. Es gibt nur Leben - Liebe. Alles was existiert, ist in Liebe geschaffen worden, und jede Form hat Leben ~ es gibt keine Ausnahmen. Ihr seht Leben als Bewegung, aber eure Sinne als Menschen haben nur eine sehr beschränkte Fähigkeit andere Formen des Lebens wahrzunehmen, und deshalb, in eurem Zustand beschränkten Bewusstseins, den Zustand, den ihr erlebt während ihr in der Illusion eingetaucht seid, wählt ihr zu glauben, dass anorganisches Material leblos, tot ist.

Život je božský dar, ktorý nikdy nebude odvolaný, preniká celým viditelným vesmírom a ďaleko, ďaleko ďalej. Je len život – láska. Všetko čo existuje je stvorené s láskou a každá forma má/obsahuje život – neexistujú žiadne výnimky. Vy vidíte život ako pohyb, ale vaše zmysly ako človek majú len obmedzenú schopnosť vnímania iných foriem života a preto, v stave vášho obmedzeného vnímania, v ktorom žijete/ste vnorený v tej ilúzii volíte veriť, že anorganická hmota je bez života, je mŕtva.

V posledných pár sto rokoch, pokiaľ sa vaša veda vyvíjala bolo odhalené, že vaše predpoklady a „dokázané fakty“ sú falošné.

In den letzten paar hundert Jahren, während eure Wissenschaft sich entwickelt hat, ist entdeckt worden, dass viele ihrer Annahmen und "bewiesenen Fakten" falsch sind.

Wissenschaftlich fundierte "Fakten" werden ständig gefunden, aber sie sind nur teilweise wahr, oder sogar ganz falsch. Dies wird häufig auf die Inkompetenz der früheren Generationen zurückgeführt, während aber auch zugegeben wird, dass sie natürlich im Genuss der modernen Technik waren, um sie in ihrem Streben nach Wissen zu unterstützen.

Vedecky podložené „fakty“ sa neustále nájdu ale sú len čiastočne pravdivé alebo celkom falošné. To sa často prisudzuje predošlým nekompetentým generáciám, pokiaľ sa priznáva, že boli užívané modernou technikou na podporu úsilia o vedomosti.

Avšak mnohí zabúdajú, že predošlé generácie mali k dispozícii dnešnú „špičkovú technológiu“. Lenže, pole vedomostí sa rozširuje do novej cesty/smeru  a to vyžaduje pozerať si tie veci – a tie nové technológie budú rýchlo predbehnuté.

Allerdings scheinen viele zu vergessen, dass jener früheren Generationen die derzeitige "Spitzen-Technologie" zur Verfügung stand. Es ist nur, dass sich das Feld des Wissens in weiteren neuen Wegen ausdehnt und das erfordert, sich die Dinge anzuschauen ~ und selbst diese neue Technologie wird rasch überholt sein.

Eine große Anzahl in jeder neuen Generation scheint den Fehler zu machen zu denken, dass sie jetzt weit besser als jene sind, die vor ihnen waren, und sie können sich nicht vorstellen, dass auch ihnen sehr wahrscheinlich von Zeit zu Zeit Fehler nachgewiesen werden. So beschäftigen sie sich mit Aktivitäten, ohne die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass enormer Schaden folgen kann, wenn sie sich irren. Und natürlich kann der Beweis dieser Arroganz auf der ganzen Welt als kontinuierliche gedankenlose "Ernte" der Ressourcen der Erde angesehen werden, häufig neuen schweren Schaden verursachend, Schaden, der nicht geschehen könnte, wie die "Experten" zuerst sagten, und dann sagten, er könnte enthalten sein.

V každej novej generácii robí veľký počet vedcov chybu, že myslia, že teraz je všetko oveľa lepšie ako predtým a nevedia si predstaviť, že aj im pravdepodobne budú časom dokázané chyby. Zaoberajú sa aktivitami a neberú do úvahy možnosť, že môže tomu nasledovať obrovská škoda ak sa pomýlili. A samozrejme pozorujeme všade na svete dôkazy tej arogancie a pokračujúce bezmyšlienkové „úrody“ (krádeže) zemských zásob, ktoré často spôsobujú ďalšie škody – a experti predtým tvrdili, že to sa nemôže stať.

Avšak tá arogancia sa stáva teraz otáznou. Všade na svete povstávajú ľudia. Vyjasňujú dôkladne každému kto sa snaží udržať ten Status Quo, že to už nebude tolerované. Aj keď tie zákony boli vytvorené pre ochranu veľkých priemyselných-závodov – aby ich chránili a zaplatili ich škody, ktoré boli spôsobené ich aktivitami a ktoré umožňujú zabrániť náhradu akýchkoľvek nárokov alebo odškodnenia. Sú to úplne nezodpovedné zákony, ktoré nie sú presaditelné a budú odstránené.

