Vlastnosti novo-dobých detí...

Botschaft von Mutter Erde: správa od matky Zeme:

“Eigenschaften von Neuzeit-Kindern” (durch Pamela Kribbe) – Februar 2016

„Vlastnosti novo-dobých detí“

Veröffentlicht am Februar 28, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: utter Erde

“Eigenschaften von Neuzeit-Kindern”

„Vlastnosti detí novej doby“

Milí ľudia,

ja som hlas novej Zeme. Ja som pri vás. Vždy som prítomná vo vašom tele. Som prítomná vo všetkých vašich buňkách, v každom dychu, v krvi, ktorá preteká. Vo vašich nohách, ktoré sa dotýkajú Zeme. Vy cítite moju prítomnosť. Tak rada vás chcem pozdraviť a objať, dať vám vedieť, že ste v na Zemi bezpečí.

Liebe Menschen,
Ich bin die Stimme der Erde. Ich bin bei euch. Ich bin stets in eurem Körper anwesend. Ich bin anwesend in allen Zellen, in jedem Atemzug, im Blut, das strömt. In euren Füßen, die den Boden berühren. Ihr spürt meine Anwesenheit. Ich möchte euch so gern grüßen und umarmen, euch wissen lassen, dass ihr sicher seid hier auf der Erde.

Stelle dir vor, dass du getragen wirst. Du kannst alle Anspannung loslassen, denn da ist eine Strömung, eine Kraft, die dich trägt. Eine, die größer ist als du denkst.

Nimm einmal meine Kraft wahr, die von unten aus dem Boden durch deine Füße strömt. Spüre meine tragende Kraft. Ich bin eine lebendige Gegenwart. Ich beseele die Pflanzen, die Tiere, die Menschen; alles, was auf der Erde lebt, und ich belebe auch die Steine, den Boden, alles was als nicht lebendig angesehen wird. Alles auf der Erde ist mit einem Fluss und dadurch auch miteinander verbunden, und wenn du über dich, über deinen Körper die Verbindung mit diesem Fluss herstellst, kannst du etwas Größeres spüren, das dir beständig etwas gibt und dich auf sanfte Weise trägt.

Predstav si, že si nesený. Môžeš pustiť akékoľvek napätie lebo tu je tok, sila, ktorá ťa nesie. Jedna, ktorá je silnejšia ako myslíš.

Uvedom si moju silu, ktorá preteká zo zeme cez tvoje nohy. Cíť moju nosiacu silu. Ja som živá prítomnosť. Zduševňujem rastliny, zvieratá, ľudí; všetko čo na Zemi žije a oživujem kamene, zem, všetko čo sa považuje za neživé. Všetko na Zemi je v jednom toku a preto medzi sebou prepojené a keď vytvoríš spojenie s tým tokom nad tebou, nad tvojim telom tak môžeš cítiť, že ti to vždy niečo dáva a jemným spôsobom ťa nesie.

Mnohí z vás sú citliví, otvorení pre subtílne energie. Ciťte moju prítomnosť. Toto je doba zmeny na Zemi. Nové energie sa chcú manifestovať. To staré je z bojov unavené a vo vás sa stýka to staré s novým. Aj vy ste z bojovania unavení.  Zažívať BYTIE založené na strachu z prežitia a na bojoch znáša stále menej ľudí. Existuje veľká túžba zažiť niečo nové. Viac. Prosím aby si to rozpoznal – v tvojom srdci. Túžba po pohode, uvoľnení, po toku z radosti a z hlbokej inšpirácie, ktorú v sebe nosí každý z vás. Jedným znamením novej doby je, že je videná jedinečnosť v každom z vás a že to je vítané. V novej dobe sa už nikto nebude pokúšať premeniť dieťa podľa predložených štruktúr až dovtedy keď sú prispôsobení teraz existujúcim štruktúram. Stále viac detí sa vychováva vo vlastnom zmysle čo znamená - s trpezlivosťou, úctou necháte rozkvitnúť ten jedinečný charakter, dušu toho dieťaťa. Deti – tie inkarnované duše, ktoré sú – nie sú nestále. Ako duša majú minulosť. Aj deti novej doby majú tiene a nevedomé súčiastky. Aj oni budú tuná rásť, skúšať, UČIŤ SA. ALE MAJÚ NIEČO ČO JE INÉ. ONI PEVNE VERIA V SEBA. Aj keď možno robia dojem, že sú presnívané, vzdialené alebo možno vyzerajú jednoducho živé/temperamentné alebo neisté. Napriek tomu je v tých novo-dobých deťoch viera na ich jedinečnú silu, ich jedinečné schopnosti. A to neobetujú len tak. V tom zmysle sú tvrdohlavé, majú vlastnú vôľu a sú vytrvalé.

