Vedomie a sebaláska...

Bewusstsein & Gesundheit: Selbstliebe ist einfach (von Nina Nell) – 10.Juli 2019

Povedomie a zdravie: Seba-láska je jednoduchá (Nina Nell) - 10. júla 2019

 

Obrázok: Alexas Fotografie - Pixabay.com

Seba-láska je téma, ktorú mnohí ľudia považujú za ťažkú. Zároveň nie je ťažké milovať sa alebo rozvíjať silné sebavedomie. Stačí venovať pozornosť niečomu veľmi dôležitému. Niečo také jednoduché, že to väčšina ľudí prehliada

Nina Nell

Seba-láska je pravdepodobne najdôležitejším pocitom na vytvorenie šťastného, ​​naplneného života. Bez seba-lásky zlyhávame pri najzákladnejších veciach. V každodennom živote, ako aj pri plnení našich veľkých želaní. Ak sa cítime, že nie sme hodní byť šťastní tak vždy budeme v zóne nešťastia, zažívame znovu a znovu to čo zodpovedá nášmu sebavedomiu.

V našej spoločnosti je veľký problém: ľudia sa neučia milovať sami seba. Namiesto toho sa učíme, že si musíme zaslúžiť lásku, uznanie, úctu a tak ďalej. Rozoznávame len výkonnosť - akoby to bola komodita na výmenu zbožia a vymieňa sa. To je v našom systéme veľká choroba. Od začiatku sa nám navrhuje, aby nie sme dosť dobrí na to aby sme mohli robiť čo si želáme, aby sme si zaslúžili to, čo je tak dôležité a zásadne dôležité. Milovať. Hodnotenie. Rozpoznávanie.

Naša seba-láska nie je závislá od vonkajších faktorov

Detská seba-láska, s ktorou prichádzame na svet, je rýchlo odtrénovaná. Čím starší sme, tým viac sa učíme, že hodnota vlastného JA závisí od vonkajších vecí: vzhľadu, spoločenského postavenia, bohatstva, materiálneho tovaru, povolania a kariéry, úspechu, vedomostí, maturitného vysvedčenia, známok, akademického titulu, rasy a kultúry , Farby pleti, náboženstva, pohlavia, IQ, talent, atď. Takže sa učíme, že sebaúcta je niečo, čo môže a musí byť nadobudnuté. A ak nemáme všetku spoločnosť, ktorá si cení našu hodnotu tak sa cítime menejcenní. Hanba a vina sa vyvíjajú v nás a viera, že si nezaslúžime všetky dobré veci v živote - pretože nie sme dosť dobrí.

Táto viera vzniká aj vtedy keď my ako deti nedostávame lásku a úctu. Alebo ak namiesto toho dochádza k neúcte alebo zneužitiu. To všetko potláča a zatieni pôvodnú seba-lásku, ktorá žije v nás všetkých. A to nás vedie k presvedčeniu, že si musíme zarobiť naše bohatstvo. To, že môžeme byť šťastní len vtedy, ak splníme požiadavky, to znamená, ak budeme dostatočne cenní. Tieto požiadavky však nikdy nebudeme schopní splniť, pretože systém nás naučil klamať. Je to lož, ktorou sa dá merať naša hodnota.

Sebaúcta sa nedá merať

Byť schopný merať sebaúctu znamená, že máme limity. Limity, v ktorých sa nachádza nameraná hodnota. Je to tá istá ilúzia, do ktorej sme sa dostali, pokiaľ ide o polaritu: jednotky merania a hodnotenia v protikladoch dobra a zla, ktoré aplikujeme na seba. Ale naša hodnota sa nedá merať v skutočnosti. Je mimo akejkoľvek mernej jednotky alebo hodnoty. A predovšetkým nie je závislá od ničoho.

Teraz sme vyrastali v tomto systéme a najprv sa musíme naučiť čo to znamená milovať a vážiť seba. Potrebujeme rozvíjať (alebo si pamätať) sebaúctu, pretože inak sa vždy budeme plížiť v našich naučených ne-sebahodnotných medziach. Pretože sebavedomie sa samozrejme odráža vo vonkajšom prostredí a znova a znova nám ukazuje, že si zjavne nezaslúžime byť šťastní.

