Správa od vzostúpených majstrov...

Botschaft von den Aufgestiegenen Meistern: „Das Treffen der Meister“ (durch Natalie Glasson) - 31.Oktober 2014

 

Správa od vzostúpených majstrov: Stretnutie majstrov

von erst-kontakt @ 2014-11-03 – 09:26:17

                                                       „Das Treffen der Meister“

Die Aufgestiegenen Meister 31.10.2014

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/grafiken/seitenbilder/meister/djwalkhul200.jpg

Djwhal Khul

Djwhal Khul

S veľkou radosťou sme my vzostúpený majstry zhromáždení v ashrame a sídle Mahachohan Saint Germain. Ako zvyčajne sme sa zhromáždili za účelom rozdelenia toho čo sme spoločne prijali od stvoriteľa, ktorý vytvoril sústredenie zhromáždeného vedomia za účelom vsadiť ho do Zeme a do vedomia ľudstva. Ten proces nám dovoľuje  deliť sa o prijatú energiu od stvoriteľa so všetkými dušami, ktoré prežívajú pozemské „cestovanie“, na ktorom aj my sme sa delili. Sme tuná aby sme podporovali spiritualitu, rozvoj lásky, vzostúpenie a rozšírenie všetkého. Každý z vás je tu dnes srdečne vítaný, ja s úctou zdravím s rozširujúcou sa láskou Mahachohan Saint Germain, Lady Portia, Master Kuthumi, Lord Melchizedek, Meister el Morya, majstra Serapis Bey, Lady Nada, Lady Qaun Yin, majstra Jesus, majstra Hilarion, majstra Paul, majstra Joshua, Lady Palas Athene, Lady Andromeda, majstra Lanto a Lorda Budha. Prosíme stvoriteľa tento svätý priestor zaplaviť a priniesť zlepšenú inšpiráciu a zväčšenie nášho cieľa – liečiť a priniesť viac prebudenia do vedomia ľudstva. Žehnanie pre všetkých.

Mit großer Freude sind wir als Aufgestiegene Meister im Ashram und Sitz des Mahachohan Saint Germain versammelt. Wie üblich sind wir zusammengekommen, um das zu teilen, was wir vom Schöpfer miteinander empfangen haben, der einen Fokus schuf, unser versammeltes Bewusstsein in die Erde und in das Bewusstsein der Menschheit auszusäen. Dieser Prozess erlaubt es uns, die gesammelte und gleichzeitig vom Schöpfer empfangene Energie mit allen Seelen zu teilen, die die irdische Reise erleben, an der wir alle teilgenommen haben. Wir sind hier, um Spiritualität, die Entwicklung der Liebe, den Aufstieg und die Ausdehnung für alles zu unterstützen. Jeder von euch ist heute hier herzlich willkommen, ich ehre und grüße mit demütiger und sich ausdehnender Liebe Mahachohan Saint Germain, Lady Portia, Master Kuthumi, Lord Melchizedek, Meister El Morya, Meister Serapis Bey, Lady Nada, Lady Quan Yin, Meister Jesus, Meister Hilarion, Meister Paul, Meister Joshua, Lady Pallas Athene, Lady Andromeda, Master Lanto und Lord Buddha. Wir bitten den Schöpfer unsere Seelen und den heiligen Raum zu überfluten und verbesserte Inspiration und Vergrößerung unseres Ziels zu heilen und mehr Erwachen in das Bewusstsein der Menschheit zu bringen. Segen für alle.