Viele von euch sind sehr sensibel, sind offen für subtile Energien. Spürt meine Gegenwart. Dies ist eine Zeit der Veränderung auf der Erde. Neue Energien möchten sich zeigen und manifestieren. Das Alte ist müde vom Kämpfen, und in euch allen begegnen das Alte und das Neue einander. Auch ihr seid müde gekämpft. Das Dasein zu erleben, das auf Angst und Überleben und Kämpfen basiert, können immer weniger Menschen ertragen. Es besteht ein großes Verlangen nach etwas anderem. Nach mehr. Ich bitte dich, das zu erkennen – in deinem eigenen Herzen. Das Bedürfnis nach Wohlbefinden, nach Entspannung, nach dem Fließen aus der Freude und der tiefen Inspiration heraus, die jeder von euch in sich trägt. Eines der Merkmale der neuen Zeit ist, dass das Einzigartige in jedem Menschen gesehen wird, dass es begrüßt wird. In der neuen Zeit wird nicht mehr versucht werden, ein Kind so lange gemäß den bestehenden Strukturen umzuformen, bis es in sie hinein passt und mithalten kann. Immer mehr Kinder werden im wahren, eigentlichen Sinn großgezogen, das bedeutet, dass ihr den einzigartigen Charakter, die Seele des Kindes zur Blüte kommen lasst, mit Geduld, mit Achtung für den Entwicklungsweg des Kindes. Kinder – die inkarnierten Seelen, die sie sind – sind nicht unbeschädigt. Sie haben als Seele eine Vergangenheit. Auch Neuzeit-Kinder haben einen Schatten und unbewusste Anteile. Auch sie sind hier um zu wachsen, zu erfahren, zu lernen. Aber sie haben etwas, das anders ist. Sie glauben zutiefst an sich selbst. Auch wenn sie in ihrem Verhalten verträumt erscheinen, abwesend zu sein scheinen oder möglicherweise einfach sehr lebhaft oder unsicher wirken. Es besteht dennoch tief in den Neuzeit-Kindern ein Glaube an ihre einzigartige Kraft, ihre einzigartigen Fähigkeiten. Und das opfern sie nicht ohne Weiteres. In diesem Sinn sind sie dickköpfig, eigensinnig und beharrlich.

