ĽUDSTVO vyžaduje pravdu...

von erst-kontakt @ 2015-05-05 – 08:39:33

Beschreibung: esus Sananda

„Die Menschheit will die Wahrheit wissen, die Menschheit will Änderung und die Menschheit wird gehört!"

„Ľudstvo chce vedieť pravdu, ľudstvo chce zmenu a ľudstvo chce byť vypočuté“

My, ktorí sme v spirituálnych ríšach sme si plne vedomí vášho nepokoja pokiaľ s nádejou čakáte trpezlivo v priebehu prebudenia ľudstva. Sme si tiež vedomí vašich pochybností o božskom pláne pokiaľ médiá po celom  svete nekonečne rozširujú správy o ľuďoch, ktorí prežívajú utrpenie a zdanlivo sa nedeje nič na zmenšenie toho utrpenia, ktoré mnohí už dlho znášajú.

Wir in den spirituellen Reichen sind uns sehr eurer Unruhe bewusst, während ihr hoffnungsvoll wartet und beabsichtigt geduldig zu sein beim Erwachen der Menschheit. Wir sind uns auch eurer Zweifel über den göttlichen Plan sehr bewusst, während die Medien weiterhin scheinbar endlos über Gruppen von Menschen überall auf der Welt berichten, die heftiges Leid erfahren, während nichts zu geschehen scheint, um das Leid zu lindern, das so viele bereits für so lange Zeit durchmachen.

Was auf der ganzen Welt geschieht, ist wirklich der Höhepunkt, der zur Freilassung von altem Karma-Erbe der Menschheit führt, eine Freigabe, die ein wesentlicher Aspekt eures Erwachens-Prozess ist. Das karmische Erbe entfaltet sich jedes Mal, wenn Gedanken, Worte oder Handlungen nicht in Ausrichtung mit dem Willen Gottes sind, mit der Liebe, dem Leben und direkt mit dem Leben der Menschen.

To čo sa po celom svete deje je skutočne špička vášho prebudenia, v ktorej sa uvoľňuje stará karma-dedičstvo ľudstva, uvoľnenie, ktoré je podstatný aspekt procesu prebudenia. Karmické dedičstvo sa vyvíja každý krát keď myšlienky, slová alebo skutky nie sú v súlade s božskou vôľou, s láskou, životom a priamo sľudským životom.

Ako vám pred nedávnom už často bolo povedané – a ja musím opakovať – v poslednom storočí sa vyskytli na svete zmeny v mnohých kultúrach a rasách. S tými dvomi svetovými vojnami v prvej polovici minulého storočia začal ten proces lebo to utrpenie na oboch stranách bolo tak mocné/otrasné a o ktorom medzinárodné spravodajstvá informovali v každej časti Sveta. Tuhé egoistické postoje dávali odvahu ľuďom veriť, že ich strana mala v tom konflikte pravdu  a druhá strana nie. Veľmi oslabené boli zverejnené správy o tých neľudských/hrozných skutkoch, ktoré spáchali obe strany. Začiatkom boli pokusy o utajovanie tých najhorších skutkov a keď to bolo neúspešné tak sa pokúsili klamstvami ospravedlniť to.

Wie euch vor kurzem oft gesagt wurde ~ und ich wiederholen muss ~ sind enorme Einstellungs-Änderungen in vielen Kulturen und Rassen auf der Welt in den letzten einhundert Jahren aufgetreten. Mit den beiden Weltkriegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann der Prozess, weil das Leiden von vielen Beteiligten so entsetzlich war, und auch wegen der internationalen Berichterstattung, die diese schrecklichen Nachrichten in jeden Teil der Welt brachten. Starre egoistische Einstellungen ermutigten die Menschen zu glauben, dass ihre Seite im Konflikt Recht hatte und die andere Seite Unrecht. Stark geschwächt wurden Gräueltaten untergraben, die von allen Teilnehmern in diesen Kriegen begangen und mit der Zeit öffentlich bekannt wurden. Anfangs gab es Versuche, das Schlimmste davon zu verbergen, und wenn das nicht erfolgreich war, wurde versucht diese zu rechtfertigen.