Naše stretnutie by som chcel začať s vytvorením osvietenej energie a nápadmi/myšlienkami, ktoré cez moju bytosť budú prenášané a usmernené stvoriteľom. Tá energia prišla pre mňa veľkou mocou. Vidím súvislosti v mojej vlastnej bytosti a rozpoznám moje vlastné majstrovstvo na Zemi. Pokiaľ my sme v TERAZ v izolovaných pozíciách na Zemi prežívali vzostup, ľudstvo sa vyhlasuje už teraz k vzostupu energiou jednoty. Každá duša prežije vzostup a majstrovstvo osobne a ako jedinečný ten obrovský prepojený odzrkadlujúci zosilňujúci a svedecký vzostup. V mojom spirituálnom vzostupe na Zemi, v čase keď tá energia bola len tým slovom pomenovatelná/rozpoznatelná - je to slovo a energia, ktorá zlomí hranice viery rozdelenia a prebudí vieru v jednotu. Na Zemi som súčasne rozpoznal, že stvoriteľov-manifest v živote - je stvoriteľ všade a je všetko. Táto energia a pocit jednoty stvoriteľa so mnou ako uznaná prirodzená súčasnosť stvoriteľa – cítim sa zväčšený v túžbe priniesť do Zeme a ľudstva zväčšené vedomie. Dovoľte rozpoznať všetkým, že stvoriteľ je všade prejavený/prítomný vo všetkých prejaveniach okamžite a prispôsobivo so všetkým splynutý v jednote. Dovoľte si zažiť stvoriteľa vo všetkých aspektoch vášho bytia a súčasne vytvoriť aktiváciu prebudeného svetla, lásky, vedomia a spomienok. Som stvoriteľom vedený na rozšírenie tejto energie a vytvoriť mocnú vlnu prebudenia vo všetkých a predovšetkým zlepšenie a zrýchlenie procesu rastu a spomienku tých, ktorí to svetlo už objímajú a sa oň delia a s väčšou hĺbkou a jemnosťou inšpirujú iných dosiahnuť to isté prebudenie vo svojom vnútri. Cítim sa vedený deliť sa s ľudstvom o súčasnosť/rovnočasovosť a pripraviť tých, ktorí vytvárajú väčšie uznanie stvoriteľa vo všetkých oblastiach existencie a manifestácie - prejavu.

Ich möchte unser Zusammensein damit beginnen, eine erleuchtete Energie hervorzubringen und Ideen, die durch mein Wesen vom Schöpfer übertragen und gelenkt werden. Die Energie ist für mich mit großer Macht gekommen. Ich sehe ihre Parallele in meinem eigenen Wesen und erkenne meine eigene Meisterung auf der Erde. Während wir oft im JETZT unseren Aufstieg in isolierten Positionen auf der Erde erfahren haben erklärt sich die Menschheit bereits, in der Energie der Einheit aufzusteigen. Jede Seele wird ihren Aufstieg und ihre Meisterschaft als persönlich und einzigartig erleben, jeweils reflektierend, den großartigen vereinigten Aufstieg aller kräftigend und bezeugend. In meinem eigenen spirituellen Aufstieg auf der Erde gab es eine Zeit, die Energie zu erkennen, die nur mit dem Wort gleichzeitig bezeichnet werden kann. Es ist ein Wort und die Energie, die Schranken des Glaubens an Trennung durchbricht und den Glauben an Einheit weckt. Auf der Erde erkannte ich gleichzeitig das Schöpfer-Manifest im Leben, der Schöpfer ist alles und überall. Diese Energie und das Gefühl der Einheit des Schöpfers mit mir als anerkannte natürliche Gleichzeitigkeit des Schöpfers, fühle ich mich vergrößert in dem Bedürfnis, ein größeres Bewusstsein in die Erde und in die Menschheit zu bringen. Lasst alle erkennen, dass der Schöpfer überall ist, in allen Manifestationen augenblicklich und angemessen als Eins verschmolzen. Erlaubt euch alle den Schöpfer in allen Aspekten eures Seins zu erleben, gleichzeitig die Aktivierung des erwachten Lichts, Liebe, Bewusstsein und Erinnerung innerhalb schaffend. Ich werde vom Schöpfer geführt, diese Energie jetzt weit auszudehnen und eine mächtige Welle des Erwachens innerhalb aller zu schaffen, vor allem die Verbesserung und Beschleunigung des Wachstums-Prozesses und der Erinnerung all jener, die bereits das Licht umarmen, während sie es teilen und mit größerer Tiefe und Sanftheit das gleiche Erwachen innerhalb anderer inspirieren können. Ich fühle mich geführt, die Gleichzeitigkeit mit der Menschheit zu teilen und jene vorzubereiten, um eine größere Anerkennung des Schöpfers innerhalb aller Bereiche der Existenz und Manifestation aufzubauen.

