Aktuálne odhalenia.


Enthüllungen Aktuell: Renommierter Politikwissenschaftler stellt Sinnhaftigkeit von Wahlen in Frage + No NAME–No GAME – oder ist das der Weg in die Freiheit (06.November 2014)

von erst-kontakt @ 2014-11-06 – 11:53:36

Odhalenia Aktuálne: známy polit-vedec spochybňuje zmysel volieb + nie meno + nie hra – alebo cesta do slobody

Beschreibung: nthüllungen Aktuell LOGO

Tajná US vláda: voliť je zbytočné

Die geheime US-Regierung: Wählen ist nutzlos.

Beschreibung: http://www.sein.de/index.php?erevu_resize=500w__267h__us-regierung.jpg

Tajná vláda Ameriky. To čo dlho platilo ako teória spiknutia je teraz predmetom vedeckých prác: tieňová vláda USA.

Die geheime Regierung Amerikas. Was lange als Verschwörungstheorie galt, ist nun Gegenstand wissenschaftlicher Arbeiten: die Schattenregierung der USA.

Wählt so viel ihr wollt - ändern wird es nichts

Voľte koľko chcete – meniť to nič nebude

 

Potom ako renomovaná Princeton Univerzita prišla k záveru, že Usa nie je žiadna demokracia die prišiel k tomu istému záveru aj polit-vedec Michael Glennon z Tufts Univerzity: vláda Spojených štátov nie je vláda Spojených štátov. Najmenej čo sa týka národnej bezpečnosti.

Tieto otázky sú riešené tieňovou vládou podľa spisu "National Security and Double Government"  ,ktorý hovorí, že je stiahnutá „pohľadu verejnosti a obmedzeniam ústavy“. Skladá sa z vedúcich osobností vojenstva a tajnej služby a poradcov vlády.

Tá tieňová vláda ale nie je plánované zlomyselné spiknutie ale na základe politickej štruktúry historicky narastené prevzatie moci istými elitami.

Politici sú len hovorcovia rozhodnutí tieňovej vlády, nemajú žiaden vplyv ani kontrolu konštatuje Glennon...

USA keine Demokratie mehr sind Nachdem eine Studie der renommierten Princeton Universität bereits zu dem Schluss gelangt war, dass die , kommt eine Arbeit des Politikwissenschaftlers Michael Glennon von der Tufts University nun auch zu dem Ergebnis: Die Regierung der USA ist überhaupt nicht die Regierung der USA. Zumindest nicht, was Fragen der nationalen Sicherheit angeht.

Vielmehr würden die wirklichen Entscheidungen in diesem Bereich laut der Schrift"National Security and Double Government" von einer Schattenregierung getroffen, welche dem „Blick der Öffentlichkeit und den Begrenzungen der Verfassung" entzogen sei. Sie bestehe aus den leitenden Persönlichkeiten des Militärs, der Geheimdienste und aus den Beratern der Regierung.

Diese Schattenregierung sei aber keine geplante, böswillige Verschwörung sondern eine aufgrund der politischen Struktur historisch gewachsene Machtübernahme durch bestimmte Eliten.

Politiker seien heute nurmehr das verkündende Sprachrohr der Entscheidungen dieser Schattenregierung, verfügten selbst aber über kaum noch Einfluss und Kontrolle, bilanziert Glennon die Situation...

Quelle und weiter: http://www.sein.de/news/2014/oktober/die-geheime-us-regierung-waehlen-ist-nutzlos.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No NAME – No GAME – oder: ist das der Weg in die Freiheit?

