Pyramída svetla nad Európou...

von erst-kontakt @ 2015-04-12 – 07:48:34

Beschreibung: ady Nada

„Eine Pyramide des Lichts über Europa“ – „Pyramída svetla nad Európou“

Milí ľudskí anjeli, poslanci mieru vítajte vo vnútornom kruhu svätej ruže. Otvorte ešte viac vaše srdce pre viac poslania/úlohy lásky, súcitu a vďačnosti.

Pokiaľ vdýchavate stelesňujete plameň lásky Krista vo vašom srdci. Ja som tu milí aby som sa dotkla srdca každého jedného s láskou Krista.

Geliebte menschliche Engel, Botschafter des Friedens, willkommen im inneren Kreis der Heiligen Rose. Lasst sich jetzt euer Herz für noch mehr Berufung zu Liebe, Mitgefühl und Dankbarkeit öffnen.

Während ihr einatmet, verkörpert ihr die Flamme der Liebe, die Flamme des Christus in eurem Herzen. Ich bin hier, ihr Lieben, das Herz eines jeden einzelnen mit der Liebe Christus zu berühren.

Die dreifache Flamme in euer Herz weben – viazať trojnásobný plameň do vášho srdca

Ako poslanci mieru/pokoja, čo vy ste prineste plameň lásky do vašich srdcí. Prineste do vášho srdca plameň súcitu a vďačnosti. Plameň lásky prinesie matka Maria a plameň súcitu a vďačnosti je prinášaný Quan Yin –ou.

Ten trojnásobný plameň lásky, mieru, súcitu a vďačnosti horí teraz vo vašej srdcovej čakre.... Dovoľte mi široko otvoriť vašu srdcovú čakru. Dovoľte aby sa matka Maria  a Quan Yin priblížili pokiaľ my sa spájame do jedného celku ... My otvárame vašu srdcovú čakru a aktivujeme ten trojnásobný plameň a každým nádychom bude ten plameň láský rásť.

Ten rubínovo-zlatý plameň lásky a svetlomodrý plameň mieru a oranžový plameň súcitu a vďačnosti sa prepájajú...

Nechajte nás ten plameň vpliesť do vás ... Nechajte nás ten plameň vpliesť do Sveta.

Als Botschafter des Friedens, die ihr seid, bringt ihr die Flamme des Friedens in eure Herzen. Bringt die Flamme des Mitgefühls und der Dankbarkeit in eure Herzen. Die Flamme des Friedens wird von Mutter Maria und die Flamme des Mitgefühls und der Dankbarkeit wird von Quan Yin gebracht.

Diese dreifache Flamme der Liebe, des Friedens, des Mitgefühls und der Dankbarkeit brennt jetzt in eurem Herz-Chakra…. Erlaubt mir euer Herz-Chakra weit zu öffnen. Lasst Mutter Maria und Quan Yin sich nun nähern, während wir Eins werden…. Wir öffnen euer Herz-Chakra und aktivieren die dreifache Flamme, und mit jedem Atemzug wird diese Flamme riesig, immer mehr und mehr wachsend….

Die Rubin-goldene Flamme der Liebe, die hellblaue Flamme des Friedens und die orange Flamme des Mitgefühls und der Dankbarkeit werden zusammen eingehüllt….

Lasst mich diese Flamme in euch einweben…. Lasst uns diese Flamme in die Welt einflechten…!

Eine Pyramide des Lichts über Europa! – Pyramída svetla nad Európou!

Počas toho budete teraz vidieť tie energetické-kanály ako pyramídu nad Európou, ktorá bude uzemnená anjelskou-ligou zo Síria a zakotvená do energetického pola nad Európou.

Währenddessen werdet ihr jetzt diese Energie-Kanäle über Europa als Energie-Pyramide sehen, die von der Erzengel-Liga von Sirius geerdet und auf das Energie-Gitter von Europa verankert wird.