Šťastie a láska nemusia byť zarábané

Toto je mylná predstava. Pretože nemusíte zarábať (snažiť sa o) šťastie. Rovnako ako aj o sebaúctu, lásku, uznanie. Naša hodnota je nezávislá od čohokoľvek alebo od nikoho a nie je merateľná. A šťastie je naše prvorodenstvo. Pretože čo je šťastie? Šťastie znamená radosť zo života a slobodného života. Preto sme tu. Nie sme narodení preto aby sme trpeli, kým neopustíme túto planétu. Pôvodná, prirodzená hnacia sila každej formy života je vývoj. A rozvíjanie sa deje prostredníctvom šťastia a slobody.

Systém, do ktorého sme sa narodili, nás naučil, že toto šťastie a slobodu si musíme zaslúžiť. Že nestačí. Ale ako by mohla byť stvorená bytosť narodená v tomto nekonečnom vesmíre? Byť vytvorený týmto vesmírom. Nemusí si zarobiť život - je to život.

Musíme sa k tomuto sebavedomiu vrátiť. Seba-láska začína uznaním seba samého - so všetkými (zjavnými) chybami. Musíme začať prijímať to čo sme - bez rozsudku, bez posudzovania. Musíme priniesť pochopenie, starostlivosť, lásku, uznanie a uznanie, ktoré sme vynechali. A to si vyžaduje čas a trpezlivosť. Ale je to tak dôležité, ako nič iné. Na našom sebavedomí sa buduje celý náš život.

Charakteristika sebavedomých ľudí

Aký je rozdiel medzi sebavedomou osobou a osobou, ktorá má nízke sebavedomie? Ak to vezmete do spoločného menovateľa, potom je riešenie jednoduché: osoba s nízkym sebahodnotením sa odmieta, pretože sa domnieva, že nie je v poriadku. Sebaistá osoba to však neurobí.

Je zaujímavé a dôležité pozrieť sa bližšie. Keď sa rozprávate so sebavedomým človekom, okamžite sa objaví veľmi silnú charakteristika: táto osoba nemá pocit, že je nejakým spôsobom zlá. A preto sa neodmieta. Táto osoba sa naučila stáť za sebou - aj za svojimi chybami. Nehanbí sa za svoje slabosti, ale skôr reaguje s humorom. Vie, že všetko čo má spôsobuje a úplne to prijíma. A nielen príčiny, ale aj ich účinky: slabé stránky / chyby. A to znamená, že môže tiež priznať svoje chyby. Je úplne schopná ospravedlniť sa za to, že niekomu ublížila. Ale v prvom rade odpustí sám sebe.

Sebavedomá osoba nie je bezchybná, nepoškvrnená ani dokonalá. Má slabiny, rohy a hrany rovnako ako každá iná osoba. Rozdiel je v tom, že ich úplne prijíma! Nemá pocit hanby alebo viny, pretože tieto pocity vyplývajú z myšlienky, že sa mýli. Ale ako môže byť niečo nesprávne, ak má všetko príčiny? Mraky osoby majú príčiny. Takže nie ste zlí, len prípad príčiny a následku. Nič viac. A to vie aj sebavedomá osoba. Vie to tak úplne, že nie je dôvod aby v sebe niečo odmietla. Samozrejme, že sa môže zmeniť, ak si myslí, že to dáva zmysel. Ale nepotrebuje odmietnutie.