Aber diese unglaubliche Arroganz wird jetzt in Frage gestellt. Überall auf der Welt stehen die Menschen auf. Sie machen jenen deutlich klar, die wünschen den Status Quo aufrechtzuerhalten, dass dies nicht mehr toleriert wird. Obwohl viele Gesetze zum Schutz der großen Industrie-Konzerne verabschiedet wurden, um sie davor zu schützen, für große Schäden, die sie durch ihre Aktivitäten verursacht haben aufzukommen und zu verhindern, dass irgendwelche Ansprüche gegen sie wegen Rückgabe oder Entschädigung angemeldet werden. Dies sind völlig unverantwortliche Gesetze, in Wahrheit sind sie nicht durchsetzbar und werden aufgehoben werden.

Große und dringend notwendige Änderungen in der Art und Weise, in der ihr auf der Erde lebt, sind in Kraft getreten, die sicherstellen, dass bereits verursachter Schaden repariert wird, und dass die anhaltenden schädlichen industriellen Aktivitäten rasch beendet werden.

Boli zavedené veľké a nutné zmeny vášho spôsobu žitia na Zemi, ktoré zaisťujú, že už spôsobené škody budú opravené a tie pokračujúce škodlivé priemyselné aktivity budú rýchlo ukončené.

Deje sa mnoho – zmeny vášho vzťahu k planéte tak aby úžitok bol v prospech celého ľudstva a v prospech samotnej planéty – o tom mainstream-médiá (TV, rádo...) nekomentujú. Preto nemajú mnohí z vás potuchu o fantastickom pokroku v očiste vášho priemyslu.  Všetko sa obrátilo, vzniká rovnováha a rýchlo sa prebúdza k životu nový vek všade na svete.

Vieles was geschieht, eure Beziehung zum Planeten zum Nutzen der ganzen Menschheit zu verändern und für den Planeten selbst, wird nicht von den Mainstream-Medien berichtet. Infolgedessen haben viele von euch sehr wenig Ahnung vom phantastischen Fortschritt, der darin gemacht wird, eure industriellen Aktivitäten zu bereinigen. Das Blatt hat sich gewendet, die Balance hat sich verschoben und das Neue Zeitalter erwacht schwingend überall auf der Welt zum Leben.

Dies ist eine Zeit für optimistische Begeisterung, lasst eure Zweifel und Besorgtheit gehen und erinnert euch häufig daran, dass ihr wisst, dass euer Erwachen nahe bevorsteht. Wenn ihr jeden Tag in euren inneren Raum der Stille geht, um Zeit im Gebet, Besinnung, Meditation oder einfach zu Entspannung zu verbringen, öffnet eure Herzen, um die Fülle von Liebe zu erhalten, die euch in jedem Moment angeboten wird, bittet, und wir helfen euch es zu spüren und wisst, dass Es euch in jedem Moment unterstützt.

Toto je obdobie optimstického nadšenia, opusťte vaše pochyby a starosti a pripomeňte si často, že vy viete, že čoskoro sa zjaví vaše prebudenie. Keď sa raz za deň stiahnete do vášho priestoru ticha vo vás – k motlidbe, zamysleniu, meditácii alebo jednoducho len k relaxácii, otvoríte vaše srdcia pre príjem plnosti lásky, ktorá sa vám neustále ponúka – proste a my pomôžeme aby ste to cítili a vedzte, že TO vás v každom okamihu podporuje.

Sme neustále s vami, ale keď sa sústredíte na vaše pochyby a starosti vtedy je ohrozená/zmeší sa vaša schopnosť cítiť našu prítomnosť. Dôverujte, že sme s vami, že vás držíme za ruku a objímame – a teraz vezmite/prijmite ten nasledujúci spontánny pocit blaha.  

S veľmi veľa láskou Saul

Wir sind ständig mit euch, aber wenn ihr euch auf eure Zweifel und Sorgen konzentriert, wird eure Fähigkeit unsere liebevolle Präsenz zu spüren, schwer gefährdet. Vertraut, dass wir mit euch sind, wirkungsvoll eure Hände halten und euch umarmen, nehmt das spontane Gefühl des Wohlbefindens an, das folgt.

Mit sehr viel Liebe, Saul

Saul durch John Smallman, 19.04.2015, http://johnsmallman.wordpress.com/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0415/0saul.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52