Seht über der Spitze der Pyramide eine schöne Lotos-Blüte und erlaubt, dass sich die Flamme der Liebe, des Friedens, des Mitgefühls und der Dankbarkeit mit der Lotos-Blüte auf der Spitze der Pyramide vereinigt.
Fühlt die Flamme eures Herzens sich mit diesem Lotos sowie allen übrigen menschlichen Engeln, Botschaftern des Friedens in der Welt sich verbinden, die mit diesem Lotos auf der Spitze der Pyramide Verbindung aufnehmen mit dem Ziel Mitgefühl, Liebe, Frieden und Dankbarkeit den Menschen von Europa zu bringen. Bitte sendet es allen diesen Menschen, um sie aus der Trennung herauszubekommen und in die Einheit zu bringen. Um in die Beziehungen unter den Menschen und Nationen Frieden und Liebe zu schaffen….

Vidíte  nad špičkou tej pyramídy pekný lotosový kvet a dovoľte aby sa ten plameň lásky, mieru, súcitu a vďačnosti prepojil s tým lotosovým kvetom.                         Cíťte prepojenie plameňa vášho srdca a všetkých ľudských anjelov, poslancov mieru vo svete, ktorí preberú prepojenie s tým lotosovým kvetom na špičke pyramídy za účelom priniesť súcit, lásku, mier a vďačnosť ľuďom v Európe. Prosím posielajte to všetkým tým ľuďom aby mohli byť vytiahnutí z toho rozdelenia a mohli byť prinesení do celistvosti. Na vytvorenie lásky a mieru vo vzťahoch medzi ľuďmi a národmi....

Prepojte sa každý deň do meditácie. Vítajte stále viac ľudí aby sa stali poslancami mieru, ktorí v skutočnosti ste! Lebo – moji milí ľudskí anjeli – to je vaša úloha. Vy ste strážci tohto pola. Vy ste strážci vašich bratov a sestier. Aktivácia toho strážca-krištálu v Ägäi v tom veľmi pomohla. To čo sa potrebuje teraz je rozšírenie a vysadenie kódov do jadra každej jednej buňky človeka/ľudstva...

Verbindet euch jeden Tag in der Meditation. Ladet immer mehr Menschen ein Botschafter des Friedens zu werden, der ihr wirklich seid! Denn, geliebte menschliche Engel, das ist eure Aufgabe. Ihr seid die Hüter dieses Feldes. Ihr seid die Hüter eures Bruders/Schwester. Die Aktivierung des Hüter-Kristalles in der Ägäis hat sehr dabei geholfen. Was jetzt benötigt wird, sind die Ausdehnung und die Aussaat der Codes in den Kern einer jeder Zelle der Menschheit….

Seht jetzt die Legionen von Engeln, die Segnungen des Lichts, göttliche Gedanken, Hoffnung, Mitgefühl, Dankbarkeit, Wahrheit und Ausdehnung bringen sie in das Bewusstsein der Menschen…. Lasst die Flamme euer Herz-Chakra noch mehr öffnen. Fühlt die Vereinigung zwischen euch, fühlt die Einheit in Europa….

Vidíte tie légie anjelov, ktorí prinášajú žehnania svetla, božské myšlienky, nádej, súcit, vďačnosť, pravdu a rozšírenie do vedomia ľudí... Dovoľte otvoriť vašu srdcovú čakru ešte viac. Cíťte to prepojenie medzi vami, cíťte jednotu Európy...

Milí, tá zmena sa prenáša/bude prenášaná priamo od buňky k buňke a zaplaví celý Európsky kontinent. Rozdelnie sa rozpadne a ilúzia duality bude ukončená.

Ihr Lieben, die Veränderung wird direkt von Zelle zu Zelle übertragen werden und es wird den ganzen europäischen Kontinent überschwemmen. Die Trennung wird zusammenfallen und die Illusion der Dualität wird beendet.

Die Magie des Himmels ist auf der Erde verankert! – Mágia neba je zakotvená do Zeme.

Prišiel čas pracovať na zvrate reality temnoty a priniesť svetlo do každej akcie/skutku v každom človeku. Ako jeden budete stále silnejší a potom bude/príde skutočné ráno lásky! Vy budete počuť tie trompéty anjelov! Budete kráčať ľahko po Zemi a uctievať s otvoreným srdcom planétu a kráľovstvá a obklopíte všetko láskou...

