Z rozdelenia do vibrácie lásky...

Spiritualität & Erwachen: Zurück zum Lichtwesen – von der Trennung in die Schwingung der Liebe (von Alex Miller)

Späť k svetelnej bytosti _ z rozdelenia do vibrácie lásky

Veröffentlicht am April 8, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ote Lichtgestalt im Wald

Každý človek sa narodí ako bledo-cítiaca  svetelná bytosť, ktorá sa rozhodla inkarnovať do hrubo-hmotného fyzického tela na Zemi a nazbierať tým isté skúsenosti. Ten obrovský duchovný potenciál, ktorý my ľudia máme pri vstupe na Zem je nebezpečenstvo pre mocnárov v pozadí a tak podnikajú všetko možné aby z anjelských bytostí spravili robotov, ktorí bezprechodne a ochotní vstúpili/integrovali sa do súčasného systému. Bábetká majú ešte anjelský pohľad a malé deti často vyzerajú ako strážni anjeli na ich strane, ako tiež psy alebo mačky. Už krátko po narodení začne systém tú anjelskú bytosť zabíjať očkovaniami, fluórom a umelou výživou, ktoré tú bledo-cítiacu bytosť a jej intuitívne zmysly pomaly zabíjajú. Ale zvýšením vibrácie sme sami v stave znova získať náš duchovný potenciál.

Jeder Mensch kommt als hellfühliges Lichtwesen auf die Welt, das sich dazu entschlossen hat, in einem grobstofflichen physischen Körper auf der Erde zu inkarnieren und dabei bestimmte Erfahrungen zu sammeln. Das riesengroße geistige Potenzial, das wir Menschen haben, wenn wir die Erde betreten, stellt eine Gefahr für die Machthaber im Hintergrund dar, und so wird alles Mögliche unternommen, um aus dem engelhaften Wesen einen Roboter zu machen, der sich nahtlos und willig in das bestehende System integriert. Babys haben noch den Engelsblick und kleine Kinder sehen oftmals ihre Schutzengel an ihrer Seite, so wie auch Hunde oder Katzen. Bereits kurz nach der Geburt beginnt das System den engelhaften Wesen, die wir alle einmal waren, mit den ersten Impfungen, Fluor und künstlicher Nahrung giftige Cocktails zu verpassen, die ihre hell-fühligen und intuitiven Sinne nach und nach abtöten. Durch eine Schwingungserhöhung sind wir aber selbst in der Lage, unser geistiges Potenzial wieder zu erlangen.

Zeit, auszusteigen! – Čas, vystúpiť!

V odporúčanom filme: Ochránci spomienky (Hüter der Erinnerung) sú ľudia nútení dávať si každé ráno jednu injekciu. Tá zabraňuje tomu, že by mohli vidieť farby a svetlo a aby vnímali ich autentické emócie. V našom svete sa nedeje nič iné, len subtílnejšie.

Im sehr empfehlenswerten Film „Hüter der Erinnerung“ werden die Menschen dazu gezwungen, sich jeden Morgen eine Spritze zu geben. Diese verhindert, dass sie Farben und das Licht sehen und ihre authentischen Emotionen wahrnehmen können. Nichts anderes passiert in unserer Welt, in der wir heute leben, nur viel subtiler.

Die Zirbeldrüse verkalkt mit der Zeit und unsere übersinnlichen Fähigkeiten, die wir Menschen alle eigentlich von Geburt an haben, verlieren sich. Wir werden zum stumpfsinnigen Roboter, der sich hauptsächlich nur noch mit materiellen Dingen beschäftigt, anstatt mit unserem Geist, dem Herz und unserer Seele. Zudem sorgen die bekannten manipulativen Techniken durch Presse, Politik, Werbung und Religion für jegliche Missachtung unserer eigenen Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Die meisten Menschen sind irgendwann so stumpfsinnig geworden, dass sie sich vor jeden Karren spannen lassen, der ihnen von den „Oberen“ geschickt präsentiert wird. Irgendein ein „Feindbild“ wird es durch die künstlich arrangierten Kriege immer geben. Um uns etwas zu besänftigen, gab man uns „Brot und Spiele“, was in der heutigen Zeit Fussball-WM, Kino, Autos, Frauentausch und Bauer sucht Frau heißt. Und das Programm läuft im Prinzip seit einigen Tausend Jahren. Zeit also, auszusteigen!

Šišinka zvápni časom a stratia sa tým naše nadzmyslové schopnosti, ktoré my ľudia máme od narodenia. Staneme sa otupenými robotmi, ktoré sa zaoberajú hlavne už len hmotnými vecami miesto našim duchom, srdcom a dušou. K tomu prídu známe manipulatívne techniky tlačou, politikou, reklamou a náboženstvom z dôvodu ignorovania nášho seba-určenia a sebazodpovednosti. Niektorí ľudia sú časom tak otupení, že sa nechajú zapriasť pred akýkoľvek voz, ktorý sa im „mocnármi“ šikovne  odporúča. Nejaký „nepriateľský“ obraz sa vždy vytvorí vojnami. Aby sme boli niečim zaoberaní tak nám dali „chlieb a hry“, čo v dnešnej dobe je fotbal, kino, autá, výmena žien, a poľnohospodár hľadá ženu. A ten program prakticky prebieha už niekoľko tisíc rokov. Je na čase vystúpiť!