Nízka sebaúcta nie je "nesprávna"

Na druhej strane, osoba s nízkym sebahodnotením robí len jednu vec inak ako sebaistá osoba: verí, že nie je v poriadku. Táto osoba sa nenaučila, že má pravdu, ako ten druhý. Dozvedel sa, že s ním sú veci zlé/nesprávne. Že jeho slabé stránky a chyby sú nesprávne, že osobné črty, vlastnosti, vlastnosti sú nesprávne, že niečo nie je v poriadku s jeho vzhľadom, jeho postojom, jeho myslením, jeho pocitmi, jeho životom, jeho minulosťou, jeho povahou ... alebo čokoľvek iné. Táto myšlienka zlého spôsobuje pocity hanby a viny. A spôsobuje veľmi nízke sebavedomie. Táto osoba má dojem, že jeho sebahodnota závisí od všetkých vecí, ktoré s ním sú nesprávne. A on si myslí, že hneď to (čo sa os neho vyžaduje) musí urobiť aby za niečo stál.

Vytvára silný pocit neistoty, trápenia, odlúčenia a nutkania vždy sa postaviť za seba. Aby sa nezdal byť tak dôležitý a dôležitý ako všetci ostatní. Takýto človek sa vždy snaží potešiť každého, pretože nechce byť odmietnutý. Odmietnutie je pre neho smrteľné, pretože sa už sám odmieta. Ak to robia aj iní tak jeho pocit je potvrdený a špirála non-self-esteem naďalej klesá. Aby to bolo ešte horšie, takýto človek odmieta nielen všetky svoje zjavné chyby a slabé stránky, ale aj - a to je najhoršie! - jeho nízke sebavedomie. Preto odmieta nielen svoje zjavné slabé stránky, ale aj nedostatok sebadôvery. A hanbí sa za to ...

Zdroj: https://www.sein.de/selbstliebe-ist-einfach/

 

Bewusstsein & Gesundheit: Selbstliebe ist einfach (von Nina Nell) – 10.Juli 2019

 

Bild: Alexas Fotos – Pixabay.com

Selbstliebe ist ein Thema, das viele Menschen als schwierig erachten. Dabei ist es im Grunde nicht schwer, sich selbst zu lieben oder ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Man muss nur etwas ganz Essentielles beachten. Etwas so Simples, dass es die meisten Menschen übersehen.

von Nina Nell

Selbstliebe ist das wohl wichtigste Gefühl, um sich ein glückliches, erfülltes Leben zu erschaffen. Ohne Selbstliebe scheitern wir an den grundlegendsten Dingen. Im Alltag sowie auch bei der Erfüllung unserer großen Wünsche. Wenn wir es uns nicht wert sind, glücklich zu sein, werden wir immer in der Komfortzone des Unglücks verharren und immer wieder das erleben, was unserem Selbstwertgefühl entspricht.

In unserer Gesellschaft gibt es ein großes Problem: Den Menschen wird nicht beigebracht, sich selbst zu lieben. Stattdessen lernen wir, dass wir uns Liebe, Anerkennung, Wertschätzung usw. verdienen müssen. Anerkennung bekommen wir nur durch Leistung – so, als wäre es eine Ware, die getauscht wird. Das ist eine große Krankheit in unserem System. Uns wird von Anfang an suggeriert, dass wir nicht gut genug sind, dass wir Leistung erbringen müssen, um uns das zu verdienen, was so essenziell und grundlegend wichtig ist. Liebe. Wertschätzung. Anerkennung.

Unsere Selbstliebe ist nicht abhängig von äußeren Faktoren

Die kindliche Selbstliebe, mit der wir auf die Welt kommen, wird uns schnell abtrainiert. Je älter wir werden, umso mehr wird uns beigebracht, dass der Wert des eigenen Selbst von äußerlichen Dingen abhängt: Aussehen, gesellschaftlicher Status, Wohlstand, materielle Güter, Beruf und Karriere, Leistung, Wissen, Schulabschluss, Noten, akademischer Grad, Rasse und Kultur, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, IQ, Talent usw. So wird uns beigebracht, dass Selbstwert etwas ist, dass erworben werden kann und muss. Und wenn wir all das nicht haben, das nach Meinung der Gesellschaft unseren Wert ausmacht, fühlen wir uns minderwertig. Scham und Schuld entwickeln sich in uns und es entsteht der Glaube, dass wir all die schönen Dinge des Lebens nicht verdient haben – weil wir nicht gut genug sind.