Nechajte ten plameň s vami spolupracovať – a tiež pracujte s tým plameňom. Pokiaľ sa zotavujete – budete uzdravení....!

Die Zeit ist gekommen an der Umkehrung der Realität der Finsternis zu arbeiten und Licht in jede Aktion, in jeden einzelnen Menschen zu bringen. Als Eins werdet ihr immer stärker, ihr Lieben, und dann wird die Dämmerung der Liebe Wirklichkeit werden! Ihr werdet die Trompeten der Engel hören! Ihr werdet sanft auf der Erde gehen und den Planeten und die Königreiche ehren, mit offenen Herzen ehrend, werdet ihr alles in Liebe umfassen….

Lasst die Flamme mit euch zusammenarbeiten ~ arbeitet auch ihr mit dieser Flamme. Während ihr genest, werdet ihr geheilt werden…!

Seht, wie viele Engel in diesem Moment mit Menschen sprechen, und wenn ihr es nicht sehen könnt, ist es auch nicht wichtig. Lasst es euer Herz erkennen. Erlaubt eurem Herzen es wahrzunehmen.

Fühlt die Engel, wie sie jetzt die Menschen zu guten Dingen veranlassen, überall in der Nachbarschaft, in jedem Haus, in jedem Land ~ unaufhörlich. Diese himmlische Lebendigkeits-Aktivität wird in der irdischen Realität klarer, weil ihr es erlaubt habt, weil ihr als Hüter der dritten Dimension erlaubt habt zu dieser Zeit in der Geschichte der Erde zu geschehen. Und das ist die Revolution der Liebe. Dies ist euer Fest, ihr Lieben, und es ist die Zeit, es zu feiern. Es ist Zeit für die Einheit und nicht für Trennung!

Viďte koľko anjelov hovorí práve teraz s mnohími ľuďmi a keď sa vám nepodarí vidieť to – tak to tiež nie je dôležité. Nechajte vaše srdce rozpoznať to. Dovoľte vášmu srdcu vnímať to.

Cíťte tých anjelov ako navedú/privedú ľudí k dobru, všade v susedstve, v každom dome, v každej krajine – neprerušitelne. Tá nebeská životná aktivita bude jasnejšia v pozemskej realite lebo vy ste to dovolili, lebo ste ako strážci v tretej dimenzii dovolili aby sa to uskutočnilo v tomto čase dejín Zeme. A to je revolúcia lásky. To je vaša oslava a a teraz je obdobie osláv. Je čas pre jednotu a nie rozdelenie!

Objímame vás s vibrujúcim srdcom matky-bohyňe odkiaľ je prenášaný ten lotosový-kvet lásky a tá premena-energie na Zemi žiari a my sa priblížujeme ešte viac s božským vesmírom lásky.

Tak teraz otvoríme ešte viac pole božskej mágie a vložíme do každého srdca nektár Matky-Bohyňe na zjemnenie tých najťažších oblastí srdca. Nechajte nás spoločne priasť ten energetický potenciál a otvoriť portál/bránu 8-8-8, portál nekonečnosti....

Wir umfassen euch im schwingenden Herzen der Mutter-Göttin, woher die Lotos-Blüte ihre Liebe überträgt und diese Energie-Wende auf die Erde strahlt und wir uns noch mehr dem göttlichen Universum der Liebe nähern.

Nun öffnen wir das Feld göttlicher Magie ins Herz eines jeden von euch und wir übertragen in eure Herzen den Nektar von Herzen der Mutter-Göttin, um die schwierigsten Bereiche des Herzens zu mildern. Lasst uns gemeinsam dieses Energie-Potential weben und das 8-8-8-Portal, das Portal der Unendlichkeit öffnen….

Maria Magdalena

Maria Magdalena durch Paschalis Kazakopoulos, April 2015,http://www.angelshouse.eu/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0415/6pyra-europa.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

aktualizované: 16.04.2024 17:00:00