Jene, die persönlich an den extremen Misshandlungen anderer beteiligt waren, waren beschämt, dann erschreckt, dass ihr Ruf geschädigt wurde und sie selbst zerstört, und sie bemühten sich, jeden der sie hören würde davon zu überzeugen, dass diese gegen sie gerichteten Anschuldigungen falsch wären. Viele waren in der Zeit erfolgreich, aber später kam in zahlreichen Fällen die Wahrheit heraus. Je mehr enthüllt wurde, umso schockierter und entsetzter waren die Menschen und eine Veränderung in ihrer Einstellung war unvermeidlich, während die Menschen schließlich überall zu erkennen begannen, dass Gewalt unausweichlich zu immer mehr Gewalt führt, aber niemals zu dauerhaftem Frieden.

Tí, ktorí sa osobne podielali na tých zneužívaniach na íných boli zahanbení, potom vystrašení, že ich meno utrpí škodu a oni budú zničení a preto sa snažili vyhlásiť tie obvinenia za falošné. Mnohí v tom boli v tom čase úspešní ale neskôr vyšla pravda na povrch v mnohých prípadoch. O čo viac bolo odhalené – o to viac boli ľudia šokovaní a zmena ich postoju bola nevyhnutná, pokiaľ ľudia konečne začali všade rozpoznávať, že násilie vedie k viac násiliu a nikdy k mieru.

Ale tá zmena tej prirodzenosti sa nedeje cez noc, nasledujúce generácie preberali ten postoj – a ako vidíte v dejinách Sveta, sú tie postoje veľmi nové – a to je to čo sa deje teraz.

Aber Veränderung dieser Natur geschieht nicht über Nacht, neue Generationen haben diese Einstellungen eingeflößt bekommen ~ wie ihr in der Geschichte der Welt sehen könnt, sind diese Einstellungen sehr neu ~ und das ist, was jetzt geschieht.

Auf der ganzen Welt hört ihr von Korruption und Unehrlichkeit in einem Maß, wie es vorher niemals enthüllt wurde, Berichte über Missstände, die schockierenden Wahrheiten, die verborgen sind und viel zu lange geleugnet wurden, sind zu hören. Dies ist eine enorme Veränderung! Jene, die Verheimlichungen unterstützen, fahren in Rückzugs-Gefechten fort weiteres "Durchsickern" von schädigenden Informationen zu verhindern, allerdings sind ihre Anstrengungen vergeblich. Die Wahrheit über so viele scheußliche Pläne und Aktivitäten, die so viele geschädigt, verletzt und auch großen Schaden dem Planeten und seiner Umgebung zugefügt haben, können nicht länger geheim gehalten werden.

Na celom svete počúvate o korupcii a neúprimnosti v miere ako nikdy predtým, správy o zlých situáciách/podmienkach, šokujúce pravdy, ktoré boli dlho skrývané a odmietané. To je obrovská zmena! Tí, ktorí podporovali utajovania pokračujú a pokúšajú sa ich spiatočnými-bojmi zabrániť ďalším odhaleniam – ale ich snaha je zbytočná.  Tá pravda o mnohých ohavných plánoch a aktivitách, ktoré mnohým škodili, mnohých zranili a tiež spôsobili veľké škody planéte už nemôže byť naďalej utajovaná.

Ľudstvo chce vedieť pravdu, ľudstvo chce zmenu a ľudstvo chce byť počúvané. Neexistuje žiadna cesta na udržanie moci starého poriadku, nehovoriac o kontrole nad prostriedkami moci. Väčšia časť ľudstva hľadá lásku a vie, že zaobchádzať s inými tak ako by si to želali oni voči sebe samým - to je jediná správna filozófia života aj keď väčšina to ešte nevie tak jednoducho vyjadriť.