Tatsächlich könnt ihr bei Neuzeit-Kindern zwei Strömungen erkennen. Die eine habe ich gerade genannt: das Selbstvertrauen, das auf die Seele hinweist. Die Verbindung mit der Seele ist so stark, dass das Kind zutiefst fühlt, wer er oder sie ist, ungeachtet dessen was die Außenwelt ihm oder ihr erzählt. Und aus dieser Verbindung heraus entsteht auch eine Eigenart, eine Besonderheit oder eine Eigensinnigkeit, durch die das Kind bisweilen schwer zu lenken ist. Wenn die dem Kind erteilte Aufgabe nicht mit seinem Seelenimpuls übereinstimmt, stößt sie bei ihm auf Widerstand. Dieser Widerstand kann sich bei dem Kind auch auf eine unbewusste Art äußern, zum Beispiel über den Körper, der bestimmte Stoffe nicht verträgt, sie abstößt, allergisch reagiert. Es kommt ein ‚Nein‘ von dem Kind. Sei es über seinen bewussten Geist, sei es über seine Emotionen, sein Betragen oder seinen Körper. Dieses Kind hat also eine Besonderheit, eine Eigen-Art, die sich nicht verleugnen lässt. Verleugnung führt direkt zu einer Reaktion. Während bei normaleren Kindern eine größere Isolation von ihrer eigenen Seele, von ihrem ganz eigenen, einzigartigen Sein bestehen kann, ist dies bei Neuzeit-Kindern deutlich schwerer möglich. So ist es zwar auch bei Kindern, die von Natur aus besonders nicht selbstbewusst oder ausdrucksstark sind, doch es geht um eine Treue sich selbst gegenüber, für die sie sich nicht erst entscheiden müssen. Sie ist einfach da. Und diese Strömung in den Neuzeit-Kindern nenne ich authentisch sein. Der eigenen Natur treu sein. Eigentlich gar nicht anders können. Und es ist selbstverständlich und offensichtlich, dass dann, wenn die Realität auf das Kind Druck ausübt und es zum Widerstand kommt – in welcher Form auch immer -, dadurch ein Problem entsteht. Und oft wird dieses Problem dann als das Problem des Kindes gesehen. Es hat eine Verhaltens-Störung. Oder ein physisches Problem, es hat Allergien, Überempfindlichkeiten. So ist die Reaktion der Außenwelt. Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich die zweite Strömung nennen, die bei Neuzeit-Kindern deutlich vorhanden ist. Und das ist die Strömung des Herzens, die Strömung der Sanftmütigkeit und Liebe. Das sind große Worte, aber in jeder Seele ist dieser Kern vorhanden und jeder von euch weiß das. in jedem von euch lebt eine Erinnerung an die reine, pure Liebe, an Sanftheit, an die Verbindung mit dem Größeren Ganzen. Dieser tiefe, liebevolle Impuls ist in den Neuzeit-Kindern stärker vorhanden. Daher sind sie von Natur aus empathischer. Sie fühlen das Leid, den Schmerz Anderer direkter, müheloser. Sie fühlen sich leichter in die Welt und in die Menschen um sie herum ein und können darunter leiden. Es macht ihnen Mühe, im irdischen Sein ihre Grenzen zu fühlen. Und sie haben so viel zu geben. Gerade mit ihrem liebevollen Aspekt, mit ihrem sanftmütigen, empathischen Aspekt können Neuzeit-Kinder sehr weise sein, versöhnlich, nachsichtig, älter als sie scheinen. So bringen sie die Christusenergie hinein in diese Welt.