Beschreibung: mpfen die unbewiesene Theorie

Ale Matrix, do ktorej sme sa narodili a ktorú nazývame realita je tak umelá ako ten film. To čo vidíme na plátne je presne navrhnuté divadelné predstavenie aby sme sa my ľudia cítili obete a aby sme sa cítili závislí od politiky, hospodárstva, finančného systému a náboženstva v každom štádiu nášho života. Keď my ľudia akceprujeme ten s tým súviaci ničivý duchovný postoj, ktorý je uložený v každej našej buňke a pomaly vkladaný výchovou a je podporovaný vzdelávacím a školským systémom - tak žijeme život iných a natrvalo budeme nespokojní a chorí. Neurobiológ Prof. Gerald Hüther hovorí, že 98% našich detí sú vysoko-nadané. Po ukončení školy ale už len 2%. Ten pôvodný „cieľ“ vládnucích zapríčiní ich metódami udržiavanie ľudstva na nízkej vibračnej úrovni, ktorá je založená na strachu. Strach, teror, strata práce, choroba, chýbiace uznanie....

Denn die Matrix, in die wir hineingeboren wurden und die wir als Realität bezeichnen, ist so künstlich wie der gleichnamige Film. Das, was wir auf unserer Leinwand sehen, ist ein genauestens geplantes Theaterstück, damit wir Menschen uns als Opfer wahrnehmen und uns von den Institutionen Politik, Wirtschaft, Finanzsystem und Religion in jedem Stadium unseres Lebens abhängig fühlen. Akzeptieren wir Menschen diese damit einhergehende zerstörerische Geisteshaltung, die in jeder unserer Zelle nach und nach abgespeichert wird und durch Erziehung, Schul-und Bildungssystem gefördert wird, so leben wir ein Leben der Anderen und werden auf Dauer unzufrieden und krank. So sagt der Neurobiologe Professor Gerald Hüther, dass „98% unserer Kinder hochbegabt sind. Nach der Schule sind es nur noch 2%“. Das eigentliche „Ziel“ der Herrschenden bewirkt durch die o.g. Maßnahmen die Bevölkerung in einer niedrigen Schwingung zu halten. Eine Schwingung, die auf Angst basiert. Angst vor Terror, Arbeitsplatzverlust, Krankheit, fehlender Anerkennung etc.

Es gibt einen Ausweg – Existuje cesta von

Náš duch rozhoduje ako sa náš život bude manifestovať/javiť. To znamená, že existuje cesta von a my to máme v ruke – viesť seba-určený a šťastný život. Pre človeka rozumu, čo je väčšina ľudí je pomocné poznať tie súvislosti a chápať ich. Viac dôležitá je znalosť vlastného duchovného potenciálu lebo naše otrávené telo a oslepený duch sú opravitelné keď riadime naše myslenie a náš postoj k životu do iného smeru a tým zvýšime našu vibráciu:

Ako má byť na svete mier keď sa ľudia v ich vlastnom prostredí denne drvia, keď idú životom  nespokojní a vystrašení.? Zmena globálneho systému môže nastať len vtedy keď človek spozná, že má plnú zodpovednosť za svoj život. Keď sa naďalej zapletieme do osobných drám v našich vzťahoch s partnerom, s rodičmi, deťmi, susedmi a kolegami atď. a sa ničíme? Alebo zmeníme náš postoj k tým ľuďom, s ktorými máme hádku a vstúpime do postoja pozorovateľa – odpúšťame? So zmenou  nášho vlastného postoja sa zmení realita. Nemyslíme s nenávisťou na nášho šéfa ale s porozumení a empatiou a láskou tak sa môžu stať skutočné zázraky. Keď pochopíme život na Zemi ako jeden orgán a to, že všetko je medzi sebou prepojené – tak môžeme prekonať princíp rozdelenia. Lebo nie sme oddelení, od nikoho lebo princíp rozdelenia je trik aby sme sa my ľudia navzájom  vy...... (lepší, silnejší, rýchlejší, bohatší...), zranili a nakoniec zabíjali. Náš umelý spôsob života prispieva k tomu, že sa stále viac cítime od prírody oddelení.