Saint Germain

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/grafiken/seitenbilder/meister/saintgermain200.jpg

Stotožňujeme sa v tom vysadení pravdy a tak bude povolené aktivovať rovnočasovosť stvoriteľa, túto energiu vložiť do Zeme a ľudstva pre intenzívnejšiu aktiváciu. Nech vedome manifestujú/prejavujú energiu jednoty všetci stvoritelia a súčasne zažijú jednočasovosť stvoriteľa. Nech ten manifest/prejav úplne rozpustí v božskom načasovaní presvedčenie rozdelenia a nedostatku. Stvoriteľ je jednočasovosť/rovnočasovosť a mnoho jeho aspektov môže byť prežívaných keď si dovolíte otvoriť svoje vnímanie pre jednotu a vaše prepojenie so všetkými aspektmi stvoriteľa. Pozívame ľudstvo, Zem a matku Zem prijímať našu energiu, ktorú teraz vysielame.

Wir sind uns einig in dieser mächtigen Aussaat von Wahrheit und so wird es gewährt, von jedem Aspekt unseres Wesens die Gleichzeitigkeit des Schöpfers zu aktivieren, diese Energie tief in die Erde und die Menschheit für ihre intensivere Aktivierung fließen zu lassen. Mögen alle den Schöpfer vollständig durch die Energie der Einheit bewusst manifestieren und die Gleichzeitigkeit des Schöpfers erleben. Möge dieses Manifest in göttlichem Timing Überzeugungen der Trennung und Mangel auflösen. Der Schöpfer ist gleichzeitig und so viele Aspekte des Schöpfer können erlebt werden, wenn ihr euch erlaubt, euch für die Einheit und eure Verbindung mit allen Aspekten des Schöpfers zu öffnen. Wir laden die Menschheit, die Erde und Mutter Erde ein, unsere Energie, die wir jetzt aussenden, zu empfangen.

Lord Melchizedek

 

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/grafiken/seitenbilder/personen/melchizedeck.jpg

 

Spoločnosťou/prepojením so stvoriteľom hovorí vibrácia a myšlienka, ktorá začala v mojej bytosti – aktivácia ohňa pre dušu matky Zeme. Cítim sa vedený  vsadiť do duše matky Zeme vodno-modrý plameň svetla pochádzajúci z multi-univerzálnej roviny stvoriteľa. Ten svätý plameň sa pohybuje ako čistiaci oheň  z duše matky Zeme do jej čakier, obzvlášť do jej emocionálnej a telesnej roviny na odstránenie všetkých znečistení a nepotrebných energií, ktoré boli obvzlášť koncentrované na prepojenia s manipuláciou a kontrolou, ktoré boli umiestnené do jej fyzického tela za účelom zabránenia ďalšieho vzostupu ľudstva/Zeme. Tieto éterické prepojenia slúžia ako koncentrácia energie v nízkych dimenziách a slúžia ako svetelný oheň a tým vytiahnu z ľudstva tie posledné naprogramovania kontroly a manipulácie. Ľudstvo sa pohybuje nad vieru minulosti o predstave temnoty a viery toho čo temnotou bolo vytvorené, k vyliečeniu a premene na svetlo. Tak ako Zem bude čistená aj ľudstvo skúsi očistu, ktorá súvisí/je v súlade s cyklom splnu mesiaca aby tá skúsenosť očisty mohla byť magnetizovaná.

Durch die Gemeinschaft mit dem Schöpfer spricht die Schwingung und Idee, die innerhalb meines Wesens begonnen hat, von einer Feuer-Aktivierung für die Seele der Mutter Erde. Ich fühle mich geführt, eine Aqua-marine-blaue Flamme des Lichtes von den universellen und multi-universellen Ebenen des Schöpfers in die Seele der Mutter Erde zu setzen. Diese heilige Flamme bewegt sich wie ein reinigendes Feuer von der Seele von Mutter Erde in ihre Chakren, besonders in die emotionale und physische Körper-Ebene, alle Verunreinigungen und nicht mehr benötigte Energien reinigend, besonders konzentriert auf die Verbindungen der Manipulation und Kontrolle, die innerhalb von Mutter Erde in ihren emotionalen und physischen Körper platziert wurden und ihren weiteren Aufstieg behindern. Diese ätherischen Verbindungen sollen die Energien in den niedrigeren Dimensionen konzentrieren und als Leuchtfeuer dienen, um die letzten Programmierungen der Schwingungen der Kontrollelemente und Manipulation aus der Menschheit herauszuholen. Die Menschheit bewegt sich über den Glauben der Vergangenheit hinaus, über die Ansichten von Dunkelheit und alles, was durch einen Glauben an die Dunkelheit geschaffen wurde, um geheilt und in Licht umgewandelt zu werden. Genauso wie die Mutter Erde gereinigt wird, erfährt die Menschheit eine Reinigung, die auch mit eurem Vollmond-Zyklus zusammenfallen und erlebt wird, damit die Erfahrung der Reinigung Magnetisierung erfährt.