 U novodobých detí môžete skutočne zistiť dva toky. Jeden som už spomenul: sebadôvera, na ktorú poukazuje duša. Prepojenie s dušou je tak silné, že to dieťa podvedome cíti kto je nezávisle od okolia alebo od toho čo sa hovorí. A z toho spojenia vzniká zvláštnosť alebo tvrdohlavosť, ktoru to dieť je ťažko manipulovatelné/ovplyvnovatelné. Ten odpor sa môže vyvinúť aj podvedome, napríklad telom, že neznáša isté potraviny/látky, že ich odpudzuje, reaguje alergicky. Príde z toho dieťaťa „NIE“. Môže byť prostriedkom jeho ducha, cez emócie, jeho správanie alebo jeho telom. To dieťa má jenu zvláštnosť, vlastný spôsob, ktorá sa nedá zaprieť. Zapieranie/odmietnutie vedie hneď k reakcii Pokiaľ u normálnych detí môže existovať istá izolácia od ich duše, od ich vlastného Bytia tak u novo-dobých detí je  to ťažko možné. Tak to je aj u detí, ktoré od prírody nie sú obzvlášť sebavedomé alebo seba-výrazné, ale jedná sa o seba-vernosť, pre ktorú sa nemusia najprv rozhodovať. A ten tok u novo-dobých detí nazývam „byť autentický“. Byť verný svojej prírode/prirodzenosti. V podstate nemôcť inak. A je samozrejmé a očividné, že keď sa vyvíja na tie deti tlak, tak príde k reakcii/odporu – akéhokoľvek druhu – a tým vzniká problém. A často sa ten problém vidí ako problém toho dieťaťa. Má chybu v správaní. Alebo fyzický problém, alergie, prehnanú citlivosť, ktorá u novo-dobých detí je častá. Taká je reakcia na vonkajší svet. Predtým než do toho vstúpim chcem uviesť ten druhý tok novodobých detí. Ja to tok srdca, tok jemnosti, preprepojenie s tým celým. Ten hlboký, láskyplný impuls je u nich silnejší. Preto sú od prírody empatickí. Cítia priamo utrpenie, bolesť iných. Precítia ľahšie svet a ľudí okolo nich a môžu pod tým trpieť. Je pre nich ťažké cítiť hranice v pozemskom Bytí. A majú toho tak veľa čo môžu dať. Práve s ich láskyplným aspektom, s ich jemným, empatickým aspektom môžu byť novo-dobé deti veľmi múdre/vediace, znášanlivé, zhovievavé, staršie ako sú. Tak prinášajú Kristus-energiu do tohto sveta.

Zmienili sme dva toky. Na jednej strane sebadôvera a tvrdohlavosť. Na druhej strane jemnosť a lásku a že hľadajú prepojenie. To sú tie úžasné vlastnosti novo-dobých detí. A uvidíte, že u niektorých vyčnieva tá tvrdohlavosť, je silnejšia a u detí lásky je to empatická, láskyplná strana. To sú tie za-snívané deti, nad-citlivé, ktoré to majú ťažké s hranicami, ktoré sú často preťažené – pokiaľ zažívate u tých tvrdohlavých,ktoré sa nechcú prispôsobiť a chcú byť autoritatívne. A predsa sa u tých druhých nenájde žiadna z tých vlastností. A ako má zaobchádzať stým deťmi spoločnosť? Čo môžeme spraviť aby sme ich svetlo, ktoré nosia mohli aj my prijať? Tak aby mohlo vytvoriť korene a niesť pldy? To sa vás pýtam, lebo vy ste tí, ktorí sú ochotní prijímať, tí, ktorí svetlo tých detí môžu vidieť.

Ich habe hier nun zwei Strömungen benannt. Auf der einen Seite das Selbstvertrauen und die Eigensinnigkeit. Auf der anderen Seite die Sanftmütigkeit und Liebe und dass sie Verbindung suchen. Dies sind die herrlichen Eigenschaften der Neuzeit-Kinder. Und ihr werdet sehen, dass bei manchen Kindern die eigensinnige Seite etwas deutlicher hervorsticht, stärker vertreten ist und bei anderen Kindern die Liebe, die liebevolle empathische Seite. Das sind dann die verträumteren Kinder, die hochgefühligeren, die es schwer haben mit Grenzen, die durch Reize leicht einmal überfordert werden, während ihr bei den eigensinnigen Kindern eher Dickköpfigkeit erlebt, dass sie sich nicht konformieren wollen, antiautoritär sein wollen. Doch bei anderen Kindern wiederum findet sich keine der beiden Eigenschaften wieder. Und wie soll nun die Welt, die Gesellschaft mit diesen Kindern umgehen? Was können wir tun, um das Licht, das sie mit sich tragen tatsächlich zu empfangen? So dass sie Wurzeln bildet und Früchte trägt? Das frage ich auch euch, denn ihr seid diejenigen, die empfangsbereit sind, die das Licht der neuen Kinder sehen können.