Dieser Glaube entsteht auch, wenn wir als Kinder keine Liebe und Wertschätzung bekommen. Oder wenn stattdessen Missachtung geschieht oder Missbrauch. All das verdrängt und überschattet die ursprüngliche Selbstliebe, die uns allen inne wohnt. Und das führt dazu, dass wir glauben, uns Glück verdienen zu müssen. Dass wir erst glücklich sein dürfen, wenn wir die Anforderungen dafür erfüllen, also wenn wir wertvoll genug sind. Aber diese Anforderungen werden wir nie erfüllen können, denn das System hat uns eine Lüge beigebracht. Es ist die Lüge, dass unser Wert gemessen werden kann.

Selbstwert kann nicht gemessen werden

Etwas messen zu können, bedeutet, dass es Grenzen hat. Grenzen innerhalb derer sich der Messwert befindet. Es ist dieselbe Illusion, der wir beim Thema Polarität auf den Leim gegangen sind: Maßeinheiten und Bewertungen in Gegensätzen von gut und schlecht, die wir auf uns selbst anwenden. Doch unser Wert kann in Wirklichkeit nicht gemessen werden. Er ist jenseits irgendeiner Maßeinheit oder Wertvorstellung. Und vor allem ist er nicht von irgendetwas abhängig.

Nun sind wir in diesem System groß geworden und müssen erst lernen, was es heißt, sich selbst zu lieben und wertzuschätzen. Wir müssen Selbstwert entwickeln (oder uns daran erinnern), weil wir sonst immer in den Grenzen unseres angelernten Nicht-Selbstwertes herumdümpeln. Denn dieser nicht vorhandene Selbstwert spiegelt sich natürlich im Außen und zeigt uns immer wieder von neuem, dass wir es scheinbar nicht verdient haben, glücklich zu sein.

Glück und Liebe müssen nicht verdient werden

Das ist jedoch ein Irrglaube. Denn Glück muss man sich nicht verdienen. Genauso wenig wie Selbstwert, Liebe, Anerkennung und Wertschätzung. Unser Selbstwert ist unabhängig von irgendetwas oder irgendwem und nicht messbar. Und Glück ist unser Geburtsrecht. Denn was ist denn Glück? Glück bedeutet, das Leben zu genießen und frei zu leben. Deswegen sind wir hier. Wir sind nicht geboren, um vor uns hin zu leiden, bis wir diesen Planeten wieder verlassen. Die ursprüngliche, natürliche Triebkraft jeder Lebensform ist Entfaltung. Und Entfaltung geschieht durch Glück und Freiheit.

Das System, in das wir hinein geboren wurden, hat uns beigebracht, dass wir uns dieses Glück und diese Freiheit verdienen müssen. Dass wir nicht genug sind. Aber wie könnte ein Wesen, das in dieses unendliche Universum hinein geboren wurde, nicht genug sein? Es ist von diesem Universum erschaffen worden. Es muss sich das Leben nicht erst verdienen – es IST das Leben.

Zu diesem Selbst-Bewusstsein müssen wir zurückkehren. Selbstliebe beginnt bei der Anerkennung des eigenen Selbst – mit allen (scheinbaren) Fehlern. Wir müssen mit der Akzeptanz all dessen beginnen, was wir sind – ohne zu urteilen, ohne zu bewerten. Wir müssen uns das Verständnis, die Fürsorge, die Liebe, Anerkennung und Wertschätzung entgegen bringen, die wir vermisst haben. Und das braucht Zeit und Geduld. Doch es ist so wichtig, wie nichts Anderes. Auf unserem Selbstwert ist unser ganzes Leben aufgebaut.

Merkmale selbstbewusster Menschen

Was ist der Unterschied zwischen einem selbstbewussten Menschen und einem Menschen, der ein geringes Selbstwertgefühl hat? Wenn man es auf einen gemeinsamen Nenner bringt, dann ist die Lösung einfach: Der Mensch mit dem geringen Selbstwertgefühl lehnt sich selbst ab, weil er glaubt, nicht richtig zu sein. Der selbstbewusste Mensch hingegen tut das nicht.