Die Menschheit will die Wahrheit wissen, die Menschheit will Änderung und die Menschheit wird gehört! Es gibt wirklich keinen Weg, auf dem die alte Ordnung an der Macht, geschweige denn in Kontrolle über die Mittel der Macht zu bleiben. Die überwiegende Mehrheit der Menschen sucht Liebe und weiß, um selbst behandelt zu werden, wie sie es wünschen, sie andere liebevoll behandeln müssen, und das ist die einzig vernünftige Philosophie des Lebens, auch wenn die meisten von ihnen es nicht zu einfach ausdrücken würden.

Die großen Welt-Religionen haben viel zu verantworten hinsichtlich auf das Leiden, das so viele im Verlauf der Jahrhunderte erlitten haben. Diese verschiedenen Religionen entstanden durch Anhänger von weisen und liebevollen Menschen, die sie Liebe lehrten und in Aktion bewiesen, bevor ihre menschlichen Körper dem Staub übergeben wurden, aus dem sie kamen. Sehr schnell danach wurden von einigen, die diesen Menschen nahe gewesen waren, Regeln erstellt, deren Hauptzweck es war, die Autorität für sich selbst zu sichern, was ihnen erlaubte zu behaupten mehr Verständnis und Weisheit über die Bedeutung der Menschen und deren Lehren zu haben als alle anderen, die sie dann interpretierten und in gewissem Sinne sich selbst verherrlichten und in ihrer arroganten Selbst-Ernennung verkünden wollten.

Tie veľké svetové náboženstvá sú zodpovedné za utrpenia, ktoré mnohí museli storočia znášať. Tie rôzne náboženstvá vznikli prostredníctvom následovníkov múdrych a láskyplných ľudí, ktorí ich učili lásku a dokazovali ju v akcii ešte predtým než ich telá sa zmenili na prach, z ktorého pochádzali. Veľmi rýchlo potom niektorí z ich blízkeho okolia ustanovili pravidlá, ktorých hlavným  účelom bolo zaistiť si pre seba autoritu, čo im dovolilo tvrdiť, že majú viac pochopenia a múdrosti o zmysle ľudstva a ich učenia viedli k sebazvelebňovaniu a chceli to prehlasovať ich arogantnou seba-obnovou.

Organizované náboženstvá vznikli ako štruktúry moci za účelom zotročenia ľudstva podobným spôsobom ako králi a císari. Moc je veľmi zvodná. Raz obdržaná, je ťažko vzdať sa jej a nikdy sa neprevedie na iných jemne alebo s radosťou a tí, ktorí ju majú pokúšajú sa ospravedlňovať tvrdením, že ich poddaní potrebujú ich múdrosť a poznanie, ktoré majú len oni a vyžadujú bezpečné prostredie, v ktorom oni môžu žiť v mieri. Dlho to neverí nikto až do bodu kedy vodcovia nesplnia ich sľuby alebo sa vyvinú protihlasy a nakoniec v správnom období príde nový vodca, ktorý ich očividne zhodí z tróna.

Organisierte Religionen entstanden als Macht-Strukturen, um die Bevölkerungen in einer ähnlichen Weise zu versklaven, wie Kaiser und Könige. Macht ist äußerst verführerisch. Einmal gehalten, wird sie niemals sanft oder gerne aufgegeben, und jene die sie halten, versuchen es durch die Behauptung zu rechtfertigen, dass ihre Untertanen oder Anhänger die Weisheit und Erkenntnis brauchen, über die nur sie verfügen, um eine sichere Umgebung zu fördern, in der sie in Frieden leben können. Niemand glaubt das so lange, bis Führer die Versprechen gebrochen haben oder sich Gegenstimmen entwickeln und schließlich ein neuer Führer, zum richtigen Zeitpunkt, jene vom Thron zu stürzen scheint.