Viem, že niektorím tá téma ide na nervy keď sa hovorí o tom kto vlastne ťahá nite a spôsobuje traumy. < včera som našiel text a vídeo, ktoré vrhajú viac svetla do najvyšších štruktúr pyramídy moci. Ten text naznačuje ako sa dostaneme do otroctva vystavením rodného listu, aké bytosti sme my a tí iní, čo sa s nami ľuďmi deje/robí a aký krok je nutný pre dosiahnutie výstupu z toho procesu. To vídeo ukazuje Slobodomurárov, Jezuitov a Vatikan, Washington DC a tú zvláštnu úlohu city of London Corporation. Lebo tu je ešte niečo čo sme ešte na plátne nemali: CROWN, jedna templármi založená tajná spoločnosť na žiadosť pápeža. Načo? K tomu ten ďalší text. Neuveritelné? A čomu slúži tá vedomosť?

 Ich weiß, so Manchen nerve ich mit dm Thema, wer denn hier auf der Erde die Strippen zieht und für so manches Trauma sorgt. Ich habe gestern einen Text sowie ein Video gefunden, die beide zusammen noch mehr Licht auf die obersten Strukturen der Machtpyramide werfen. Der Text deutet an, wie wir durch Registrierung via Geburtsurkunde in ein Sklavensystem gelangen, welche Wesen wir und diese anderen sind, was mit uns Menschen hier passiert und wie der Schritt raus aus dem System zu tun sei. Zuerst möchte ich das Video bringen, das alte Bekannte zeigt wie die Freimaurer, Jesuiten, den Vatikan,

 

 Washington DC und die besondere Rolle der City of London Corporation. Denn hier gibt es noch etwas, was wir auf dem Blog bisher noch nicht auf der Leinwand hatten: die CROWN, eine von den Templern im Auftrag des Papstes gegründete geheime Gesellschaft. Wozu? Siehe dazu dann den weiteren Text. Und mal wieder die Fragen: zu abwegig? Was nützt das Wissen darum?

 

 ROWN, eine von den Templern im Auftrag des Papstes gegründete geheime Gesellschaft. Wozu? Siehe dazu dann den weiteren Text. Und mal wieder die Fragen: zu abwegig? Was nützt das Wissen darum?

 

siehe auch: The Luciferian Crown Empire and City of London Corporation

Dazu ein Video:  hier ansehen

Nun noch der versprochene Artikel:

KEIN NAME – KEIN

ŽIADNE MENO – ŽIADNA HRA  Zdroj: Quelle

Podvod spočíva v tom, že predpokladáte automaticky byť legálne meno. To meno je registráciou rodného listu majetkom CROWN CORPORATION čím jeho používanie bez povolenia majiteľa je trestný čin. (užívanie cudzieho intelektuálneho majetku)

Die Täuschung besteht darin, anzunehmen, dass man automatisch ein LEGALER NAME ist.
Der Betrug besteht darin, dass dieser NAME durch die Geburtsurkunde registriert ist und somit das Eigentum der CROWN CORPORATION ist, wodurch die Benutzung des LEGALEN NAMENS ohne Erlaubnis des Besitzers eine Straftat darstellt (Benutzen von fremden intellektuellen Eigentum).

CROWN bola založená v roku 1185 na príkaz rímskeho pápeža Templármi ako tajná spoločnosť. Templári boli daňoví a vojenskí agenti pápeža. Ich sídlo „temple church“ sa nachádza v City of London. Je to nezávislý štát a spoločne s Vatikánom a Washington DC súčasťou celosvetového bankového a právneho systému, ktorý kontroluje a tyranizuje celé ľudstvo. Sú mimo kostolného a svetského trestného stíhania lebo žiadna z ich rôznych organizácií nie je registrovaná  ako podnik. Sú to súkromné spoločnosti, tajné spoločnosti. Tu vládnu banky (bankové Elity) kontrolované pápežom a katolickou rímskou cirkvou. Tá medzinárodná organizácia BAR association (právnická komora) má sídlo v City of London v „Inns Court“. Tam majú pôvod všetci BAR-právnici lebo BAR Association na svete podpisuje a .....