 

Meister Kuthumi

 

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/grafiken/seitenbilder/personen/kuthumi6.jpg

 

nachádzame sa v zhodnutí vás viesť. Prosíme vás podporiť ukotvenie tej energie, ktorú Melchizedek z univerzálnych a multi-univerzálnych rovín posiela a podporiť tiež vsadenie toho vodno-modrého plameňa svetla z multi-uverzálnej roviny stvoriteľa do matky Zeme. Nech tá svätá energia prinesie hlbokú očistu duše matky Zeme, jej emocionálneho a fyzického tela a jej systému čakier. Nech všetci na Zemi vedome alebo nevedome podporujú ten cieľ a liečbu v termíne. A tak to bude spravené.

Wir befinden uns alle im Einvernehmen mit eurer Führung. Wir bitten euch Melchizedek, zieht die Energien aus den universellen und multi-universellen Ebenen, um die Verankerung zu unterstützen und bei der Aussaat der Aqua-Marin-Blauen Flamme des Lichtes von den universellen und multi-universellen Ebenen des Schöpfers in die Seele von Mutter Erde zu helfen. Möge diese heilige Energie eine tiefe Reinigung und Säuberung hervorbringen, um die Seele von Mutter Erde, den emotionalen und mentalen Körper und das Chakren-System zu unterstützen. Mögen alle auf der Erde, bewusst oder nicht bewusst, unser Ziel und Heilung zu diesem Zeitpunkt unterstützen. Und so wird es getan.

 

Pallas Athene

 

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/grafiken/seitenbilder/personen/palasathene.jpg

 

Dnes, v tomto stretnutí, ktoré je vedomím Krista zjednotím moje energie s inšpiračným vedením v službe ľudstvu a Zemi. Chcem, keď môžem, hovoriť priamo k dušiam ľudstva, ktoré toto stretnutie počúvajú.

Es ist mit dem Christus-Bewusstsein, dass ich heute in diesem Zusammensein meine Energien mit inspirativer Führung im Dienst für die Menschheit und die Erde vereine. Ich möchte direkt zu den Seelen der Menschheit sprechen, die diesem Zusammensein zuhören, wenn ich darf.

Pozývam všetkých manifestovať/predstaviť si pred vami vedomie Krista ako zlatý zdroj. Vdýchajúc zlaté svelo – vedomie Krista pokiaľ nepocítite zjednotenie a ako hovorí majster Djwhal Kuhl: cíťte vaše energie vibrovať súčasne/rovnomerne. Potom sa spýtajte vedomia-Krista-svetla ako ho vložíte/prepojíte a akú pomoc môžete dať pri vzostupe všetkých. Pokiaľ sa to pýtate vyjadrite a prineste energiu, svetlo, inšpiráciu alebo službu vedomia Krista pre všetkých na Zemi cez vašu bytosť. Je to dar, práca v súlade s vedomím Krista, ktoré prinesie splnenie pre všetkých. Ďakujem.

 

Ich lade euch dazu ein, das Christus-Bewusstsein des Schöpfers als eine goldene Quelle vor euch zu manifestieren. Fühlt euch im Christus-Bewusstsein, das goldene Licht einatmend, bis ihr eine Vereinigung fühlt und, wie Meister Djwhal Kuhl es ausdrückt, fühlt eure Energien gleichzeitig schwingend. Dann fragt einfach das Christus-Bewusstseins-Licht wie ihr es integriert und welche Hilfe ihr geben könnt für den Aufstieg von allen. Während ihr das fragt, bringt ihr die Energie, Licht, Inspiration oder Dienst des Christus-Bewusstseins für alle auf der Erde durch euer Wesen in diesem Augenblick zum Ausdruck. Es ist ein Geschenk, ein Arbeiten im Einklang mit dem Christus-Bewusstsein, das Erfüllung für alle bringt. Danke.