Es ist interessant und wichtig, sich das mal genauer anzusehen. Spricht man mit einem selbstbewussten Menschen, entdeckt man sofort ein sehr starkes Merkmal: Dieser Mensch hat nicht das Gefühl, auf irgendeine Art falsch zu sein. Und deshalb lehnt er sich auch nicht ab. Dieser Mensch hat gelernt, hinter sich selbst zu stehen – auch hinter seinen Fehlern. Er schämt sich nicht für seine Schwächen, sondern nimmt sie eher mit Humor. Er weiß, dass alles, was er ist, Ursachen hat und akzeptiert diese vollständig. Und nicht nur die Ursachen, sondern auch deren Auswirkungen: Die Schwächen/Fehler. Und das bedeutet, dass er sich seine Fehler auch eingestehen kann. Er ist durchaus in der Lage, sich zu entschuldigen, wenn er jemanden verletzt hat. Doch vor allem und zuallererst verzeiht er sich selbst.

Ein selbstbewusster Mensch ist nicht fehlerlos, makellos oder gar perfekt. Er hat genauso Schwächen, Ecken und Kanten wie jeder andere Mensch. Der Unterschied ist nur: Er akzeptiert diese vollständig! Er hat kein Gefühl von Scham oder Schuld, denn diese Gefühle resultieren aus der Vorstellung falsch zu sein. Wie kann aber etwas falsch sein, wenn alles Ursachen hat? Auch die Macken eines Menschen haben Ursachen. Sie sind also nicht falsch, sondern lediglich ein Fall von Ursache und Wirkung. Mehr nicht. Und das weiß ein selbstbewusster Mensch. Er weiß das so vollständig, dass es für ihn keinen Grund gibt, irgendetwas an sich abzulehnen. Natürlich kann er sich ändern, wenn er es für sinnvoll hält. Aber dazu braucht er keine Ablehnung.

Ein geringes Selbstwertgefühl ist nicht »falsch«

Ein Mensch hingegen mit einem geringen Selbstwertgefühl macht nur eine einzige Sache anders, als der selbstbewusste Mensch: Er glaubt, nicht richtig zu sein. Dieser Mensch hat nicht gelernt, dass er – so wie er ist – in Ordnung ist. Er hat gelernt, dass Dinge falsch an ihm sind. Dass seine Schwächen und Fehler falsch sind, dass Persönlichkeitsanteile, -merkmale, -eigenschaften falsch sind, dass irgendwas falsch an seinem Aussehen ist, an seiner Einstellung, seinem Denken, Fühlen, seinem Leben, seiner Vergangenheit, seinem Wesen … oder sonst irgendetwas. Diese Vorstellung, falsch zu sein, verursacht Scham- und Schuldgefühle. Und sie verursacht ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Dieser Mensch hat den Eindruck, dass sein Selbstwert von all diesen Dingen abhängt, die ja falsch an ihm sind. Und er denkt, dass er sie erst richtig machen muss, um etwas wert zu sein.

Es entsteht ein starkes Unsicherheitsgefühl, Verlegenheit, Zurückgezogenheit und der Drang, sich selbst immer hinten anzustellen. Denn er scheint ja nicht so wichtig und bedeutend zu sein, wie all die anderen Menschen. Solch ein Mensch versucht es immer allen recht zu machen, weil er nicht abgelehnt werden will. Ablehnung fühlt sich für ihn tödlich an, denn er lehnt sich ja bereits selbst ab. Wenn das auch noch andere tun, bestätigt sich sein Gefühl und die Spirale des Nicht-Selbstwertes geht weiter abwärts. Zu allem Überfluss lehnt ein solcher Mensch nicht nur all seine scheinbaren Fehler und Schwächen an sich ab, sondern auch – und das ist das Schlimmste! – sein geringes Selbstwertgefühl. Er lehnt also nicht nur seine scheinbaren Schwächen ab, sondern auch sein nicht vorhandenes Selbstbewusstsein. Und er schämt sich dafür…

Quelle und weiter: https://www.sein.de/selbstliebe-ist-einfach/

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29