Und ich möchte euch hier auf etwas hinweisen, auf etwas Ernstes. Aus der Vergangenheit wurde euch viel Leid übergeben. Viel kollektiver Schmerz, in den Herzen und im Geist der Menschen. Es hat so viel Gewalt, so viel Kampf und Krieg gegeben. Für die ursprünglichen Energien von Kindern war da wenig Platz. Es ging immer ums Überleben, um die Verteilung von Macht, den Kampf um Macht. Und diese alte Energie zieht noch immer ihre Bahnen durch diese Welt. Ihr könnt davon noch jeden Tag in der Zeitung lesen. Aber ihr könnt es auch in euch selbst wahrnehmen: dann, wenn ihr von Angst überfallen werdet, von negativen Gedanken über euch selbst, euch selbst minderwertig achtet, euch schuldig fühlt wegen eurer selbst, wegen dem was ihr tut oder nicht tut, euch selbst nicht treu seid. Wenn ihr euch selbst herabsetzt, klein macht und die Welt um euch herum womöglich mit Misstrauen oder Furcht betrachtet. Das sind die alten Energien, die noch immer das Leben mitgestalten. Auch in euch.

A chcem tuná poukázať na niečo vážne. Z minulosti vám bolo predané veľa utrpenia. Veľa kolektívnej bolesti, v srdci a duchu človeka. Bolo toľko veľa násilia, tak veľa bojov. Pre pôvodné energie detí nebolo miesta. Vždy išlo o prežitie, o rozdelenie moci, boj o moc. A tá energie ešte stále pokračuje v jej ceste na tomto svete. Každý deň to môžete čítať v novinách. Ale môžete to vnímať aj vo vás samých: vtedy keď vás prepadne strach, negatívne myšlienky, keď sa cítite málo-hodní, vinní kvôli vám, kvôli tomu čo robíte alebo nie - keď ste si nie ste verní. To sú staré energie, ktoré ešte stále spolu-tvoria život. Aj vo vás.

Pochopiť tú traumu, byť mučený – to vyplýva z minulosti. Tým ste mostom medzi tým starým a novým. Prosím vás aby ste tým mostom boli – čo to vlastne znamená? Znamená to: z vnútra poznať to staré. Všetky zákruty ľudského rozumu, poznať cítiť sa stratený v ťažkých, negatívnych energiách. Prosím vás zostaňte verní tým súčiastkam vo vás, ktoré ešte stále trpia bolesťou, vezmite ich a láskyplne objímte. Tým ste práve vytvorili kontakt s tým vlastným novo-dieťaťom vo vás, s tým žiariacim JA, ktoré sa nikdy vo večnosti nestratí. A teraz vás prosím prevziať kontakt s tým ubitým dieťaťom vo vás, ktoré nosí v sebe ťažoby minulosti, možno aj z viacerých životov. A prosím vás aby ste to dieťa poprosili ukázať vám jeho tvár. Možno je smutné alebo vystrašené. Je to v podstate protiklad novo-dobých detí. Nemá odvahu byť sebe verné lebo chce byť tvrdohlavé. Nechce kričať, smiať sa, ani byť smutné. Nechce BYŤ. A preto nemôže to utláčané dieťa úplne ukázať jeho lásku. Musí toľko veľa schovávať. Veľa kreativity, inšpirácie sa stratilo v starých generáciách. U disciplinovaných detí, ktoré nemôžu ukázať ich srdce. Rozpoznaj to dieťa a daj mu všetku lásku, ktorú v tebe máš. Ukľudni ho, povzbuď a vezmi ho so sebou do nového času cez ten most. Tam na to dieťa čaká radosť a liečba.