 

Meister Serapis Bey

 

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/grafiken/seitenbilder/personen/serapisbeya150.jpg

 

Vaše slová boli počúvané všetkými vedome aj nevedome a to o čom hovoríte sa prejavilo lebo je to cesta stvoriteľa.

Eure Worte sind von allen bewusst und unbewusst gehört worden, und das, wovon ihr sprecht, hat sich schon manifestiert, denn das ist der Weg des Schöpfers.

 

Master-Lanto

 

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/grafiken/seitenbilder/personen/lanto.jpg

 

Cez božskú spoločnosť prinášam všetkým na Zemi zvláštnu spomienku. Prinášam spomienku na nebeských bielych levou. Majú schopnosť rozpustiť hranice, obmedzenia a všetky očividne ešte zadržiavané energie na počatie ich cyklu a lepšie plynutie. Povzbudzujem nás všetkých volať tých nebeských bielych levov na všetkých našich cestách vzostupu. 

Durch göttliche Gemeinschaft mit dem Schöpfer bringe ich allen auf der Erde eine besondere Erinnerung. Ich bringe die Erinnerung an die himmlischen Weißen Löwen. Sie haben die Fähigkeit Grenzen aufzulösen, Beschränkungen und alle scheinbar stecken gebliebenen Energien, um seinen Zyklus zu beginnen und wieder mehr zu fließen. Ich ermutige uns alle dazu, die himmlischen Weißen Löwen auf allen unseren Aufstiegs-Wegen in dieser Zeit zu rufen.

 

Meister Jesus

 

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/grafiken/seitenbilder/personen/jesus-stab.jpg

 

Ako vždy Lanto, sú tvoje slová skromné a veľmi hlboké – my budeme tých nebeských bielych levov prosiť byť k dispozícii všetkým, byť pripravení a ochotní pracovať pre tých, ktorí ich volajú. Volám nebeských bielych levov rozpustiť všetky hranice a obmedzenia a podporovať lásku v nás všetkých na Zemi alebo vo vnútorných úrovniach aby mohli s väčšou jasnosťou a plnosťou rozpoznať pravdu lásky

Wie immer Lanto sind deine Worte bescheiden und sehr tief ~ wir werden die himmlischen Weisen Löwen bitten verfügbar für alle zu sein, bereit mit jenen zu arbeiten, die sie rufen. Ich rufe die himmlischen Weißen Löwen Grenzen und Beschränkungen aufzulösen und die Liebe in uns allen zu fördern, ob auf der Erde oder den inneren Ebenen, damit wir die Wahrheit der Liebe mit größerer Klarheit und Fülle erkennen können.

 

Meister El Morya

 

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/grafiken/seitenbilder/personen/elmorya2klein.jpg

 

Mám posolstvo pre ľudstvo. Pohyb v tomto čase vzostupu je veľmi dôležitý, galaktické energie sa zakotvujú od hneď až do začiatku časového procesu 2015. Tým sa môžu vo fyzickom tele zakotviť nové energie, byť spracované. Moje posolstvo je nájsť kreatívne cesty pre jemný pohyb vo vašom tele s úmyslom a podporou tela v procese integrácie/vloženia nových vibrácií svetla.

Ich habe eine Botschaft für die Menschheit. Bewegung in dieser Zeit des Aufstiegs ist sehr wichtig, galaktische Energien verankern sich ab sofort bis zum Beginn des Zeit-Prozesses 2015. Damit können im physischen Körper neue Energien verankert, verarbeitet werden, meine Botschaft ist kreative Wege zu finden, um euch sanft in eurem Körper zu bewegen, mit der Absicht und Unterstützung des Körpers im Prozess der Integration der neuen Schwingungen des Lichts.

 

Lady Andromeda

 

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/grafiken/seitenbilder/personen/ladyclorion200.jpg

 

Diese einfache Weisheit fließt immer vom Willen des Schöpfers und hat doch zugleich eine so mächtige Auswirkung als einfaches Geschenk.