Unser Geist entscheidet, wie sich unser Leben später manifestieren wird. Das bedeutet, dass es einen Ausweg gibt und wir es selbst in der Hand haben, ein selbstbestimmtes und glückliches Leben zu führen. Für den Verstandesmenschen, und das sind die Meisten, ist es hilfreich, diese Zusammenhänge zu kennen und zu verstehen. Weitaus wichtiger ist die Kenntnis über das eigene geistige Potenzial, denn unser vergifteter Körper und unser verblendeter Geist sind reparabel, wenn wir unser Denken und unsere Einstellung zum Leben in eine andere Richtung lenken und somit unsere Schwingung erhöhen:

Wie soll es Frieden auf der Welt geben, wenn sich die Menschen in ihrem eigenen Umfeld Tag für Tag aufreiben, sie unzufrieden und ängstlich durchs Leben gehen? Eine Veränderung des globalen Systems kann nur erfolgen, wenn der Mensch erkennt, dass er die volle Verantwortung für sein Leben hat. Verstricken wir uns weiterhin in persönlichen Dramen in unseren Beziehungen mit Partner, Eltern, Kindern, Nachbarn, Kollegen usw. und reiben uns dabei auf? Oder verändern wir unsere Einstellung zu jenen Menschen, mit denen wir Streit haben und gehen dabei in die Beobachterrolle, üben dabei Vergebung? Mit unserer eigenen Einstellung bereits wird sich die Realität verändern. Denken wir nicht mehr mit Hass an den ungeliebten Chef, sondern mit Verständnis, Empathie und Liebe, können sich wahre Wunder vollziehen. Wenn wir alles Leben auf der Erde als einen Organismus begreifen und dass alles miteinander verbunden ist, lässt sich das Prinzip der Trennung überwinden. Denn wir sind nicht getrennt, von niemandem, denn das Prinzip der Trennung ist ein Trick, damit wir Menschen uns gegenseitig ausspielen (besser, schneller, reicher…), verletzen und letztendlich töten. Unsere künstliche Lebensweise trägt dazu bei, dass wir uns auch immer mehr auch von der Natur getrennt fühlen.

Beschreibung: ndianer und Vogel vor Sonnenuntergang„Lehrt eure Kinder, was wir unseren Kindern lehrten. Die Erde ist unsere Mutter. Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne und Töchter der Erde. Denn das wissen wir: die Erde gehört nicht den Menschen – der Mensch zur Erde. Alles ist miteinander verbunden wie das Blut, das eine Familie vereint.“ Indianische Weisheit

„Učte vaše deti to čo my sme učili naše. Zem je naša Matka. Čo postihne Zem, postihne aj jej synov a dcéry. Lebo to vieme: Zem nepatrí ľuďom človek k Zemi. Všetko je medzi sebou prepojené ako krv, ktorá spája rodinu.“. – indiánska múdrosť

Schwingungserhöhung – zvýšenie vibrácie

Najväčší strach tohodobého systému, že ten „trik oddelenia“ udomácnený vo svete je spoznanie duchovných schopností a toho ako spôsob nášho myslenia ovplyvňuje realitu:

Keď človek verí na potenciál vojny a ničenia, nechá sa ovplyvňovať strašivými správami tak to prispieva k realite vojny a ničenia. Keď človek verí na novú Zem, v ktorej ľudia žijú v mieri so susedmi a nosia lásku v srdci tak sa nová Zem môže stať realitou. Počúva sa to ako zázrak, ale zázraky existujú – ale len keď to veríme a keď zaobchádzame s ľuďmi okolo nás tak ako si to želáme pre nás. To spôsobí radikálne zvýšenie našej vibrácie a dôležité je pokúsiť sa udržať to. Žiť lásku v srdci a veriť v dobro v každom môžu priniesť radikálne zmeny pre celú planétu. A potom sme my ľudia znova veľmi blízko k bytosti svetla – so všetkým našim potenciálom!

Die größte Angst des bestehenden Systems, dass den „Trick der Trennung“ auf der Welt etablierte, ist das Erkennen der geistigen Fähigkeiten und wie die Art unseres Denkens die Realität beeinflusst:

Sofern der Mensch an das Potenzial von Krieg und Zerstörung glaubt, sich von den Schreckensnachrichten beeinflussen lässt, trägt dies zur Realität von Krieg und Zerstörung bei. Wenn der Mensch an eine Neue Erde glaubt, in der die Menschen in Frieden mit ihren Nachbarn leben und Liebe im Herzen tragen, kann die Realität der Neuen Erde zur Wirklichkeit werden. Es hört sich an wie ein Wunder, aber Wunder gibt es –jedoch nur, wenn wir daran glauben und mit den Menschen um uns herum so umgehen, wie wir selbst behandelt werden möchten. Dies bewirkt eine radikale Schwingungserhöhung von uns und es ist wichtig zu versuchen, diese aufrecht zu halten. Die Liebe im Herzen zu leben und der Glaube an das Gute im Menschen können dann auch global radikale Veränderungen für den gesamten Planeten herbeiführen. Und dann sind wir Menschen wieder sehr nahe dran, am Lichtwesen – mit all unserem Potenzial!

Quelle und mehr: http://www.gehvoran.com/2016/04/zurueck-zum-lichtwesen-von-der-trennung-in-die-schwingung-der-liebe/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19