Ihr könnt das Trauma, das Gepeinigt-Sein, das aus der Vergangenheit hervorgeht, erfassen, begreifen. Damit seid ihr eine Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen. Ich bitte euch darum, diese Brücke zu sein, was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, das Alte von innen heraus zu kennen. All die Windungen des menschlichen Verstandes, das Verloren-Gehen in schweren, negativen Emotionen zu kennen. Ich bitte euch, euch selbst und den Anteilen in euch, die noch immer den Schmerz leiden, treu zu sein, sie zu euch zu nehmen und liebevoll zu umarmen. Darum bitte ich euch nun, ihr habt soeben Kontakt mit dem Neuzeit-Kind in euch selbst geknüpft, dem strahlenden Ich, das in der Ewigkeit niemals verloren geht. Und nun bitte ich euch, mit dem gepeinigten Kind in euch Kontakt aufzunehmen, das die Lasten einer alten Vergangenheit in sich trägt, vielleicht sogar aus mehreren Leben. Und ich bitte euch, das Kind zu bitten, auch ihr oder sein Gesicht zu zeigen. Es ist vielleicht traurig, oder ängstlich. Es ist gewissermaßen das Gegenteil des Neuzeit-Kindes. Es wagt es nicht, sich selbst treu zu sein, weil es nicht widerspenstig sein möchte. Es möchte nicht schreien, lachen, traurig sein. Möchte nicht sein. Und darum kann dieses unterdrückte Kind seine oder ihre Liebe nicht ganz zeigen. Es muss so viel verstecken. So viel Kreativität, so viel Inspiration ist verloren gegangen in alten Generationen. Bei den disziplinierten Kindern, die ihr Herz nicht zeigen dürfen. Erkenne dieses Kind in dir und gib ihm alle Liebe, die du in dir hast. Tröste es, ermutige es und nimm es mit über die Brücke in die neue Zeit hinein. Dort warten Freude und Heilung auf dieses Kind.

A aká je úloha tých novo-dobých detí v tomto procese? Sú na Zemi aby vám pomohli pri liečbe. To svetlo, ktoré žiari z ich očí ti hovorí kto si. Ich tvrdohlavosť a vytrvalosť ti pripomínajú tvoju tvrdohlavosť, ktorá kedysi bola utláčaná. Prebudia ju v tebe znova k životu a tým sú aj vaši učitelia v novej dobe. A to neprichaádza vždy bez problémov. Nie vždy prezentujú ich správu milými slovami alebo láskyplným pohľadom. To sa môže diať aj obtiažnym správaním, ktoré je ťažko lúštitelné. Keď si rodičom takého dieťaťa alebo máš s nejakým dočinenia tak ich správanie ťa môže hodiť späť a vyvolať hlboké emócie. Maj odvahu prijať tú konfrontáciu. Predovšetkým konfrontáciu s tebou a s tým čo to  stebou robí. A pochop, že si pre nich tiež veľmi dôležitý. Oni predvádzajú ako bude ten nový svet. Aký bude ten nový človek. A kto si teraz? Ty buduješ most z minulosti do budúcnosti. A ten most potrebujú. Potrebujú aby boli vítaní v tomto svete. Potrebujú ľudí, ktorí ich svetlo rozpoznajú, ktorí vidia cez ich nepochopitelné, tvrdohlavé správanie a ktorí rozpoznajú tie pôvodné impulzy.