Die Menschheit hat in dieser Art und Weise über Äonen gelebt, wie eure reichlich vorhandenen verschiedenen Geschichten verdeutlichen, aber jetzt sind größere Veränderungen im Gange, weil das Licht von Gottes Liebe, die euch immer umgeben hat, als die einzige Macht erkannt wird, die jemals existiert hat. Sie ist unendlich und ewig. Sie ist die Macht des Selbst-Sein/Selbstheit, mit der Gott jedes einzelne seiner Kinder ausgestattet hat, und das bedeutet, dass nur Gott antwortet, Der euch unendlich liebt, genau wie ihr seid, so wie Er euch schuf. Ihr könnt nichts machen, um euch zu verbessern, um Seine Zustimmung zu gewinnen, weil ihr sie bereits habt und kein anderer Mensch hat das Recht oder die Autorität, euch in Seinem Namen zu be- oder zu verurteilen. Das zu tun bedeutet zu versuchen Gott zu beurteilen!

Ľudstvo žilo tým spôsobom cez Äony, ako dokumentujú vaše rozličné pohádky ale teraz sa dejú väčšie zmeny, lebo svetlo božskej lásky, ktorá vás vždy obklopovala je uznávaná ako jediná moc, ktorá vždy existovala. Je nekonečná a večná. Je to moc toho JA-bytia/samobytia, s ktorou Boh naplnil každé jediné z jeho detí a to znamená, že len Boh odpovedá, Boh, ktorý vás nekonečne miluje takých akí ste, ako vás on stvoril. Vy nemôžete prispieť ničím k vášmu zlepšeniu, získať jeho súhlas – lebo ho už máte a žiaden iný človek nemá právo alebo autoritu vás v jeho mene odsudzovať alebo súdiť. Pokúsiť sa o to znamená odsudzovať Boha!

Boh je láska... Láska je... VY. Každý jeden z vás je láska, lebo to je to, ako ste boli stvorení. Prechodne ste to stratili z očí, máte nepredajnú prirodzenosť a to je zostávajúce/vždy existujúce vedomie vašej skutočnej prírody, ktorá vás vedie procesom prebudenia.

Vy, každý jeden z vás, obrátením vašej pozornosti do vášho vnútra aby ste našli božské svetlo, ktoré vo vás večne horí – tým vsadíte úmysel poznať Boha. Ten úmysel začína pustením/opustením všetkých aspektov, ktoré majú pôvod v ilúzii a NIE sú v súlade s láskou. To cestovanie môže byť obtiažne keď sa na vás údajne útočí alebo ste posudzovaní  a keď sa pokúsite brániť. Ale ako už často bolo povedané, vždy ste úplne podporovaní Božskou láskou. Udržujte ten úmysel byť naďalej láskyplní lebo to je vaša jediná možnosť prebudenia a tak budete to – čo vy chcete byť.

Gott ist die Liebe… Liebe ist… Ihr. Jeder einzelne von euch ist die Lieben, denn das ist, wie ihr geschaffen wurdet. Ihr habt es vorübergehend aus den Augen verloren, ihr habt eure unveräußerliche Natur, und es ist das bleibende Bewusstsein eurer wahren Natur, das euren Prozess des Erwachens führt.

Ihr, jeder einzelne von euch, wenn ihr euch nach innen wendet, um das göttliche Licht zu suchen, das ewig innerhalb von euch brennt, setzt ihr damit die Absicht Gott zu kennen. Diese Absicht beginnt damit, alle Aspekte von euch loszulassen, die aus der Illusion und NICHT im Einklang mit der Liebe sind. Die Reise kann schwierig sein, wenn ihr scheinbar angegriffen oder beurteilt werdet und versucht euch selbst zu verteidigen. Wie jedoch so oft mitgeteilt wurde, werdet ihr in jedem Moment vollkommen von Gottes Liebe für euch unterstützt. Haltet weiterhin die Absicht, nur liebevoll zu sein, weil eure einzige Option dann zu erwachen ist, und so werdet ihr das, so ihr wollt.

Euer liebender Bruder Jesus

Jesus durch John Smallman, 03.05.2015, http://johnsmallman.wordpress.com/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0515/0jesus.html

 

 

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19