24.03.2016-Keshe...

Erstkontakt-Disclosure: „Jetzt kommt Bewegung rein“ (24.März 2016)

Veröffentlicht am März 24, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: rstkontakt DISCLOSURE

Disclosure: „Jetzt kommt Bewegung rein“

Odhalenie: „Teraz sa to rozhýbe“

Tie odhalenia sa pohybujú rýchlejšie a – zrazu sa dejú zázračné a čiastočne nezvyčajné veci. Začnime s tým, že Keshe nadácia (voľná plasma energia pre čistý svet) hlási, že 24. Marca sa uskutočnia veľké odhalenia k blahu celého ľudstva. Súčasne sa v mainstream médiách číta – že Rockefellerovia sa lúčia od ropného priemyslu a Exxon predávajú. Či nie sú to základné hlásenia... LÚČIA  sa od ich jadrového obchodu?!?!?! a tie hlásenia sa doslova hromadia. V Egypte je po tlačovej konferencii zodpovedný minister hneď vymenený a na webstrane Sart: Mystery – hier waren schon Aliens (tu už boli mimozemšťania) je zverejnený seriózny článok o mimozemšťanoch..

Die Offenlegungen nehmen an Fahrt auf und siehe da – geschehen plötzlich verwunderliche und teils seltsame Dinge. Wollen wir mal damit beginnen – dass die Keshe Foundation (freie Plasma-Technolgie für eine saubere und friedvolle Welt) für den 24.März richtig große Enthüllungen zum Wohle der gesamten Menschheit ankündigt. Gleichzeitig ist in den Mainstreams zu lesen – dass die Rockefellers sich vom Öl-Geschäft trennen und Exxon abstoßen “Rockefellers sagen Kohle, Öl und Exxon ade”. Ja wenn dass mal keine fundamentalen Verlautbarungen sind….die Rockefellers trennen sich von ihrem Kerngeschäft?!?!!…..und die Meldungen überschlagen sich in diesen Tagen förmlich. In Ägypten wird nach der Vorabpressekonferenz zu den neuesten Radarscans im Grab des Tutanchamus gleich der zuständige Minister mal einfach so ausgestauscht und jetzt steht da plötzlich auch noch ein seit Jahrzehnten halbwegs seriöser Artikel über UFOs und Außerirdische bei einem der größten deutschen E-Mail Anbieter auf der Sartseite: Mystery – hier waren schon Aliens

Ist das jetzt der Beginn der vor kurzem angekündigten Offenlegungswelle – von welcher hauptsächlich David Wilcock und Corey Goode gesprochen haben? Mal sehen und genau beobachten – würde wir da empfehlen. Prinzipiell war in der Vergangenheit eine Tendenz zu beobachten: Immer wenn eine etwas breitere Offenlegungswelle sich anbahnte – kam zeitgleich auf der anderen Seite ein Versuch – diese Welle mit Gewalt und Terror abzuebben….in den vergangenen Jahren war diese Tendenz jedenfalls sehr deutlich zu beobachten. Auch jetzt mit den Vorfällen in Brüssel und so weiter – ist diese Parallele doch wieder einmal sehr frappant…

Je to začiatok nedávno oznámenej vlne odhalení – o ktorých hovoril hlavne David Wilcock a Corey Goode. Raz pozrieť a pozorovať – odporúčali by sme. Zásadne sa v minulosti dala pozorovať tendencia/sklon: Vždy keď začala vlna odhalení – prišla z druhej strany hneď vlna teroru, násilia ... v minulých rokoch bol ten pokus výrazný. Aj teraz s dianiami v Brusele a tak ďalej – tá paralela je zjavná...

Späť k tým hláseniam Keshe Spaceship nadácia: Mehran Keshe oboznámil v jednej tlačovej konferencii, že hlásenia, ktoré prídu 24. Marca sú prelomné k blahu celého ľudstva. Tak – čo môže byť základné svetom-pohybujúce“ o čom hovorí šéf Keshe nadácie? Rýchlo sme počúvali do vnútra a viď – ešte stále je veľa pohybu v oblasti plasma-technológie a voľných technológiách výroby energie – ktoré si chceme teraz pozrieť bližšie. Keshe napríklad hovorí o jednom procese s GANS-vodou (plasma-čiatice v nano-tvarovom stave –dá sa v priebehu 10 minút vrátiť do pôvodného stavu gen-manipulované semeno v najvyššej kvalite. V tej súvislosti hovorí Keshe o množstve poľnohospodároch po celom svete, ktorí museli kupovať semeno od málo koncernov a tým boli hnaní do závislosti. „To už skončilo“ sľubuje Keshe a to najlepšie na tom je – že ten proces je veľmi jednoduchý a každý ho jednoducho môže robiť sám. A to je len začiatok: Keshe hovorí o ďalších procesoch a technológiách – ktoré veľmi rýchlo môžu povzdvihnúť výživu a stupeň vedomia ľudstva... hovorí aj o ožiarení, chemtrailoch a ľuďmi robených víroch (ebola...), ktoré môžu byť s plasma technológiou veľmi rýchlo neutralizované a zneškodnené!!!!

Prosím pozrite jeho prednášku 24.03.2016

Zurück zu den Ankündigungen der Keshe Spaceship Foundation: Mehran T. Keshe gab in einer Konferenz vom 22. März u.a. bekannt, dass die Ankündigungen für den 24.März „bahnbrechend“ zum Wohle der gesamten Menschheit sein werden. Nun – was kann wohl so fundamental und weltbewegend sein? Wovon spricht der Chef der Keshe Foundation? Schnell haben wir da mal reingehört und siehe da – es gibt tatsächlich noch viel Bewegung auf dem Gebiet der Plasma-Technologie und freien Energietechnologien – die wir jetzt uns zu Gemüte führen dürfen. Keshe spricht beispielsweise von einem Verfahren mit GANS-Wasser (GANS=Plasmapartikel im nanoförmigen Zustand) – mit dem genmanipuliertes Saatgut, welches nur einmal austreibt, innerhalb von 10 Minuten zu bester usprünglicher Saat in höchster Qualität umgewandelt werden kann. In diesem Zusammenhang spricht M. Keshe von den zahlreichen Bauern weltweit, die bis jetzt ihr Saatgut aus den Händen einiger weniger Konzerne kaufen mussten und so in tiefe Abhängigkeit getrieben wurden. „Das ist jetzt vorbei“ verspricht Keshe und das Beste daran ist – dass dieses Verfahren ganz einfach funktioniert und von jedem selbst und ganz unkompliziert durchgeführt werden kann. Und das ist erst der Anfang: Keshe spricht von weiteren Verfahren und Technolgien – welche die Ernährung und die Bewusstseinstufe der Menschheit sehr schnell anheben können…Keshe spricht auch von nuklearen Verstrahlungen, Chemtrails und menschengemachten Viren (Ebola & Co…), welche mit einem Plasma-Verfahren schnell neutralisiert und unschädlich gemacht werden können….!!! Also bitte unbedingt den Vortrag am Donnerstag den 24.März ansehen(Start: 9 Uhr) und dabei sein!

Hier die Links: Zoom live webinar link:  https://spaceshipinstitute.zoom.us/j/939474503

Livestream link:  http://livestream.com/KFWorkshops/KSworkshops

Peace, Love & Unity……Frederic vom EK-Team

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Cez sviatky preložím návod na výrobu plasma-generátora

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19