Die CROWN wurde 1185 vom Templer Orden als Geheimgesellschaft gegründet, auf Anordnung des römischen Papstes. Die Tempel Ritter waren die Steuer- und Militär-Agenten des Papstes. Ihr Sitz, die “Temple Church” befindet sich in der City of London. Diese ist ein unabhängiger Stadtstaat und gemeinsam mit dem Vatikan und Washington D.C. beteiligt am gegenwärtigen, weltweiten Banken- und Rechtssystem, welches Kontrolle und Tyrannei über die Menschheit ausübt. Sie sind ausserhalb kirchlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit, da keine ihrer verschiedenen Organisationen (die „Templer Inns“) als Unternehmen registriert ist. Es sind private Gesellschaften, Geheimgesellschaften. Hier herrschen die Banken EL-iten, kontrolliert vom Papst und der römischen Kirche. Die internationale BAR Association (Anwaltskammer/Barreau) hat ihren Sitz in der City of London in den „Inns of Court“.  Hier haben alle BAR-Anwälte ihren Ursprung, denn alle BAR Associations auf der Welt sind Unterzeichner und Franchisenehmer der CROWN...

Quelle und weiter: http://faszinationmensch.com/2014/11/02/no-name-no-game/#more-9585

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Beschreibung: http://quer-denken.tv/images/Ukraine.jpgEx CIA Offizier: Die wahren Schuldigen am Ukraine Krieg

Ex CIA officier: skutoční vinníci vojny v Ukraine

06.nov.2014 Ex CIA officier Ray McGoven, ktorý bol 30 rokov u US-tajnej služby dáva na stôl jasné fakty. Dva rozhovory v Nemecku hovoria jasne kto v Kieve vyvolal to vzbúrenie a prečo prišlo nakoniec k vojne.  Treba/musí sa vidieť keď zaujíma pozadie a je to tiež facka pre naše médiá, politikov a NATO rozumiteľov.

06. November 2014  Ex CIA Offizier Ray McGovern, der über 30 Jahre beim US-Geheimdienst gearbeitet hat, legt klare Fakten auf den Tisch! Zwei Interviews mit ihm, die in Deutschland aufgezeichnet wurden, sagen in aller Deutlichkeit, wer den Putsch in Kiew ausgelöst hat und warum es deshalb zum Ukraine-Krieg kam. Ein absolutes “Must see” für alle, die an den wahren Hintergründen interessiert sind und eine Ohrfeige für unsere gleichgeschalteten Medien, Politiker und NATO-Versteher!

Weiterlesen: Ex CIA Offizier: Die wahren Schuldigen am Ukraine Krieg

Beschreibung: egenschirmeUnruheherde werden durch die USA finanziert 

Hniezda nepokoja financované spojenými štátmi

05.Nov.2014 (Expresszeitung.ch) krátko po začiatku takzvanej „arabskej Jari“, ktorý vrhol do nepokojov Blízky východ a stredný východ USA priznali, že už predtým platili vodcov ako aj demonštrantov a ťažko ozbrojených teroristov vycvičili a ozbrojili. Aj za protestmi v Hongkongu sa nájdu americké peniaze. Téma „nepokoj v Číne ešte len začína aj keď to vyzerá, že práve nastal kľud.

05. November 2014 (Expresszeitung.ch) Kurz nach Beginn des sogenannten „Arabischen Frühlings“, der den Nahen und Mittleren Osten ins Chaos stürzte, räumten die USA ein, bereits seit Jahren im Vorfeld sowohl die Anführer der Demonstranten als auch schwerbewaffnete Terroristen bezahlt, ausgebildet und ausgerüstet zu haben. Auch hinter den Protesten in Hongkong finden sich US – amerikanische Gelder.Das Thema "Aufruhr in China" fängt gerade erst an, auch wenn jetzt Ruhe eingekehrt zu sein scheint.

Weiterlesen: Unruheherde werden durch die USA finanziert

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mehr Enthüllungen zu folgenden Themenbereichen: Freie Energie, NESARA, Außerirdisches Leben,...finden Sie hier: http://erst-kontakt.jimdo.com/

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58