Und welches ist nun die Rolle der Neuzeit-Kinder in diesem Prozess? Sie sind hier auf der Erde um euch dabei zu helfen, zu heilen. Das Licht, das aus ihren Augen leuchtet, sagt dir, wer du bist. Ihre Eigensinnigkeit und Hartnäckigkeit erinnern dich an deine eigene Widerspenstigkeit, die einst unterdrückt wurde. Sie erwecken sie in dir wieder zum Leben, und damit sind sie auch die Lehrer der neuen Zeit. Und das geht nicht immer unproblematisch vonstatten. Sie präsentieren ihre Botschaften nicht immer in netten Worten oder liebevollen Blicken. Das kann auch über ein sehr schwieriges Verhalten geschehen, das oftmals schwer zu entschlüsseln ist. Wenn du ein Elternteil eines solchen Kindes bist oder auf eine andere Weise mit ihnen zu tun hast, kann dieses Verhalten kann dich auf dich selbst zurückwerfen und tiefe Emotionen in dir nach oben bringen. Traue dich, die Konfrontation aufzunehmen. Vor allem die Konfrontation mit dir selbst und was es mit dir macht. Und begreife, dass du auch sehr wichtig für sie bist. Sie veranschaulichen, wie die Welt zu werden im Begriff ist. Wie der neue Mensch sein wird. Und wer bist nun Du? Du baust eine Brücke aus der Vergangenheit zur Zukunft. Und diese Brücke brauchen sie. Sie brauchen es, willkommen geheißen zu werden, in dieser Welt empfangen zu werden. Sie brauchen Menschen, die ihr Licht erkennen, die durch unbegreifliches, querköpfiges oder schlechtes Betragen hindurchschauen und die ursprünglichen Impulse erkennen können. Und das seid ihr. Ihr seid die Lichtträger der vorherigen Generation. Und es gibt dabei natürlich einen Übergangsbereich. Einige von euch haben selbst all diese Eigenschaften, weisen dieselben Kennzeichen auf wie die Neuzeit-Kinder. Findet euren ganz eigenen Platz in alledem und macht euch bewusst, dass ihr mit der Zeit geht und sie für euch arbeitet, trotz der Probleme, die es gibt. Trotz der Probleme, die die Kinder jetzt durch die Systeme erleiden, die noch vom Alten beeinflusst werden. Dennoch gibt es so viel Neues, das nun dabei ist zu wachsen. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Dass ihr auf eure Seele hört, auf euer Herz, auf das, was ihr wirklich wollt und auch und vor allem auf die querköpfigen Anteile in euch selbst, all das ist jetzt mehr denn je möglich und erwünscht. Darum möchte ich euch aufrufen: glaubt an euch selbst. Eignet euch den Glauben an, der den Neuzeit-Kindern anhaftet. Lasst euch anstecken, denn die einzigartige Kraft jedes Individuums ist es, durch die das Neue geboren wird. Es geht nicht von Strukturen aus, die von oben herab wirken, sondern von der lebendigen Wirklichkeit, über dich… und dich… und dich… So entsteht eine verbindende Kraft.

A to ste vy. Vy ste nosiči svetla predošlej generácie. A samozrejme existuje aj prechodná oblasť. Niektorí z vás majú tie isté vlastnosti, poukazujú na tie isté znamenia novo-dobých detí. Nájdite v tom vaše vlastné miesto a uvedomte si, že kráčate časom a ten pracuje pre vás – napriek všetkým problémom. A predsa existuje toľko veľa nového, čo práve teraz rastie. To už nie je zadržatelné. Že počúvate vašu dušu, vaše srdce viac ako kedykoľvek predtým a chcete robiť to čo skutočne chcete a želáte a predovšetkým si želáte tie tvrdohlavé súčasti vo vás – to všetko je teraz  možné a želatelné. Preto vás chcem vyzvať: verte v seba. Privlastnite si vieru, ktorú majú novo-dobé deti. Nechajte sa nakaziť lebo je to tá jedinečná sila každej bytosti, cez ktorú sa zrodí to nové. Nevychádza zo štruktúr, ktoré ovplyvňujú z hora, ale zo živej reality o tebe... a o tebe.... tak vzniká spojujúca sila.

A nakoniec vás teraz prosím cíťte koľko novej energie už je vo vás a vo vašom okolí. Ciťte to Svetlo. Cíťte tú radosť. Znovu naberte vzduch. Vítam vás v novej dobe.

Und zum Schluss bitte ich euch nun, zu fühlen, wie viel neue Energie in euch und in eurem Umfeld bereits versammelt ist. Fühlt das Licht. Fühlt die Freude. Holt wieder Luft. Ich heiße euch willkommen in der neuen Zeit.

 De Erde durch Pamela Kribbe, http://pamela.jeshua.net/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/eigenschaften-von-neuzeit-kindern-die-erde-durch-pamela-kribbe

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19