Táto jednoduchá pravda plynie vždy od vôle stvoriteľa a má predsa mocný účinok ako jednoduchý dar.

To je výťažok z našej zbierky vo vnútoernej úrovni, ktorá je známa ako stretnutie majstrov. Výťažkom z našej komunikácie by sme si želali dosiahnuť aby ste vedeli a porozumeli ako veľmi podporujeme vaše vzostúpenie. Sme tuná pre vašu nepretržitú inšpiráciu, podporovanie vášho prebudenia – milujeme vás bezpodmienečne. Sme vždy prítomní dovolujúc/umožňujúc našu podporu. Chceme aby ste tým istým spôsobom videli vedenie stvoriteľom, ktroré sa vyjadruje vašou intuíciou vo vašom dennom živote, ktorú vo vašej realite dostávate. My prijímame vedenie stvoriteľom, ktorý vyjadruje celú Zem a celkové ľudstvo. Sme všetci rovnakí, všetci jeden, pracujeme tým istým spôsobom, jednoducho len na rozličnej úrovni/oddelení. Vedzte, že to čo teraz cvičíte/učíte sa bude podporovať vašu ďalšiu existenciu na vnútorných úrovniach.

Dies ist ein Auszug aus unserer Versammlung auf den inneren Ebenen, die bekannt ist als Treffen der Meister. Wir wünschten einen Auszug aus unserer Kommunikation für euch, damit ihr wisst und versteht, wie sehr wir euren Aufstieg und eure Reise auf der Erde unterstützen. Wir sind hier, um euch kontinuierlich zu inspirieren, euer Erwachen zu unterstützen ~ wir lieben euch bedingungslos. Wir sind immer präsent, unsere Unterstützung gewährend. Wir möchten auch, dass ihr in der gleichen Weise eure Führung des Schöpfers seht, die ihr durch eure Intuition in eurem täglichen Leben in eurer Realität erhaltet. Wir empfangen Führung vom Schöpfer, der der ganze Erde und die gesamte Menschheit ausdrückt. Wir sind alle gleich, alle Eins, arbeiten auf die gleiche Weise, einfach auf verschiedenen Skalen. Wisst, was ihr jetzt übt, wird eure fortgesetzte Existenz auf den inneren Ebenen unterstützen.

 

Die aufgestiegenen Meister

Vzostúpení majstri

Mahachohan Saint Germain, Lady Portia, Meister Kuthumi, Meister Djwhal Khul, Lord Melchizedek, Master El Morya, Meister Serapis Bey, Lady Nada, Lady Quan Yin, Meister Jesus, Meister Hilarion, Meister Paul, Meister Joshua, Lady Pallas Athene, Lady Andromeda, Master Lanto und Lord Buddha.

Die Aufgestiegenen Meister durch Natalie Glasson, http://www.wisdomofthelight.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/1114/00natalie.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

·      
Botschaft von den Aufgestiegenen Meistern: „Das Treffen der Meister“ (durch Natalie Glasson) - 31.Oktober 2014

von erst-kontakt @ 2014-11-03  09:26:17

[ ... ] Lady Pallas Athene, Lady Andromeda, Master Lanto und Lord Buddha. Wir bitten den Schöpfer unsere Seelen und den heiligen Raum zu überfluten ... mehr

o   Kommentare (1)

o   Weitersagen Facebook Twitter E-Mail

Tags:

o   Botschaft Aufgestiegene Meister

o   die Aufgestiegenen Meister

o   Djwal Khul

o   El Morya

o   Kuthumi

o   Lady Andromeda

o   Lord Melchizedek

o   Master-Lanto

o   Meister El Morya

o   Meister Jesus

o   Meister Serapis Bey

o   Natalie Glasson

o   Pallas Athene

o   Saint Germain

o   Serapis Bey


Excite Music Videos DE on MUZU.TV.

Verwandte Tags zu "lady andromeda"

·       meister serapis bey

·       meister jesus

·       pallas athene

·       die aufgestiegenen meister

·       djwal khul

·       natalie glasson

·       botschaft aufgestiegene meister

·       master lanto

·       el morya

·       meister el morya

Mehr Einträge getaggt mit "lady andromeda"

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52